The Sun’s Endless Labor and Magic Bed

Mimnermus fr. 12 [=12 Ath. 11.470a]

“Helios was allotted labor for all days–
He and his horse never have
A break after rosy-toed Dawn
Leaves Ocean and ascends the Sky.

A curved, much-loved bed carries him
Across the waves, crafted by Hephaestus’ hands
Made of dear gold, with wings, he deeply sleeps
Above the water’s surface, from the land of the Hesperides
To the Ethiopians’ home, where his chariot and horses
Wait until dawn arrives, newly-born,
When Hyperion’s son climbs into his second car…

Ἠέλιος μὲν γὰρ ἔλαχεν πόνον ἤματα πάντα,
οὐδέ ποτ᾿ ἄμπαυσις γίνεται οὐδεμία
ἵπποισίν τε καὶ αὐτῷ, ἐπὴν ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς
Ὠκεανὸν προλιποῦσ᾿ οὐρανὸν εἰσαναβῇ.

τὸν μὲν γὰρ διὰ κῦμα φέρει πολυήρατος εὐνή,
κοιίλη, Ἡφαίστου χερσὶν ἐληλαμένη,
χρυσοῦ τιμήεντος, ὑπόπτερος, ἄκρον ἐφ᾿ ὕδωρ
εὕδονθ᾿ ἁρπαλέως χώρου ἀφ᾿ Ἑσπερίδων
γαῖαν ἐς Αἰθιόπων, ἵνα δὴ θοὸν ἅρμα καὶ ἵπποι
ἑστᾶσ᾿, ὄφρ᾿ Ἠὼς ἠριγένεια μόλῃ·
ἔνθ᾿ ἐπέβη ἑτέρων ὀχέων Ὑπερίονος υἱός.

Half of a clay plate with an immage on it in brown, black, and tan. A long-haird divine figure, Helios, driving a chairiot team. Images fragmented,
Helios, painting on a terracotta disk, 480 BC. Museum of the Ancient Agora in Athens.

Make Your “Away Message” Simple….

Pliny Letters 13, to Julius Ferox

“The same letter implies that you are not working and are working. Am I uttering riddles? So it goes, until I clarify what I am thinking. For the letter denies that you are working but it is so polished that it could not be written unless by someone in deep study. Or, you are blessed beyond all others  if you can complete such works at rest and in leisure.”

Farewell.

C. Plinius Feroci Suo S.

Eadem epistula et non studere te et studere significat. Aenigmata loquor? Ita plane, donec distinctius quod sentio enuntiem. Negat enim te studere, sed est tam polita quam nisi a studente non potest scribi; aut es tu super omnes beatus, si talia per desidiam et otium perficis. Vale.

Pliny the Younger
I don’t believe that you’re not working.

Making Ends Meet as a Visiting Professor in the Humanities

“The man-hunter and the job-hunter have succeeded the hunter and warfare and welfare merge in a way of life as completely as any Paleolithic or Stone Age society.”

–Marshall McLuhan, in his 1971 Convocation address at the University of Alberta.

26 December 2022

I had not previously been a radical job-seeker until April of 2020. Prior to this time, I had been active in seeking tenure-track jobs in Classics and Ancient History, but only rarely looked beyond these opportunities. (You can read about the present state of the job market in Humanities disciplines here and here.) It was in April 2020 that the university I was working for in Edmonton announced that they would not proceed with their scheduled courses for spring and summer, adapted to the pandemic-induced online mode of delivery.

This meant that my job for the summer, to teach Classical Mythology, had been canceled and I was out $7800 for July and August, on which my family of four was going to survive until my regular teaching resumed again in September 2020. We had our second child in September 2019 and my wife, a high school teacher, was just gearing up to return to work after her maternity leave. (Learn more about how maternity leave is punished in education and academia here.)

So, April arrived, and I had nothing lined up to carry us through beyond the first week of July. Luckily, the course I usually teach for a college in Cold Lake, AB, is set up as an online course, so that proceeded as usual, and I had a steady income from when teaching ended at my main employer in Edmonton until July.

At this time, I was working a three-year Sessional-Extended Contract, which includes guaranteed 3-3 teaching from September to April, compensated at 7800 CAD per course. Usually, I taught nine or ten courses per year between Edmonton and Cold Lake, bringing my income to what I would consider sustainable levels, between seventy and eighty thousand Canadian dollars.

The pandemic-related work stoppage was a big shock for me, as it came on the heels of two tenure-track searches for Classics faculty at my main employer, where they had passed me over. Now, I was laid off in the most sensitive time, when the Canadian Prime Minister was frequently on the news asking institutions to retain their employees as much as they could, and I realized I could not keep doing the same things and expecting different results.

I changed my academic job-search strategy to apply also for the short term, visiting positions. We had had a family agreement that we would only move if I got a permanent job, because my wife was happy with her work as a teacher. Now, because of the pandemic and hiring priorities, I could no longer rely on my main employer in Edmonton as a stable source of income. I needed to work at a different university, so I cast my net wide.

At the same time, I was idle and frustrated during the first pandemic restrictions, having only my online employment in Cold Lake as a connection to the outside world. I went looking for local jobs, and I started serving as a handyman for the condo corporation where we owned our home, and started delivering food for an organic food start-up in Edmonton.

This gave me renewed confidence. It felt OK that I had lost my ordinary work and picked up these odds and ends. But something else was about to change as my main employer, who had just laid me off, sent me a new contract for September, asking me to sign by a certain date, and Memorial University asked to discuss my application for the 8-month Visiting Assistant Professorship.

Long story short, I took the Memorial offer. I told my employer in Edmonton that I couldn’t teach for them in 2020-21, we sold our house, and moved from Edmonton, AB, to St. John’s, NL. The shock of moving from the lowest-taxed jurisdiction in Canada to the highest, at the same time as living apart from everyone in our new home because of the pandemic, took its toll on my family. My wife doubted whether this had been a reasonable choice for us.

This shock wore off in about nine months and we started to enjoy our time here very much; life and work returned to normal. Everything was about 30% more expensive than we were used to, but we adjusted. What we, and everyone else on earth, did not expect was the massive inflation of late 2021 and 2022. The shock of that put me back in my April 2020 mindset.

We did the math. Over the course of 2021, I lost $7000 dollars in purchasing power. That’s a big hit to a $56,000 annual income. (Yes, I am one of those who moved across the country for lower pay and more prestige.) In 2022, my salary lost another $7000 in value. Now, I am working my visiting professorship for $42,000 in 2020 dollars. This is very bad.

I had free time coming after I submitted grades in December, so I took a risk and worked as a mall Santa for two weeks. That was the very definition of an “odd job,” but it bought our family what we would consider an ordinary Christmas, which we otherwise would not have been able to afford.

The Santa job ended, and here I sit, working as a security guard in a hotel. I hope that working this job part-time alongside my full-time academic work will help us survive the global affordability crisis, and I hope the best for everyone struggling with these issues.

Picture of man with brown hair and glasses smiling from a hotel lobby

Kevin Solez, PhD

Visiting Assistant Professor of Classics at Memorial University of Newfoundland and Labrador St. John’s, NL, Canada (kevin_solez@hotmail.com)

 

 

Do What You’re Told

Sophocles. Antigone. 663-676.

The transgressor who abuses the laws
Or thinks he can push around his rulers
Won’t get a slap on the back from me.

In matters small, just, or otherwise
Obey the man the city elevates.
This is the man I myself would trust
To rule well, to be willingly ruled,
And to remain a just, noble comrade
When he’s assigned his station in the storm.

No one in charge: there’s no greater evil.
It wrecks cities, turns houses upside down,
And sends spear-bearing allies scrambling.
Obeying El Jefe is life saving
For the many who get with the program.

Blaise Pascal, far-seeing moralist, where are you on this?

Pensées. Fr.326 [=66 Laf.]

It’s dangerous to tell the people that the laws are unjust, since they obey them only because they believe them to be just. This is why you must at the same time tell the people they must obey the laws because they are laws, just as they must obey their superiors not because they are just, but because they are their superiors. In this way all sedition is prevented, if you can make the people understand this, and make them understand that it is the correct definition of justice.

Sophocles:

ὅστις δʼ ὑπερβὰς ἢ νόμους βιάζεται
ἢ τοὐπιτάσσειν τοῖς κρατύνουσιν νοεῖ,
οὐκ ἔστʼ ἐπαίνου τοῦτον ἐξ ἐμοῦ τυχεῖν.
ἀλλʼ ὃν πόλις στήσειε τοῦδε χρὴ κλύειν
καὶ σμικρὰ καὶ δίκαια καὶ τἀναντία.
καὶ τοῦτον ἂν τὸν ἄνδρα θαρσοίην ἐγὼ
καλῶς μὲν ἄρχειν, εὖ δʼ ἂν ἄρχεσθαι θέλειν,
δορός τʼ ἂν ἐν χειμῶνι προστεταγμένον
μένειν δίκαιον κἀγαθὸν παραστάτην.
ἀναρχίας δὲ μεῖζον οὐκ ἔστιν κακόν.
αὕτη πόλεις ὄλλυσιν, ἥδʼ ἀναστάτους
οἴκους τίθησιν, ἥδε συμμάχου δορὸς
τροπὰς καταρρήγνυσι· τῶν δʼ ὀρθουμένων
σῴζει τὰ πολλὰ σώμαθʼ ἡ πειθαρχία.

Pascal:

Il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n’y obéit qu’à cause qu’il les croit justes. C’est pourquoi il faut lui dire en même temps qu’il y faut obéir parce qu’elles sont lois, comme il faut obéir aux supérieurs non pas parce qu’ils sont justes, mais parce qu’ils sont supérieurs. Par là voilà toute sédition prévenue, si on peut faire entendre cela et que proprement (c’est) la définition de la justice.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Why Bother with Work?

Phocylides (Fr.9) gives seemingly sensible advice about life and work:

Pursue a career,
And when you’ve settled in,
Pursue distinction too.

Palladas (Greek Anthology 10.58) pushes back. Given the nature of life, he needs a reason to bother:

I stepped onto the earth, naked,
And under the ground I’ll go, naked;
Why then do I work hard, pointlessly,
Seeing that the end is nakedness?

Theognis (463-465) says let the epic ideal of glory be the motivation:

The gods don’t give you anything,
Bad or good, just like that.
No, distinction rests on hard work.

Hesiod (Works & Days 309) says let the gods be reason enough:

Those who work are more loved by the immortals.

But Zora Neale Hurston (Letter to Burroughs Mitchell. Aug. 23, 1950) has a simple take most of us can relate to:

Tried to loaf but work haunts me.

Phocylides. Fr.9.

δίζησθαι βιοτήν, ἀρετὴν δ᾽ ὅταν ᾖ βίος ἤδη

Palladas. 10.58

γῆς ἐπέβην γυμνός, γυμνός θ᾽ ὑπὸ γαῖαν ἄπειμι:
καὶ τί μάτην μοχθῶ, γυμνὸν ὁρῶν τὸ τέλος;

Theognis. 463-465.

εὐμαρέως τοι χρῆμα θεοὶ δόσαν οὔτε τι δειλὸν
οὔτ ἀγαθόν: χαλεπῷ δ᾽ ἔργματι κῦδος ἔπι.

Hesiod. W&D. 309.

καὶ ἐργαζόμενοι πολὺ φίλτεροι ἀθανάτοισιν.

Why not get some writing done wherever
You happen to be, naked?

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

The Sun’s Endless Labor and Magic Bed

Mimnermus fr. 12 [=12 Ath. 11.470a]

“Helios was allotted labor for all days–
He and his horse never have
A break after rosy-toed Dawn
Leaves Ocean and ascends the Sky.

A curved, much-loved bed carries him
Across the waves, crafted by Hephaestus’ hands
Made of dear gold, with wings, he deeply sleeps
Above the water’s surface, from the land of the Hesperides
To the Ethiopians’ home, where his chariot and horses
Wait until dawn arrives, newly-born,
When Hyperion’s son climbs into his second car…

Ἠέλιος μὲν γὰρ ἔλαχεν πόνον ἤματα πάντα,
οὐδέ ποτ᾿ ἄμπαυσις γίνεται οὐδεμία
ἵπποισίν τε καὶ αὐτῷ, ἐπὴν ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς
Ὠκεανὸν προλιποῦσ᾿ οὐρανὸν εἰσαναβῇ.

τὸν μὲν γὰρ διὰ κῦμα φέρει πολυήρατος εὐνή,
κοιίλη, Ἡφαίστου χερσὶν ἐληλαμένη,
χρυσοῦ τιμήεντος, ὑπόπτερος, ἄκρον ἐφ᾿ ὕδωρ
εὕδονθ᾿ ἁρπαλέως χώρου ἀφ᾿ Ἑσπερίδων
γαῖαν ἐς Αἰθιόπων, ἵνα δὴ θοὸν ἅρμα καὶ ἵπποι
ἑστᾶσ᾿, ὄφρ᾿ Ἠὼς ἠριγένεια μόλῃ·
ἔνθ᾿ ἐπέβη ἑτέρων ὀχέων Ὑπερίονος υἱός.

Half of a clay plate with an immage on it in brown, black, and tan. A long-haird divine figure, Helios, driving a chairiot team. Images fragmented,
Helios, painting on a terracotta disk, 480 BC. Museum of the Ancient Agora in Athens.

“No Mortal Could Rival Me In Work”: Some Greek Passages for Labor Day

Plutarch, Perikles 1.4 5-6

“Often and quite contrarily, we look down on a laborer while delighting in his work.”

πολλάκις δὲ καὶ τοὐναντίον χαίροντες τῷ ἔργῳ τοῦ δημιουργοῦ καταφρονοῦμεν

Xenophon, Memorabilia 1.56-57

“His accuser claimed that he selected the most wretched lines from the most famous poets and used them as proofs to teach his followers to be evildoers and tyrants. He is said to have used the line from Hesiod “there is nothing reproachable about work, but laziness is reproachable” (WD 311) to claim that the poet exhorted not to refrain from any work, unjust or shameful, but to do everything for profit.

Socrates, although he might agree that it is good and useful for a man to be a worker and harmful and bad for him to be lazy—that work is good and laziness is bad—he used to say that being a worker required people to do something good. Gambling or any other immortal occupation which takes from others he used to call laziness. Within these parameters, Hesiod’s claim that “there is nothing reproachable about work, but laziness is reproachable” holds true.

ἔφη δ᾿ αὐτὸν ὁ κατήγορος καὶ τῶν ἐνδοξοτάτων ποιητῶν ἐκλεγόμενον τὰ πονηρότατα καὶ τούτοις μαρτυρίοις χρώμενον διδάσκειν τοὺς συνόντας κακούργους τε εἶναι καὶ τυραννικούς, Ἡσιόδου μὲν τὸ: ἔργον δ᾿ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ᾿ ὄνειδος·
τοῦτο δὴ λέγειν αὐτὸν ὡς ὁ ποιητὴς κελεύει μηδενὸς ἔργου μήτ᾿ ἀδίκου μήτ᾿ αἰσχροῦ ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ ταῦτα ποιεῖν ἐπὶ τῷ κέρδει.

Σωκράτης δ᾿ ἐπεὶ διομολογήσαιτο τὸ μὲν ἐργάτην εἶναι ὠφέλιμόν τε ἀνθρώπῳ καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τὸ δὲ ἀργὸν βλαβερόν τε καὶ κακόν, καὶ τὸ μὲν ἐργάζεσθαι ἀγαθόν, τὸ δ᾿ ἀργεῖν κακόν, τοὺς μὲν ἀγαθόν τι ποιοῦντας ἐργάζεσθαί τε ἔφη καὶ ἐργάτας εἶναι, τοὺς δὲ κυβεύοντας ἤ τι ἄλλο πονηρὸν καὶ ἐπιζήμιον ποιοῦντας ἀργοὺς ἀπεκάλει. ἐκ δὲ τούτων ὀρθῶς ἂν ἔχοι τὸ: ἔργον δ᾿ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ᾿ ὄνειδος.

Hesiod Works and Days, 289-90

“The gods made sweat the price for virtue.”

τῆς δ’ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν
ἀθάνατοι·

Image result for ancient greek harvest vase
The “Harvesters vase” from Agia Triada ( 1500-1400 BC). Heraklion Archaeological Museum

Xenophon, Oeconomicus 4.15-16

“Critoboulos, Some say that whenever the great king gives gifts, he calls in first those who proved their excellence at war because there is no advantage to plowing many fields unless they defend them. After them, he rewards those who prepare and work the land best, because brave men cannot survive unless someone works the land.”

Φασὶ δέ τινες, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὦ Κριτόβουλε, καὶ ὅταν δῶρα διδῷ ὁ βασιλεύς, πρῶτον μὲν εἰσκαλεῖν τοὺς πολέμῳ ἀγαθοὺς γεγονότας, ὅτι οὐδὲν ὄφελος πολλὰ ἀροῦν, εἰ μὴ εἶεν οἱ ἀρήξοντες· δεύτερον δὲ τοὺς κατασκευάζοντας τὰς χώρας ἄριστα καὶ ἐνεργοὺς ποιοῦντας λέγοντα, ὅτι οὐδ᾿ ἂν οἱ ἄλκιμοι δύναιντο ζῆν, εἰ μὴ εἶεν οἱ ἐργαζόμενοι. λέγεται δὲ καὶ Κῦρός ποτε, ὅσπερ εὐδοκιμώτατος δὴ βασιλεὺς γεγένηται, εἰπεῖν τοῖς ἐπὶ τὰ δῶρα κεκλημένοις, ὅτι αὐτὸς ἂν δικαίως τὰ ἀμφοτέρων δῶρα λαμβάνοι· κατασκευάζειν τε γὰρ ἄριστος εἶναι ἔφη χώραν καὶ ἀρήγειν τοῖς κατεσκευασμένοις.

Plutarch, fr. 43

“Let no one find fault with this line because wealth is made to be much praised ahead of virtue. Know that wealth here is the product workers get from their labors—it is a just portion gathered from their personal toil.”

Μηδεὶς λοιδορείτω τὸν στίχον εἰς τὸν πολυάρατον πλοῦτον ὁρῶν τὸν πόρρω τῆς ἀρετῆς ἐσκηνημένον, ἀλλὰ πλοῦτον οἰέσθω νῦν λέγεσθαι τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων πορισθεῖσαν ἀφθονίαν τοῖς ἐργαζομένοις δικαίαν οὖσαν καὶ ἀπὸ τῶν οἰκείων πόνων ἠθροισμένην.

Pindar, Isthmian 1.47

“Men find different payment sweet for different work.”

μισθὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος ἐπ’ ἔργμασιν ἀνθρώποις
γλυκύς

Hesiod, Works and Days, 303

“Gods and men alike dislike a lazy man.”

τῷ δὲ θεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἀνέρες ὅς κεν ἀεργὸς.

Archilochus fr. 307

“The trap does the sleeping fisherman’s work”

εὕδοντι δ᾿ αἱρεῖ κύρτος

Euripides, Hippolytus 189-190

“The life of men is wholly grievous, nor is there any release from toil.”

πᾶς δ’ ὀδυνηρὸς βίος ἀνθρώπων
κοὐκ ἔστι πόνων ἀνάπαυσις.

Homer, Odyssey 15.321-324

“No mortal could rival me in work:
No one could best me at building a fire or heaping dry wood,
At serving at the table, cooking meat or serving wine–
All those tasks lesser men complete for their betters.”

δρηστοσύνῃ οὐκ ἄν μοι ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος,
πῦρ τ’ εὖ νηῆσαι διά τε ξύλα δανὰ κεάσσαι,
δαιτρεῦσαί τε καὶ ὀπτῆσαι καὶ οἰνοχοῆσαι,
οἷά τε τοῖς ἀγαθοῖσι παραδρώωσι χέρηες.”

Odyssey, 18.366-383

“Eurymachus: I wish the two of us could have a labor-contest
In the height of spring when the days are drawing longer,
In the thickening grass. I would grip the curved scythe
And you could hold the same thing, so we could test each other
At work, fasting right up to dusk where the grass was thick.
And then the next day we could drive the oxen, the strongest ones,
Bright and large, both stuffed full with their food,
A pair of the same age, equally burdened, their strength unwavering.
I’d wish for a four-acre parcel to put under the plow.
Then you’d see me, how I would cut a furrow straight from end to end.
Or if, instead, Kronos’ son would send me a war today,
And I would have a shield and two spears
Matched with a bronze helmet well-fit to my temples.
Then you’d see me mixing it up in the front lines
And you wouldn’t bawl about, belittling my hungry stomach.”

“Εὐρύμαχ’, εἰ γὰρ νῶϊν ἔρις ἔργοιο γένοιτο
ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται,
ἐν ποίῃ, δρέπανον μὲν ἐγὼν εὐκαμπὲς ἔχοιμι,
καὶ δὲ σὺ τοῖον ἔχοις, ἵνα πειρησαίμεθα ἔργου
νήστιες ἄχρι μάλα κνέφαος, ποίη δὲ παρείη·
εἰ δ’ αὖ καὶ βόες εἶεν ἐλαυνέμεν, οἵ περ ἄριστοι,
αἴθωνες μεγάλοι, ἄμφω κεκορηότε ποίης,
ἥλικες ἰσοφόροι, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,
τετράγυον δ’ εἴη, εἴκοι δ’ ὑπὸ βῶλος ἀρότρῳ·
τῶ κέ μ’ ἴδοις, εἰ ὦλκα διηνεκέα προταμοίμην.
εἰ δ’ αὖ καὶ πόλεμόν ποθεν ὁρμήσειε Κρονίων
σήμερον, αὐτὰρ ἐμοὶ σάκος εἴη καὶ δύο δοῦρε
καὶ κυνέη πάγχαλκος ἐπὶ κροτάφοισ’ ἀραρυῖα,
τῶ κέ μ’ ἴδοις πρώτοισιν ἐνὶ προμάχοισι μιγέντα,
οὐδ’ ἄν μοι τὴν γαστέρ’ ὀνειδίζων ἀγορεύοις.

Hesiod and Marx Disagree

Hesiod, Works & Days, 302-310.

Hunger follows the man who does not work.
Gods and men resent the one who lives his life
Work-shy, his nature that of a stingless drone
Which consumes the labors of other bees:
That is to say, he’s idle but still eats.

Welcome labor that’s sensibly arranged
So your stores are full of life’s needs each season.
From work men are rich in sheep and rich outright.
Besides, the immortals prefer hard workers.
Work is not disgraceful; not working is.

Karl Marx. Capital. Bk. I. Part III. Chpt. 10 (“The Workday”)

“During the 24 hours of the natural day a man can expend only so much of his vital energy . . . During a part of the day the energy must rest . . .”

Hesiod

λιμὸς γάρ τοι πάμπαν ἀεργῷ σύμφορος ἀνδρί.
τῷ δὲ θεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἀνέρες, ὅς κεν ἀεργὸς
ζώῃ, κηφήνεσσι κοθούροις εἴκελος ὀργήν,
οἵ τε μελισσάων κάματον τρύχουσιν ἀεργοὶ
ἔσθοντες: σοὶ δ᾽ ἔργα φίλ᾽ ἔστω μέτρια κοσμεῖν,
ὥς κέ τοι ὡραίου βιότου πλήθωσι καλιαί.
ἐξ ἔργων δ᾽ ἄνδρες πολύμηλοί τ᾽ ἀφνειοί τε:
καὶ ἐργαζόμενοι πολὺ φίλτεροι ἀθανάτοισιν.
ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ᾽ ὄνειδος.

Marx

Ein Mensch kann während des natuerlichen Tags von 24 Stunden nur ein bestimmtes Quantum Lebenskraft verausgben . . . Während eines Teils des Tags muß die Kraft ruhen . . .

image of president jimmy carter working to build a home
Seasoned Laborers.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Some Greek Passages on Work for May 1st

Heraclitus, On the Universe 90

“We all work together to a single end: some of us knowingly and intentionally, others unconsciously. This is why, I think, Heraclitus says that even people a sleep are workers and collaborators in what happens in the universe”

Πάντες εἰς ἓν ἀποτέλεσμα συνεργοῦμεν, οἱ μὲν εἰδότως καὶ παρακολουθητικῶς, οἱ δὲ ἀνεπιστάτως· ὥσπερ καὶ τοὺς καθεύδοντας, οἶμαι, ὁ Ἡράκλειτος ἐργάτας εἶναι λέγει καὶ συνεργοὺς τῶν ἐν τῷ κόσμῳ γινομένων.

Xenophon, Oeconomicus 4.15-16

“Critoboulos, Some say that whenever the great king gives gifts, he calls in first those who proved their excellence at war because there is no advantage to plowing many fields unless they defend them. After them, he rewards those who prepare and work the land best, because brave men cannot survive unless someone works the land.”

Φασὶ δέ τινες, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὦ Κριτόβουλε, καὶ ὅταν δῶρα διδῷ ὁ βασιλεύς, πρῶτον μὲν εἰσκαλεῖν τοὺς πολέμῳ ἀγαθοὺς γεγονότας, ὅτι οὐδὲν ὄφελος πολλὰ ἀροῦν, εἰ μὴ εἶεν οἱ ἀρήξοντες· δεύτερον δὲ τοὺς κατασκευάζοντας τὰς χώρας ἄριστα καὶ ἐνεργοὺς ποιοῦντας λέγοντα, ὅτι οὐδ᾿ ἂν οἱ ἄλκιμοι δύναιντο ζῆν, εἰ μὴ εἶεν οἱ ἐργαζόμενοι. λέγεται δὲ καὶ Κῦρός ποτε, ὅσπερ εὐδοκιμώτατος δὴ βασιλεὺς γεγένηται, εἰπεῖν τοῖς ἐπὶ τὰ δῶρα κεκλημένοις, ὅτι αὐτὸς ἂν δικαίως τὰ ἀμφοτέρων δῶρα λαμβάνοι· κατασκευάζειν τε γὰρ ἄριστος εἶναι ἔφη χώραν καὶ ἀρήγειν τοῖς κατεσκευασμένοις.

Plutarch, fr. 43

“Let no one find fault with this line because wealth is made to be much praised ahead of virtue. Know that wealth here is the product workers get from their labors—it is a just portion gathered from their personal toil.”

Μηδεὶς λοιδορείτω τὸν στίχον εἰς τὸν πολυάρατον πλοῦτον ὁρῶν τὸν πόρρω τῆς ἀρετῆς ἐσκηνημένον, ἀλλὰ πλοῦτον οἰέσθω νῦν λέγεσθαι τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων πορισθεῖσαν ἀφθονίαν τοῖς ἐργαζομένοις δικαίαν οὖσαν καὶ ἀπὸ τῶν οἰκείων πόνων ἠθροισμένην.

Plutarch, Perikles 1.4 5-6

“Often and quite contrarily, we look down on a laborer while delighting in his work”

πολλάκις δὲ καὶ τοὐναντίον χαίροντες τῷ ἔργῳ τοῦ δημιουργοῦ καταφρονοῦμεν

Hesiod, Works and Days, 289-90

“The gods made sweat the price for virtue.”

τῆς δ’ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν
ἀθάνατοι·

 

Pindar, Isthmian 1. 47

“People find different payment sweet for different work.”

μισθὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος ἐπ’ ἔργμασιν ἀνθρώποις
γλυκύς

 

Hesiod, Works and Days, 303

“Gods and men alike dislike a lazy man.”

τῷ δὲ θεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἀνέρες ὅς κεν ἀεργὸς.

Edvard Munch, “Street Workers in Snow”

When an aristocrat co-opts the language of the proletariat…

Odyssey 15.321-324

“No mortal could rival me in work:
No one could best me at building a fire or dry wood,
At serving at the table, cooking meat or serving wine–
All those tasks lesser men complete for their betters.”

δρηστοσύνῃ οὐκ ἄν μοι ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος,
πῦρ τ’ εὖ νηῆσαι διά τε ξύλα δανὰ κεάσσαι,
δαιτρεῦσαί τε καὶ ὀπτῆσαι καὶ οἰνοχοῆσαι,
οἷά τε τοῖς ἀγαθοῖσι παραδρώωσι χέρηες.”

Odyssey, 18.366-383

“Eurymachus: I wish the two of us could have a labor-contest
In the height of spring when the days are drawing longer,
In the thickening grass. I would grip the curved scythe
And you could hold the same thing, so we could test each other
At work, fasting right up to dusk where the grass was thick.
And then the next day we could drive the oxen, the strongest ones,
Bright and large, both stuffed full with their food,
A pair of the same age, equally burdened, their strength unwavering.
I’d wish for a four-acre parcel to put under the plow.
Then you’d see me, how I would cut a furrow straight from end to end.
Or if, instead, Kronos’ son would send me a war today,
And I would have a shield and two spears
Matched with a bronze helmet well-fit to my temples.
Then you’d see me mixing it up in the front lines
And you wouldn’t bawl about, belittling my hungry stomach.”

“Εὐρύμαχ’, εἰ γὰρ νῶϊν ἔρις ἔργοιο γένοιτο
ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται,
ἐν ποίῃ, δρέπανον μὲν ἐγὼν εὐκαμπὲς ἔχοιμι,
καὶ δὲ σὺ τοῖον ἔχοις, ἵνα πειρησαίμεθα ἔργου
νήστιες ἄχρι μάλα κνέφαος, ποίη δὲ παρείη·
εἰ δ’ αὖ καὶ βόες εἶεν ἐλαυνέμεν, οἵ περ ἄριστοι,
αἴθωνες μεγάλοι, ἄμφω κεκορηότε ποίης,
ἥλικες ἰσοφόροι, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,
τετράγυον δ’ εἴη, εἴκοι δ’ ὑπὸ βῶλος ἀρότρῳ·
τῶ κέ μ’ ἴδοις, εἰ ὦλκα διηνεκέα προταμοίμην.
εἰ δ’ αὖ καὶ πόλεμόν ποθεν ὁρμήσειε Κρονίων
σήμερον, αὐτὰρ ἐμοὶ σάκος εἴη καὶ δύο δοῦρε
καὶ κυνέη πάγχαλκος ἐπὶ κροτάφοισ’ ἀραρυῖα,
τῶ κέ μ’ ἴδοις πρώτοισιν ἐνὶ προμάχοισι μιγέντα,
οὐδ’ ἄν μοι τὴν γαστέρ’ ὀνειδίζων ἀγορεύοις.

Leave Your Homework to Sunday Night? Philo has Some Words for You

Philo, The Preliminary studies 29.166–7

There are those who, when they encounter the frights and horrors of the wilderness with complete endurance and strength complete the contest of life, after preserving it unsullied and unconquered, holding fast against the compulsions of nature like poverty, so that they subdue hunger, thirst, cold, and heat and everything which enslaves other people through the great abundance of their strength.

The cause of this is not simple toil but toil with a certain sweetening. For he says “the water is sweetened” and the work that is sweet and attractive is also called “love of labor” (philoponia). For in work the desire and longing and and love of finer things is sweet. Let no one turn away from this kind of suffering, nor let anyone believe that when the table of the feast and happiness is called “bread of suffering” it is for its harm rather than profit. For the soul which is chastened is fed by the instructions of education.”

οἱ δὲ τὰ φοβερὰ καὶ δεινὰ τῆς ἐρήμης πάνυ τλητικῶς καὶ ἐρρωμένως ἀναδεχόμενοι τὸν ἀγῶνα τοῦ βίου διήθλησαν ἀδιάφθορον καὶ ἀήττητον φυλάξαντες καὶ τῶν τῆς φύσεως ἀναγκαίων κατεξαναστάντες, ὡς πεῖναν, δίψος, [ῥῖγος,] κρύος, θάλπος, ὅσα τοὺς ἄλλους εἴωθε δουλοῦσθαι, κατὰ πολλὴν ἰσχύος περιουσίαν ὑπάγεσθαι. αἴτιον δὲ ἐγένετο οὐ ψιλὸς ὁ πόνος, ἀλλὰ σὺν τῷ γλυκανθῆναι· λέγει γάρ· “ἐγλυκάνθη τὸ ὕδωρ,” γλυκὺς δὲ καὶ ἡδὺς πόνος ἑτέρῳ ὀνόματι φιλοπονία καλεῖται. τὸ γὰρ ἐν πόνῳ γλυκὺ ἔρως ἐστὶ καὶ πόθος καὶ ζῆλος καὶ φιλία τοῦ καλοῦ. μηδεὶς οὖν τὴν τοιαύτην κάκωσιν ἀποστρεφέσθω, μηδ᾿ “ ἄρτον κακώσεως” νομισάτω ποτὲ λέγεσθαι τὴν ἑορτῆς καὶ εὐφροσύνης τράπεζαν ἐπὶ βλάβῃ μᾶλλον ἢ ὠφελείᾳ· τρέφεται γὰρ τοῖς παιδείας δόγμασιν ἡ νουθετουμένη ψυχή.

PhiloThevet.jpg
Enter a caption