This is Not the Truth You Are Looking For

Caesar, Bellum Civile 2.27.2

“We all willingly believe those things we are wishing for…”

quae volumus, ea credimus libenter

 

Xenophon, Memorabilia 3.3.9

“You probably know that in every matter people want to obey those most they believe to be best.”

 

᾿Εκεῖνο μὲν δήπου οἶσθα, ὅτι ἐν παντὶ πράγματι οἱ ἄνθρωποι τούτοις μάλιστα ἐθέλουσι πείθεσθαι οὓς ἂν ἡγῶνται βελτίστους εἶναι. 

Lucretius, De Rerum Natura 2.1023-1039

“Nothing is so simple that at first sight
it is not rather difficult to believe…”

sed neque tam facilis res ulla est, quin ea primum
difficilis magis ad credendum constet

 

Sophokles, fr. 86

“Indeed, what is believed overpowers the truth”

τό τοι νομισθὲν τῆς ἀληθείας κρατεῖ.

 

PhaedrusPrologue to Phaedrus’ Collection of Aesopic fables

“Don’t forget: we are playing with the make-believe.”

fictis iocari nos meminerit fabulis.

 

Philostratus, Life of Apollonius 3.45

“It would be profitable neither to believe in everything nor yet to disbelieve it.”

καὶ γὰρ κέρδος (ἂν) εἴη μήτε πιστεύειν, μήτε ἀπιστεῖν πᾶσιν.

 

Euenus of Paros, fr. 1

“Go ahead, you think these things, but I believe those”

“σοὶ μὲν ταῦτα δοκοῦντ’ ἔστω, ἐμοὶ δὲ τάδε.”

 

Pausanias, 1.3.3

“On the opposite wall are painted Theseus, Democracy and the People. Clearly, this painting shows Theseus as the founder of political equality for the Athenians. In other accounts the story has been popularized that Theseus handed the powers of the state over to the people and that the Athenians lived in a democracy from his time until Peisistratus rebelled and became a tyrant. The majority of people repeat many things which are not true, since they know nothing of history and they believe whatever they have heard since childhood in choruses and tragedy. This is how it is with Theseus who actually was king himself and whose descendants continued ruling for four generations until Menestheus died.”

ἐπὶ δὲ τῷ τοίχῳ τῷ πέραν Θησεύς ἐστι γεγραμμένος καὶ Δημοκρατία τε καὶ Δῆμος. δηλοῖ δὲ ἡ γραφὴ Θησέα εἶναι τὸν καταστήσαντα ᾿Αθηναίοις ἐξ ἴσου πολιτεύεσθαι· κεχώρηκε δὲ φήμη καὶ ἄλλως ἐς τοὺς πολλούς, ὡς Θησεὺς παραδοίη τὰ πράγματα τῷ δήμῳ καὶ ὡς ἐξ ἐκείνου δημοκρατούμενοι διαμείναιεν, πρὶν ἢ Πεισίστρατος ἐτυράννησεν ἐπαναστάς. λέγεται μὲν δὴ καὶ ἄλλα οὐκ ἀληθῆ παρὰ τοῖς πολλοῖς οἷα ἱστορίας ἀνηκόοις οὖσι καὶ ὁπόσα ἤκουον εὐθὺς ἐκ παίδων ἔν τε χοροῖς καὶ τραγῳδίαις πιστὰ ἡγουμένοις, λέγεται δὲ καὶ ἐς τὸν Θησέα, ὃς αὐτός τε ἐβασίλευσε καὶ ὕστερον Μενεσθέως τελευτήσαντος καὶ ἐς τετάρτην  οἱ Θησεῖδαι γενεὰν διέμειναν ἄρχοντες.

Thucydides, 1.20.3

“For most people the examination of the truth is so careless that they accept whatever is prepared for them.”

οὕτως ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται.

 

Tertullian, Apology 1.4-5

“Those people are ignorant while they hate and they hated unjustly because they were ignorant”

et ignorare illos, dum oderunt, et iniuste odisse, dum ignorant

Image result for medieval manuscript the fool
 gallica.bnf.fr Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Latin 1050, fol. 48v.

Changing Your Mind is the Point of Research

Quintilian, Inst. Orat. 3.6.

“I admit that I now have a bit of a different opinion from what I believed before. Perhaps it would be safest for my reputation to change nothing which I not only believed but also approved for many years. But I cannot endure knowing that I misrepresent myself, especially in this work which I compose as some help for our good students. For even Hippocrates, famous still for his skill in medicine, seems to have conducted himself very honorably when he admitted his own errors so his followers would not make a mistake. Marcus Tullius did not hesitate to condemn some of his own books in subsequent publications, the Catulus and Lucullus, for example.

Prolonged effort in research would certainly be useless if we were not allowed to improve upon previous opinions. Nevertheless, nothing of what I taught then was useless. These things I offer now, in fact, return us to basic principles. Thus it will cause no one grief to have learned from me. I am trying only to collect and lay out the same ideas in a slightly more sensible fashion. I want it made known to all, moreover, that I am showing this to others no later than I have convinced myself.”

Ipse me paulum in alia quam prius habuerim opinione nunc esse confiteor. Et fortasse tutissimum erat famae modo studenti nihil ex eo mutare quod multis annis non sensissem modo verum etiam adprobassem. Sed non sustineo esse conscius mihi dissimulati, in eo praesertim opere quod ad bonorum iuvenum aliquam utilitatem componimus, in ulla parte iudicii mei. Nam et Hippocrates clarus arte medicinae videtur honestissime fecisse quod quosdam errores suos, ne posteri errarent, confessus est, et M. Tullius non dubitavit aliquos iam editos libros aliis postea scriptis ipse damnare, sicut Catulum atque Lucullum et… Etenim supervacuus foret in studiis longior labor si nihil liceret melius invenire praeteritis. Neque tamen quicquam ex iis quae tum praecepi supervacuum fuit; ad easdem enim particulas haec quoque quae nunc praecipiam revertentur. Ita neminem didicisse paeniteat: colligere tantum eadem ac disponere paulo significantius conor. Omnibus autem satis factum volo non me hoc serius demonstrare aliis quam mihi ipse persuaserim.

Mind Change real

Changing Your Mind is the Point of Research

Quintilian, Inst. Orat. 3.6.

“I admit that I now have a bit of a different opinion from what I believed before. Perhaps it would be safest for my reputation to change nothing which I not only believed but also approved for many years. But I cannot endure knowing that I misrepresent myself, especially in this work which I compose as some help for our good students. For even Hippocrates, famous still for his skill in medicine, seems to have conducted himself very honorably when he admitted his own errors so his followers would not make a mistake. Marcus Tullius did not hesitate to condemn some of his own books in subsequent publications, the Catulus and Lucullus, for example.

Prolonged effort in research would certainly be useless if we were not allowed to improve upon previous opinions. Nevertheless, nothing of what I taught then was useless. These things I offer now, in fact, return us to basic principles. Thus it will cause no one grief to have learned from me. I am trying only to collect and lay out the same ideas in a slightly more sensible fashion. I want it made known to all, moreover, that I am showing this to others no later than I have convinced myself.”

Ipse me paulum in alia quam prius habuerim opinione nunc esse confiteor. Et fortasse tutissimum erat famae modo studenti nihil ex eo mutare quod multis annis non sensissem modo verum etiam adprobassem. Sed non sustineo esse conscius mihi dissimulati, in eo praesertim opere quod ad bonorum iuvenum aliquam utilitatem componimus, in ulla parte iudicii mei. Nam et Hippocrates clarus arte medicinae videtur honestissime fecisse quod quosdam errores suos, ne posteri errarent, confessus est, et M. Tullius non dubitavit aliquos iam editos libros aliis postea scriptis ipse damnare, sicut Catulum atque Lucullum et… Etenim supervacuus foret in studiis longior labor si nihil liceret melius invenire praeteritis. Neque tamen quicquam ex iis quae tum praecepi supervacuum fuit; ad easdem enim particulas haec quoque quae nunc praecipiam revertentur. Ita neminem didicisse paeniteat: colligere tantum eadem ac disponere paulo significantius conor. Omnibus autem satis factum volo non me hoc serius demonstrare aliis quam mihi ipse persuaserim.

Mind Change real

4 Years of Presidential Memories: Ignorance, Knowledge, and Hate

Pausanias, 1.3.3

“On the opposite wall are painted Theseus, Democracy and the People. Clearly, this painting shows Theseus as the founder of political equality for the Athenians. In other accounts the story has been popularized that Theseus handed the powers of the state over to the people and that the Athenians lived in a democracy from his time until Peisistratus rebelled and became a tyrant. The majority of people repeat many things which are not true, since they know nothing of history and they believe whatever they have heard since childhood in choruses and tragedy. This is how it is with Theseus who actually was king himself and whose descendants continued ruling for four generations until Menestheus died.”

ἐπὶ δὲ τῷ τοίχῳ τῷ πέραν Θησεύς ἐστι γεγραμμένος καὶ Δημοκρατία τε καὶ Δῆμος. δηλοῖ δὲ ἡ γραφὴ Θησέα εἶναι τὸν καταστήσαντα ᾿Αθηναίοις ἐξ ἴσου πολιτεύεσθαι· κεχώρηκε δὲ φήμη καὶ ἄλλως ἐς τοὺς πολλούς, ὡς Θησεὺς παραδοίη τὰ πράγματα τῷ δήμῳ καὶ ὡς ἐξ ἐκείνου δημοκρατούμενοι διαμείναιεν, πρὶν ἢ Πεισίστρατος ἐτυράννησεν ἐπαναστάς. λέγεται μὲν δὴ καὶ ἄλλα οὐκ ἀληθῆ παρὰ τοῖς πολλοῖς οἷα ἱστορίας ἀνηκόοις οὖσι καὶ ὁπόσα ἤκουον εὐθὺς ἐκ παίδων ἔν τε χοροῖς καὶ τραγῳδίαις πιστὰ ἡγουμένοις, λέγεται δὲ καὶ ἐς τὸν Θησέα, ὃς αὐτός τε ἐβασίλευσε καὶ ὕστερον Μενεσθέως τελευτήσαντος καὶ ἐς τετάρτην  οἱ Θησεῖδαι γενεὰν διέμειναν ἄρχοντες.

When I posted this last year, a twitter respondent noted that the main thrust of this section sounds a bit Thucydidean:

Here’s the Greek (Thuc. 1.20.3)

οὕτως ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται.

“For most people the examination of the truth is so careless that they accept whatever is prepared for them.”

Later Karl brought us some Tertullian

Here’s the Latin: et ignorare illos, dum oderunt, et iniuste odisse, dum ignorant

Here’s the translation Karl shared from Robert Sider’s book Christian and Pagan in the Roman Empire:

Any more to add?

River-God | Greco-Roman statue

Frightening Sights and Ancient Statues

Michael Apostolius, 16.71

“Why do you judge the Achaeans from the walls?” A proverb applied to those who don’t evaluate events clearly but as they want.”

Τί τοὺς ᾿Αχαιοὺς ἀπὸ τοῦ πύργου κρίνετε: ἐπὶ τῶν μὴ δοκιμαζόντων τὰ πράγματα ἀκριβῶς, ἀλλ’ ὡς ἐκεῖνοι βούλονται.

Aeschylus, Persians 210-214

“For me, this was frightening to see,
And for you to hear. Know well that my child
Would be wondrous to behold if he did well but,
He’s not beholden to the state:
he will rule the land if he merely survives.”

ταῦτ᾿ ἐμοί τε δείματ᾿ εἰσιδεῖν
ὑμῖν τ᾿ ἀκούειν. εὖ γὰρ ἴστε, παῖς ἐμὸς
πράξας μὲν εὖ θαυμαστὸς ἂν γένοιτ᾿ ἀνήρ·
κακῶς δὲ πράξας—οὐχ ὑπεύθυνος πόλει,
σωθεὶς δ᾿ ὁμοίως τῆσδε κοιρανεῖ χθονός.

241-242

Q: “Who is the shepherd who is master of the army?”
Ch. “They are known the slaves and attendant of no man.”

τίς δὲ ποιμάνωρ ἔπεστι κἀπιδεσπόζει στρατῷ;
οὔτινος δοῦλοι κέκληνται φωτὸς οὐδ᾿ ὑπήκοοι.

266-7

“I was present there—not merely hearing other’s words
Persians, I can tell you what kinds of terrible things occurred.”

καὶ μὴν παρών γε κοὐ λόγους ἄλλων κλυών,
Πέρσαι, φράσαιμ᾿ ἂν οἷ᾿ ἐπορσύνθη κακά.

Porph. On Abstaining from Animal Food (de abst. 2. 18(p. 148 Nauck))

“People say that when the Delphians asked Aeschylus to write a paean for the god he said that Tynnichus had already composed the best one. His would be no better when compared to it than modern statues set alongside ancient ones.”

τὸν γοῦν Αἰσχύλον φασὶ τῶν Δελφῶν ἀξιούντων εἰς τὸν θεὸν γράψαι παιᾶνα εἰπεῖν ὅτι βέλτιστα Τυννίχῳ πεποίηται· παραβαλλόμενον δὲ τὸν αὑτοῦ πρὸς τὸν ἐκείνου ταὐτὸ πείσεσθαι τοῖς ἀγάλμασιν τοῖς καινοῖς πρὸς τὰ ἀρχαῖα.

File:Himation Statue Greek Orator Roman-Egypt.png
Statue of a Greek Orator statue in Himation from from Herakleopolis Magna

Changing Your Mind is the Point of Research

Quintilian, Inst. Orat. 3.6.

“I admit that I now have a bit of a different opinion from what I believed before. Perhaps it would be safest for my reputation to change nothing which I not only believed but also approved for many years. But I cannot endure knowing that I misrepresent myself, especially in this work which I compose as some help for our good students. For even Hippocrates, famous still for his skill in medicine, seems to have conducted himself very honorably when he admitted his own errors so his followers would not make a mistake. Marcus Tullius did not hesitate to condemn some of his own books in subsequent publications, the Catulus and Lucullus, for example.

Prolonged effort in research would certainly be useless if we were not allowed to improve upon previous opinions. Nevertheless, nothing of what I taught then was useless. These things I offer now, in fact, return us to basic principles. Thus it will cause no one grief to have learned from me. I am trying only to collect and lay out the same ideas in a slightly more sensible fashion. I want it made known to all, moreover, that I am showing this to others no later than I have convinced myself.”

Ipse me paulum in alia quam prius habuerim opinione nunc esse confiteor. Et fortasse tutissimum erat famae modo studenti nihil ex eo mutare quod multis annis non sensissem modo verum etiam adprobassem. Sed non sustineo esse conscius mihi dissimulati, in eo praesertim opere quod ad bonorum iuvenum aliquam utilitatem componimus, in ulla parte iudicii mei. Nam et Hippocrates clarus arte medicinae videtur honestissime fecisse quod quosdam errores suos, ne posteri errarent, confessus est, et M. Tullius non dubitavit aliquos iam editos libros aliis postea scriptis ipse damnare, sicut Catulum atque Lucullum et… Etenim supervacuus foret in studiis longior labor si nihil liceret melius invenire praeteritis. Neque tamen quicquam ex iis quae tum praecepi supervacuum fuit; ad easdem enim particulas haec quoque quae nunc praecipiam revertentur. Ita neminem didicisse paeniteat: colligere tantum eadem ac disponere paulo significantius conor. Omnibus autem satis factum volo non me hoc serius demonstrare aliis quam mihi ipse persuaserim.

Mind Change real

Treating Sickness of the Mind

Cicero, Tusculan Disputations 3.1

“What can I think is the reason, Brutus, that since we consist of soul and body an art for the care and keeping of the body has been sought out and its utility has been accredited to the discovery of the immortal gods, but a art of healing for the soul as not as much been desired because its discover nor has it been practiced once it was known, nor has it been applauded with gratitude by so many, and has in fact been held with suspicion or anger by most?

Is this because we judge the body’s sickness and sorrow with the mind but we cannot use the body to sense sickness of the spirit? The outcome is that the mind must render judgment on itself at that moment when the very tool it needs to do this is sick.

But if nature had crafted us at birth to be able to see the soul itself and to perceive it with it as our guide to complete the course of life, there would clear be no one who would require argument and doctrine. As it stands we have received a tiny spark of understanding that we put out so fast because we are twisted by bad habits and opinions that none of nature’s light remains.

Truly, the seeds of virtue are implanted naturally within us and if we let them develop nature would guide us to a happy life. But, still, we find ourselves taken out into the light in a world of evil and the most twisted ideas possible so that it seems like we sucked down madness with our nurse’s milk. When we go with our parents and are given over to teachers, we have already been so steeped in different fallacies that truth has to yield to vanity and nature bows before the confirmation of opinions.”

Quidnam esse, Brute, causae putem cur, cum constemus ex animo et corpore, corporis curandi tuendique causa quaesita sit ars atque eius utilitas deorum immortalium inventioni consecrata, animi autem medicina nec tam desiderata sit, ante quam inventa, nec tam culta, postea quam cognita est, nec tam multis grata et probata, pluribus etiam suspecta et invisa? An quod corporis gravitatem et dolorem animo iudicamus, animi morbum corpore non sentimus? Ita fit ut animus de se ipse tum iudicet, cum id ipsum, quo iudicatur, aegrotet.

Quod si tales nos natura genuisset, ut eam ipsam intueri et perspicere eademque optima duce cursum vitae conficere possemus, haud erat sane quod quisquam rationem ac doctrinam requireret. Nunc parvulos nobis dedit igniculos, quos celeriter malis moribus opinionibusque depravati sic restinguimus, ut nusquam naturae lumen appareat. Sunt enim ingeniis nostris semina innata virtutum, quae si adolescere liceret, ipsa nos ad beatam vitam natura perduceret: nunc autem, simul atque editi in lucem et suscepti sumus, in omni continuo pravitate et in summa opinionum perversitate versamur, ut paene cum lacte nutricis errorem suxisse videamur. Cum vero parentibus redditi, dein magistris traditi sumus, tum ita variis imbuimur erroribus, ut vanitati veritas et opinioni confirmatae natura ipsa cedat.

File:Extraordinary Popular Delusions V1 page 79.png
From “Extraordinary Popular Delusions”

This is Not the Truth You Are Looking For

Remember this?

Caesar, Bellum Civile 2.27.2

“We all willingly believe those things we are wishing for…”

quae volumus, ea credimus libenter

Xenophon, Memorabilia 3.3.9

“You probably know that in every matter people want to obey those most they believe to be best.”

 

᾿Εκεῖνο μὲν δήπου οἶσθα, ὅτι ἐν παντὶ πράγματι οἱ ἄνθρωποι τούτοις μάλιστα ἐθέλουσι πείθεσθαι οὓς ἂν ἡγῶνται βελτίστους εἶναι. 

Lucretius, De Rerum Natura 2.1023-1039

“Nothing is so simple that at first sight
it is not rather difficult to believe…”

sed neque tam facilis res ulla est, quin ea primum
difficilis magis ad credendum constet

 

Sophokles, fr. 86

“Indeed, what is believed overpowers the truth”

τό τοι νομισθὲν τῆς ἀληθείας κρατεῖ.

Image result for obi wan move along gif

PhaedrusPrologue to Phaedrus’ Collection of Aesopic fables

“Don’t forget: we are playing with the make-believe.”

fictis iocari nos meminerit fabulis.

 

Philostratus, Life of Apollonius 3.45

“It would be profitable neither to believe in everything nor yet to disbelieve it.”

καὶ γὰρ κέρδος (ἂν) εἴη μήτε πιστεύειν, μήτε ἀπιστεῖν πᾶσιν.

 

Euenus of Paros, fr. 1

“Go ahead, you think these things, but I believe those”

“σοὶ μὲν ταῦτα δοκοῦντ’ ἔστω, ἐμοὶ δὲ τάδε.”

 

Pausanias, 1.3.3

“On the opposite wall are painted Theseus, Democracy and the People. Clearly, this painting shows Theseus as the founder of political equality for the Athenians. In other accounts the story has been popularized that Theseus handed the powers of the state over to the people and that the Athenians lived in a democracy from his time until Peisistratus rebelled and became a tyrant. The majority of people repeat many things which are not true, since they know nothing of history and they believe whatever they have heard since childhood in choruses and tragedy. This is how it is with Theseus who actually was king himself and whose descendants continued ruling for four generations until Menestheus died.”

ἐπὶ δὲ τῷ τοίχῳ τῷ πέραν Θησεύς ἐστι γεγραμμένος καὶ Δημοκρατία τε καὶ Δῆμος. δηλοῖ δὲ ἡ γραφὴ Θησέα εἶναι τὸν καταστήσαντα ᾿Αθηναίοις ἐξ ἴσου πολιτεύεσθαι· κεχώρηκε δὲ φήμη καὶ ἄλλως ἐς τοὺς πολλούς, ὡς Θησεὺς παραδοίη τὰ πράγματα τῷ δήμῳ καὶ ὡς ἐξ ἐκείνου δημοκρατούμενοι διαμείναιεν, πρὶν ἢ Πεισίστρατος ἐτυράννησεν ἐπαναστάς. λέγεται μὲν δὴ καὶ ἄλλα οὐκ ἀληθῆ παρὰ τοῖς πολλοῖς οἷα ἱστορίας ἀνηκόοις οὖσι καὶ ὁπόσα ἤκουον εὐθὺς ἐκ παίδων ἔν τε χοροῖς καὶ τραγῳδίαις πιστὰ ἡγουμένοις, λέγεται δὲ καὶ ἐς τὸν Θησέα, ὃς αὐτός τε ἐβασίλευσε καὶ ὕστερον Μενεσθέως τελευτήσαντος καὶ ἐς τετάρτην  οἱ Θησεῖδαι γενεὰν διέμειναν ἄρχοντες.

Thucydides, 1.20.3

“For most people the examination of the truth is so careless that they accept whatever is prepared for them.”

οὕτως ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται.

 

Tertullian, Apology 1.4-5

“Those people are ignorant while they hate and they hated unjustly because they were ignorant”

et ignorare illos, dum oderunt, et iniuste odisse, dum ignorant

Image result for medieval manuscript the fool
 gallica.bnf.fr Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Latin 1050, fol. 48v.

How Do You Persuade the Close-Minded?

 Epictetus’ Dissertationes ad Arriano Digestae (“Treatises Collected and Edited by Arrian”)

Book 1.5 Against the Academics

“Epictetus said that if someone resists what is clearly true, then it is not easy to devise an argument to persuade him to change his mind. This is due neither to the man’s strength or the teacher’s weakness, but instead because once someone has been assailed and hardens to stone, how could anyone prevail upon him with reason?

Men are hardened to reason in two ways: one is the petrification of thought; the other comes from shame, whenever someone is deployed in battle to such a degree that he will not acknowledge what is obvious or depart from his fellow combatants. Most of us fear the necrosis of our bodies and we will do anything to avoid having this happen in anyway; but we don’t think at all about the mortification of our mind. By Zeus, if a man is disposed in such a way concerning the mind itself that he can’t follow any argument or understand anything, we believe that he is ill. But if shame or self-regard hardens a man, we still persist in calling this strength!

Do you sense that you are awake? “No”, he answers, “Not more than when I imagine that I am awake while I dream.” The fantasy of dreaming differs in no way from being awake? “Not at all.”

How do I have a conversation with this man? What kind of fire or iron can I take to him to make him perceive that he has turned to stone? Although he realizes it, he pretends he does not. He is even worse than a corpse. One man does not perceive the conflict—he is sick. The other perceives it and neither moves nor responds—he is even worse. His sense of shame and his self-regard have been amputated and his reason has not been excised but instead has been mutilated.

Should I call this strength? May it not be so, unless I should also it strength when perverts do and say everything that occurs to them in public.”

ε′. Πρὸς τοὺς ᾿Ακαδημαικούς.

῎Αν τις, φησίν, ἐνίστηται πρὸς τὰ ἄγαν ἐκφανῆ, πρὸς τοῦτον οὐ ῥᾴδιόν ἐστιν εὑ<ρεῖν λόγ>ον, δι’ οὗ μεταπείσει τις αὐτόν. τοῦτο δ’ οὔτε παρὰ <τὴν ἐκεί>νου γίνεται δύναμιν οὔτε παρὰ τὴν τοῦ διδάσκοντος ἀσθένειαν, ἀλλ’ ὅταν ἀπαχθεὶς ἀπολιθωθῇ, πῶς ἔτι χρήσηταί τις αὐτῷ διὰ λόγου;

᾿Απολιθώσεις δ’ εἰσὶ διτταί· ἡ μὲν τοῦ νοητικοῦ ἀπολίθωσις, ἡ δὲ τοῦ ἐντρεπτικοῦ, ὅταν τις παρατεταγμένος ᾖ μὴ ἐπινεύειν τοῖς ἐναργέσι μηδ’ ἀπὸ τῶν μαχομένων ἀφίστασθαι. οἱ δὲ πολλοὶ τὴν μὲν σωματικὴν ἀπονέκρωσιν φοβούμεθα καὶ πάντ’ <ἂν> μηχανησαίμεθα ὑπὲρ τοῦ μὴ περιπεσεῖν τοιούτῳ τινί, τῆς ψυχῆς δ’ ἀπονεκρουμένης οὐδὲν ἡμῖν μέλει. καὶ νὴ Δία ἐπὶ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἂν μὲν ᾖ οὕτως διακείμενος, ὥστε μηδεν<ὶ> παρακολουθεῖν μηδὲ συνιέναι μηδέν, καὶ τοῦτον κακῶς ἔχειν οἰόμεθα· ἂν δέ τινος τὸ ἐντρεπτικὸν καὶ αἰδῆμον ἀπονεκρωθῇ, τοῦτο ἔτι καὶ δύναμιν καλοῦμεν.

Καταλαμβάνεις ὅτι ἐγρήγορας; ‘οὔ’, φησίν· ‘οὐδὲ γάρ, ὅταν ἐν τοῖς ὕπνοις φαντάζωμαι, ὅτι ἐγρήγορα’. οὐδὲν οὖν διαφέρει αὕτη ἡ φαντασία ἐκείνης; ‘οὐδέν’. ἔτι τούτῳ διαλέγομαι; καὶ ποῖον αὐτῷ πῦρ ἢ ποῖον σίδηρον προσαγάγω, ἵν’ αἴσθηται ὅτι νενέκρωται; αἰσθανόμενος οὐ προσποιεῖται· ἔτι χείρων ἐστὶ τοῦ νεκροῦ. μάχην οὗτος οὐ συνορᾷ· κακῶς ἔχει. συνορῶν οὗτος οὐ  κινεῖται οὐδὲ προκόπτει· ἔτι ἀθλιώτερον ἔχει. ἐκτέτμηται τὸ αἰδῆμον αὐτοῦ καὶ ἐντρεπτικὸν καὶ τὸ λογικὸν οὐκ ἀποτέτμηται, ἀλλ’ ἀποτεθηρίωται. ταύτην ἐγὼ δύναμιν εἴπω; μὴ γένοιτο, εἰ μὴ καὶ τὴν τῶν κιναίδων, καθ’ ἣν πᾶν τὸ ἐπελθὸν ἐν μέσῳ καὶ ποιοῦσι καὶ λέγουσι.

Image result for Epictetus

Changing Your Mind is the Point of Research

Quintilian, 3.6.

“I admit that I now have a bit of a different opinion from what I believed before. Perhaps it would be safest for my reputation to change nothing which I not only believed but also approved for many years. But I cannot endure knowing that I misrepresent myself, especially in this work which I compose as some help for our good students. For even Hippocrates, famous still for his skill in medicine, seems to have conducted himself very honorably when he admitted his own errors so his followers would not make a mistake. Marcus Tullius did not hesitate to condemn some of his own books in subsequent publications, the Catulus and Lucullus, for example.

Prolonged effort in research would certainly be useless if we were not allowed to improve upon previous opinions. Nevertheless, nothing of what I taught then was useless. These things I offer now, in fact, return us to basic principles. Thus it will cause no one grief to have learned from me. I am trying only to collect and lay out the same ideas in a slightly more sensible fashion. I want it made known to all, moreover, that I am showing this to others no later than I have convinced myself.”

Ipse me paulum in alia quam prius habuerim opinione nunc esse confiteor. Et fortasse tutissimum erat famae modo studenti nihil ex eo mutare quod multis annis non sensissem modo verum etiam adprobassem. Sed non sustineo esse conscius mihi dissimulati, in eo praesertim opere quod ad bonorum iuvenum aliquam utilitatem componimus, in ulla parte iudicii mei. Nam et Hippocrates clarus arte medicinae videtur honestissime fecisse quod quosdam errores suos, ne posteri errarent, confessus est, et M. Tullius non dubitavit aliquos iam editos libros aliis postea scriptis ipse damnare, sicut Catulum atque Lucullum et… Etenim supervacuus foret in studiis longior labor si nihil liceret melius invenire praeteritis. Neque tamen quicquam ex iis quae tum praecepi supervacuum fuit; ad easdem enim particulas haec quoque quae nunc praecipiam revertentur. Ita neminem didicisse paeniteat: colligere tantum eadem ac disponere paulo significantius conor. Omnibus autem satis factum volo non me hoc serius demonstrare aliis quam mihi ipse persuaserim.

Mind Change real