Know-nothings, Faith-healers, and Quacks: Mystifying and Abusing Mental Illness

Hippocrates of Cos, The Sacred Disease 1 and 2

“This work is about that disease which people call “sacred”. It does not seem to me to be more divine or more sacred than any of the rest of the diseases, but it also has a natural cause and people have assumed it is sacred because of their own inexperience and their considerable wonder over how different it seems to them.”

[…]

Περὶ τῆς ίερῆς νούσου καλεομένης ὧδ᾿ ἔχει. οὐδέν τί μοι δοκεῖ τῶν ἄλλων θειοτέρη εἶναι νούσων οὐδὲ ἱερωτέρη, ἀλλὰ φύσιν μὲν ἔχει καὶ πρόφασιν, οἱ δ᾿ ἄνθρωποι ἐνόμισαν θεῖόν τι πρῆγμα εἶναι ὑπὸ ἀπειρίης καὶ θαυμασιότητος, ὅτι οὐδὲν ἔοικεν ἑτέροισι·

“Those who first claimed that the disease is divinely caused seem to me to be something like the wizards, snake-oil salesmen, faith-healers, and quacks of today, those kinds of men who pretend to great piety and superior knowledge. These kinds of healers shelter themselves and use superstition as a shield against their own helplessness when they have nothing they can do to help. They claim that this affliction is sacred so it won’t be clear that they don’t know anything. They add a ready-made story and throw in a treatment in order to keep their own position strong.”

Ἐμοὶ δὲ δοκέουσιν οἱ πρῶτοι τοῦτο τὸ νόσημα ἱερώσαντες τοιοῦτοι εἶναι ἄνθρωποι οἷοι καὶ νῦν εἰσι μάγοι τε καὶ καθάρται καὶ ἀγύρται καὶ ἀλαζόνες, οὗτοι δὲ καὶ προσποιέονται σφόδρα θεοσεβέες εἶναι καὶ πλέον τι εἰδέναι. οὗτοι τοίνυν παραμπεχόμενοι καὶ προβαλλόμενοι τὸ θεῖον τῆς ἀμηχανίης τοῦ μὴ ἔχειν ὅ τι προσενέγκαντες ὠφελήσουσι, καὶ ὡς μὴ κατάδηλοι ἔωσιν οὐδὲν ἐπιστάμενοι, ἱερὸν ἐνόμισαν τοῦτο τὸ πάθος εἶναι· καὶ λόγους ἐπιλέξαντες ἐπιτηδείους τὴν ἴησιν κατεστήσαντο ἐς τὸ ἀσφαλὲς σφίσιν αὐτοῖσι,

As Vivian Nutton makes clear in the overview of Mental Illness in the Ancient World (available in Brill’s New Pauly), Hippocrates Breaks from Ancient Near Eastern and Early Greek tradition here in offering physical explanations for mental illness of all kinds instead of divine explanations. Platonic and Aristotelian traditions follow with variations on somatism (the body as the cause), adding in addition to the humors, bile, and disharmony among the organs, habits (excessive consumption, actions) and environments. These approaches were refined by Hellenistic doctors and the work of Rufus and Galen where treatments also came to include psychotherapeutic as well as the physical treatments. The swing towards demonic possession as an explanation during Late Antiquity and the Christian middle ages took mental health approaches back towards the ‘sacred’ explanations of pre-rational antiquity.

Some other posts about mental health from antiquity. Oftentimes translators keep the ancient Greek term melancholy (“black bile”)

 

Galen says loss of speech is not melancholy

Women, misogyny, and suicide

Lykanthropy as a type of melancholy

Hippocrates on melancholic desire for isolation

Hippocrates and Galen on hallucination and depression

The positive side of delusion

Aristotle on Mind-body connection

Music for healing mental affliction

Galen on the use of narcotics

Celsus on abusive treatments for mental illness

Seneca and Epictetus on Sick Days for Mental Health

Seneca and Plutarch on Whether Peace of Mind Helps

Epictetus, Treatises Collected by Arrian, 2.15: To those who cling tenaciously to any judgments they have made 

“Whenever some people hear these words—that it is right to be consistent, that the moral person is free by nature and never compelled, while everything else may be hindered, forced, enslaved, subjected to others—they imagine that it is right that they maintain every judgment they have made without compromising at all.

But the first issue is that the judgment should be a good one. For, if I wish to maintain the state of my body, it should be when it is healthy, well-exercised. If you show me that you have the tones of a fevered mind and brag about it, I will say ‘Dude, look for a therapist. This is not health, but sickness.’ “

ιε′. Πρὸς τοὺς σκληρῶς τισιν ὧν ἔκριναν ἐμμένοντας.

῞Οταν ἀκούσωσί τινες τούτων τῶν λόγων, ὅτι βέβαιον εἶναι δεῖ καὶ ἡ μὲν προαίρεσις ἐλεύθερον φύσει καὶ ἀνανάγκαστον, τὰ δ’ ἄλλα κωλυτά, ἀναγκαστά, δοῦλα, ἀλλότρια, φαντάζονται ὅτι δεῖ παντὶ τῷ κριθέντι ὑπ’ αὐτῶν ἀπαραβάτως ἐμμένειν. ἀλλὰ πρῶτον ὑγιὲς εἶναι δεῖ τὸ κεκριμένον. θέλω γὰρ εἶναι τόνους ἐν σώματι, ἀλλ’ ὡς ὑγιαίνοντι, ὡς ἀθλοῦντι· ἂν δέ μοι φρενιτικοῦ τόνους ἔχων ἐνδεικνύῃ[ς] καὶ ἀλαζονεύῃ ἐπ’ αὐτοῖς, ἐρῶ σοι ὅτι ‘ἄνθρωπε, ζήτει τὸν θεραπεύσοντα. τοῦτο οὐκ εἰσὶ τόνοι, ἀλλ’ ἀτονία’.

 

Image result for ancient greek asclepius relief
Hygeia [“Health”] and her father Asklepios Taken from Pinterest

A Plague of Caspian Rats

Aelian, On the Nature of Animals 17.17

“Amyntas in his work which he named Stages writes that in the Caspian land there are many herds of cattle and horses almost beyond counting. He adds this as well, that in some seasons an unconquerable plague of rats blights the land. He continues with evidence, saying that even though the rivers flow at that of year with a huge surge, the rats swim fearlessly and they even hold on to each other’s tales, biting down on one another, to form a bridge and they they cross the strait in this way.

After swimming into the farmland, he says, they grind down the roots of crops and swarm over trees and once they use their fruits for their meals they sever the branches too just because they are not able to eat them. For this reason, the Caspians—in order to ward off this invasion of rats and the ruin they bring—do not kill the predatory birds which come in turn, flying down from the clouds, and fulfill their nature by freeing the Caspians of this plague.

Caspian foxes are so numerous that they frequent both the sheepfolds in the country and they also appear in cities. By Zeus, a fox will show up in a house not to steal something or ruin it, but like some kind of pet. The Caspian foxes wag their tails just like pet dogs in our land.

The rats of the terrible plague afflicting the Caspians are almost the same in size when you look a them as the ikhneumenos of Egypt, but they are wild, and terrible, and they have teeth strong enough to cut and even eat metal. The rats in Teridon, Babylonia are like this too—and traders bring their skins to sell among the Persians. Indeed, these skins are soft and can be sewn together as a tunic to warm people. And they call them kandutanes, because it is dear to them.

Here is something amazing about these rats: if a pregnant female is caught and her fetus is removed, when the female fetus is dissected and examined, it also has a baby.”

᾽Αμύντας ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις οὕτως ὑπ᾽ αὐτοῦ Σταθμοῖς κατὰ τὴν γῆν τὴν Κασπίαν καὶ βοῶν ἀγέλας λέγει πολλὰς καὶ κρείττονας ἀριθμοῦ εἶναι καὶ ἵππων. ἐπιλέγει δὲ ἄρα καὶ ἐκεῖνο, ἐν ὡρῶν τισι περιτροπαῖς μυῶν ἐπιδημίας γίνεσθαι πλῆθος ἄμαχον· καὶ τὸ μαρτύριον ἐπάγει λέγων, τῶν ποταμῶν τῶν ἀεννάων σὺν πολλῶι τῶι ῥοίζωι φερομένων, τοὺς δὲ καὶ μάλα ἀτρέπτως ἐπινήχεσθαί τε αὐτοῖς καὶ τὰς οὐρὰς ἀλλήλων ἐνδακόντας ἕρμα τοῦτο ἴσχειν, καὶ τοῦ διαβάλλειν τὸν πόρον σύνδεσμόν σφισιν ἰσχυρότατον ἀποφαίνει τόνδε.

ἐς τὰς ἀρούρας δὲ ἀπονηξάμενοι, φησί, καὶ τὰ λήια ὑποκείρουσι καὶ διὰ τῶν δένδρων ἀνέρπουσι καὶ τὰ ὡραῖα δεῖπνον ἔχουσι καὶ τοὺς κλάδους δὲ διακόπτουσιν, οὐδὲ ἐκείνους κατατραγεῖν ἀδυνατοῦντες. οὐκοῦν ἀμυνόμενοι οἱ Κάσπιοι τὴν ἐκ τῶν μυῶν ἐπιδρομήν τε ἅμα καὶ λύμην φείδονται τῶν γαμψωνύχων, οἵπερ οὖν καὶ αὐτοὶ κατὰ νέφη πετόμενοι εἶτα αὐτοὺς ἀνασπῶσιν, καὶ ἰδίαι τινὶ φύσει τοῖς Κασπίοις ἀναστέλλουσι τὸν λιμόν. ἀλώπηκες δὲ αἱ Κάσπιαι, τὸ πλῆθος αὐτῶν τοσοῦτόν ἐστιν ὡς καὶ ἐπιφοιτᾶν οὐ μόνον τοῖς αὐλίοις τοῖς κατὰ τοὺς ἀγρούς, ἤδη γε μὴν καὶ ἐς τὰς πόλεις παριέναι. καὶ ἐν οἰκίαι ἀλώπηξ φανεῖται οὐ μὰ Δία ἐπὶ λύμηι οὐδὲ ἁρπαγῆι, ἀλλὰ οἷα τιθασός· καὶ ὑποσαίνουσί τε αἱ Κάσπιοι καὶ ὑπαικάλλουσι τῶν παρ᾽ ἡμῖν κυνιδίων <δίκην>.

οἱ δὲ μύες οἱ τοῖς Κασπίοις ἐπίδημον ὄντες κακόν, μέγεθος αὐτῶν ὅσον κατά γε τοὺς Αἰγυπτίων ἰχνεύμονας ὁρᾶσθαι, ἄγριοι δὲ καὶ δεινοὶ καὶ καρτεροὶ τοὺς ὀδόντας, καὶ διακόψαι τε καὶ διατραγεῖν οἷοί τε εἰσὶ καὶ σίδηρον. τοιοῦτοι δὲ ἄρα καὶ οἱ μύες οἱ ἐν τῆι Τερηδόνι τῆς Βαβυλωνίας (F 7) εἰσίν, ὧνπερ οὖν καὶ τὰς δορὰς οἱ τούτων κάπηλοι ἐς Πέρσας ἄγουσι φόρτον. εἰσὶ δὲ ἁπαλαί, καὶ συνερραμέναι χιτῶνές τε ἅμα γίνονται καὶ ἀλεαίνουσιν αὐτούς. καλοῦνται δὲ ἄρα οὗτοι κανδυτᾶνες, ὡς ἐκείνοις φίλον.

θαυμάσαι δὲ τῶν μυῶν τῶνδε ἄξιον ἄρα καὶ τοῦτο· ἐὰν ἁλῶι μῦς κύουσα, κἆιτα ἐξαιρεθῆι τὸ ἔμβρυον, αὐτῆς δὲ διατμηθείσης ἐκείνης εἶτα μέντοι καὶ αὐτὸ διανοιχθῆι, καὶ ἐκεῖνο ἔχει βρέφος.

Image result for medieval manuscript rats
Ste-Genevieve, MS 143 (Taken from Pinterest)

There are not  independent words for rat mouse in Ancient Greek.

μυόβρωτος: “mouse-eaten”

μυοδόχος: “containing mice”

μυοθήρας: “mouse-catcher”

μυοκτόνος: “mouse-killer”

μυομαχία: “a battle of mice”

μυοπάρων: “a small pirate boat”

μυόχοδον: “mouse dung”

Laughing at Babies

Pseudo-Hippocrates, Letter 9.360 

 “I [Hippocrates] said, “Know that you should explain the reason for your laughter.” And [Democritus], after glaring at me for a bit, said, “you believe that there are two reasons for my laughter, good things and bad things. But I laugh for one reason: the human being. Humans are full of ignorance but empty of correct affairs, acting like babies in their little plots, and also laboring over endless toil without winning any profit.

Humans travel to the ends of the earth and over the uncharted wilds with unchecked desires, minting silver and gold and never stopping in the pursuit of possession, but always throwing a fit for more, so that there’s never one bit less than others have. And then, they are not at all ashamed to call themselves happy.”

[ΙΠ.] “ἴσθι δὲ νῦν περὶ σέο γέλωτος τῷ βίῳ λόγον δώσων.”

ὁ δὲ μάλα τρανὸν ἐπιδών μοι, “δύο,” φησὶ, “τοῦ ἐμοῦ γέλωτος αἰτίας δοκέεις, ἀγαθὰ καὶ φαῦλα· ἐγὼ δὲ ἕνα γελῶ τὸν ἄνθρωπον, ἀνοίης μὲν γέμοντα, κενεὸν δὲ πρηγμάτων ὀρθῶν, πάσῃσιν ἐπιβουλῇσι νηπιάζοντα, καὶ μηδεμιῆς ἕνεκεν ὠφελείης ἀλγέοντα τοὺς ἀνηνύτους μόχθους, πείρατα γῆς καὶ ἀορίστους μυχοὺς ἀμέτροισιν ἐπιθυμίῃσιν ὁδεύοντα, ἄργυρον τήκοντα καὶ χρυσὸν, καὶ μὴ παυόμενον τῆς κτήσιος ταύτης, αἰεὶ δὲ θορυβεύμενον περὶ τὸ πλέον, ὅκως αὐτοῦ ἐλάσσων μὴ γένηται· καὶ οὐδὲν αἰσχύνεται λεγόμενος εὐδαίμων [. . .].”

Image result for medieval manuscript crying baby

Writing about the Cause of Madness

Pseudo-Hippocrates. Epist. 17 9.352, 354, 356 

“When I [Hippocrates] was near [Democritus], he happened to be writing something eagerly and forcefully when I arrived. So I said. “First, tell me what you are writing about.” And, after he paused for a bit, said “madness.”

So I said, “But what are you writing about madness?” He responded, “What would I write except what it may be, how it afflicts human beings, and in what way it may be treated. This is why,” he continued, “I cut up all these animals you are looking at. It is not because I hate god’s works, but because I am researching the nature and the function of the bile.

For you know that the bile is the cause of madness in humans most of the time, since it appears naturally in most people, even though some have less of it and others have more. Illnesses emerge from an unbalanced amount, implying that the material is sometimes helpful and sometimes harmful.”

I added, “By Zeus, Democritus, you are speaking truthfully and prudently and this is why I think you are blessed for having achieving such a sense of peace. This has certainly not been allotted to me.”

Then he asked, “Why, Hippocrates, has it not?” I responded, “Because fields, my home, children, debts, illnesses, deaths, servants, marriages and all these kinds of things cut off any chance for it.”

At this, that man fell into his customary behavior—he laughed deeply and mocked me and then was silent for the rest of the time.”

ἐπεὶ δὲ ἐπλησίαζον, ἔτυχεν ὅτε ἐπῆλθον αὐτέῳ, τι1 δή ποτε γράφων ἐνθουσιωδῶς καὶ μεθ’ ὁρμῆς. [. . .]

[ΙΠ.] “καὶ πρῶτόν γε τί τοῦτο τυγχάνεις γράφων φράζε.” [. . .]

ὁ δ᾽ ἐπισχὼν ὀλίγον, “περὶ μανίης,” ἔφη. [. . .]

[ΙΠ.] “ἀλλὰ τί περὶ μανίης γράφεις;”

“τί γάρ,” εἶπεν, “ἄλλο, πλὴν ἥτις τε εἴη, καὶ ὅκως ἀνθρώποισιν ἐγγίνεται, καὶ τίνα τρόπον ἀπολωφέοιτο· τά τε γὰρ ζῷα ταῦτα ὁκόσα, ἔφη, ὁρῇς, τουτέου μέντοι γε ἀνατέμνω εἵνεκα, οὐ μισέων θεοῦ ἔργα, χολῆς δὲ διζήμενος φύσιν καὶ θέσιν· οἶσθα γὰρ ἀνθρώπων παρακοπῆς ὡς αἰτίη ἐπιτοπολὺ αὕτη πλεονάσασα, ἐπεὶ πᾶσι μὲν φύσει ἐνυπάρχει, ἀλλὰ παρ’ οἷς μὲν ἔλαττον, παρ’ οἷς δέ τι πλέον· ἡ δ’ ἀμετρίη αὐτέης νοῦσοι τυγχάνουσιν, ὡς ὕλης ὅτε μὲν ἀγαθῆς, ὁτὲ δὲ φαύλης ὑποκειμένης.”

κἀγὼ, “νὴ Δία,” ἔφην, “ὦ Δημόκριτε, ἀληθέως γε καὶ φρονίμως λέγεις, ὅθεν εὐδαίμονά σε κρίνω τοσαύτης ἀπολαύοντα ἡσυχίης· ἡμῖν δὲ μετέχειν ταύτης οὐκ ἐπιτέτραπται.”

ἐρεομένου δὲ “διὰ τί, ὦ Ἱππόκρατες, οὐκ ἐπιτέτραπται;” “ὅτι,” ἔφην, “ἢ ἀγροὶ ἢ οἰκίη ἢ τέκνα ἢ δάνεια ἢ νοῦσοι ἢ θάνατοι ἢ δμῶες ἢ γάμοι ἢ τοιαῦτά τινα τὴν εὐκαιρίην ὑποτάμνεται.” ἐνταῦθα δὴ ὁ ἀνὴρ εἰς τὸ εἰωθὸς πάθος κατηνέχθη, καὶ μάλα ἀθρόον τι ἀνεκάγχασε, καὶ ἐπετώθασε, καὶ τὸ λοιπὸν ἡσυχίην ἦγεν.

Dosso Dossi, 1540

Animal Perception and Understanding

Plutarch, The Cleverness of Animals Moralia 961 a-b

“And here is the argument of Strato the Natural Philosopher demonstrating that it is not possible to sense anything at all without the power of thought. It is true that we may travel over letters with our sight and words fall on our ears which escape us since we are paying attention to other things. But later the mind returns, changes, and pursues each of the details which were overlooked. And this is what the saying means “the mind sees and the mind hears, but the rest is deaf and blind.” And so experiences which impact the eyes or ears do not yield understanding unless thought is present.

This is why Kleomenes the king, when a performance was applauded at a symposium and he was asked whether it seemed fine to him, he said that others should think about it, since he was worrying about the Peloponnese. From this it is necessary that all creatures who have perception also have understanding, if we are able to perceive through understanding.”

Καίτοι Στράτωνός γε τοῦ φυσικοῦ λόγος ἐστὶν ἀποδεικνύων ὡς οὐδ᾿ αἰσθάνεσθαι τὸ παράπαν ἄνευ τοῦ νοεῖν ὑπάρχει· καὶ γὰρ γράμματα πολλάκις ἐπιπορευομένους τῇ ὄψει καὶ λόγοι προσπίπτοντες τῇ ἀκοῇ διαλανθάνουσιν ἡμᾶς καὶ διαφεύγουσι πρὸς ἑτέροις τὸν νοῦν ἔχοντας· εἶτ᾿ αὖθις ἐπανῆλθε καὶ μεταθεῖ καὶ διώκει τῶν προειμένων ἕκαστον ἀναλεγόμενος· ᾗ καὶ λέλεκται: “νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει, τἄλλα κωφὰ καὶ τυφλά”

ὡς τοῦ περὶ τὰ ὄμματα καὶ ὦτα πάθους, ἂν μὴ παρῇ τὸ φρονοῦν, αἴσθησιν οὐ ποιοῦντος. διὸ καὶ Κλεομένης ὁ βασιλεύς, παρὰ πότον εὐδοκιμοῦντος ἀκροάματος, ἐρωτηθεὶς εἰ μὴ φαίνεται σπουδαῖον, ἐκέλευσεν ἐκείνους σκοπεῖν, αὐτὸς3 γὰρ ἐν Πελοποννήσῳ τὸν νοῦν ἔχειν. ὅθεν ἀνάγκη πᾶσιν, οἷς τὸ αἰσθάνεσθαι, καὶ τὸ νοεῖν ὑπάρχειν, εἰ τῷ νοεῖν αἰσθάνεσθαι πεφύκαμεν

British Library, Harley MS 4751, Folio 47r

Pliny the Elder on The Greatest Happiness

Pliny the Elder, Natural History 35.9-12

“It would be wrong to ignore the new invention in which, if not from gold then surely from bronze, images of those immortal spirits are set up in libraries, or even more those who did not exist are given shape and they produce glances which are not traditional, as has happened with Homer. As it goes though, I believe that there is no greater kind of happiness than if everyone should forever desire to know what kind of person someone was.

In Rome this was the innovation of Asinius Pollio who first established a library by declaring works of genius a public good. Whether they kinds of Alexandria or Pergamum began this earlier—those men who built their libraries in a great contest—I couldn’t decide easily. But that friend of Cicero, Atticus, is a witness that a certain passion for images burned in earlier days in the volume he published on the topic…

Non est praetereundum et novicium inventum, siquidem non ex auro argentove, at  certe ex aere in bibliothecis dicantur illis, quorum immortales animae in locis iisdem loquuntur, quin immo etiam quae non sunt finguntur, pariuntque desideria non traditos vultus, sicut in Homero evenit. utique maius, ut equidem arbitror, nullum est felicitatis specimen quam semper omnes scire cupere, qualis fuerit aliquis. Asini Pollionis hoc Romae inventum, qui primus bibliothecam dicando ingenia hominum rem publicam fecit. an priores coeperint Alexandreae et Pergami reges, qui bibliothecas magno certamine instituere, non facile dixerim. imaginum amorem flagrasse quondam testes sunt Atticus ille Ciceronis edito de iis volumine…

Image result for Roman imagines
Pssst…Do you want to know what we were like?

Hippocrates: Unmarried Women are Sad Because of Periods

Hippocrates of Cos, On Girls [Peri Parthenôn] 1

“Let’s talk first concerning the disease which is called sacred and paralyzed people and the many anxieties which frighten people seriously enough that they lose their minds and believe that they see evil spirits by night or even at times by die or sometimes on all hours. Many have hanged themselves before because of this kind of vision, more often women than men.

For a woman’s nature is more depressed and sorrowful. And young women, when they are at the age of marriage and without a husband, suffer terribly at the time of their menstruation, which they did not suffer earlier in life. For blood collects later in their uterus so that it may flow out. When, then, the mouth of the exit does not create an opening, the blood pools up more because of food and the body’s growth. When the blood has nowhere to flow, it rises up toward the heart and the diaphragm. When these organs are filled, the heart is desensitized and from this transformation it becomes numb. Madness overtakes women because of this numbness.”

Πρῶτον περὶ τῆς ἱερῆς νούσου καλεομένης, καὶ περὶ τῶν ἀποπληκτικῶν, καὶ περὶ τῶν δειμάτων, ὁκόσα φοβεῦνται ἰσχυρῶς ἄνθρωποι, ὥστε παραφρονέειν καὶ ὁρῆν δοκέειν δαίμονάς τινας ἐφ᾿ ἑωυτῶν δυσμενέας, ὁκότε μὲν νυκτός, ὁκότε δὲ ἡμέρης, ὁκότε δὲ ἀμφοτέρῃσι τῇσιν ὥρῃσιν. ἔπειτα ἀπὸ τῆς τοιαύτης ὄψιος πολλοὶ ἤδη ἀπηγχονίσθησαν, πλέονες δὲ γυναῖκες ἢ ἄνδρες· ἀθυμοτέρη γὰρ καὶ λυπηροτέρη ἡ φύσις ἡ γυναικείη. αἱ δὲ παρθένοι, ὁκόσῃσιν ὥρη γάμου, παρανδρούμεναι, τοῦτο μᾶλλον πάσχουσιν ἅμα τῇ καθόδῳ τῶν ἐπιμηνίων, πρότερον οὐ μάλα ταῦτα κακοπαθέουσαι. ὕστερον γὰρ τὸ αἷμα ξυλλείβεται ἐς τὰς μήτρας, ὡς ἀπορρευσόμενον· ὁκόταν οὖν τὸ στόμα τῆς ἐξόδου μὴ ᾖ ἀνεστομωμένον, τὸ δὲ αἷμα πλέον ἐπιρρέῃ διά τε σιτία καὶ τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος, τηνικαῦτα οὐκ ἔχον τὸ αἷμα ἔκρουν ἀναΐσσει ὑπὸ πλήθους ἐς τὴν καρδίην καὶ ἐς τὴν διάφραξιν. ὁκόταν οὖν ταῦτα πληρωθέωσιν, ἐμωρώθη ἡ καρδίη, εἶτ᾿ ἐκ τῆς μωρώσιος νάρκη, εἶτ᾿ ἐκ τῆς νάρκης παράνοια ἔλαβεν.

Hippocrates should have consulted a woman physician like Trotula