Gassy After Sex and Consuming Souls

Two notes from Hippocrates’ Epidemics

 6.294

“There are those who get gassy when they have sex, like Damnagoras did. And others fart during sex.”

Ἔστιν οἷσιν ὅταν ἀφροδισιάζωσι φυσᾶται ἡ γαστήρ, ὡς Δαμναγόρᾳ, οἷσι δ᾿ ἐν τούτῳ ψόφος.

6.317

“A person’s soul keeps growing until death. When the soul grows feverish because of a sickness, it consumes the body.”

Ἀνθρώπου ψυχὴ φύεται μέχρι θανάτου· ἢν δὲ ἐκπυρωθῇ ἅμα τῇ νούσῳ καὶ ἡ ψυχή, τὸ σῶμα φέρβεται

Image result for medieval manuscript hippocrates
Image found on ResearchGate

Fertility Troubles? Hippocrates Prescribes a Puppy…

Hippocrates of Cos, On Barrenness 3

The following is a penultimate step in a treatment for female infertility

“During the final vapor bath, at that moment when she is about to stop the treatment, cut open the youngest puppy you can find, pound down every kind of fragrant and dry aromatic spices. After you have removed the puppy’s innards, fill it as much as you can with the aromatics and pack them in. Put wood underneath, put the puppy in the pot and add in some extremely fragrant wine before you raise the temperature through the pipe.

As much as her strength will allow, have the woman stay in the vapor bath the entire day, continuing the heating and asking her whether she thinks that the smell of the herbs is coming through her mouth. For this is no small sign that the woman being treated has conceived.”

(3) Τὴν τελευταῖαν δὲ πυρίην, ὅταν μέλλῃς ἀφιέναι τῆς θεραπείης, σκυλάκιον ὅτι νεώτατον ἀνασχίσας, ἀρωμάτων παντοδαπῶν ὅτι εὐωδεστάτων καὶ ξηροτάτων κόψας, τὰ ἐντοσθίδια ἐξελὼν τοῦ σκυλακίου ἐμπλῆσαι καὶ σάξαι ὅτι μάλιστα τῶν ἀρωμάτων, ξυλήφια δὲ ὑποθείς, ἐς τὸν ἐχῖνον ἐνθεὶς τὸ σκυλάκιον, οἴνου ὡς εὐωδεστάτου ἐπιχέαι, καὶ πυριῆν διὰ τοῦ αὐλοῦ· καὶ ὅπως κατὰ δύναμιν εἶναι ὅλην τὴν ἡμέρην ἐπὶ ταύτης τῆς πυρίης, πυριῆσαί τε καὶ ἐρωτᾶν αὐτήν, εἰ ὀδμὴ διὰ τοῦ στόματος δοκέει ὄζειν τῶν ἀρωμάτων· σημεῖον γὰρ οὐ σμικρὸν ἐς ξύλληψιν τῇ θεραπευομένῃ.

Image result for medieval manuscript puppies
Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 143, fol. 174r

The Evidence from Madness: Aristotle on the Mind-Body Problem

Aristotle, Physiognomics 808b

“[in this case] the soul and the body would experience things together, but they would not have the same reactions as one another. But, now, it is entirely clear that one follows another. This is especially obvious from the following. For madness seems to be a matter of the mind; doctors, however, respond to it by cleansing the body with medicines and also by telling them to pursue certain habits in life which may relieve the mind of madness.

So, the form of the body is relieved by treatments to the body at the very same time that the soul is freed from madness. Since they are both relieved together, it is clear that their reactions are in synchrony. It is also clear from this that the forms special to the body are similar to the capabilities of the mind, with the result that all similarities in living things are clear signs of some kind of sameness.”

ἡ ψυχή τε καὶ τὸ σῶμα συμπαθῆ, οὐ μέντοι συνδιατελοῦντα ἀλλήλοις. νῦν δὲ καταφανὲς ὅτι ἑκάτερον ἑκατέρῳ ἕπεται. μάλιστα μέντοι ἐκ τοῦδε δῆλον γένοιτο. μανία γὰρ δοκεῖ εἶναι περὶ ψυχήν, καὶ οἱ ἰατροὶ φαρμάκοις καθαίροντες τὸ σῶμα καὶ διαίταις τισὶ πρὸς αὐτοῖς χρησάμενοι ἀπαλλάττουσι τὴν ψυχὴν τῆς μανίας. ταῖς δὴ τοῦ σώματος θεραπείαις καὶ ἅμα ἥ τε τοῦ σώματος μορφὴ λέλυται καὶ ἡ ψυχὴ μανίας ἀπήλλακται. ἐπειδὴ οὖν ἅμα ἀμφότερα λύονται, δῆλον ὅτι συνδιατελοῦσιν ἀλλήλοις. συμφανὲς δὲ καὶ ὅτι ταῖς δυνάμεσι τῆς ψυχῆς ὅμοιαι αἱ μορφαὶ τοῖς σώμασιν ἐπιγίνονται, ὥστ᾿ ἐστὶν ἅπαντα ὅμοια ἐν τοῖς ζῴοις τοῦ αὐτοῦ τινὸς δηλωτικά.

Epictetus, Fr. 26

“Epictetus used to say, ‘you’re a tiny soul lugging around a corpse’.”

Ψυχάριον εἶ βαστάζον νεκρόν, ὡς Ἐπίκτητος ἔλεγεν.

Add_ms_37049_f038v
London, British Library, MS Additional 37049, f. 38v

More Attention to Wheels (Less to Walls)

Pindar, Fr. 194

“Come, let us build walls now,
A speaking, intricate, construction of words”

εἶα τειχίζωμεν ἤδη ποικίλον
κόσμον αὐδάεντα λόγων

Aristotle, Mechanical Problems, 851b

“Why do round and circular things move most easily of all shapes? A wheel has three different types of movement. It can move along the rim of the wheel as the center moves too (the way a wheel of a simple cart turns). It can also move around the center, the way that pulleys do, when the center stays still. Or, it may move parallel to the ground with the center still too, the way a potter’s wheel moves.

These movements are really fast because of the limited friction with the ground—this is the same as how a circle only touches a single point on a line and for that reason there is little resistance.”

Διὰ τί τὰ στρογγύλα καὶ περιφερῆ τῶν σχημάτων εὐκινητότερα; τριχῶς δὲ ἐνδέχεται τὸν κύκλον κυλισθῆναι· ἢ γὰρ κατὰ τὴν ἁψῖδα, συμμεταβάλλοντος τοῦ κέντρου, ὥσπερ ὁ τροχὸς ὁ τῆς ἁμάξης κυλίεται· ἢ περὶ τὸ κέντρον μόνον, ὥσπερ αἱ τροχιλέαι, τοῦ κέντρου μένοντος· ἢ παρὰ τὸ ἐπίπεδον, τοῦ κέντρου μένοντος, ὥσπερ ὁ εραμεικὸς τροχὸς κυλίνδεται. εἰ μὲν δὴ τάχιστα τὰ τοιαῦτα, διά τε τὸ μικρῷ ἅπτεσθαι τοῦ ἐπιπέδου, ὥσπερ ὁ κύκλος κατὰ στιγμήν, καὶ διὰ τὸ μὴ προσκόπτειν·

Plotinus, Ennead, 4.3

“There is a certain kind of center and over it there is a circle shining out from it. In addition to these, there is another and light comes from light. Outside of these, there is no other circle of light, but a circle which, because it lacks its own illumination, requires rays of light from somewhere else. Let’s call this a wheel, or, instead, a kind of ball which emerges from the third (since it is situated around it) and it is illuminated by however much light the third has.

In this way, the great light remains, shining and its brilliance expands into the world in proper order. Other lights join its brightness: some remain in place, but others, pulled by the gleam of the light, are moved. And then, while those things that are filled with light require more consideration, they also bend inward to their own concerns, just as captains of ships in a storm pay more attention to the operation of their ships and forget to care for themselves and run the risk of drowning along with the wreck of their ship.”

ἔστι γάρ τι οἷον κέντρον, ἐπὶ δὲ τούτῳ κύκλος ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐκλάμπων, ἐπὶ δὲ τούτοις ἄλλος, φῶς ἐκ φωτός· ἔξωθεν δὲ τούτων οὐκέτι φωτὸς κύκλος ἄλλος, ἀλλὰ δεόμενος οὗτος οἰκείου φωτὸς ἀπορίᾳ αὐγῆς ἀλλοτρίας. ἔστω δὲ ῥόμβος οὗτος, μᾶλλον δὲ σφαῖρα τοιαύτη, ἣ δὴ κομίζεται ἀπὸ τῆς τρίτης—προσεχὴς γὰρ αὐτῇ—ὅσον ἐκείνη ἐναυγάζεται.

τὸ μὲν οὖν μέγα φῶς μένον ἐλλάμπει, καὶ διήκει κατὰ λόγον ἐξ αὐτοῦ αὐγή, τὰ δ᾿ ἄλλα συνεπιλάμπει, τὰ μὲν μένοντα, τὰ δ᾿ ἐπιπλέον ἐπισπᾶται τῇ τοῦ ἐλλαμπομένου ἀγλαΐᾳ. εἶτα δεομένων τῶν ἐλλαμπομένων πλείονος φροντίδος, ὥσπερ χειμαζομένων πλοίων κυβερνῆται ἐναπερείδονται πρὸς τὸ πλέον τῇ τῶν νεῶν φροντίδι καὶ ἀμελήσαντες αὑτῶν ἔλαθον, ὡς κινδυνεύειν συνεπισπασθῆναι πολλάκις τῷ τῶν νεῶν ναυαγίῳ, ἔρρεψαν τὸ πλέον καὶ αὗται καὶ τοῖς ἑαυτῶν

Image result for medieval manuscript wheel of lights
British Library Harley MS 4431, f. 129.

There’s also always this:

But, I think this will be a good soundtrack for the weekend:

It Is Good For Women to Exercise Too! (But for Predictable, Instrumental Reasons)

Philostratus, Gymnasticus 27

“And there is also a notion older than this which seemed right to Lykourgos for Sparta. Because he meant to provide warrior-athletes for Sparta, he said, “Let the girls exercise and permit them to run in public. Certainly this strengthening of their bodies was for the sake of good childbearing and that they would have better offspring.

For one who comes from this training to her husband’s home will not hesitate to carry water or to mill grain because she has prepared from her youth. And if she is joined together with a youth who has joined her in rigorous exercise, she will provide better offspring—for they will be tall, strong and rarely sick. Sparta became so preeminent in war once her marriages were prepared in this way.”

Καίτοι καὶ πρεσβύτερον τούτου, ὃ καὶ Λυκούργῳ ἐδόκει τῷ Σπαρτιάτῃ· παριστάμενος γὰρ τῇ Λακεδαίμονι πολεμικοὺς ἀθλητὰς, “γυμναζέσθων,” φησὶν, “αἱ κόραι καὶ ἀνείσθων δημοσίᾳ τρέχειν.” ὑπὲρ εὐπαιδίας δήπου καὶ τοῦ τὰ ἔκγονα βελτίω τίκτειν ὑπὸ τοῦ ἐρρῶσθαι τὸ σῶμα· ἀφικομένη γὰρ ἐς ἀνδρὸς ὑδροφορεῖν οὐκ ὀκνήσει οὐδὲ ἀλεῖν διὰ τὸ ἠσκῆσθαι ἐκ νέας· εἰ δὲ καὶ νέῳ καὶ συγγυμναζομένῳ συζυγείη, βελτίω τὰ ἔκγονα ἀποδώσει, καὶ γὰρ εὐμήκη καὶ ἰσχυρὰ καὶ ἄνοσα. καὶ ἐγένετο ἡ Λακεδαίμων τοσαύτη κατὰ πόλεμον, ἐπειδὴ τὰ γαμικὰ αὐτοῖς ὧδε ἐπράττετο.

Image result for ancient greek female athletes

Still Working on a Resolution? Some Exercise and Diet Suggestions from Ancient Greece

Philostratus, Gymnasticus 43-44

“Let that be enough said concerning the topic of the mixture of humors in contemporary exercise, since the ancient practice had no concept of the mixture but worked on strength alone. Ancient authors mean any type of exercise at all when they use the term ‘gymnastic’. Some people used to exercise by carrying weights which were not easy to carry; others attempted to match the speed of horses and hares; others still used to straighten and bend thick pieces of worked iron. Others  yoked themselves alongside strong, wagon-pulling oxen and others used to try to strangle bulls or even lions.

These things were the training regimen of the Polymêstors, the Glaukoi, the Alesiai, and Poulydamas of Skotussa. The hands of the boxer Tisander used to obtain their exercise by carrying him as he swam around the head of the island and deep into the sea. Rivers and springs cleansed the men of old and they were in the practice of sleeping on the ground, some making their beds from skins and others fashioning them from the meadows. Their food were barley cakes or bread which was unsifted and unleavened. They ate the meat of cows, bulls, and goats, and they oiled themselves from wild olives.

This is how they avoided sickness and grew old only late in life. Some of them even competed for eight or nine Olympiads and they were also good warriors. They fought defending their city walls and did not fall there, but were considered worthy of recognition and trophies, since they used warfare as training for sports and sports to train for war.

When the state of affairs changed and they become inexperienced of fighting, lazy rather than vigorous, and soft instead of hard, then Sicilian delicacy overpowered their diet. This is when the athletic fields were weakened and, then even more, when flattery was made part of exercise.”

Ταῦτα εἰρήσθω μοι περὶ κράσεως ἐκ τῆς νῦν γυμναστικῆς, ὡς ἡ ἀρχαία γε οὐδὲ ἐγίνωσκε κρᾶσιν, ἀλλὰ μόνην τὴν ἰσχὺν ἐγύμναζεν. γυμναστικὴν δὲ οἱ παλαιοὶ καὶ αὐτὸ τὸ ὁτιοῦν γυμνάζεσθαι· ἐγυμνάζοντο δὲ οἱ μὲν ἄχθη φέροντες οὐκ εὔφορα, οἱ δ’ ὑπὲρ τάχους ἁμιλλώμενοι πρὸς ἵππους καὶ πτῶκας, οἱ δ’ ὀρθοῦντές τε καὶ κάμπτοντες σίδηρον ἐληλαμένον εἰς παχύ, οἱ δὲ βουσὶ συνεζευγμένοι καρτεροῖς τε καὶ ἁμαξεῦουσιν, οἱ δὲ ταύρους ἀπαυχενίζοντες, οἱ δ’ αὐτοὺς λέοντας. ταῦτα δὲ δὴ Πολυμήστορες καὶ Γλαῦκοι καὶ Ἀλησίαι καὶ Πουλυδάμας ὁ Σκοτουσσαῖος. Τίσανδρον δὲ τὸν ἐκ τῆς Νάξου πύκτην περὶ τὰ ἀκρωτήρια τῆς νήσου νέοντα παρέπεμπον αἱ χεῖρες ἐπὶ πολὺ τῆς θαλάσσης [παραπεμπόμεναι] γυμναζόμεναί τε καὶ γυμνάζουσαι. ποταμοί τε αὐτοὺς ἔλουον καὶ πηγαὶ καὶ χαμευνίαν ἐπήσκουν, οἱ μὲν ἐπὶ βυρσῶν ἐκταθέντες, οἱ δ’ εὐνὰς ἀμήσαντες ἐκ λειμώνων.

σιτία δὲ αὐτοῖς αἵ τε μᾶζαι καὶ τῶν ἄρτων οἱ ἄπτιστοι καὶ μὴ ζυμῆται καὶ τῶν κρεῶν τὰ βόειά τε καὶ ταύρεια καὶ τράγεια τούτους ἔβοσκε καὶ δόρκοι κότινου τε <καὶ> φυλίας ἔχριον αὑτοὺς λίπα· ὅθεν ἄνοσοί τε ἤσκουν καὶ ὀψὲ ἐγήρασκον. ἠγωνίζοντό τε οἱ μὲν ὀκτὼ Ὀλυμπιάδας, οἱ δὲ ἐννέα, καὶ ὁπλιτεύειν ἀγαθοὶ ἦσαν, ἐμάχοντό τε ὑπὲρ τειχῶν οὐδὲ ἐκεῖ πίπτοντες, ἀλλὰ ἀριστείων τε ἀξιούμενοι καὶ τροπαίων, καὶ μελέτην ποιούμενοι πολεμικὰ μὲν γυμναστικῶν, γυμναστικὰ δὲ πολεμικῶν ἔργα.

Ἐπεὶ δὲ μετέβαλε ταῦτα καὶ ἀστράτευτοι μὲν ἐκ μαχομένων, ἀργοὶ δὲ ἐξ ἐνεργῶν, ἀνειμένοι δὲ ἐκ κατεσκληκότων ἐγένοντο Σικελική τε ὀψοφαγία ἴσχυσεν, ἐξενευρίσθη τὰ στάδια, καὶ πολλῷ μᾶλλον, ἐπειδὴ κολακευτική γε ἐγκατελέχθη τῇ γυμναστικῇ.

Image result for ancient greek athlete

A New Year’s Day Tradition — Hangovers: Words for Them and Some Dubious Cures

Crapulous: def. 2: Sick from excessive indulgence in liquor.

kraipale

 Latin: crapula, from Grk. Kraipalê

Apuleius, Apologia 59

“Where in the world is Crassus? Did he slink back to Alexandria because he was tired of his home? Is he cleaning his walls? Or, more likely, is the drunk suffering from a hangover?”

Crassus ipse ubi gentium est? An Alexandriam taedio domus remeavit? An parietes suos detergit? An, quod verius est, ex crapula helluo attemptatur?

From the Suda:

Kraipalê: The pounding that comes from drinking too much wine. We also have the participle “carousing” which is when someone acts poorly because of drinking, or just being drunk. It derives from the word “head” (kara) and “pound” (pallein). Or, it could also come from screwing up (sphallesthai) timely matters (kairiôn)

Κραιπάλη: ὁ ἐκ πολλῆς οἰνώσεως παλμός. καὶ Κραιπαλῶν, ἀντὶ τοῦ ἐκ μέθης ἀτακτοῦντα, μεθύοντα. ἀπὸ τοῦ κάρα πάλλειν τοὺς μεθύοντας. ἢ ἀπὸ τοῦ σφάλλεσθαι τῶν καιρίων.

Kraipalôdês: “Prone to drunkenness”: The ancients knew well the weaknesses of the spirit, weather it was a person who was prone to excessive drinking or a love-seeker who has his brain in his genitals.”

Κραιπαλώδης· τῆς ψυχῆς τὰ ἐλαττώματα κατηπίσταντο, εἴτε κραιπαλώδης τις εἴη καὶ μέθυσος εἴτε φιλήδονος καὶ ἐν τοῖς αἰδοίοις ἔχων τὸν ἐγκέφαλον.

Kraipalaikômos“Hangover-revel”: Metonymically, this a song that happens while drunk

Κραιπαλαίκωμος: μετωνυμικῶς ὁ κατὰ μέθην γινόμενος ὕμνος.

Image result for Ancient Greek puking vase

Hippocrates of Cos, Epidemics 2.30

“If someone has head pain from a hangover, have him drink a cup of unmixed wine. For different head pains, have the patient eat bread warm from unmixed wine.”

Ἢν ἐκ κραιπάλης κεφαλὴν ἀλγέῃ, οἴνου ἀκρήτου κοτύλην πιεῖν· ἢν δὲ ἄλλως κεφαλὴν ἀλγέῃ, ἄρτον ὡς θερμότατον ἐξ οἴνου ἀκρήτου ἐσθίειν.

Plutarch, Table-Talk 3 (652F)

“Those who are suffering bodily from drinking and being hungover can find relief from sleeping immediately, warmed with a cover. On the next day, they can be restored with a bath, a massage, and whatever food does not cause agitation but restores the warmth dispelled and lost from the body by wine.”

 ἰῶνταί γε μὴν τὰς περὶ τὸ σῶμα τῶν μεθυσκομένων καὶ κραιπαλώντων κακώσεις εὐθὺς μὲν ὡς ἔοικε περιστολῇ καὶ κατακλίσει συνθάλποντες, μεθ᾿ ἡμέραν δὲ λουτρῷ καὶ ἀλείμματι καὶ σιτίοις, ὅσα μὴ ταράττοντα τὸν ὄγχον ἅμα πράως ἀνακαλεῖται τὸ θερμὸν ὑπὸ τοῦ οἴνου διεσπασμένον καὶ πεφυγαδευμένον ἐκ τοῦ σώματος.

Aristotle, Problemata 873a-b

“Wine (being of a wet nature) stretches those who are slow and makes them quick, but it tends to restrain those who are quick already. On that account, some who are melancholic by nature become entirely dissipated in drunken stupors (kraipalais). Just as a bath can make those who are all bound up and stiff more readily able to move, so does it check those who are already movable and loose, so too does wine, which is like a bath for your innards, accomplish this same thing.

Why then does cabbage prevent drunkenness (kraipale)? Either because it has a sweet and purgative juice (and for this reason doctors use it to clean out the intestines), even though it is itself of a cold nature. Here is a proof: doctors use it against exceptionally bad cases of diarrhea, after preparing it by cooking it, removing the fiber, and freezing it. It happens in the case of those suffering from the effects of drunkenness (kraipalonton) that the cabbage juice draws the wet elements, which are full of wine and still undigested, down to their stomachs, while the body chills the rest which remains in the upper part of the stomach. Once it has been chilled, the rest of the moist element can be drawn into the bladder. Thus, when each of the wet elements has been separated through the body and chilled, people are likely to be relieved of their drunkenness (akraipaloi). For wine is wet and warm.”

καὶ ὁ οἶνος (ὑγρὸς γάρ ἐστι τὴν φύσιν) τοὺς μὲν βραδυτέρους ἐπιτείνει καὶ θάττους ποιεῖ, τοὺς δὲ θάττους ἐκλύει. διὸ ἔνιοι τῶν μελαγχολικῶν τῇ φύσει ἐν ταῖς κραιπάλαις ἐκλελυμένοι γίνονται πάμπαν. ὥσπερ γὰρ τὸ λουτρὸν τοὺς μὲν συνδεδεμένους τὸ σῶμα καὶ σκληροὺς εὐκινήτους ποιεῖ, τοὺς δὲ εὐκινήτους καὶ ὑγροὺς ἐκλύει, οὕτως ὁ οἶνος, ὥσπερ λούων τὰ ἐντός, ἀπεργάζεται τοῦτο.

Διὰ τί ἡ κράμβη παύει τὴν κραιπάλην; ἢ ὅτι τὸν  μὲν χυλὸν γλυκὺν καὶ ῥυπτικὸν ἔχει (διὸ καὶ κλύζουσιν αὐτῷ τὴν κοιλίαν οἱ ἰατροί), αὐτὴ δ’ ἐστὶ ψυχρά. σημεῖον δέ· πρὸς γὰρ τὰς σφοδρὰς διαρροίας χρῶνται αὐτῇ οἱ ἰατροί, ἕψοντες σφόδρα καὶ ἀποξυλίζοντες καὶ ψύχοντες. συμβαίνει δὴ τῶν κραιπαλώντων τὸν μὲν χυλὸν αὐτῆς εἰς τὴν κοιλίαν κατασπᾶν τὰ ἐν αὐτοῖς ὑγρά, οἰνηρὰ καὶ ἄπεπτα ὄντα, αὐτὴν δὲ ὑπολειπομένην ἐν τῇ ἄνω κοιλίᾳ ψύχειν τὸ σῶμα. ψυχομένου δὲ ὑγρὰ λεπτὰ συμβαίνει εἰς τὴν κύστιν φέρεσθαι. ὥστε κατ’ ἀμφότερα τῶν ὑγρῶν ἐκκρινομένων διὰ τοῦ σώματος, καὶ καταψυχομένου, εἰκότως ἀκραίπαλοι γίνονται· ὁ γὰρ οἶνος ὑγρὸς καὶ θερμός ἐστιν.

Livy, Ab Urbe Condita 11.14          

“This misery and fear have easily relieved me of my hangover.”

miseria haec et metus crapulam facile excusserunt

If you have read this far, you’re probably not that hungover

Plautus, Rudens 585-590

“But why am I standing here, a sweating fool?
Maybe I should leave here for Venus’ temple to sleep off this hangover
I got because I drank more than I intended?
Neptune soaked us with the sea as if we were Greek wines
And he hoped to relieve us with salty-beverages.
Shit. What good are words?”

sed quid ego hic asto infelix uuidus?
quin abeo huc in Veneris fanum, ut edormiscam hanc crapulam,
quam potaui praeter animi quam lubuit sententiam?
quasi uinis Graecis Neptunus nobis suffudit mare,
itaque aluom prodi sperauit nobis salsis poculis;
quid opust uerbis?

Plautus, Stichus 226-230

“I am selling Greek moisturizers
And other ointments, hangover-cures
Little jokes, blandishments
And a sycophant’s confabulations.
I’ve got a rusting strigil, a reddish flask,
And a hollowed out follower to hide your trash in.”

uel unctiones Graecas sudatorias
uendo uel alias malacas, crapularias;
cauillationes, assentatiunculas,
ac periuratiunculas parasiticas;
robiginosam strigilim, ampullam rubidam,
parasitum inanem quo recondas reliquias.

This is a topic we have covered at great length before

Alexis, fr. 287

“Yesterday you drank too much and now you’re hungover.
Take a nap—this will help it. Then let someone give you
Cabbage, boiled.”

ἐχθὲς ὑπέπινες, εἶτα νυνὶ κραιπαλᾷς.
κατανύστασον· παύσῃ γάρ. εἶτά σοι δότω
ῥάφανόν τις ἑφθήν.

Nikokharês

“Tomorrow we will boil acorns instead of cabbage
To treat our hangover.”

εἰσαύριον .. ἀντὶ ῥαφάνων ἑψήσομεν
βαλάνιον, ἵνα νῷν ἐξάγῃ τὴν κραιπάλην.

Alexis, fr. 390

“If only we got hangovers before we drank
Then no one would ever drink more
Than is good for them. But now, because
We do not expect to escape drinking’s penalty,
We too eagerly drink unmixed wines”

εἰ τοῦ μεθύσκεσθαι πρότερον τὸ κραιπαλᾶν
παρεγίνεθ’ ἡμῖν, οὐδ’ ἂν εἷς οἶνόν ποτε
προσίετο πλείω τοῦ μετρίου. νυνὶ δὲ τὴν
τιμωρίαν οὐ προσδοκῶντες τῆς μέθης
ἥξειν προχείρως τοὺς ἀκράτους πίνομεν.

Sopater

“It is sweet for men to drink at dawn
Streams of honey when they are struck by thirst
Driven by the last night’s hangover”

νᾶμα μελισσῶν ἡδὺ μὲν ὄρθρου
καταβαυκαλίσαι τοῖς ὑπὸ πολλῆς
κραιπαλοβόσκου δίψης κατόχοις.

Related image
Illumination from a copy of Li livres dou santé by Aldobrandino of Siena. British Library manuscript Sloane 2435, f. 44v.