Lol-lianos: He’s In It For the Words.

Suda, lambda 670

Lollianos: From Ephesus. A sophist. A student of Isaios the Assyrian. He was born during the time of the emperor Hadrian. He wrote many things.

Λολλιανός, ᾿Εφέσιος, σοφιστής, μαθητὴς ᾿Ισαίου τοῦ ᾿Ασσυρίουγεγονὼς ἐπὶ ᾿Αδριανοῦ τοῦ Καίσαρος. ἔγραψε πολλά.

Philostratus, Lives of the Sophists, 526

“Lollianos the Ephesian was the first Chair of Rhetoric at Athens and he also stood as governor of the Athenian people as the general of the hoplites. This office in early years was meant for the gathering of supplies and preparations for war; but in those days it was concerned with provisions and the food in the market. When there was a serious protest in the bread-sellers district, and the Athenians were on the verge of stoning Lollianos, Pankrates the Cynic, who in later years studied Philosophy at the Isthmus, stepped forward and said: “Lollianos isn’t a bread-seller, he’s a purveyor of words!” He distracted the Athenians enough that they put down the rocks that were in their hands.

Another time when the grain shipment came from Thessaly and there were no public funds, Lollianos assigned the payment to his students and a heap of money was collected. This seems to be the mark of a clever man and one wise at politics, but his next move shows him just and wise: for he refunded all those who contributed money the amount he charged for his lectures.”

κγ′. Λολλιανὸς δὲ ὁ ᾿Εφέσιος προὔστη μὲν τοῦ ᾿Αθήνησι θρόνου πρῶτος, προὔστη δὲ καὶ τοῦ ᾿Αθηναίων δήμου στρατηγήσας αὐτοῖς τὴν ἐπὶ τῶν ὅπλων, ἡ δὲ ἀρχὴ αὕτη πάλαι μὲν κατέλεγέ τε καὶ ἐξῆγεν ἐς τὰ πολέμια, νυνὶ δὲ τροφῶν ἐπιμελεῖται καὶ σίτου ἀγορᾶς. θορύβου δὲ καθεστηκότος παρὰ τὰ ἀρτοπώλια καὶ τῶν ᾿Αθηναίων βάλλειν αὐτὸν ὡρμηκότων Παγκράτης ὁ κύων ὁ μετὰ ταῦτα ἐν ᾿Ισθμῷ φιλοσοφήσας παρελθὼν ἐς τοὺς ᾿Αθηναίους καὶ εἰπὼν „Λολλιανὸς οὐκ ἔστιν ἀρτοπώλης, ἀλλὰ λογοπώλης” διέχεεν οὕτω τοὺς ᾿Αθηναίους, ὡς μεθεῖναι τοὺς λίθους διὰ χειρὸς αὐτοῖς ὄντας. σίτου δὲ ἐκ Θετταλίας ἐσπεπλευκότος καὶ χρημάτων δημοσίᾳ οὐκ ὄντων ἐπέτρεψεν ὁ Λολλιανὸς ἔρανον τοῖς αὐτοῦ γνωρίμοις, καὶ χρήματα συχνὰ ἠθροίσθη. καὶ τοῦτο μὲν ἀνδρὸς εὐμηχάνου δόξει καὶ σοφοῦ τὰ πολιτικά, ἐκεῖνο δὲ δικαίου τε καὶ εὐγνώμονος· τὰ γὰρ χρήματα ταῦτα τοῖς ξυμβαλομένοις ἀπέδωκεν ἐπανεὶς τὸν μισθὸν τῆς ἀκροάσεως.

Lovely Lollianos? Also known as Publius Hordeonius Lollianus, a rhetorician during the time of Hadrian.

 

Image result for Ancient Greek Bread

Ktesippos Beats his Father (and Conditional Madness)

Plato, Euthydemos 298e-299

Dionysodorus said, “Indeed, if you answer me immediately, you will agree with these things. Tell me, do you have a dog?

Ktesippos said “yes, a real scoundrel”

“And does he have puppies?”

“Yes, several just like him.”

“Therefore, your dog is a father.”

“Yup. I even saw him mounting the mother myself.”

“What about this: Isn’t the dog yours?”

“Absolutely.”

“So, since he is a father who is yours then the dog is your father and you are a puppies’ brother?”

And then, Dionysodorus quickly interjected before Ktesippos could speak at all: “And tell me one more thing: do you beat your dog?

Ktesippos laughed then said, “Yes, by the gods, because I can’t beat you!”

“Therefore, you beat your own father”, he said.

“It would be whole lot more just if I would beat your father, since he thought it right to have sons like this!”

Αὐτίκα δέ γε, ἦ δ᾿ ὃς ὁ Διονυσόδωρος, ἄν μοι ἀποκρίνῃ, ὦ Κτήσιππε, ὁμολογήσεις ταῦτα. εἰπὲ γάρ μοι, ἔστι σοι κύων;

Καὶ μάλα πονηρός, ἔφη ὁ Κτήσιππος.

Ἔστιν οὖν αὐτῷ κυνίδια;

Καὶ μάλ᾿, ἔφη, ἕτερα τοιαῦτα.

Οὐκοῦν πατήρ ἐστιν αὐτῶν ὁ κύων;

Ἔγωγέ τοι εἶδον, ἔφη, αὐτὸν ὀχεύοντα τὴν κύνα.

 Τί οὖν; οὐ σός ἐστιν ὁ κύων;

Πάνυ γ᾿, ἔφη.

Οὐκοῦν πατὴρ ὢν σός ἐστιν, ὥστε σὸς πατὴρ γίγνεται ὁ κύων καὶ σὺ κυναρίων ἀδελφός;

Καὶ αὖθις ταχὺ ὑπολαβὼν ὁ Διονυσόδωρος, ἵνα μὴ πρότερόν τι εἴποι ὁ Κτήσιππος, Καὶ ἔτι γέ μοι μικρόν, ἔφη, ἀπόκριναι· τύπτεις τὸν κύνα

τοῦτον; καὶ ὁ Κτήσιππος γελάσας, Νὴ τοὺς θεούς, ἔφη· οὐ γὰρ δύναμαι σέ. Οὐκοῦν τὸν σαυτοῦ πατέρα, ἔφη, τύπτεις. Πολὺ μέντοι, ἔφη, δικαιότερον τὸν ὑμέτερον πατέρα τύπτοιμι, ὅ τι μαθὼν σοφοὺς υἱεῖς οὕτως ἔφυσεν.

Image result for Ancient Greek dog

About seven years ago, soon after the birth  of our first child, I put most of Ancient Greek grammar on powerpoint slides in order to (1) tighten up and improve my Greek courses (I made narrated presentations that I shared with students); (2) create a portfolio of Greek teaching materials that I would use for the foreseeable future; and (3) studiously avoid not writing a book by doing very important work. The sleeplessness of the first few months of my daughter’s life coupled with a special type of cabin-fever (it was 100+ degrees for over 60 days straight) might have warped my judgment a bit. Inspired by Plato’s Euthydemos I wrote the following examples for Greek conditional statements:

Present Simple Conditionals

εἰ Σωκράτης τὸν ἀδελφὸν διδάσκει, ὁ ἀδελφὸς τὸν κύνα κτεῖναι ἐθέλει

If Socrates is teaching your brother, then you brother is wanting/willing to kill the dog

Present General Conditionals

ἐὰν Σωκράτης τὸν ἀδελφὸν διδάσκῃ, ὁ ἀδελφὸς τὸν κύνα κτεῖναι ἐθέλει

If Socrates teaches your brother, then your brother wants to kill the dog.

Present Contrafactual

εἰ Σωκράτης τὸν ἀδελφὸν ἐδιδάσκε, ὁ ἀδελφὸς τὸν κύνα κτεῖναι ἄν ἠθέλε

If Socrates were teaching your brother, then your brother would want to kill the do

Past Simple 

εἰ Σωκράτης τὸν ἀδελφὸν δεδίδαχεν, ὁ ἀδελφὸς τὸν κύνα κτεῖναι ἄν ἠθέληκεν

If Socrates did teach your brother, then your brother wanted to kill the dog

Past General

εἰ Σωκράτης τὸν ἀδελφὸν διδάσκοι, ὁ ἀδελφὸς τὸν κύνα κτεῖναι ἠθέλε

If Socrates taught your brother, then your brother wanted to kill the dog

Past Contrafactual

εἰ Σωκράτης τὸν ἀδελφὸν ἐδίδαξεν, ὁ ἀδελφὸς τὸν κύνα κτεῖναι ἄν ἠθέλἠσεν

If Socrates had taught your brother, then your brother would have wanted to kill the dog

Future Most Vivid (Future Simple)

εἰ Σωκράτης τὸν ἀδελφὸν δίδαξει, ὁ ἀδελφὸς τὸν κύνα κτεῖναι ἄν ἐθελήσει

If Socrates teaches your brother, then your brother will want to kill the dog

Future More Vivid (Future General)

εἰ Σωκράτης τὸν ἀδελφὸν διδάσκῃ, ὁ ἀδελφὸς τὸν κύνα κτεῖναι ἄν ἐθελήσει

If Socrates teaches your brother, then your brother will want to kill the dog

Future Less Vivid (Future Less Real)

εἰ Σωκράτης τὸν ἀδελφὸν διδάσκοι, ὁ ἀδελφὸς τὸν κύνα κτεῖναι ἄν ἐθέλοι

If Socrates should teach your brother, then your brother would want to kill the dog

I am teaching my introductory class conditional statements today. I am still using these highly suspect sentences.

The Real Profit of Wisdom with Friends

From Xenophon’s Memorobilia 1.6.13

In this passage Socrates argues against the sophists’ practice of taking money to teach about wisdom. In modern terms, Socrates might be seen as arguing against the commodification of our everyday relationships and exchanges. One can only imagine his responses to the notion of the ‘sharing economy’.

“Socrates responded to these things, “Antiphon, we share the belief that there is both a noble and a shameful way to share beauty and wisdom. For if someone offers beauty to anyone who wants it for money, people call him a prostitute. But if someone makes someone he knows who is a good and noble lover into a friend, we consider it prudent. It is the same way with wisdom: people call men who sell it to anyone who wishes for money a sophist [just like prostitutes] but whoever makes a friend of anyone he knows as capable and teaches him whatever good he can, we think that he has accomplished the duties of a good and noble citizen.

This, then, is how I proceed myself, Antiphon, just as some might get excited about a good horse, or a dog or a bird, I am so much more eager for good friends. And, if I know anything good, I teach it and I suggest others to them from whom I think they might gain some benefit concerning virtue. I also work through the treasures left by the wise men of old—those they have left in writing their books—opening them with my friends and picking out whatever good we discover.  We consider this a great profit, if we become mutual friends* in this way.”

Socrates

ὁ δὲ Σωκράτης πρὸς ταῦτα εἶπεν· ῏Ω ᾿Αντιφῶν, παρ’ ἡμῖν νομίζεται τὴν ὥραν καὶ τὴν σοφίαν ὁμοίως μὲν καλόν, ὁμοίως δὲ αἰσχρὸν διατίθεσθαι εἶναι. τήν τε  γὰρ ὥραν ἐὰν μέν τις ἀργυρίου πωλῇ τῷ βουλομένῳ, πόρνον αὐτὸν ἀποκαλοῦσιν, ἐὰν δέ τις, ὃν ἂν γνῷ καλόν τε κἀγαθὸν ἐραστὴν ὄντα, τοῦτον φίλον ἑαυτῷ ποιῆται, σώφρονα νομίζομεν· καὶ τὴν σοφίαν ὡσαύτως τοὺς μὲν ἀργυρίου τῷ

βουλομένῳ πωλοῦντας σοφιστὰς [ὥσπερ πόρνους] ἀποκαλοῦσιν, ὅστις δὲ ὃν ἂν γνῷ εὐφυᾶ ὄντα διδάσκων ὅ τι ἂν ἔχῃ ἀγαθὸν φίλον ποιεῖται, τοῦτον νομίζομεν, ἃ τῷ καλῷ κἀγαθῷ πολίτῃ προσήκει, ταῦτα ποιεῖν. ἐγὼ δ’ οὖν καὶ αὐτός, ὦ ᾿Αντιφῶν, ὥσπερ ἄλλος τις ἢ ἵππῳ ἀγαθῷ ἢ κυνὶ ἢ ὄρνιθι ἥδεται, οὕτω καὶ ἔτι μᾶλλον ἥδομαι φίλοις ἀγαθοῖς, καὶ ἐάν τι ἔχω ἀγαθόν, διδάσκω, καὶ ἄλλοις συνίστημι παρ’ ὧν ἂν ἡγῶμαι ὠφελήσεσθαί τι αὐτοὺς εἰς ἀρετήν· καὶ τοὺς θησαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν, οὓς ἐκεῖνοι κατέλιπον ἐν βιβλίοις γράψαντες, ἀνελίττων κοινῇ σὺν τοῖς φίλοις διέρχομαι, καὶ ἄν τι ὁρῶμεν ἀγαθὸν ἐκλεγόμεθα· καὶ μέγα νομίζομεν κέρδος, ἐὰν ἀλλήλοις φίλοι* γιγνώμεθα.

 

* φίλοι: has a manuscript variant of ὠφέλιμοι. So the phrase could be “if we are/become beneficial to each other.”

When He Studied Philosophy, He Dressed Like a Slob—Philostratus, V.S. 567

 

From the Lives of the Sophists (Aristocles of Pergamum)

“Aristocles of Pergamum was famous among sophists—I will relate as much as I have heard about him from older men. This man came from a consular rank; although from the time of childhood through adolescence he studied the work of the Peripatetic school, he moved on to the sophists and frequented Herodes’ lectures on extemporaneous speech in Rome. As a student of philosophy,  he was coarse and heedless in appearance, and his clothing was squalid; but as a sophist, he took delicate care—he reformed his squalid ways and introduced into his house the pleasures of the lyre, pipes, and voices as if he had heard them knocking at his door. Although in earlier days he had been rather restrained, now he frequently went to the theater and its great noise.

When he was becoming well-known in Pergamum and all of Greece nearby was fixated with him, Herodes traveled to Pergamum and sent his own students to him—he raised up Aristocles as a vote from Athena would.  His fashion of speech was clear and Attic, but it was readier for set-debate than forensic use—for his speech had no anger or sudden breaks; and his Atticism, if it were to be weighed against Herodes’ speech, would seem rather slight and to lack in weight and sound. Aristocles died when his hair was half-grey, when he was just starting to get old.”

 

γ′. ᾿Ονομαστὸς ἐν σοφισταῖς καὶ ᾿Αριστοκλῆς ὁ ἐκ τοῦ Περγάμου, ὑπὲρ οὗ δηλώσω, ὁπόσα τῶν πρεσβυτέρων ἤκουον· ἐτέλει μὲν γὰρ ἐς ὑπάτους ὁ ἀνὴρ οὗτος, τὸν δὲ ἐκ παίδων ἐς ἥβην χρόνον τοὺς ἀπὸ τοῦ Περιπάτου φιλοσοφήσας λόγους ἐς τοὺς σοφιστὰς μετερρύη θαμίζων ἐν τῇ ῾Ρώμῃ τῷ ῾Ηρώδῃ διατιθεμένῳ σχεδίους λόγους. ὃν δὲ ἐφιλοσόφει χρόνον αὐχμηρὸς δοκῶν καὶ τραχὺς τὸ εἶδος καὶ δυσπινὴς τὴν ἐσθῆτα ἥβρυνε καὶ τὸν αὐχμὸν ἀπετρίψατο ἡδονάς τε, ὁπόσαι λυρῶν τε καὶ αὐλῶν καὶ εὐφωνίας εἰσί, πάσας ἐσηγάγετο ἐπὶ τὴν δίαιταν, ὥσπερ ἐπὶ θύρας αὐτῷ ἡκούσας, τὸν γὰρ πρὸ τοῦ χρόνον οὕτω κεκολασμένος ἀτάκτως ἐς τὰ θέατρα ἐφοίτα καὶ ἐπὶ τὴν τούτων ἠχώ. εὐδοκιμοῦντι δὲ αὐτῷ κατὰ τὸ Πέργαμον κἀξηρτημένῳ πᾶν τὸ ἐκείνῃ ῾Ελληνικὸν ἐξελαύνων ὁ ῾Ηρώδης ἐς Πέργαμον ἔπεμψε τοὺς ἑαυτοῦ ὁμιλητὰς πάντας καὶ τὸν ᾿Αριστοκλέα ἦρεν, ὥσπερ τις ᾿Αθηνᾶς ψῆφος. ἡ δὲ ἰδέα τοῦ λόγου διαυγὴς μὲν καὶ ἀττικίζουσα, διαλέγεσθαι δὲ ἐπιτηδεία μᾶλλον ἢ ἀγωνίζεσθαι, χολή τε γὰρ ἄπεστι τοῦ λόγου καὶ ὁρμαὶ πρὸς βραχὺ αὐτή τε ἡ ἀττίκισις, εἰ παρὰ τὴν τοῦ ῾Ηρώδου γλῶτταν βασανίζοιτο, λεπτολογεῖσθαι δόξει μᾶλλον ἢ κρότου τε καὶ ἠχοῦς ξυγκεῖσθαι. ἐτελεύτα δὲ ὁ ᾿Αριστοκλῆς μεσαιπόλιος, ἄρτι προσβαίνων τῷ γηράσκειν.

Dionysius of Miletus and the Memory-Men: Learning by Nature, Not Magic

Philostratus, Lives of the Sophists, 521-522

“Consider it immaterial whether Dionysius of Miletus was, as some claim, born from famous forebears or whether, as others maintain, he was a child of freedmen, since he became well-known through his own efforts. For emphasis on one’s ancestors is a trait of those with no chance of praise earned on their own.

523-524

These foregoing details provide a general sense of Dionysius, and how it was his custom to consider the matter of his speeches as long as [his teacher] Isaios would. Concerning the story circulating about Dionysius, that he trained his students in mnemonic practice using the Chaldean arts*, I will attempt to show its origins. There are no special arts of memory, nor could there be. For, since memory teaches us the arts, it is unteachable itself; there is no method of gaining it since it is a present from nature or a portion of the immortal soul. For, it shouldn’t be credited that human beings are mortal, nor could any of the things we have learned be taught unless memory itself lived alongside men. Whether it is right to call her the mother of time or her child, I will not quibble with the poets—let it be whatever they want.

In addition to this, who canonized among the wise would be so heedless of his own reputation as to slander what has actually been taught correctly by using witchcraft with his students? Where, then, does the mnemonic skill of his followers come from? The speeches of Dionysius provided such pleasure to them that they compelled him to repeat them often, and he would—since he could sense their delight in hearing them. The students who learned more easily used to imprint them on their thoughts and they used to recite them to others once they had fully retained them by practice rather than memory.  This is why the used to be called “memory-men” and made this technique their art. In addition, this is why some criticize the speeches of Dionysius as bits collected from here and there, since they claim that where Dionysius was brief, others have added much.”

*i.e., Some type of magic

κβ′. Διονύσιος δὲ ὁ Μιλήσιος εἴθ’, ὡς ἔνιοί φασι, πατέρων ἐπιφανεστάτων ἐγένετο, εἴθ’, ὥς τινες, αὐτὸ τοῦτο ἐλευθέρων, ἀφείσθω τούτου τοῦ μέρους, ἐπειδὴ οἰκείᾳ ἀρετῇ ἐλαμπρύνετο, τὸ γὰρ καταφεύγειν ἐς τοὺς ἄνω ἀποβεβληκότων ἐστὶ τὸν ἐφ’ ἑαυτῶν ἔπαινον.

Τοιάδε μὲν ἡ ἐπίπαν ἰδέα τοῦ Διονυσίου, καθ’ ἣν τὰ τῆς μελέτης αὐτῷ προὔβαινεν ἐπισκοπουμένῳ καιρόν, ὅσονπερ ὁ ᾿Ισαῖος, ὁ δὲ λόγος ὁ περὶ τοῦ Διονυσίου λεγόμενος, ὡς Χαλδαίοις τέχναις τοὺς ὁμιλητὰς τὸ μνημονικὸν ἀναπαιδεύοντος πόθεν εἴρηται, ἐγὼ δηλώσω· τέχναι μνήμης οὔτε εἰσὶν οὔτ’ ἂν γένοιντο, μνήμη μὲν γὰρ δίδωσι τέχνας, αὐτὴ δὲ ἀδίδακτος καὶ οὐδεμιᾷ τέχνῃ ἁλωτός, ἔστι γὰρ πλεονέκτημα φύσεως ἢ τῆς ἀθανάτου ψυχῆς μοῖρα. οὐ γὰρ ἄν ποτε θνητὰ νομισθείη τὰ ἀνθρώπεια, οὐδὲ διδακτά, ἃ ἐμάθομεν, εἰ μνήμη συνεπολιτεύετο ἀνθρώποις, ἣν εἴτε μητέρα δεῖ χρόνου καλεῖν, εἴτε παῖδα, μὴ διαφερώμεθα πρὸς τοὺς ποιητάς, ἀλλ’ ἔστω, ὅ τι βούλονται. πρὸς δὲ τούτοις τίς οὕτως εὐήθης κατὰ τῆς ἑαυτοῦ δόξης ἐν σοφοῖς γραφόμενος, ὡς γοητεύων ἐν μειρακίοις διαβάλλειν καὶ ἃ ὀρθῶς ἐπαιδεύθη; πόθεν οὖν τὸ μνημονικὸν τοῖς ἀκροωμένοις; ἄπληστα τὴν ἡδονὴν ἐδόκει τὰ τοῦ Διονυσίου καὶ πολλάκις ἐπαναλαμβάνειν αὐτὰ ἠναγκάζετο, ἐπειδὴ ξυνίει σφῶν χαιρόντων τῇ ἀκροάσει. οἱ δὴ εὐμαθέστεροι τῶν νέων ἐνετυποῦντο αὐτὰ ταῖς γνώμαις καὶ ἀπήγγελλον ἑτέροις μελέτῃ μᾶλλον ἢ μνήμῃ ξυνειληφότες, ὅθεν μνημονικοί τε ὠνομάζοντο καὶ τέχνην αὐτὸ πεποιημένοι. ἔνθεν ὁρμώμενοί τινες τὰς τοῦ Διονυσίου μελέτας ἐσπερματολογῆσθαί φασιν, ὡς δὴ ἄλλο ἄλλου ξυνενεγκόντων ἐς αὐτάς, ἐν ᾧ ἐβραχυλόγησεν.

Philostratus, Heroicus 7.5

“There was no telling of tales nor yet did anyone sing things that had not happened before Priam and Troy. The art of poetry concerned prophecy and Alkmene’s son Herakles and had just been established, not yet in its bloom since Homer had not yet sung, some say until right after the sack of Troy or within a few years, but others say that he made it a poem as many as eight generations later.”

… καίτοι, ξένε, πρὸ Πριάμου καὶ Τροίας οὐδὲ ῥαψωδία τις ἦν, οὐδὲ ᾔδετο τὰ μήπω πραχθέντα, ποιητικὴ μὲν γὰρ ἦν περί τε τὰ μαντεῖα περί τε τὸν ᾿Αλκμήνης ῾Ηρακλέα, καθισταμένη τε ἄρτι καὶ οὔπω ἡβάσκουσα, ῞Ομηρος δὲ οὔπω ᾖδεν, ἀλλ’ οἱ μὲν Τροίας ἁλούσης, οἱ δὲ ὀλίγαις, οἱ δ’ ὀκτὼ γενεαῖς ὕστερον ἐπιθέσθαι αὐτὸν τῇ ποιήσει λέγουσιν.

Yeah, we’re getting Second Sophistic with it today. There were a few Philostratoi, but this Lucius Flavius Philostratus was a sophist who lived in the second and third centuries CE.

Philosopher-King? Lollianus was Almost Stoned Over Bread (Philostratus, Vita Sophistarum, 526

Philostratus, Lives of the Sophists, 526

“Lollianus the Ephesian was the first Chair of Rhetoric at Athens and he also stood as governor of the Athenian people as the general of the hoplites. This office in early years was meant for the gathering of supplies and preparations for war; but in those days it was concerned with provisions and the food in the market. When there was a serious protest in the bread-sellers district, and the Athenians were on the verge of stoning Lollianus, Pankrates the Cynic, who in later years studied Philosophy at the Isthmus, stepped forward and said: “Lollianus isn’t a bread-seller, he’s a purveyor of words!” He distracted the Athenians enough that they put down the rocks that were in their hands.”

κγ′. Λολλιανὸς δὲ ὁ ᾿Εφέσιος προὔστη μὲν τοῦ ᾿Αθήνησι θρόνου πρῶτος, προὔστη δὲ καὶ τοῦ ᾿Αθηναίων δήμου στρατηγήσας αὐτοῖς τὴν ἐπὶ τῶν ὅπλων, ἡ δὲ ἀρχὴ αὕτη πάλαι μὲν κατέλεγέ τε καὶ ἐξῆγεν ἐς τὰ πολέμια, νυνὶ δὲ τροφῶν ἐπιμελεῖται καὶ σίτου ἀγορᾶς. θορύβου δὲ καθεστηκότος παρὰ τὰ ἀρτοπώλια καὶ τῶν ᾿Αθηναίων βάλλειν αὐτὸν ὡρμηκότων Παγκράτης ὁ κύων ὁ μετὰ ταῦτα ἐν ᾿Ισθμῷ φιλοσοφήσας παρελθὼν ἐς τοὺς ᾿Αθηναίους καὶ εἰπὼν „Λολλιανὸς οὐκ ἔστιν ἀρτοπώλης, ἀλλὰ λογοπώλης” διέχεεν οὕτω τοὺς ᾿Αθηναίους, ὡς μεθεῖναι τοὺς λίθους διὰ χειρὸς αὐτοῖς ὄντας.

Lovely Lollianus? Also known as Publius Hordeonius Lollianus, a rhetorician during the time of Hadrian.

The More You Have, The More You Want — Aulus Gellius and Favorinus on the Logic of Wealth

Attic Nights, IX, 7

“On the fact that it is necessary that a man who has much requires much and a brief, elegant saying on the subject from the philosopher Favorinus.

Absolutely true is the fact which wise men have recited from both observation and experience, namely that a man who has much has great needs and that these needs come not from an overwhelming poverty but from great abundance—many things are required to maintain the many things you have. Whoever, then, has much and wishes to be on guard or to plan that he may not lose or lack anything, must not acquire more, but must instead possess less so that he may lose less. I remember this line from Favorinus, obscured among a great applause and expressed in these fewest words:

“It is impossible for someone who has fifteen thousand cloaks not to want more. Should I desire more in addition to what I have, once I have lost some of it, I will be satisfied with what I retain.” [Favorinus fr. 104]

Necessum esse, qui multa habeat, multis indigere; deque ea re Favorini philosophi cum brevitate eleganti sententia.

1 Verum est profecto, quod observato rerum usu sapientes viri dixere, multis egere, qui multa habeat, magnamque indigentiam nasci non ex inopia magna, sed ex magna copia: multa enim desiderari ad multa, quae habeas, tuenda. 2 Quisquis igitur multa habens cavere atque prospicere velit, ne quid egeat neve quid desit, iactura opus esse, non quaestu, et minus habendum esse, ut minus desit. 3 Hanc sententiam memini a Favorino inter ingentes omnium clamores detornatam inclusamque verbis his paucissimis: τὸν γὰρ μυρίων καὶ πεντακισχιλίων χλαμύδων δεόμενον οὐκ ἔστι μὴ πλειόνων δεῖσθαι· οἷς γὰρ ἔχω προσδεόμενος, ἀφελὼν ὧν ἔχω, ἀρκοῦμαι οἷς ἔχω.

The sentiment is not identical, but it is not altogether that different either:

Philostratus, Lives of the Sophists 1.502 (Critias): On the Importance of Harmony in Word and Deed

In discussing the life and death of Critias (relative of Plato, one of the Thirty Tyrants of Athens), Philostratus writes.

“I claim that no man can die nobly if he does so for the wrong beliefs. This seems to me to be the reason that [Critias’] wisdom and thoughts are less well esteemed by the Greeks. For, if our words are not in accord with our character, we seem to speak with a foreign tongue, like flutes.”

ἐμοὶ δὲ ἀποπεφάνθω μηδένα ἀνθρώπων καλῶς δὴ ἀποθανεῖν ὑπὲρ ὧν οὐκ ὀρθῶς εἵλετο, δι’ ἅ μοι δοκεῖ καὶ ἡ σοφία τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὰ φροντίσματα ἧττον σπουδασθῆναι τοῖς ῞Ελλησιν• εἰ γὰρ μὴ ὁμολογήσει ὁ λόγος τῷ ἤθει, ἀλλοτρίᾳ τῇ γλώττῃ δόξομεν φθέγγεσθαι, ὥσπερ οἱ αὐλοί.