The Worst Things and the Best Speeches

Some Fragments from Democritus

Fr. 38

“It is fine to hinder the one who commits injustice; if not, it is noble not to do wrong with him.”

καλὸν μὲν τὸν ἀδικέοντα κωλύειν· εἰ δὲ μή, μὴ ξυναδικέειν.

Fr. 39

“It is good either to be noble or to imitate it.”

ἀγαθὸν ἢ εἶναι χρεὼν ἢ μιμεῖσθαι

Fr. 40

“Human beings live in good fortune neither by body nor by money but by rectitude and great-intelligence.”

οὔτε σώμασιν οὔτε χρήμασιν εὐδαιμονοῦσιν ἄνθρωποι, ἀλλ’ ὀρθοσύνηι καὶ πολυφροσύνηι.

Fr. 41

“Restrain yourself from mistakes because of what is right not because of fear.”

μὴ διὰ φόβον, ἀλλὰ διὰ τὸ δέον ἀπέχεσθαι ἁμαρτημάτων

 

Fr. 43

“A change of mind is a saving grace among shameful deeds.”

μεταμέλεια ἐπ’ αἰσχροῖσιν ἔργμασι βίου σωτηρίη.

Fr. 44

“It is right to be a speaker of truth not of many words.”

ἀληθόμυθον χρὴ εἶναι, οὐ πολύλογον

Fr. 45

“The one who does wrong is more evil than the one who is wronged.”

ὁ ἀδικῶν τοῦ ἀδικουμένου κακοδαιμονέστερος.

Fr. 48

“The good person makes no reckoning of rebuking fools.”

μωμεομένων φλαύρων ὁ ἀγαθὸς οὐ ποιεῖται λόγον

Fr. 49

“It is hard to be ruled by the worse person.”

χαλεπὸν ἄρχεσθαι ὑπὸ χερείονος

Fr. 50

“The one completely bested by money could never be just.”

ὁ χρημάτων παντελῶς ἥσσων οὐκ ἄν ποτε εἴη δίκαιος.

Fr. 51

“An argument inclined toward persuasion is often stronger than gold.”

ἰσχυρότερος ἐς πειθὼ λόγος πολλαχῆι γίνεται χρυσοῦ

 

Fr. 53

“Many live according to reason even if they have not learned it.”

πολλοὶ λόγον μὴ μαθόντες ζῶσι κατὰ λόγον.

Fr. 54

“Many who do the worst things prepare the best speeches.”

πολλοὶ δρῶντες τὰ αἴσχιστα λόγους ἀρίστους ἀσκέουσιν

1477 Italian fresco, Pinacoteca di Brera, Milan.

Ridiculous Etymologies: New York Times Edition

Folk etymology is a long-lived tradition empowering writers to fabricate etymological explanations to suit their current interpretive and argumentative needs.

Procrastinate: To be In favor of Being Out of Control from the New York Times, March 25, 2019.

NYTimesProcrast

Here’s what those joyless pedants of the Oxford English Dictionary have to say about it:

Procras OED

Akrasia

Just in case you were wondering, the ancient Romans and Greeks did have the concept of procrastination. Here are some passages I collected about it.

But where would we be without hermeneutically adventurous lexicography? Plato makes it a centerpiece of his Cratylus! And we have dictionaries dedicated to it:

“Lipless Achilles” Kallierges, Etymologicum Magnum 182

“Akhilleus: [this name comes from] lessening grief, for Achilles was a doctor. Or it is because of the woe, which is pain, he brought to his mother and the Trojans. Or it is from not touching his lips to food [khilê]. For he had no serving of milk at all, but was fed with stag-marrow by Kheiron. This is why he was hailed by the Myrmidons in the following way, according to Euphoriôn:

He came to Phthia without ever tasting any food
This is why the Myrmidons named him Achilles.”

᾿Αχιλλεύς: Παρὰ τὸ ἄχος λύειν· ἰατρὸς γὰρ ἦν. ῍Η διὰ τὸ ἄχος (ὅ ἐστι λύπην) ἐπενεγκεῖν τῇ μητρὶ καὶ τοῖς ᾿Ιλιεῦσιν. ῍Η διὰ τὸ μὴ θίγειν χείλεσι χιλῆς, ὅ ἐστι τροφῆς· ὅλως γὰρ οὐ μετέσχε γάλακτος, ἀλλὰ μυελοῖς ἐλάφων ἐτράφη ὑπὸ Χείρωνος. ῞Οτι ὑπὸ Μυρμιδόνων ἐκλήθη, καθά φησιν Εὐφορίων,

᾿Ες Φθίην χιλοῖο κατήϊε πάμπαν ἄπαστος.
τοὔνεκα Μυρμιδόνες μιν ᾿Αχιλέα φημίξαντο.

Odysseus Was Born on the Road in the Rain: Kallierges, Etymologicum Magnum 615

“The name Odysseus has been explained through the following story. For they claim that when Antikleia, Odysseus’ mother, was pregnant she was travelling [hodeuousan] on Mt. Neritos in Ithaka, and it began to rain [husantos] terribly Because of her labor and fear she collapsed and gave birth to Odysseus there. So, he obtained is name in this way, since Zeus, on the road [hodon] rained [hûsen].”

᾿Οδυσσεύς: Εἴρηται ἀπὸ ἱστορίας. ᾿Αντίκλειαν γάρ φασι τὴν ᾿Οδυσσέως μητέρα ἐγκύμονα ὁδεύουσαν τὸ Νήριτον τῆς ᾿Ιθάκης ὄρος, ὕσαντος πολὺ τοῦ Διὸς, ὑπὸ ἀγωνίας τε καὶ φόβου καταπεσοῦσαν ἀποτεκεῖν τὸν ᾿Οδυσσέα. Οὕτω ταύτης τῆς ὀνομασίας ἔτυχεν, ἐπειδὴ κατὰ τὴν ὁδὸν ὗσεν ὁ Ζεύς.

It is more typical to derive Odysseus’ name from the verb odussomai, which means something like “being hateful, being hated”.  Autolykos, Odysseus’ maternal grandfather, is reported to have named him in the Odyssey (19.407–409).

“I have come to this point hated [odussamenos] by many—
Both men and women over the man-nourishing earth.
So let his name be Ody[s]seus…”

πολλοῖσιν γὰρ ἐγώ γε ὀδυσσάμενος τόδ’ ἱκάνω,
ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξὶν ἀνὰ χθόνα βωτιάνειραν·
τῷ δ’ ᾿Οδυσεὺς ὄνομ’ ἔστω ἐπώνυμον…

What A Real Stoic Is: Neither Property Nor Speech

Epictetus, Encheiridion 44

“These statements are illogical: “I am richer than you and therefore better than you. I am more articulate than you and therefore better than you.” But these conclusions are more fitting: “I am wealthier than you, therefore my possessions are greater than yours. I am more articulate than you, therefore my speech is better than yours.” You are neither your property nor your speech.”

c. 44. Οὗτοι οἱ λόγοι ἀσύνακτοι· “ἐγώ σου πλουσιώτερός εἰμι, ἐγώ σου ἄρα κρείσσων”· “ἐγώ σου λογιώτερος, ἐγώ σου ἄρα κρείσσων” ἐκεῖνοι δὲ μᾶλλον συνακτικοί· “ἐγώ σου πλουσιώτερός εἰμι, ἡ ἐμὴ ἄρα κτῆσις τῆς σῆς κρείσσων”· “ἐγώ σου λογιώτερος, ἡ ἐμὴ ἄρα λέξις τῆς σῆς κρείσσων.” σὺ δὲ γε οὔτε κτῆσις εἶ οὔτε λέξις.

 

Botticelli’s Lucifer

The Worst Things and the Best Speeches (Fragmentary Friday: Democritus Edition)

Fr. 38

“It is fine to hinder the one who commits injustice; if not, it is noble not to do wrong with him.”

καλὸν μὲν τὸν ἀδικέοντα κωλύειν· εἰ δὲ μή, μὴ ξυναδικέειν.

Fr. 39

“It is good either to be noble or to imitate it.”

ἀγαθὸν ἢ εἶναι χρεὼν ἢ μιμεῖσθαι

Fr. 40

“Human beings live in good fortune neither by body nor by money but by rectitude and great-intelligence.”

οὔτε σώμασιν οὔτε χρήμασιν εὐδαιμονοῦσιν ἄνθρωποι, ἀλλ’ ὀρθοσύνηι καὶ πολυφροσύνηι.

Fr. 41

“Restrain yourself from mistakes because of what is right not because of fear.”

μὴ διὰ φόβον, ἀλλὰ διὰ τὸ δέον ἀπέχεσθαι ἁμαρτημάτων

 

Fr. 43

“A change of mind is a saving grace among shameful deeds.”

μεταμέλεια ἐπ’ αἰσχροῖσιν ἔργμασι βίου σωτηρίη.

Fr. 44

“It is right to be a speaker of truth not of many words.”

ἀληθόμυθον χρὴ εἶναι, οὐ πολύλογον

Fr. 45

“The one who does wrong is more evil than the one who is wronged.”

ὁ ἀδικῶν τοῦ ἀδικουμένου κακοδαιμονέστερος.

Fr. 48

“The good person makes no reckoning of rebuking fools.”

μωμεομένων φλαύρων ὁ ἀγαθὸς οὐ ποιεῖται λόγον

Fr. 49

“It is hard to be ruled by the worse person.”

χαλεπὸν ἄρχεσθαι ὑπὸ χερείονος

Fr. 50

“The one completely bested by money could never be just.”

ὁ χρημάτων παντελῶς ἥσσων οὐκ ἄν ποτε εἴη δίκαιος.

Fr. 51

“An argument inclined toward persuasion is often stronger than gold.”

ἰσχυρότερος ἐς πειθὼ λόγος πολλαχῆι γίνεται χρυσοῦ

 

Fr. 53

“Many live according to reason even if they have not learned it.”

πολλοὶ λόγον μὴ μαθόντες ζῶσι κατὰ λόγον.

Fr. 54

“Many who do the worst things prepare the best speeches.”

πολλοὶ δρῶντες τὰ αἴσχιστα λόγους ἀρίστους ἀσκέουσιν

 

Related image
1477 Italian fresco, Pinacoteca di Brera, Milan.

Neither Property Nor Speech

Epictetus, Encheiridion 44

“These statements are illogical: “I am richer than you and therefore better than you. I am more articulate than you and therefore better than you.” But these conclusions are more fitting: “I am wealthier than you, therefore my possessions are greater than yours. I am more articulate than you, therefore my speech is better than yours.” You are neither your property nor your speech.”

c. 44. Οὗτοι οἱ λόγοι ἀσύνακτοι· “ἐγώ σου πλουσιώτερός εἰμι, ἐγώ σου ἄρα κρείσσων”· “ἐγώ σου λογιώτερος, ἐγώ σου ἄρα κρείσσων” ἐκεῖνοι δὲ μᾶλλον συνακτικοί· “ἐγώ σου πλουσιώτερός εἰμι, ἡ ἐμὴ ἄρα κτῆσις τῆς σῆς κρείσσων”· “ἐγώ σου λογιώτερος, ἡ ἐμὴ ἄρα λέξις τῆς σῆς κρείσσων.” σὺ δὲ γε οὔτε κτῆσις εἶ οὔτε λέξις.

 

Botticelli’s Lucifer