Some Greek Passages on Work for May 1st

Xenophon, Oeconomicus 4.15-16

“Critoboulos, Some say that whenever the great king gives gifts, he calls in first those who proved their excellence at war because there is no advantage to plowing many fields unless they defend them. After them, he rewards those who prepare and work the land best, because brave men cannot survive unless someone works the land.”

Φασὶ δέ τινες, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὦ Κριτόβουλε, καὶ ὅταν δῶρα διδῷ ὁ βασιλεύς, πρῶτον μὲν εἰσκαλεῖν τοὺς πολέμῳ ἀγαθοὺς γεγονότας, ὅτι οὐδὲν ὄφελος πολλὰ ἀροῦν, εἰ μὴ εἶεν οἱ ἀρήξοντες· δεύτερον δὲ τοὺς κατασκευάζοντας τὰς χώρας ἄριστα καὶ ἐνεργοὺς ποιοῦντας λέγοντα, ὅτι οὐδ᾿ ἂν οἱ ἄλκιμοι δύναιντο ζῆν, εἰ μὴ εἶεν οἱ ἐργαζόμενοι. λέγεται δὲ καὶ Κῦρός ποτε, ὅσπερ εὐδοκιμώτατος δὴ βασιλεὺς γεγένηται, εἰπεῖν τοῖς ἐπὶ τὰ δῶρα κεκλημένοις, ὅτι αὐτὸς ἂν δικαίως τὰ ἀμφοτέρων δῶρα λαμβάνοι· κατασκευάζειν τε γὰρ ἄριστος εἶναι ἔφη χώραν καὶ ἀρήγειν τοῖς κατεσκευασμένοις.

Plutarch, fr. 43

“Let no one find fault with this line because wealth is made to be much praised ahead of virtue. Know that wealth here is the product workers get from their labors—it is a just portion gathered from their personal toil.”

Μηδεὶς λοιδορείτω τὸν στίχον εἰς τὸν πολυάρατον πλοῦτον ὁρῶν τὸν πόρρω τῆς ἀρετῆς ἐσκηνημένον, ἀλλὰ πλοῦτον οἰέσθω νῦν λέγεσθαι τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων πορισθεῖσαν ἀφθονίαν τοῖς ἐργαζομένοις δικαίαν οὖσαν καὶ ἀπὸ τῶν οἰκείων πόνων ἠθροισμένην.

Plutarch, Perikles 1.4 5-6

“Often and quite contrarily, we look down on a laborer while delighting in his work”

πολλάκις δὲ καὶ τοὐναντίον χαίροντες τῷ ἔργῳ τοῦ δημιουργοῦ καταφρονοῦμεν

Hesiod, Works and Days, 289-90

“The gods made sweat the price for virtue.”

τῆς δ’ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν
ἀθάνατοι·

 

Pindar, Isthmian 1. 47

“People find different payment sweet for different work.”

μισθὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος ἐπ’ ἔργμασιν ἀνθρώποις
γλυκύς

 

Hesiod, Works and Days, 303

“Gods and men alike dislike a lazy man.”

τῷ δὲ θεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἀνέρες ὅς κεν ἀεργὸς.

Image result for Ancient Greek sisyphus vase

When an aristocrat co-opts the language of the proletariat…

Odyssey 15.321-324

“No mortal could rival me in work:
No one could best me at building a fire or dry wood,
At serving at the table, cooking meat or serving wine–
All those tasks lesser men complete for their betters.”

δρηστοσύνῃ οὐκ ἄν μοι ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος,
πῦρ τ’ εὖ νηῆσαι διά τε ξύλα δανὰ κεάσσαι,
δαιτρεῦσαί τε καὶ ὀπτῆσαι καὶ οἰνοχοῆσαι,
οἷά τε τοῖς ἀγαθοῖσι παραδρώωσι χέρηες.”

Odyssey, 18.366-383

“Eurymachus: I wish the two of us could have a labor-contest
In the height of spring when the days are drawing longer,
In the thickening grass. I would grip the curved scythe
And you could hold the same thing, so we could test each other
At work, fasting right up to dusk where the grass was thick.
And then the next day we could drive the oxen, the strongest ones,
Bright and large, both stuffed full with their food,
A pair of the same age, equally burdened, their strength unwavering.
I’d wish for a four-acre parcel to put under the plow.
Then you’d see me, how I would cut a furrow straight from end to end.
Or if, instead, Kronos’ son would send me a war today,
And I would have a shield and two spears
Matched with a bronze helmet well-fit to my temples.
Then you’d see me mixing it up in the front lines
And you wouldn’t bawl about, belittling my hungry stomach.”

“Εὐρύμαχ’, εἰ γὰρ νῶϊν ἔρις ἔργοιο γένοιτο
ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται,
ἐν ποίῃ, δρέπανον μὲν ἐγὼν εὐκαμπὲς ἔχοιμι,
καὶ δὲ σὺ τοῖον ἔχοις, ἵνα πειρησαίμεθα ἔργου
νήστιες ἄχρι μάλα κνέφαος, ποίη δὲ παρείη·
εἰ δ’ αὖ καὶ βόες εἶεν ἐλαυνέμεν, οἵ περ ἄριστοι,
αἴθωνες μεγάλοι, ἄμφω κεκορηότε ποίης,
ἥλικες ἰσοφόροι, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,
τετράγυον δ’ εἴη, εἴκοι δ’ ὑπὸ βῶλος ἀρότρῳ·
τῶ κέ μ’ ἴδοις, εἰ ὦλκα διηνεκέα προταμοίμην.
εἰ δ’ αὖ καὶ πόλεμόν ποθεν ὁρμήσειε Κρονίων
σήμερον, αὐτὰρ ἐμοὶ σάκος εἴη καὶ δύο δοῦρε
καὶ κυνέη πάγχαλκος ἐπὶ κροτάφοισ’ ἀραρυῖα,
τῶ κέ μ’ ἴδοις πρώτοισιν ἐνὶ προμάχοισι μιγέντα,
οὐδ’ ἄν μοι τὴν γαστέρ’ ὀνειδίζων ἀγορεύοις.

Gendered Knowledge and the Impossibility of Love?

Plato, Alcibiades 127a-c

Socrates: Hey, Alcibiades, do you think that a man can agree with a woman about wool-working when he doesn’t know anything about it and she does?

Alcibiades: Not. At. All.

Soc. Yeah, that’s not right at all. For that’s a woman’s kind of learning.

Alc. Yup.

Soc. What about this: Can a woman agree with a man about being a soldier when she hasn’t learned anything about it?

Alc. Not. At. All.

Soc. So, perhaps you would say that that is a masculine kind a knowledge.

Alc. Yes I would.

Soc. So according to your argument there are women’s types of knowledge and men’s kinds of knowledge?

Alc. How wouldn’t there be?

Soc. So in these matters, then, there’s no agreement between women and men?

Alc. Nope.

Soc. And there’s no love, if love is truly agreement?

Alc. It does not seem so.

Soc. So, because they do their own thing, women are not loved by men?

Alk. I guess not.

Soc. And men aren’t loved by women, because they do their own thing?

Alk. Nope.

 

ΣΩ. Οἴει ἂν οὖν, ὦ Ἀλκιβιάδη, ἄνδρα γυναικὶ περὶ ταλασιουργίας δύνασθαι ὁμονοεῖν, τὸν μὴ ἐπιστάμενον τῇ ἐπισταμένῃ;

ΑΛΚ. Οὐ δῆτα.

ΣΩ. Οὐδέ γε δεῖ οὐδέν· γυναικεῖον γὰρ τοῦτό γε μάθημα.

ΑΛΚ. Ναί.

ΣΩ. Τί δέ; γυνὴ ἀνδρὶ περὶ ὁπλιτικῆς δύναιτ᾿ ἂν ὁμονοεῖν μὴ μαθοῦσα;

ΑΛΚ. Οὐ δῆτα.

ΣΩ. Ἀνδρεῖον γὰρ τοῦτο γε ἴσως αὖ φαίης ἂν εἶναι.

ΑΛΚ. Ἔγωγε.

ΣΩ. Ἔστιν ἄρα τὰ μὲν γυναικεῖα, τὰ δὲ ἀνδρεῖα μαθήματα κατὰ τὸν σὸν λόγον.

ΑΛΚ. Πῶς δ᾿ οὔ;

ΣΩ. Οὐκ ἄρα ἔν γε τούτοις ἐστὶν ὁμόνοια γυναιξὶ πρὸς ἄνδρας.

ΑΛΚ. Οὔ.

ΣΩ. Οὐδ᾿ ἄρα φιλία, εἴπερ ἡ φιλία ὁμόνοια ἦν.

ΑΛΚ. Οὐ φαίνεται.

ΣΩ. Ἧι ἄρα αἱ γυναῖκες τὰ αὑτῶν πράττουσιν, οὐ φιλοῦνται ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν.

ΑΛΚ. Οὐκ ἔοικεν.

ΣΩ. Οὐδ᾿ ἄρα οἱ ἄνδρες ὑπὸ τῶν γυναικῶν, ᾗ τὰ αὑτῶν.

ΑΛΚ. Οὔ.

Women working with wool, scenes on an Attic black-figure lekythos of the third quarter of the VI century B.C. in the Metropolitan Museum, New York. Right, spinning; left, folding woven cloth. F. Chamoux, La civilisation grecque, Paris, 1963, fig. 143.
Black figure Lekythos, MET

Some Things Were Published…: Works from 2018

Pliny the Younger, Letters 1.2

“Clearly, something must be published – ah, it would be best if I could just publish what I have already finished! (You may hear in this the wish of laziness.)

Est enim plane aliquid edendum — atque utinam hoc potissimum quod paratum est! Audis desidiae votum

 

How does one say “self-promotion” in Latin and Greek? When not posting on this blog, I (Joel P. Christensen) do write other things. The last year was a busy one. Here’s a list. If you’re interested and have institutional access to the work, please use it! If you don’t have institutional access and want an off-print, send me an email (joel@brandeis.edu).

A Book:

With Erik Robinson, The Homeric Battle of Frogs and Mice: Introduction, Translation and Commentary  Bloomsbury

BM

 

On-Line, off this blog

with Matthew Sears, “The Overlooked Messages of the Sokal-Squared Hoax.” Inside Higher Ed, Oct. 30, 2018.

with Erik Robinson, “A Regular Roman’s Guide to the Worldcup Semi-Final Match.” Society for Classical Studies, Blog. July 10, 2018.

 

Articles

“Eris and Epos: Composition, Competition and the ‘Domestication’ of Strife.” YAGE  2: 1–39.

Here’s the publisher’s link. Here’s an uncorrected proof.

“The Clinical Odyssey: Odysseus’ Apologoi and Narrative Therapy.” Arethusa 51: 1–31.

From Project Muse. Here’s much inferior version before proofs.

 

Chapters in Things:

“Human Cognition and Narrative Closure: The Odyssey’s Open-End.”  In The Routledge Handbook of Classics and Cognitive Theory, Peter Meineck, ed.  Routledge. est. 2018.

This whole collection looks great (it grew out of a conference at NYU).

Image result for The Routledge Handbook of Classics and Cognitive Theory

“Speech Training and the Mastery of Context: Thoas the Aitolian and the Practice of Múthoi” for Homer in Performance: Rhapsodes, Narrators and Characters, Christos Tsagalis and Jonathan Ready (eds.). University of Texas Press, 2018: 255–277.

Another good collection. And, less pricey than some academic books!

Image result for Homer in Performance: Rhapsodes, Narrators and Characters

“Learned Helplessness, the Structure of the Telemachy and Odysseus’ Return.” in conference proceedings, Psychology and the Classics, Jeroen Lauwers, Jan Opsomer and Hedwig Schwall (eds.): 129–141.

This is a great collection too.

Image result for Psychology and the Classics, Jeroen Lauwers, Jan Opsomer and Hedwig Schwall

 

 

Leave Your Homework to Sunday Night? Philo has Some Words for You

Philo, The Preliminary studies 29.166–7

There are those who, when they encounter the frights and horrors of the wilderness with complete endurance and strength complete the contest of life, after preserving it unsullied and unconquered, holding fast against the compulsions of nature like poverty, so that they subdue hunger, thirst, cold, and heat and everything which enslaves other people through the great abundance of their strength.

The cause of this is not simple toil but toil with a certain sweetening. For he says “the water is sweetened” and the work that is sweet and attractive is also called “love of labor” (philoponia). For in work the desire and longing and and love of finer things is sweet. Let no one turn away from this kind of suffering, nor let anyone believe that when the table of the feast and happiness is called “bread of suffering” it is for its harm rather than profit. For the soul which is chastened is fed by the instructions of education.”

οἱ δὲ τὰ φοβερὰ καὶ δεινὰ τῆς ἐρήμης πάνυ τλητικῶς καὶ ἐρρωμένως ἀναδεχόμενοι τὸν ἀγῶνα τοῦ βίου διήθλησαν ἀδιάφθορον καὶ ἀήττητον φυλάξαντες καὶ τῶν τῆς φύσεως ἀναγκαίων κατεξαναστάντες, ὡς πεῖναν, δίψος, [ῥῖγος,] κρύος, θάλπος, ὅσα τοὺς ἄλλους εἴωθε δουλοῦσθαι, κατὰ πολλὴν ἰσχύος περιουσίαν ὑπάγεσθαι. αἴτιον δὲ ἐγένετο οὐ ψιλὸς ὁ πόνος, ἀλλὰ σὺν τῷ γλυκανθῆναι· λέγει γάρ· “ἐγλυκάνθη τὸ ὕδωρ,” γλυκὺς δὲ καὶ ἡδὺς πόνος ἑτέρῳ ὀνόματι φιλοπονία καλεῖται. τὸ γὰρ ἐν πόνῳ γλυκὺ ἔρως ἐστὶ καὶ πόθος καὶ ζῆλος καὶ φιλία τοῦ καλοῦ. μηδεὶς οὖν τὴν τοιαύτην κάκωσιν ἀποστρεφέσθω, μηδ᾿ “ ἄρτον κακώσεως” νομισάτω ποτὲ λέγεσθαι τὴν ἑορτῆς καὶ εὐφροσύνης τράπεζαν ἐπὶ βλάβῃ μᾶλλον ἢ ὠφελείᾳ· τρέφεται γὰρ τοῖς παιδείας δόγμασιν ἡ νουθετουμένη ψυχή.

PhiloThevet.jpg
Enter a caption

Pliny Looks Up From His Desk to the Horizon….

Pliny to his Friend Caninius, 8

Are you studying, fishing, hunting, or everything at once? All of this can happen at the same time on the shores of Como. For, the lake has fish, the forests around the lake have beasts, and your most isolated retreat supplies constant opportunities for study. But whether you are doing it all at once or just one thing, I cannot say that “I hate you for it”, but I am still anguished that I can’t join in when I long for them the way a sick man desires wine, baths, and springs.

Ah! how shall I ever drop these tightest of bonds if there is no way to untie them? Never, I suspect. For new business grows on top of the old before what was there is handled. As many links as already exist are added anew each day as my chain extends ever on.

Goodbye.

Plinius Caninio Suo S.

1Studes an piscaris an venaris an simul omnia? Possunt enim omnia simul fieri ad Larium nostrum. Nam lacus piscem, feras silvae quibus lacus cingitur, studia altissimus iste secessus adfatim suggerunt. 2Sed sive omnia simul sive aliquid facis, non possum dicere “invideo”; angor tamen non et mihi licere, qui sic concupisco ut aegri vinum balinea fontes. Numquamne hos artissimos laqueos, si solvere negatur, abrumpam? Numquam, puto. Nam veteribus negotiis nova accrescunt, nec tamen priora peraguntur: tot nexibus, tot quasi catenis maius in dies occupationum agmen extenditur. Vale.

Image result for medieval manuscript businessman
Image from here

Work Words

Zenobius 3.71

“To dance in darkness”: A proverb applied to those who toil over unwitnessed things—their work is invisible.”

᾿Εν σκότῳ ὀρχεῖσθαι: ἐπὶ τῶν ἀμάρτυρα μοχθούντων, ὧν τὸ ἔργον ἀφανές.

 

Plutarch, Perikles 1.4 5-6

“Often and quite contrarily, we look down on a laborer while delighting in his work.”

πολλάκις δὲ καὶ τοὐναντίον χαίροντες τῷ ἔργῳ τοῦ δημιουργοῦ καταφρονοῦμεν

 

ἐργάνη: worker

ἐργασία: work, labor

ἐργαστήρ: worker

ἐργαστηριάρχος: work-leader

ἐργαστήριον: a workplace

ἐργαστικός: able to work

ἐργαστῖναι: girls who make the peplos for Athena

ἐργατεία: work, labor

 

Arsenius, 13.49a

“Not even time, the father of everything, can make an end of labors.”

 Οὐδ’ ἂν χρόνος ὁ πάντων πατὴρ δύνατο θέμεν ἔργων τέλος.

 

ἐργάτησιος: income-earning

ἐργάτης: workman

ἐργάτις: workwoman

ἐργοδιώκτης: task-master

ἐργολαβία: contract for work

ἐργοπαρέκτης: employer

ἐργόχειρον: manual labor

ἐργώδης: irksome, troublesome

μίσοεργος: hating work, lazy

φιλοεργός: fond of work, industrious

 

Hesiod Works and Days, 289-90

“The gods made sweat the price for virtue.”

τῆς δ’ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν / ἀθάνατοι·

Image result for ancient greek harvest vase
The “Harvesters vase” from Agia Triada ( 1500-1400 BC). Heraklion Archaeological Museum

Make Your “Away Message” Simple….

Pliny Letters 13, to Julius Ferox

“The same letter implies that you are not working and are working. Am I uttering riddles? So it goes, until I clarify what I am thinking. For the letter denies that you are working but it is so polished that it could not be written unless by someone in deep study. Or, you are blessed beyond all others  if you can complete such works at rest and in leisure.

Farewell.

C. Plinius Feroci Suo S.

Eadem epistula et non studere te et studere significat. Aenigmata loquor? Ita plane, donec distinctius quod sentio enuntiem. Negat enim te studere, sed est tam polita quam nisi a studente non potest scribi; aut es tu super omnes beatus, si talia per desidiam et otium perficis. Vale.

Pliny the Younger
I don’t believe that you’re not working.