The Dreamer and Majority Opinion: Some Passages and Words

Philo, On Dreams, 1.1

“The first dream proper to this category is the one which appeared to the dreamer on the stairway to heaven.”

 ὄναρ δ᾿ ἐστὶ πρῶτον οἰκεῖον εἴδει τῷ σημαινομένῳ τὸ φανὲν ἐπὶ τῆς οὐρανοῦ κλίμακος τόδε. [the dream he discusses is Gen. xxviii. 12–15]

107

“And I, when I am just a little free of my drunkenness, I am so allied with those men that I share the same enemy and friend. And even now I reject and hate the dreamer no less because those people hate him. No one who is reasonable can fault me for this because the opinions and the votes of the majority always prevail.”

ἐγὼ δ᾿ ἐκείνοις, ὅταν μικρὸν ἀνεθῶ τῆς μέθης, οὕτως εἰμὶ ἔνσπονδος, ὡς τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον εἶναι νομίζειν. καὶ νῦν οὐδὲν ἧττον τὸν ἐνυπνιαστήν, ὅτι γε καὶ ἐκεῖνοι, προβαλοῦμαι καὶ στυγήσω· καὶ οὐδεὶς εὖ φρονῶν ἐπὶ τούτῳ μέμψαιτ᾿ ἄν με τῷ τὰς πλειόνων γνώμας τε καὶ ψήφους ἀεὶνικᾶν.

Some Words

ὕπαρ, τὸ: “day-dream”

ἐνύπιον, τὸ: “dream”

ἐνυπνιαστής: “dreamer”

ὄναρ, τὸ: “dream”

ὄνειρος, ὁ: “dream”

ὀνείρειος: “dreamy”

ὀνειρογενής: “dream-producing”

ὀνειροδάτις: “dream-giving”

ὀνειροκρίτης: “dream-judge”

ὀνειρόπληκτος: “dream-struck” (“frightened by dreams”)

ὀνειροπόλος: “dreamer, dream interpreter”

ὀνειρόσοφος: “wise in dreams”

ὀνειροφαντασία: “dream illusion”

Image result for Ancient Greek dream
From the Piraeus Archaeological Museum

Note ancient Greek does not have:

ὀνειροφόνος: “dream slayer”

ὀνειροκτόνος: “dream killer”

 

Aelian, Varia Historia 3.1

“The Peripatetics say that at day the soul is a slave encased by the body and it is not able to see the truth clearly. At night, it is freed from its service and, after takes the shape of a sphere in the area around the chest, it becomes somewhat prophetic: this is where dreams come from.”

Οἱ περιπατητικοί φασι μεθ’ ἡμέραν θητεύουσαν τὴν ψυχὴν τῷ σώματι περιπλέκεσθαι καὶ μὴ δύνασθαι καθαρῶς τὴν ἀλήθειαν θεωρεῖν• νύκτωρ δὲ διαλυθεῖσαν τῆς περὶ τοῦτο λειτουργίας καὶ σφαιρωθεῖσαν ἐν τῷ περὶ τὸν θώρακα τόπῳ μαντικωτέραν γίνεσθαι, ἐξ ὧν τὰ ἐνύπνια.

Arsenius, 17.66

“Windblown dreams and shadows of glory”: A proverb applied to those hoping for things in vain.

῾Υπηνέμια ὀνείρατα καὶ ἐπαίνων σκιαί: ἐπὶ τῶν μάτην ἐλπιζόντων.

Image result for medieval manuscript dream
Dream of Astyages Speculum humanae salvationis, France 1470-1480 Marseille, Bibliothèque municipale, ms. 89, fol. 4v

Dreaming of the Catalog of Ships?

Philostratus, Heroicus 6. 3-4

“I am sailing from Egypt and Phoenicia for twenty-five days at this point, somehow. As the ship was drawing up into Elaious, I dreamed I was reading the words of Homer when he describes the catalog of the Achaeans and that I was inviting all the Achaeans to get on to my ship as if it were large enough to hold them all!

When I was waking from the dream because some shiver had spread over me, I supposed that it prophesied a slow and long journey. For visions of the dead are bad signs for eager people.”

ΟΙΝ. Πλέω μὲν ἐξ Αἰγύπτου καὶ Φοινίκης πέμπτην καὶ τριακοστὴν ἤδη που ταύτην ἡμέραν. κατασχούσης δὲ τῆς νεὼς εἰς Ἐλεοῦντα τοῦτον ἔδοξα τὰ Ὁμήρου ἔπη ἀναγινώσκειν, ἐν οἷς τὸν κατάλογον τῶν Ἀχαιῶν φράζει, καὶ ξυνεκάλουν τοὺς Ἀχαιοὺς ἐμβῆναι τὴν ναῦν ὡς ἀποχρῶσαν ὁμοῦ πᾶσιν. 4ἐπεὶ δὲ ἐξέθορον τοῦ ἐνυπνίου (καὶ γάρ με καὶ φρίκης τι ὑπεληλύθει), ξυνεβαλόμην μὲν αὐτὸ ἐς βραδυτῆτα τοῦ πλοῦ καὶ μῆκος· αἱ γὰρ τῶν ἀποθανόντων ὄψεις ἀργοὶ τοῖς ἐσπουδακόσι.

Detail showing a painting of ships in a harbour from the illuminated border of the Treaty of Amiens between England and France, 18 August 1527. Catalogue reference E 30/1113. The full image is available through our Image Library.
From the UK National Archives

Talking Dreams in Silent Speech

Lucretius, De Rerum Natura 4.453-461

“And when sleep has bound our limbs with sweet
slumber and the whole body lies in deep repose,
we still seem to ourselves to be awake and to move
our limbs—in the obscure darkness of night.
We think that we see the sun and the light of day;
we seem to trade a closed room or the sky, sea,
rivers and mountains—-we cross fields on our feet.
We hear sounds when the heavy quiet of night
hangs over everything; we utter words while staying silent.”

Denique cum suavi devinxit membra sopore
somnus et in summa corpus iacet omne quiete,
tum vigilare tamen nobis et membra movere
nostra videmur, et in noctis caligine caeca
cernere censemus solem lumenque diurnum,
conclusoque loco caelum mare flumina montis
mutare et campos pedibus transire videmur,
et sonitus audire, severa silentia noctis
undique cum constent, et reddere dicta tacentes.

 

Image result for Ancient Roman Dreams

The Dreamer and Majority Opinion: Some Passages and Words

Philo, On Dreams, 1.1

“The first dream proper to this category is the one which appeared to the dreamer on the stairway to heaven.”

 ὄναρ δ᾿ ἐστὶ πρῶτον οἰκεῖον εἴδει τῷ σημαινομένῳ τὸ φανὲν ἐπὶ τῆς οὐρανοῦ κλίμακος τόδε. [the dream he discusses is Gen. xxviii. 12–15]

107

“And I, when I am just a little free of my drunkenness, I am so allied with those men that I share the same enemy and friend. And even now I reject and hate the dreamer no less because those people hate him. No one who is reasonable can fault me for this because the opinions and the votes of the majority always prevail.”

ἐγὼ δ᾿ ἐκείνοις, ὅταν μικρὸν ἀνεθῶ τῆς μέθης, οὕτως εἰμὶ ἔνσπονδος, ὡς τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον εἶναι νομίζειν. καὶ νῦν οὐδὲν ἧττον τὸν ἐνυπνιαστήν, ὅτι γε καὶ ἐκεῖνοι, προβαλοῦμαι καὶ στυγήσω· καὶ οὐδεὶς εὖ φρονῶν ἐπὶ τούτῳ μέμψαιτ᾿ ἄν με τῷ τὰς πλειόνων γνώμας τε καὶ ψήφους ἀεὶνικᾶν.

Some Words

ὕπαρ, τὸ: “day-dream”

ἐνύπιον, τὸ: “dream”

ἐνυπνιαστής: “dreamer”

ὄναρ, τὸ: “dream”

ὄνειρος, ὁ: “dream”

ὀνείρειος: “dreamy”

ὀνειρογενής: “dream-producing”

ὀνειροδάτις: “dream-giving”

ὀνειροκρίτης: “dream-judge”

ὀνειρόπληκτος: “dream-struck” (“frightened by dreams”)

ὀνειροπόλος: “dreamer, dream interpreter”

ὀνειρόσοφος: “wise in dreams”

ὀνειροφαντασία: “dream illusion”

Image result for Ancient Greek dream
From the Piraeus Archaeological Museum

Note ancient Greek does not have:

ὀνειροφόνος: “dream slayer”

ὀνειροκτόνος: “dream killer”

 

Aelian, Varia Historia 3.1

“The Peripatetics say that at day the soul is a slave encased by the body and it is not able to see the truth clearly. At night, it is freed from its service and, after takes the shape of a sphere in the area around the chest, it becomes somewhat prophetic: this is where dreams come from.”

Οἱ περιπατητικοί φασι μεθ’ ἡμέραν θητεύουσαν τὴν ψυχὴν τῷ σώματι περιπλέκεσθαι καὶ μὴ δύνασθαι καθαρῶς τὴν ἀλήθειαν θεωρεῖν• νύκτωρ δὲ διαλυθεῖσαν τῆς περὶ τοῦτο λειτουργίας καὶ σφαιρωθεῖσαν ἐν τῷ περὶ τὸν θώρακα τόπῳ μαντικωτέραν γίνεσθαι, ἐξ ὧν τὰ ἐνύπνια.

Arsenius, 17.66

“Windblown dreams and shadows of glory”: A proverb applied to those hoping for things in vain.

῾Υπηνέμια ὀνείρατα καὶ ἐπαίνων σκιαί: ἐπὶ τῶν μάτην ἐλπιζόντων.

In Sleep, Dreams Seem Real; Awake…

Lucretius, De Rerum Natura 4.453-461

“And when sleep has bound our limbs with sweet
slumber and the whole body lies in deep repose,
we still seem to ourselves to be awake and to move
our limbs—in the obscure darkness of night.
We think that we see the sun and the light of day;
we seem to trade a closed room or the sky, sea,
rivers and mountains—-we cross fields on our feet.
We hear sounds when the heavy quiet of night
hangs over everything; we utter words while staying silent.”

Image result for Ancient Roman art dreams

Denique cum suavi devinxit membra sopore
somnus et in summa corpus iacet omne quiete,
tum vigilare tamen nobis et membra movere
nostra videmur, et in noctis caligine caeca
cernere censemus solem lumenque diurnum,
conclusoque loco caelum mare flumina montis
mutare et campos pedibus transire videmur,
et sonitus audire, severa silentia noctis
undique cum constent, et reddere dicta tacentes.

Shakespeare, Hamlet

To sleep–perchance to dream: ay, there’s the rub,
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause.

In Sleep Our Dreams Seem Real

Lucretius, De Rerum Natura 4.453-461

“And when sleep has bound our limbs with sweet
slumber and the whole body lies in deep repose,
we still seem to ourselves to be awake and to move
our limbs—in the obscure darkness of night.
We think that we see the sun and the light of day;
we seem to trade a closed room or the sky, sea,
rivers and mountains—-we cross fields on our feet.
We hear sounds when the heavy quiet of night
hangs over everything; we utter words while staying silent.”

Denique cum suavi devinxit membra sopore
somnus et in summa corpus iacet omne quiete,
tum vigilare tamen nobis et membra movere
nostra videmur, et in noctis caligine caeca
cernere censemus solem lumenque diurnum,
conclusoque loco caelum mare flumina montis
mutare et campos pedibus transire videmur,
et sonitus audire, severa silentia noctis
undique cum constent, et reddere dicta tacentes.

Aye. but our waking troubles plague us in sleep too!

Accius, Brutus 29-38

“King, it is not at all a surprise that the things men do in life, what they think
Worry over, see, what they do and pursue while awake, should plague each man
While sleeping too. But in this one, the gods present you something quite unexpected.
Be on guard that the many you consider an imbecile just like a sheep
Might actually possess a heart especially safeguarded with wisdom.
He may supplant you in this kingdom: for the sign which comes to you from the sun
Foretells of a great change in the near future for your people.
May these things actually be a good change for the people.
For, since the most powerful sign moved from left to right in the sky,
It has prophesied that the Roman Republic would reign on high.”

Rex, quae in vita usurpant homines, cogitant curant vident
Quaeque agunt vigilantes agitantque ea si cui in somno accidunt
Minus mirum est, sed di in re tanta haut temere inprovisa offerunt.
Proin vide ne quem tu esse hebetem deputes aeque ac pecus
Is sapientia munitum pectus egregie gerat,
Teque regno expellat; nam id quod de sole ostentum est tibi
Populo conmutationem rerum portendit fore
Perpropinquam. Haec bene verruncent populo! Nam quod ad dexteram
Cepit cursum ab laeva signum praepotens, pulcherrume
Auguratum est rem Romanam publicam summam fore

Aelian, Varia Historia 3.1

“The Peripatetics say that at day the soul is a slave encased by the body and it is not able to see the truth clearly. At night, it is freed from its service and, after takes the shape of a sphere in the area around the chest, it becomes somewhat prophetic: this is where dreams come from.”

Οἱ περιπατητικοί φασι μεθ’ ἡμέραν θητεύουσαν τὴν ψυχὴν τῷ σώματι περιπλέκεσθαι καὶ μὴ δύνασθαι καθαρῶς τὴν ἀλήθειαν θεωρεῖν• νύκτωρ δὲ διαλυθεῖσαν τῆς περὶ τοῦτο λειτουργίας καὶ σφαιρωθεῖσαν ἐν τῷ περὶ τὸν θώρακα τόπῳ μαντικωτέραν γίνεσθαι, ἐξ ὧν τὰ ἐνύπνια.

In Sleep Our Dreams Seem Real: Lucretius, De Rerum Natura 4.453-461

“And when sleep has bound our limbs with sweet
slumber and the whole body lies in deep repose,
we still seem to ourselves to be awake and to move
our limbs—in the obscure darkness of night.
We think that we see the sun and the light of day;
we seem to trade a closed room or the sky, sea,
rivers and mountains—-we cross fields on our feet.
We hear sounds when the heavy quiet of night
hangs over everything; we utter words while staying silent.”

Denique cum suavi devinxit membra sopore
somnus et in summa corpus iacet omne quiete,
tum vigilare tamen nobis et membra movere
nostra videmur, et in noctis caligine caeca
cernere censemus solem lumenque diurnum,
conclusoque loco caelum mare flumina montis
mutare et campos pedibus transire videmur,
et sonitus audire, severa silentia noctis
undique cum constent, et reddere dicta tacentes.

We Are Masters of our Dreams and Delusions: Lucretius, DRN 4.453-468

“When sleep has conquered our limbs with sweet rest
And our whole body lies in the deepest slumber,
Then our limbs still watch and seem to move
And there in the blind darkness of night we think
We see the sun and the light of day
And instead of our confined space we think
We have the sky, sea, rivers and mountains under our feet
And we hear their sounds, though the cruel silence of night
Hangs everywhere, we speak while staying silent.

We see many marvels beyond this kind
That try to break the faith of our senses
But they do not, since the greatest of them fail
On the opinions of the mind, things we have provided ourselves,
Visions are seen which have not been seen by our senses.
Nothing is more difficult than to separate obvious things
From the dubious, once your own mind has provided them.”

Denique cum suavi devinxit membra sopore
somnus et in summa corpus iacet omne quiete,
tum vigilare tamen nobis et membra movere
nostra videmur, et in noctis caligine caeca
cernere censemus solem lumenque diurnum,
conclusoque loco caelum mare flumina montis
mutare et campos pedibus transire videmur,
et sonitus audire, severa silentia noctis
undique cum constent, et reddere dicta tacentes.
Cetera de genere hoc mirande multa videmus,
quae violare fidem quasi sensibus omnia quaerunt,
ne quiquam, quoniam pars horum maxima fallit
propter opinatus animi, quos addimus ipsi,
pro visis ut sint quae non sunt sensibus visa;
nam nihil aegrius est quam res secernere apertas
ab dubiis, animus quas ab se protinus addit.

What Ails Awake Plagues in Sleep as Well: Accius on Dreams

Accius, Brutus 29-38

“King, it is not at all a surprise that the things men do in life, what they think
Worry over, see, what they do and pursue while awake, should plague each man
While sleeping too. But in this one, the gods present you something quite unexpected.
Be on guard that the many you consider an imbecile just like a sheep
Might actually possess a heart especially safeguarded with wisdom.
He may supplant you in this kingdom: for the sign which comes to you from the sun
Foretells of a great change in the near future for your people.
May these things actually be a good change for the people.
For, since the most powerful sign moved from left to right in the sky,
It has prophesied that the Roman Republic would reign on high.”

Rex, quae in vita usurpant homines, cogitant curant vident
Quaeque agunt vigilantes agitantque ea si cui in somno accidunt
Minus mirum est, sed di in re tanta haut temere inprovisa offerunt.
Proin vide ne quem tu esse hebetem deputes aeque ac pecus
Is sapientia munitum pectus egregie gerat,
Teque regno expellat; nam id quod de sole ostentum est tibi
Populo conmutationem rerum portendit fore
Perpropinquam. Haec bene verruncent populo! Nam quod ad dexteram
Cepit cursum ab laeva signum praepotens, pulcherrume
Auguratum est rem Romanam publicam summam fore

The Peripatetics on Where Dreams Come From: Aelian, Varia Historia 3.1

“The Peripatetics say that at day the soul is a slave encased by the body and it is not able to see the truth clearly. At night, it is freed from its service and, after takes the shape of a sphere in the area around the chest, it becomes somewhat prophetic: this is where dreams come from.”

Οἱ περιπατητικοί φασι μεθ’ ἡμέραν θητεύουσαν τὴν ψυχὴν τῷ σώματι περιπλέκεσθαι καὶ μὴ δύνασθαι καθαρῶς τὴν ἀλήθειαν θεωρεῖν• νύκτωρ δὲ διαλυθεῖσαν τῆς περὶ τοῦτο λειτουργίας καὶ σφαιρωθεῖσαν ἐν τῷ περὶ τὸν θώρακα τόπῳ μαντικωτέραν γίνεσθαι, ἐξ ὧν τὰ ἐνύπνια.