Flee, Don’t Go to Trial!

Two Proverbs from Michael Apostolos

7.53

“One should flee, not seek a trial.” Alkibiades, when he was called into judgment by the Athenians from Sicily, hid himself after saying this. When someone else was saying “You will not trust your country about your trial?” he Said “Not even my mother, since she wouldn’t ignorantly throw the black stone instead of the white one.”

᾿Εξὸν φυγεῖν μὴ ζήτει δίκην: ᾿Αλκιβιάδης καλούμενος ἐπὶ κρίσιν ὑπὸ ᾿Αθηναίων ἀπὸ Σικελίας, ἔκρυψεν ἑαυτὸν, εἰπὼν τοῦτο. εἰπόντος δέ τινος, οὐ πιστεύεις τῇ πατρίδι τὴν περὶ σεαυτοῦ κρίσιν; ᾿Εγὼ μὲν, ἔφη, οὐδὲ τῇ μητρί, μή πως ἀγνοήσασα τὴν μέλαιναν βάλῃ ψῆφον ἀντὶ τῆς λευκῆς.

13.3

“The turn of an ostracon. [this proverb is applied] to those who rush to flight easily. Also, Plato has “when the shell falls upside down, he changes and rushes to flight” (Phaedrus 241b). But others claim that he proverb is applied to those who fall from strong positions to the opposite. It is a metaphor from dicing. For the ancients once used shells to throw, and often they lost or won based on their fall.”

᾿Οστράκου μεταστροφή: ἐπὶ τῶν ῥᾳδίως εἰς φυγὴν ὡρμημένων· καὶ Πλάτων· ᾿Οστράκου μεταπεσόντος ἴεται φυγῇ μεταβαλών. ῎Αλλοι δὲ ἐπὶ τῶν ἐκ κρειττόνων εἰς τουναντίον μεταπεσόντων· ἐκ μεταφορᾶς τῶν κυβευόντων· ὀστρακίνοις γὰρ τὸ πάλαι χρώμενοι βώλοις, τῇ μεταβολῇ τούτων πολλάκις ἡττῶντο ἢ ἐνίκων.

http://www.e-codices.unifr.ch/en/bbb/Mss-hh-I0016/522/small
Judicial Duel

Flee, Don’t Go to Trial!

Two Proverbs from Michael Apostolos

7.53

“One should flee, not seek a trial.” Alkibiades, when he was called into judgment by the Athenians from Sicily, hid himself after saying this. When someone else was saying “You will not trust your country about your trial?” he Said “Not even my mother, since she wouldn’t ignorantly throw the black stone instead of the white one.”

᾿Εξὸν φυγεῖν μὴ ζήτει δίκην: ᾿Αλκιβιάδης καλούμενος ἐπὶ κρίσιν ὑπὸ ᾿Αθηναίων ἀπὸ Σικελίας, ἔκρυψεν ἑαυτὸν, εἰπὼν τοῦτο. εἰπόντος δέ τινος, οὐ πιστεύεις τῇ πατρίδι τὴν περὶ σεαυτοῦ κρίσιν; ᾿Εγὼ μὲν, ἔφη, οὐδὲ τῇ μητρί, μή πως ἀγνοήσασα τὴν μέλαιναν βάλῃ ψῆφον ἀντὶ τῆς λευκῆς.

13.3

“The turn of an ostracon. [this proverb is applied] to those who rush to flight easily. Also, Plato has “when the shell falls upside down, he changes and rushes to flight” (Phaedrus 241b). But others claim that he proverb is applied to those who fall from strong positions to the opposite. It is a metaphor from dicing. For the ancients once used shells to throw, and often they lost or won based on their fall.”

᾿Οστράκου μεταστροφή: ἐπὶ τῶν ῥᾳδίως εἰς φυγὴν ὡρμημένων· καὶ Πλάτων· ᾿Οστράκου μεταπεσόντος ἴεται φυγῇ μεταβαλών. ῎Αλλοι δὲ ἐπὶ τῶν ἐκ κρειττόνων εἰς τουναντίον μεταπεσόντων· ἐκ μεταφορᾶς τῶν κυβευόντων· ὀστρακίνοις γὰρ τὸ πάλαι χρώμενοι βώλοις, τῇ μεταβολῇ τούτων πολλάκις ἡττῶντο ἢ ἐνίκων.

http://www.e-codices.unifr.ch/en/bbb/Mss-hh-I0016/522/small
Judicial Duel

Selling Wheat in a Barley Market: The Wit of Bion the Philosopher

Diogenes Laertius, Lives of the Eminent Philosophers 4.47–49 (On Bion)

“To speak truly concerning other matters, Bion was a shifty guy, a diverse-minded sophist, and someone who gave many avenues of attack to those who wanted to harm philosophy. In some manners, he was puffed up and capable of great arrogance. He left a great many commentaries and sayings which can be very useful. For example, when he was reproached for not hunting after a young man he said “it’s not possible to grab soft cheese with a hook.”

When someone asked who suffers more from worry, he said “whoever wants to prosper the most”. When he was asked if someone should get married—for this story is also reported about Bion—he said if you marry an ugly woman, you will have a burden; if she is pretty, you will have her in common.” He said that old age is a harbor for all evils: at least, they all retreat into the same place. He called fame the mother of virtues, beauty a foreign good, and wealth the tendons of business. To someone who had eaten up his inheritance, he said “The land consumed Amphiarus, but you ate your land.” To be incapable of enduring an evil is a great evil. He used to condemn those who burned men as if they could not feel but cauterize them as if they do.

He always used to say that it was preferable to give favor to another than to take it. For this harms the body and the soul. And he used to slander Socrates, saying that if he had a desire for Alcibiades and resisted, he was stupid. But if he did not desire him, he did nothing impressive. He also used to say that the road to Hades was easy: at least because people get there with their eyes closed. He used to mock Alcibiades by saying that when he was young he separated men husbands from their wives; but when he was older, he stole wives from their husbands.

When the Athenians were obsessed with rhetoric, he taught philosophical subjects in Rhodes. To someone who criticized him for this, he said, “I brought wheat, can I sell barely?”

Καὶ ἦν ὡς ἀληθῶς ὁ Βίων τὰ μὲν ἄλλα πολύτροπος καὶ σοφιστὴς ποικίλος καὶ πλείστας ἀφορμὰς δεδωκὼς τοῖς βουλομένοις καθιππάζεσθαι φιλοσοφίας: ἔν τισι δὲ καὶ πομπικὸς καὶ ἀπολαῦσαι τύφου δυνάμενος. πλεῖστά τε καταλέλοιπεν ὑπομνήματα, ἀλλὰ καὶ ἀποφθέγματα χρειώ δη πραγματείαν περιέχοντα. οἷον ὀνειδιζόμενος ἐπὶ τῷ μὴ θηρᾶσαι μειράκιον, “οὐχ οἷόντε,” εἶπεν, “ἁπαλὸν τυρὸν ἀγκίστρῳ ἐπισπᾶσθαι.”

[48] ἐρωτηθείς ποτε τίς μᾶλλον ἀγωνιᾷ, ἔφη, “ὁ τὰ μέγιστα βουλόμενος εὐημερεῖν.” ἐρωτηθεὶς εἰ γήμαι–ἀναφέρεται γὰρ καὶ εἰς τοῦτον–ἔφη, “ἐὰν μὲν γήμῃς αἰσχράν, ἕξεις ποινήν: ἂν δὲ καλήν, ἕξεις κοινήν.” τὸ γῆρας ἔλεγεν ὅρμον εἶναι τῶν κακῶν: εἰς αὐτὸ γοῦν πάντα καταφεύγειν. τὴν δόξαν <ἀρ>ετῶν μητέρα εἶναι: τὸ κάλλος ἀλλότριον ἀγαθόν: τὸν πλοῦτον νεῦρα πραγμάτων. πρὸς τὸν τὰ χωρία κατεδηδοκότα, “τὸν μὲν Ἀμφιάραον,” ἔφη, “ἡ γῆ κατέπιε, σὺ δὲ τὴν γῆν.” μέγα κακὸν τὸ μὴ δύνασθαι φέρειν κακόν. κατεγίνωσκε δὲ καὶ τῶν τοὺς ἀνθρώπους κατακαόντων μὲν ὡς ἀναισθήτους, παρακαόντων δὲ ὡς αἰσθανομένους. 5

[49] ἔλεγε δὲ συνεχὲς ὅτι αἱρετώτερόν ἐστι τὴν ὥραν ἄλλῳ χαρίζεσθαι ἢ ἀλλοτρίας ἀποδρέπεσθαι: καὶ γὰρ εἰς σῶμα βλάπτεσθαι καὶ εἰς ψυχήν. διέβαλε δὲ καὶ τὸν Σωκράτην, λέγων ὡς εἰ μὲν εἶχεν Ἀλκιβιάδου χρείαν καὶ ἀπείχετο, μάταιος ἦν: εἰ δὲ μὴ εἶχεν, οὐδὲν ἐποίει παράδοξον. εὔκολον ἔφασκε τὴν εἰς ᾄδου ὁδόν: καταμύοντας γοῦν ἀπιέναι. τὸν Ἀλκιβιάδην μεμφόμενος ἔλεγεν ὡς νέος μὲν ὢν τοὺς ἄνδρας ἀπαγάγοι τῶν γυναικῶν, νεανίσκος δὲ γενόμενος τὰς γυναῖκας τῶν ἀνδρῶν. ἐν Ῥόδῳ τὰ ῥητορικὰ διασκούντων τῶν Ἀθηναίων τὰ φιλοσοφούμενα ἐδίδασκε: πρὸς οὖν τὸν αἰτιασάμενον ἔφη, “πυροὺς ἐκόμισα καὶ κριθὰς πιπράσκω;”

Image result for Philosopher Bion

 

Aspasia, Doctor of Rhetoric and Doctor of Love

Athenaeus, Deiphnosophists 5.61

“Indeed, wise Aspasia, Sophocles’ rhetoric teacher, says in those words that are attributed to her which Herodicus, Crates’ student, includes:

Socrates, you can’t fool me—your mind is paralyzed by desire
For the son of Deinomakhê and Kleinias*. But listen
If you want to seduce boys well and don’t doubt
The messenger, but believe and it will be much better for you.
When I heard this, happiness made my body shine with sweat
And a cry fell from my eyes—and I was not unhappy.
“Prepare by filling your hearth with a persuasive muse
Who will help you capture him, and pour her onto desirous ears.
She is the beginning of mutual friendship—you will master him
With her by providing his ears visions of your soul.

The fine Socrates then went hunting with his love-teacher, the Milesian at his side. But he is not hunted, as Plato claims, a beast trapped by Alcibiades. And, surely, he never stops weeping as it were just not his day. For, when Aspasia sees what kind of state he’s in, she says:

Why have you been crying, dear Socrates?
Does the broken desire residing in your chest
And streaking across your eyes move you for the unmoveable boy?
I promised I would domesticate him for you!

Plato makes it clear in his Protagoras that Socrates really loves Alcibiades, even though he is just a bit under thirty!”

*Alcibiades

Aspasia was married to Perikles

 

Alcibiades

᾿Ασπασία μέντοι ἡ σοφὴ τοῦ Σωκράτους διδάσκαλος τῶν ῥητορικῶν λόγων ἐν τοῖς φερομένοις ὡς αὐτῆς ἔπεσιν, ἅπερ ῾Ηρόδικος ὁ Κρατήτειος παρέθετο, φησὶν οὕτως (cf. Bergk PL II 288)·

Σώκρατες, οὐκ ἔλαθές με πόθῳ δηχθεὶς φρένα τὴν

σὴν παιδὸς Δεινομάχης καὶ Κλεινίου. ἀλλ’ ὑπάκουσον,
εἰ βούλει σοι ἔχειν εὖ παιδικά· μηδ’ ἀπιθήσῃς
ἀγγέλῳ, ἀλλὰ πιθοῦ· καί σοι πολὺ βέλτιον ἔσται.
κἀγὼ ὅπως ἤκουσα, χαρᾶς ὕπο σῶμα λιπάνθη
ἱδρῶτι, βλεφάρων δὲ γόος πέσεν οὐκ ἀθελήτῳ.
στέλλου πλησάμενος θυμὸν Μούσης κατόχοιο,
ᾗ τόνδ’ αἱρήσεις, ὠσὶν δ’ ἐνίει ποθέουσιν·
ἀμφοῖν γὰρ φιλίας ἥδ’ ἀρχή· τῇδε καθέξεις
αὐτόν, προσβάλλων ἀκοαῖς ὀπτήρια θυμοῦ.

κυνηγεῖ οὖν ὁ καλὸς Σωκράτης ἐρωτοδιδάσκαλον ἔχων τὴν Μιλησίαν, ἀλλ’ οὐκ αὐτὸς θηρεύεται, ὡς ὁ Πλάτων ἔφη, λινοστατούμενος ὑπὸ ᾿Αλκιβιάδου. καὶ μὴν
οὐ διαλείπει γε κλαίων ὡς ἄν, οἶμαι, δυσημερῶν. ἰδοῦσα γὰρ αὐτὸν ἐν οἵῳ ἦν καταστήματι ᾿Ασπασία φησίν·

τίπτε δεδάκρυσαι, φίλε Σώκρατες; ἦ σ’ ἀνακινεῖ
στέρνοις ἐνναίων σκηπτὸς πόθος ὄμμασι θραυσθεὶς
παιδὸς ἀνικήτου; τὸν ἐγὼ τιθασόν σοι ὑπέστην
ποιῆσαι.

ὅτι δὲ ὄντως ἤρα τοῦ ᾿Αλκιβιάδου δῆλον ποιεῖ Πλά-των ἐν τῷ Πρωταγόρᾳ, καίτοι μικρὸν ἀπολείποντος τῶν τριάκοντα ἐτῶν.

 

Alcibiades Punches his Teacher Over Homer (Plutarch, Alc. 7.1)

Last year, a fine correspondent on twitter posted the following comment:

Of course,  I had to check it out. It turns out that it is just spot on and there’s a coda:

“As Alcibiades passed from childhood he visited a teacher and asked for a book of Homer. When that teacher said that he didn’t have any Homer, Alcibiades set upon him with his fist and left. When another teacher said that he had a copy of Homer which he had corrected himself, Alcibiades said, “Why do you teach the alphabet when you’re good enough to correct Homer,–why don’t you teach young men?”

Τὴν δὲ παιδικὴν ἡλικίαν παραλλάσσων ἐπέστη γραμματοδιδασκαλείῳ καὶ βιβλίον ᾔτησεν ῾Ομηρικόν. εἰπόντος δὲ τοῦ διδασκάλου μηδὲν ἔχειν ῾Ομήρου, κονδύλῳ καθικόμενος αὐτοῦ παρῆλθεν. ἑτέρου δὲ φήσαντος ἔχειν ῞Ομηρον ὑφ’ ἑαυτοῦ διωρθωμένον, „εἶτα” ἔφη „γράμματα διδάσκεις ῞Ομηρον ἐπανορθοῦν ἱκανὸς ὤν, οὐχὶ τοὺς νέους παιδεύεις;”

In Plutarch, these anecdotes serve to characterize the brash character of Alcibiades, one that combines daring and intelligence in a way that anticipates his later deeds. (Because, as we know, Plutarch thinks anecdotes are more telling than great deeds).

In Plato’s spurious Alcibiades 1, Socrates asks his younger interlocutor if he has heard about justice and injustice from Homer (112b2) and in Alcibiades 2 he focuses on the riddle of Homer in the Margites:

Alcibiades II 147 D

“For surely you don’t seem to be ignorant that Homer, the most divine and wisest poet, is not able to know badly—for he says in the Margites that he knows many things but he knows them all badly—but instead I think that he riddles by using the adverb badly instead of the noun “base”, and using “he knew” instead of “knowing”….

οὐ γὰρ δήπου ῞Ομηρόν γε τὸν θειότατόν τε καὶ σοφώτατον ποιητὴν ἀγνοεῖν δοκεῖς ὡς οὐχ οἷόν τε ἦν ἐπίστασθαι κακῶς—ἐκεῖνος γάρ ἐστιν ὁ λέγων τὸν Μαργίτην πολλὰ μὲν ἐπίστασθαι, κακῶς δέ, φησί, πάντα ἠπίστατο—ἀλλ’ αἰνίττεται οἶμαι παράγων τὸ κακῶς μὲν ἀντὶ τοῦ κακοῦ, τὸ δὲ ἠπίστατο ἀντὶ τοῦ ἐπίστασθαι·

So it may be that Alcibiades was expecting a philosopher and just got a school teacher.  But what do I know? I teach γράμματα, but sometimes τοὺς νέους.

According to Aelian (Varia Historia, 3.28), Socrates attempted to deal with Alcibiades’ ego by invoking geography:

“When Socrates noticed that Alkibiades was all puffed up because of his wealth and proud thanks to his property especially because of his lands, he led him to some part of the city where a tablet stood marked with an outline of the earth. He requested for Alkibiades to find Attica. When he found it, he asked him to find his own properties. When he responded “but they are not marked on here,” Socrates said “You think so highly of these things which don’t even amount to a fragment of the earth?”

῾Ορῶν ὁ Σωκράτης τὸν ᾿Αλκιβιάδην τετυφωμένον ἐπὶ τῷ πλούτῳ καὶ μέγα φρονοῦντα ἐπὶ τῇ περιουσίᾳ καὶ ἔτι πλέον ἐπὶ τοῖς ἀγροῖς, ἤγαγεν αὐτὸν ἔς τινα τῆς πόλεως τόπον ἔνθα ἀνέκειτο πινάκιον ἔχον γῆς περίοδον, καὶ προσέταξε τῷ ᾿Αλκιβιάδῃ τὴν ᾿Αττικὴν ἐνταῦθ’ ἀναζητεῖν. ὡς δ’ εὗρε, προσέταξεν αὐτῷ τοὺς ἀγροὺς τοὺς ἰδίους διαθρῆσαι. τοῦ δὲ εἰπόντος ‘ἀλλ’ οὐδαμοῦ γεγραμμένοι εἰσίν’ ‘ἐπὶ τούτοις οὖν’ εἶπε ‘μέγα φρονεῖς, οἵπερ οὐδὲν μέρος τῆς γῆς εἰσιν;’

Others in Athens were less constructive in remonstrating with the dashing young man. We have a line mocking him from the comedian Pherecrates (fr. 164):

 

“Even though Alcibiades isn’t a man, as it seems, he’s already husband to all the ladies.”
οὐκ ὤν ἀνὴρ γὰρ Ἀλκιβιάδης, ὡς δοκεῖ,
ἀνὴρ ἁπασῶν τῶν γυναικῶν ἐστι νῦν…

This plays on the dual connotations of ἀνὴρ as sexually mature man and husband. In the modern world, such a line might not be considered insulting. But in certain circles in Athens, manly men were mainly interested in men.

Where’s Alcibiades’ House on a Map? Aelian, Varia Historia 3.28

“When Socrates noticed that Alkibiades was all puffed up because of his wealth and proud thanks to his property especially because of his lands, he led him to some part of the city where a tablet stood marked with an outline of the earth. He requested for Alkibiades to find Attica. When he found it, he asked him to find his own properties. When he responded “but they are not marked on here,” Socrates said “You think so highly of these things which don’t even amount to a fragment of the earth?”

῾Ορῶν ὁ Σωκράτης τὸν ᾿Αλκιβιάδην τετυφωμένον ἐπὶ τῷ πλούτῳ καὶ μέγα φρονοῦντα ἐπὶ τῇ περιουσίᾳ καὶ ἔτι πλέον ἐπὶ τοῖς ἀγροῖς, ἤγαγεν αὐτὸν ἔς τινα
τῆς πόλεως τόπον ἔνθα ἀνέκειτο πινάκιον ἔχον γῆς περίοδον, καὶ προσέταξε τῷ ᾿Αλκιβιάδῃ τὴν ᾿Αττικὴν ἐνταῦθ’ ἀναζητεῖν. ὡς δ’ εὗρε, προσέταξεν αὐτῷ τοὺς ἀγροὺς τοὺς ἰδίους διαθρῆσαι. τοῦ δὲ εἰπόντος ‘ἀλλ’ οὐδαμοῦ γεγραμμένοι εἰσίν’ ‘ἐπὶ τούτοις οὖν’ εἶπε ‘μέγα φρονεῖς, οἵπερ οὐδὲν μέρος τῆς γῆς εἰσιν;’

A Consumerist Approach to Education Isn’t a NewThing: Aulus Gellius, Attic Nights 1.9.8-9

“After our friend Taurus said these things about Pythagoras, he added, “Today, these people who turn to philosophy on whim and without washed feet [i.e. without preparation for the study], for them it isn’t enough that they are “completely without logic, without education, and without mathematical training”; no, they give the orders about how they should learn philosophy. One says “teach me this first”; another says “I’d like to learn this, but not that.” One is burning to start with Plato’s Symposium because of the appearance of Alcibiades; a different one wants the Phaedrus because of Lysias’ oration. By Jupiter! One even asks to read Plato not for the sake of improving his life, but only to decorate his speech and oratory—not so that it may be more appropriate, but in order to make it fancier.”

Haec eadem super Pythagora noster Taurus cum dixisset: “nunc autem” inquit “isti, qui repente pedibus inlotis ad philosophos devertunt, non est hoc satis, quod sunt omnino ἀθεώτεροι, ἄμουσοι, ἀγεωμέτρητοι, sed legem etiam dant, qua philosophari discant. 9 Alius ait “hoc me primum doce”, item alius “hoc volo” inquit “discere, istud nolo”; hic a symposio Platonis incipere gestit propter Alcibiadae comisationem, ille a Phaedro propter Lysiae orationem. 10 Est etiam,” inquit “pro Iuppiter! qui Platonem legere postulet non vitae ornandae, sed linguae orationisque comendae gratia, nec ut modestior fiat, sed ut lepidior.”

Pherecrates, fr. 164: Mocking Alcibiades (and then Socrates)

 

 

“It seems that Alcibiades isn’t yet a man but he’s already a husband to all the ladies.”

 

οὐκ ὤν ἀνὴρ γὰρ Ἀλκιβιάδης, ὡς δοκεῖ,

ἀνὴρ ἁπασῶν τῶν γυναικῶν ἐστι νῦν…

 

Pherecrates is another poet of Old Comedy. Making fun of Alcibiades is almost as fun as mocking Socrates

 

Eupolis, fr. 356

 

“I hate Socrates too,

that prattling panhandler

who figured out everything

except where he can get someting to eat.”

 

μισῶ δὲ καὶ Σωκράτην

τὸν πτωχὸν ἀδολέσχην,

ὃς τἆλλα μὲν πεφρόντικεν,

ὁπόθεν δὲ καταφαγεῖν ἔχοι

τούτου κατημέληκεν

 

Ameipsias, Fr. 7 (Diogenes Laertius, 2.27-28)

 

“Socrates, the best of men when there are few and the most foolish among the many:

You have come to see us too? You are brave. Where would you get a cloak?

Your appearance is an embarrassment to cobblers everywhere.”

 

Σώκρατες ἀνδρῶν βέλτιστ᾿ ὀλίγων, πολλῶν δὲ ματαιοταθ᾿, ἥκεις

καὶ σὺ πρὸς ἡμᾶς; καρτερικὸς γ᾿ εἶ. πόθεν ἄν σοι χλαῖνα γένοιτο;

τουτὶ τὸ κακὸν τῶν σκυτότομων κατ᾿ ἐπήρειαν γεγένηται