Meals At the Public Expense

Isocrates, Panegyricus 1

“I am often amazed that when men first summoned the great gatherings and established athletic contests they believed the accomplishments of the body to be worth great gifts, but for those who have toiled in private for the public good and who have prepared their minds so they may help others, they have apportioned no honor even though it is right to plan for this. If athletes were to double their strength, it would be nothing more to the rest of us; but when one man advises well, all men who are willing to share his insight can benefit.”

Πολλάκις ἐθαύμασα τῶν τὰς πανηγύρεις συναγαγόντων καὶ τοὺς γυμνικοὺς ἀγῶνας καταστησάντων, ὅτι τὰς μὲν τῶν σωμάτων εὐτυχίας οὕτω μεγάλων δωρεῶν ἠξίωσαν, τοῖς δ’ ὑπὲρ τῶν κοινῶν ἰδίᾳ πονήσασι καὶ τὰς αὑτῶν ψυχὰς οὕτω παρασκευάσασιν ὥστε καὶ τοὺς ἄλλους ὠφελεῖν δύνασθαι, τούτοις δ’ οὐδεμίαν τιμὴν ἀπένειμαν, ὧν εἰκὸς ἦν αὐτοὺς μᾶλλον ποιήσασθαι πρόνοιαν· τῶν μὲν γὰρ ἀθλητῶν δὶς τοσαύτην ῥώμην λαβόντων οὐδὲν ἂν πλέον γένοιτο τοῖς ἄλλοις, ἑνὸς δ’ ἀνδρὸς εὖ φρονήσαντος ἅπαντες ἂν ἀπολαύσειαν οἱ βουλόμενοι κοινωνεῖν τῆς ἐκείνου διανοίας.

The contrast between the effect of a wise-advisor and an Olympic champion is also invoked by Socrates:

Plato, Apology 36   

“What is right to give to a poor man who has done good work and needs the time to advise you? Athenian men, there is nothing more appropriate than feeding this sort of man at the public expense, more rightly than if one of you has achieved a victory on horseback or chariot races in the Olympian games. The first makes you seem to be fortunate, while I do it for real. He lacks no resources, but I do. If I must be honored justly for my worth, I merit this, meals at the public expense.”

τί οὖν πρέπει ἀνδρὶ πένητι εὐεργέτῃ δεομένῳ ἄγειν σχολὴν ἐπὶ τῇ ὑμετέρᾳ παρακελεύσει; οὐκ ἔσθ’ ὅτι μᾶλλον, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πρέπει οὕτως ὡς τὸν τοιοῦτον ἄνδρα ἐν πρυτανείῳ σιτεῖσθαι, πολύ γε μᾶλλον ἢ εἴ τις ὑμῶν ἵππῳ ἢ συνωρίδι ἢ ζεύγει νενίκηκεν ᾿Ολυμπίασιν· ὁ μὲν γὰρ ὑμᾶς ποιεῖ εὐδαίμονας δοκεῖν εἶναι, ἐγὼ δὲ εἶναι, καὶ ὁ μὲν τροφῆς οὐδὲν δεῖται, ἐγὼ δὲ δέομαι. εἰ οὖν δεῖ με κατὰ τὸ δίκαιον τῆς ἀξίας τιμᾶσθαι, τούτου τιμῶμαι, ἐν πρυτανείῳ σιτήσεως.

Image result for Ancient Greek Athletics

Euripides, fr. 282 (Autolycos)

“Of the endless evils plaguing Greece
None is worse than the race of athletes.”

κακῶν γὰρ ὄντων μυρίων καθ’ ῾Ελλάδα
οὐδὲν κάκιόν ἐστιν ἀθλητῶν γένους·

Anarchasis the Scythian, Diogenes Laertius 1.8 103-105

Οὗτος τὴν ἄμπελον εἶπε τρεῖς φέρειν βότρυς: τὸν πρῶτον ἡδονῆς: τὸν δεύτερον μέθης: τὸν τρίτον ἀνδίας. θαυμάζειν δὲ ἔφη πῶς παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἀγωνίζονται μὲν οἱ τεχνῖται, κρίνουσι δὲ οἱ μὴ τεχνῖται. ἐρωτηθεὶς πῶς οὐκ ἂν γένοιτό τις φιλοπότης, “εἰ πρὸ ὀφθαλμῶν,” εἶπεν, “ἔχοι τὰς τῶν μεθυόντων ἀσχημοσύνας.” θαυμάζειν τε ἔλεγε πῶς οἱ Ἕλληνες νομοθετοῦντες κατὰ τῶν ὑβριζόντων, τοὺς ἀθλητὰς τιμῶσιν ἐπὶ τῷ τύπτεινἀλλήλους. μαθὼν τέτταρας δακτύλους εἶναι τὸ πάχος τῆς νεώς, τοσοῦτον ἔφη τοῦ θανάτου τοὺς πλέοντας ἀπέχειν.

“He said that the vine bears three grapes: pleasure, inebriation, and disgust. He said that he was surprised how among the Greeks experts competed and amateurs judged them. When he asked how someone could avoid being a drunk, he said “if you keep the shame of drunks before you.” He also used to say that he was surprised how the Greeks make laws against arrogance when they honor athletes for hitting each other. When he learned that a ship’s side was four-fingers thick, he said that the sailors were only that far from death.

Xenophon Memorabilia, 3.5.14

“I think that just as certain Athletes lose ground to their opponents after they have won with too much ease, so too the Athenians have become worse because they stopped caring for themselves.”

᾿Εγὼ μέν, ἔφη, οἶμαι, ὁ Σωκράτης, ὥσπερ καὶ ἀθληταί τινες διὰ τὸ πολὺ ὑπερενεγκεῖν καὶ κρατιστεῦσαι καταρρᾳθυμήσαντες ὑστερίζουσι τῶν ἀντιπάλων, οὕτω καὶ ᾿Αθηναίους πολὺ διενεγκόντας ἀμελῆσαι ἑαυτῶν καὶ διὰτοῦτο χείρους γεγονέναι.

Not too Hard or Too Soft: Plato Likes His Citizens Just Right

In a recent blog post, Neville Morley takes on a quotation attributed to Plato (and sometimes Thucydides) which makes an assertion about the preeminence of the scholar-athlete. When Neville put out a query about the line on Twitter, it drew my attention, because, well, sourcing quotes is a great way not to start editing an article. (Also, I seem to like doing it.)

Here’s the quotation:

As far as I can tell, this seems to use the language of Jowett’s translation of Plato’s Republic in a rather liberal summary:

Plato, Republic 410b-d (Book 3)

[Socrates] “Isn’t it the case then, Glaukos,” I said, “that those who set out education in both music and athletic training did not do it for the reason some believe they did, so that they might care for the body with one and the soul with the other?”

“But, what do you mean?” [Glaukos Said]

I said, “They run the risk of providing both for the soul in particular.”

“How is this the case?”

I said, “Have you not noticed how those who cling particularly to athletic training throughout life but have little to do with music develop a certain personality? Or, vice versa, how those who do the opposite turn out?”

“Um, what do you mean?” he said.

‘Well, the first kind of person ends up especially wild and mean-spirited while the other is equally effeminate and extremely mild,” I said.

“Ah, I see,” he said, “I have noticed that those who have submitted to constant athletic training end up wilder than is necessary and those devoted to music become accordingly more effeminate than would be good for them.”

“Truly,” I said, “this wildness emerges from the fiery spirit of our nature and, when it is cultivated properly, becomes bravery but if it is developed more than is necessary, it turns into meanness and harshness, as one might guess.”

     ῏Αρ’ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Γλαύκων, καὶ οἱ καθιστάντες μουσικῇ καὶ γυμναστικῇ παιδεύειν οὐχ οὗ ἕνεκά τινες οἴονται καθιστᾶσιν, ἵνα τῇ μὲν τὸ σῶμα θεραπεύοιντο, τῇ δὲ τὴν ψυχήν;

     ᾿Αλλὰ τί μήν; ἔφη.

     Κινδυνεύουσιν, ἦν δ’ ἐγώ, ἀμφότερα τῆς ψυχῆς ἕνεκα τὸ μέγιστον καθιστάναι.

     Πῶς δή;

     Οὐκ ἐννοεῖς, εἶπον, ὡς διατίθενται αὐτὴν τὴν διάνοιαν οἳ ἂν γυμναστικῇ μὲν διὰ βίου ὁμιλήσωσιν, μουσικῆς δὲ μὴ ἅψωνται; ἢ αὖ ὅσοι ἂν τοὐναντίον διατεθῶσιν;

     Τίνος δέ, ἦ δ’ ὅς, πέρι λέγεις;

     ᾿Αγριότητός τε καὶ σκληρότητος, καὶ αὖ μαλακίας τε καὶ ἡμερότητος, ἦν δ’ ἐγώ—

     ῎Εγωγε, ἔφη· ὅτι οἱ μὲν γυμναστικῇ ἀκράτῳ χρησάμενοι ἀγριώτεροι τοῦ δέοντος ἀποβαίνουσιν, οἱ δὲ μουσικῇ μαλακώτεροι αὖ γίγνονται ἢ ὡς κάλλιον αὐτοῖς.

     Καὶ μήν, ἦν δ’ ἐγώ, τό γε ἄγριον τὸ θυμοειδὲς ἂν τῆς φύσεως παρέχοιτο, καὶ ὀρθῶς μὲν τραφὲν ἀνδρεῖον ἂν εἴη, μᾶλλον δ’ ἐπιταθὲν τοῦ δέοντος σκληρόν τε καὶ χαλεπὸν γίγνοιτ’ ἄν, ὡς τὸ εἰκός.

The bigger problem is that I think the summative quote misses out on the spirit and nuance of the original. (Mirabile Dictu! Internet discourse oversimplifies as it appropriates the past!)

A few notes on the translation. Greek mousikê can mean the poetic arts along with singing, dancing, and playing instruments. Given the content of poetry in the Archaic age, one could even dare to see early elements of philosophy here. So, in the modern sense, I would probably call this “Arts and Humanities”. Indeed, at 411d, Socrates suggests that one who is not trained in mousikê “has no love of learning in his soul, since he has not tasted of any learning or inquiry, nor had a share of logic or any other type of mousikê, he becomes feeble, mute, and blind.” (οὐκ εἴ τι καὶ ἐνῆν αὐτοῦ φιλομαθὲς ἐν τῇ ψυχῇ, ἅτε οὔτε μαθήματος γευόμενον οὐδενὸς οὔτε ζητήματος, οὔτε λόγου μετίσχον οὔτε τῆς ἄλλης μουσικῆς, ἀσθενές τε καὶ κωφὸν καὶ τυφλὸν γίγνεται)

The adjective agrios, which I translate as “wild” is given by others as savage. It contrasts, I think, with being civilized. Malakias means “softness” but, as with modern Greek, it conveys effeminacy. I went with the heteronormative, misogynistic language even if it does not map completely onto Plato’s meaning.

Neville Morley, in a follow up exchange, said that he thinks the idea of the spurious quotation is based on the content of this part of the Republic all the way up to 412. At 410e, the speakers agree that the guardians of the state should possess qualities from both extremes. A man who has no training in mousikê  will use only force and not reason to resolve disputes (he becomes a “hater of reason” μισόλογος).

The way this guy is standing, I expect to start hearing “when you’re a Jet…”

Intelligence, Strength, and Good Fortune: Some Greek Proverbs for this Evening’s Festivities

from Diogenianus

“We who were conquering were taken.” Applied to those who hoped to conquer someone and then who were taken by them”

Αἱροῦντες ᾑρήμεθα: ἐπὶ τῶν ἐλπισάντων τινὰς νικᾶν, εἶθ’ ὑπ’ ἐκείνων ἁλόντων.

“A tearless war: a proverb applied to those who overcome affairs easily and beyond hope. For an oracle was given to the Spartans that they would win a “tearless war”—and in this no one of them died then.”

῎Αδακρυς πόλεμος: ἐπὶ τῶν ῥᾷστα καὶ παρ’ ἐλπίδα τὰ πράγματα κατορθούντων. Χρησμὸς γὰρ ἐδόθη Λακεδαιμονίοις, ἄδακρυν μάχην νικῆσαι· ὅθεν οὐδὲ εἷς τηνικαῦτα τούτων ἀπέθανεν.

“Fight with silver lances and you will win everything”: This is applied to situations where you conquer everything through money”.

᾿Αργυραῖς λόγχαις μάχου, καὶ πάντων κρατήσεις: ἀντὶ τοῦ, διὰ χρυσοῦ πάντας νικήσεις..

“The one who conquered is weeping and the one who was defeated has died.
Κλαίει ὁ νικήσας, ὁ δὲ νικηθεὶς ἀπόλωλεν

“You sing the praise before the victory!” A proverb applied to those who take outcomes for granted.

Πρὸ τῆς νίκης τὸ ἐγκώμιον ᾄδεις: ἐπὶ τῶν προλαμβανόντων τὰ πράγματα.

“An old fox is not captured”. A Proverb applied to those who have not fallen or been conquered for a long time thanks to deception.

Γέρων ἀλώπηξ οὐχ ἁλίσκεται: ἐπὶ τῶν διὰ πλήθους χρόνου μὴ περιπιπτόντων ἢ νικωμένων ἀπάτῃ.

from Zenobius

“The owl flies”: The flight of the owl is an omen of victory among the Athenians
Γλαῦξ ἵπταται: ἡ πτῆσις τῆς γλαυκὸς νίκης σύμβολον τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐνομίζετο.

“A Cadmeian victory.” A proverb about which people say various things. Some say that it is applied to profitless victories as when Eteokles and Polyneices fought in single combat and both died…”

Καδμεία νίκη: περὶ ταύτης τῆς παροιμίας ἄλλοι ἄλλως λέγουσιν. ᾿Αποδιδόασι δὲ ταύτην ἐπὶ τῆς ἀλυσιτελοῦς νίκης, οἱ μὲν, ὅτι [ἐπεὶ] ᾿Ετεοκλῆς καὶ Πολυνείκης μονομαχοῦντες ἀμφότεροι ἀπώλοντο·

from Michael Apostolios

“there are three parts of excellence: intelligence, strength, and good fortune.”
᾿Αρετὴ τριὰς, σύνεσις καὶ κράτος καὶ τύχη

“The vote of the greater number conquers”

Terracotta Panathenaic prize amphora

Τῶν πλειόνων ἡ ψῆφος νικᾷ.

Meals At the Public Expense

Isocrates, Panegyricus 1

“I am often amazed that when men first summoned the great gatherings and established athletic contests they believed the accomplishments of the body to be worth great gifts, but for those who have toiled in private for the public good and who have prepared their minds so they may help others, they have apportioned no honor even though it is right to plan for this. If athletes were to double their strength, it would be nothing more to the rest of us; but when one man advises well, all men who are willing to share his insight can benefit.”

Πολλάκις ἐθαύμασα τῶν τὰς πανηγύρεις συναγαγόντων καὶ τοὺς γυμνικοὺς ἀγῶνας καταστησάντων, ὅτι τὰς μὲν τῶν σωμάτων εὐτυχίας οὕτω μεγάλων δωρεῶν ἠξίωσαν, τοῖς δ’ ὑπὲρ τῶν κοινῶν ἰδίᾳ πονήσασι καὶ τὰς αὑτῶν ψυχὰς οὕτω παρασκευάσασιν ὥστε καὶ τοὺς ἄλλους ὠφελεῖν δύνασθαι, τούτοις δ’ οὐδεμίαν τιμὴν ἀπένειμαν, ὧν εἰκὸς ἦν αὐτοὺς μᾶλλον ποιήσασθαι πρόνοιαν· τῶν μὲν γὰρ ἀθλητῶν δὶς τοσαύτην ῥώμην λαβόντων οὐδὲν ἂν πλέον γένοιτο τοῖς ἄλλοις, ἑνὸς δ’ ἀνδρὸς εὖ φρονήσαντος ἅπαντες ἂν ἀπολαύσειαν οἱ βουλόμενοι κοινωνεῖν τῆς ἐκείνου διανοίας.

The contrast between the effect of a wise-advisor and an Olympic champion is also invoked by Socrates:

Plato, Apology 36   

“What is right to give to a poor man who has done good work and needs the time to advise you? Athenian men, there is nothing more appropriate than feeding this sort of man at the public expense, more rightly than if one of you has achieved a victory on horseback or chariot races in the Olympian games. The first makes you seem to be fortunate, while I do it for real. He lacks no resources, but I do. If I must be honored justly for my worth, I merit this, meals at the public expense.”

τί οὖν πρέπει ἀνδρὶ πένητι εὐεργέτῃ δεομένῳ ἄγειν σχολὴν ἐπὶ τῇ ὑμετέρᾳ παρακελεύσει; οὐκ ἔσθ’ ὅτι μᾶλλον, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πρέπει οὕτως ὡς τὸν τοιοῦτον ἄνδρα ἐν πρυτανείῳ σιτεῖσθαι, πολύ γε μᾶλλον ἢ εἴ τις ὑμῶν ἵππῳ ἢ συνωρίδι ἢ ζεύγει νενίκηκεν ᾿Ολυμπίασιν· ὁ μὲν γὰρ ὑμᾶς ποιεῖ εὐδαίμονας δοκεῖν εἶναι, ἐγὼ δὲ εἶναι, καὶ ὁ μὲν τροφῆς οὐδὲν δεῖται, ἐγὼ δὲ δέομαι. εἰ οὖν δεῖ με κατὰ τὸ δίκαιον τῆς ἀξίας τιμᾶσθαι, τούτου τιμῶμαι, ἐν πρυτανείῳ σιτήσεως.

Image result for Ancient Greek Athletics

Euripides, fr. 282 (Autolycos)

“Of the endless evils plaguing Greece
None is worse than the race of athletes.”

κακῶν γὰρ ὄντων μυρίων καθ’ ῾Ελλάδα
οὐδὲν κάκιόν ἐστιν ἀθλητῶν γένους·

Anarchasis the Scythian, Diogenes Laertius 1.8 103-105

Οὗτος τὴν ἄμπελον εἶπε τρεῖς φέρειν βότρυς: τὸν πρῶτον ἡδονῆς: τὸν δεύτερον μέθης: τὸν τρίτον ἀνδίας. θαυμάζειν δὲ ἔφη πῶς παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἀγωνίζονται μὲν οἱ τεχνῖται, κρίνουσι δὲ οἱ μὴ τεχνῖται. ἐρωτηθεὶς πῶς οὐκ ἂν γένοιτό τις φιλοπότης, “εἰ πρὸ ὀφθαλμῶν,” εἶπεν, “ἔχοι τὰς τῶν μεθυόντων ἀσχημοσύνας.” θαυμάζειν τε ἔλεγε πῶς οἱ Ἕλληνες νομοθετοῦντες κατὰ τῶν ὑβριζόντων, τοὺς ἀθλητὰς τιμῶσιν ἐπὶ τῷ τύπτεινἀλλήλους. μαθὼν τέτταρας δακτύλους εἶναι τὸ πάχος τῆς νεώς, τοσοῦτον ἔφη τοῦ θανάτου τοὺς πλέοντας ἀπέχειν.

“He said that the vine bears three grapes: pleasure, inebriation, and disgust. He said that he was surprised how among the Greeks experts competed and amateurs judged them. When he asked how someone could avoid being a drunk, he said “if you keep the shame of drunks before you.” He also used to say that he was surprised how the Greeks make laws against arrogance when they honor athletes for hitting each other. When he learned that a ship’s side was four-fingers thick, he said that the sailors were only that far from death.

Xenophon Memorabilia, 3.5.14

“I think that just as certain Athletes lose ground to their opponents after they have won with too much ease, so too the Athenians have become worse because they stopped caring for themselves.”

᾿Εγὼ μέν, ἔφη, οἶμαι, ὁ Σωκράτης, ὥσπερ καὶ ἀθληταί τινες διὰ τὸ πολὺ ὑπερενεγκεῖν καὶ κρατιστεῦσαι καταρρᾳθυμήσαντες ὑστερίζουσι τῶν ἀντιπάλων, οὕτω καὶ ᾿Αθηναίους πολὺ διενεγκόντας ἀμελῆσαι ἑαυτῶν καὶ διὰτοῦτο χείρους γεγονέναι.

Life and the Great Game: Some Ancient Passages on Spectacles

Homer, Odyssey 8.147-8

“For as long as he lives, a man has no greater glory
than that which he wins with his own hands and feet”

οὐ μὲν γὰρ μεῖζον κλέος ἀνέρος, ὄφρα κεν ᾖσιν,
ἢ ὅ τι ποσσίν τε ῥέξῃ καὶ χερσὶν ἑῇσιν.

Diogenes Laertius, Life of Pythagoras 8.1

“Sosikrates in his Successions writes that when Pythagoras was asked by Leon the Tyrant of Plius what he was, he said “A philosopher”. And he was in the custom of comparing life to the Great Games because while some go there to compete, others go there to make money, even as some of the best go to watch. In the same way, in life, some grow up in servile positions, Pythagoras used to say, hunting for fame and profit while the philosopher hunts for the truth. That’s enough of that.”

Σωσικράτης δ᾿ ἐν Διαδοχαῖς φησιν αὐτὸν ἐρωτηθέντα ὑπὸ Λέοντος τοῦ Φλιασίων τυράννου τίς εἴη, φιλόσοφος, εἰπεῖν. καὶ τὸν βίον ἐοικέναι πανηγύρει· ὡς οὖν εἰς ταύτην οἱ μὲν ἀγωνιούμενοι, οἱ δὲ κατ᾿ ἐμπορίαν, οἱ δέ γε βέλτιστοι ἔρχονται θεαταί, οὕτως ἐν τῷ βίῳ οἱ μὲν ἀνδραποδώδεις, ἔφη, φύονται δόξης καὶ πλεονεξίας θηραταί, οἱ δὲ φιλόσοφοι τῆς ἀληθείας. καὶ τάδε μὲν ὧδε.

Tertullian, De Spectaculis

“This will be enough regarding the stained origin of games in idolatry”
Sed haec satis erunt ad originis de idololatria reatum.

102v
“How many ways have we shown that nothing which has to do with these games pleases god!”

Quot adhuc modis probavimus, nihil ex his quae spectaculis deputantur placitum deo esse!

Plutarch, Progress in Virtue 79F

Once when Aeschylus was watching a boxing match at the Isthmian games, one of the men was hit and the audience screamed out. He elbowed Ion of Chios and said, “Do you see what training is like? The man who was hit stays silent and the spectators yell!”

Αἰσχύλος μὲν γὰρ Ἰσθμοῖ θεώμενος ἀγῶνα πυκτῶν, ἐπεὶ πληγέντος τοῦ ἑτέρου τὸ θέατρον ἐξέκραγε, νύξας Ἴωνα τὸν Χῖον “ὁρᾷς,” ἔφη, “οἷον ἡ ἄσκησίς ἐστιν; ὁ πεπληγὼς σιωπᾷ, οἱ δὲ θεώμενοι βοῶσιν.”

Pindar, Nem. 4.6

“The story of deeds lives longer than deeds themselves”

ῥῆμα δ’ ἐργμάτων χρονιώτερον βιοτεύει

Cicero, De Senectute 58

“Let others have weapons, horses, spears, fencing-foils, ball games, swimming competitions, races, and leave to the old men dice and knucklebones for games. Or let that go too since old age can be happy without it.”

Sibi habeant igitur arma, sibi equos, sibi hastas, sibi clavam et pilam, sibi natationes1 atque cursus; nobis senibus ex lusionibus multis talos relinquant et tesseras; id ipsum ut2 lubebit, quoniam sine eis beata esse senectus potest.

Lucretius, De Rerum Natura 4.973-984

“And whenever people for many days in a row
Have given endless attention to games, we see that many
Have stopped actually absorbing these things with their senses
Even though there are paths still open in the mind
By which the representations of things may enter.
For many days in this way the same things are seen
Before their eyes and they stay awake so that they might seem
To see dancers moving their gentle limps
Or brush with their ears the liquid song of the lyre
And the talking chords, and to sense again that same concord
And the wild spectacular with its bright scene.”

Et quicumque dies multos ex ordine ludis
adsiduas dederunt operas, plerumque videmus,
cum iam destiterunt ea sensibus usurpare,
relicuas tamen esse vias in mente patentis,
qua possint eadem rerum simulacra venire.
per multos itaque illa dies eadem obversantur
ante oculos, etiam vigilantes ut videantur
cernere saltantis et mollia membra moventis,
et citharae liquidum carmen chordasque loquentis
auribus accipere, et consessum cernere eundem
scenaique simul varios splendere decores.

Horace, Epistles 1.19.48-9

“Sport tends to give rise to heated strife and anger, anger in turns brings savage feuds and war to the death”.

ludus enim genuit trepidum certamen et iram, ira truces inimicitias et funebre bellum.

Xenophanes, Fragment 2. 16-19

“Swiftness of feet—the thing honored most in all of man’s acts of strength in the contest—could never make a city governed well.”

οὐδὲ μὲν εἰ ταχυτῆτι ποδῶν, τόπερ ἐστὶ πρότιμον,
ῥώμης ὅσσ’ ἀνδρῶν ἔργ’ ἐν ἀγῶνι πέλει,
τούνεκεν ἂν δὴ μᾶλλον ἐν εὐνομίηι πόλις εἴη·

Image result for Ancient Greek athletic competitions