“What Kinds of Things Are Roses”: More Poems from Nossis

Earlier this year I posted some fragments from Nossis. Here are some more.

Greek Anthology, 6. 265

“Reverent Hera, who often comes down
From the sky to gaze upon your fragrant Lakinian home.
Take the linen robe which Theophilos, the daughter of Kleokha
Wove for you with the help of her noble daughter Nossis.”

Ἥρα τιμήεσσα, Λακίνιον ἃ τὸ θυῶδες
πολλάκις οὐρανόθεν νεισομένα καθορῇς,
δέξαι βύσσινον εἷμα, τό τοι μετὰ παιδὸς ἀγαυᾶς
Νοσσίδος ὕφανεν Θευφιλὶς ἁ Κλεόχας.

6.138

“These weapons the Brettian men hurled down from their unlucky shoulders
As they were overcome by the hands of the fast-battling Lokrians.
They are dedicated here singing the Lokrians glory in the temple of the gods.
They don’t long at all for the hands of the cowards they abandoned.”

Ἔντεα Βρέττιοι ἄνδρες ἀπ᾿ αἰνομόρων βάλον ὤμων,
θεινόμενοι Λοκρῶν χερσὶν ὕπ᾿ ὠκυμάχων,
ὧν ἀρετὰν ὑμνεῦντα θεῶν ὑπ᾿ ἀνάκτορα κεῖνται,
οὐδὲ ποθεῦντι κακῶν πάχεας, οὓς ἔλιπον.

7.414

“Pass by me, give an honest laugh, and speak over me
A loving word. I am Rhintho from Syracuse,
A minor nightingale of the Muses. But from my tragic
Nonsense poems, I made my own ivy crown.”

Καὶ καπυρὸν γελάσας παραμείβεο, καὶ φίλον εἰπὼν
ῥῆμ᾿ ἐπ᾿ ἐμοί. Ῥίνθων εἴμ᾿ ὁ Συρακόσιος,
Μουσάων ὀλίγη τις ἀηδονίς· ἀλλὰ φλυάκων
ἐκ τραγικῶν ἴδιον κισσὸν ἐδρεψάμεθα.

Greek Anthology, 5.170

“There is nothing sweeter than love: all other blessings
Take second place. I even spit honey from my mouth.
This is what Nossis says. Whomever Kypris has not kissed,
Does not understand her flowers, what kinds of things roses are.”

Ἅδιον οὐδὲν ἔρωτος· ἃ δ᾽ ὄλβια, δεύτερα πάντα
ἐστίν· ἀπὸ στόματος δ᾽ ἔπτυσα καὶ τὸ μέλι.
τοῦτο λέγει Νοσσίς· τίνα δ᾽ ἁ Κύπρις οὐκ ἐφίλασεν,
οὐκ οἶδεν τήνας τἄνθεα, ποῖα ῥόδα.

Greek Anthology, 9.604

“This frame has the picture of Thaumareta. The painter
Caught the form and the age of the soft-glancing woman well.
Your house dog, the little puppy, would paw at you if she saw this,
Believing that she was looking down at the lady of her home.”

Θαυμαρέτας μορφὰν ὁ πίναξ ἔχει· εὖ γε τὸ γαῦρον
τεῦξε τό θ᾿ ὡραῖον τᾶς ἀγανοβλεφάρου.
σαίνοι κέν σ᾿ ἐσιδοῖσα καὶ οἰκοφύλαξ σκυλάκαινα,
δέσποιναν μελάθρων οἰομένα ποθορῆν.

Stolen Voices and the Specters of Domestic Violence

We are happy to have this guest-post by Idone Rhodes (bio below) reflecting on classical texts and lives lived outside of them

“Bind my hands in chains (as they merited fetters),
Until all madness departs, if any friend is present:
For madness brought thoughtless arms against my mistress;
She cries, injured by my frenzied hands.”

Adde manus in vincla meas (meruere catenas),
dum furor omnis abit, siquis amicus ades:
nam furor in dominam temeraria bracchia movit;
flet mea vaesana laesa puella manu.

Ovid’s Amores 1.7 starts out with Ovid’s apparent guilt over beating his lover. He details the “madness” that drove his “thoughtless arms” against his mistress and now proclaims that his hands “merited fetters” for the crime of passion.

As we find out later on, this behavior stemmed from his desire for sex and his lover’s unwillingness to provide that. Although readers hear Ovid apologize for this behavior straight off the bat, this first passage reeks of the poet’s trying to make himself feel better for what he did, as opposed to an actual recognition of the error behind his actions and a genuine expression of contrition. This understanding shines through particularly in his parenthetical, “(they [have] merited fetters).”

A response like this one is not uncommon in modern examples of domestic abuse. The abuser will promise to get better, to mend his ways, as a way to get back into the good graces of his partner. Moreover, he will blame his behavior on “madness” and claim that it wasn’t the “real him” doing such things. “Abusers often apologize a lot and buy gifts and make big, sweeping excuses, and promise things will be different. And maybe they mean it, or it least it feels like they mean it. Some even try to seek help for their abusive behaviors. But it’s also important to remember that apologies can be part of the manipulation cycle,” as one Bustle article by Teresa Newsome points out. By outlining his abuse and his penance in this way (articulating that he deserves to be locked up while also ascribing his crime to furor), his victim (or a victimized reader) might take his apology at face value and forgive him.

***

Each day she wakes up, showers, and heads downstairs to make her son breakfast. Bustling around her, other mothers do the same for their young children, who remain fast asleep in their apartments above. She rouses her son from bed, dresses him, and finishes getting ready for the day. The woman and her two-year-old walk 25 minutes to the nearest bus stop. Hopping off the bus a few stops later, she leaves her son at his daycare and heads to her GED program. At the end of the day, she picks him up, and they return home.

As in the morning, a flock of mothers swarms the kitchen at six pm, but this time children dance around them, yelling and playing. After dinner, the woman meets with her career counselor while volunteers watch her son in the play room. This is the daily the life of a survivor of domestic violence, and her son bore witness to the events that brought them to need the services of this shelter. Her story—and his—is certain to be as old as civilization.

In recent years in the United States, the conversation about domestic violence and abuse (defined by the National Domestic Violence Hotline as “a pattern of behaviors used by one partner to maintain power and control over another partner in an intimate relationship”) has become more public, and laws have evolved—though not everywhere—to further protect victims and survivors of intimate partner violence. New York State’s Family Protection and Domestic Violence Intervention Act of 1994 finally recognized “domestic violence as a violent crime” and “protects victims of domestic violence by creating mandatory arrest policies and requirements that police responding to domestic violence complaints prepare and file incident reports.”[1]

In many states, standards have existed and still exist which require that a victim’s injuries be visible or permanent at the time of her trial in order for any case to be brought against her abuser; no bruises, no conviction, as one Atlantic article by Rachel Louise Snyder notes. Not only does this practice discount non-physical forms of abuse, such as mental or emotional manipulation, it doesn’t consider the fact that these trials often occur weeks, months, or even years after a woman has left her abusive situation.

Nonetheless, stigma around the issue (arising in large part from societal expectations about gender roles and the nuclear family) often dissuades or downright prevents victims from coming forward or leaving abusive relationships. Victims would rather endure their abuse than potentially disrupt their expected family role (as an obedient and loyal wife, for instance, or, more complicatedly, as the primary caregiver), as well as their family’s reputation in general.[2] Loveisrespect, an organization that works with young people to raise awareness for domestic violence, lists “believing abuse is normal,” “cultural/religious reasons,” and “pregnancy/parenting” as some of the deciding factors for remaining in an abusive relationship.

The normalization of violence against women is deeply ingrained in our society, and it’s become tough for women to disrupt the pretense of a “perfect” family and risk facing the perceived shame of coming forward. According to the National Coalition Against Domestic Violence, “On average, nearly 20 people per minute are physically abused by an intimate partner in the United States. During one year, this equates to more than 10 million women and men.” We all likely know people from all of our communities who have dealt with domestic abuse, but the issue is still considered so taboo that it goes undiscussed, remains hidden in the shadows.

As a volunteer and youth board member at an organization working to end domestic violence and aid those affected by it and as a student of the Classics, I found myself curious about the antiquity of domestic violence as a concept, as a part of cultural grammar. I wanted to see how ancient sources revealed the experiences of survivors, not just of physical violence, but also of psychological abuse in all its forms.

I have long turned to Classical literature when searching for a better understanding of a modern issue. For instance, when learning about democracy in the present, I look back to Ancient Greece to understand how the notion and practice of dêmokratia has evolved over time. In many ways, these stories represent a previous iteration of where and who we are now. By struggling with works from antiquity, we have the opportunity to grapple with what has changed and what needs to change between then and the present; we might see how domestic violence, rather than actually evolving out of society, has just grown into it to such a point that abuse is no longer a recognized issue.

Before I dive in, I want to add a caveat to my article. I would like to fully acknowledge that men, just like women or any other person, can and do experience domestic violence. In fact, one in nine men are reported to experience such abuse. Moreover, domestic violence impacts LGBTQ relationships as well, with the compounded factor of finding safety in communities or families that are not accepting. For example, the National Intimate Partner and Sexual Violence Survey found that 44% of lesbians and 61% of bisexual women have suffered “rape, physical violence, and/or stalking by an intimate partner,” in contrast to the 35% of heterosexual women. Ancient examples, however, almost exclusively feature female victims and male perpetrators, so that dynamic will occupy much of this discussion.

Given my interest in the civic life of Athens, which is often hailed, rightly and wrongly, as a model of American civic and political life, I figured I’d start there. While tragedy is a more obvious choice in looking for examples of violence, I’ve started with comedy, as it connects more closely with the how society can hide (from) and rationalize domestic abuse.

Lysistrata: οὐ γὰρ γρύζειν εἰᾶθ᾽ ἡμᾶς. καίτοὐκ ἠρέσκετέ γ᾽ ἡμᾶς.
For you did not allow us to mutter, and you do not appease us.

Magistrate: κἂν ᾤμωζές γ᾽, εἰ μὴ ᾽σίγας.
You would cry out in pain, unless you kept silent.

As Llewellyn-Jones points out, the reference to domestic violence is obvious in this excerpt from Aristophanes’ Lysistrata, an Ancient Greek comedy giving insight into the ways women “control” Athenian politics.[3] Lysistrata illustrates that, although Athenian men do not please their wives, the wives voice no complaints about their treatment. In most circumstances, a situation like this might indicate only a dysfunctional relationship, not an abusive one; however, the use of the verb ἐάω (to allow) indicates that these women have not chosen to remain silent; they simply have no other option. The magistrate further drives home this reality with his response, where he essentially suggests that if women were to say something out of turn to their husbands, they would face some sort of physical attack. By pointing out her husband’s error, Lysistrata would undermine his authority; by speaking at all, she has challenged his masculinity by feeling she has the right to voice her mind, so he responds violently. He further perpetuates a cycle of psychological abuse by “stealing” her voice, and he attempts to gaslight her by suggesting that her prevention from speaking is actually for her own benefit! Looking back on Latin and Ancient Greek texts reveals a culture accepting of domestic violence, a situation which can be expected from a society deeply committed to patriarchy.[4]

Today silence, or lack thereof, can play a similarly integral role in domestic abuse. As much as we like to believe we’ve progressed culturally since antiquity, our understanding of gender roles has actually not much changed. A woman who is too loud or “mouthy” or open with her opinions is seen as a threat to the men around her, especially in a situation when she is seen as in danger of equaling, let alone outstripping, her husband or partner.

In short, women in abusive relationships learn to keep silent to avoid upsetting their partners in a way that might incite violence or repercussions. This cycle creates a situation in which the woman loses her autonomy (as the man becomes her mouthpiece). I have observed that some of the women I work with have found opportunities for education only after leaving their abusive homes; their partners or situations inhibited them from educating themselves, possibly as a means of keeping these women quiet and unable to speak for themselves, just like the women of Lysistrata.

Moreover, as Kristen Lewis writes in an article for the Huffington Post, “victims often have family ties to or are financially dependent on their abusers,” as was certainly the case during the time period in which Lysistrata was written.[5] The silence extends beyond the relationship as woman has nowhere to turn to for aid or assistance. Her grievances fall on deaf ears conditioned by the belief that a man has ownership over, and can therefore do whatever he wants to, his wife. Although there are many more laws now protecting victims of domestic abuse (as opposed to the nearly zero laws regarding the issue in Ancient Greece and Rome), the learned pattern of silence creates an isolation tank, out of which many do not emerge for fear that they might lose resources from their partner or face harsher violence if the partner were to find out.

With so many sources depicting so many aspects of intimate relationships in the ancient world, Classicists have the opportunity, as well as the responsibility, to detect the indications and representations of abuse in these materials; by understanding this phenomenon’s roots in the past, we can equip ourselves with a more keen and precise lens for preventing, detecting, and combating intimate partner violence in the world around us today.

Women with a mirror. Fragment of an Attic white-ground vase, ca. 480–470 BC.

***

My name is Idone Rhodes. I am an 18-year-old senior at Milton Academy. Feel free to contact me at rhodesidone@gmail.com.

I would like to give acknowledgment and many thanks to @dreadfulprof for his guidance and editorial recommendations in the creation of this article.

Notes

[1] Nolder, Michelle J. “The Domestic Violence Dilemma: Private Action in Ancient Rome and America.” Boston University Law Review, vol. 81, 2001, pp. 1119–1147.

[2] “3. Causes and Complicating Factors.” SVAW – Domestic Violence: Explore the Issue, Minnesota Advocates for Human Rights, 2003, hrlibrary.umn.edu/svaw/domestic/explore/3causes.htm.

[3] Llewellyn-Jones, Lloyd. “Domestic Abuse And Violence Against Women In Ancient Greece.” Sociable Man, 2011, pp. 231–266., doi:10.2307/j.ctvvn9fm.16.

[4] Tuttle, Kate. “Tracing the Roots of Misogyny to Ancient Greece and Rome with Mary Beard.” Los Angeles Times, Los Angeles Times, 28 Dec. 2017, http://www.latimes.com/books/jacketcopy/la-ca-jc-women-and-power-20171228-story.html.

[5] Kapparis, K. “Women and Family in Athenian Law.” Women and Family in Athenian Law, 22 Mar. 2003

The Cause of All Great Wars

To follow up yesterday’s post about Helen’s Consent

Athenaios, Deipnosophists, 13, 10, 560b

“[It is clear] that the greatest wars also happened because of women. The Trojan War happened because of Helen; the Plague because of Chryseis; Achilles’ rage because of Briseis; and the War called the Sacred War, as Duris claims in the second book of his histories, by another married woman from Thebes who was kidnapped by some Phocian. This war also lasted ten years and in the tenth when Philip allied himself with the Thebes it ended. Then the Thebans took and held Phokis.”

… ὅτι καὶ οἱ μέγιστοι πόλεμοι διὰ γυναῖκας ἐγένοντο· ὁ ᾽Ιλιακὸς δι᾽ ῾Ελένην, ὁ λοιμὸς διὰ Χρυσηίδα, ᾽Αχιλλέως μῆνις διὰ Βρισηίδα· καὶ ὁ ἱερὸς δὲ καλούμενος πόλεμος δι᾽ ἑτέραν γαμετήν, φησὶν Δοῦρις ἐν δευτέραι ῾Ιστοριῶν, Θηβαίαν γένος, ὄνομα Θεανώ, ἁρπασθεῖσαν ὑπὸ Φωκέως τινός. δεκαετὴς δὲ καὶ οὗτος γενόμενος τῶι δεκάτωι ἔτει Φιλίππου συμμαχήσαντος πέρας ἐσχεν· τότε γὰρ εἷλον οἱ Θηβαῖοι τὴν Φωκίδα.

Herodotus, 1.2-4

“This is how the Persians say that Io came to Egypt—and not the story the Greeks tell—and this was the first transgression. After that, they claim some Greeks—and they can’t name them—went to Tyre and kidnapped Europê, the daughter of the king. These men would have been Cretans. At this point, the score was even. But then the Greeks were at fault for a second crime. For the Greeks sailed in a great ship to Aia, the Kolkhian, city and to the river Phasis.

Once they finished why they went there, they left, but they also kidnapped Medea, the king’s daughter. When the king sent a herald to Greece demanding recompense for the abduction and asking for his daughter to be returned, the Greeks answered that they would give nothing to the Kolhkians since they had not received anything for the abduction of Io.

In the next generation after that, they say that Priam’s son Alexandros, once he heard about these things, wanted to steal a wife for himself from Greece because he was absolutely certain he would face no penalties since the earlier men hadn’t. When he kidnapped Helen as he did, it seemed right at first for the Greeks to send messengers to demand her return and recompense for the abduction. When the Greeks made these demands, the Trojans brought up the abduction of Medeia and the fact that the Greeks were demanding from others the very things they themselves were not willing to give or repay.

Up to that point of time, the whole matter was only kidnapping on either side. But the Greeks were more to blame after this since they were the first to lead an army to Asia before anyone led one against Europe. As the Persians claim, they believe it is the work of unjust men to kidnap women, but the act of fools to rush off to avenge women who have been abducted. Wise men have no time for raped women, since it is clear they they would not have been abducted if they had not been willing themselves.

They claim that the men of Asia make no big deal when women are abducted while the Greeks, all because of one Lakedaimonian woman, raised a great army, went to Asia, and destroyed Priam’s power. Since that time, they consider Greece their enemy.”

οὕτω μὲν Ἰοῦν ἐς Αἴγυπτον ἀπικέσθαι λέγουσι Πέρσαι, οὐκ ὡς Ἕλληνές, καὶ τῶν ἀδικημάτων πρῶτον τοῦτο ἄρξαι. μετὰ δὲ ταῦτα Ἑλλήνων τινάς οὐ γὰρ ἔχουσι τοὔνομα ἀπηγήσασθαι φασὶ τῆς Φοινίκης ἐς Τύρονπροσσχόντας ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα Εὐρώπην. εἴησαν δ᾽ ἄνοὗτοι Κρῆτες. ταῦτα μὲν δὴ ἴσα πρὸς ἴσα σφι γενέσθαι, μετὰ δὲ ταῦτα Ἕλληνας αἰτίους τῆς δευτέρης ἀδικίης γενέσθαι: [2] καταπλώσαντας γὰρμακρῇ νηί ἐς Αἶαν τε τὴν Κολχίδα καὶ ἐπὶ Φᾶσιν ποταμόν, ἐνθεῦτεν, διαπρηξαμένους καὶ τἄλλα τῶν εἵνεκεν ἀπίκατο, ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα Μηδείην. [3] πέμψαντά δὲ τὸν Κόλχων βασιλέα ἐς τὴν Ἑλλάδα κήρυκα αἰτέειν τε δίκας τῆς ἁρπαγῆς καὶ ἀπαιτέειν τὴν θυγατέρα.τοὺς δὲ ὑποκρίνασθαι ὡς οὐδὲ ἐκεῖνοι Ἰοῦς τῆς Ἀργείης ἔδοσάν σφι δίκαςτῆς ἁρπαγῆς: οὐδὲ ὤν αὐτοὶ δώσειν ἐκείνοισι.

δευτέρῃ δὲ λέγουσι γενεῇ μετὰ ταῦτα Ἀλέξανδρον τὸν Πριάμου, ἀκηκοόταταῦτα, ἐθελῆσαί οἱ ἐκ τῆς Ἑλλάδος δι᾽ ἁρπαγῆς γενέσθαι γυναῖκα, ἐπιστάμενον πάντως ὅτι οὐ δώσει δίκας. οὐδὲ γὰρ ἐκείνους διδόναι. [2]οὕτω δὴ ἁρπάσαντος αὐτοῦ Ἑλένην, τοῖσι Ἕλλησι δόξαι πρῶτὸνπέμψαντας ἀγγέλους ἀπαιτέειν τε Ἑλένην καὶ δίκας τῆς ἁρπαγῆς αἰτέειν. τοὺς δέ, προϊσχομένων ταῦτα, προφέρειν σφι Μηδείης τὴν ἁρπαγήν, ὡς οὐδόντες αὐτοὶ δίκας οὐδὲ ἐκδόντες ἀπαιτεόντων βουλοίατό σφι παρ᾽ ἄλλωνδίκας γίνεσθαι.

μέχρι μὲν ὤν τούτου ἁρπαγάς μούνας εἶναι παρ᾽ ἀλλήλων, τὸ δὲ ἀπὸτούτου Ἕλληνας δὴ μεγάλως αἰτίους γενέσθαι: προτέρους γὰρ ἄρξαι στρατεύεσθαι ἐς τὴν Ἀσίην ἢ σφέας ἐς τὴν Εὐρώπην. [2] τὸ μέν νυνἁρπάζειν γυναῖκας ἀνδρῶν ἀδίκων νομίζειν ἔργον εἶναι, τὸ δὲἁρπασθεισέων σπουδήν ποιήσασθαι τιμωρέειν ἀνοήτων, τὸ δὲ μηδεμίανὤρην ἔχειν ἁρπασθεισέων σωφρόνων: δῆλα γὰρ δὴ ὅτι, εἰ μὴ αὐταὶἐβούλοντο, οὐκ ἂν ἡρπάζοντο. [3] σφέας μὲν δὴ τοὺς ἐκ τῆς Ἀσίης λέγουσιΠέρσαι ἁρπαζομενέων τῶν γυναικῶν λόγον οὐδένα ποιήσασθαι, Ἕλληναςδὲ Λακεδαιμονίης εἵνεκεν γυναικὸς στόλον μέγαν συναγεῖραι καὶ ἔπειταἐλθόντας ἐς τὴν Ἀσίην τὴν Πριάμου δύναμιν κατελεῖν. [4] ἀπὸ τούτου αἰεὶἡγήσασθαι τὸ Ἑλληνικὸν σφίσι εἶναι πολέμιον.

Note: much of the language in this passage referring to abduction and kidnapping could also be translated as rape. I left the language more anodyne to reflect what seems to be Herodotus’ own dismissal or ignorance of the women’s experience.

File:Helen of Sparta boards a ship for Troy fresco from the House of the Tragic Poet in Pompeii.jpg
Helen boards a boat: House of the Tragic Poet, Pompei

Tawdry Tuesday: The First Greek Sex Manual

From the Suda

Astuanassa: A handmaid of Helen, Menelaos’ wife. She first discovered positions for intercourse and wrote On Sexual Positions. Philainis and Elephantinê rivaled her in this later—they were women who danced out these sorts of wanton acts.

Ἀστυάνασσα, Ἑλένης τῆς Μενελάου θεράπαινα: ἥτις πρώτη τὰς ἐν τῇ συνουσίᾳ κατακλίσεις εὗρε καὶ ἔγραψε περὶ σχημάτων συνουσιαστικῶν: ἣν ὕστερον παρεζήλωσαν Φιλαινὶς καὶ Ἐλεφαντίνη, αἱ τὰ τοιαῦτα ἐξορχησάμεναι ἀσελγήματα.

Photius Bibl. 190.149a 27-30

We have learned about this embroidered girdle, that Hera took it from Aphrodite and gave it to Helen. Her handmaid Astuanassa stole it but Aphrodite took it back from her again.

Περὶ τοῦ κεστοῦ ἱμάντος ὡς λάβοιμὲν αὐτὸν ῞Ηρα παρὰ ᾿Αφροδίτης, δοίη δ’ ῾Ελένῃ, κλέψοι δ’ αὐτὸν ἡ ῾Ελένης θεράπαινα ᾿Αστυάνασσα, ἀφέλοι δ’ αὐτὸν ἐξ αὐτῆς πάλιν ᾿Αφροδίτη.

Hesychius, sv. Astuanassa

Astuanassa: A handmaiden of Helen and the first to discover Aphrodite and her licentious positions.

᾿Αστυάνασσα· ῾Ελένης θεράπαινα ἥτις πρώτη ἐξεῦρεν ᾿Αφροδίτην καὶ ἀκόλαστα σχήματα

Image result for Ancient Greek Helen vase

As is largely unsurprising from the perspective of Greek misogyny, excessive interest in sexual behavior is projected a female quality. Expertise beyond interest is made the province of female ‘professionals’ (slaves) who may act as scapegoats and marginal figures for the corruption of both men and women. There is a combination of such interest with an excessive emphasis on eating (and eating really well) in Athenaeus where the pleasures of the body are combined.

Athenaeus, Deipnosophists 8.335c

“Dear men, even though I have great admiration for Chrysippus as the leader of the Stoa, I praise him even more because he ranks Arkhestratos, well-known for his Science of Cooking along with Philainis who is credited with a licentious screed about sexual matters—even though the iambic poet of Samos, Aiskhriôn, claims that Polycrates the sophist started this slander of her when she was really quite chaste. The lines go like this:

“I, Philainis, circulated among men
Lie here thanks to great old age.
Don’t laugh, foolish sailor, as your trace the cape
Nor make me a target of mockery or insult
For, by Zeus and his sons in Hell
I was never a slut with men nor a public whore.
Polykrates, Athenian by birth,
A bit clever with words and with a nasty tongue,
Wrote what he wrote. I don’t know anything about it.”

But the most amazing Chrysippus combines in the fifth book of his On Goodness and Pleasure that both “the books of Philianis and the Gastronomiai of Arkhestratos and forces of erotic and sexual nature, and in the same way slave-girls who are expert at these kinds of movements and positions and who are engaged in their practice.” He adds that they learn this type of material completely and then thoroughly possess what has been written on these topics by Philainis and Arkhestratos and those who have written on similar topics. Similarly, in his seventh book, he says ‘As you cannot wholly learn the works of Philianis and Arkhestratos’ Gastronomia because they do have something to offer for living better.’ “

Χρύσιππον δ᾿, ἄνδρες φίλοι, τὸν τῆς στοᾶς ἡγεμόνα κατὰ πολλὰ θαυμάζων ἔτι μᾶλλον ἐπαινῶ τὸν πολυθρύλητον ἐπὶ τῇ Ὀψολογίᾳ Ἀρχέστρατον αἰεί ποτε μετὰ Φιλαινίδος κατατάττοντα, εἰς ἣν ἀναφέρεται τὸ περὶ ἀφροδισίων ἀκόλαστον cσύγγραμμα, ὅπερ φησὶ | ποιῆσαι Αἰσχρίων ὁ Σάμιος ἰαμβοποιὸς Πολυκράτη τὸν σοφιστὴν ἐπὶ διαβολῇ τῆς ἀνθρώπου σωφρονεστάτης γενομένης. ἔχει δὲ οὕτως τὰ ἰαμβεῖα·

ἐγὼ Φιλαινὶς ἡ ᾿πίβωτος ἀνθρώποις
ἐνταῦθα γήρᾳ τῷ μακρῷ κεκοίμημαι.
μή μ᾿, ὦ μάταιε ναῦτα, τὴν ἄκραν κάμπτων
χλεύην τε ποιεῦ καὶ γέλωτα καὶ λάσθην.
ὐ γὰρ μὰ τὸν Ζῆν᾿, οὐ μὰ τοὺς κάτω κούρους, |
dοὐκ ἦν ἐς ἄνδρας μάχλος οὐδὲ δημώδης.
Πολυκράτης δὲ τὴν γενὴν Ἀθηναῖος,
λόγων τι παιπάλημα καὶ κακὴ γλῶσσα,
ἔγραψεν οἷ᾿ ἔγραψ᾿· ἐγὼ γὰρ οὐκ οἶδα.

ἀλλ᾿ οὖν ὅ γε θαυμασιώτατος Χρύσιππος ἐν τῷ πέμπτῳ Περὶ τοῦ Καλοῦ καὶ τῆς Ἡδονῆς φησι· καὶ βιβλία τά τε Φιλαινίδος καὶ τὴν τοῦ Ἀρχεστράτου Γαστρονομίαν καὶ δυνάμεις ἐρωτικὰς καὶ συνουσιαστικάς, ὁμοίως δὲ καὶ τὰς θεραπαίνας ἐμπείρους τοιῶνδε κινήσεών τε καὶ σχημάτων καὶ περὶ τὴν eτούτων μελέτην γινομένας. καὶ πάλιν· ἐκμανθάνειν | τ᾿ αὐτοὺς τὰ τοιαῦτα καὶ κτᾶσθαι τὰ περὶ τούτων γεγραμμένα Φιλαινίδι καὶ Ἀρχεστράτῳ καὶ τοῖς τὰ ὅμοια γράψασιν. κἀν τῷ ἑβδόμῳ δέ φησι· καθάπερ γὰρ οὐκ ἐκμανθάνειν τὰ Φιλαινίδος καὶ τὴν Ἀρχεστράτου Γαστρονομίαν ἔστιν ὡς φέροντά τι πρὸς τὸ ζῆν ἄμεινον.

An Unlikely Hybrid: Medusa, Miley Cyrus, and the Politics of the Female Tongue

Homer, Iliad 11.36-37

“And set on the shield as a crown was a grim-faced Gorgon, glaring fiercely”

τῇ δ’ ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο / δεινὸν δερκομένη…

Gorgon 1
Images from Wikimedia Commons and the MET website, article by Madeleine Glennon 2017

The Gorgon’s face is one of the most recognizable symbols from antiquity, adorning everything from vases and cups to temple pediments and metopes to confront the viewer with her petrifying stare and snaky ropes of hair. While the apotropaic function of the Gorgon is usually attributed to the directness of her gaze (one that is highly unusual in Greek art), depictions of Gorgons–including their most famous representative, Medusa–in archaic art frequently include an additional provocation in the form of a tongue.

Long and lolling, often poised between vicious-looking canine teeth, this aspect of the Gorgons’ iconography has conventionally been interpreted as a way to enhance her grotesqueness. Over time, however, depictions of the Gorgon shifted dramatically to portray these figures with typically feminine, even beautiful, features while retaining her uncompromisingly confrontational gaze. You can see a great timeline visualizing this evolution on the MET website.

Gorgon 2

The ubiquity of the Gorgon’s tongue in archaic art has always intrigued me. That this feature of her iconography is unique to this period, and a feature unique to the Gorgon in particular, makes it all the more intriguing, as it suggests a fleeting but pervasive mode of representing female transgressiveness. The Gorgon’s tongue made me wonder about the significance of this gesture: why would a stuck-out tongue be characteristic of a female monster? After all, in contemporary iconography (I’m thinking here especially of emojis) a stuck-out tongue is correlated most often with silliness and disinhibition, a response to the goofy or outrageous.

Gorgon 3

Nonetheless, it’s not difficult to think of counterexamples. We, especially as children, might stick out our tongues in response to something offensive or unwelcome. And, of course, the gesture in the right context may appear sexually charged. A good illustration of the latter comes in the form of Miley Cyrus, a figure who, like the Gorgon, also exhibits a dramatic shift in her public image.

Google “Miley Cyrus’ VMA performance” and the prevailing image that will turn up is one that sees Cyrus bent over against co-performer Robin Thicke, clad in flesh-toned latex bustier and shorts, her tongue stuck out sharply, complementing the two spiky buns above her brow. The performance drew shock and condemnation, not least because of the transformation it evinced in the former Disney Channel darling.

Miley Cyrus VMA

Like Cyrus, the evolving image of Medusa calcified in ancient art is also a testament to transformation. As Ovid relates (Met. 4.793-803), Medusa was formerly a beautiful young woman who was raped by Poseidon in a temple of Athena and punished by the goddess with her snaky hair. While earlier accounts like that of Hesiod (Theog. 270-6) suggest that Medusa was born to her distinctive form, the Ovidian narrative connects Medusa’s sexuality and desirability–and Athena’s savage punishment of this–with the transformation in her appearance.

Likewise, Cyrus’ performance cast her in a sexually-charged role that drove home her evolution from Disney Channel PG fame. While Cyrus later said in an interview that her hairstyle was consciously infantilizing, it was hard for me not to see those spiky buns in conjunction with Medusa’s similarly unconventional and distinctive hairdo.

Why, then, would a stuck-out tongue define such a transformation? On the one hand, it is provocative, a function that seems at odds with the archaic Gorgon’s apotropaic power. But coupled with her fierce, frontal gaze, the Gorgon’s visage forces viewers into a confrontation. As some would characterize Cyrus’ performance, the Gorgon’s ferocious visage is similarly nothing if not transgressive.

And it is the tongue, I think, for both Cyrus and the Gorgon, that embodies this quality. A stuck-out tongue reaches out into the space between viewer and viewed. The tongue, after all, is the only part of the body that can easily be extended out of its natural confines. Thus, unlike the eyes, it is vividly visceral. In this sense, the petrifying effects associated with the Gorgon’s gaze gain clearer significance. While her face is safely rendered in paint or stone, her eyes and tongue can still serve to confront the viewer with a reminder of their fleshy corporeality. The tongue, in particular, serves as a gesture of defiance against the medium in which the Gorgon’s gaze has been fixed.

Cyrus’ performance, too, can be interpreted as an act of defiance against the public image she had accrued earlier in her career. More specifically, her exaggerated facial and bodily expressions make the viewer aware that they are viewing her like an object. This is a dynamic that meets active resistance in the display she created at the VMAs, one that works to displace the previous image of Cyrus that each viewer brings to their perspective on her performance.

 

Amy Lather is an Assistant Professor of Classics at Wake Forest University. Her research focuses on archaic and classical Greek aesthetics, hence her fascination with the Gorgon’s tongue. She can be reached at latherak@wfu.edu.

 

 

A Marriage of Pity then Pride

Pliny, Letters 18.7-10

“This final testament is more praiseworthy because duty, trust, and shame have dictated it and because in it [Tullus] articulates his gratitude to all his relatives for their duty to him and especially to his wife. His most enduring wife has received the most charming homes, a great deal of money and probably deserved as much if not more from a husband she was criticized for even marrying.

For a woman of a famous family with pristine character—no longer young and long widowed with two children—seemed too indecorous in seeking marriage to a rich old man so deformed by sickness that he would even seemed disgusting even to a woman he had married when he was healthy and young. Since he was twisted and broken in every limb, he used to enjoy his great wealth with only his eyes and could move in bed without others. And this is foul and pitiable to add, his teeth had to be cleaned and washed for him. It was often heard from him—when he was complaining about the insults of his condition—that he licked the fingers of his own slaves each day.

Still, he was alive and he wanted to live with his wife’s help mostly, someone whose perseverance turned the ‘mistake’ of her criticized marriage into an object of renown.”

Quo laudabilius testamentum est, quod pietas fides pudor scripsit, in quo denique omnibus adfinitatibus pro cuiusque officio gratia relata est, relata et uxori. Accepit amoenissimas villas, accepit magnam pecuniam uxor optima et patientissima ac tanto melius de viro merita, quanto magis est reprehensa quod nupsit.

Nam mulier natalibus clara, moribus proba, aetate declivis, diu vidua mater olim, parum decore secuta matrimonium videbatur divitis senis ita perditi morbo, ut esse taedio posset uxori, quam iuvenis sanusque duxisset. Quippe omnibus membris extortus et fractus, tantas opes solis oculis obibat, ac ne in lectulo quidem nisi ab aliis movebatur; quin etiam (foedum miserandumque dictu) dentes lavandos fricandosque praebebat. Auditum frequenter ex ipso, cum quereretur de contumeliis debilitatis suae, digitos se servorum suorum cotidie lingere. Vivebat tamen et vivere volebat, sustentante maxime uxore, quae culpam incohati mat/rimonii in gloriam perseverantia verterat.

 Codices vindobonenses 2759-2764 in the Osterreichischen Nationalbibliothek, in Vienna, Austria

Poisoned Husbands and Wives on Death Row

 Valerius Maximus, Memorable Words and Deeds 2.5.3

“The poisoning-court, once unknown to Roman customs and laws, was instituted after many Roman matrons had been implicated in the crime. After these women in question had poisoned their husbands in a secret plot, they were indicted based on the testimony of a single serving-girl. A number of one hundred and seventy were condemned to death by the court.”

Veneficii quaestio, et moribus et legibus Romanis ignota, complurium matronarum patefacto scelere orta est. quae, cum viros suos clandestinis insidiis veneno perimerent, unius ancillae indicio protractae, pars capitali iudicio damnatae centum et septuaginta numerum expleverunt.

 

WomanAncientRome.jpg