Homeric Orchards and Trees: Metaphors for Origins and Reception

Simonides, fr. 6.3

“Simonides said that Hesiod is a gardener while Homer is a garland-weaver—the first planted the legends of the heroes and gods and then the second braided together them the garland of the Iliad and the Odyssey.”

Σιμωνίδης τὸν ῾Ησίοδον κηπουρὸν ἔλεγε, τὸν δὲ ῞Ομηρον στεφανηπλόκον, τὸν μὲν ὡς φυτεύσαντα τὰς περὶ θεῶν καὶ ἡρώων μυθολογίας, τὸν δὲ ὡς ἐξ αὐτῶν συμπλέξαντα τὸν᾿Ιλιάδος καὶ Οδυσσείας στέφανον.

MS M.644 fol. 252v
http://ica.themorgan.org/manuscript/page/98/110807

Take a minute and imagine a tree in a park or garden. Make it a really nice tree, one you’d notice and remember if you lingered on it a bit, one that has been well situated in its environment. Think about the tree’s imperfect symmetry, the way it occupies its space.

Now think about this: someone planted the tree; others tended to it and trimmed it; more people spent generations selecting this domesticated tree from its ancestral stock. Think about the uncountable hands that made this tree possible, the saplings transplanted, the varieties combined over time. What were their lives like? What stories did they tell? What were trees to them?

Then think about the tree’s beauty, its aesthetics. What makes us set this tree apart from others? What is essential about it? Our appreciation is based on other trees we might not remember as well as an entire ‘grammar’ of human beings and the environment. Like any other native language, you learned its basic syntax without trying. You have a sense of the way trees should be.

You probably judge a tree differently from a shrub for historical aesthetic reasons. You have expectations on what trees should do, how they should look, and what function they fulfill. You are mostly not cognizant of these assumptions. But you almost certainly have different notions about a shrub or a bush.

https://line.17qq.com/articles/wqsnnssky.html

Sure, the shrub comment may seem a bit of an aside, but it is really about genre. We have different sets of expectations for different categories of form based on explicit and implicit criteria.

Now, if someone asks you who is responsible for the tree, what do you say? Is it someone who designed the park? Is it a gardener? Is it the first person who imagined a tree in the garden?

Any single answer ignores those countless hands, minds, and environments that contributed to the treeness of this tree. It also ignores the salient fact that you are the one judging the tree and that your gaze is shaped by non-tree things.

For me, the Homeric epics are like that tree. They come out of a complex relationship between performance traditions, new technologies, and aesthetics that are both products and producers of the same song culture. The reception and transformation of this ancient song culture into something fixed and reanalyzed as a text with an author has shaped our own culture too.

How we respond to ‘arboreal’ questions is keyed into individual psychology and cultural discourse. We always simplify our interpretation of where the tree came from because our minds are too small to understand we are part of mind-networks and our lives are two abbreviated to trace time’s larger sweep. We impose simple origin stories on art and human products because it is hard to escape our own single experience of culture and see how it works in the aggregate.

(for more on Homer and psychology, see my recent book The Many-Minded Man)

These individual psychologies are shaped as well by a cultural system deeply interested in teleology and the import of design. Two aspects of this among many that interest me. First, our search for meaning in the empty universe encourages us to argue that design necessitates a designer. Second, our system of values and credit under capitalism emphasizes the metaphor of authorship as an opportunity for creating and maintaining value.

The two aspects are part of a shared problem: we assign meaning to the world we see based on patterns and human-mirroring things. We re-cast the pattern as a design and in that an intention we assign to authority and authors. So group activities that result in notable patterns are reanalyzed as communications of some type of an authorial intention.

And yet, we know that meaning is made from observation and reflection.

We impose a god/author model on complex things for cultural and psychological reasons. It is a fallacy to insist that design implies a designer when we recognize design as viewers conditioned to do so. The history of Homeric scholarship and its so-called ‘question’ (of which there are actually many) is dominated by the problem of design without an urgent exploration of what design may entail until the 20th century (in addition to work by Greg Nagy (recently Homer the Pre-Classic and Homer the Classic), see Casey Dué’s recent Achilles Unbound and Barbara Graziosi’s Inventing Homer).

There’s no smoking gun about Homeric authorship. There will never be a clear answer to the issue. That we care so much about it is a problem. it is, dare I say, the rot at the core of ‘western’ liberalism and capitalism, this desperate search for ancient authority combined with a pathological need to extract profit from everything.

In searching for “Homer”, most people find what they want to find. (Something Casey Due makes the case for in looking at the invention of Ossian). My experience of teaching, reading, and writing about the epics for over two decades is that people cleave almost painfully to what they believe about authorship and art before they really listen to the Homeric poems.. That’s also why I keep returning to the bench and thinking as much about who is thinking about Homer and why.

And when I turn back I think less in terms of “who wrote the Iliad” than what the people were like who domesticated the epics and set them aside and why we still look at them today.

Plato, Ion

“For poets certainly tell us that they bring us songs by drawing from the honey-flowing springs or certain gardens and glades of the Muses just like bees. And because they too are winged, they also speak the truth.”

Λέγουσι γὰρ δήπουθεν πρὸς ἡμᾶς οἱ ποιηταί, ὅτι ἀπὸ κρηνῶν μελιρρύτων ἢ ἐκ Μουσῶν κήπων τινῶν καὶ ναπῶν δρεπόμενοι τὰ μέλη ἡμῖν φέρουσιν ὥσπερ αἱ μέλιτται. καὶ αὐτοὶ οὕτω πετόμενοι, καὶ ἀληθῆ λέγουσι.

Trees in Homer: Paris’ Ship, Odysseus’ Raft, and Laertes’ Orchards

My metaphor of a tree for seeing Homer as something organic and exhibiting aesthetic beauty without a designing authority may seem a bit whimsical, if not outlandish. But I am in part inspired by what we find in Homer. In Homeric poetry trees are objects of wealth, inheritance and memory. They appear at a crucial moment in Odysseus’ return to Ithaca when he meets his father. Odysseus follows the patterns established earlier in the book and attempts to deceive his father before they both weep and he tries to prove who he is, first by pointing to his scar, and then by pointing to the trees.

Odyssey 24. 336–339

“But, come, if I may tell you about the trees through the well-founded orchard
The ones which you gave to me—when I was a child I asked you about each
As I followed you through the garden. We traced a path through them
And you named and spoke about each one.”

εἰ δ’ ἄγε τοι καὶ δένδρε’ ἐϋκτιμένην κατ’ ἀλῳὴν
εἴπω, ἅ μοί ποτ’ ἔδωκας, ἐγὼ δ’ ᾔτευν σε ἕκαστα
παιδνὸς ἐών, κατὰ κῆπον ἐπισπόμενος· διὰ δ’ αὐτῶν
ἱκνεύμεσθα, σὺ δ’ ὠνόμασας καὶ ἔειπες ἕκαστα.

As Erich Auerbach famously observes, Odysseus’ scar is an entry-point into a universe of aesthetic thought. As I see it it, the scar is a metonym for identity and story traditions. It marks experiences and potential stories to be told. The trees are metonyms for stories themselves and they have are metapoetic as well. Alex Purves (2010:228) characterizes steps as Odysseus “taking an imaginary walk through the orchard in his mind just as [Elizabeth] Minchin has suggested that Homer takes a cognitive walk through the Peloponnese in order to recount the Catalogue of Ships (2001: 84-7).”

As Elton Barker and I explore in Homer’s Thebes (78) Whether or not Laertes’ trees mind the Iliad’s Catalogue of Ships, the trees are suggestive of the stories that are or could be told. [Cf. Henderson 1997:87 for the trees as “epic wood.” So too, “… the trees may stand metonymically for epic poems… the combined product of nature and nurture which have been shaped by the judgment (aesthetic and political) of countless constant gardeners” (628).

Of course, these assertions seem strange if we don’t look at other Homeric trees. For me, a signal moment in epic poetry comes when Odysseus is authorized to build a raft to escape from Ogygia and try to return home. The narrative pays special attention to enumerating the trees and specifying Odysseus’ skill in using them: 

Odyssey 5.238-262

“She gave him the smooth axe and then took him on the path
To the farthest part of the island where the tale trees were growing,
Alder, ash and fir trees reaching to the sky,
Dry for a long time, long-seasoned, perfect for sailing.
Once she showed him where the great trees were growing,
Kalypso, the beautiful goddess, returned to her home,
While he was cutting out planks. The work went quickly.
He picked out twenty altogether and cut them with bronze.
He skillfully planed them down and made them straight with a level.
At the same time, the shining goddess Kalypso was bringing him augers
And he drilled all the pieces and fit them together.
As wide as a man who is skilled in wood-working
Traces out the line of a merchant ship—that’s
How wide Odysseus made his skiff.
Once he set up the deck beams he attached them to the
Close-placed ribs. And then he finished out the raft with long gunwales.
He fashioned a mast and placed on it a yard-arm.
He also made a rudder to steer with and then
He fashioned willow-branches and brush into a wall
To stand against the waves around the vessel.
And then Kalypso brought him a bolt of cloth
To make into a sail. He crafted that too, skillfully.
He tied into the raft braces, and restraints, and sheets
And using levers moved it down toward the shining sea.
It was the fourth day and everything was complete.”

…· ἦρχε δ’ ὁδοῖο
νήσου ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφύκει,
κλήθρη τ’ αἴγειρός τ’, ἐλάτη τ’ ἦν οὐρανομήκης,
αὖα πάλαι, περίκηλα, τά οἱ πλώοιεν ἐλαφρῶς.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δεῖξ’ ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφύκει,
ἡ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Καλυψώ, δῖα θεάων,
αὐτὰρ ὁ τάμνετο δοῦρα· θοῶς δέ οἱ ἤνυτο ἔργον.
εἴκοσι δ’ ἔκβαλε πάντα, πελέκκησεν δ’ ἄρα χαλκῷ,
ξέσσε δ’ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνε.
τόφρα δ’ ἔνεικε τέρετρα Καλυψώ, δῖα θεάων·
τέτρηνεν δ’ ἄρα πάντα καὶ ἥρμοσεν ἀλλήλοισι,
γόμφοισιν δ’ ἄρα τήν γε καὶ ἁρμονίῃσιν ἄρασσεν.
ὅσσον τίς τ’ ἔδαφος νηὸς τορνώσεται ἀνὴρ
φορτίδος εὐρείης, εὖ εἰδὼς τεκτοσυνάων,
τόσσον ἐπ’ εὐρεῖαν σχεδίην ποιήσατ’ ᾿Οδυσσεύς.
ἴκρια δὲ στήσας, ἀραρὼν θαμέσι σταμίνεσσι,
ποίει· ἀτὰρ μακρῇσιν ἐπηγκενίδεσσι τελεύτα.
ἐν δ’ ἱστὸν ποίει καὶ ἐπίκριον ἄρμενον αὐτῷ·
πρὸς δ’ ἄρα πηδάλιον ποιήσατο, ὄφρ’ ἰθύνοι.
φράξε δέ μιν ῥίπεσσι διαμπερὲς οἰσυΐνῃσι,
κύματος εἶλαρ ἔμεν· πολλὴν δ’ ἐπεχεύατο ὕλην.
τόφρα δὲ φάρε’ ἔνεικε Καλυψώ, δῖα θεάων,
ἱστία ποιήσασθαι· ὁ δ’ εὖ τεχνήσατο καὶ τά.
ἐν δ’ ὑπέρας τε κάλους τε πόδας τ’ ἐνέδησεν ἐν αὐτῇ,
μοχλοῖσιν δ’ ἄρα τήν γε κατείρυσεν εἰς ἅλα δῖαν.
τέτρατον ἦμαρ ἔην, καὶ τῷ τετέλεστο ἅπαντα·

Here we find a balance between nature and skill, between the material found and offered and the creative power of a maker authorized by a god. If the trees at the end of the Odyssey are symbols of tales that might be told, these Ogygian planks are echoes of stories that were told and lost. They also tell us about the relationship between narrative agent and story. As I write in my recent Many-Minded Man: “In this passage’s detail and the dramatization of Odysseus’s labors, the epic offers an anticipatory metaphor for the rebuilding of the hero’s identity. The material available has been there for years—it is not of Odysseus’s own making, but his skill and agency are critical for forming it into something new, something that can make a path or journey of its own. The selection of the trees stands in for the selection of stories and aspects of the self that will be reassembled as Odysseus journeys home.” ( 2020, 11).

But in this analysis, I might focus overmuch on the epic’s hero and not enough on the epic stuff itself. There is a relationship between the basic matter (the wood, the trees) and the stuff matter makes: ships, homes, vessels of meaning and vessels for meaning. It may be too cute to juxtapose, but there may be more to the Greek word for “matter” hule, which can also mean wood, than meets the eye.

Epic is deeply concerned with what comes after and some of its figures, like Hektor, imagine singular monuments, tombs that can be seen and act as reminders for men to come. In a way, the grave is a kind of scar left on the earth conveying its own story. But groves of trees and the ships they provide can carry on meaning and life in different ways. I am reminded here of a brief aside from the Iliad.

Iliad 5.59-68 

“Mêrionês then killed Phereklos, the son of the carpenter,
Son of Joiner, who knew who to fashion all sorts of intricate tings
With his hands. Pallas Athena loved him especially.
He is the one who designed Alexander’s fantastic ships,
Those kindlers of evil which brought evil on all the Trojans
And on him especially, since he understood nothing of the divine prophecies.
Well, Mêrionês, once he overtook him in pursuit,
Struck him through the right buttock. The sharp point
Went straight through his bladder under the bone.
He fell to his knee and groaned. Then death overtook him.

Μηριόνης δὲ Φέρεκλον ἐνήρατο, τέκτονος υἱὸν
῾Αρμονίδεω, ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα
τεύχειν· ἔξοχα γάρ μιν ἐφίλατο Παλλὰς ᾿Αθήνη·
ὃς καὶ ᾿Αλεξάνδρῳ τεκτήνατο νῆας ἐΐσας
ἀρχεκάκους, αἳ πᾶσι κακὸν Τρώεσσι γένοντο
οἷ τ’ αὐτῷ, ἐπεὶ οὔ τι θεῶν ἐκ θέσφατα ᾔδη.
τὸν μὲν Μηριόνης ὅτε δὴ κατέμαρπτε διώκων
βεβλήκει γλουτὸν κατὰ δεξιόν· ἣ δὲ διαπρὸ
ἀντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ’ ὀστέον ἤλυθ’ ἀκωκή·
γνὺξ δ’ ἔριπ’ οἰμώξας, θάνατος δέ μιν ἀμφεκάλυψε.

Ok, this passage may seem unconnected and offering it may seem indulgent even for me, but consider the way Phereklos is marked out as a carpenter’s son and how the ships that carried Paris to war are positioned as the vehicles of evil for them all.  While as scholiast (Schol. bT ad Il.5.59) glosses the name Phereklos as “one who brings the turmoil of war through the ships” (Φέρεκλος ὁ φέρων κλόνον διὰ τῶν νέων), I would also like to believe that name Phere-klos, might make someone think of ‘fame-bringer’. And the connection between poetic fame and the activity of the war arises elsewhere in this passage two.

Note that the this Phere-klos is the son of Harmonidês, a man who, according to the passage, is the one who build the ships “the bringers of evil” (ἀρχεκάκους) for Paris (those ships which carried him from Troy to Sparta…). The name Harmonidês is not insignificant: Gregory Nagy has etymologized Homer as “one who fits the song together”. Phereklos’ father is a “craftsman” (“tektôn”) who built the very ships that allowed his son (and Paris) to bring the conflict to Troy and generate the fame of the songs it generated. Here, the ships are positioned as the first steps in evil, but I would suggest, that as the means by which the songs themselves travel across the sea, the ships are, as products of specialized craftsmen, both metonymns for the stories themselves and necessary vehicles for their transmission.

And here, even if asymmetrical, I find myself considering a life-cycle of Homeric trees: the way one set were cut down to fan the flames of war that launched myriad ships; that others fell to bring Odysseus home to gaze upon his ancestral orchards, potentials tales to be told or curtailed…once Odysseus journeys to a land where no one remembers the sea.

“Magnetic Inspiration”: My Favorite Passage (and Metaphor) from Plato

Plato’s Ion 533d-534e

“I also see, Ion, and I am about to show you what I think this means. For talking well about Homer is not some skill within you—as I was just saying—but it is a divine power that moves you, just as in that stone which Euripides calls a ‘Magnet” but which most people call Herakleian. For this stone not only moves iron rings but it also imbues the rings with the same power so that they can do the same thing as the stone in turn—they move other rings and as a result there is a great chain of iron and rings connected to each other. But the power from that stone runs through them all. In this way, the Muse herself makes people inspired, and a linked chain of inspired people extend from her.

All the good poets of epic utter those beautiful poems not because of skill but because they are inspired and possessed—the good lyric poets are the same, just as the Korybantes do not dance when they are in their right minds, so too the lyric poets do not compose their fine lines when they are sensible, but when they embark upon their harmony and rhythm, they are in revelry and possessed. They are just like the bacchants who draw honey and milk from rivers when they are possessed, not when they are in their normal state of mind. The soul of the lyric poets does this too, which they themselves admit: for they claim, as I see it, that they bring to us their songs by gathering from the honey-flowing springs from certain gardens and glades of the Muses like bees—and they fly too!

And they speak the truth. For a poet is an empty thing—winged, and sacred and not capable of composing before it is inspired and out of mind, when thought is no longer inside. Until one has gained this state, every person is incapable of composing or giving oracles. Because they compose not by skill—when they say many fine things about their subjects—but by divine dispensation, as you do about Homer, each is only capable of composing well in the arena where the Musa compels—one person composes dithyramb, one encomia, another dance songs, another epic and another iambic poetry. But each is useless in the other genres.”

     ΣΩ. Καὶ ὁρῶ, ὦ ῎Ιων, καὶ ἔρχομαί γέ σοι ἀποφανούμενος ὅ μοι δοκεῖ τοῦτο εἶναι. ἔστι γὰρ τοῦτο τέχνη μὲν οὐκ ὂν παρὰ σοὶ περὶ ῾Ομήρου εὖ λέγειν, ὃ νυνδὴ ἔλεγον, θεία δὲ δύναμις ἥ σε κινεῖ, ὥσπερ ἐν τῇ λίθῳ ἣν Εὐριπίδης μὲν Μαγνῆτιν ὠνόμασεν, οἱ δὲ πολλοὶ ῾Ηρακλείαν. καὶ γὰρ αὕτη ἡ λίθος οὐ μόνον αὐτοὺς τοὺς δακτυλίους ἄγει τοὺς σιδηροῦς, ἀλλὰ καὶ δύναμιν ἐντίθησι τοῖς δακτυλίοις ὥστ’ αὖ δύνασθαι ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖν ὅπερ ἡ λίθος, ἄλλους ἄγειν δακτυλίους, ὥστ’ ἐνίοτε ὁρμαθὸς μακρὸς πάνυ σιδηρίων καὶ δακτυλίων ἐξ ἀλλήλων ἤρτηται· πᾶσι δὲ τούτοις ἐξ ἐκείνης τῆς λίθου ἡ δύναμις ἀνήρτηται. οὕτω δὲ καὶ ἡ Μοῦσα ἐνθέους μὲν ποιεῖ αὐτή, διὰ δὲ τῶν ἐνθέων τούτων ἄλλων ἐνθουσιαζόντων ὁρμαθὸς ἐξαρτᾶται.

πάντες γὰρ οἵ  τε τῶν ἐπῶν ποιηταὶ οἱ ἀγαθοὶ οὐκ ἐκ τέχνης ἀλλ’ ἔνθεοι ὄντες καὶ κατεχόμενοι πάντα ταῦτα τὰ καλὰ λέγουσι ποιήματα, καὶ οἱ μελοποιοὶ οἱ ἀγαθοὶ ὡσαύτως, ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες οὐκ ἔμφρονες ὄντες ὀρχοῦνται, οὕτω καὶ οἱ μελοποιοὶ οὐκ ἔμφρονες ὄντες τὰ καλὰ μέλη ταῦτα ποιοῦσιν, ἀλλ’ ἐπειδὰν ἐμβῶσιν εἰς τὴν ἁρμονίαν καὶ εἰς τὸν ῥυθμόν, βακχεύουσι καὶ κατεχόμενοι, ὥσπερ αἱ βάκχαι ἀρύονται ἐκ τῶν ποταμῶν μέλι καὶ γάλα κατεχόμεναι, ἔμφρονες δὲ οὖσαι οὔ, καὶ τῶν μελοποιῶν ἡ ψυχὴ τοῦτο ἐργάζεται, ὅπερ αὐτοὶ λέγουσι. λέγουσι γὰρ δήπουθεν πρὸς ἡμᾶς οἱ ποιηταὶ ὅτι ἀπὸ κρηνῶν μελιρρύτων ἐκ Μουσῶν κήπων τινῶν καὶ ναπῶν δρεπόμενοι τὰ μέλη ἡμῖν φέρουσιν ὥσπερ αἱ μέλιτται, καὶ αὐτοὶ οὕτω πετόμενοι· καὶ ἀληθῆ λέγουσι. κοῦφον γὰρ χρῆμα ποιητής ἐστιν καὶ πτηνὸν καὶ ἱερόν, καὶ οὐ πρότερον οἷός τε ποιεῖν πρὶν ἂν ἔνθεός τε γένηται καὶ ἔκφρων καὶ ὁ νοῦς μηκέτι ἐν αὐτῷ ἐνῇ· ἕως δ’ ἂν τουτὶ ἔχῃ τὸ κτῆμα, ἀδύνατος πᾶς ποιεῖν ἄνθρωπός ἐστιν καὶ χρησμῳδεῖν. ἅτε οὖν οὐ τέχνῃ ποιοῦντες καὶ πολλὰ λέγοντες καὶ καλὰ περὶ τῶν πραγμάτων, ὥσπερ σὺ περὶ ῾Ομήρου, ἀλλὰ θείᾳ μοίρᾳ, τοῦτο μόνον οἷός τε ἕκαστος ποιεῖν καλῶς ἐφ’ ὃ ἡ Μοῦσα αὐτὸν ὥρμησεν, ὁ μὲν διθυράμβους, ὁ δὲ ἐγκώμια, ὁ δὲ ὑπορχήματα, ὁ δ’ ἔπη, ὁ δ’ ἰάμβους· τὰ δ’ ἄλλα φαῦλος αὐτῶν ἕκαστός ἐστιν.

535e-536a

“Do you understand that the audience is the last of the rings which I was describing as transmitting through one another the power from the Herakleian stone and that you are the middle as the rhapsode and interpreter—that the poet himself is the first ring? The god moves the soul of all of these people wherever he wants, stringing the power from one into another.”

οἶσθα οὖν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ θεατὴς τῶν δακτυλίων ὁ ἔσχατος, ὧν ἐγὼ ἔλεγον ὑπὸ τῆς Ἡρακλειώτιδος λίθου ἀπ᾽ ἀλλήλων τὴν δύναμιν λαμβάνειν; ὁ δὲ μέσος σὺ ὁ ῥαψῳδὸς καὶ ὑποκριτής, ὁ δὲ πρῶτος αὐτὸς ὁ ποιητής ὁ δὲ θεὸς διὰ πάντων τούτων ἕλκει τὴν ψυχὴν ὅποι ἂν βούληται τῶν ἀνθρώπων, ἀνακρεμαννὺς ἐξ ἀλλήλων τὴν δύναμιν.

Fresco of women dancing in a line
Fresco, Museo Nationale, Naples. c. 400 BCE

The Greeks Were Poetic Thieves (or, Clement Doesn’t Get Poetry)

Clement of Alexandria was an early church father who wrote a book of miscellany entitled the Stromata (“turnings”). In book 6, he takes on Greek plagiarism.

Clement of Alexandria, Stromata book 6.2 (Go here for a full translation of this masterpiece)

“Come on, let us put forth the Greeks as witnesses against themselves for their theft. For when they steal their material from one another they show that they are thieves and they illustrate, even if unwillingly, how they secretly expropriate the truth from us to their own tribes. If they do not spare themselves, they will hardly spare us.

I will not mention the beliefs of philosophers, since they all agree  in writing—lest they appear ungrateful—that they have gathered the precepts of their beliefs from those that hold the greatest authority through Socrates.

Once I have offered a few testimonies of the authors most famous and most frequented among the greats and I have unveiled their thieving ways—and after I have done this through a few periods—I will turn to what remains.”

After Orpheus wrote “There is nothing more doglike and frightening than a woman” and Homer wrote in the same way “there is nothing more dreadful and doglike than a woman”. After Musaios wrote “Since craft is much better than strength”, Homer wrote “the woodcutter is much better by wit than by force”.

Again, after Musaios wrote:

In the same way that the fertile field grows plants,
Some fall from the ash-trees and in turn others grow.
So too the tribe and race of man twists and turns.

And then Homer wrote later

The wind makes some leaves fall to the ground and tree
Blooms and grows others, when the spring’s season comes
That’s the way it is with the race of men: one grows, another dies.

And after Homer said: “It ain’t right to boast over men who have been killed.” Arkhilokhos and Kratinos said, “it is not noble to brag over men who have died.”

φέρε μάρτυρας τῆς κλοπῆς αὐτοὺς καθ’ ἑαυτῶν παραστήσωμεν τοὺς ῞Ελληνας· οἱ γὰρ τὰ οἰκεῖα οὕτως ἄντικρυς παρ’ ἀλλήλων ὑφαιρούμενοι βεβαιοῦσι μὲν τὸ κλέπται εἶναι, σφετερίζεσθαι δ’ ὅμως καὶ ἄκοντες τὴν παρ’ ἡμῶν ἀλήθειαν εἰς τοὺς
ὁμοφύλους λάθρᾳ διαδείκνυνται. οἱ γὰρ μηδὲ ἑαυτῶν, σχολῇ γ’ ἂν τῶν ἡμετέρων ἀφέξονται. καὶ τὰ μὲν κατὰ φιλοσοφίαν σιωπήσομαι δόγματα, αὐτῶν ὁμολογούντων ἐγγράφως τῶν τὰς αἱρέσεις διανεμομένων, ὡς μὴ ἀχάριστοι ἐλεγχθεῖεν, παρὰ Σωκράτους εἰληφέναι τὰ κυριώτατα τῶν δογμάτων. ὀλίγοις δὲ τῶν καθωμιλημένων καὶ παρὰ τοῖς ῞Ελλησιν εὐδοκίμων ἀνδρῶν χρησάμενος μαρτυρίοις, τὸ κλεπτικὸν διελέγξας εἶδος αὐτῶν, ἀδιαφόρως τοῖς χρόνοις καταχρώμενος, ἐπὶ τὰ ἑξῆς τρέψομαι.

᾿Ορφέως τοίνυν ποιήσαντος·
ὣς οὐ κύντερον ἦν καὶ ῥίγιον ἄλλο γυναικός,
῞Ομηρος ἄντικρυς λέγει·
ὣς οὐκ αἰνότερον καὶ κύντερον ἄλλο γυναικός.
Γράψαντός τε Μουσαίου·
ὡς αἰεὶ τέχνη μέγ’ ἀμείνων ἰσχύος ἐστίν,
῞Ομηρος λέγει
μήτι τοι δρυτόμος περιγίνεται ἠὲ βίηφι.

clemensvonalexandrien

Πάλιν τοῦ Μουσαίου ποιήσαντος·
ὡς δ’ αὔτως καὶ φύλλα φύει ζείδωρος ἄρουρα·
ἄλλα μὲν ἐν μελίῃσιν ἀποφθίνει, ἄλλα δὲ φύει·
ὣς δὲ καὶ ἀνθρώπων γενεὴν καὶ φῦλον ἑλίσσει.
῞Ομηρος μεταγράφει·
φύλλα τὰ μέν τ’ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ’ ὕλη
τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ’ ἐπιγίνεται ὥρη·
ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει, ἣ δ’ ἀπολήγει.
Πάλιν δ’ αὖ ῾Ομήρου εἰπόντος·
οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπ’ ἀνδράσιν εὐχετάασθαι,
᾿Αρχίλοχός τε καὶ Κρατῖνος γράφουσιν, ὃ μέν·
οὐ γὰρ ἐσθλὰ κατθανοῦσι κερτομεῖν ἐπ’ ἀνδράσιν,
Κρατῖνος δὲ ἐν τοῖς Λάκωσι·
φοβερὸν ἀνθρώποις τόδ’ αὖ,
κταμένοις ἐπ’ αἰζηοῖσι[ν] καυχᾶσθαι μέγα.
Αὖθίς τε ὁ ᾿Αρχίλοχος τὸ ῾Ομηρικὸν ἐκεῖνο μεταφέρων·
ἀασάμην, οὐδ’ αὐτὸς ἀναίνομαι· ἀντί νυ πολλῶν, ὧδέ πως γράφει·
ἤμβλακον, καί πού τινα ἄλλον ἥδ’ ἄτη κιχήσατο·

Homer, Divine Not Human

Yesterday I made the mistake of playing along with a twitter game and I submitted;

This wasn’t a big mistake–I was just surprised how many people don’t agree. But the upside was that a twitter correspondent W. Graham Claytor (@graham_claytor ) let me know about this:

Homer Theios

This is a a writing exercise on an ostrakon listing some names and words (from the website: “Stranger; Dios; Stranger; Herodes; Ptolemaios; Herodes;;Homer is a god, not a man.”. Note the absence of diacritical marks.

Homer theios close up

Here is the Greek as printed:

θειοςουκανθρω
ποςΟμηρος

Here’s the Greek with the accents and breathings:

θεῖος οὐκ ἄνθρωπος Ὅμηρος

“Homer is divine not a human being”

I can’t tell if there is a ligature for -ος after θει or if it is a ligature of -ος after θε- (so, “divine” vs. noun “god”). But to break with the published translation, Greek anthrôpos is less gendered than anêr (“man”, sometimes “husband”) and is here opposed to “divine”. So, the contrast and meaning here is mortal/immortal. “Human being” is a better translation.

ὁ θεῖος ῞Ομηρος (“divine Homer”) is not an uncommon phrase in Ancient Greek (appearing in Classical Greece and then becoming increasingly common from the poems of the Greek Anthology through to letters of Julian the Apostate).

Here’s a dedicatory inscription from the Appendix of the Greek Anthology (Epigram 61)

“This is the divine Homer, who adorned all of boastful Greece
With wisdom of the beautiful word.
But especially the Argives who took down
The god-walled Troy, as payback for well-tressed Helen.
For his sake a great-citied people have set this up
And they apportion to him the honors of the gods.”

Θεῖος ῞Ομηρος ὅδ’ ἐστίν, ὃς ῾Ελλάδα τὴν μεγάλαυχον
πᾶσαν ἐκόσμησεν καλλιεπεῖ σοφίῃ,
ἔξοχα δ’ ᾿Αργείους, οἳ τὴν θεοτείχεα Τροίην
ἤρειψαν, ποινὴν ἠυκόμου ῾Ελένης·
οὗ χάριν ἔστησεν δῆμος μεγαλόπτολις αὐτὸν
ἐνθάδε, καὶ τιμαῖς ἀμφέπει ἀθανάτων.

Here is a nice bit too….

Dio Chrysostom, On Homer (Discourse 53)

Democritus says this about Homer: “Homer, who was granted a divine nature, crafted a universe of verses of every kind.” This means it is not possible for him to have created poems so beautiful and wise without divine and immortal nature. Many others have also written about this—some who directly praise the poet and also select for illustration some of his sayings while others attempt to interpret his very manner of thinking…”

Ὁ μὲν Δημόκριτος περὶ Ὁμήρου φησὶν οὕτως· Ὅμηρος φύσεως λαχὼν θεαζούσης ἐπέων κόσμον ἐτεκτήνατο παντοίων· ὡς οὐκ ἐνὸν ἄνευ θείας καὶ δαιμονίας φύσεως οὕτως καλὰ καὶ σοφὰ ἔπη ἐργάσασθαι. πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι γεγράφασιν οἱ μὲν ἄντικρυς ἐγκωμιάζοντες τὸν ποιητὴν ἅμα καὶ δηλοῦντες ἔνια τῶν ὑπ᾿ αὐτοῦ λεγομένων, οἱ δὲ αὐτὸ τοῦτο τὴν διάνοιαν ἐξηγούμενοι

The Homeric poems as part of an oral tradition is not new in Post-enlightenment scholarship–F. A. Wolf was probably the first ‘modern’ author to get really into it. But the persistence of the insistence that because the Homeric poems are complex and meaningful, they must have been designed by an author to be that way is both a reflection of our own views about genius a creation and a misapprehension of the deep and complexity possible from oral traditions.

The work of Milman Parry and Albert Lord helps in part to explain how oral poetry may works compositionally, but this does little to address the larger issue which is the confirmation bias that shapes what we think ‘art’ is and how we think it is made (the works of John Miles Foley and Egbert J. Bakker are really helpful too; for the creation of the idea of Homer, I know of no better text than Barbara Graziosi’s The Invention of Homer).

I do think it is entirely possible for different modern interpreters to believe radically different things about the creation of the texts we possess and still come to similar conclusions about their meanings. Elton Barker and I cover this rather ecumenically in our introductory book to Homer. In our book Homer’s Thebes, out with the Center for Hellenic Studies next spring we are going to be a bit less so.)

Agnosticism on the issue is likely the wisest route. Ultimately, what we have are poems that have been treated as texts with a unifying authority behind them for two thousand years. Yet, I must confess a frustration that we so reflexively insist that the genius of any work is due to the genius of an individual and not a cultural context and its inheritance. Because we see the world as individuals and are culturally and biologically conditioned to imagine ourselves as agents acting individually within it, we assume a view of causality that reinforces our view of self. (And this is culturally reinforced by religious beliefs.)

What I teach, I approach the issue the way Elton and I do in the introductory book–I tell the full story and transparently say what I believe (without expecting followers). But I also ask students to consider why it is important that we have a Homer behind the Homeric poems. Why do we feel so strongly we need an author? What does it do for us? What do we lose without it?

[But it is fine if we disagree! I actually do treat this the way I do religion. Who can rightly judge what no mortal can ever truly know? Although an atheist, my spouse is Muslim, I was raised Lutheran and I have known as many religious people clearly smarter than I am as I have known atheists to be fools.]

Here is a full citation: “O.Mich.inv. 9353; Recto.” http://quod.lib.umich.edu/a/apis/x-784/9353o.tif. University of Michigan Library Digital Collections. Accessed: July 05, 2018.

Addendum [3 hours after original post]:

When I was visiting graduate schools as a precocious soon-to-be college graduate, I got in an argument with a 3rd year graduate student about “Homer” which ended with me suggesting that he only wanted to believe in a singular, monumental genius because he wanted to believe that he was a genius too. (The story has a happy ending, we are now friends.)

My comments on twitter about the non-existence of Homer drew more ire and rejection than I expected. I am in part grateful for this because it reminds me that I write and work and teach in a rather closed circle. I have for too long taken the tenets of my belief about Homer to be standard, when it seems that they are not.

From my experience, the Homeric poems are qualitatively and quantitatively different from anything else I have ever read. This knowledge emerged with the belief that their origins in an oral-performance culture help to explain this. When I first read Homer in Greek after years of reading Latin epic and a lifetime of reading English poetry and prose widely, I was floored by how different it was. It was so different that I despised Homer in translation before I read the Iliad in Greek and would only have imagined myself dedicating the next decades of my life to the study of Homer as a nightmare or joke.

The explanation for the genius was unfolded for me slowly. My Greek teacher, mentor, and eventually friend, Leonard Muellner, handed me a concordance of Homer and told me to take any ten lines and look for repetitions and similarity elsewhere (e.g. formulae). Only after seeing the building blocks of Homeric language up close, did I then read Milman Parry, Albert Lord, and Lenny’s own brilliant work on Homeric eukhomai and mênis.

(There are other authors whose work should be added here: the work of John Miles Foley on oral poetry, the linguistic informed books of Egbert Bakker, the work of Casey Dué, Olga Levaniouk, Sheila Murnaghan, and dozens of others too.)

I’m not exactly a dilettante when it comes to Homer (as I am with most Greek and Roman authors). But I do realize that I probably seem to be the member of a hardline approach. I must emphasize again that I think the problem of authorship is ultimately without a solution.

What is not without a solution is a careful reflection on why we believe what we believe about (1) Homer, (2) the nature of creative production, (3) authorship, and (4) the relationship between the individual and collective culture. The reason I bring this up is that some of the most strident responses to my comments about the non-existence of Homer come from the same voices who have objected to my assertions that the Homeric poems are misogynistic or that they don’t necessarily reflect the same assumptions about race and ethnicities as our own.

It is not surprising that some of the same people who have a knee-jerk reaction that Homer is only about European people and cannot be taken to task for being part of a misogynistic culture are those who so desperately cleave to a notion of Homer as genius. These beliefs are rooted in an essential conservatism, a patriarchal view of culture, and a rigidly individualistic view of cultural production.

[As an anecdotal aside, in addition to similar voices complaining about Homer as misogyny, etc. I got antisemitic hate tweets for the twitter thread associated with this post. The poster was a follower of one of the original culture haters.]

I do not mean that everyone who thinks there was a Homer is a racist of misogynist or that they hold their beliefs about Homer because they are conservative and close-minded. Indeed, I know and know of many well-educated, progressive, and intensely kind people who believe there was a Homer who wrote one or both of the epics.

But I did want to point out the curious overlap between cultural chauvinists and the cult of genius. My apologies to the good people who believe in Homer but do not fall into this group. Whatever we believe about the origin of the Homeric poems, we must rigorously examine why we believe it. What assumptions do we make about personhood and the relationship between individual and community in the human species? Why do we need an author for the Iliad or the Odyssey? Why do we need to identify a designer if we sense beauty and design? Do we see design because we are part of an aesthetic continuum that has been shaped by the Iliad and the Odyssey and by later cultural reflections on those poems?

 

For flavor, a conventional of Homer:

Number 6, part 1part 2

Also, I made a poll, this will solve everything.

“Magnetic Inspiration”: My Favorite Passage (and Metaphor) from Plato

Plato’s Ion 533d-534e

“I also see, Ion, and I am about to show you what I think this means. For talking well about Homer is not some skill within you—as I was just saying—but it is a divine power that moves you, just as in that stone which Euripides calls a ‘Magnet” but which most people call Herakleian. For this stone not only moves iron rings but it also imbues the rings with the same power so that they can do the same thing as the stone in turn—they move other rings and as a result there is a great chain of iron and rings connected to each other. But the power from that stone runs through them all. In this way, the Muse herself makes people inspired, and a linked chain of inspired people extend from her.

All the good poets of epic utter those beautiful poems not because of skill but because they are inspired and possessed—the good lyric poets are the same, just as the Korybantes do not dance when they are in their right minds, so too the lyric poets do not compose their fine lines when they are sensible, but when they embark upon their harmony and rhythm, they are in revelry and possessed. They are just like the bacchants who draw honey and milk from rivers when they are possessed, not when they are in their normal state of mind. The soul of the lyric poets does this too, which they themselves admit: for they claim, as I see it, that they bring to us their songs by gathering from the honey-flowing springs from certain gardens and glades of the Muses like bees—and they fly too!

And they speak the truth. For a poet is an empty thing—winged, and sacred and not capable of composing before it is inspired and out of mind, when thought is no longer inside. Until one has gained this state, every person is incapable of composing or giving oracles. Because they compose not by skill—when they say many fine things about their subjects—but by divine dispensation, as you do about Homer, each is only capable of composing well in the arena where the Musa compels—one person composes dithyramb, one encomia, another dance songs, another epic and another iambic poetry. But each is useless in the other genres.”

     ΣΩ. Καὶ ὁρῶ, ὦ ῎Ιων, καὶ ἔρχομαί γέ σοι ἀποφανούμενος ὅ μοι δοκεῖ τοῦτο εἶναι. ἔστι γὰρ τοῦτο τέχνη μὲν οὐκ ὂν παρὰ σοὶ περὶ ῾Ομήρου εὖ λέγειν, ὃ νυνδὴ ἔλεγον, θεία δὲ δύναμις ἥ σε κινεῖ, ὥσπερ ἐν τῇ λίθῳ ἣν Εὐριπίδης μὲν Μαγνῆτιν ὠνόμασεν, οἱ δὲ πολλοὶ ῾Ηρακλείαν. καὶ γὰρ αὕτη ἡ λίθος οὐ μόνον αὐτοὺς τοὺς δακτυλίους ἄγει τοὺς σιδηροῦς, ἀλλὰ καὶ δύναμιν ἐντίθησι τοῖς δακτυλίοις ὥστ’ αὖ δύνασθαι ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖν ὅπερ ἡ λίθος, ἄλλους ἄγειν δακτυλίους, ὥστ’ ἐνίοτε ὁρμαθὸς μακρὸς πάνυ σιδηρίων καὶ δακτυλίων ἐξ ἀλλήλων ἤρτηται· πᾶσι δὲ τούτοις ἐξ ἐκείνης τῆς λίθου ἡ δύναμις ἀνήρτηται. οὕτω δὲ καὶ ἡ Μοῦσα ἐνθέους μὲν ποιεῖ αὐτή, διὰ δὲ τῶν ἐνθέων τούτων ἄλλων ἐνθουσιαζόντων ὁρμαθὸς ἐξαρτᾶται.

πάντες γὰρ οἵ  τε τῶν ἐπῶν ποιηταὶ οἱ ἀγαθοὶ οὐκ ἐκ τέχνης ἀλλ’ ἔνθεοι ὄντες καὶ κατεχόμενοι πάντα ταῦτα τὰ καλὰ λέγουσι ποιήματα, καὶ οἱ μελοποιοὶ οἱ ἀγαθοὶ ὡσαύτως, ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες οὐκ ἔμφρονες ὄντες ὀρχοῦνται, οὕτω καὶ οἱ μελοποιοὶ οὐκ ἔμφρονες ὄντες τὰ καλὰ μέλη ταῦτα ποιοῦσιν, ἀλλ’ ἐπειδὰν ἐμβῶσιν εἰς τὴν ἁρμονίαν καὶ εἰς τὸν ῥυθμόν, βακχεύουσι καὶ κατεχόμενοι, ὥσπερ αἱ βάκχαι ἀρύονται ἐκ τῶν ποταμῶν μέλι καὶ γάλα κατεχόμεναι, ἔμφρονες δὲ οὖσαι οὔ, καὶ τῶν μελοποιῶν ἡ ψυχὴ τοῦτο ἐργάζεται, ὅπερ αὐτοὶ λέγουσι. λέγουσι γὰρ δήπουθεν πρὸς ἡμᾶς οἱ ποιηταὶ ὅτι ἀπὸ κρηνῶν μελιρρύτων ἐκ Μουσῶν κήπων τινῶν καὶ ναπῶν δρεπόμενοι τὰ μέλη ἡμῖν φέρουσιν ὥσπερ αἱ μέλιτται, καὶ αὐτοὶ οὕτω πετόμενοι· καὶ ἀληθῆ λέγουσι. κοῦφον γὰρ χρῆμα ποιητής ἐστιν καὶ πτηνὸν καὶ ἱερόν, καὶ οὐ πρότερον οἷός τε ποιεῖν πρὶν ἂν ἔνθεός τε γένηται καὶ ἔκφρων καὶ ὁ νοῦς μηκέτι ἐν αὐτῷ ἐνῇ· ἕως δ’ ἂν τουτὶ ἔχῃ τὸ κτῆμα, ἀδύνατος πᾶς ποιεῖν ἄνθρωπός ἐστιν καὶ χρησμῳδεῖν. ἅτε οὖν οὐ τέχνῃ ποιοῦντες καὶ πολλὰ λέγοντες καὶ καλὰ περὶ τῶν πραγμάτων, ὥσπερ σὺ περὶ ῾Ομήρου, ἀλλὰ θείᾳ μοίρᾳ, τοῦτο μόνον οἷός τε ἕκαστος ποιεῖν καλῶς ἐφ’ ὃ ἡ Μοῦσα αὐτὸν ὥρμησεν, ὁ μὲν διθυράμβους, ὁ δὲ ἐγκώμια, ὁ δὲ ὑπορχήματα, ὁ δ’ ἔπη, ὁ δ’ ἰάμβους· τὰ δ’ ἄλλα φαῦλος αὐτῶν ἕκαστός ἐστιν.

535e-536a

“Do you understand that the audience is the last of the rings which I was describing as transmitting through one another the power from the Herakleian stone and that you are the middle as the rhapsode and interpreter—that the poet himself is the first ring? The god moves the soul of all of these people wherever he wants, stringing the power from one into another.”

οἶσθα οὖν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ θεατὴς τῶν δακτυλίων ὁ ἔσχατος, ὧν ἐγὼ ἔλεγον ὑπὸ τῆς Ἡρακλειώτιδος λίθου ἀπ᾽ ἀλλήλων τὴν δύναμιν λαμβάνειν; ὁ δὲ μέσος σὺ ὁ ῥαψῳδὸς καὶ ὑποκριτής, ὁ δὲ πρῶτος αὐτὸς ὁ ποιητής ὁ δὲ θεὸς διὰ πάντων τούτων ἕλκει τὴν ψυχὴν ὅποι ἂν βούληται τῶν ἀνθρώπων, ἀνακρεμαννὺς ἐξ ἀλλήλων τὴν δύναμιν.

Fresco of women dancing in a line
Fresco, Museo Nationale, Naples. c. 400 BCE

Two Roman Notes of Encouragement for Procrastinating Authors

I suspect there are others are just like me right now, keeping busy and avoiding the start of summer projects. Alas, Martial’s words ring in my head every morning: “You will live tomorrow, you say? Postumus, even living today is too late; he is the wise man, who lived yesterday.” (Cras uiues? Hodie iam uiuere, Postume, serum est: / ille sapit quisquis, Postume, uixit heri, 5.58). Here are two Roman authors talking about writing and publication.

Seneca, De Tranquillitate Animi 13-14

“Why do we need to compose work that will endure for generations? Why not stop driving to make sure posterity won’t be quiet about you? You have been born mortal—a silent funeral is less annoying! So, for the sake of passing time, write something for your use in a simple style not for publication. There is less need to work for those who study just for today.”

Quid opus est saeculis duratura componere? Vis tu non id agere, ne te posteri taceant? Morti natus es, minus molestiarum habet funus tacitum! Itaque occupandi temporis causa, in usum tuum, non in praeconium aliquid simplici stilo scribe; minore labore opus est studentibus in diem.

 

Pliny the Younger, Letters 10 To Octavius Rufus

“For the meantime, do as you wish regarding publication too. Recite it from time to time, then you may feel more eager to publish and then you may experience the joy I have long been predicting for you, and not without reason. I imagine what crowds, what admiration, what clamor then silence awaits you. (For myself, I like this as much as applause when I speak or read, as long as it shows a desire to hear me speaking). There is a great reward ready for you! Stop undermining your work with endless delay! When even this is excessive, we need to be wary of hearing the name of idleness, laziness, or even fear. Farewell!”

Et de editione quidem interim ut voles: recita saltem quo magis libeat emittere, utque tandem percipias gaudium, quod ego olim pro te non temere praesumo. Imaginor enim qui concursus quae admiratio te, qui clamor quod etiam silentium maneat; quo ego, cum dico vel recito, non minus quam clamore delector, sit modo silentium acre et intentum, et cupidum ulteriora audiendi. Hoc fructu tanto tam parato desine studia tua infinita ista cunctatione fraudare; quae cum modum excedit, verendum est ne inertiae et desidiae vel etiam timiditatis nomen accipiat. Vale.

Image result for Ancient Roman Book

Addendum:

Pliny the Younger, Letters 1.2

“Clearly, something must be published – ah, it would be best if I could just publish what I have already finished! (You may hear in this the wish of laziness.)

Est enim plane aliquid edendum — atque utinam hoc potissimum quod paratum est! Audis desidiae votum