Krokotta: A Beast Worthy of October

Paradoxographus Vaticanus 2

2 “Daliôn says in the first book of his Ethiopian Matters that there is an animal in Ethiopia called a krokotta. When that creature goes near backyards it hears people chattering, and especially the words/names of children. But when it goes out at night, it speaks words/names and the children who come out are devoured by it”

Δαλίων φησίν, ἐν τῇ πρώτῃ τῶν Αἰθιοπικῶν ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ θηρίον γίνεσθαι κροκότταν καλούμενον· τοῦτο ἐρχόμενον πρὸς τὰς ἐπαύλεις κατακούειν τῶν λαλουμένων, καὶ μάλιστα τὰ ὀνόματα τῶν παιδίων. νυκτὸς δὲ ἐρχόμενον λαλεῖ τὰ ὀνόματα καὶ ἐξερχόμενα τὰ παιδία καταβιβρώσκονται ὑπ’ αὐτοῦ.

Photios adds the following horror:

“[We should note the fact that] there is a creature in Ethiopia which is named krokottas which is like a combination of wolf and a dog, but it is more savage than both and is heavier in its face and at the end of its feet. It is also amazing for its boldness, and it is extremely capable compared to the rest in its teeth and its belly. For they also tear to pieces easily every type of bone and whatever they take up is consumed easily and their digestion is indescribable. In addition, while some of them have been described as imitating human language, we don’t believe it. Nevertheless, some have added that they call out people by name at night—and that they try to use a human voice in doing this—and then they gobble up whoever comes out as they fall upon them.”

     ῞Οτι ὁ κατὰ τὴν Αἰθιοπίαν ὀνομαζόμενος κροκόττας ἐστὶ μὲν ὡς ἐκ λύκου καὶ κυνὸς σύνθετον, ἀμφοῖν δὲ ἀγριώτερον καὶ πολλῷ βαρύτερον ἀπό τε τοῦ προσώπου καὶ τῶν ἄκρων ποδῶν, ἀλκῇ δὲ θαυμαστόν, ὀδοῦσι δὲ καὶ κοιλίᾳ δυνατώτατον τῶν ἄλλων. Καὶ γὰρ κατάγνυσιν εὐπόρως πᾶν ὀστοῦ γένος, καὶ τὸ διαιρεθὲν εὐθέως δεδαπάνηται, καὶ περὶ τὰς πέψεις ἀδιήγητον. Τοῦτο δὲ καὶ μιμεῖσθαί τινες τὴν ἀνθρωπίνην διάλεκτον διηγούμενοι ἡμᾶς μὲν οὐ πείθουσιν· ἐκεῖνοι δὲ καὶ τοῦτο προστιθέασιν, ὡς καὶ ἐξ ὀνόματος κατὰ τὰς νύκτας καλοῦντες, τοὺς δὲ ὡς ἐπ’ ἀνθρώπου φωνῇ προσιόντας, οἱ δὲ ἀθρόον ἐπεισπίπτοντες κατεσθίουσιν.

The crocotta shows up elsewhere as well (Pliny, Aelian, etc).

Turtle-eaters and Their Homes

Strabo 16

“The Khelônophagoi live underneath turtle shells that are big enough to sail in too. Some of them, because a lot of seaweed is cast onto the shore and makes piles as high as hills, dig into them and live inside. They dispose of corpses as food for fish by allowing them to be drawn away in the high tides.

Three islands are situated in a row: they are named Turtle Island, Seal Island, and Hawk Island. The whole shoreline has palm-trees, olive trees, and laurels and this is not just in the straits but on the outside too. There is a certain Philip’s island, facing which, above the coastline, is a hunting preserve for elephants which is called Pythangelos’ Hunting Ground.

Next to this is Arsinoê which has a city and harbor and beyond these, to Deirê above which is another hunting preserve for elephants. The land right above Deirê is rich in aromatics: the first part part produces myrrh—and it is the land of the Fish-Eaters and Meat-Eaters—and it also produces persea and the Egyptian sykamin. Beyond this land is Likha, another hunting ground for elephants. Frequently there are pools of rain water in the region and when these dry, the elephants dig with their tusks and teeth and uncover water.

On that coast, there are two enormous lakes extending up as far as the Pytholaian headland. One of them has salt water and they call it a sea; the other is fresh and contains both hippopotamuses and crocodiles. It also has papyrus on its shores. People also find the Ibis around this lake. Starting near the Pytholaus, the people who live there have unblemished bodies….”

  1. Οἱ δὲ Χελωνοφάγοι τοῖς ὀστράκοις αὐτῶν σκεπάζονται μεγάλοις οὖσιν, ὥστε καὶ πλεῖσθαι ἐν αὐτοῖς· ἔνιοι δὲ τοῦ φύκους ἀποβεβλημένου πολλοῦ καὶ θῖνας ὑψηλὰς καὶ λοφώδεις ποιοῦντος, ὑπορύττοντες ταύτας ὑποικοῦσι. τοὺς δὲ νεκροὺς ῥίπτουσι τροφὴν τοῖς ἰχθύσιν, ἀναλαμβανομένους ὑπὸ τῶν πλημμυρίδων. τῶν δὲ νήσων τινὲς τρεῖς ἐφεξῆς κεῖνται, ἡ μὲν Χελωνῶν, ἡ δὲ Φωκῶν, ἡ δ᾿ Ἱεράκων λεγομένη· πᾶσα δ᾿ ἡ παραλία φοίνικάς τε ἔχει καὶ ἐλαιῶνας καὶ δαφνῶνας, οὐχ ἡ ἐντὸς τῶν στενῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκτὸς πολλή. ἔστι δέ τις καὶ Φιλίππου νῆσος, καθ᾿ ἣν ὑπέρκειται τὸ Πυθαγγέλου καλούμενον τῶν ἐλεφάντων κυνήγιον· εἶτ᾿ Ἀρσινόη πόλις καὶ λιμήν, καὶ μετὰ ταῦτα ἡ Δειρή· καὶ τούτων ὑπέρκειται θήρα τῶν ἐλεφάντων. ἀπὸ δὲ τῆς Δειρῆς ἡ ἐφεξῆς ἐστιν ἀρωματοφόρος, πρώτη μὲν ἡ τὴν σμύρναν φέρουσα (καὶ αὕτη μὲν Ἰχθυοφάγων καὶ Κρεοφάγων), φύει δὲ καὶ περσέαν καὶ συκάμινον Αἰγύπτιον· ὑπέρκειται δὲ ἡ Λίχα θήρα τῶν ἐλεφάντων· πολλαχοῦ δ᾿ εἰσὶ συστάδες τῶν ὀμβρίων ὑδάτων, ὧν ἀναξηρανθεισῶν οἱ ἐλέφαντες ταῖς προβοσκίσι καὶ τοῖς ὀδοῦσι φρεωρυχοῦσι καὶ ἀνευρίσκουσιν ὕδωρ. ἐν δὲ τῇ παραλίᾳ ταύτῃ μέχρι τοῦ Πυθολάου ἀκρωτηρίου δύο λίμναι εἰσὶν εὐμεγέθεις· ἡ μὲν ἁλμυροῦ ὕδατος, ἣν καλοῦσι θάλατταν, ἡ δὲ γλυκέος, ἣ τρέφει καὶ ἵππους ποταμίους καὶ κροκοδείλους, περὶ τὰ χείλη δὲ πάπυρον· ὁρῶνται δὲ καὶ ἴβεις περὶ τὸν τόπον. ἤδη δὲ καὶ οἱ πλησίον τῆς ἄκρας τῆς Πυθολάουτὰ σώματα ὁλόκληροί
Related image
Silver Turtle Stater from Aigina

Krokotta: A Beast Worthy of October

Paradoxographus Vaticanus 2

2 “Daliôn says in the first book of his Ethiopian Matters that there is an animal in Ethiopia called a krokotta. When that creature goes near backyards it hears people chattering, and especially the words/names of children. But when it goes out at night, it speaks words/names and the children who come out are devoured by it”

Δαλίων φησίν, ἐν τῇ πρώτῃ τῶν Αἰθιοπικῶν ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ θηρίον γίνεσθαι κροκότταν καλούμενον· τοῦτο ἐρχόμενον πρὸς τὰς ἐπαύλεις κατακούειν τῶν λαλουμένων, καὶ μάλιστα τὰ ὀνόματα τῶν παιδίων. νυκτὸς δὲ ἐρχόμενον λαλεῖ τὰ ὀνόματα καὶ ἐξερχόμενα τὰ παιδία καταβιβρώσκονται ὑπ’ αὐτοῦ.

Photios adds the following horror:

“[We should note the fact that] there is a creature in Ethiopia which is named krokottas which is like a combination of wolf and a dog, but it is more savage than both and is heavier in its face and at the end of its feet. It is also amazing for its boldness, and it is extremely capable compared to the rest in its teeth and its belly. For they also tear to pieces easily every type of bone and whatever they take up is consumed easily and their digestion is indescribable. In addition, while some of them have been described as imitating human language, we don’t believe it. Nevertheless, some have added that they call out people by name at night—and that they try to use a human voice in doing this—and then they gobble up whoever comes out as they fall upon them.”

     ῞Οτι ὁ κατὰ τὴν Αἰθιοπίαν ὀνομαζόμενος κροκόττας ἐστὶ μὲν ὡς ἐκ λύκου καὶ κυνὸς σύνθετον, ἀμφοῖν δὲ ἀγριώτερον καὶ πολλῷ βαρύτερον ἀπό τε τοῦ προσώπου καὶ τῶν ἄκρων ποδῶν, ἀλκῇ δὲ θαυμαστόν, ὀδοῦσι δὲ καὶ κοιλίᾳ δυνατώτατον τῶν ἄλλων. Καὶ γὰρ κατάγνυσιν εὐπόρως πᾶν ὀστοῦ γένος, καὶ τὸ διαιρεθὲν εὐθέως δεδαπάνηται, καὶ περὶ τὰς πέψεις ἀδιήγητον. Τοῦτο δὲ καὶ μιμεῖσθαί τινες τὴν ἀνθρωπίνην διάλεκτον διηγούμενοι ἡμᾶς μὲν οὐ πείθουσιν· ἐκεῖνοι δὲ καὶ τοῦτο προστιθέασιν, ὡς καὶ ἐξ ὀνόματος κατὰ τὰς νύκτας καλοῦντες, τοὺς δὲ ὡς ἐπ’ ἀνθρώπου φωνῇ προσιόντας, οἱ δὲ ἀθρόον ἐπεισπίπτοντες κατεσθίουσιν.

The crocotta shows up elsewhere as well (Pliny, Aelian, etc).

The Infantile Mind: Pliny on Where Amber Comes From

Pliny, NH 37 40-42

“[Sophocles] has described how [amber] is made on the other side of India from the tears of the birds called the “daughters of Meleager” as they weep for Meleager. Who doesn’t wonder at the fact that he believed this or expected to convince others to do so. What mind is so infantile or foolish that it could believe that there are birds who weep every year and shed such large tears or that they left Greece where Meleager perished and went to weep for him in India?

What, then? Don’t the poets offer us many tales equally fantastic? Indeed they do, but when it comes to this substance, which is imported daily and fills the market revealing the poet’s lie, this is a grave offense to human intelligence and and unendurable misuse of our ability to lie.

It is known that amber comes from islands in the Northern Oceans and that the Germans call it glaesum and, as a result of this, one of the islands which the natives called Austeravia was named Glaesariam by us when Caesar Germanicus was on campaign there with his fleet [16 CE]. Amber is created, moreover, as the pitch of a particular type of pine drips down in the same way as gum from cherry trees or resin in local pines bursts out because of an excess of liquid.”

hic ultra Indiam fieri dixit e lacrimis meleagridum avium Meleagrum deflentium. quod credidisse eum aut sperasse aliis persuaderi posse quis non miretur? quamve pueritiam tam inperitam posse reperiri, quae avium ploratus annuos credat lacrimasve tam grandes avesve, quae a Graecia, ubi Meleager periit, ploratum adierint Indos? quid ergo? non multa aeque fabulosa produnt poetae? sed hoc in ea re, quae cotidie invehatur atque abundet ac mendacium coarguat, serio quemquam dixisse summa hominum contemptio est et intoleranda mendaciorum inpunitas.

Certum est gigni in insulis septentrionalis oceani et ab Germanis appellari glaesum, itaque et ab nostris ob id unam insularum Glaesariam appellatam, Germanico Caesare res ibi gerente classibus, Austeraviam a barbaris dictam. nascitur autem defluente medulla pinei generis arboribus, ut cummis in cerasis, resina in pinis erumpit umoris abundantia.

British Library, Royal MS 12 F. xiii, Folio 10v

A Natural Fix for the Public Housing Crisis

Strabo 16

“The Khelônophagoi live underneath turtle shells that are big enough to sail in too. Some of them, because a lot of seaweed is cast onto the shore and makes piles as high as hills, dig into them and live inside. They dispose of corpses as food for fish by allowing them to be drawn away in the high tides.

Three islands are situated in a row: they are named Turtle Island, Seal Island, and Hawk Island. The whole shoreline has palm-trees, olive trees, and laurels and this is not just in the straits but on the outside too. There is a certain Philip’s island, facing which, above the coastline, is a hunting preserve for elephants which is called Pythangelos’ Hunting Ground.

Next to this is Arsinoê which has a city and harbor and beyond these, to Deirê above which is another hunting preserve for elephants. The land right above Deirê is rich in aromatics: the first part part produces myrrh—and it is the land of the Fish-Eaters and Meat-Eaters—and it also produces persea and the Egyptian sykamin. Beyond this land is Likha, another hunting ground for elephants. Frequently there are pools of rain water in the region and when these dry, the elephants dig with their tusks and teeth and uncover water.

On that coast, there are two enormous lakes extending up as far as the Pytholaian headland. One of them has salt water and they call it a sea; the other is fresh and contains both hippopotamuses and crocodiles. It also has papyrus on its shores. People also find the Ibis around this lake. Starting near the Pytholaus, the people who live there have unblemished bodies….”

  1. Οἱ δὲ Χελωνοφάγοι τοῖς ὀστράκοις αὐτῶν σκεπάζονται μεγάλοις οὖσιν, ὥστε καὶ πλεῖσθαι ἐν αὐτοῖς· ἔνιοι δὲ τοῦ φύκους ἀποβεβλημένου πολλοῦ καὶ θῖνας ὑψηλὰς καὶ λοφώδεις ποιοῦντος, ὑπορύττοντες ταύτας ὑποικοῦσι. τοὺς δὲ νεκροὺς ῥίπτουσι τροφὴν τοῖς ἰχθύσιν, ἀναλαμβανομένους ὑπὸ τῶν πλημμυρίδων. τῶν δὲ νήσων τινὲς τρεῖς ἐφεξῆς κεῖνται, ἡ μὲν Χελωνῶν, ἡ δὲ Φωκῶν, ἡ δ᾿ Ἱεράκων λεγομένη· πᾶσα δ᾿ ἡ παραλία φοίνικάς τε ἔχει καὶ ἐλαιῶνας καὶ δαφνῶνας, οὐχ ἡ ἐντὸς τῶν στενῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκτὸς πολλή. ἔστι δέ τις καὶ Φιλίππου νῆσος, καθ᾿ ἣν ὑπέρκειται τὸ Πυθαγγέλου καλούμενον τῶν ἐλεφάντων κυνήγιον· εἶτ᾿ Ἀρσινόη πόλις καὶ λιμήν, καὶ μετὰ ταῦτα ἡ Δειρή· καὶ τούτων ὑπέρκειται θήρα τῶν ἐλεφάντων. ἀπὸ δὲ τῆς Δειρῆς ἡ ἐφεξῆς ἐστιν ἀρωματοφόρος, πρώτη μὲν ἡ τὴν σμύρναν φέρουσα (καὶ αὕτη μὲν Ἰχθυοφάγων καὶ Κρεοφάγων), φύει δὲ καὶ περσέαν καὶ συκάμινον Αἰγύπτιον· ὑπέρκειται δὲ ἡ Λίχα θήρα τῶν ἐλεφάντων· πολλαχοῦ δ᾿ εἰσὶ συστάδες τῶν ὀμβρίων ὑδάτων, ὧν ἀναξηρανθεισῶν οἱ ἐλέφαντες ταῖς προβοσκίσι καὶ τοῖς ὀδοῦσι φρεωρυχοῦσι καὶ ἀνευρίσκουσιν ὕδωρ. ἐν δὲ τῇ παραλίᾳ ταύτῃ μέχρι τοῦ Πυθολάου ἀκρωτηρίου δύο λίμναι εἰσὶν εὐμεγέθεις· ἡ μὲν ἁλμυροῦ ὕδατος, ἣν καλοῦσι θάλατταν, ἡ δὲ γλυκέος, ἣ τρέφει καὶ ἵππους ποταμίους καὶ κροκοδείλους, περὶ τὰ χείλη δὲ πάπυρον· ὁρῶνται δὲ καὶ ἴβεις περὶ τὸν τόπον. ἤδη δὲ καὶ οἱ πλησίον τῆς ἄκρας τῆς Πυθολάουτὰ σώματα ὁλόκληροί
Related image
Silver Turtle Stater from Aigina

Forget the Fountain of Youth–We Need the Stone of Relief

Pseudo-Plutarch, On Rivers, 11.1-2

“The Strymon is a Thracian River by the city Edonis. Previously, it was called Palaistinos after the son of Poseidon, Palaistinos. That one, when he was warring with his neighbors and got sick, sent his son Haliakmôn as general. But he was rather impetuous and was killed while fighting.

Once Palaistinos heard this and escaped his bodyguards, he hurled himself into the river Konozos because of his extreme grief. Then Strymon, the child of Ares and Helike, once he heard about the death of Rhesus and was overcome by sorrow, hurled himself into the river Palaistinos whose name was changed to Strymon because of this.

A stone created by this river is called the pausilypos [“grief-stopper”]. Anyone grieving who finds this stone is immediately relieved of the pain that holds them.  That’s the story Jason of Byzantion tells in his Tragika.”

Στρυμὼν ποταμός ἐστι τῆς Θρᾴκης κατὰ πόλιν Ἠδωνίδα· προσηγορεύετο δὲπρότερον Παλαιστῖνος ἀπὸ Παλαιστίνου τοῦ Ποσειδῶνος. οὗτος γὰρ πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας ἔχων πόλεμον καὶ εἰς ἀσθένειαν ἐμπεσὼν τὸν υἱὸν Ἁλιάκμονα στρατηγὸν ἔπεμψεν· ὁ δὲ προπετέστερον μαχόμενος ἀνῃρέθη. περὶ δὲ τῶν συμβεβηκότων ἀκούσας Παλαιστῖνος καὶ λαθὼν τοὺς δορυφόρους, διὰ λύπης ὑπερβολὴν ἑαυτὸν ἔρριψεν εἰς ποταμὸν Κόνοζον, ὃς ἀπ’ αὐτοῦ Παλαιστῖνος ὠνομάσθη. Στρυμὼν δὲ, Ἄρεως παῖς καὶ Ἡλίκης, ἀκούσας περὶ τῆς Ῥήσου τελευτῆς καὶ ἀθυμίᾳ συσχεθεὶς ἑαυτὸν ἔρριψεν εἰς ποταμὸν Παλαιστῖνον, ὃς ἀπ’ αὐτοῦ Στρυμὼν μετωνομάσθη. γεννᾶται δ’ ἐν αὐτῷ λίθος παυσίλυπος καλούμενος· ὃν ἐὰν εὕρῃ τις πενθῶν, παύεται παραχρῆμα τῆς κατεχούσης αὐτὸν συμφορᾶς, καθὼς ἱστορεῖ Ἰάσων Βυζάντιος ἐν τοῖς Τραγικοῖς.

This is a different type of relief from Grief

There’s always drugs too. Morphine, “Cure for Pain”

“Someday there’ll be a cure for pain
That’s the day I throw my drugs away”

 

More Wonder for A Wednesday: Whose Intestines Sing?

From the Paradoxagraphus Palatinus Admiranda 20

“Antigonos says [of sheep intestines] that those of rams are voiceless, but those from females can sing. This fact has not escaped the poet, for he says “He stretched the seven strings from female sheep.”

Επὶ τῶν <ἐντέρων τῶν> προβάτων φησὶν ᾿Αντίγονος τὰ μὲν τῶν κριῶν ἄφωνα εἶναι, τὰ δὲ τῶν θηλέων ἔμφωνα· οὐ λεληθέναι δὲ τοῦτο τὸν ποιητήν. φησὶ γάρ· ἑπτὰ δὲ θηλυτέρων οἴων ἐτανύσσατο χορδάς.

This last line is a variant for the Homeric Hymn to Hermes 51

“He stretched out seven symphonic sheep-gut strings”

ἑπτὰ δὲ συμφώνους ὀΐων ἐτανύσσατο χορδάς.

Zodiac Sign: Aries | Breviary | Belgium, Bruges | ca. 1500 | The Morgan Library & Museum
Breviary | Belgium, Bruges | ca. 1500 | The Morgan Library & Museum

Krokotta: A Classics Beast Costume Inspiration

Paradoxographus Vaticanus 2

2 “Daliôn says in the first book of his Ethiopian Matters that there is an animal in Ethiopia called a krokotta. When that creature goes near backyards it hears people chattering, and especially the words/names of children. But when it goes out at night, it speaks words/names and the children who come out are devoured by it”

Δαλίων φησίν, ἐν τῇ πρώτῃ τῶν Αἰθιοπικῶν ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ θηρίον γίνεσθαι κροκότταν καλούμενον· τοῦτο ἐρχόμενον πρὸς τὰς ἐπαύλεις κατακούειν τῶν λαλουμένων, καὶ μάλιστα τὰ ὀνόματα τῶν παιδίων. νυκτὸς δὲ ἐρχόμενον λαλεῖ τὰ ὀνόματα καὶ ἐξερχόμενα τὰ παιδία καταβιβρώσκονται ὑπ’ αὐτοῦ.

Photios adds the following horror:

“[We should note the fact that] there is a creature in Ethiopia which is named krokottas which is like a combination of wolf and a dog, but it is more savage than both and is heavier in its face and at the end of its feet. It is also amazing for its boldness, and it is extremely capable compared to the rest in its teeth and its belly. For they also tear to pieces easily every type of bone and whatever they take up is consumed easily and their digestion is indescribable.

In addition, while some of them have been described as imitating human language, we don’t believe it. Nevertheless, some have added that they call out people by name at night—and that they try to use a human voice in doing this—and then they gobble up whoever comes out as they fall upon them.”

     ῞Οτι ὁ κατὰ τὴν Αἰθιοπίαν ὀνομαζόμενος κροκόττας ἐστὶ μὲν ὡς ἐκ λύκου καὶ κυνὸς σύνθετον, ἀμφοῖν δὲ ἀγριώτερον καὶ πολλῷ βαρύτερον ἀπό τε τοῦ προσώπου καὶ τῶν ἄκρων ποδῶν, ἀλκῇ δὲ θαυμαστόν, ὀδοῦσι δὲ καὶ κοιλίᾳ δυνατώτατον τῶν ἄλλων. Καὶ γὰρ κατάγνυσιν εὐπόρως πᾶν ὀστοῦ γένος, καὶ τὸ διαιρεθὲν εὐθέως δεδαπάνηται, καὶ περὶ τὰς πέψεις ἀδιήγητον. Τοῦτο δὲ καὶ μιμεῖσθαί τινες τὴν ἀνθρωπίνην διάλεκτον διηγούμενοι ἡμᾶς μὲν οὐ πείθουσιν· ἐκεῖνοι δὲ καὶ τοῦτο προστιθέασιν, ὡς καὶ ἐξ ὀνόματος κατὰ τὰς νύκτας καλοῦντες, τοὺς δὲ ὡς ἐπ’ ἀνθρώπου φωνῇ προσιόντας, οἱ δὲ ἀθρόον ἐπεισπίπτοντες κατεσθίουσιν.

The crocotta shows up elsewhere as well (Pliny, Aelian, etc).

A Talking Head (Prophetic Zombie Corpses)

Psst…this is the worst story you will read this year….

Phlegon of Tralles, On Marvels 3

“Antisthenes, the peripatetic philosopher, also records that the consul Acilius Glabrio with the ambassadors Porcius Cato and Lucius Valerius Flaccus was stationed in war against Antiochus at Thermopylae and, after fighting well, compelled those on Antiochus’ side to throw down their weapons and the man himself to flee to Elataia with five hundred hypastists. From there, they compelled him to turn again to Thessaly. Acilius then sent Cato to Rome so he might announce the victory while he led the army himself against the Aitolians in Herakleia, which he took with ease.

In the action against Antiochus at Thermopylae, the Romans witnessed some shocking signs. After Antiochus turned and fled, on the next day the Romans turned to the gathering of those who died on the battle and a selection of weapons, war-spoils, and prisoners.

There was some man from the Syrian cavalry, named Bouplagos, who was honored by Antiochus but fell in battle even as he fought nobly. While the Romans were gathering up all the arms at midday, Bouplagos rose from the corpses even though he had twelve wounds. As he appeared to the army, he spoke the following verses in a soft voice:

Stop gathering booty from an army which has marched to Hades’ land—
For Kronos’ Son Zeus already feels anger as he watches your deeds.
He is raging at the murder of the army and your acts,
And he will send a bold-hearted race into your country
Who will end your empire and make you pay for what you’ve done.

Because they were troubled by these verses, the generals swiftly gathered the army in assembly and discussed the meaning of the omen. They thought it best to cremate and bury Bouplagos who had died right after he uttered these words. Then they performed a cleansing of the camp, made sacrifices to Zeus Apotropaios and sent a group to Delphi to ask the god what they should do.”

῾Ιστορεῖ δὲ καὶ ᾿Αντισθένης, ὁ περιπατητικὸς φιλόσοφος, ᾿Ακείλιον Γλαβρίωνα τὸν ὕπατον μετὰ πρεσβευτῶν Πορκίου Κάτωνος καὶ Λουκίου Οὐαλερίου Φλάκκου παραταξάμενον ᾿Αντιόχῳ ἐν Θερμοπύλαις γενναίως τε ἀγωνισάμενον βιάσασθαι ῥίψαι μὲν τὰ ὅπλα τοὺς μετ’ ᾿Αντιόχου, αὐτὸν δὲ τὰ μὲν πρῶτα εἰς ᾿Ελάτειαν μετὰ πεντακοσίων ὑπασπιστῶν φυγεῖν, ἐκεῖθεν δὲ πάλιν εἰς ῎Εφεσον ἀναγκάσαι ὑπεξελθεῖν. ὁ δὲ ᾿Ακείλιος Κάτωνα μὲν εἰς ῾Ρώμην ἀπέστειλεν ἀπαγγελοῦντα τὴν νίκην, αὐτὸς δὲ ἐπ’ Αἰτωλοὺς καθ’ ῾Ηράκλειαν ἐστράτευσεν, ἣν ἐξ εὐμαροῦς ἔλαβεν.

ἐν δὲ τῇ παρατάξει τῇ γενομένῃ πρὸς ᾿Αντίοχον ἐν Θερμοπύλαις ἐπιφανέστατα σημεῖα ἐγένετο ῾Ρωμαίοις. ἀποσφαλέντος γὰρ ᾿Αντιόχου καὶ φυγόντος τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ἐγίνοντο οἱ ῾Ρωμαῖοι περὶ ἀναίρεσιν τῶν ἐκ τῆς σφετέρας δυνάμεως πεπτωκότων καὶ περὶ συλλογὴν λαφύρων τε καὶ σκύλων καὶ αἰχμαλώτων.

Βούπλαγος δέ τις, τῶν ἀπὸ Συρίας ἱππάρχης, τιμώμενος παρὰ τῷ βασιλεῖ ᾿Αντιόχῳ, ἔπεσε καὶ αὐτὸς γενναίως ἀγωνισάμενος. ἀναιρουμένων δὲ τῶν ῾Ρωμαίων πάντα τὰ σκῦλα καὶ μεσούσης τῆς ἡμέρας ἀνέστη ὁ Βούπλαγος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἔχων τραύματα δέκα δύο, καὶ παραγενόμενος εἰς τὸ στρατόπεδον αὐτῶν ἀνεῖπε λεπτῇ τῇ φωνῇ τούσδε τοὺς στίχους·

παῦσαι σκυλεύων στρατὸν ῎Αιδος εἰς χθόνα βάντα·
ἤδη γὰρ Κρονίδης νεμεσᾷ Ζεὺς μέρμερα λεύσσων,
μηνίει δὲ φόνῳ στρατιᾶς καὶ σοῖσιν ἐπ’ ἔργοις,
καὶ πέμψει φῦλον θρασυκάρδιον εἰς χθόνα τὴν σήν,
οἵ σ’ ἀρχῆς παύσουσιν, ἀμείψῃ δ’ οἷά γ’ ἔρεξας.

ταραχθέντες δὲ οἱ στρατηγοὶ ἐπὶ τοῖς ῥηθεῖσιν διὰ ταχέων συνήγαγον τὸ πλῆθος εἰς ἐκκλησίαν καὶ ἐβουλεύοντο περὶ τοῦ γεγονότος φάσματος. ἔδοξεν οὖν τὸν μὲν Βούπλαγον παραχρῆμα μετὰ τὰ λεχθέντα ἔπη ἀποπνεύσαντα κατακαύ-σαντας θάψαι, καθαρμὸν δὲ ποιήσαντας τοῦ στρατοπέδου θῦσαι Διὶ ᾿Αποτροπαίῳ καὶ πέμψαι εἰς Δελφοὺς ἐρωτήσοντας τὸν θεόν τί χρὴ ποιεῖν.

The story continues and only gets stranger. Part 2.

Walking corpses, from a marginalia depiction of ‘The Three Living and the Three Dead’. The Taymouth Hours (C14th), British Library, Yates Thompson MS 13, fol. 180r.
 The Taymouth Hours (C14th), British Library, Yates Thompson MS 13, fol. 180r.

A Natural Fix for the Public Housing Crisis

Strabo 16

“The Khelônophagoi live underneath turtle shells that are big enough to sail in too. Some of them, because a lot of seaweed is cast onto the shore and makes piles as high as hills, dig into them and live inside. They dispose of corpses as food for fish by allowing them to be drawn away in the high tides.

Three islands are situated in a row: they are named Turtle Island, Seal Island, and Hawk Island. The whole shoreline has palm-trees, olive trees, and laurels and this is not just in the straits but on the outside too. There is a certain Philip’s island, facing which, above the coastline, is a hunting preserve for elephants which is called Pythangelos’ Hunting Ground.

Next to this is Arsinoê which has a city and harbor and beyond these, to Deirê above which is another hunting preserve for elephants. The land right above Deirê is rich in aromatics: the first part part produces myrrh—and it is the land of the Fish-Eaters and Meat-Eaters—and it also produces persea and the Egyptian sykamin. Beyond this land is Likha, another hunting ground for elephants. Frequently there are pools of rain water in the region and when these dry, the elephants dig with their tusks and teeth and uncover water.

On that coast, there are two enormous lakes extending up as far as the Pytholaian headland. One of them has salt water and they call it a sea; the other is fresh and contains both hippopotamuses and crocodiles. It also has papyrus on its shores. People also find the Ibis around this lake. Starting near the Pytholaus, the people who live there have unblemished bodies….”

  1. Οἱ δὲ Χελωνοφάγοι τοῖς ὀστράκοις αὐτῶν σκεπάζονται μεγάλοις οὖσιν, ὥστε καὶ πλεῖσθαι ἐν αὐτοῖς· ἔνιοι δὲ τοῦ φύκους ἀποβεβλημένου πολλοῦ καὶ θῖνας ὑψηλὰς καὶ λοφώδεις ποιοῦντος, ὑπορύττοντες ταύτας ὑποικοῦσι. τοὺς δὲ νεκροὺς ῥίπτουσι τροφὴν τοῖς ἰχθύσιν, ἀναλαμβανομένους ὑπὸ τῶν πλημμυρίδων. τῶν δὲ νήσων τινὲς τρεῖς ἐφεξῆς κεῖνται, ἡ μὲν Χελωνῶν, ἡ δὲ Φωκῶν, ἡ δ᾿ Ἱεράκων λεγομένη· πᾶσα δ᾿ ἡ παραλία φοίνικάς τε ἔχει καὶ ἐλαιῶνας καὶ δαφνῶνας, οὐχ ἡ ἐντὸς τῶν στενῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκτὸς πολλή. ἔστι δέ τις καὶ Φιλίππου νῆσος, καθ᾿ ἣν ὑπέρκειται τὸ Πυθαγγέλου καλούμενον τῶν ἐλεφάντων κυνήγιον· εἶτ᾿ Ἀρσινόη πόλις καὶ λιμήν, καὶ μετὰ ταῦτα ἡ Δειρή· καὶ τούτων ὑπέρκειται θήρα τῶν ἐλεφάντων. ἀπὸ δὲ τῆς Δειρῆς ἡ ἐφεξῆς ἐστιν ἀρωματοφόρος, πρώτη μὲν ἡ τὴν σμύρναν φέρουσα (καὶ αὕτη μὲν Ἰχθυοφάγων καὶ Κρεοφάγων), φύει δὲ καὶ περσέαν καὶ συκάμινον Αἰγύπτιον· ὑπέρκειται δὲ ἡ Λίχα θήρα τῶν ἐλεφάντων· πολλαχοῦ δ᾿ εἰσὶ συστάδες τῶν ὀμβρίων ὑδάτων, ὧν ἀναξηρανθεισῶν οἱ ἐλέφαντες ταῖς προβοσκίσι καὶ τοῖς ὀδοῦσι φρεωρυχοῦσι καὶ ἀνευρίσκουσιν ὕδωρ. ἐν δὲ τῇ παραλίᾳ ταύτῃ μέχρι τοῦ Πυθολάου ἀκρωτηρίου δύο λίμναι εἰσὶν εὐμεγέθεις· ἡ μὲν ἁλμυροῦ ὕδατος, ἣν καλοῦσι θάλατταν, ἡ δὲ γλυκέος, ἣ τρέφει καὶ ἵππους ποταμίους καὶ κροκοδείλους, περὶ τὰ χείλη δὲ πάπυρον· ὁρῶνται δὲ καὶ ἴβεις περὶ τὸν τόπον. ἤδη δὲ καὶ οἱ πλησίον τῆς ἄκρας τῆς Πυθολάουτὰ σώματα ὁλόκληροί
Related image
Silver Turtle Stater from Aigina