Podcasting, Performance, and Pedagogy

Another great post from the wonderful Deborah Beck

“Imitation is innate to humans from childhood and they differ from other living creatures in this, that they are the most prone to imitation and their earliest learning comes about through imitation.”

τό τε γὰρ μιμεῖσθαι σύμφυτον τοῖς ἀνθρώποις ἐκ παίδων ἐστὶ καὶ τούτῳ διαφέρουσι τῶν ἄλλων ζῴων ὅτι μιμητικώτατόν ἐστι καὶ τὰς μαθήσεις ποιεῖται διὰ μιμήσεως τὰς πρώτας. Aristotle Poetics 1448b5

For the second year, my advanced Greek class at the University of Texas at Austin is creating a podcast series about our experiences reading and teaching ancient Greek. Last fall (2018), I piloted this idea in a course on Homer’s Iliad that satisfies university distributional requirements in writing and independent inquiry. I thought that a podcast would be a great way to work on both of these skills, while also giving all of us an opportunity to reach out to people beyond our own classroom who are interested in Greek literature.

Our series, “Musings from Greek 365,” was a great first effort – we all had a good time; the relatively small number of listeners who found our work enjoyed it (including Sententiae Antiquae); and I learned a lot, both about the Iliad and about how to create an effective podcast. So did the students. But it was clearly a first effort, and I ended the semester with a long list of what I wanted do differently next time. This fall, with the benefit of the experience and mistakes of last year, we’re off to a great start with our series Sophocles Antigone in 2019.

A podcast series uses a consistent structure for the series as a whole, within which every episode has a lot of leeway for individual creativity. Traditional storytelling in ancient Greece works the same way. In classical mythology, the broad parameters of a given myth are stable, but individual poets, artists, and writers can adjust the details as they see fit. So, each podcast episode in our series consists largely of close reading and interpretation of a particular section of the play that a given student has already taught to their colleagues during a regular class period, along with some reflection on their experience of teaching. But podcasting, like mythology, allows for and indeed thrives on individual choices.

I simply talked for all of my introductory episode, and some students have done that. Other students use music to enliven their episodes, while still others chose to discuss their material with fellow students. In Episode 5, Lyle discussed modern versions of ancient tragedy with a friend in the College of Business, with whom he had read the Antigone in high school. The various media, rhetorical styles, and modes of speaking that students use in their podcasts call to mind the range of meters, stylistic levels, and musical styles in Greek tragedy itself. But at the same time, our shared norms and interests as a class tie together the individual episodes, just as particular characters and themes crop up repeatedly in both the Antigone and students’ podcast episodes about the play.

Podcasting, in other words, reminds us that tragedy is a performance genre, something that can easily fall by the wayside as students struggle through the highly abstract and allusive Greek of a choral ode, or the compressed style of back-and-forth dialogue. Podcasting also makes a fruitful pairing with teaching, itself a kind of performance. In both teaching and podcasting, and for that matter in good writing, we have to decide what we really want to say about our material and how best to say that. If we try to say too many things, or we introduce details that we think are interesting but no one else cares about, we lose our audience.

Mosaic_of_the_theatrical_masks_-_Google_Art_Project_(crop_without_borders)

Furthermore, the manner in which we perform our material can play a huge role in how effectively it connects with an audience. In fact, I decided to go to graduate school to become a professor in part because I had been active in high school theater, and I thought (correctly) that I would enjoy the performance aspects of teaching. And the students enjoy it too. Although each of them has commented – either informally or in their podcasts, or both – that teaching is much more time consuming than they had expected, if you listen to our podcast, you will hear in their own words that they relish the experience and they learned a lot.

Different students, unsurprisingly, came away with different take-aways. In Episode 3, Cassie tells us that she enjoyed her experience as a taste of what having her own class might be like. Laura came to see Creon’s attitude in her passage not as humorous, as she had initially thought when she served as “Teacher of the Day,” but as a complex and even sympathetic character. Laura finished Episode 4 with this summing-up: “If I’ve learned anything from this assignment, it’s that the close reading and the thinking I had to do to teach this passage showed me both the complexity of the text, and the complexity of Creon’s character.”

What has the professor learned? Unfortunately, I failed to come up with a good name for our podcast. I am bad at catchy titles, and this podcast is no exception. I chose “Sophocles Antigone in 2019” to point to the enduring relevance of the Antigone for conversations about justice, law, and good government. This becomes a more cogent aspect of the play with every passing day, but it’s still a boring name.

I did, however, improve the assignment guidelines for how to create a podcast, which I am happy to share with anyone who would like to see them. These guidelines break down the process of producing a podcast episode into a series of concrete steps with specific due dates attached to each. As a result, students complete their podcasts in a timely fashion – a consistent problem last year – and our series releases new episodes on a regular basis throughout the fall semester. I wanted to make sure we had a regular release schedule in part to make the podcast more appealing to listeners.

Better publicity was, and is, at the top of my list of needed improvements. Last year, we had no publicity at all, except what was generated by traffic on Podomatic, our free podcasting platform. This did a real disservice to the terrific work of the students, and one of my main priorities for this year was to learn more about publicizing a podcast. So, we have a regular release schedule, we have some public domain artwork, and I am in the process of listing our podcast with iTunes and Google Play. So far, so good. When this course ends, I’ll doubtless have a fresh list of ways to do various things better next time.

Podcasting is a lot of work. It’s also really fun and everyone involved will learn a lot, often in unexpected ways. At the end of Episode 2, Dylan says, “I’m not just trying to translate the lines, but trying to understand their place in the text and how they serve the play as a whole. This came as a bit of a shock, because I think it’s easy for us to think at first that if one can translate the lines, they must already understand them. After this experience, I can certainly say that’s not true.”

If you listen to our series, drop us a note and tell us what you learned.

Ancient Greek Method Acting

Aulus Gellius, Attic Nights 6.5

A story about the actor Polus, which is worth relating:

There was once a very famous actor in Greece, who was preeminent among his peers due to the distinctness and delight of his manner and voice. They say that his name was Polus, and he acted many of the tragedies of the great poets very seriously and with great skill. This Polus lost his most preciously cherished son to death. Once he seemed to have sufficiently worked through his grief, he returned to the pursuit of his art.

At that time in Athens, he was about to perform Sophocles’ Electra, in which he was required to carry an urn as though the bones of Orestes were inside. The argument of the play was so composed that Electra, as though she were bearing the remains of her brother, should bewail and lament his supposed death. Therefore Polus put on a mourning habit and took the urn from the tomb of his son, and as though he were grasping the bones of Orestes, he choked up not with representations and imitation, but with real grief and truly breathing lamentation. And so, though it seemed that everyone was watching a play, it was a performance of real grief.”

Image result for ancient greek electra

Historia de Polo histrione memoratu digna. Histrio in terra Graecia fuit fama celebri, qui gestus et vocis claritudine et venustate ceteris antistabat: nomen fuisse aiunt Polum, tragoedias poetarum nobilium scite atque asseverate actitavit. Is Polus unice amatum filium morte amisit. Eum luctum quoniam satis visus est eluxisse, rediit ad quaestum artis. In eo tempore Athenis Electram Sophoclis acturus gestare urnam quasi cum Oresti ossibus debebat. Ita compositum fabulae argumentum est, ut veluti fratris reliquias ferens Electra comploret commisereaturque interitum eius existimatum. Igitur Polus lugubri habitu Electrae indutus ossa atque urnam e sepulcro tulit filii et quasi Oresti amplexus opplevit omnia non simulacris neque imitamentis, sed luctu atque lamentis veris et spirantibus. Itaque cum agi fabula videretur, dolor actus est.

Speech for the Speechless

Photius, s.v. aphasia

“Wordlessness (aphasia): voicelessness (aphônia)

᾿Αφασία· ἀφωνία.

Sophocles, Oedipus at Colonus, 1280-4

“Wretched brother, tell him what you need.
A multitude of words can be pleasurable,
Burdensome, or they can arouse pity somehow—
They give a kind of voice to the voiceless

έγ᾿, ὦ ταλαίπωρ᾿, αὐτὸς ὧν χρείᾳ πάρει.
τὰ πολλὰ γάρ τοι ῥήματ᾿ ἢ τέρψαντά τι,
ἢ δυσχεράναντ᾿, ἢ κατοικτίσαντά πως,
παρέσχε φωνὴν τοῖς ἀφωνήτοις τινά.

Related image

“The Ascension of Fools” Some Ancient Comments on Stupidity

μωρολογία: properly, “stupid-talking” or “the talk of fools”. But why not: “the science of stupidity”?

Sophocles, fr. 924

“Stupidity is a terrible opponent to wrestle”
ὡς δυσπάλαιστόν <ἐστιν> ἀμαθία κακόν

Terence, Phormio, 659-660

“Whether I claim he does this because of stupidity or

malice—whether this is a knowing plot, or incompetence, I am unsure.”

utrum stultitia facere ego hunc an malitia
dicam, scientem an imprudentem, incertu’ sum.

Sophocles, fr. 925

“Stupidity really is evil’s sibling”

ἡ δὲ μωρία
μάλιστ᾿ ἀδελφὴ τῆς πονηρίας ἔφυ

Suetonius, Divus Claudius 38

“But he did not stay quiet even about his own stupidity: but claimed that he had faked it on purpose under Gaius because he would have not escaped and advanced to his eventual position otherwise—and that this was supported by certain oracles. But he persuaded no one. And after a brief time, a book was published with the title “The Ascension of Fools” which posited that no one can pretend stupidity.”

Ac ne stultitiam quidem suam reticuit simulatamque a se ex industria sub Gaio, quod aliter evasurus perventurusque ad susceptam stationem non fuerit, quibusdam oratiunculis testatus est; nec tamen49 persuasit, cum intra breve tempus liber editus sit, cui index erat μωρῶν ἐπανάστασις, argumentum autem stultitiam neminem fingere.

Plutarch, Rational Beasts 998a

“Note that a lack of intelligence or stupidity in some animals emerges in contrast with the abilities and sharpness of others as you might compare an ass or a sheep with a fox, a wolf or a bee. It would be the same if you would compare Polyphemos or that idiot Koroibos to your grandfather Autolykos. For I do not think that there is so great a difference between beasts as there is between individual people in thinking, using reason, and in memory.”

ἐννόησον δ᾿ ὅτι τὰς ἐνίων ἀβελτερίας καὶ βλακείας ἐλέγχουσιν ἑτέρων πανουργίαι καὶ δριμύτητες, ὅταν ἀλώπεκι καὶ λύκῳ καὶ μελίττῃ παραβάλῃς ὄνον καὶ πρόβατον· ὥσπερ εἰ σαυτῷ τὸν Πολύφημον ἢ τῷ πάππῳ σου τῷ Αὐτολύκῳ τὸν Κόροιβον ἐκεῖνον τὸν μωρόν οὐ γὰρ οἶμαι θηρίου πρὸς θηρίον ἀπόστασιν εἶναι τοσαύτην, ὅσον ἄνθρωπος ἀνθρώπου τῷ φρονεῖν καὶ λογίζεσθαι καὶ μνημονεύειν ἀφέστηκεν.

Andocides, On His Return 2

“These men must be the dumbest of all people or they are the most inimical to the state. If they believe that it is also better for their private affairs when the state does well, then they are complete fools in pursuing something opposite to their own advantage right now. If they do not believe that they share common interests with you, then they must be enemies of the state”

δεῖ γὰρ αὐτοὺς ἤτοι ἀμαθεστάτους εἶναι πάντων ἀνθρώπων, ἢ τῇ πόλει ταύτῃ δυσμενεστάτους. εἰ μέν γε νομίζουσι τῆς πόλεως εὖ πραττούσης καὶ τὰ ἴδια σφῶν αὐτῶν ἄμεινον ἂν φέρεσθαι, ἀμαθέστατοί εἰσι τὰ ἐναντία νῦν τῇ ἑαυτῶν ὠφελείᾳ σπεύδοντες· εἰ δὲ μὴ ταὐτὰ ἡγοῦνται σφίσι τε αὐτοῖς συμφέρειν καὶ τῷ ὑμετέρῳ κοινῷ, δυσμενεῖς ἂν τῇ πόλει εἶεν·

Seneca the Elder, Suasoriae, 21

“A special recognition for stupidity needs to be given to the rhetorician Corvus who said, “Since Xerxes is already sailing against us on his sea, shouldn’t we flee before the earth is taken from us””

Corvo rhetori testimonium stuporis reddendum est, qui dixit: “quidni, si iam Xerses ad nos suo mari navigat, fugiamus, ntequam nobis terra subripiatur?”

Image result for ancient greek stupidity

People-eating, Tyrant-Loving, Money-Makers: Some More Useful Greek Compounds

δημεχθής, “hated by the people”
δήμευσις, “confiscation of property”
δημοβόρος, “people devouring”
δημοκόλαξ, “people-flatterer”
δημοπίθηκος, “charlatan”

“You are a people eating king who rules over nobodies”

δημοβόρος βασιλεὺς ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις, Hom. Il. 1.231

τυραννεῖον, “a tyrant’s home”
τυραννοδαίμων, “a superhuman tyrant”
τυραννοδιδάσκαλος, “teacher of tyrants”
τυραννοποιός, “tyrant maker”
τυραννοφόνος, “tyrant slayer”
φιλοτύραννος, “tyrant-lover”

For the etymology of tyrant….

“Bring down a people-eating tyrant however you desire
No criticism for this comes from the gods”

δημοφάγον δὲ τύραννον ὅπως ἐθέλεις κατακλῖναι
οὐ νέμεσις πρὸς θεῶν γίνεται οὐδεμία, Theognis, fr. 1181-2

“Money makes the man. A poor man isn’t noble or honored…”

χρήματ’ ἄνηρ, πένιχρος δ’ οὐδ’ εἲς πέλετ’ ἔσλος οὐδὲ τίμιος, Alcaeus fr. 360

χρηματαγωγός, “money-carrier”
χρηματιστής, “money-maker”
χρηματοδαίτης , “money distributing”
φιλοχρματός, “money-lover”

“Money finds men friends
and honor too, and, at the last,
the seat of power nearest heaven.
No one, truly, is an enemy to money;
Anyone who is denies his hatred.
Wealth is skilled at creeping into places
High and low, places where a poor man,
Even if he enters, cannot get what he wants.
A body that is malformed, wealth makes attractive;
A senseless man, wealth makes wise.”

τὰ χρήματ’ ἀνθρώποισιν εὑρίσκει φίλους,
αὖθις δὲ τιμάς, εἶτα τῆς ὑπερτάτης
τυραννίδος θακοῦσιν ἀγχίστην ἕδραν.
ἔπειτα δ’ οὐδεὶς ἐχθρὸς οὔτε φύεται
πρὸς χρήμαθ’ οἵ τε φύντες ἀρνοῦνται στυγεῖν.
δεινὸς γὰρ ἕρπειν πλοῦτος ἔς τε τἄβατα
καὶ †πρὸς τὰ βατά†, χὠπόθεν πένης ἀνὴρ
οὐδ’ ἐντυχὼν δύναιτ’ ἂν ὧν ἐρᾷ τυχεῖν.
καὶ γὰρ δυσειδὲς σῶμα καὶ δυσώνυμον
γλώσσῃ σοφὸν τίθησιν εὔμορφόν τ’ ἰδεῖν, Soph. Frag. 88

File:Greek Silver Tetradrachm of Athens (Attica).jpg
From Wikimedia Commons

Advice on Christmas Gifts from Solon to Lucretius

Epigonoi Fr. 4 (From Clement of Alexandria)

“Many evils come to men from gifts”

ἐκ γὰρ δώρων πολλὰ κάκ’ ἀνθρώποισι πέλονται.

 

Ovid, Ars Amatoria 2.275

“Poems are certainly praised, but great gifts are what is sought.”

carmina laudantur sed munera magna petuntur.

 

Sophocles, Ajax, 664-5

“But the old saying is true: the gifts of enemies are no gifts, and sure to yield no profit.”

ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἀληθὴς ἡ βροτῶν παροιμία,
ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα κοὐκ ὀνήσιμα

 

Aeschylus, fr. 279a2

“Alone of the gods, Death doesn’t long for gifts.”

μόνος θεῶν γὰρ Θάνατος οὐ δώρων ἐρᾶι·

 

Solon, 13.64

“The gifts of the gods must not be rejected”

δῶρα δ᾿ ἄφυκτα θεῶν γίγνεται ἀθανάτων

religion-09

Nostoi, fr. 8.1

“Gifts debase the minds and actions of men”

δῶρα γὰρ ἀνθρώπων νόον ἤπαφεν ἠδὲ καὶ ἔργα

 

Lucretius, De Rerum Natura 5.1430-1439

“The race of man, then, labors uselessly and in vain
as we always consume our time in empty concerns
because we don’t understand that there’s a limit to having—
and there’s an end to how far true pleasure can grow.
This has dragged life bit by bit into the deep sea
and has stirred at its bottom great blasts of war.
But the guardian of the earth turns around the great sky
and teaches men truly that the year’s seasons come full circle
and that all must be endured with a sure reason and order.”

Ergo hominum genus in cassum frustraque laborat
semper et [in] curis consumit inanibus aevom,
ni mirum quia non cognovit quae sit habendi
finis et omnino quoad crescat vera voluptas;
idque minutatim vitam provexit in altum
et belli magnos commovit funditus aestus.
at vigiles mundi magnum versatile templum
sol et luna suo lustrantes lumine circum
perdocuere homines annorum tempora verti
et certa ratione geri rem atque ordine certo.

What A Piece of Work: Homer, Sophocles and Shakespeare

These passages are helpful reminders any day of man’s horror and wonder.

Homer, Odyssey 18.130-5

“The earth raises up nothing feebler than man—
[of all the things that creep and breathe over the earth]
For we think that we will never suffer evil tomorrow
As long as the gods give us excellence and our limbs are quick.
But when the gods carry out painful things too,
We endure them unwillingly with a tormented heart.”

οὐδὲν ἀκιδνότερον γαῖα τρέφει ἀνθρώποιο
[πάντων, ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει.]
οὐ μὲν γάρ ποτέ φησι κακὸν πείσεσθαι ὀπίσσω,
ὄφρ’ ἀρετὴν παρέχωσι θεοὶ καὶ γούνατ’ ὀρώρῃ·
ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ λυγρὰ θεοὶ μάκαρες τελέωσι,
καὶ τὰ φέρει ἀεκαζόμενος τετληότι θυμῷ.

Uplifting? Yes. And it made me think of the famous “Ode to Man” from Sophocles’ Antigone (332-41):

“There are many wonders and none
is more awe-inspiring than humanity.
This thing that crosses the sea
as it whorls under a stormy wind
finding a path on enveloping waves.
It wears down imperishable Earth, too,
the oldest of the gods, a tireless deity,
as the plows trace lives from year to year
drawn by the race of horses….”

?Ο. Πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀν-
θρώπου δεινότερον πέλει·
τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν
πόντου χειμερίῳ νότῳ
χωρεῖ, περιβρυχίοισιν
περῶν ὑπ’ οἴδμασιν, θεῶν
τε τὰν ὑπερτάταν, Γᾶν
ἄφθιτον, ἀκαμάταν, ἀποτρύεται,
ἰλλομένων ἀρότρων ἔτος εἰς ἔτος,
ἱππείῳ γένει πολεύων.

(It keeps going… Go here for the full text).  This, of course, I cannot consider without thinking of Shakespeare’s Hamlet (2.2.303-12):

“What a piece of work is a man, how noble in reason, how
infinite in faculties, in form and moving how express and
admirable, in action how like an angel, in apprehension how like
a god! the beauty of the world, the paragon of animals—and yet,
to me, what is this quintessence of dust? Man delights not me—
nor woman neither, though by your smiling you seem to say so.”

And this always leads me to listen to the musical ‘version’ from Hair, the sweetness of the song makes the bitter lesson a bit easier to swallow:

Three Fragments on (Not) Living From Sophocles

 

Fr. 488 (Peleus)

“Not existing is better than living badly”

τὸ μὴ γὰρ εἶναι κρεῖσσον ἢ τὸ ζῆν κακῶς

Fr. 593 (Tereus)

“Let any man who lives acquire however much
Pleasure each day offers. Tomorrow always comes upon him
Blind.”

ζώοι τις ἀνθρώπων τὸ κατ’ ἦμαρ ὅπως
ἥδιστα πορσύνων• τὸ δ’ ἐς αὔριον αἰεὶ
τυφλὸν ἕρπει

fr. 698 (Philoctetes at Troy)

“Death is the final doctor for all disease”
ἀλλ’ ἔσθ’ ὁ θάνατος λοῖσθος ἰατρὸς νόσων

If the New Year Makes You Feel Old, Don’t Read This

Euripides, fr. 25 (Aeolus):

“Alas, the ancient proverb holds well:
We old men are nothing other than a sound
and an image, lurking imitations of dreams.
We have no mind and but we think we know how to think well.”

φεῦ φεῦ, παλαιὸς αἶνος ὡς καλῶς ἔχει·
γέροντες οὐδέν ἐσμεν ἄλλο πλὴν ψόφος
καὶ σχῆμ’, ὀνείρων δ’ ἕρπομεν μιμήματα·
νοῦς δ’ οὐκ ἔνεστιν, οἰόμεσθα δ’ εὖ φρονεῖν.

This is certainly uplifting. Not sure if I prefer to age with Euripides in mind or this:

Democritus, fr. 296

“Old age is the perfect handicap: it has everything and lacks everything.”

γῆρας ὁλόκληρός ἐστι πήρωσις·
πάντ’ ἔχει καὶ πᾶσιν ἐνδεῖ.

If not, maybe we can take some solace in Pindar:

Pindar, Olympian 4.25-27

“Sometimes even young men grow grey hair before the right time of life”

φύονται δὲ καὶ νέοις
ἐν ἀνδράσιν πολιαί
θαμάκι παρὰ τὸν ἁλικίας ἐοικότα χρόνον

But if we get too high on that, we can always rely on Cicero to bring us back to earth:

Sophocles,  fr. 65

“No one loves living as much as a man growing old”

τοῦ ζῆν γὰρ οὐδεὶς ὡς ὁ γηράσκων ἐρᾷ

 

Cicero, On Old Age 24

“No one is so old that he thinks he could not live another year”

nemo enim est tam senex qui se annum non putet posse vivere

Mile-By-Mile Quotes for a Marathon

 

Sentantiae Antiquae is running a Marathon today (For real, Rock N’ Roll San Antonio). Here’s a quote for every mile.

 

Mile 1: Feeling Irrational Noble Thoughts

 

Hesiod Works and Days, 289-90

“The gods made sweat the price for virtue.”

τῆς δ’ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν

ἀθάνατοι·

 

Actual Shirt Worn During Marathon
Actual Shirt Worn During Marathon Last Year

 

Mile 2: Positive Feelings Continue

 

Horace, Epistles 1.4.12-14

“Amidst hope and anxiety, fear and rage, believe that every day has risen as your last: pleasant is the arrival of the hour which was never expected”.

inter spem curamque, timores inter et iras omnem crede diem tibi diluxisse supremum: grata superveniet quae non sperabitur hora

 

Mile 3: When I try to Check Myself

Plutarch, Agesilaos 2.2

“His weakness made his desire for glory manifest: he would refuse no labor and shirk no deed.”

ἀλλὰ καὶ τὴν φιλοτιμίαν ἐκδηλοτέραν ἐποίει, πρὸς μηδένα πόνον μηδὲ πρᾶξιν ἀπαγορεύοντος αὐτοῦ διὰ τὴν χωλότητα.


Mile 4: Self-Righteous Thoughts Get Delirious

Cicero, Pro Sestio 143

“Let us spurn the rewards of today and look to future glory; let us deem best what is most honorable; let us hope for what we want, but bear what befalls us; finally, let us consider that even the bodies of brave men and great citizens are mortal; but that activity of the mind and the glory of virtue are forever.”

praesentis fructus neglegamus, posteritatis gloriae serviamus; id esse optimum putemus quod erit rectissimum; speremus quae volumus, sed quod acciderit feramus; cogitemus denique corpus virorum fortium magnorum hominum esse mortale, animi vero motus et virtutis gloriam sempiternam

Mile 5: When I start to Make Jokes to Myself about Pheidippides

Lucian, On Mistakes in Greeting

“After saying ‘hello’ he died with his greeting a gasped out a final farewell”

καὶ τοῦτο εἰπὼν συναποθανεῖν τῇ ἀγγελίᾳ καὶ τῷ χαίρειν συνεκπνεῦσαι

Continue reading “Mile-By-Mile Quotes for a Marathon”