Homer’s Lyre and the Lyric Muse

Anacreonta 2

“Give me Homer’s lyre
Without its bloody strings–
Hand me cups of laws
mixed with rules for things.

That way, I will dance when I’m drunk
wisely out of my mind,
I will sing to the fingers playing
And shout the songs for drinking
Just give me Homer’s lyre
Without its bloody strings.”

δότε μοι λύρην Ὁμήρου
φονίης ἄνευθε χορδῆς,
φέρε μοι κύπελλα θεσμῶν,
φέρε μοι νόμους κεράσσας,

μεθύων ὅπως χορεύσω,
ὑπὸ σώφρονος δὲ λύσσης
μετὰ βαρβίτων ἀείδων
τὸ παροίνιον βοήσω.
δότε μοι λύρην Ὁμήρου
φονίης ἄνευθε χορδῆς.

Anacreonta 3

“Come here, best of painters
Listen to the Lyric muse!
Paint cities first
Happy ones, laughing ones,
And Bacchantes at play,
Breathing into their double pipes.
Then if the wax can manage,
Trace out the lovers’ ways.”

ἄγε, ζωγράφων ἄριστε,
λυρικῆς ἄκουε Μούσης·
γράφε τὰς πόλεις τὸ πρῶτον
ἱλαράς τε καὶ γελώσας,
φιλοπαίγμονάς τε Βάκχας
†ἑτεροπνόους ἐναύλους·†
ὁ δὲ κηρὸς ἂν δύναιτο,
γράφε καὶ νόμους φιλούντων.

Peter Paul Reubens “Minerva protects Pax from Mars” 1629/30

Unsuitable Playmates

Anacreon Fr.358

Yet again, hitting me with his bright ball,
Golden-haired Eros calls me out to play
With a girl in richly spangled sandals.

But she—because she’s from fancy Lesbos—
Of my hair—because it’s white—disapproves.
And so, it’s at another girl she gapes.

σφαίρῃ δηὖτέ με πορφυρέῃ
βάλλων χρυσοκόμης Ἔρως,
νήνι ποικιλοσαμβάλῳ
συμπαίζειν προκαλεῖται.

ἣ δ’, ἐστὶν γὰρ ἀπ’ εὐκτίτου
Λέσβου, τὴν μὲν ἐμὴν κόμην,
λευκὴ γάρ, καταμέμφεται,
πρὸς δ’ ἄλλην τινὰ χάσκει.

 

A Comment: 

It’s worth observing that the lyric pairs its nouns with adjectives marking them as attractive: Eros’ ball is “bright” (in the sense of “brightly colored”). Eros himself is “golden-haired,” as befits a god. The young girl has “richly spangled sandals” (a closer approximation of the Greek adjective is perhaps “sandaled in a richly spangled fashion”). Her city, Lesbos, is “fancy” (literally “well built” or “well established”).

The pairing of adjectives and nouns should, in retrospect, mark the bareness of the first line’s unmodified “me” as important. It’s 5 lines later that the speaker’s hair, by synecdoche, stands in for his person, and an adjective finally attaches to him: “white[-haired].” Only the speaker is marked as unattractive in a lyric fixed on desirability.

With that, what becomes easier to see is the lyric’s fundamental contrasts. Eros has golden hair, but the man has white hair. The girl is young (Anacreon calls her “a youth”), but the man is old. In both pairings, the man represents a falling off: both from the god and the girl, and from our expectation of desirability.  

The lyric turns out to be a clever rehearsing of an overworked trope in Archaic lyric: Eros humiliates old men. When we realize the man is old, we also realize it’s grotesque he’d been compelled “to play like a child” (the literal meaning of the Greek verb) with a young girl. 

But in a sense, we should have known what was coming: “yet once more” (δηὖτέ) at the lyric’s opening is a conventional signal of (1) amorous defeat and (2) the would-be lover’s age-unsuitability for the amorous undertaking. 

There is a lot to be had from the lyric–the careful construction of surprise–without fixating on the seeming titillation of same-sex attraction in the final line (i.e., the girl turning her attention to another girl). I hope to have shown that the center of the poem might well be the revelation about the man, and not a revelation about the girl. After all, male anxiety about age, and aging out of desirability, is well attested in Archaic sympotic song; same-sex female desire is not.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Weekend Party Advice: Don’t Talk about Centaurs!

Xenophanes, fr. B1 13-24

“First, it is right for merry men to praise the god
with righteous tales and cleansing words
after they have poured libations and prayed to be able to do
what is right: in fact, these things are easier to do,
instead of sacrilege. It is right as well to drink as much as you can
and still go home without help, unless you are very old.
It is right to praise a man who shares noble ideas when drinking
so that we remember and work towards excellence.
It is not right to narrate the wars of Titans or Giants
nor again of Centaurs, the fantasies of our forebears,
Nor of destructive strife. There is nothing useful in these tales.
It is right always to keep in mind good thoughts of the gods.”

χρὴ δὲ πρῶτον μὲν θεὸν ὑμνεῖν εὔφρονας ἄνδρας
εὐφήμοις μύθοις καὶ καθαροῖσι λόγοις,
σπείσαντάς τε καὶ εὐξαμένους τὰ δίκαια δύνασθαι
πρήσσειν• ταῦτα γὰρ ὦν ἐστι προχειρότερον,
οὐχ ὕβρεις• πίνειν δ’ ὁπόσον κεν ἔχων ἀφίκοιο
οἴκαδ’ ἄνευ προπόλου μὴ πάνυ γηραλέος.
ἀνδρῶν δ’ αἰνεῖν τοῦτον ὃς ἐσθλὰ πιὼν ἀναφαίνει,
ὡς ἦι μνημοσύνη καὶ τόνος ἀμφ’ ἀρετῆς,
οὔ τι μάχας διέπειν Τιτήνων οὐδὲ Γιγάντων
οὐδὲ Κενταύρων, πλάσμα τῶν προτέρων,
ἢ στάσιας σφεδανάς• τοῖς οὐδὲν χρηστὸν ἔνεστιν•
θεῶν προμηθείην αἰὲν ἔχειν ἀγαθήν.

Image result for ancient greek centaur
2nd Century CE Mosaic (Berlin)

 

Don’t Talk about Centaurs! Xenophanes on Proper Songs at a Symposium

 

Xenophanes, fr. B1 13-24

“First, it is right for merry men to praise the god
with righteous tales and cleansing words
after they have poured libations and prayed to be able to do
what is right: in fact, these things are easier to do,
instead of sacrilege. It is right as well to drink as much as you can
and still go home without help, unless you are very old.
It is right to praise a man who shares noble ideas when drinking
so that we remember and work towards excellence.
It is not right to narrate the wars of Titans or Giants
nor again of Centaurs, the fantasies of our forebears,
Nor of destructive strife. There is nothing useful in these tales.
It is right always to keep in mind good thoughts of the gods.”

χρὴ δὲ πρῶτον μὲν θεὸν ὑμνεῖν εὔφρονας ἄνδρας
εὐφήμοις μύθοις καὶ καθαροῖσι λόγοις,
σπείσαντάς τε καὶ εὐξαμένους τὰ δίκαια δύνασθαι
πρήσσειν• ταῦτα γὰρ ὦν ἐστι προχειρότερον,
οὐχ ὕβρεις• πίνειν δ’ ὁπόσον κεν ἔχων ἀφίκοιο
οἴκαδ’ ἄνευ προπόλου μὴ πάνυ γηραλέος.
ἀνδρῶν δ’ αἰνεῖν τοῦτον ὃς ἐσθλὰ πιὼν ἀναφαίνει,
ὡς ἦι μνημοσύνη καὶ τόνος ἀμφ’ ἀρετῆς,
οὔ τι μάχας διέπειν Τιτήνων οὐδὲ Γιγάντων
οὐδὲ Κενταύρων, πλάσμα τῶν προτέρων,
ἢ στάσιας σφεδανάς• τοῖς οὐδὲν χρηστὸν ἔνεστιν•
θεῶν προμηθείην αἰὲν ἔχειν ἀγαθήν.

 

Ion fr. 27: A Middling Drinking Song with a Good Punch Line

“Hail to our king, father and defender—
Have our servants mix the wine bowls
drawing from pitchers ringed with silver. And have the man
who holds the golden wine jar wash our hands to the floor.
With reverence, make libation to Herakles, Alkmene
To Procles and the descendants of Perseus.
But let us begin drinking and playing with Zeus.
Let the song fly through the night.
Let anyone dance. Begin with willing cheer.
And the man who has a fine–looking woman waiting in his bed.
will drink more decisively than the rest.”

 

 

χαιρέτω ἡμέτερος βασιλεὺς σωτήρ τε πατήρ τε·
ἡμῖν δὲ κρητῆρ’ οἰνοχόοι θέραπες
κιρνάντων προχύταισιν ἐν ἀργυρέοις· †ὁ δὲ χρυσὸς
οἶνον ἔχων χειρῶν νιζέτω εἰς ἔδαφος.†
σπένδοντες δ’ ἁγνῶς ῾Ηρακλεῖ τ’ ᾿Αλκμήνηι τε,
Προκλεῖ Περσείδαις τ’ ἐκ Διὸς ἀρχόμενοι
πίνωμεν, παίζωμεν· ἴτω διὰ νυκτὸς ἀοιδή,
ὀρχείσθω τις· ἑκὼν δ’ ἄρχε φιλοφροσύνης.
ὅντινα δ’ εὐειδὴς μίμνει θήλεια πάρευνος,
κεῖνος τῶν ἄλλων κυδρότερον πίεται.

 

Ion? A poet we’ve seen before

My Father Made Me Memorize All of Homer–Xenophon, Symposium 3.5

“And what about you, Nikêratos—what kind of knowledge do you cherish?” And he said “My father, because he wished for me to be a good man, compelled me to memorize all of Homer. And now I can recite the whole Iliad and Odyssey.” Antisthenes said “Has it escaped you that all the rhapsodes know these epics too?”

ἀλλὰ σὺ αὖ, ἔφη, λέγε, ὦ Νικήρατε, ἐπὶ ποίᾳ ἐπιστήμῃ μέγα φρονεῖς. καὶ ὃς εἶπεν· ῾Ο πατὴρ ὁ ἐπιμελούμενος ὅπως ἀνὴρ ἀγαθὸς γενοίμην ἠνάγκασέ με πάντα τὰ ῾Ομήρου ἔπη μαθεῖν· καὶ νῦν δυναίμην ἂν ᾿Ιλιάδα ὅλην καὶ ᾿Οδύσσειαν ἀπὸ στόματος εἰπεῖν. ᾿Εκεῖνο δ’, ἔφη ὁ ᾿Αντισθένης, λέληθέ σε, ὅτι καὶ οἱ ῥαψῳδοὶ πάντες ἐπίστανται ταῦτα τὰ ἔπη;

Turn Me into a Lyre: Three More Songs for Drinking

Carm. Conv. 17

“I wish I could turn into an ivory lyre
And that beautiful children would carry me to the Dionysian dance.”

εἴθε λύρα καλὴ γενοίμην ἐλεφαντίνη
καί με καλοὶ παῖδες φέροιεν Διονύσιον ἐς χορόν.

Carm. Conv. 6

“What kind of man each person is
I wish I could know by opening his chest and then
Looking at his mind and after closing it again
To recognize a dear friend by his guileless thought”

εἴθ’ ἐξῆν ὁποῖός τις ἦν ἕκαστος
τὸ στῆθος διελόντ’, ἔπειτα τὸν νοῦν
ἐσιδόντα, κλείσαντα πάλιν,
ἄνδρα φίλον νομίζειν ἀδόλωι φρενί.

Anonymous Lyrics (Plutarch, Table Talk 1)

“I hate the drinking buddy who doesn’t forget.”

μισέω μνάμονα συμπόταν

Alcohol’s Curse: You’re Either Drunk or Dry (Theognis, 837-840)

“Drinking is double-edged for wretched mortals:
Thirst weakens your limbs and drunkenness is mean.
I’ll walk a fine line: you won’t persuade me
Not to drink nor to get too drunk.”

 

 

Δισσαί τοι πόσιος κῆρες δειλοῖσι βροτοῖσιν,
δίψα τε λυσιμελὴς καὶ μέθυσις χαλεπή·
τούτων δ’ ἂν τὸ μέσον στρωφήσομαι, οὐδέ με πείσεις
οὔτε τι μὴ πίνειν οὔτε λίην μεθύειν.

Xenophon, Symposium 1.1

 

“In addition to their consequential deeds, the other acts of great men, even those in jest, are worth remembering.”

 

Ἀλλ᾿ ἐμοὶ δοκεῖ τῶν καλῶν κἀγαθῶν ἀνδρῶν ἔργα οὐ μόνον τὰ μετὰ σπουδῆς πραττόμενα ἀξιομνημόνευτα εἶναι ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν ταῖς παιδιαῖς