How Many Angels on the Head of a Pin? How Many Oarsmen on Achilles’ Ships?

Scholia T ad Homer Iliad 16.170

“Achilles, dear to Zeus, had fifty ships which he led to Troy. In each of the ships there were fifty companions at the benches.” How, people ask, is it that the Poet who typically augments Achilles elsewhere, diminishes him in this passage? Is it because there is no excellence in numbers?

Aristarchus, however, says that there are fifty rowers [only] because of the phrase “on the benches”, meaning sailors as support crew. Dionysus, still, claims that the greatest number of rowers possible was 120 and that most ships had between these two numbers, so that the average amount was 86 men.”

πεντήκοντ᾽ ἦσαν νῆες θοαί, ἧισιν ᾽Αχιλλεὺς ἐς Τροίην ἡγεῖτο διίφιλος· ἐν δὲ ἑκάστηι πεντήκοντ᾽ ἔσαν ἄνδρες ἐπὶ κληῖσιν ἑταῖροι] πῶς, φασίν, ἐν ἅπασιν αὔξων ᾽Αχιλλέα τούτωι μειοῖ; τινὲς μὲν οὖν, ὅτι οὐκ ἐν πλήθει ἡ ἀρετή … ᾽Αρίσταρχος δέ φησιν ν̄ ἐρέτας εἶναι διὰ τὸ ῾ἐπὶ κληῖσιν᾽ ἢ ναύτας πρὸς ὑπηρεσίαν. Διονύσιος δὲ τὸν μέγιστον ἀριθμὸν ρ̄κ̄ τιμᾶι, τὸ δὲ λοιπὸν ἐν τῶι μεταξὺ τούτων ἄγεσθαι, ὡς φθάνειν πάσας ἀπὸ π̄ε̄ ἀνδρῶν.

Ah, another case study of that “morbus Graecorum”

Seneca, De Brevitate Vitae 13

“It would be annoying to list all the people who spent their lives pursuing board games, ball games, or sunbathing. Men whose pleasures are so busy are not at leisure. For example, no one will be surprised that those occupied by useless literary studies work strenuously—and there is great band of these in Rome now too.

This sickness used to just afflict the Greeks, to discover the number of oarsmen Odysseus possessed, whether the Iliad was written before the Odyssey, whether the poems belong to the same author, and other matters like this which, if you keep them to yourself, cannot please your private mind; but if you publish them, you seem less learned than annoying.”

Persequi singulos longum est, quorum aut latrunculi aut pila aut excoquendi in sole corporis cura consumpsere vitam. Non sunt otiosi, quorum voluptates multum negotii habent. Nam de illis nemo dubitabit, quin operose nihil agant, qui litterarum inutilium studiis detinentur, quae iam apud Romanos quoque magna manus est. Graecorum iste morbus fuit quaerere, quem numerum Ulixes remigum habuisset, prior scripta esset Ilias an Odyssia, praeterea an eiusdem essent auctoris, alia deinceps huius notae, quae sive contineas, nihil tacitam conscientiam iuvant sive proferas, non doctior videaris sed molestior.

Lenormant Relief, c. 410 BCE

Some Surprising Plot Twists from Servius

Servius Danielis, schol. ad Vergil’s Aeneid, 1.273,

“There are different accounts provided by different authors on the origin and the founding of the city. Clinias reports that the daughter of Telemachus, named Rhomê, was Aeneas’ wife and that the city was named after her. [….] claims that Latinus, a child of Ulysses and Circe, called the state Rome in honor of his dead sister.”

sed de origine et conditore urbis diversa a diversis traduntur. Clinias refert Telemachi filiam Romen nomine Aeneae nuptam fuisse, ex cuius vocabulo Romam appellatam. ** dicit1 Latinum ex Ulixe et Circe editum de nomine sororis suae mortuae Romen civitatem appellasse.

Servius Danielis, schol ad. Vergil’s Aeneid, 6.14

“Menekrates claims that Daedalus went to Crete after he killed his paternal cousin and that his son Icarus, driven from Attica, died by shipwreck while looking for his father. This is why the sea got its name.”

Menecrates Daedalum occiso patruele fratre Cretam petisse dicit; Icarum filium eius ab Atticis pulsum, dum patrem petit, naufragio perisse, unde mari nomen.

Maurus Servius Honoratus is the original commentator and all-around learned man from Rome. “Danielis” is given to a set of additions that creep into his manuscript tradition around the 10th and 11th centuries.

Icarus 1
Daedalus constructs wings for Icarus
 Andrea Sacchi

 

 

God-hunters! Seeing Divine Footprints

Homer, Iliad 13.71–72

“For I easily recognized the prints from his feet and legs
As he was leaving. The gods are really conspicuous.”

ἴχνια γὰρ μετόπισθε ποδῶν ἠδὲ κνημάων
ῥεῖ’ ἔγνων ἀπιόντος· ἀρίγνωτοι δὲ θεοί περ·

Porphyry, Quest. Homer. 396-7

“They say it is impossible that Aphrodite changes her skin into the form of an old women and that Helen recognizes instead the goddess. The explanation is that the poen toften shows the demigods reading the forms of the gods in disguise as when Poseidon appears similar to Kalkhas and Aias says “this is not the prophet Kalkhas, for I easily recognized….”

ἀδύνατόν φασιν εἰς γραῦν μεταβαλεῖν τὴν ἰδέαν τὴν ᾿Αφροδίτην καὶ νοῆσαι τὴν ῾Ελένην τὴν τῆς θεᾶς δειρήν. λύσις· πολλαχοῦ ποιεῖται τοὺς ἡμιθέους τεκμαιρομένους τὰς τῶν θεῶν μορφάς, ὡς ὅταν ὁ Ποσειδῶν Κάλχαντι ἀπεικασθεὶς φαίνηται ὅ τε Αἴας φησίν· οὐδ’ ὅγε Κάλχας ἐστὶ θεοπρόπος· ἴχνια δὲ μετόπισθε ποδῶν ἠδὲ κνημάων ῥεῖ’ ἔγνων ἀπιόντος· ἀρίγνωτοι δὲ θεοί περ

Image result for medieval manuscript poseidon neptune

Why Does the Iliad Begin with Rage?

D Schol. ad ll 1.1

“Sing the rage..” [People] ask why the poem begins from rage, so ill-famed a word. It does for two reasons. First, so that it might [grab the attention] of that particular portion of the soul and make audiences more ready for the sublime and position us to handle sufferings nobly, since it is about to narrate wars.

A second reason is to make the praises of the Greeks more credible. Since it was about to reveal the Greeks prevailing, it is not seemly to make it more worthy of credibility by failing to make everything contribute positively to their praise.”

 Μῆνιν ἄειδε: ζητοῦσι, διὰ τί ἀπὸ τῆς μήνιδος ἤρξατο, οὕτω δυσφήμου ὀνόματος. διὰ δύο ταῦτα, πρῶτον μέν, ἵν’ ἐκ τοῦ πάθους †ἀποκαταρρεύσῃ† τὸ τοιοῦτο μόριον τῆς ψυχῆς καὶ προσεκτικωτέρους τοὺς ἀκροατὰς ἐπὶ τοῦ μεγέθους ποιήσῃ καὶ προεθίσῃ φέρειν γενναίως ἡμᾶς τὰ πάθη, μέλλων πολέμους ἀπαγγέλλειν· δεύτερον δέ, ἵνα τὰ ἐγκώμια τῶν ῾Ελλήνων πιθανώτερα ποιήσῃ. ἐπεὶ δὲ ἔμελλε νικῶντας ἀποφαίνειν τοὺς ῞Ελληνας, εἰκότως †οὐ κατατρέχει ἀξιοπιστότερον† ἐκ τοῦ μὴ πάντα χαρίζεσθαι τῷ ἐκείνων ἐπαίνῳ. |

 

“It begins with rage, which itself was a summary for the events. Otherwise, [the poet] would have found a tragic introduction for tragedies. For the narration of misfortunes makes us more attentive, just as the best doctor exposes maladies of the spirit and then later applies treatment. So, the Greek anticipates the pleasures near the end.”

ἤρξατο μὲν ἀπὸ μήνιδος, ἐπείπερ αὕτη τοῖς πρακτικοῖς ὑπόθεσις γέγονεν· ἄλλως τε καὶ τραγῳδίαις τραγικὸν ἐξεῦρε προοίμιον· καὶ γὰρ προσεκτικοὺς ἡμᾶς ἡ τῶν ἀτυχημάτων διήγησις ἐργάζεται, καὶ ὡς ἄριστος ἰατρὸς πρῶτον ἀναστέλλων τὰ νοσήματα τῆς ψυχῆς ὕστερον τὴν ἴασιν ἐπάγει. ῾Ελληνικὸν δὲ τὸ πρὸς τέλει τὰς ἡδονὰς ἐπάγειν. |

Menis, “rage” is a big deal in Greek epic and myth thematically. The ancient scholiasts may not have it all figured out. But my first Greek teacher, Lenny Muellner, has some pretty good ideas on this one.

(c. 300 BC) Achilles killing the Ethiopian king Memnon

 

The Truth about Daedalus and Icarus

Servius Danielis,  Commentary on the Aeneid, 6, 14

“Phanodikos says that Daidalos—on account of the aforementioned reasons—went on a ship as he was fleeing and when those who were pursuing him drew near, he spread wide a piece of cloth for gaining the help of the winds and escaped them in this way. When they got back, those who were following him said he had escaped them with wings.”

Phanodicos Deliacon Daedalum propter supradictas causas fugientem navem conscendisse et, cum imminerent qui eum sequebantur, intendisse pallium ad adiuvandum ventos et sic evasisse: illos vero qui insequebantur reversos nuntiasse pinnis illum evasisse.

 

Palaephatus, On Unbelievable Things 12

“People claim that Minos imprisoned Daidalos and Ikaros, his son, for a certain reason, but that Daidalos, after he fashioned wings as prosthetics for both of them, flew off with Ikaros. It is impossible to think that a person flies, even one who has prosthetic wings. What it really means, then, is the following kind of thing.

Daidalos, when he was in prison, escaped through a small window and hauled down his son too; once he got on a boat, he left. When Minos found out, he sent ships to pursue him. Then they understood that they were being pursued and there was a furious and driving wind, they seemed to be flying. And while they were sailing with the Kretan wind, they flipped over into the sea. While Daidalos survived onto land, Ikaros died. This is why the sea there is named Ikarion for him. His father buried him after he was tossed up by the waves.”

[Περὶ Δαιδάλου καὶ ᾿Ικάρου.]

     Φασὶν ὅτι Μίνως Δαίδαλον καὶ ῎Ικαρον τὸν υἱὸν αὐτοῦ καθεῖρξε διά τινα αἰτίαν, Δαίδαλος δὲ  ποιήσας πτέρυγας ἀμφοτέροις προσθετάς, ἐξέπτη μετὰ τοῦ ᾿Ικάρου. νοῆσαι δὲ ἄνθρωπον πετόμενον, ἀμήχανον, καὶ ταῦτα πτέρυγας ἔχοντα προσθετάς. τὸ οὖν λεγόμενον ἦν τοιοῦτον. Δαίδαλος ὢν ἐν τῇ εἱρκτῇ, καθεὶς ἑαυτὸν διὰ θυρίδος καὶ τὸν υἱὸν κατασπάσας, σκαφίδι ἐμβάς, ἀπῄει. αἰσθόμενος

δὲ ὁ Μίνως πέμπει πλοῖα διώξοντα. οἱ δὲ ὡς ᾔσθοντο διωκόμενοι, ἀνέμου λάβρου καὶ φοροῦ ὄντος, πετόμενοι ἐφαίνοντο. εἶτα πλέοντες οὐρίῳ Κρητικῷ νότῳ ἐν τῷ πελάγει περιτρέπονται· καὶ ὁ μὲν Δαίδαλος περισῴζεται εἰς τὴν γῆν, ὁ δὲ ῎Ικαρος διαφθείρεται (ὅθεν ἀπ’ ἐκείνου ᾿Ικάριον πέλαγος ἐκλήθη), ἐκβληθέντα δὲ ὑπὸ τῶν κυμάτων ὁ πατὴρ ἔθαψεν.

Image result for daedalus and icarus image
Anthony Van Dyck, 1625 “Daedalus and Icarus”

“A Safe Harbor for the Soul”: On Poetry and Reason

Philo, On Dreams 1.233

“Perhaps this is not sung truly, but it is wholly profitable and advantageous”

καὶ τάχα μὲν οὺκ ἀληθῶς, πάντως δὲ λυσιτελῶς καὶ συμφερόντως ᾄδεται

 

Proclus, Commentary on Plato’s Parmenides 1025.29-37

“Our soul experiences many wanderings and turns—one comes from the imagination, another emerges in the beliefs before these, and other occurs in understanding. But the life governed by the mind is free from vagrancy and this is the mystical harbor of the soul into which the poem leads Odysseus after the great wandering of his life and where we too, if we want to be saved, may find our mooring.”

Πολλαὶ οὖν αἱ πλάναι καὶ αἱ δινεύσεις τῆς ψυχῆς· ἄλλη γὰρ ἡ ἐν ταῖς φαντασίαις, ἄλλη πρὸ τούτων ἡ ἐν δόξαις, ἄλλη ἡ ἐν αὐτῇ τῇ διανοίᾳ· μόνη δὲ ἡ κατὰ νοῦν ζωὴ τὸ ἀπλανὲς ἔχει, καὶ οὗτος ὁ μυστικὸς ὅρμος τῆς ψυχῆς, εἰς ὃν καὶ ἡ ποίησις ἄγει τὸν ᾿Οδυσσέα μετὰ τὴν πολλὴν πλάνην τῆς ζωῆς, καὶ ἡμεῖς, ἐὰν ἄρα σώζεσθαι θέλωμεν, μᾶλλον ἑαυτοὺς ἀνάξομεν.

 

Image result for Ancient Greek Odysseus mind song
National Archaeological Museum, Athens 1130

Even Heroes Dabble in the Black Arts: Odysseus, Necromancer

A student paper on the Elpenor Pelike at the MFA in Boston drew my attention to the following passage.

Servius ad Aen. 6.107

“For this reason the place is named without joy since, as people claim, it would not have been there but for necromancy or spell-craft. For, Aeneas completed these sacred rites when Misenus was killed and Ulysses did it with the death of Elpenor.

This very scene Homer himself presented falsely from the detail of its location which he specifies along with the length of time of the journey. For he claims that Ulysses sailed for one night and came to the place where he completed these sacrifices. For this reason it is abundantly clear that he doesn’t mean the ocean but Campania.”

sine gaudio autem ideo ille dicitur locus, quod necromantia vel sciomantia, ut dicunt, non nisi ibi poterat fieri: quae sine hominis occisione non fiebant; nam et Aeneas illic occiso Miseno sacra ista conplevit et Vlixes occiso Elpenore. quamquam fingatur in extrema Oceani parte Vlixes fuisse: quod et ipse Homerus falsum esse ostendit ex qualitate locorum, quae commemorat, et ex tempore navigationis; dicit enim eum a Circe unam noctem navigasse et ad locum venisse, in quo haec sacra perfecit: quod de Oceano non procedit, de Campania manifestissimum est.

The relevant passages from the Odyssey don’t give any hint that Elpenor was intentionally killed for black magic. When Odysseus actually does summon the dead, now that gets a little dark.

Odyssey, 10.552–560

“I could not even lead my companions unharmed from there.
The youngest of my companions was a certain Elpênor,
He was neither especially brave in battle or composed in his thoughts.
He separated himself from the companions in Kirkê’s holy home
Because he needed some air; then he fell asleep because he was drunk.
When he heard the noise and trouble of our companions moving out,
He got up immediately and it completely escaped his thoughts
To climb down again by the long ladder—
So he fell straight from the roof and his neck
Shattered along his spine; then his spirit flew down to Hades.”

οὐδὲ μὲν οὐδ’ ἔνθεν περ ἀπήμονας ἦγον ἑταίρους.
᾿Ελπήνωρ δέ τις ἔσκε νεώτατος, οὔτε τι λίην
ἄλκιμος ἐν πολέμῳ οὔτε φρεσὶν ᾗσιν ἀρηρώς,
ὅς μοι ἄνευθ’ ἑτάρων ἱεροῖσ’ ἐν δώμασι Κίρκης,
ψύχεος ἱμείρων, κατελέξατο οἰνοβαρείων·
κινυμένων δ’ ἑτάρων ὅμαδον καὶ δοῦπον ἀκούσας
ἐξαπίνης ἀνόρουσε καὶ ἐκλάθετο φρεσὶν ᾗσιν
ἄψορρον καταβῆναι ἰὼν ἐς κλίμακα μακρήν,
ἀλλὰ καταντικρὺ τέγεος πέσεν· ἐκ δέ οἱ αὐχὴν
ἀστραγάλων ἐάγη, ψυχὴ δ’ ῎Αϊδόσδε κατῆλθεν.

Elpênor appears twice more in the epic: 11.51–80 (Odysseus meets Elpênor’s ghost when he summons the dead); 12.9-15 (Odysseus buries Elpênor).

MFA Boston, Accession Number 34.79; Caskey-Beazley, Attic Vase Paintings (MFA), no. 111; Highlights: Classical Art (MFA), p. 070-071.

Nekuomanteia, glossed by Hesychius as nekromanteia (i.e. “necromancy”) is an alternate name for the Nekyuia, the parade of the dead in book 11 of the Odyssey. From the Greek Anthology: ᾿Εν τῷ Η ἡ τοῦ ᾿Οδυσσέως νεκυομαντεία· (3.8); Scholia to the Odyssey, Hypotheses: Λ. Νεκυομαντεία, ἢ, Νεκυία. Cf. Eustathius, Comm. Ad Od. 1.396.10

Who Was the Second Most Beautiful Greek At Troy?

Homer, Iliad. 2.673–674

“Nireus who was the most beautiful man who came to Troy
Of the rest of the Danaans, after Peleus’ blameless son.
But he was weak and a small army followed him.”

Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ ῎Ιλιον ἦλθε
τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ’ ἀμύμονα Πηλεΐωνα·
ἀλλ’ ἀλαπαδνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἵπετο λαός.

Scholia b. ad Il.2.673 ex

<Lemma> his beauty in reputation was not of a kind with his family; Achilles, however, was adorned in both ways. Because [the poet] was a philhellene, he was trying to make everyone worthy of memory and used to praise everyone as far as he might be believed and so that we might imagine the Greeks to be differentiated in their manliness, or their body, or their beauty.”

ex. <Νιρεύς, ὃς κάλλιστος—μετ’ ἀμύμονα Πηλείωνα:> οὐδὲ ἓν πρὸς δόξαν κάλλος ἀγεννές· ᾿Αχιλλεὺς δὲ ἀμφοτέροις κεκόσμηται. φιλέλλην δὲ ὢν πάντας ἀξιομνήστους ποιεῖ καὶ πάντας ἐπαινεῖ, ὅπως πιστεύοιτο, καὶ ἵνα τοὺς ἐν ἀνδρείᾳ καὶ σώματι καὶ κάλλει διαφέροντας εἰδῶμεν ῞Ελληνας. b(BCE3E4)

Schol. A ad Hom. Il. 2.673 ex

“Diplai have been applied to question these three lines because Zenodotus athetized two of them, although he did not mark the middle one, (674) because Homer always strove to have Achilles stand out far in front of the rest.”

Νιρεὺς ὃς κάλλιστος<—εἵπετο λαός>: τρισὶ στίχοις παράκεινται διπλαῖ περιεστιγμέναι, ὅτι ἐκ τῶν τριῶν τοὺς δύο (sc. 673. 675) ἠθέτηκε Ζηνόδοτος, τὸν δὲ μέσον (sc. 674) οὐδὲ ἔγραφεν, τοῦ ῾Ομήρου φιλοτιμουμένου ἐν πᾶσι τὸν ᾿Αχιλλέα προτεροῦντα στῆσαι. A

Galen, Adhortio ad artes addiscendas 8.28

“And because of that, Homer mentioned [Nireus] only once and in the Catalog Of Ships, as it seems to me, to make a demonstration of the uselessness of the most beautiful men, when they have none of the other things that are useful for life.”

καὶ διὰ τοῦθ’ ἅπαξ αὐτοῦ μόνον ἐμνημόνευσεν ῞Ομηρος ἐν νεῶν καταλόγῳ πρὸς
ἐπίδειξιν, ἐμοὶ δοκεῖν, τῆς τῶν καλλίστων ἀνδρῶν ἀχρηστίας, ὅταν αὐτοῖς ὑπάρχῃ
μηδὲν ἄλλο τῶν εἰς τὸν βίον χρησίμων.

From the Suda

Nireus: the beautiful and handsome man. Neireus, a snail. Nêreus, the man of the sea.

Νιρεύς: ὁ καλὸς καὶ εὔμορφος. Νειρεύς, ὁ κόχλος, Νηρεύς, ὁ
θαλάσσιος.

Image result for ancient greek vase beautiful man
MFA: Caskey-Beazley, Attic Vase Paintings (MFA), no. 002.

Some Passages on Commentary and Interpretation

F. A. Wolf, Prolegomena ad Homerum 104 (1795)

“This story allows us a chance to make a few overarching comments about the birth of the practice of criticism. And this also permits us to evaluate the nature of the recensions which were reportedly made in that period. For I don’t think that anyone will be surprised today that the Greeks of the time—who were by chance more men of genius than of learning,—even though they were completely estranged from the polymathy to which kings eventually provided ample time, that they were already starting to turn their attention to that art which is the collected sum of the various disciplines of literature and antiquity.

Indeed, all the foundations which would guide the ancients to the art of criticism already existed at that time. Among them I would put in first place the ancient method of preserving songs by only the use of memory; in the second, the errors and frauds perpetrated in ascribing authorship; and in the third, the many kinds of easy mistakes made by untrained hands in preparing the first manuscripts.

But even if this last case would precipitate a need for this art after many generations, anyone who is familiar with the Greeks will easily see that their genius would not have been able of declining so severely or so eagerly to such nitpicking concerns if their writings were only corrupted in the way that most books are. Let it stand as the singular fate of the monuments of Homer and his peers that in some sense they forced philology to be born—and that they did so even before the word for Critic or Grammarian was commonly spoken.”

Haec narratio nobis occasionem offert in universum dicendi nonnulla de ortu studii critici, ex quibus existimare liceat de conditione earum recensionorum, quae hoc saeculo offeruntur factae esse. Nunc enim nemo, puto, mirabitur, Graecos iam tum, quum prosperrima sorte sua ingeniosiores essent quam doctiores, et ab illa [corrupt text] cui reges deinde otium praebuerunt alienissimi, animum paullatim applicuisse ad eam artem, quae tota collecta est ex multiplici doctrina litterarum et antiquitatis. Etenim quae causae maxime perduxerunt veteres ad criticam artem, iam tum eaedem exstiterant omnes. In quibus primo loco posuerim modum illum conservandorum olim Carminum ope unius memoriae, proximo errores et fraudes in prodendis auctoribus eorum, tertio varios facillimosque lapsus rudium manuum in primis exemplaribus parandis. Sed etsi haec postrema causa eius- modi est, ut post aliquot saecula istius artis desiderium necessario fuisset allatura, tamen qui Graecos norit, facile intelliget, ad tam minutulas curas ingenium eorum nec tam mature-nec tanto studio potuisse descendere, si sola omni scripturae communia menda libros corrupissent. Maneat igitur, singularem fortunam Homericorum et supparum monumentorum extudisse quodammodo philologam criticen, idque etiam antea, quam nomen Critici aut Grammatici vulgo auditum esset.

D Scholia to the Iliad (5.385)

“Aristarchus believed it best to make sense of those things that were presented more fantastically by Homer according to the poet’s authority, that we not be overwhelmed by anything outside of the things presented by Homer.”

᾿Αρίσταρχος ἀξιοῖ τὰ φραζόμενα ὑπὸ τοῦ Ποιητοῦ μυθικώτερον ἐκδέχεσθαι, κατὰ τὴν Ποιητικὴν ἐξουσίαν, μηδὲν ἔξω τῶν φραζομένων ὑπὸ τοῦ Ποιητοῦ περιεργαζομένους.

Porphyry, Homeric Questions 1.1

“Since often in our conversations with one another about Homeric questions, when I try to show you that Homer interprets himself for the most part…”

     Πολλάκις μὲν ἐν ταῖς πρὸς ἀλλήλους συνουσίαις ῾Ομηρικῶν ζητημάτων γινομένων, ᾿Ανατόλιε, κἀμοῦ δεικνύναι πειρωμένου, ὡς αὐτὸς μὲν ἑαυτὸν τὰ πολλὰ ῞Ομηρος ἐξηγεῖται

Porphyry, Homeric Questions 1.12-14

“Because I think to best to make sense of Homer through Homer, I usually show by example how he may interpret himself, sometimes in juxtaposition, sometimes in other ways.”

᾿Αξιῶν δὲ ἐγὼ ῞Ομηρον ἐξ ῾Ομήρου σαφηνίζειν αὐτὸν ἐξηγούμενον ἑαυτὸν ὑπεδείκνυον, ποτὲ μὲν παρακειμένως, ἄλλοτε δ’ ἐν ἄλλοις.

Scriptura sui ipsius interpres, Martin Luther

Dionysius Thrax, Ars Grammatica 1

“The art of grammar is the experience-derived knowledge of how things are said, for the most part, by poets and prose authors. It has six components. First, reading out loud and by meter; second, interpretation according to customary compositional practice; third, a helpful translation of words and their meanings; fourth, an investigation of etymology; fifth, a categorization of morphologies; and sixth—which is the most beautiful portion of the art—the critical judgment of the compositions.”

Γραμματική ἐϲτιν ἐμπειρία τῶν παρὰ ποιηταῖϲ τε καὶ ϲυγγραφεῦϲιν ὡϲ ἐπὶ τὸ πολὺ λεγομένων.   Μέρη δὲ αὐτῆϲ ἐϲτιν ἕξ· πρῶτον ἀνάγνωϲιϲ ἐντριβὴϲ κατὰ προϲῳδίαν, δεύτερον ἐξήγηϲιϲ κατὰ τοὺϲ ἐνυπάρχονταϲ ποιητικοὺϲ τρόπουϲ,  τρίτον γλωϲϲῶν τε καὶ ἱϲτοριῶν πρόχειροϲ ἀπόδοϲιϲ, τέταρτον ἐτυμολογίαϲ εὕρεϲιϲ, πέμπτον ἀναλογίαϲ ἐκλογιϲμόϲ, ἕκτον κρίϲιϲ ποιημάτων, ὃ δὴ κάλλιϲτόν ἐϲτι πάντων τῶν ἐν τῇ τέχνῃ.

Dionysus of Halicarnassus, On Thucydides 51

“One could easily count the number of people who are able to understand all of Thucydides, and even these people need to rely on a commentary from time to time.”

εὐαρίθμητοι γάρ τινές εἰσιν οἷοι πάντα τὰ Θουκυδίδου συμβαλεῖν, καὶ οὐδ’ οὗτοι χωρὶς ἐξηγήσεως γραμματικῆς ἔνια.

Tzetzes, Introduction to the Scholia to Lykophron’s Alexandra

“I, Lykophron’s thick book, abounding in songs,
Was once obscure, possessing unseeable visions.
But now by means of Hermeian craft Isaac Tzetzes
Has set me free, once he loosed my well-woven restraints.”

ἡ βίβλος τελέθουσα Λυκόφρονος ἀσματοκόμπουσα
ἦν ἀλαὸς προπάροιθεν ἀδερκέα δέργματ’ ἔχουσα·
νῦν δέ με δορκαλέην ῾Ερμείῃ θήκατο τέχνῃ
Τζέτζης ᾿Ισαάκιος ἐύστροφα πείσματα λύσας.

Seneca, De Brevitate Vitae 13

“This sickness used to just afflict the Greeks, to discover the number of oars Odysseus possessed, whether the Iliad was written before the Odyssey, whether the poems belong to the same author, and other matters like this which, if you keep them to yourself, cannot please your private mind; but if you publish them, you seem less learned than annoying.”

Graecorum iste morbus fuit quaerere, quem numerum Ulixes remigum habuisset, prior scripta esset Ilias an Odyssia, praeterea an eiusdem essent auctoris, alia deinceps huius notae, quae sive contineas, nihil tacitam conscientiam iuvant sive proferas, non doctior videaris sed molestior.

Seneca, Moral Epistle 108

“But some error comes thanks to our teachers who instruct us how to argue but not how to live; some error too comes from students, who bring themselves to teachers not for the nourishing of the soul, but the cultivation of our wit. Thus what was philosophy has been turned into philology.”

Sed aliquid praecipientium vitio peccatur, qui nos docent disputare, non vivere, aliquid discentium, qui propositum adferunt ad praeceptores suos non animum excolendi, sed ingenium. Itaque quae philosophia fuit, facta philologia est.

Tzetzes’ Commentary on Hesiod

Needing Commentary

Dionysius of Halicarnassus, On Thucydides 51:

“Against those who think that it is reserved for the well-educated alone to make sense of and understand the words of Thucydides, I am able to say this, that they take the part of the work which is necessary and beneficial to all (indeed, nothing could be more necessary or beneficial) away from common life by thus making it the province of a few men, as happens in oligarchic and tyrannical states. One could easily count the number of people who are able to understand all of Thucydides, and even these people need to rely on a commentary from time to time.”

Πρὸς μὲν οὖν τοὺς οἰομένους μόνων εἶναι τῶν εὐπαιδεύτων ἀναγνῶναί τε καὶ συνεἷναι τὴν Θουκυδίδου διάλεκτον ταῦτα λέγειν ἔχω, ὅτι τὸ τοῦ πράγματος ἀναγκαῖόν τε καὶ χρήσιμον ἅπασιν (οὐδὲν γὰρ <ἂν> ἀναγκαιότερον γένοιτο οὐδὲ πολυωφελέστερον) ἀναιροῦσιν ἐκ τοῦ κοινοῦ βίου, ὀλίγων παντάπασιν ἀνθρώπων οὕτω ποιοῦντες, ὥςπερ ἐν ταῖς ὀλιγαρχουμέναις ἢ τυραννουμέναις πόλεσιν· εὐαρίθμητοι γάρ τινές εἰσιν οἷοι πάντα τὰ Θουκυδίδου συμβαλεῖν, καὶ οὐδ’ οὗτοι χωρὶς ἐξηγήσεως γραμματικῆς ἔνια.

Frederic Harrison, Rede Lecture (1900):

“The peculiar, indispensable service of Byzantine literature was the  preservation of the language, philology, and archaeology of Greece. It is  impossible to see how our knowledge of ancient literature or civilisation could have been recovered if Constantinople had not nursed through the early Middle Ages the vast accumulations of Greek learning in the schools of Alexandria, Athens, and Asia Minor ; if Photius, Suidas, Eustathius, Tzetzes, and the Scholiasts had not poured out their lexicons, anecdotes, and commentaries ; if the Corpus Scriptorum historiae Byzantinae had never been compiled; if indefatigable copyists had not toiled in multiplying the texts of ancient Greece. Pedantic, dull, blundering as they are too often, they are indispensable. We pick precious truths and knowledge out of their garrulities and stupidities, for they preserve what otherwise would have been lost for ever. It is no paradox that their very merit to us is that they were never either original or brilliant. Their genius, indeed, would have been our loss. Dunces and pedants as they were, they servilely repeated the words of the immortals. Had they not done so, the immortals would have died long ago .”

J.E. Sandys, A History of Classical Scholarship, Vol. 1

“Towards the close of the long letter prefixed to the Moralia, he confesses his contempt for the art of speech, and admits that he is not over-careful in the avoidance of barbarisms or inaccurate uses of prepositions, deeming it ‘ utterly unworthy to keep the language of the Divine Oracles in subjection to the rules of Donatus’; and this principle he applies to his own commentary, as well as to the sacred text. His attitude towards the secular study of Latin literature is well illustrated in the letter to Desiderius, bishop of Vienne. He is almost ashamed to mention the rumour that has reached him, to the effect that the bishop was in the habit of instructing certain persons in grammatical learning. ‘ The praises of Christ cannot be pronounced by the same lips as the praises of Jove’. He hopes to hear that the bishop is not really interested in such trifling subjects. Elsewhere, however, the study of Grammar and the knowledge of the liberal arts are emphatically commended on the ground of the aid they afford in the understanding of the Scriptures; but the genuineness of the work, in which this opinion is expressed is doubtful. Later writers record the tradition that Gregory did his best to suppress the works of Cicero, the charm of whose style diverted young men from the study of the Scriptures’, and that he burnt all the books of Livy which he could find, because they were full of idolatrous superstitions. It was even stated that he set the Palatine Library on fire, lest it should interfere with the study of the Bible, but the sole authority for this is John of Salisbury’ (d. 1 180), and the statement is unworthy of credit. “

For the history of Philology this cultural interplay is especially important–the Ancient Near East and Greece have been influencing each other as long as the concepts of these places has existed. And even if Diogenes Laertius wants to deny it, Greek exceptionalism, if it is really a thing, developed because of its connection and communication with Mesopotamia, Egypt and more.