Fragmentary Friday: Why Are You Sober if You Have Money?

Baton, the Comic Poet (fr. 3.1-11, preserved in Athenaeus Deipn. 4.163b)

“I am calling the prudent philosophers here,
Those who never allow themselves anything good,
Those who seek a thoughtful man in every walk
And in their discussions as if he were a fugitive slave.
Wretched man, why are you sober if you have money?
Why do you dishonor the gods this much?
Why do you think money is worth more than you are?
Does it have some intrinsic worth?
If you drink water, you’re useless to the city.
You hurt the farmer and the trader at the same time.
But I make them wealthier by getting drunk.”

τῶν φιλοσόφων τοὺς σώφρονας ἐνταυθοῖ καλῶ,
τοὺς ἀγαθὸν αὑτοῖς οὐ διδόντας οὐδὲ ἕν,
τοὺς τὸν φρόνιμον ζητοῦντας ἐν τοῖς περιπάτοις
καὶ ταῖς διατριβαῖς ὥσπερ ἀποδεδρακότα.
ἄνθρωπ’ ἀλάστωρ, διὰ τί συμβολὰς ἔχων
νήφεις; τί τηλικοῦτον ἀδικεῖς τοὺς θεούς;
τί τἀργύριον, ἄνθρωπε, τιμιώτερον
σαυτοῦ τέθεικας ἢ πέφυκε τῇ φύσει;
ἀλυσιτελὴς εἶ τῇ πόλει πίνων ὕδωρ·
τὸν γὰρ γεωργὸν καὶ τὸν ἔμπορον κακοῖς.
ἐγὼ δὲ τὰς προσόδους μεθύων καλὰς ποιῶ.

 

Another fragmentary author with no Wikipedia page.  All the Suda says about him is: Βάτων, κωμικός· δράματα αὐτοῦ Συνεξαπατῶν, ᾿Ανδροφόνος, Εὐεργέται. (“A Comic Poet whose plays were the Conspirators, the Murder and the Goodworkers.”) Athenaeus’ Deipnosophists is the main source for his fragments. This Batôn should not be confused with the historian and orator Batôn (also mentioned in Athenaeus).

Funny Fragments from Philyllius and Phrynichus (Old Comedy)

Philyllius, fr. 20 (from “The Snail”)

“My grandfather was a dappled dogfish”

ὁ πάππος ἦν μοι γαλεὸς ἀστερίας

Philyllius, fr. 20 (from “The Snail”)

“I am neither a cicada nor a snail, woman!”

ΚΟΧΛΙΑΣ. Φιλύλλιος (I 787 K)·
οὔκ εἰμι τέττιξ οὐδὲ κοχλίας, ὦ γύναι.

Phrynichus, fr. 3 (Athenaeus 165b)

“The hardest of all modern labors is to protect ourselves from them [the youth].
For they have some kind of a goad in their fingers, this man-hating bloom of youth.
They talk sweetly enough as they circum-ambulate the marketplace with another—
But when they take their seats, they mock the men they addressed sweetly
Scratching deep furrows into them once they’ve found themselves in a group”

ἐστὶν δ’ αὐτούς γε φυλάττεσθαι τῶν νῦν χαλεπώτατον ἔργον.
ἔχουσι γάρ τι κέντρον ἐν τοῖς δακτύλοις, μισάνθρωπον ἄνθος ἥβης·
εἶθ’ ἡδυλογοῦσιν ἅπασιν ἀεὶ κατὰ τὴν ἀγορὰν περιόντες.
ἐπὶ τοῖς βάθροις ὅταν ὦσιν, ἐκεῖ τούτοις οἷς ἡδυλογοῦσι
μεγάλας ἀμυχὰς καταμύξαντες καὶ συγκύψαντες ἅπαντας γελῶσι.

Slandering Socrates: Ameipsias, Fr. 7 (Diogenes Laertius, 2.27-28) and Eupolis

 

“Socrates, the best of men when there are few and the most foolish among the many:

You have come to see us too? You are brave. Where would you get a cloak?

Your appearance is an embarrassment to cobblers everywhere.”

 

Σώκρατες ἀνδρῶν βέλτιστ᾿ ὀλίγων, πολλῶν δὲ ματαιοταθ᾿, ἥκεις

καὶ σὺ πρὸς ἡμᾶς; καρτερικὸς γ᾿ εἶ. πόθεν ἄν σοι χλαῖνα γένοιτο;

τουτὶ τὸ κακὸν τῶν σκυτότομων κατ᾿ ἐπήρειαν γεγένηται

 

Pretty sure that the “you have crappy shoes” insult wouldn’t have bothered ol’ Socrates. But Ameipsias, though not a household name, was no slacker: he bested Aristophanes twice! And mocking Socrates seems like a good habit from Old Comedy. Apart from Aristophanes, Eupolis was in on the action too:

 

“I hate Socrates too,

that prattling panhandler

who figured out everything

except where he can get something to eat.”

 

μισῶ δὲ καὶ Σωκράτην

τὸν πτωχὸν ἀδολέσχην,

ὃς τἆλλα μὲν πεφρόντικεν,

ὁπόθεν δὲ καταφαγεῖν ἔχοι

τούτου κατημέληκεν

 

Eupolis? I guess he lost the battle with Socrates.

Snakehead and Boys in the Street: Plato the Comic on Politics (Two Fragments)

This is from Plato the Attic Comedian, not the Attic Philosopher. Who knew there were at least 30 men with the same name?

Plato, Fr. 202 (Stobaeus, 2.3.3)

“If one wicked person
perishes, then two politicians grow in his place.
For there is no Iolaus* in the city
Who might cauterize the politicians’ heads.
If you’ve been bent over, then you’ll be a politician.”

῍Ην γὰρ ἀποθάνῃ
εἷς τις πονηρός, δύ’ ἀνέφυσαν ῥήτορες•
οὐδεὶς γὰρ ἡμῖν ᾿Ιόλεως ἐν τῇ πόλει,
ὅστις ἐπικαύσει τὰς κεφαλὰς τῶν ῥητόρων.
κεκολλόπευκας• τοιγαροῦν ῥήτωρ ἔσει.

*Iolaus is Herakles’ nephew who helped the hero kill the Hydra by cauterizing its necks to prevent new heads from growing.

Platôn, Alliance (fr. 168)

“They are like those boys who each time they draw a line
in the street to divide themselves into two groups
stand with some of them on one side of the line and some on the other.
One who stands in the middle of the two hurls a pot sherd–
If the white side faces up, one group must flee right away
And the others must chase them.”

Εἴξασιν γὰρ τοῖς παιδαρίοις τούτοις, οἳ ἑκάστοτε γραμμήν
ἐν ταῖσιν ὁδοῖς διαγράψαντες διανειμάμενοι δίχ’ ἑαυτούς
ἑστᾶσ’, αὐτῶν οἱ μὲν ἐκεῖθεν τῆς γράμμης οἱ δ’ αὖ ἐκεῖθεν•
εἷς δ’ ἀμφοτέρων ὄστρακον αὐτοῖς εἰς μέσον ἑστὼς ἀνίησιν,
κἂν μὲν πίπτῃσι τὰ λεύκ’ ἐπάνω, φεύγειν ταχὺ τοὺς ἑτέρους δεῖ,
τοὺς δὲ διώκειν.

A Different Plato Was Funny on Purpose: Platon the Comic Poet, Some Fragments

The philosopher we know as Plato the son of Ariston–whom Diogenes claims was actually named Aristocles–was not the only Plato. No, there was another one, a little older, who was a comic poet in Athens. Our philosopher Plato wanted to be a poet too,

Here are some of the comic poet’s fragments:

Fragment 22

“Our laws are just like
Those fine spider webs
that the creature weaves upon the walls”

εἴξασιν ἡμῖν οἱ νόμοι
τούτοισι τοῖς λεπτοῖσιν ἀραχνίοισιν, ἃ
ἐν τοῖσι τοίχοις ἡ φάλαγξ ὑφαίνεται.

ἡ φάλαγξ: while this means “battle-order” or simply, phalanx in most of Greek, it can also mean spider. And not just any spider, a venomous spider.

Fragment 37

“So large they say that Mt Aetna is that the story is that the beetles who are born there are no smaller than men!”

ὡς μέγα μέντοι πάνυ τὴν Αἴτνην ὄρος εἶναί φασι τεκμαίρου,
ἔνθα τρέφεσθαι τὰς κανθαρίδας τῶν ἀνθρώπων λόγος ἐστὶν
οὐδὲν ἐλάττους.

Fragment 38

But some man scooped up the brains and gulped it down

ὁ δὲ τὸν ἐγκέφαλόν τις ἐξαύσας καταπίνει.

Fragment 77 (Storey)

“Why don’t you hang yourself and become a hero at Thebes?
Τί οὐκ ἀπήγξω, ἵνα Θήβησιν ἥρως γένῃ

Zenobius explains this one in his Common Proverbs (6.17): “Plato uses this line in his Menelaus. And the reason is that they say that in Thebes men who kill themselves receive no kind of honor. Aristotle says the same thing about Thebes, namely that they do not honor suicides there. Hence “so you may become a hero” is added ironically.”

ταύτης Πλάτων ἐν Μενέλεῳ μέμνηται. Φασὶ δὲ, ὅτι ἐν Θήβαις οἱ ἑαυτοὺς ἀναιροῦντες οὐδεμιᾶς τιμῆς μετεῖχον. Καὶ ᾿Αριστοτέλης δέ φησι περὶ Θηβαίων τὸ αὐτὸ τοῦτο, ὅτι τοὺς αὐτόχειρας ἑαυτῶν γινομένους οὐκ ἐτίμων. Τὸ οὖν, ῞Ινα ἥρως γένῃ, κατ’ εὐφημισμὸν εἴρηται.

Callias, fr. 25 (Clement of Alexandria, Miscellanies 6.12.5)

 

 

 

“When among madmen, it is best to act completely mad.”

 

μετὰ μαινομένων φάσιν χρῆναι μαίνεσθαι πάντας ὁμοίως

 

When in Rome? Don’t hate the players hate the game?

Callias was a poet of Old Comedy. And, if you believe Plato, he hung out with Socrates.

Archippus, fr. 45 (Stobaeus 4.17.8)

“Mother, it is sweet to see the sea from the land
when you don’t have to sail any longer.”

ὡς ἡδὺ τὴν θάλατταν ἀπὸ τῆς γῆς ὁρᾶν
ὦ μῆτερ ἐστι, μὴ πλέοντα μηδαμοῦ

This sounds very serious, but Archippus was a comic poet and rough contemporary with Aristophanes…