Harry Potter and Narrative’s Numberless Worlds

This post is a slightly edited version of a thread I posted on twitter yesterday #WorldsNotAuthors

Strabo, 1.2.7

“Humans love to learn; loving stories is a prelude to this. This is why children start by listening and making a common ground in stories.”

φιλειδήμων γὰρ ἅνθρωπος, προοίμιον δὲ τούτου τὸ φιλόμυθον. ἐντεῦθεν οὖν ἄρχεται τὰ παιδία ἀκροᾶσθαι καὶ κοινωνεῖν λόγων ἐπὶ πλεῖον.

This week, I discovered that my children were secretly making holiday gifts for each other. I walked into the office and found my daughter writing a Hogwarts acceptance letter for her brother, because he wants magic to be real.

Image
The starting address killed me here. But then the level of detail!

Let’s just say that after witnessing this I left the room and had a sudden, prolonged attack of itchy eyes.

I was crying in part because the moment was just so sweet and emerged from a year of the children learning to love the world of Harry Potter. But this was the same day J. K. Rowling was in the news for supporting bigotry, for showing public support of a transphobic UK Academic. (And a lot of analysis online has made it clear that this is not a casual mistake, that she has a pattern of antagonism towards transgender people.) There was a lot of justifiable anger and disappointment online, as several communities wrangled with how to wrangle with this.

This is not, of course, the first time the author of the Harry Potter series has courted controversy. At times she has expressed offensive or poorly nuanced political views; at others, she has seemed to hastily adapt her fictional world to the realities of the contemporary one, claiming, for example, that Dumbledore was always gay.

Euripides, Suppliant Women, 913-917

“For even an infant learns to speak
And listen to things he has no understanding of.
Whatever someone learns, he wants to save
For old age. So, teach your children well.”

..εἴπερ καὶ βρέφος διδάσκεται
λέγειν ἀκούειν θ᾿ ὧν μάθησιν οὐκ ἔχει.
ἃ δ᾿ ἂν μάθῃ τις, ταῦτα σῴζεσθαι φιλεῖ
ἐς γῆρας. οὕτω παῖδας εὖ παιδεύετε.

As many of my former and current students know, I resisted the whole Harry Potter phenomenon for years because I was already teaching when it started (and was thus too cool for the narrative), because, like others, I was weaned on other narratives which had seemed forgotten, like Lloyd Alexander’s cycle, Susan Cooper’s Dark is Rising Sequence, or the unending Wheel of Time. But I was mostly frustrated that at its core, the Harry Potter books are just the same old heroic narrative recycled

As I have written about before the heroic pattern has a great potential to cause harm. The basic heroic narrative is regressive, heteronormative, male-centered, and often, when realized in a western context, racist. It limits roles, sets people up for severe disappointment, and can also eventuate in violence

I was worried about some of these influences when my kids started reading the books because narratives can have such powerful impact on how we view ourselves in the world. My children are young, already shaped by social expectations for gender. The Potter books don’t really give much space to women, they cast good and evil in a rather stark divide (until near the end), and they tokenize non-white characters. My children are bi-racial and are not Christian.

I was worried they would not see themselves in the books or would simply see themselves as peripheral. When it comes to people who look like them or have names closer to theirs, things get a little bleak: The Indian characters in the book are mere UK colonial props, like chicken curry in a pub.

But oh, whatever my reservations, how they fell in love! My daughter, who had read eagerly for a bit but then got overwhelmed by longer books, started listening to the audiobooks while we were driving and then would immediately go to the book when we got home. Before long, she would listen while reading and made a huge leap in her confidence and comprehension. My son, precocious in the way only younger brothers can be, tore through the books in a few months. And then started again a second time.

Seneca, EM 3.3

“What you see happen to children happens to us, too, who are but slightly greater children.”

quod vides accidere pueris, hoc nobis quoque maiusculis pueris evenit.

Experiencing the books together was something something I will cherish until I die. We all listened together in the car and I cried uncontrollably at their smiles when Gryffindor won the house cup at the end of the first book. I heard the stories through their eyes and listened as they debated who was good and bad, cringed at the burgeoning Romances, and wept when their favorite characters died.

Over six months we listened to all the books together, they read them separately, and they watched the movies. Relatives gave them Harry Potter Legos. A babysitter introduced them to the online House quiz. My daughter has a Ravenclaw Scarf; her brother, like Harry himself, is sometimes Slytherin, sometimes Gryffindor. They are now re-listening to the books any time we drive.

In many ways this is different from the way I experienced narratives with my parents: my father was deaf and we would sometimes talk about what we read, but we rarely ever watched movies together (until closed caption was common) and my mother’s genre interests rarely overlapped with mine. My siblings were almost always a little young for what I was reading. Such a deep, shared experience was new to me.

But as a parent, it was also not free of certain burdens. As someone who studies narrative and myth, moreover, I have been really cautious about the stories we tell them from the beginning. Because I was swept away with them to Wizarding world, I don’t know what they have absorbed and what they haven’t, so the world is theirs now. But when the creator of this series makes pronouncements in public, I hear it, but they do not. They don’t know who JK Rowling is. They know the story and they love it. They remake the stories in their play and they find their own lives within it.

I know from the comments in response to the twitter thread that there is a little too much naivete at work here, that the extent of the damage a story can do is unacknowledged, and that the fame and money our love of narrative bestows on authors gives them outsize power in the world. A boycott makes sense, from this perspective.

Yet, there is some wisdom in the child’s eye view here. As adults, we lionize authors/creators/artists mistakenly, partly because of the author/god metaphor but also because of capitalism and individualism. But this is a backwards way of seeing human creativity and creation. We need to change the way we see what artists do in the world; we need to change the way we talk about it.

As a Homerist I fight the tendency to worship authors and essentialize the relationship between them and their work all the time. I am always asserting that (1) there was no Homer and, at best, the name is a metonym and (2) more importantly, even if there were a Homer or if we could isolate a single singer who put together the Iliad and the Odyssey Epic and literature are a product of interaction between audiences and performers over time. Everyone always wants to talk about the performer but not the audience. Everyone wants to talk about the author, but it is the reader who matters more.

Languages, story-worlds, plot conventions, and all the other things that make narratives possible are products of groups and multiple creators: even individual poets do what they do by contrasting with what is already there. We have a modern collective insanity when it comes to valuing the contribution of individuals and rewarding them. Let me be clear: I don’t think it is a problem if someone creates something people love and gets rich. I just think it is a problem that they see getting rich as valorizing whatever they do and say apart from the work of art.

Sometimes bad people make good things; other times good people make bad things. But people always change and the work changes too. We face particular problems in our society when someone like Orson Scott Card gets rich from creative work and then uses it to hurt people. Let’s be clear here: the problem is not narrative or even Orson Scott Card, the problem is the cancerous effect that money has on human relationships and identity.

I have two responses to this, one a coward’s and one impractical. First, I don’t believe you can buy your way too or from virtue. Capitalism is so deeply thievery and exploitation that to refuse to spend on one corruption is merely to spend on another one. The choice is illusory agency. Of course, it is probably prevarication to say that how we spend does not matter. So, second, for the bold, infringe on copyright; for the more law-abiding, public libraries weaken the advantages that our passions confer.

Our passions are so often unpredictable. Works that move people, that change their lives, don’t necessarily have to be great pieces of art. As others have said, the Potter books are not terribly well-written and much of it is silly, retrograde, or derivative. But it works as story because young people are so willing to fall deeply, and madly in love with a world with rules, magic, and endings.

This inspiration comes from countless other readers, writers, storytellers, and singers. I think that ‘great’ authors just end up being in the right place and right time and have the privilege and luck to tell their stories and have them heard. They also need the cultural prestige and position to do so.

Because I have read the Homeric epics without author for so long and have spent so many years thinking about orality, authorship, and reader reception, it is easy for me to dismiss all authors. I extend this to musicians all the time and have often found myself arguing with my brother about whether or not it matters what a songwriter says a song is about. When artists release their work into the world it becomes something else. But it was already something different before it left them because our languages, images, and narrative patterns are in every part compressed potentials of meaning we don’t fully comprehend at any given moment.

My favorite metaphor to help me understand this comes from Plato’s dialogue, the Ion. Plato has Socrates provide a simile to the rhapsode Ion in about a magnet: he argues that a singer is like a metal ring which is endowed with magnetic power because from another magnetic ring (poet) touching a magnet (the muse/god). He makes it very clear that the audience is part of this process.

535e-536a

“Do you understand that the audience is the last of the rings which I was describing as transmitting through one another the power from the Herakleian stone and that you are the middle as the rhapsode and interpreter—that the poet himself is the first ring? The god moves the soul of all of these people wherever he wants, stringing the power from one into another.”

οἶσθα οὖν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ θεατὴς τῶν δακτυλίων ὁ ἔσχατος, ὧν ἐγὼ ἔλεγον ὑπὸ τῆς Ἡρακλειώτιδος λίθου ἀπ᾽ ἀλλήλων τὴν δύναμιν λαμβάνειν; ὁ δὲ μέσος σὺ ὁ ῥαψῳδὸς καὶ ὑποκριτής, ὁ δὲ πρῶτος αὐτὸς ὁ ποιητής ὁ δὲ θεὸς διὰ πάντων τούτων ἕλκει τὴν ψυχὴν ὅποι ἂν βούληται τῶν ἀνθρώπων, ἀνακρεμαννὺς ἐξ ἀλλήλων τὴν δύναμιν.

This is my favorite way of thinking about artistic creation: imagine if the first ring is not god, but instead human culture in its messiness, in its synchronic and diachronic forms. Authors convey this power and direct it, and audiences transmit it on. I would even argue that magnetism is a good starting metaphor, but it fails to explain the multidirectional network of creative acts, how some nodes can weaken or strengthen their force, how feedback loops from recipient back to speaker can change the force, and how none of us can fully understand the scope of narrative creation because we are inside of not outside of time.

Seneca, De Tranquillitate Animi 8

“Quoting the good words of a bad author will never shame me.”

Numquam me in voce bona mali pudebit auctoris

So, when it comes to the importance of authors, I usually take a pretty hard stance. If JKR wasn’t going to write Harry Potter someone like her would have eventually. Our world was ready for it and the audience was willing to make it real.

When authors turn out to disappoint us—and they always will because they are human and not heroes in their own stories—we can ignore them and detach them from their narratives with no guilt. Perhaps we need to defund them or deplatform them at times, but the story lives beyond the storyteller before the tale is ever told. There’s a larger question here we need to have about loving or praising ‘good’ art from ‘bad’ people.

This doesn’t mean that their stories themselves are innocent. The HP universe has deep body image problems, is certainly ableist, racist and heteronormative. But it is not any of these things because of the author in particular: these stories reflect our world. They reflect us. More progressive authors like Ursula Le Guin or even Robert Heinlein pushed us to rethink our assumptions about gender and sex; and more recently N. K. Jemesin, Ann Leckie, or Ada Palmer help us to see how we are by depicting how we aren’t. And as we grow older and wiser as audiences, we can see these things and make new, better stories.

And I hope to read many of these stories with my children. Unfortunately, many of them also depict sexual acts and I am not ready for that just yet. For now, I am going to just wait to see the look on my son’s face when he gets his acceptance letter. It will destroy me. But, that’s probably because I’m a Hufflepuff, which is something my children, not JKR, taught me.

Strabo 1.8

“Whenever you also consider the amazing and the disturbing, you amplify the pleasure which is a magic charm for learning. In the early years, we must use this sort of thing to entice children, but as their age increases we must lead them to a knowledge of reality as soon as their perception has gotten stronger and they no longer need much cajoling. Every illiterate and ignorant person is in some way a child and loves stories like a child.”

ὅταν δὲ προσῇ καὶ τὸ θαυμαστὸν καὶ τὸ τερατῶδες, ἐπιτείνει τὴν ἡδονήν, ἥπερ ἐστὶ τοῦ μανθάνειν φίλτρον. κατ᾿ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀνάγκη τοιούτοις δελέασι χρῆσθαι, προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων μάθησιν ἄγειν, ἤδη τῆς διανοίας ἐρρωμένης καὶ μηκέτι δεομένης κολάκων. καὶ ἰδιώτης δὲ πᾶς καὶ ἀπαίδευτος τρόπον τινὰ παῖς ἐστι φιλομυθεῖ τε ὡσαύτως·

Memory, Our Guide to the Future

Plutarch, Obsolesence Of Oracles (Moralia 432)

“It is not necessary to feel wonder or disbelieve upon seeing this ability in the mind which is a parallel for prophecy, even if we see nothing else, which we call memory—how great an effort it proves to be to save and preserve the things that have happened before or, really, what is now. For nothing of what has happened exists or persist, but at the very moment everything comes to be it also perishes: deeds, words, emotions, each of them passing away on the stream of time.

But this power of the mind in some way I do not understand apprehends them and endows them with appearance and substance for those who are not here now. The prophecy which was given to the Thessalians was ordering them to consider “the hearing of a deaf man; the sight of the blind.”

And so memory is for us the hearing of affairs we are deaf to and the sight of matters to which we are blind. This is why, as I was saying, it should not be a surprise when it has control over things which no longer are and can anticipate those which have not yet happened. For these matters are much better fit to it and those are similar. Memory approaches and attaches to what will be and it breaks off from what has happened before and reached an end except for the sake of remembering it.”

οὐ δεῖ δὲ θαυμάζειν οὐδ᾿ ἀπιστεῖν ὁρῶντας, εἰ μηδὲν ἄλλο, τῆς ψυχῆς τὴν ἀντίστροφον τῇ μαντικῇ δύναμιν, ἣν μνήμην καλοῦμεν, ἡλίκον ἔργον ἀποδείκνυται τὸ σῴζειν τὰ παρῳχημένα καὶ φυλάττειν, μᾶλλον δὲ ὄντα· τῶν γὰρ γεγονότων οὐδὲν ἔστιν οὐδ᾿ ὑφέστηκεν, ἀλλ᾿ ἅμα γίγνεται πάντα καὶ φθείρεται, καὶ πράξεις καὶ λόγοι καὶ παθήματα, τοῦ χρόνου καθάπερ ῥεύματος ἕκαστα παραφέροντος· αὕτη δὲ τῆς ψυχῆς ἡ δύναμις οὐκ οἶδ᾿ ὅντινα τρόπον ἀντιλαμβανομένη τοῖς μὴ παροῦσι φαντασίαν καὶ οὐσίαν περιτίθησιν. ὁ μὲν γὰρ Θετταλοῖς περὶ Ἄρνης δοθεὶς χρησμὸς ἐκέλευε φράζειν: “κωφοῦ τ᾿ ἀκοὴν τυφλοῖό τε δέρξιν,”

ἡ δὲ μνήμη καὶ κωφῶν πραγμάτων ἀκοὴ καὶ τυφλῶν ὄψις ἡμῖν ἐστιν. ὅθεν, ὡς ἔφην, οὐκ ἔστι θαυμαστόν, εἰ κρατοῦσα τῶν μηκέτ᾿ ὄντων προλαμβάνει πολλὰ τῶν μηδέπω γεγονότων· ταῦτα γὰρ αὐτῇ μᾶλλον προσήκει καὶ τούτοις συμπαθής ἐστι· καὶ γὰρ ἐπιβάλλεται καὶ προστίθεται πρὸς τὰ μέλλοντα καὶ τῶν παρῳχημένων καὶ τέλος ἐχόντων ἀπήλλακται πλὴν τοῦ μνημονεύειν.

Charles Fernyhough, Pieces of Light (2001):

126: Memory’s “greater value”…”might have been its ability to foretell the future”

Mario Mikulincer. Human Learned Helplessness: A Coping Perspective. New York: Plenum Press, 1994.

102: “The hypothesis that the experience with recurrent lack of control generates an expectancy of no control in a new task is based on two assumptions; first, that people tend to anticipate future events congruent with present and/or past events; and second, that they tend to generalize expectancies to new tasks and situations”

 

Bern Le Hunte and Jan A. Golembiewski. “Stories Have the Power to Save Us: A Neurological Framework for the Imperative to Tell Stories.” Arts and Social Sciences Journal 5.2 (2014) 73-76.

75: “Storytelling, then, is essential to the way we construct our humanity. It’s also vital to our study of the future.”

 

Mark Turner, The Storytelling Mind 1996, 4-5:  “narrative imagining—story—is the fundamental instrument of thought. Rational capacities depend upon it. It is our chief means of looking into the future, of predicting, of planning, and of explaining. It is a literary capacity indispensable to human cognition generally. This is the first way in which the mind is essentially literary.”

 

Valenciennes, Bibl. mun., ms. 0007, f. 055 (the prophet Isaiah being sawn in half inside a cedar tree). Bible (second quarter of the 16th century?)
Valenciennes, Bibl. mun., ms. 0007, f. 055 (the prophet Isaiah being sawn in half inside a cedar tree).

Homer’s Tales and The Narrative Animal

Strabo, Geography 1.2.7-8

Homer tells precisely of not merely the neighboring lands and Greece itself—as Eratosthenes has claimed—but many other places farther afield too and he tells his myths better than those who followed him. For he does not offer every tale for wonder only, but also to contribute to knowledge—especially in the wanderings of Odysseus—he allegorizes, provides warnings, and delights [his audiences]. This is something [Eratosthenes] is really wrong about when he asserts that the poet and his interpreters are fools. This is a subject worth speaking on to a much greater extent.”

The first point is that it is not only poets who used myths, but cities and lawmakers did too for the sake of their usefulness, once they noted the native disposition of the story-oriented animal. For Humans love to learn; loving stories is a prelude to this. This is why children start by listening and making a common ground in stories.

The reason for this is that story/myth is a novel-kind-of-thought [to them] which helps them thing not about what they already know but about different kinds of things too. To children we are obliged to hold out such enticements, in order that in riper years, when the mind is powerful, and no longer needs such stimulants, it may be prepared to enter on the study of actual realities.

There is sweetness in novelty and what someone does not already know, This is the very thing that also creates a love-of-learning. Whenever something amazing and ominous is present, it nurtures pleasure, which is a magic charm for learning. In the early years it is necessary to use these types of attractions, but when age increases toward the study of things as they really are, then the understanding has advanced and no longer requires flatteries.”

᾿αλλ᾽ οὐδὲ τὰ σύνεγγυς μόνον, ὥσπερ Ἐρατοσθένης εἴρηκε, καὶ τὰ ἐν τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ καὶ τῶν πόρρω πολλὰ λέγει καὶ δι᾽ ἀκριβείας Ὅμηρος καὶ μᾶλλόν γε τῶν ὕστερον μυθολογεῖται, οὐ πάντα τερατευόμενος, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιστήμην ἀλληγορῶν ἢ διασκευάζων ἢ δημαγωγῶν ἄλλα τε καὶ τὰ περὶ τὴν Ὀδυσσέως πλάνην, περὶ ἧς πολλὰ διαμαρτάνει τούς τ᾽ ἐξηγητὰς φλυάρους ἀποφαίνων καὶ αὐτὸν τὸν ποιητήν: περὶ ὧν ἄξιον εἰπεῖν διὰ πλειόνων.

καὶ πρῶτον ὅτι τοὺς μύθους ἀπεδέξαντο οὐχ οἱ ποιηταὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ αἱ πόλεις πολὺ πρότερον καὶ οἱ νομοθέται τοῦ χρησίμου χάριν, βλέψαντες εἰς τὸ φυσικὸν πάθος τοῦ λογικοῦ ζῴου: φιλειδήμων γὰρ ἅνθρωπος, προοίμιον δὲ τούτου τὸ φιλόμυθον. ἐντεῦθεν οὖν ἄρχεται τὰ παιδία ἀκροᾶσθαι καὶ κοινωνεῖν λόγων ἐπὶ πλεῖον.

αἴτιον δ᾽, ὅτι καινολογία τίς ἐστιν ὁ μῦθος, οὐ τὰ καθεστηκότα φράζων ἀλλ᾽ ἕτερα παρὰ ταῦτα: ἡδὺ δὲ τὸ καινὸν καὶ ὃ μὴ πρότερον ἔγνω τις: τοῦτο δ᾽ αὐτό ἐστι καὶ τὸ ποιοῦν φιλειδήμονα. ὅταν δὲ προσῇ καὶ τὸ θαυμαστὸν καὶ τὸ τερατῶδες, ἐπιτείνει τὴν ἡδονήν, ἥπερ ἐστὶ τοῦ μανθάνειν φίλτρον. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀνάγκη τοιούτοις δελέασι χρῆσθαι, προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων μάθησιν ἄγειν, ἤδη τῆς διανοίας ἐρρωμένης καὶ μηκέτι δεομένης κολάκων.

Jerome Bruner, Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

123: “The most general implication is that a culture is constantly in process of being recreated as it is interpreted and renegotiated by its members. In this view, a culture is as much a forum for negotiating meaning and for explicating action as it is a set of rules or specifications for action. Indeed, every culture maintains specialized institutions or occasions for intensifying this “forum-like” feature. Storytelling, theater, science, even jurisprudence are all techniques for intensifying this function—ways of exploring possible worlds out of the context of immediate need. Education is (or should be) one of the principal forums for performing this function—though it is often timid in doing so. It is the forum aspect of a culture that gives its participants a role in constantly making and remaking the culture…”

Bern Le Hunte and Jan A. Golembiewski. “Stories Have the Power to Save Us: A Neurological Framework for the Imperative to Tell Stories.” Arts and Social Sciences Journal 5.2 (2014) 73-76.

73: “The claim that stories have the power to save us is audacious, yet it is one that can be validated by neuroscience. This article demonstrates that the brain is hard-wired to process stories in a most fundamental way, indicating the evolutionary priority that storytelling has had in human development, and the importance it has in forging a future humanity.”

Edward O. Wilson. “On Free Will and How the Brain is Like a Colony of Ants.” Harper’s September 2014, 49-52.

51: “The final reason for optimism is the human necessity for confabulation, which offers more evidence of a material basis to consciousness. Our minds consist of storytelling.”

Jonathan Gottschall. The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human. Boston: Mariner Books, 2012.

58: “The psychologist and novelist Keith Oakley calls stories the flight simulators of human social life.”

Mark Turner. The Literary Mind: The Origins of Thought and Language. Oxford: 1996.

4-5: “narrative imagining—story—is the fundamental instrument of thought. Rational capacities depend upon it. It is our chief means of looking into the future, of predicting, of planning, and of explaining. It is a literary capacity indispensable to human cognition generally. This is the first way in which the mind is essentially literary.”

[Large Figures on the North Porch, Chartres Cathedral]
A story waiting to be told…

Homer’s Tales and The Narrative Animal

Strabo, Geography 1.2.7-8

Homer tells precisely of not merely the neighboring lands and Greece itself—as Eratosthenes has claimed—but many other places farther afield too and he tells his myths better than those who followed him. For he does not offer every tale for wonder only, but also to contribute to knowledge—especially in the wanderings of Odysseus—he allegorizes, provides warnings, and delights [his audiences]. This is something [Eratosthenes] is really wrong about when he asserts that the poet and his interpreters are fools. This is a subject worth speaking on to a much greater extent.”

The first point is that it is not only poets who used myths, but cities and lawmakers did too for the sake of their usefulness, once they noted the native disposition of the story-oriented animal. For Humans love to learn; loving stories is a prelude to this. This is why children start by listening and making a common ground in stories.

The reason for this is that story/myth is a novel-kind-of-thought [to them] which helps them thing not about what they already know but about different kinds of things too. To children we are obliged to hold out such enticements, in order that in riper years, when the mind is powerful, and no longer needs such stimulants, it may be prepared to enter on the study of actual realities.

There is sweetness in novelty and what someone does not already know, This is the very thing that also creates a love-of-learning. Whenever something amazing and ominous is present, it nurtures pleasure, which is a magic charm for learning. In the early years it is necessary to use these types of attractions, but when age increases toward the study of things as they really are, then the understanding has advanced and no longer requires flatteries.”

᾿αλλ᾽ οὐδὲ τὰ σύνεγγυς μόνον, ὥσπερ Ἐρατοσθένης εἴρηκε, καὶ τὰ ἐν τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ καὶ τῶν πόρρω πολλὰ λέγει καὶ δι᾽ ἀκριβείας Ὅμηρος καὶ μᾶλλόν γε τῶν ὕστερον μυθολογεῖται, οὐ πάντα τερατευόμενος, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιστήμην ἀλληγορῶν ἢ διασκευάζων ἢ δημαγωγῶν ἄλλα τε καὶ τὰ περὶ τὴν Ὀδυσσέως πλάνην, περὶ ἧς πολλὰ διαμαρτάνει τούς τ᾽ ἐξηγητὰς φλυάρους ἀποφαίνων καὶ αὐτὸν τὸν ποιητήν: περὶ ὧν ἄξιον εἰπεῖν διὰ πλειόνων.

καὶ πρῶτον ὅτι τοὺς μύθους ἀπεδέξαντο οὐχ οἱ ποιηταὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ αἱ πόλεις πολὺ πρότερον καὶ οἱ νομοθέται τοῦ χρησίμου χάριν, βλέψαντες εἰς τὸ φυσικὸν πάθος τοῦ λογικοῦ ζῴου: φιλειδήμων γὰρ ἅνθρωπος, προοίμιον δὲ τούτου τὸ φιλόμυθον. ἐντεῦθεν οὖν ἄρχεται τὰ παιδία ἀκροᾶσθαι καὶ κοινωνεῖν λόγων ἐπὶ πλεῖον.

αἴτιον δ᾽, ὅτι καινολογία τίς ἐστιν ὁ μῦθος, οὐ τὰ καθεστηκότα φράζων ἀλλ᾽ ἕτερα παρὰ ταῦτα: ἡδὺ δὲ τὸ καινὸν καὶ ὃ μὴ πρότερον ἔγνω τις: τοῦτο δ᾽ αὐτό ἐστι καὶ τὸ ποιοῦν φιλειδήμονα. ὅταν δὲ προσῇ καὶ τὸ θαυμαστὸν καὶ τὸ τερατῶδες, ἐπιτείνει τὴν ἡδονήν, ἥπερ ἐστὶ τοῦ μανθάνειν φίλτρον. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀνάγκη τοιούτοις δελέασι χρῆσθαι, προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων μάθησιν ἄγειν, ἤδη τῆς διανοίας ἐρρωμένης καὶ μηκέτι δεομένης κολάκων.

Jerome Bruner, Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

123: “The most general implication is that a culture is constantly in process of being recreated as it is interpreted and renegotiated by its members. In this view, a culture is as much a forum for negotiating meaning and for explicating action as it is a set of rules or specifications for action. Indeed, every culture maintains specialized institutions or occasions for intensifying this “forum-like” feature. Storytelling, theater, science, even jurisprudence are all techniques for intensifying this function—ways of exploring possible worlds out of the context of immediate need. Education is (or should be) one of the principal forums for performing this function—though it is often timid in doing so. It is the forum aspect of a culture that gives its participants a role in constantly making and remaking the culture…”

Bern Le Hunte and Jan A. Golembiewski. “Stories Have the Power to Save Us: A Neurological Framework for the Imperative to Tell Stories.” Arts and Social Sciences Journal 5.2 (2014) 73-76.

73: “The claim that stories have the power to save us is audacious, yet it is one that can be validated by neuroscience. This article demonstrates that the brain is hard-wired to process stories in a most fundamental way, indicating the evolutionary priority that storytelling has had in human development, and the importance it has in forging a future humanity.”

Edmund Wilson. “On Free Will and How the Brain is Like a Colony of Ants.” Harper’s September 2014, 49-52.

51: “The final reason for optimism is the human necessity for confabulation, which offers more evidence of a material basis to consciousness. Our minds consist of storytelling.”

Jonathan Gottschall. The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human. Boston: Mariner Books, 2012.

58: “The psychologist and novelist Keith Oakley calls stories the flight simulators of human social life.”

Mark Turner. The Literary Mind: The Origins of Thought and Language. Oxford: 1996.

4-5:  “narrative imagining—story—is the fundamental instrument of thought. Rational capacities depend upon it. It is our chief means of looking into the future, of predicting, of planning, and of explaining. It is a literary capacity indispensable to human cognition generally. This is the first way in which the mind is essentially literary.”

[Large Figures on the North Porch, Chartres Cathedral]
A story waiting to be told…

Why Start In Medias Res? (Hint: Liars Do This…)

Homer, Odyssey 9.14–15

“What shall I say first and then last—
When the Ouranian gods have given me many pains?”

τί πρῶτόν τοι ἔπειτα, τί δ’ ὑστάτιον καταλέξω;
κήδε’ ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν θεοὶ Οὐρανίωνες.

Schol. T ad Hom. Od. 9.14 ex 1-12

“This is how he increases attention by creating expectation, which is a device one might use in a proem. For it is necessary that he acquire the goodwill of his audience for himself and attention for his speech so that they might welcome him as he speaks and they might internalize the things he says of the deeds and they might learn in what way Odysseus handled [everything] in general as he both praises himself but also demonstrates the number and strangeness of his experiences—this clarifies his purpose, from where he was present, and what he wants. This is why he begins the material of the longer narrative with “bringing me from Troy….”

τί πρῶτόν τοι ἔπειτα] ὅσα αὔξει τὴν προσοχὴν, προσδοκίαν ἐμποιῶν, ὅπερ ἐστὶ τεχνικὸν ὡς ἐν προοιμίῳ· δεῖ γὰρ παρὰ τῶν ἀκουόντων ἑαυτῷ μὲν εὔνοιαν ἐπισπᾶσθαι, τῷ δὲ λόγῳ προσοχὴν, ἵνα τὸν μὲν λέγοντα ἀποδέξωνται, τῶν δὲ πραγμάτων ἐπιθυμήσωσι τὰ λεγόμενα καὶ μάθωσιν ὅπερ δι’ ὅλου κατώρθωκεν ᾿Οδυσσεὺς ἑαυτὸν μὲν ἐπαινέσας, τὸ δὲ πλῆθος καὶ τὴν καινότητα τῶν πραγμάτων ἐνδειξά-μενος δηλοῖ τὴν προαίρεσιν καὶ πόθεν παραγίνεται καὶ τί βούλεται, εἶθ’ οὕτως καὶ τὰ μείζονος διηγήσεως ἄρξηται “᾿Ιλιόθεν με φέρων” (39.). T.

Horace, Ars Poetica 148-149

“He always rushes to the action and steals
His audience to the story as if it is already known…”

semper ad eventum festinat et in medias res
non secus ac notas auditorem rapit

Dio Chrysostom, Oration 11.25-26

“For once he tried to describe the war which happened between the Achaians and Greeks, he did not begin from the beginning, but from wherever he chanced. This is what nearly all liars do, as they embellish and re-weave their tales, never wishing to speak in the order of events.

For, they are less than clear in this way; otherwise, they would be shown false by the tale itself. This can be seen happening now in the courts of law and other places where men lie with skill. But people who wish to show what has happened, as each thing occurred, report in this way: first thing first, second thing second and everything else in order.

This is one explanation for why Homer does not begin his poem naturally; another is that he wished to obscure the beginning and the end the most and to obtain the opposite belief about these things. This is why he does not dare to narrate the beginning and the end clearly, nor does he promise to say anything about them. If he does mention them at all it is in passing and brief and it his clear he is mixing it all up. For he does not dare nor was he able to address these things readily.

This is what happens with liars especially, when someone is saying many different things about a matter and going on about them, because they want to hide some part of it the most, they don’t speak in an organized way or appeal to their audience by ordering things in the same place but where they are most deceptive. This is because they are ashamed to lie and hesitate to proceed, especially when it is about something serious. For this reason, liars do not speak in a loud voice when they come to this moment. Some people stutter and speak unclearly; others act as if they don’t know the truth but heard this from others.

Whoever speaks something true does it fearing nothing. Nor then has Homer spoken about the abduction of Helen or even about the sack of the city simply or in a free manner. Instead, as I was saying, even though he was so very bold, he stumbled and swooned because he knew he was speaking the opposite to the truth and was lying about the very substance of his affair.”

Ἐπιχειρήσας γὰρ τὸν πόλεμον εἰπεῖν τὸν γενόμενον τοῖς Ἀχαιοῖς πρὸς τοὺς Τρῶας, οὐκ εὐθὺς ἤρξατο ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, ἀλλ᾿ ὅθεν ἔτυχεν· ὃ ποιοῦσι πάντες οἱ ψευδόμενοι σχεδόν, ἐμπλέκοντες καὶ περιπλέκοντες καὶ οὐθὲν βουλόμενοι λέγειν ἐφεξῆς· ἧττον γὰρ κατάδηλοί εἰσιν· εἰ δὲ μή, ὑπ᾿ αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἐξελέγχονται. τοῦτο δὲ ἰδεῖν ἔστι καὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ ἐν ἄλλοις γιγνόμενον οἳ μετὰ τέχνης ψεύδονται. οἱ δὲ βουλόμενοι τὰ γενόμενα ἐπιδεῖξαι, ὡς ξυνέβη ἕκαστον, οὕτως ἀπαγγέλλουσι, τὸ πρῶτον πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον δεύτερον καὶ τἄλλα ἐφεξῆς ὁμοίως. ἓν μὲν τοῦτο αἴτιον τοῦ μὴ κατὰ φύσιν ἄρξασθαι τῆς ποιήσεως· ἕτερον δέ, ὅτι τὴν ἀρχὴν αὐτῆς καὶ τὸ τέλος μάλιστα ἐπεβούλευσεν ἀφανίσαι καὶ ποιῆσαι τὴν ἐναντίαν δόξαν ὑπὲρ αὐτῶν. ὅθεν οὔτε τὴν ἀρχὴν οὔτε τὸ τέλος ἐτόλμησεν εἰπεῖν ἐκ τοῦ εὐθέος, οὐδὲ ὑπέσχετο ὑπὲρ τούτων οὐδὲν ἐρεῖν, ἀλλ᾿ εἴ που καὶ μέμνηται, παρέργως καὶ βραχέως, καὶ δῆλός ἐστιν ἐπιταράττων· οὐ γὰρ ἐθάρρει πρὸς αὐτὰ οὐδὲ ἐδύνατο ἐρεῖν ἑτοίμως. συμβαίνει δὲ καὶ τοῦτο τοῖς ψευδομένοις ὡς τὸ πολύ γε, ἄλλα μέν τινα λέγειν τοῦ πράγματος καὶ διατρίβειν ἐπ᾿ αὐτοῖς, ὃ δ᾿ ἂν1 μάλιστα κρύψαι θέλωσιν, οὐ προτιθέμενοι λέγουσιν οὐδὲ προσέχοντι τῷ ἀκροατῇ, οὐδ᾿ ἐν τῇ αὑτοῦ2 χώρᾳ τιθέντες, ἀλλ᾿ ὡς ἂν λάθοι μάλιστα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὅτι αἰσχύνεσθαι ποιεῖ τὸ ψεῦδος καὶ ἀποκνεῖν προσιέναι πρὸς αὑτό, ἄλλως τε ὅταν ᾖ περὶ τῶν μεγίστων. ὅθεν οὐδὲ τῇ φωνῇ μέγα λέγουσιν οἱ ψευδόμενοι ὅταν ἐπὶ τοῦτο ἔλθωσιν· οἱ δέ τινες αὐτῶν βατταρίζουσι καὶ ἀσαφῶς λέγουσιν· οἱ δὲ οὐχ ὡς αὐτοί τι εἰδότες, ἀλλ᾿ ὡς ἑτέρων ἀκούσαντες. ὃς δ᾿ ἂν ἀληθὲς λέγῃ τι, θαρρῶν καὶ οὐδὲν ὑποστελλόμενος λέγει. οὔτε οὖν τὰ περὶ τὴν ἁρπαγὴν τῆς Ἑλένης Ὅμηρος εἴρηκεν ἐκ τοῦ εὐθέος οὐδὲ παρρησίαν ἄγων ἐπ᾿ αὐτοῖς οὔτε περὶ τῆς ἁλώσεως τῆς πόλεως. καίτοι γάρ, ὡς ἔφην, ἀνδρειότατος ὢν ὑποκατεκλίνετο καὶ ἡττᾶτο ὅτι ᾔδει τἀναντία λέγων τοῖς οὖσι καὶ τὸ κεφάλαιον αὐτὸ τοῦ πράγματος ψευδόμενος.

Image result for Medieval manuscript in medias res
Miniature of Sinon from the Vergilius Romanus. He was a liar too.

Look How Much I Suffered! Odysseus Minimizes Slavery (And Eumaios’ Life Story)

Odyssey 15.494–485

Then god-born Odysseus responded to him with a speech:
“Eumaios, you have really raised the spirit in my thoughts
By saying each of these things, how much you suffered grief in you heart.
But Zeus has certainly added some good to your trouble
Since you came and have worked much in the home of a mild man,
Who provides food and drink rightly. You live a good life.
But I have come her after wandering through many cities of men”
So they spoke saying these kinds of things
And they stayed awake not much more, only a little.

τὸν δ’ αὖ διογενὴς ᾿Οδυσεὺς ἠμείβετο μύθῳ·
“Εὔμαι’, ἦ μάλα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ὄρινας
ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἄλγεα θυμῷ.
ἀλλ’ ἦ τοι σοὶ μὲν παρὰ καὶ κακῷ ἐσθλὸν ἔθηκε
Ζεύς, ἐπεὶ ἀνδρὸς δώματ’ ἀφίκεο πολλὰ μογήσας
ἠπίου, ὃς δή τοι παρέχει βρῶσίν τε πόσιν τε
ἐνδυκέως, ζώεις δ’ ἀγαθὸν βίον· αὐτὰρ ἐγώ γε
πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκάνω.”
ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
καδδραθέτην δ’ οὐ πολλὸν ἐπὶ χρόνον, ἀλλὰ μίνυνθα·

Schol. HQ ad Od. 15.488

Q. “But Zeus did not give you only evil, but good too.
H. He added some good to your misfortune.

ἀλλ’ ἤτοι σοὶ] ἀλλὰ σοὶ μὲν ὁ Ζεὺς οὐ κακὸν μόνον παρέθηκεν, ἀλλὰ καὶ ἀγαθόν. Q. τῇ δυστυχίᾳ σου παρέθηκε τι ἀγαθόν. H.

This is the response Odysseus gives to Eumaios’ story of his enslavement as a child.

Eumaios’ Story: Odyssey, 15.389–484

Then the swineherd, marshal of men, responded:
“Friend, since you have asked me and inquired truly of these things,
Listen now in silence and take some pleasure and drink your wine
While you sit there. These nights are endless. There is time for sleep
And there is time to take pleasure in listening. It is not at all necessary
For you to sleep before it is time. Even a lot of sleep can be a burden.
Let whoever of the rest the heart and spirit moves
Go out and sleep. For as soon as the down shows itself
Let him eat and follow the master’s swine.
As we two drink and dine in this shelter
Let us take pleasure as we recall one another’s terrible pains.
For a man finds pleasure even in pains later on
After he has suffered so very many and survived many too.
I will tell you this because you asked me and inquired.

There is an island called Suriê, if you have heard of it,
Above Ortygia, where the rays of the sun rise.
It is not too filled, but it is a good place
Well stocked with cows, sheep, with much wine and grain too.
Poverty never curses the people there, nor does any other
Hateful sickness fall upon the wretched mortals,
But when the race of humans grow old in the city
Apollo silverbow comes with Artemis
And kills them with his gentle arrows.

There are two cities there and everything is divided between them.
My father used to rule both of them as king
Ktêsios the son of Ormenos, a man equal to the immortal gods.
The ship-famous Phaeacians used to to frequent there
Pirates, bringing countless treasures in their black ships.
There was a Phoenician woman in my father’s house
Beautiful and broad and skilled in wondrous works.
The devious Phoenicians were corrupting her.
First, one of them joined her for sex while she was washing clothes
Near the swift ship—these things mix up the thoughts
For the female sex even when one of them is work-focused.

Continue reading “Look How Much I Suffered! Odysseus Minimizes Slavery (And Eumaios’ Life Story)”

Myth: Shaping Our Minds Through Pleasure and Fear

Strabo, Geography 1.2.8

“For every illiterate and uneducated person is in some way a child and delights in the same way in stories—similar as well is the case of a person educated moderately. For this person is not ruled by reason, and this is the custom from childhood. Since the marvelous is not only sweet but also frightening, there is a need for both types for children and those in the next age. We use the sweet stories to encourage children and the the frightening ones to discourage them. The Lamia, for example, is a story like this, as is that of Ephialtes and Mormolukê.

Many of those who live in cities are compelled toward certain action by incitements of myths when they hear the poets praising the mythical courageous deeds—the deeds of Herakles or Theseus—or the honors accorded from the gods or when they see Zeus in a picture, or cult image, or images signaling the mythical tale in some way. To discourage them, they have tales whenever there are punishments from the gods and fears or threats or things they have received through some tale or unexpected punishment even if they believe it has happened to other people.

For it is not possible to persuade the mass of women and every kind of common person by reason with philosophy and to encourage them to piety, and righteousness, and fidelity; but it is necessary to do this through fear. And that is not [possible] without myth-making and wonder. For the lighting, aegis, trident, torches, dragons, thyrsis-shaking, weapons of the gods, the myths and all the ancient theology, these are all things those who found states use as bogeymen for childish minds.

This was myth-making and it was a good support for the commonwealth and the political arrangement of life and the inquiry of the way things really are; the ancients pursued their childhood’s education into their later years and they supposed that every age could become sufficiently prudent through poetry. In later years, the writing of history and then philosophy entered our consciousness. But these work only for the few; poetry is more useful to the public and can fill the theaters. The poetry of Homer supersedes: but the first historians and natural philosophers were myth-makers as well.”

καὶ ἰδιώτης δὲ πᾶς καὶ ἀπαίδευτος τρόπον τινὰ παῖς ἐστι φιλομυθεῖ τε ὡσαύτως: ὁμοίως δὲ καὶ ὁ πεπαιδευμένος μετρίως: οὐδὲ γὰρ οὗτος ἰσχύει τῷ λογισμῷ, πρόσεστι δὲ καὶ τὸ ἐκ παιδὸς ἔθος. ἐπεὶ δ᾽ οὐ μόνον ἡδὺ ἀλλὰ καὶ φοβερὸν τὸ τερατῶδες, ἀμφοτέρων ἐστὶ τῶν εἰδῶν χρεία πρός τε τοὺς παῖδας καὶ τοὺς ἐν ἡλικίᾳ: τοῖς τε γὰρ παισὶ προσφέρομεν τοὺς ἡδεῖς μύθους εἰς προτροπήν, εἰς ἀποτροπὴν δὲ τοὺς φοβερούς: ἥ τε γὰρ Λάμια μῦθός ἐστι καὶ ἡ Γοργὼ καὶ ὁ Ἐφιάλτης καὶ ἡ Μορμολύκη.

οἵ τε πολλοὶ τῶν τὰς πόλεις οἰκούντων εἰς μὲν προτροπὴν ἄγονται τοῖς ἡδέσι τῶν μύθων, ὅταν ἀκούωσι τῶν ποιητῶν ἀνδραγαθήματα μυθώδη διηγουμένων, οἷον Ἡρακλέους ἄθλους ἢ Θησέως, ἢ τιμὰς παρὰ θεῶν νεμομένας, ἢ νὴ Δία ὁρῶσι γραφὰς ἢ ξόανα ἢ πλάσματα τοιαύτην τινὰ περιπέτειαν ὑποσημαίνοντα μυθώδη: εἰς ἀποτροπὴν δέ, ὅταν κολάσεις παρὰ θεῶν καὶ φόβους καὶ ἀπειλὰς ἢ διὰ λόγων ἢ διὰ τύπων ἀοράτων τινῶν προσδέχωνται, ἢ καὶ πιστεύωσι περιπεσεῖν τινας.

οὐ γὰρ ὄχλον γε γυναικῶν καὶ παντὸς χυδαίου πλήθους ἐπαγαγεῖν λόγῳ δυνατὸν φιλοσόφῳ καὶ προσκαλέσασθαι πρὸς εὐσέβειαν καὶ ὁσιότητα καὶ πίστιν, ἀλλὰ δεῖ καὶ διὰ δεισιδαιμονίας: τοῦτο δ᾽ οὐκ ἄνευ μυθοποιίας καὶ τερατείας. κεραυνὸς γὰρ καὶ αἰγὶς καὶ τρίαινα καὶ λαμπάδες καὶ δράκοντες καὶ θυρσόλογχα τῶν θεῶν ὅπλα μῦθοι καὶ πᾶσα θεολογία ἀρχαϊκή: ταῦτα δ᾽ ἀπεδέξαντο οἱ τὰς πολιτείας καταστησάμενοι μορμολύκας τινὰς πρὸς τοὺς νηπιόφρονας.

τοιαύτης δὲ τῆς μυθοποιίας οὔσης καὶ καταστρεφούσης εἰς τὸ κοινωνικὸν καὶ τὸ πολιτικὸν τοῦ βίου σχῆμα καὶ τὴν τῶν ὄντων ἱστορίαν, οἱ μὲν ἀρχαῖοι τὴν παιδικὴν ἀγωγὴν ἐφύλαξαν μέχρι τῶν τελείων ἡλικιῶν, καὶ διὰ ποιητικῆς ἱκανῶς σωφρονίζεσθαι πᾶσαν ἡλικίαν ὑπέλαβον: χρόνοις δ᾽ ὕστερον ἡ τῆς ἱστορίας γραφὴ καὶ ἡ νῦν φιλοσοφία παρελήλυθεν εἰς μέσον. αὕτη μὲν οὖν πρὸς ὀλίγους, ἡ δὲ ποιητικὴ δημωφελεστέρα καὶ θέατρα πληροῦν δυναμένη, ἡ δὲ δὴ τοῦ Ὁμήρου ὑπερβαλλόντως: καὶ οἱ πρῶτοι δὲ ἱστορικοὶ καὶ φυσικοὶ μυθογράφοι.

Medusa Bernini 1638/1648
Bernini’s Medusa