“Dual”-ing Mythologies: One Erginos or Two?

Two different figures named Erginos seem to appear in Greek mythographic and poetic traditions. One is Erginos the son of Klumenos, a descendent of Minyas and king of Orchomenos. Another is a son of Apollo who traveled from Miletus to join the voyage of the Argonauts. Pindar appears to combine the two.

The son of Poseidon who appears in Argonautic tales is said to be from Miletus:
Apollonius Rhodes, Argonautica 186-189:

“And two other children of Poseidon arrived,
One abandoned the city of glorious Miletus,
Erginos,the other, overwhelming Angkaios,
Left the seat of Imbrasian Hera, Parthenia.
Both boasted of their knowledge of seafaring and war.”

καὶ δ’ ἄλλω δύο παῖδε Ποσειδάωνος ἵκοντο,
ἤτοι ὁ μὲν πτολίεθρον ἀγαυοῦ Μιλήτοιο
νοσφισθεὶς ᾿Εργῖνος, ὁ δ’ ᾿Ιμβρασίης ἕδος ῞Ηρης
Παρθενίην ᾿Αγκαῖος ὑπέρβιος· ἴστορε δ’ ἄμφω
ἠμὲν ναυτιλίης ἠδ’ ἄρεος εὐχετόωντο.

Orphic Argonautica, 152-4:

“Erginos also came, leaving begin the rich-grained field
Of Brankhos and the land of dusky Milêtos,
where the rivers of the much-wandering Maiander flow.”

῎Ηλυθε δ’ ᾿Εργῖνος, Βράγχου πολύπυρον ἄρουραν
ἐκπρολιπὼν καὶ τύρσιν ἐρυμνῆς Μιλήτοιο,
ἔνθα ῥοαὶ κλύζουσι πολυπλανέος Μαιάνδρου.

The other Erginos is a son of Klumenos and descendant of Minyas. He is from the city of Orkhomenos in Boeotia. Here is Apollodorus’ Story of Erginos (2.68-71)

“When Herakles arrived from the hunt, heralds arrived sent by Erginos so that they might seek reparations from the Thebans. The Thebans sent tribute for this reason: Menoikeos’ charioteer, named Periêrês, struck Klumenos the king of the Minyans with a stone and wounded him in the precinct of Poseidon at Ongkhêstos. When he was brought back to Orkhomenos half-dead he ordered his son Erginos to avenge his death as he died. Erginos attacked Thebes and forced them to make a treaty after killing many of them: they would send tribute to him for twenty years, a hundred bulls a year. Herakles tortured those heralds when he came upon them as they traveled to Thebes for the tribute. He cut off their ears and noses and hands and bound them by cords around their necks.

He told them to take this back as tribute for Erginos and the Minyans. Enraged over these things, Erginos led another army against Thebes. But Herakles took weapons from the Athenians, led the battle, killed Erginos, routed the Minyans and forced them to pay double the tribute to Thebes. During the battle, Amphitryon died while fighting nobly. For his excellence, Herakles received Kreon’s oldest daughter Megara and she gave him three children: Thêrimakhos, Kreontiadês, and Dêikoôn.”

ἀνακάμπτοντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τῆς θήρας συνήντησαν κήρυκες παρὰ ᾿Εργίνου πεμφθέντες, ἵνα παρὰ Θηβαίων τὸν δασμὸν λάβωσιν. ἐτέλουν δὲ Θηβαῖοι τὸν δασμὸν ᾿Εργίνῳ δι’ αἰτίαν τήνδε. Κλύμενον τὸν Μινυῶν βασιλέα λίθῳ βαλὼν Μενοικέως ἡνίοχος, ὄνομα Περιήρης, ἐν ᾿Ογχηστῷ Ποσειδῶνος τεμένει τιτρώσκει· ὁ δὲ κομισθεὶς εἰς ᾿Ορχομενὸν ἡμιθνὴς ἐπισκήπτει τελευτῶν ᾿Εργίνῳ τῷ παιδὶ ἐκδικῆσαι τὸν θάνατον αὐτοῦ. στρατευσάμενος δὲ ᾿Εργῖνος ἐπὶ Θήβας, κτείνας οὐκ ὀλίγους ἐσπείσατο μεθ’ ὅρκων, ὅπως πέμπωσιν αὐτῷ Θηβαῖοι δασμὸν ἐπὶ εἴκοσιν ἔτη, κατὰ ἔτος ἑκατὸν βόας. ἐπὶ τοῦτον τὸν δασμὸν εἰς Θήβας τοὺς κήρυκας ἀπιόντας συντυχὼν ῾Ηρακλῆς ἐλωβήσατο· ἀποτεμὼν γὰρ αὐτῶν τὰ ὦτα καὶ τὰς ῥῖνας, καὶ διὰ σχοινίων τὰς χεῖρας δήσας ἐκ τῶν τραχήλων, ἔφη τοῦτον ᾿Εργίνῳ καὶ Μινύαις δασμὸν κομίζειν. ἐφ’ οἷς ἀγανακτῶν ἐστράτευσεν ἐπὶ Θήβας. ῾Ηρακλῆς δὲ λαβὼν ὅπλα παρ’ ᾿Αθηνᾶς καὶ πολεμαρχῶν ᾿Εργῖνον μὲν ἔκτεινε, τοὺς δὲ Μινύας ἐτρέψατο καὶ τὸν δασμὸν διπλοῦν ἠνάγκασε Θηβαίοις φέρειν. συνέβη δὲ κατὰ τὴν μάχην ᾿Αμφιτρύωνα γενναίως μαχόμενον τελευτῆσαι. λαμβάνει δὲ ῾Ηρακλῆς παρὰ Κρέοντος ἀριστεῖον τὴν πρεσβυτάτην θυγατέρα Μεγάραν, ἐξ ἧς αὐτῷ παῖδες ἐγένοντο τρεῖς, Θηρίμαχος Κρεοντιάδης Δηικόων.

But an earlier narrative appears to make the two Erginoi one and the same. Pindar makes the son of Klumenos a figure who is also part of the Argonautic tradition:

Pind. Olympian 4.17-27

“I will not stain my story
With a lie. A test proves the worth of a man.
This rescued the child of Klumenos
from the dishonor of the Lemnian women.
He won the race in bronze armor
And said to Hypsipyle as he left with the crown:
“This is my speed:
My hands and heart are its equal. Sometimes gray hair
grows even on young men.”
thick, before the appointed time.
οὐ ψεύδεϊ τέγξω
λόγον· διάπειρά τοι βροτῶν ἔλεγχος
ἅπερ Κλυμένοιο παῖδα
Λαμνιάδων γυναικῶν ἔλυσεν ἐξ ἀτιμίας.
χαλκέοισι δ’ ἐν ἔντεσι νικῶν δρόμον
ἔειπεν ῾Υψιπυλείᾳ μετὰ στέφανον ἰών·
‘οὗτος ἐγὼ ταχυτᾶτι·
χεῖρες δὲ καὶ ἦτορ ἴσον. φύονται δὲ καὶ νέοις
ἐν ἀνδράσιν πολιαί
θαμάκι παρὰ τὸν ἁλικίας ἐοικότα χρόνον.’
A scholion to Pindar provides a little more information about this tale:

Schol.Pind. O4 32b-c
“This contest took the dishonor of the Lemnian women away from the son of Klymenos. The story goes like this: when Hypsipyle held funeral games for her father Thoas, the king of the Lemnians, it happened that the Argonauts appeared as they were sailing for the golden fleece and they offered to compete in the games. One of them, Erginos, was younger than old, but his hair was prematurely grey and he was taunted by the women for it. But he showed them in the deeds by defeating his competitors. They were the sons of Boreas, Zetes and Kalaïs.”

ἥτις διάπειρα τὸν Κλυμένου παῖδα ἀπέλυσε τῆς ἀτιμίας τῶν ἐν Λήμνῳ γυναικῶν.
ἡ δὲ ἱστορία τοιαύτη· ῾Υψιπύλης ἀγῶνα ἐπιτελούσης ἐπιτάφιον Θόαντι τῷ πατρὶ Λημνίων βασιλεῖ, συμβέβηκεν ἀπιόντας ἐπὶ τὸ χρυσοῦν δέρας τοὺς ᾿Αργοναύτας ἐκεῖσε γενέσθαι, καὶ προτραπέντας εἰς τὸν ἀγῶνα ἀγωνίσασθαι. εἷς ὢν οὖν αὐτῶν ὁ ᾿Εργῖνος νεώτερος μὲν τῷ χρόνῳ, προπόλιος δὲ τὴν κόμην, ὡς μὴ ἱκανὸς ἀγωνίσασθαι διὰ τὴν ὄψιν τῶν πολιῶν ἐγελᾶτο ὑπὸ τῶν γυναικῶν καὶ ἐπεκερτομεῖτο. ὡς δὲ διὰ τῶν ἔργων ἐδείχθη ὑπερβαλλόμενος τοὺς ἀγωνιστάς· ἦσαν δὲ οἱ τοῦ Βορέου παῖδες Ζήτης καὶ Κάλαϊς·

The geographer Strabo claims that Minyans were Argonauts, and also places Erginos in Orkhomenos (9.2.40)

“Next the poet recites the catalog of the Orkhomenians, whom he distinguishes from the Boiotian tribe. He calls Orkhomenos “Minyan” from the tribe of the descendants of Minyas. People say that some of the Minyans left there for Iolcus and that this is why the Argonauts are called Minyans. The city appears to be ancient and to have been wealthy and very powerful. A testament to this is Homer, too. For when he numbers the places that were very wealthy he says “not as much as arrives in Orkhomenos or Egyptian Thebes. Indicative of its power is the fact that the Thebans paid a tribute to the Orkhomenians and their ruler Erginos who they say was killed by Herakles. Eteokles, one of those who ruled in Orkhomenos, was first to show both wealth and power in building the shrine of the Graces, either because he took graces, bestowed them, or for both reasons he honored the goddesses there.”

῾Εξῆς δ’ ὁ ποιητὴς μέμνηται τοῦ τῶν ᾿Ορχομενίων καταλόγου, χωρίζων αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ Βοιωτιακοῦ ἔθνους. καλεῖ δὲ Μινύειον τὸν ᾿Ορχομενὸν ἀπὸ ἔθνους τοῦ Μινυῶν· ἐντεῦθεν δὲ ἀποικῆσαί τινας τῶν Μινυῶν εἰς ᾿Ιωλκόν φασιν, ὅθεν τοὺς ᾿Αργοναύτας Μινύας λεχθῆναι. φαίνεται δὲ τὸ παλαιὸν καὶ πλουσία τις γεγονυῖα πόλις καὶ δυναμένη μέγα· τοῦ μὲν οὖν πλούτου μάρτυς καὶ ῞Ομηρος· διαριθμούμενος γὰρ τοὺς τόπους τοὺς πολυχρηματήσαντάς φησιν „οὐδ’ ὅσ’ ἐς ᾿Ορχομενὸν ποτινίσσεται, „οὐδ’ ὅσα Θήβας Αἰγυπτίας.” τῆς δυνάμεως δέ, ὅτι Θηβαῖοι δασμὸν ἐτέλουν τοῖς ᾿Ορχομενίοις καὶ ᾿Εργίνῳ τῷ τυραννοῦντι αὐτῶν, ὃν ὑφ’ ῾Ηρακλέους καταλυθῆναί φασιν. ᾿Ετεοκλῆς δέ, τῶν βασιλευσάντων ἐν ᾿Ορχομενῷ τις, Χαρίτων ἱερὸν ἱδρυσάμενος πρῶτος ἀμφότερα ἐμφαίνει, καὶ πλοῦτον καὶ δύναμιν, ὃς εἴτ’ ἐν τῷ λαμβάνειν χάριτας εἴτ’ ἐν τῷ διδόναι
κατορθῶν εἴτε καὶ ἀμφότερα, τὰς θεὰς ἐτίμησε ταύτας.

A scholion to Ap.Rhodes attempts to clarify the situation (several sources make Minyas a son of Poseidon):

Scholia to Ap.Rhodes 1.186

“One was the son, but Erginos was really a descendant. Angkaios was the son of Astupalaia, the Phoenician, and Poseidon. Erginos was the son of Klumenos, the son of Presbaon, and Bouzugê, the daugher of Lykos. He was Miletus…”

185—88a καὶ δ’ ἄλλω δύο παῖδε: ὁ μὲν ἦν υἱός, ὁ δὲ ᾿Εργῖνος ἀπόγονος· ᾿Αγκαῖος υἱὸς ᾿Αστυπαλαίας τῆς Φοίνικος καὶ Ποσειδῶνος, ᾿Εργῖνος δὲ Κλυμένου τοῦ Πρέσβωνος καὶ Βουζύγης τῆς Λύκου. ὁ δὲ Μίλητος, ἀφ’ οὗ καὶ ἡ πόλις Μίλητος…

I still haven’t figured out the Milesian connection. So expect more! But I am fairly confident that there really just was one Erginos…

Krater_Niobid_Painter_A_Louvre_G341
A krater by the Niobid painter showing Argonauts

#MythMonth Madness: The Story of Erginos

The following fragment of Pherecydes, the fifth century mythographer, is from a Scholion to Euripides’ Phoenissae 53. Fowler (Early Greek Mythography, 2001) prints this as Pherecydes fr. 95):

“Pherecydes says these things about the children and the marriages of Oedipus: “Kreon,” he says, “gave the kingdom and Laios’ wife, his own mother Iokasta to Oedipus, and from here were born Phrastôr and Laonutos, who died thanks to the Minyans and Erginos. Then a year had passed, Oedipus married Euryganeia, the daughter of Periphas, and from her were born Antigone and Ismene, the girl Tydeus took at the stream and for that reason the stream is called Ismene. The sons Eteokles and Polyneices were also born to Oedipus from here. When Euryganeia died, Oedipus married Astymedea, the daughter of Stenelos. And some people add that Euryganeia was the sister of Oedipus’ mother Iokaste.”

γαμεῖ δὲ τὴν τεκοῦσαν: Φερεκύδης τὰ κατὰ τοὺς Οἰδίποδος παῖδας καὶ τὰς γημαμένας οὕτως ἱστορεῖ· ‘Οἰδίποδι, φησὶ, Κρέων δίδωσι τὴν βασιλείαν καὶ τὴν γυναῖκα Λαΐου, μητέρα δ’ αὐτοῦ ᾿Ιοκάστην, ἐξ ἧς γίνονται αὐτῷ Φράστωρ καὶ Λαόνυτος, οἳ θνῄσκουσιν ὑπὸ Μινυῶν καὶ ᾿Εργίνου. ἐπεὶ δὲ ἐνιαυτὸς παρῆλθε, γαμεῖ ὁ Οἰδίπους Εὐρυγάνειαν τὴν Περίφαντος, ἐξ ἧς γίνονται αὐτῷ ᾿Αντιγόνη καὶ ᾿Ισμήνη, ἣν ἀναιρεῖ Τυδεὺς ἐπὶ κρήνης καὶ ἀπ’ αὐτῆς ἡ κρήνη ᾿Ισμήνη καλεῖται. υἱοὶ δὲ αὐτῷ ἐξ αὐτῆς ᾿Ετεοκλῆς καὶ Πολυνείκης. ἐπεὶ δὲ Εὐρυγάνεια ἐτελεύτησε, γαμεῖ ὁ Οἰδίπους ᾿Αστυμέδουσαν τὴν Σθενέλου.’ τινὲς δὲ Εὐρυγάνειαν ἀδελφὴν λέγουσιν εἶναι ᾿Ιοκάστης τῆς μητρὸς Οἰδίποδος: —

Continue reading “#MythMonth Madness: The Story of Erginos”

Sneezing Your Way Toward Virtue: Socrates’ Divine Inspiration

Plutarch’s De Genio Socratis (“On the Sign of Socrates”) differs from much of the work lumped together in his Moralia in that (1) it is a dialogue not a treatise and (2) it is historical, set around 379 BCE. In it, a group debates events around the rise of Theban hegemony; but they also argue about whether or not Socrates had special communiques from the gods.

“My father interrupted and said ‘Galaxidoros, I myself have heard instead from a certain Megarian, who heard it from Terpsion, that Socrates’ divine sign was a sneeze, either his own or one from others. So, when someone sneezed on his right side, whether in front of him or behind him, he went to action there; if on the left, he turned away.  One of his own sneezes was a confirmation either to continue what he was about to do or to stop if it happened after he had begun.

But it seems surprising that Socrates would use a sneeze as such a sign and yet he used to tell his friends that it was a divine signal that hindered or encouraged him, and not that. This, my friend, is some kind of empty and meaningless claim, not one of truth and simplicity which we might credit as true in a great man who differed from so many, that he might be so dumfounded by a voice from without or some sneeze that he would refrain from action and give up something he had planned.’ ”

ὑπολαβὼν δ’ ὁ πατήρ ‘ἀλλὰ μήν’ ἔφη ‘καὶ αὐτός, ὦ Γαλαξίδωρε, Μεγαρικοῦ τινος ἤκουσα, Τερψίωνος δὲ ἐκεῖνος, ὅτι τὸ Σωκράτους δαιμόνιον πταρμὸς ἦν, ὅ τε παρ’ αὐτοῦ καὶ ὁ παρ’ ἄλλων. ἑτέρου μὲν γὰρ πταρόντος ἐκ δεξιᾶς εἴτ’ ὄπισθεν εἴτ’ ἔμπροσθεν ὁρμᾶν αὐτὸν ἐπὶ τὴν πρᾶξιν, εἰ δ’ ἐξ ἀριστερᾶς, ἀποτρέπεσθαι· τῶν δ’ αὐτοῦ πταρμῶν τὸν μὲν ἔτι μέλλοντος βεβαιοῦν τὸν δ’ ἤδη πράσσοντος ἐπέχειν καὶ κωλύειν τὴν ὁρμήν. ἀλλ’ ἐκεῖνό μοι δοκεῖ θαυμαστόν, εἰ πταρμῷ χρώμενος οὐ τοῦτο τοῖς ἑταίροις ἀλλὰ δαιμόνιον εἶναι τὸ κωλῦον ἢ κελεῦον ἔλεγε· τύφου γὰρ ἂν ἦν τινος, ὦ φίλε, κενοῦ καὶ κόμπου τὸ τοιοῦτον, οὐκ ἀληθείας καὶ ἁπλότητος οἷς τὸν ἄνδρα μέγαν ὡς ἀληθῶς καὶ διαφέροντα τῶν πολλῶν γεγονέναι δοκοῦμεν, ὑπὸ φωνῆς ἔξωθεν ἢ πταρμοῦ τινος ὁπηνίκα τύχοι θορυβούμενον ἐκ τῶν πράξεων ἀνατρέπεσθαι καὶ προΐεσθαι τὸ δεδογμένον.

Politics and War, Little Change: Thucydides on the Speeches of Plataea and Thebes

Thucydides, 3.56.1-2: the Plataeans’ Complaint

“The Thebans wronged us in many other ways and you know the final thing yourselves, the very reason we are suffering now. For they took our city when there was a truce in place and, worse, during a holy month. We paid them back correctly according to the custom that is accepted by everyone—that it is sacred to defend yourself against an attacking enemy. Therefore we should not for any reason suffer at their hands now.”

‘Θηβαῖοι δὲ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα ἡμᾶς ἠδίκησαν, τὸ δὲ τελευταῖον αὐτοὶ ξύνιστε, δι’ ὅπερ καὶ τάδε πάσχομεν. πόλιν γὰρ αὐτοὺς τὴν ἡμετέραν καταλαμβάνοντας ἐν σπονδαῖς καὶ προσέτι ἱερομηνίᾳ ὀρθῶς τε ἐτιμωρησάμεθα κατὰ τὸν πᾶσι νόμον καθεστῶτα, τὸν ἐπιόντα πολέμιον ὅσιον εἶναι ἀμύνεσθαι, καὶ νῦν οὐκ ἂν εἰκότως δι’ αὐτοὺς βλαπτοίμεθα.

3.62.4: The Theban View on their Capitulation to Persia

“The whole city was not in control of itself when it did this: it is not right to blame it for what it did wrong when there were no laws”

καὶ ἡ ξύμπασα πόλις οὐκ αὐτοκράτωρ οὖσα ἑαυτῆς τοῦτ’ ἔπραξεν, οὐδ’ ἄξιον αὐτῇ ὀνειδίσαι ὧν μὴ μετὰ νόμων ἥμαρτεν.

The Greeks Couldn’t Let Him Rest in Peace: The Transfer of Hector’s Bones

Lykophron in his Alexandra alludes to a strange tale of the transfer of Hektor’s remains from Troy to Thebes.  Since Lykophron is virtually unreadable, here is the account from scholia (Schol. In Lykrophon 1194):

“They say that when there was a famine in Greece Apollo decreed that they should transfer the bones of Hektor, which were at the place called Ophrunos , from Troy to some city in Greece which did not take part in the expedition against Troy.* When the Greeks realized that Thebes in Boiotia had not fought against Troy, they retrieved the remains of the hero and installed them there.”

φασὶν ὅτι λοιμοῦ κατασχόντος τὴν ῾Ελλάδα ἔχρησεν ὁ ᾿Απόλλων τὰ τοῦ ῞Εκτορος ὀστᾶ κείμενα ἐν ᾿Οφρυνῷ τόπῳ Τροίας μετενεγκεῖν ἐπί τινα πόλιν ῾Ελληνίδα ἐν τιμῇ <οὖσαν> μὴ μετασχοῦσαν τῆς ἐπὶ ῎Ιλιον στρατείας. οἱ δὲ ῞Ελληνες εὑρόντες τὰς ἐν Βοιωτίᾳ Θήβας μὴ στρατευσαμένας ἐπὶ ῎Ιλιον ἐνεγκόντες τὰ τοῦ ἥρωος λείψανα ἔθηκαν αὐτὰ ἐκεῖσε.

* In the Iliad, though the Boiotians (2.494-510) are named prominently in the catalogue of ships alongside the prominent city of Orchomenos (511-516), only Hypothebes is mentioned alongside recognizable topographical features of Thebes (οἵ θ’ ῾Υποθήβας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον, 505). One explanation for this is that “The place below Thebes” is the settlement surviving after the Epigonoi sacked the city. Diomedes, prominent in the Iliad, was instrumental in that expedition. In mythical time, then, Thebes was a ruined city for the advent of the expedition against Thebes.

Mythography Madness: Oedipus Had Three Wives (!) and the Heroic Life of Erginos

The following fragment of Pherecydes, the fifth century mythographer, is from a Scholion to Euripides’ Phoenissae 53. Fowler (Early Greek Mythography, 2001) prints this as Pherecydes fr. 95):

“Pherecydes says these things about the children and the marriages of Oedipus: “Kreon,” he says, “gave the kingdom and Laios’ wife, his own mother Iokasta to Oedipus, and from here were born Phrastôr and Laonutos, who died thanks to the Minyans and Erginos. Then a year had passed, Oedipus married Euryganeia, the daughter of Periphas, and from her were born Antigone and Ismene, the girl Tydeus took at the stream and for that reason the stream is called Ismene. The sons Eteokles and Polyneices were also born to Oedipus from here. When Euryganeia died, Oedipus married Astymedea, the daughter of Stenelos. And some people add that Euryganeia was the sister of Oedipus’ mother Iokaste.”

γαμεῖ δὲ τὴν τεκοῦσαν: Φερεκύδης τὰ κατὰ τοὺς Οἰδίποδος παῖδας καὶ τὰς γημαμένας οὕτως ἱστορεῖ· ‘Οἰδίποδι, φησὶ, Κρέων δίδωσι τὴν βασιλείαν καὶ τὴν γυναῖκα Λαΐου, μητέρα δ’ αὐτοῦ ᾿Ιοκάστην, ἐξ ἧς γίνονται αὐτῷ Φράστωρ καὶ Λαόνυτος, οἳ θνῄσκουσιν ὑπὸ Μινυῶν καὶ ᾿Εργίνου. ἐπεὶ δὲ ἐνιαυτὸς παρῆλθε, γαμεῖ ὁ Οἰδίπους Εὐρυγάνειαν τὴν Περίφαντος, ἐξ ἧς γίνονται αὐτῷ ᾿Αντιγόνη καὶ ᾿Ισμήνη, ἣν ἀναιρεῖ Τυδεὺς ἐπὶ κρήνης καὶ ἀπ’ αὐτῆς ἡ κρήνη ᾿Ισμήνη καλεῖται. υἱοὶ δὲ αὐτῷ ἐξ αὐτῆς ᾿Ετεοκλῆς καὶ Πολυνείκης. ἐπεὶ δὲ Εὐρυγάνεια ἐτελεύτησε, γαμεῖ ὁ Οἰδίπους ᾿Αστυμέδουσαν τὴν Σθενέλου.’ τινὲς δὲ Εὐρυγάνειαν ἀδελφὴν λέγουσιν εἶναι ᾿Ιοκάστης τῆς μητρὸς Οἰδίποδος: —

Continue reading “Mythography Madness: Oedipus Had Three Wives (!) and the Heroic Life of Erginos”

What’s Special About Thebes? Two Fragments from Sophokles

Sophocles fr. 773

“Do you say to me concerning Thebes and its seven gates
That it is the only place where mortal women give birth to gods?

Θήβας λέγεις μοι καὶ πύλας ἑπταστόμους,
οὗ δὴ μόνον τίκτουσιν αἱ θνηταὶ θεούς

from Heraclides On the Cities of Greece, 1, 17

Fr. 799 (Odysseus to Diomedes)

“I will say nothing terrible to you, not how
You wander the earth an exile from your father hand,
Nor how your father killed a blood relative
And then settled as a foreigner in Argos or even
How right before the walls of Thebes he made a meal of human flesh
When he cut off the head of the child of Astacus.”

ΟΔΥΣΣΕΥΣ (τῷ Διομήδει)•
ἐγὼ δ’ ἐρῶ σοι δεινὸν οὐδέν, οὔθ’ ὅπως
φυγὰς πατρῴας ἐξελήλασαι χθονός,
οὔθ’ ὡς ὁ Τυδεὺς ἀνδρὸς αἷμα συγγενὲς
κτείνας ἐν ῎Αργει ξεῖνος ὢν οἰκίζεται,
οὔθ’ ὡς πρὸ Θηβῶν ὠμοβρὼς ἐδαίσατο
τὸν ᾿Αστάκειον παῖδα διὰ κάρα τεμών

Aiakos, Aegina and the Building and Destruction of Troy: Pindar,Olympian 8

According to some authors Aiakos, who ends up as a judge of the dead in the underworld, was the son of Zeus and Europa. According to others (Pindar, Corinna) he was son of Zeus and Aegina (Or Poseidon and Aegina). When Poseidon and Apollo went to build the walls of Troy, they took Aiakos along to help them. A scholiast reports that it had to happen this way: since a mortal helped build the walls, they were not wholly invincible.
Pindar’s account of this emphasizes an omen that appeared at the completion of the walls. In his telling, Apollo interprets the omen as indicating that the descendants of Aiakos will be instrumental in the destruction of the city. Who are his descendants? Ajax, Achilles. Oh, Neoptolemos and Epeius the builder of the Trojan horse too!
(go here for the full Ode and a good commentary).

Pindar, Ol. 8.24-54

“For whatever weighs a great deal is hard
To judge with a fair mind at the right time.
But some law of the gods established this sea-protected land [Aegina]
As a sacred pillar
For every kind of stranger.
May rising time never tire
Of making this true
for this land tended by the Dorian people since Aiakos’ time.
It was Aiakos that Leto’s son and wide-ruling Apollo took
When they were going to build a wall around Troy. They summoned him
As a coworker for the wall. For it was fated that
When wars arose in the city-sacking battles,
That the wall would breathe out twisting smoke.
When the wall was just built, three dark serpents
Leapt up at it: two fell against it
and, stunned, lost their lives.
One rose up with cries of mourning.
Apollo interpreted this sign immediately and said:
“Pergamos will be sacked, hero, by your hands’ deeds:
So this sacred vision says to me
Sent by loud-thundering Zeus.
And it won’t be done without your sons: the city will be slaughtered by the first
And the third generations.*” So the god spoke clearly
And he rode Xanthus to the well-horsed Amazons and to the Danube.
The trident-bearer directed his swift-chariot.
To the sea by the Isthmus
Bearing Aiakos here
With golden horses,
Gazing upon the ridge of Corinth, famous for its feasts.
But nothing is equally pleasing among men.”

… ὅ τι γὰρ πολὺ καὶ πολλᾷ ῥέπῃ,
ὀρθᾷ διακρίνειν φρενὶ μὴ παρὰ καιρόν,
δυσπαλές: τεθμὸς δέ τις ἀθανάτων καὶ τάνδ᾽ ἁλιερκέα χώραν
παντοδαποῖσιν ὑπέστασε ξένοις
κίονα δαιμονίαν
ὁ δ᾽ ἐπαντέλλων χρόνος
τοῦτο πράσσων μὴ κάμοι
Δωριεῖ λαῷ ταμιευομέναν ἐξ Αἰακοῦ:
τὸν παῖς ὁ Λατοῦς εὐρυμέδων τε Ποσειδᾶν,
Ἰλίῳ μέλλοντες ἐπὶ στέφανον τεῦξαι, καλέσαντο συνεργὸν
τείχεος, ἦν ὅτι νιν πεπρωμένον
ὀρνυμένων πολέμων
πτολιπόρθοις ἐν μάχαις
λάβρον ἀμπνεῦσαι καπνόν.
γλαυκοὶ δὲ δράκοντες, ἐπεὶ κτίσθη νέον,
πύργον ἐσαλλόμενοι τρεῖς, οἱ δύο μὲν κάπετον,
αὖθι δ᾽ ἀτυζομένω ψυχὰς βάλον:
εἷς δ᾽ ἀνόρουσε βοάσαις.
ἔννεπε δ᾽ ἀντίον ὁρμαίνων τέρας εὐθὺς, Ἀπόλλων:
‘ Πέργαμος ἀμφὶ τεαῖς, ἥρως, χερὸς ἐργασίαι ἁλίσκεται:
ὣς ἐμοὶ φάσμα λέγει Κρονίδα
πεμφθὲν βαρυγδούπου Διός:
οὐκ ἄτερ παίδων σέθεν, ἀλλ᾽ ἅμα πρώτοις ῥάζεται
καὶ τερτάτοις.’ ὣς ἆρα θεὸς σάφα εἴπαις
Ξάνθον ἤπειγεν καὶ Ἀμαζόνας εὐίππους καὶ ἐς Ἴστρον ἐλαύνων.
Ὀρσοτρίαινα δ᾽ ἐπ᾽ Ἰσθμῷ ποντίᾳ
ἅρμα θοὸν τανύεν,
ἀποπέμπων Αἰακὸν
δεῦρ᾽ ἀν᾽ ἵπποις χρυσέαις,
καὶ Κορίνθου δειράδ᾽ ἐποψόμενος δαιτικλυτάν.
τερπνὸν δ᾽ ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται οὐδέν.

*First and Third generation: Aiakos had two sons (Telemon and Peleus) with Endeis and one with another woman (Phocus). Telemon and Peleus killed their half-brother; but the three sons fathered Ajax, Achilles and Panopeus (Phocus). The latter two grandsons fathered Neoptolemus and Epeios. Achilles’ son Neoptolemus helped take Troy; Epeios built the wooden horse.

Zeus – Aegina
|
Endeis – Aiakos – Psamathe
|                 |
Telamon Peleus                  Phocus
|                |                        |
Ajax       Achilles                  Panopeus
|               |                                  |
Neoptolemus                 Epeios

Fragmentary Friday Redux: The Theban Alcmaeonis

Last week I posted the fragments of the lost Thebais and the Epigonoi. This week, here is the final set of fragments from the Theban tradition from the Alcmaeonis, which may have actually been a part of the Epigonoi.

Alkmaiônis

Fr. 1

“There, godlike Telamon struck him in the head
With a rounded discus and Peleus raised in his hands
Quickly a bronze ax to strike him down through the middle of the back”

ἔνθα μιν ἀντίθεος Τελαμὼν τροχοειδέι δίσκωι
πλῆξε κάρη, Πηλεὺς δὲ θοῶς ἐνὶ χειρὶ τινάξας
ἀξίνην ἐύχαλκον ἐπεπλήγει μέσα νῶτα.

Fr. 2

“Once he stretched the corpses on
the wide-couch placed on the ground, he set out next to them a feast
Food, drink—and he put crowns on their heads.”

<> νέκυς δὲ χαμαιστρώτου ἔπι τείνας
εὐρείης στιβάδος, παρέθηκ’ αὐτοῖσι θάλειαν
δαῖτα ποτήριά τε, στεφάνους δ’ ἐπὶ κρασὶν ἔθηκεν.

Fr. 3

“Queen Earth and Zagreus, highest of all the gods.”

πότνια Γῆ, Ζαγρεῦ τε θεῶν πανυπέρτατε πάντων

Fragmentary Friday III: The Sons Came Second, the Epigonoi

As early as Herodotus (4.32) it was doubted that the epic that told the story of the sons of the Seven Against Thebes was by Homer. Instead, it was attributed later to a man named Antimachus from Teios. We have two lines most people agree on, and a handful of uncertain lines.

Fr. 1 (From the Contest of Homer and Hesiod)

“Now, Muses, let us sing in turn of the younger men”
Νῦν αὖθ’ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν ἀρχώμεθα, Μοῦσαι

Fr. 4 (From Clement of Alexandria)

“Many evils come to men from gifts”

ἐκ γὰρ δώρων πολλὰ κάκ’ ἀνθρώποισι πέλονται.

Fr. 6 (Dub. from the Contest of Homer and Hesiod)

“So then they divided the meat of bulls and wiped clean
The sweat-covered necks of horses, since they had their fill of war.”

ὣς οἱ μὲν δαίνυντο βοῶν κρέα, καὐχένας ἵππων
ἔκλυον ἱδρώοντας, ἐπεὶ πολέμοιο κορέσθην.

Fr. 7 (Dub. From Scholia to Aristophanes’ Peace)

“They girded themselves for war once they stopped….
And they poured out of the towers as an invincible cry arose.”

θωρήσσοντ’ ἄρ’ ἔπειτα πεπαυμένοι
πύργων δ’ ἐξεχέοντο, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.