Achilles’ (Missing) Sister

Iliad, 16.173-178

“Menestheus of the dancing-breastplate led one contingent,
son of the swift-flowing river Sperkheios
whom the daughter of Peleus, beautiful Poludôrê bore
when she shared the bed with the indomitable river-god, Sperkheios
although by reputation he was the son of Boros, the son of Periêrês
who wooed her openly by offering countless gifts.”

τῆς μὲν ἰῆς στιχὸς ἦρχε Μενέσθιος αἰολοθώρηξ
υἱὸς Σπερχειοῖο διιπετέος ποταμοῖο·
ὃν τέκε Πηλῆος θυγάτηρ καλὴ Πολυδώρη
Σπερχειῷ ἀκάμαντι γυνὴ θεῷ εὐνηθεῖσα,
αὐτὰρ ἐπίκλησιν Βώρῳ Περιήρεος υἷι,
ὅς ῥ’ ἀναφανδὸν ὄπυιε πορὼν ἀπερείσια ἕδνα.

The confusion, shock and horror of this detail—which I presume the vast majority of Homer’s audiences have overlooked or forgotten as with the sad fate of Odysseus’ sister—can be felt as well in the various reactions of the Scholia where we encounter (a) denial—it was a different Peleus!; (b) sophomoric prevarication—why doesn’t Achilles talk about her, hmmm?; (c) conditional acceptance through anachronistic assumptions—she’s suppressed because it is shameful that she is a bastard; (d) and, finally, citation of hoary authorities to insist upon a ‘truth’ unambiguous in the poem.

I have translated the major scholia below. Note that we can see where the ‘fragments’ of several authors come from here (hint: they’re just talked about by the scholiasts). We can also learn a bit about the pluralistic and contradictory voices to be found in the Homeric scholia. The bastard child bit is my favorite part.

 

Schol A. ad Il. 16.175

“Pherecydes says that Polydora was the sister of Achilles. There is no way that this has been established in Homer. It is more credible that this is just the same name, as in other situations, since [the poet] would have added some sign of kinship with Achilles.”

ὃν τέκε Πηλῆος θυγάτηρ: ὅτι Φερεκύδης (Fr. 61-62) τὴν Πολυδώραν φησὶν ἀδελφὴν ᾿Αχιλλέως. οὐκ ἔστι δὲ καθ’ ῞Ομηρον διαβεβαιώσασθαι. πιθανώτερον οὖν ὁμωνυμίαν εἶναι, ὥσπερ καὶ ἐπ’ ἄλλων, ἐπεὶ προσέθηκεν ἂν τεκμήριον τῆς πρὸς ᾿Αχιλλέα συγγενείας.

 

Schol T. ad Il. 16.175

”  “Daughter of Peleus”: A different Peleus, for if he were a nephew of Achilles, this would be mentioned in Hades when they speak about his father and son or in the allegory of the Litai when he says “a great spirit compelled me there” or “my possessions and serving women” he might mention the pleasure of having a sister. The poet does not recognize that Peleus encountered some other woman. Neoteles says that Achilles’ cousin leads the first contingent and gives evidence of knowledge of war. And he gave countless gifts to marry the sister of Achilles. Should he not mentioned her in Hades? Odysseus does not mention Ktimene [his sister].

Pherecydes says that [Polydore] was born from Antigonê, the daughter of Eurytion; the Suda says her mother was Laodameia the daughter of Alkmaion; Staphulos says she was Eurudikê the daughter of Aktôr. Zenodotos says the daughter’s name was Kleodôrê; Hesiod and everyone else calls her Poludôrê.”

ex. Πηλῆος θυγάτηρ: ἑτέρου Πηλέως· εἰ γὰρ ἦν ἀδελφιδοῦς ᾿Αχιλλέως, καὶ ἐμνήσθη αὐτοῦ ἐν τῷ ῞Αιδῃ περὶ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ ἐρωτῶν (cf. λ 494—537), καὶ ἐν ταῖς Λιταῖς, φάσκων „ἔνθα δέ μοι μάλα <πολλὸν> ἐπέσσυτο θυμός” (Ι 398), „κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε” (Τ 333), ἔφασκεν ἂν καὶ τῆς ἀδελφῆς ἀπόλαυσιν. Πηλέα τε οὐκ οἶδεν ὁ ποιητὴς ἑτέρᾳ γυναικὶ συνελθόντα. Νεοτέλης δὲ ὡς ἀδελφιδοῦν᾿Αχιλλέως φησὶ τῆς πρώτης τάξεως ἡγεῖσθαι, ὡς καὶ μαρτυρεῖ ἐπιστήμην πολέμου· †ὡς ἀχιλλέως τε ἀδελφὴν γαμεῖν† ἀπερείσια δίδωσιν ἕδνα (cf. Π 178). εἰ δὲ μὴ ἐμνήσθη αὐτῆς ἐν ῞Αιδου· οὐδὲ γὰρ ᾿Οδυσσεὺς Κτιμένης (cf. ο 363 cum λ 174—9). Φερεκύδης (FGrHist 3, 61 b) δὲ ἐξ ᾿Αντιγόνης τῆς Εὐρυτίωνος, Σουίδας (FGrHist 602, 8) ἐκ Λαοδαμείας τῆς ᾿Αλκμαίωνος, Στάφυλος (FGrHist 269,5) ἐξ Εὐρυδίκης τῆς῎Ακτορος. Ζηνόδοτος (FGrHist 19,5) δὲ Κλεοδώρην φησίν, ῾Ησιόδου (fr. 213 M.—W.) καὶ τῶν ἄλλων Πολυδώρην αὐτὴν καλούντων.

Schol. BCE ad Il. 16.175

“They say that she is from another Peleus. For if he were a nephew of Achilles wouldn’t this be mentioned or wouldn’t he ask about his sister in Hades along with his father and son? At the same time, the poet does not know that Peleus encountered some other women. More recent poets say that Menestheus is his nephew and that this is the reason he leads the first contingent and shows knowledge of war and that ‘he gave countless gifts to marry the sister of Achilles’. But if he does not mention it, it is not necessarily foreign to him. For the poet is rather sensitive to certain proprieties.”

ἑτέρου, φασί, Πηλέως· εἰ γὰρ ἦν ἀδελφιδοῦς ᾿Αχιλλέως, πῶς οὐκ ἐμνήσθη αὐτοῦ ἢ τῆς ἀδελφῆς ἐν τῷ ῞Αιδῃ περὶ τοῦ πατρὸς ἐρωτῶν καὶ τοῦ υἱοῦ; ἅμα τε οὐκ οἶδεν ὁ ποιητὴς Πηλέα ἑτέρᾳ συνελθόντα γυναικί. οἱ δὲ νεώτεροι ἀδελφιδοῦν αὐτοῦ λέγουσιν· ὅθεν καὶ τῆς πρώτης τάξεως ἡγεῖται καὶ πολέμων ἐπιστήμων μαρτυρεῖται, καὶ ὡς †ἀχιλλέως ἀδελφὴν γαμῶν ἀπερείσια δίδωσιν. εἰ δὲ μὴ ἐμνήσθη αὐτῆς ἢ τούτου, οὐ ξένον· περὶ γὰρ τῶν καιριωτέρων αὐτῷ ἡ φροντίς.

Schol. b ad Il. 16.175

“Since, otherwise, if Polydora were his sister, she would be a bastard and he would not want to mention her. Or, maybe it is because she has already died.”

ἄλλως τε ἐπειδὴ νόθη ἦν ἡ Πολυδώρη αὐτοῦ ἀδελφή, τάχα οὐδὲ μνημονεύειν αὐτῆς ἐβουλήθη. ἢ ὅτι καὶ αὐτὴ ἤδη τετελευτηκυῖα ἦν.

Schol D ad Il. 16.175

“Did Peleus have a daughter Polydôrê from another? Staphulos says in the third book of his Thessalika that she was born from Eurydike the daughter of Aktôr. Pherecydes says it was the daughter of Eurytion; others says Laodameia, the daughter of Alkmaion.”

ἐκ τίνος Πηλεὺς Πολυδώρην ἔσχεν; ὡς μὲν Στάφυλός φησιν ἐν τῇ τρίτῃ Θεσσαλικῶν, ἐξ Εὐρυδίκης τῆς ῎Ακτορος θυγατρός. Φερεκύδης δὲ ἐξ ᾿Αντιγόνης τῆς Εὐρυτίωνος, ἄλλοι δὲ ἐκ Λαοδαμείας τῆς ᾿Αλκμαίωνος.

What happened to Peleus’ first wife—if they were married? According to John Tzetzes (see Fowler 2013, 444) Peleus accidentally killed his father-in-law during the Kalydonian Boar Hunt, so he had to go abroad and in Iolkos the king’s wife tried to seduce him and told Antigone that Peleus would abandon her. Antigone killed herself, leaving Peleus free to marry Thetis. (But who took care of their daughter?).

It can get more confusing: some traditions (Apollodorus, 3.163 and 168) make a Polymele the daughter of Peleus and Patroklos’ mother whereas Polydora is Peleus’ wife in between Antigone and Thetis. Whatever the case, we can do our own scholiastic justification for Achilles not talking about his sister without creating a second Peleus. She must have been a bit older than Achilles since by all accounts Peleus fathered her before (1) the Kalydonian Boar Hunt, (2) the sacking of Iolkos and (3) the Voyage of the Argo. She would likely have been raised in a separate household from Achilles and married off before he went to study with the centaur Cheiron!

(More importantly: In the poetic world of Homer, sisters just don’t matter. Brothers do. Helen does not mention missing her sisters. Hektor talks to multiple brothers, but where are his sisters? In the Odyssey, Achilles asks about his father and son because Odysseus is interested in fathers and sons. This may make it more, not less, appropriate that Achilles says nothing of his sister: Odysseus just doesn’t care about sisters. Nor, it seems, does Homer.)

Works Consulted (apart from the Greek Texts).

Timothy Gantz. Early Greek Myth. Baltimore, 1993.
Robert Fowler. Early Greek Mythography. Vol. 2:Commentary, 2013.

Image result for ancient greek achilles

Uncle Menelaos and his Glorious Hair

Philostratus, Heroicus 29

“[He claims] that Menelaos fought after most of the Greeks did, and used his brother to do everything, even though he received eagerness and good treatment from Agamemnon he was still envious of him especially of the things he was doing for them. See, he wanted to rule himself, but wasn’t worthy of it.

So, his story is that Menelaos would have permitted Orestes to be stoned by the the Argives when he was in danger in Argos, even though he was famous in Athens and throughout Greece after he avenged his father’s murder.  But Orestes attacked them with his Phocian allies and forced them to retreat. He regained his father’s power even though Menelaos was unwilling to help.

He adds that Menelaos wore a somewhat childish long hairstyle which, since it was the Spartan style at the time, the Achaeans overlooked in him. (They also resisted mocking the people from Euboia whose hair was extremely ridiculous). By this account, Menealos was the most natural speaker of all and his words were extremely concise but mixed thoroughly with charm.”

τὸν δὲ Μενέλεων μάχεσθαι μὲν μετὰ πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων, ἀποχρῆσθαι δὲ τῷ ἀδελφῷ πάντα, καὶ τυγχάνοντα προθύμου τε καὶ εὔνου τοῦ Ἀγαμέμνονος ὅμως βασκαίνειν αὐτῷ καὶ ὧν ὑπὲρ αὐτοῦ ἔπραττεν, ὑπὸ τοῦ ἄρχειν μὲν αὐτὸς ἐθέλειν, μὴ ἀξιοῦσθαι δέ. 4τὸν γοῦν Ὀρέστην, Ἀθήνησι μὲν καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμοῦντα, ἐπειδὴ τῷ πατρὶ ἐτιμώρησεν, ἐν δὲ τῷ Ἄργει κινδυνεύοντα, βληθέντα ἂν περιεῖδεν ὑπὸ τῶν Ἀργείων, εἰ μὴ Ὀρέστης ἐμπεσὼν τούτοις μετὰ ξυμμάχων Φωκέων, τοὺς μὲν ἐτρέψατο, τὴν δὲ ἀρχὴν τοῦ πατρὸς καὶ ἄκοντος τοῦ Μενέλεω κατεκτήσατο.

κομᾶν τὸν Μενέλεων μειρακιωδῶς φησιν, ἐπεὶ δὲ ἡ Σπάρτη ἐκόμα, ξυγγινώσκειν αὐτῷ τοὺς Ἀχαιοὺς ἐπιχωριάζοντι. (οὐδὲ γὰρ τοὺς ἀπ’ Εὐβοίας ἥκοντας ἐτώθαζον, καίτοι γελοίως κομῶντας.) 6διαλεχθῆναι δὲ αὐτὸν ῥᾷστα ἀνθρώπων φησὶ καὶ βραχυλογώτατα, ξυγκεραννύοντα ἡδονὴν τῷ λόγῳ.

Helene Menelaos Staatliche Antikensammlungen 2425.jpg
Helen and Menelaos: c. 480 BCE

Meta-Classics Costume Idea: Paris as Menelaos

In the Helen, Euripides pursues the version of events favored by Stesichorus and mentioned by Herodotus too: that Helen was replaced by a cloud-Helen (whom I call a Cylon). The fake-Helen went to Troy while the real one went to Egypt.

Apparently there was also a tradition that has Aphrodite pulling a Zeus-Amphitryon trick with Paris and Menelaos.

Nikias of Mallos, BNJ 60 F 2a [=Schol. V ad Od. 23.218]

“Priam’s child Alexander  left Asia and went to Sparta with the plan of abducting Helen while he was a guest there. But she, because of her noble and husband-loving character, was refusing him and saying that she would honor her marriage with the law and thought more of Menelaos. Because Paris was ineffective, the story is that Aphrodite devised this kind of a trick: she exchanged the appearance of Alexander for Menelaos’ character to persuade Helen in this way. For, because she believed that this was truly Menelaos, she was not reluctant to leave with him. After she went to the ship before him, he took her inside and left. This story is told in Nikias of Mallos’ first book”

᾽Αλέξανδρος ὁ Πριάμου παῖς ἀπὸ τῆς ᾽Ασίας κατάρας εἰς τὴν Λακεδαίμονα διενοεῖτο τὴν ῾Ελένην ξενιζόμενος ἁρπάσαι· ἡ δὲ γενναῖον ἧθος καὶ φίλανδρον ἔχουσα ἀπηγόρευε καὶ προτιμᾶν ἔλεγε τὸν μετὰ νόμου γάμον καὶ τὸν Μενέλαον περὶ πλείονος ἡγεῖσθαι. γενομένου δὲ τοῦ Πάριδος ἀπράκτου φασὶ τὴν ᾽Αφροδίτην ἐπιτεχνῆσαι τοιοῦτόν τι, ὥστε καὶ μεταβάλλειν τοῦ ᾽Αλεξάνδρου τὴν ἰδέαν εἰς τὸν τοῦ Μενελάου χαρακτῆρα, καὶ οὕτω τὴν ῾Ελένην παραλογίσασθαι· δόξασαν γὰρ εἶναι ταῖς ἀληθείαις τὸν Μενέλαον μὴ ὀκνῆσαι ἅμα αὐτῶι ἕπεσθαι, φθάσασαν δὲ αὐτὴν ἄχρι τῆς νεὼς ἐμβαλλόμενος ἀνήχθη. ἡ ἱστορία παρὰ Νικίαι †τῶι πρώτωι†.

Image result for Ancient Greek Vase Paris and Helen

This kind of doubling and uncertainty about identity is certainly at home in any discussion of Euripides’ Helen (well, at least the first third where no one knows who anybody is). But it is also apt for the Odyssey where Odysseus cryptically insists (16.204):

“No other Odysseus will ever come home to you”

οὐ μὲν γάρ τοι ἔτ’ ἄλλος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ ᾿Οδυσσεύς,

Paris, Primal Destroyer of Troy

Pindar, Paean, fr. 8a [=52i(A) P. Oxy. 841 (5, 1908)]

[She felt him] hurrying and her divine heart
Wailed with horrible groans
And she explained the reason
With words like this: So wholly…
Wide-browed son of Kronos–
You are bringing about the fated
Pain from when Hekabe [informed]
The Dardanian women when she
Was carrying this man in her body,
She believed that she would give birth
To a fire-breathing hundred-hander
One who would drag all Ilion
To the ground with his wicked [ways]
And she spoke [of him] [confessing]
The sign that came into her dreams
[shuddering in fear] at her foreknowledge.”

σπεύδοντ᾿, ἔκλαγξέ <θ᾿> ἱερ̣[
δαιμόνιον κέαρ ὀλοαῖ-
σι στοναχαῖς ἄφαρ,
καὶ τοιᾷδε κορυφᾷ σά-
μαινεν λόγων· ὦ παναπ.[εὐ-
ρ[ύ]οπα Κρονίων τελεῖς σ̣[
π[ε]πρωμέναν πάθαν α[
νικα Δαρδανίδαις Ἑκάβ[
. . ] ποτ᾿ εἶδεν ὑπὸ σπλάγχ[νοις
φέροισα τόνδ᾿ ἀνέρ᾿· ἔδοξ̣[ε γάρ
τεκεῖν πυρφόρον ἐρι[
Ἑκατόγχειρα, σκληρᾷ [
Ἴλιον πᾶσάν νιν ἐπὶ π[έδον
κατερεῖψαι· ἔειπε δὲ μ̣[
. . .] . ´[.]ᾳ τέρας ὑπνα̣[λέον
. . . . .]λ̣ε προμάθεια

Red figure vase. Paris holding a lance and wearing a Phrygian cap. Pillar to right

What Was the Name of Odysseus’ City?

Plutarch Greek Questions, 301d

“Why was the Ithakans’ city named Alalkomenai? The reason is that Antikleia was raped by Sisyphus when she was a virgin and conceived Odysseus. This story is told by many. But Istros the Alexandrian reports in his Commentaries  that she had been betrothed to Laertes and gave birth to Odysseus as she was being taken to him near the Alalkomeneion. For this reason, Istros reports that they called the city in Ithaka this, introducing the name as they would from a mother-city.”

πόθεν ἡ τῶν ᾽Ιθακησίων πόλις ᾽Αλαλκομεναὶ προσηγορεύθη; διὰ τὸ τὴν ᾽Αντίκλειαν ὑπὸ Σισύφου βιασθεῖσαν ἐν τῆι παρθενίαι τὸν ᾽Οδυσσέα συλλαβεῖν· ὑπὸ πλειόνων δ᾽ ἐστὶν εἰρημένον. ῎Ιστρος δὲ ὁ ᾽Αλεξανδρεὺς ἐν ῾Υπομνήμασι προσιστόρηκεν, ὅτι τῶι Λαέρτηι δοθεῖσα πρὸς γάμον καὶ ἀναγομένη περὶ τὸ ᾽Αλαλκομένειον ἐν τῆι Βοιωτίαι τὸν ᾽Οδυσσέα τέκοι· καὶ διὰ τοῦτο ἐκεῖνος ὥσπερ μητροπόλεως ἀναφέρων τοὐνομα τὴν ἐν ᾽Ιθάκηι πόλιν οὕτω φησὶ προσαγορεύεσθαι.

For sources  Odysseus as the son of Sisyphos, see Aeschylus, fr. 175; Sophocles Ajax 190; Philoktetes 416–17; Euripides Iphigena Aul 524

Sisyphus depicted on a black-figure amphora vase
Sisyphus. You thought that was a stone? By Swing Painter – User:Bibi Saint-Pol, own work, 2007-02-13, Public Domain,

In the Odyssey we find what seems to be a formulaic combination of three islands near Ithaca. When Odysseus describes where he’s from, he names his home and then adds (9.23-4):

“Many islands are inhabited right near each other
Doulikhion, Samê, and forest-covered Zakunthos.”

πολλαὶ ναιετάουσι μάλα σχεδὸν ἀλλήλῃσι,
Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθος.

And earlier during his discussion with Telemachus, Odysseus hears the suitors similarly described as (16.122-125; cf. 19.130-1):

“However so many of the best men who rule among the islands,
Doulikhion, Samê, and forest-covered Zakunthos.
Alongside all the men who lord over steep Ithaka—
This many men are wooing my mother and ruining my home”

ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι,
Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
ἠδ’ ὅσσοι κραναὴν ᾿Ιθάκην κάτα κοιρανέουσι,
τόσσοι μητέρ’ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.

Continue reading “What Was the Name of Odysseus’ City?”

There’s No Hektor Here

Euripides, Andromache, 96-102

“I have not a single but many things to mourn:
My native city, Hektor dead, and the hateful
Fate to which I was tied when I fell
Unworthily into a life of slavery.
Don’t ever say that any mortal is blessed
Before you see how they end life at death
How they finish that last day and go below.”

πάρεστι δ᾽ οὐχ ἓν ἀλλὰ πολλά μοι στένειν,
πόλιν πατρῴαν τὸν θανόντα θ᾽ Ἕκτορα
στερρόν τε τὸν ἐμὸν δαίμον᾽ ᾧ συνεζύγην
δούλειον ἦμαρ εἰσπεσοῦσ᾽ ἀναξίως.
χρὴ δ᾽ οὔποτ᾽ εἰπεῖν οὐδέν᾽ ὄλβιον βροτῶν,
πρὶν ἂν θανόντος τὴν τελευταίαν ἴδῃς
ὅπως περάσας ἡμέραν ἥξει κάτω.

168-177

“No Hektor is in this place.
Nor Priam nor their gold. But this is a Greek city.
Are you so lost in your ignorance, you wretch,
That you dare to sleep with the man who killed
Your husband and to have a child for those who
Killed your family? This is the way of all foreigners:
A father sleeps with his daughter and son with his mother,
A girl sleeps with her brother and the dearest relatives
Fall apart over murder. The law prevents none of these things.
Don’t introduce any of these practices here: it is not good
For one man to hold the reins for two wives.
Anyone who wants to avoid living badly
Prefers looking to one lover in his bed.”

οὐ γάρ ἐσθ᾽ Ἕκτωρ τάδε,
οὐ Πρίαμος οὐδὲ χρυσός, ἀλλ᾽ Ἑλλὰς πόλις.
εἰς τοῦτο δ᾽ ἥκεις ἀμαθίας, δύστηνε σύ,
ἣ παιδὶ πατρός, ὃς σὸν ὤλεσεν πόσιν,
τολμᾷς ξυνεύδειν καὶ τέκν᾽ αὐθεντῶν πάρα
τίκτειν. τοιοῦτον πᾶν τὸ βάρβαρον γένος:
πατήρ τε θυγατρὶ παῖς τε μητρὶ μείγνυται
κόρη τ᾽ ἀδελφῷ, διὰ φόνου δ᾽ οἱ φίλτατοι
χωροῦσι, καὶ τῶνδ᾽ οὐδὲν ἐξείργει νόμος.
ἃ μὴ παρ᾽ ἡμᾶς εἴσφερ᾽: οὐδὲ γὰρ καλὸν
δυοῖν γυναικοῖν ἄνδρ᾽ ἕν᾽ ἡνίας ἔχειν,
ἀλλ᾽ εἰς μίαν βλέποντες εὐναίαν Κύπριν
στέργουσιν, ὅστις μὴ κακῶς οἰκεῖν θέλει.

“Andromache ” by Georges Rochegrosse

Andromache’s Sons With Neoptolemos

Scholia ad Eur. Andromache, 24

“In these halls, I [Andromache] produced this male child / after sleeping with Achilles’ son, my master]:

One source says that she bore only one son to Neoptolemos while others say that there were three: Pyrrhos, Molossos, Aiakos and a daughter named Troas. Lysimachus, in the second volume of his On Homecomings, writes that Proxenos and Nikomedes the Akanthian report in Macedonian Matters that Andromache gave birth to those who were just mentioned, and from Leonassa, Kleodaios’ daughter, [he fathered?] Argos, Pergamos, Pandaros, Dorieus, Genyos, Danae and Eurylockus. They also say that Pyrrhos received the kingdom from his father and that the country was named Mossia to give honor to Molossos.”

κἀγὼ δόμοις [τοῖσδ᾽ ἄρσεν᾽ ἐντίκτω κόρον / πλαθεῖσ᾽ ᾽Αχιλλέως παιδί, δεσπότῃ γ᾽ ἐμῷ] ἰδίως ἕνα φησὶ παῖδα γενέσθαι τῷ Νεοπτολέμῷ, ἄλλων τρεῖς λεγόντων Πύρρον, Μολοσσόν, Αἰακίδην καὶ Τρωάδα. Λυσίμαχος δὲ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Νόστων φησὶ Πρόξενον καὶ τὸν ᾽Ακάνθιον Νικομήδην ἐν τοῖς Μακεδονικοῖς ἱστορεῖν ἐκ μὲν ᾽Ανδρομάχης γενέσθαι τοὺς προειρημένους, ἐκ δὲ Λεωνάσσης τῆς Κλεοδαίου ῎Αργον, Πέργαμον, Πάνδαρον, Δωριέα, Γένυον, †δανάην, Εὐρύλοχον. φασὶ δὲ Πύρρῳ μὲν ἐγχειρίσαι τὴν βασιλείαν τὸν πατέρα, Μολοσσῷ δὲ τὴν ἐκ τῆς προσηγορίας τιμὴν προστάξαντα τὴν χώραν Μολοσσίαν ὀνομάζειν.

Andromache and Neoptolemus, by Pierre-Narcisse Guerin

Ignoring Women and Magic Stones: Diomedes after Troy

Juba, BNJ 275 F 5 (=Pseudo-Plutarch, Parallel Stories 23 p. 311b-c)

“After the destruction of Troy, Diomedes was shipwrecked in Libya where the king was Lykos. He had the custom of sacrificing foreigners to his father Ares. But Kallirhoe, his daughter, betrayed her father because she was infatuated with Diomedes.

She saved Diomedes by releasing him from his chains. But he sailed away without any concern for the woman who helped him and she killed herself by hanging. That is the story of Juba in the third book of his Libyan Tales.”

Μετὰ τὴν ᾽Ιλίου πόρθησιν ἐξεράσθη Διομήδης εἰς Λιβύην, ἔνθα Λύκος ἦν βασιλεύς, ἔθος ἔχων τοὺς ξένους ῎Αρει τῶι πατρὶ θύειν. Καλλιρρόη δὲ ἡ θυγάτηρ ἐρασθεῖσα Διομήδους τὸν πατέρα προύδωκε, καὶ τὸν Διομήδην ἔσωσε λύσασα τῶν δεσμῶν. ὁ δὲ ἀμελήσας τῆς εὐεργέτιδος ἀπέπλευσεν, ἡ δὲ βρόχωι ἐτελεύτησεν, ὡς ᾽Ιόβας ἐν τρίτηι Λιβυκῶν.

Scholia to Lykophron Alexandra 615

“After Troy was sacked, Diomedes threw stones from the walls of Troy into his ship for ballast. When he arrived in Argos and went unnoticed by Aigialeia, his wife, he went to Italy. When he found a Skythia dragon laying waste to Phaiacia, he killed it as he held Glaukos’ golden shield (and the dragon thought the shield was the golden skin of the ram).

Diomedes was especially honored for this act and he made a statue, shaping it from the stones taken from Troy. Timaios tells this story and Lykos does too in his third book. Later on, Daunos killed Diomedes and threw the statues into the sea. But they returned again over the waves and proceeded back to their bases. That’s the story, at least.”

ἁλούσης τῆς ᾽Ιλίου, Διομήδης ἀντὶ τοῦ ἕρματος ἐκ τοῦ τείχους τῶν Τρώων λίθους εἰς τὴν ναῦν ἐβάλετο. παραγενόμενος δὲ εἰς τὸ ῎Αργος καὶ ἐλαθεὶς ὑπὸ Αἰγιαλείας τῆς γαμετῆς παρεγένετο εἰς ᾽Ιταλίαν. εὑρὼν δὲ τηνικαῦτα τὸν ἐν τῆι Σκυθίαι δράκοντα λυμαινόμενον τὴν Φαιακίδα, διέφθειρε τοῦτον, τὴν τοῦ Γλαύκου χρυσῆν ἀσπίδα κατέχων, νομίσαντος τοῦ δράκοντος τὸ χρυσοῦν δέρας εἶναι τοῦ κριοῦ. τιμηθεὶς δὲ ἐπὶ τούτωι σφόδρα, ἀνδριάντα κατασκευάσας, ἱδρύσατο ἐκ τῶν λίθων τῶν ἐκ τῆς ᾽Ιλίου. ἱστορεῖ δὲ τοῦτο Τίμαιος καὶ Λύκος ἐν τῶι τρίτωι. ὕστερον δὲ ἀνελὼν ὁ Δαῦνος αὐτόν, ἔρριψε καὶ τοὺς ἀνδριάντας εἰς θάλασσαν· οὗτοι δὲ ἀνεχόμενοι τὰ κύματα, πάλιν ἐξήρχοντο πρὸς τὰς βάσεις αὐτῶν. καὶ ἡ μὲν ἱστορία τοιαύτη.

Some other tales: Odysseus tried to kill Diomedes

Angelica Kauffman, Zeuxis Selecting Models for His Painting of Helen of Troy, c 1778

There’s No Hektor Here

Euripides, Andromache, 96-102

“I have not a single but many things to mourn:
My native city, Hektor dead, and the hateful
Fate to which I was tied when I fell
Unworthily into a life of slavery.
Don’t ever say that any mortal is blessed
Before you see how they end life at death
How they finish that last day and go below.”

πάρεστι δ᾽ οὐχ ἓν ἀλλὰ πολλά μοι στένειν,
πόλιν πατρῴαν τὸν θανόντα θ᾽ Ἕκτορα
στερρόν τε τὸν ἐμὸν δαίμον᾽ ᾧ συνεζύγην
δούλειον ἦμαρ εἰσπεσοῦσ᾽ ἀναξίως.
χρὴ δ᾽ οὔποτ᾽ εἰπεῖν οὐδέν᾽ ὄλβιον βροτῶν,
πρὶν ἂν θανόντος τὴν τελευταίαν ἴδῃς
ὅπως περάσας ἡμέραν ἥξει κάτω.

168-177

“No Hektor is in this place.
Nor Priam nor their gold. But this is a Greek city.
Are you so lost in your ignorance, you wretch,
That you dare to sleep with the man who killed
Your husband and to have a child for those who
Killed your family? This is the way of all foreigners:
A father sleeps with his daughter and son with his mother,
A girl sleeps with her brother and the dearest relatives
Fall apart over murder. The law prevents none of these things.
Don’t introduce any of these practices here: it is not good
For one man to hold the reins for two wives.
Anyone who wants to avoid living badly
Prefers looking to one lover in his bed.”

οὐ γάρ ἐσθ᾽ Ἕκτωρ τάδε,
οὐ Πρίαμος οὐδὲ χρυσός, ἀλλ᾽ Ἑλλὰς πόλις.
εἰς τοῦτο δ᾽ ἥκεις ἀμαθίας, δύστηνε σύ,
ἣ παιδὶ πατρός, ὃς σὸν ὤλεσεν πόσιν,
τολμᾷς ξυνεύδειν καὶ τέκν᾽ αὐθεντῶν πάρα
τίκτειν. τοιοῦτον πᾶν τὸ βάρβαρον γένος:
πατήρ τε θυγατρὶ παῖς τε μητρὶ μείγνυται
κόρη τ᾽ ἀδελφῷ, διὰ φόνου δ᾽ οἱ φίλτατοι
χωροῦσι, καὶ τῶνδ᾽ οὐδὲν ἐξείργει νόμος.
ἃ μὴ παρ᾽ ἡμᾶς εἴσφερ᾽: οὐδὲ γὰρ καλὸν
δυοῖν γυναικοῖν ἄνδρ᾽ ἕν᾽ ἡνίας ἔχειν,
ἀλλ᾽ εἰς μίαν βλέποντες εὐναίαν Κύπριν
στέργουσιν, ὅστις μὴ κακῶς οἰκεῖν θέλει.

“Amdromache” by Georges Rochegrosse

What Hephaestus Really Wanted from Thetis

Schol. to Pin. Nemian Odes, 4.81

“Phylarkhos claims that Thetis went to Hephaistos on Olympos so that he might create weapons for Achilles and that he did it. But, because Hephaistos was lusting after Thetis, he said he would not give them to her unless she had sex with him. She promised him that she would, but that she only wanted to try on the weapons first, so she could see if the gear he had made was fit for Achilles. She was actually the same size as him.

Once Hephaistos agreed on this, Thetis armed herself and fled. Because he was incapable of grabbing her, he took a hammer and hit Thetis in the ankle. Injured in this way, she went to Thessaly and healed in the city that is called Thetideion after her.”

Φύλαρχός φησι Θέτιν πρὸς ῞Ηφαιστον ἐλθεῖν εἰς τὸν ῎Ολυμπον, ὅπως ᾽Αχιλλεῖ ὅπλα κατασκευάσηι, τὸν δὲ ποιῆσαι. ἐρωτικῶς δὲ ἔχοντα τὸν ῞Ηφαιστον τῆς Θέτιδος, οὐ φάναι ἂν δώσειν αὐτῆι, εἰ μὴ αὐτῶι προσομιλήσαι. τὴν δὲ αὐτῶι ὑποσχέσθαι, θέλειν μέντοι ὁπλίζεσθαι, ὅπως ἴδηι εἰ ἁρμόζει ἃ ἐπεποιήκει ὅπλα τῶι ᾽Αχιλλεῖ· ἴσην γὰρ αὐτὴν ἐκείνωι εἶναι. τοῦ δὲ παραχωρήσαντος ὁπλισαμένην τὴν Θέτιν φυγεῖν, τὸν δὲ οὐ δυνάμενον καταλαβεῖν σφύραν λαβεῖν καὶ πατάξαι εἰς τὸ σφυρὸν τὴν Θέτιν· τὴν δὲ κακῶς διατεθεῖσαν ἐλθεῖν εἰς Θετταλίαν καὶ ἰαθῆναι ἐν τῆι πόλει ταύτηι τῆι ἀπ᾽ αὐτῆς Θετιδείωι καλουμένηι.

Image result for Thetis Berlin F2294
Hephaistos Thetis Kylix by the Foundry Painter Antikensammlung Berlin F2294