Tell Me Ancient Sages: Should I Take a Nap?

Democritus D183 [(B212) Stob. 3.6.27]

“Sleeping in the day is a sign of trouble in the body or else anxiety, laziness or ignorance of the soul”

ἡμερήσιοι ὕπνοι σώματος ὄχλησιν ἢ ψυχῆς ἀδημοσύνην ἢ ἀργίην ἢ ἀπαιδευσίην σημαίνουσι.

But Cicero did it!

Cicero, De Divinatione 2. 142 (Full text on the Scaife Viewer)

“With the exception of that dream about Marius, I don’t remember any one clearly. How many of the nights during my long life have been useless! Now too, thanks to a break in my political work, I have stopped studying at night and I have added daytime napping—which I never used to do at all. But I am neither bothered by any dream in so much sleep—and certainly not concerning these great affairs, and nor do I ever think more to myself that must be dreaming when I actually see the magistrates in the forum and the senators in the senate.”

Mihi quidem praeter hoc Marianum nihil sane, quod meminerim. Frustra igitur consumptae tot noctes tam longa in aetate! Nunc quidem propter intermissionem forensis operae et lucubrationes detraxi et meridiationes addidi, quibus uti antea non solebam, nec tam multum dormiens ullo somnio sum admonitus, tantis praesertim de rebus, nec mihi magis umquam videor, quam cum aut in foro magistratus aut in curia senatum video, somniare.

Theocritus, Epigram 19

“Be bold and sit down—if you want, take a nap”

θαρσέων καθίζευ, κἢν θέλῃς ἀπόβριξον

Philostratus, Heroicus 16

“For he happened to be sleeping there at midday…”

ὁ μὲν γὰρ ἔτυχε καθεύδων μεσημβρίας ἐνταῦθα

Warning…

Apuleius, Metamorphoses 4.27 (Full Latin text on the Scaife Viewer)

“To start with, only false dreams accompany naps during the day and, in addition, even nighttime dreams often prophesy the opposite facts. For example, crying, being beaten or even sometimes having your throat slit in dreams actually predicts profitable or prosperous futures. Laughing or scarfing down honey-sweet treats or having sex, on the contrary, will foretell someone being troubled by depression, physical exhaustion and other kinds of curses.”

Nam praeter quod diurnae quietis imagines falsae perhibentur, tunc etiam nocturnae visiones contrarios eventus nonnumquam pronuntiant. Denique flere et vapulare et nonnumquam iugulari lucrosum prosperumque proventum nuntiant; contra ridere et mellitis dulciolis ventrem saginare vel in voluptatem Veneriam convenire tristitie animi, languore corporis, damnisque ceteris vexatum iri praedicabunt.

Martial, Epigram 3.44.16 (Full Latin text on the Scaife Viewer)

“Exhausted, I am trying to sleep—you keep waking me when I lie down.”

lassus dormio: suscitas iacentem.

Lucian, A True Story 2. 26 (Full Greek text on the Scaife Viewer)

“I was not there for I happened to be taking a nap at the dinner party”

ἐγὼ μὲν οὐ παρῆν· ἐτύγχανον γὰρ ἐν τῷ συμποσίῳ κοιμώμενος

Varro did it too!

Varro, On Agriculture 2.6 (Full text on LacusCurtius)

“I would not be able to live here, where the night and day return and depart in equal turn, if I did not split the difference with my customary midday nap.”

Ego hic, ubi nox et dies modice redit et abit, tamen aestivo die, si non diffinderem meo insiticio somno meridie, vivere non possum. Illic in semenstri die aut nocte quem ad modum quicquam seri aut alescere aut meti possit?

Give me a verdict, Horace….

Horace, Epistle 2.31-36 (Full Latin text on the Scaife Viewer)

“Come now, what disturbs the sound of our shared song?
One who once wore finely made and beautiful hair
One you know was pleasing to thirsty Cinara,
And who would drink bright Falernian in the middle of the day,
Now a small meal pleases him followed by a nap in the soft plants by a river–
It is not shameful to have been a fool, but only not to stop being one.”

Nunc age, quid nostrum concentum dividat audi.
quem tenues decuere togae nitidique capilli,
quem scis immunem Cinarae placuisse rapaci,
quem bibulum liquidi media de luce Falerni,
cena brevis iuvat et prope rivum somnus in herba;
nec lusisse pudet, sed non incidere ludum.

Image result for medieval monk napping
British Library Royal 10 E IV f. 221

A Comic Scene for Parents and Small Children

Plautus, Curculio, 182-184

Ph. Shhhhh.
Pal: Why? I am being quiet. Why don’t you go back to sleep?
Ph. I am sleeping. Don’t yell.
Pal. But you are awake.
Ph. No. I am sleeping the way I do. This is how I sleep!

Phae: tace.
Pal: quid, taceam? quin tu is dormitum?
Phae: dormio, ne occlamites.
Pal: tuquidem uigilas.
Phae: at meo more dormio: hic somnust mihi.

Image result for Ancient Roman Sleeping

Did You Sleep Ok?

Contemporaneous with any number of erotic epigrams collected in the Greek Anthology are the spells, rituals, and hymns of the Magic Papyri from Greco-Roman Egypt.

As these examples show, the epigrams and magic spells sometimes have nearly identical concerns: disrupting the beloved’s sleep or manipulating her dreams. Both epigram and magic spell seem a form of consolation for the frustrations of unrequited love.  Yet I think it can be said of the epigram that it disciplines the sentiment with meter. 

The magic spell, in contrast, seems an ongoing and futile acting-out. Also, the magic spell has this contradictory character: the lover bewitched by the beloved’s natural charms (her beauty, mind, character, or what have you) must resort to the supernatural to bewitch her in turn. The supernatural might represent awesome power, but its invocation underscores the insufficiency, the relative poverty, of the lover’s own means (his beauty, mind, character, or what have you). And of course the lover’s overvaluation of the beloved is also on display: he thinks only the gods are a match for her! 

Magic‌ ‌Spell‌ ‌to‌ ‌Appear‌ ‌in‌ ‌Dreams‌ ‌(PMG.‌ ‌VII.407-10)‌ ‌

If‌ ‌you‌ ‌wish‌ ‌to‌ ‌appear‌ ‌to‌ ‌someone‌ ‌during‌ ‌the‌ ‌night‌ ‌in‌ ‌dreams,‌ ‌say‌ ‌to‌ ‌the‌ ‌lamp‌ ‌which‌ ‌is‌ ‌lit‌ ‌
everyday,‌ ‌and‌ ‌say‌ ‌it‌ ‌often:‌ ‌“Let‌ ‌such-and-such‌ ‌woman,‌ ‌whom‌ ‌such-and-such‌ ‌bore,‌ ‌ ‌
see‌ ‌me‌ ‌in‌ ‌her‌ ‌sleep—now!‌ ‌now!‌ ‌quick!‌ ‌quick!”‌ ‌ ‌


Meleager‌ ‌(Greek‌ ‌Anthology‌ ‌5.174)‌ ‌ ‌

You’re‌ ‌asleep,‌ ‌Zenophila,‌ ‌soft‌ ‌flower.‌ ‌ ‌
Now,‌ ‌if‌ ‌only‌ ‌I‌ ‌were‌ ‌wingless‌ ‌Sleep‌ ‌
Penetrating‌ ‌your‌ ‌eyelids,‌ ‌stopping‌ ‌him‌ ‌
Who‌ ‌charms‌ ‌even‌ ‌Zeus‌ ‌from‌ ‌visiting‌ ‌you.‌ ‌ ‌
Then‌ ‌I‌ ‌alone‌ ‌would‌ ‌possess‌ ‌you.‌ ‌

Magic‌ ‌Spell‌ ‌to‌ ‌Cause‌ ‌Sleeplessness‌ ‌(PMG‌ ‌XII.‌ ‌376-380)‌ ‌

Taking‌ ‌a‌ ‌live‌ ‌bat‌ ‌by‌ ‌the‌ ‌right‌ ‌wing,‌ ‌write‌ ‌with‌ ‌myrrh‌ ‌the‌ ‌figure‌ ‌below.‌ ‌On‌ ‌the‌ ‌left‌ ‌wing‌ ‌
engrave‌ ‌the‌ ‌7‌ ‌names‌ ‌of‌ ‌the‌ ‌god‌ ‌and‌ ‌also‌ ‌this:‌ ‌“Let‌ ‌such-and-such‌ ‌woman‌ ‌whom‌ ‌
such-and-such‌ ‌bore‌ ‌be‌ ‌sleepless‌ ‌until‌ ‌she‌ ‌consents.”‌ ‌And‌ ‌with‌ ‌that,‌ ‌release‌ ‌the‌ ‌bat‌ ‌
again‌ ‌.‌ ‌.‌ ‌.and‌ ‌she‌ ‌will‌ ‌die‌ ‌from‌ ‌sleeplessness‌ ‌within‌ ‌7‌ ‌days.‌ ‌ ‌


Callimachus‌ ‌(Greek‌ ‌Anthology‌ ‌5.23)‌ ‌

May‌ ‌you‌ ‌sleep,‌ ‌Conopium,‌ ‌just‌ ‌as‌ ‌you‌ ‌ ‌
Make‌ ‌me‌ ‌sleep‌ ‌at‌ ‌your‌ ‌cold‌ ‌doorstep.‌ ‌
May‌ ‌you‌ ‌sleep,‌ ‌unjust‌ ‌woman,‌ ‌just‌ ‌as‌ ‌you‌ ‌ ‌
Make‌ ‌the‌ ‌man‌ ‌who‌ ‌loves‌ ‌you‌ ‌sleep.‌ ‌ ‌
Even‌ ‌in‌ ‌your‌ ‌dreams‌ ‌you’re‌ ‌a‌ ‌stranger‌ ‌to‌ ‌mercy.‌ ‌
The‌ ‌neighbors‌ ‌show‌ ‌compassion,‌ ‌but‌ ‌you,‌ ‌
Not‌ ‌even‌ ‌in‌ ‌your‌ ‌dreams.‌ ‌ ‌
But,‌ ‌soon‌ ‌enough‌ ‌grey‌ ‌hair‌ ‌will‌ ‌remind‌ ‌you‌ ‌
Of‌ ‌all‌ ‌this.‌ ‌

Magic‌ ‌Spell‌ ‌to‌ ‌Appear‌ ‌in‌ ‌Dreams‌ ‌(PMG.‌ ‌VII.407-10)‌ ‌

     ᾿Εάν τινι ἐθέλῃς [ἐ]μφανῆναι διὰ νυκτὸς ἐν ὀνείροις, λέγε πρὸς τὸν λύχνον τὸν καθημερινόν, λέγε πολλάκις· ‘χειαμωψει: ερπεβωθ: ἰδέτω με ἡ δεῖνα, ἣν ἡ δεῖνα, ἐν τοῖς  ὕπνοις, ἤδη ἤδη, ταχὺ ταχύ.’ καὶ κοινά, ὅσ’ ἂν βούλῃ.

(note:‌ ‌I’ve‌ ‌excluded‌ ‌the‌ ‌indecipherable‌ ‌magic‌ ‌words‌ ‌with‌ ‌which‌ ‌the‌ ‌incantation‌ ‌begins)‌ ‌ ‌

Meleager‌ ‌5.174‌ ‌

εὕδεις‌,‌ ‌‌Ζηνοφίλα‌,‌ ‌‌τρυφερὸν‌‌ ‌‌θάλος‌.‌ ‌‌εἴθ᾽‌‌ ‌‌ἐπὶ‌‌ ‌‌σοὶ‌‌ ‌‌νῦν‌ ‌ ‌
ἄπτερος‌‌ ‌‌εἰσῄεινὝπνος‌‌ ‌‌ἐπὶ‌‌ ‌‌βλεφάροις‌,‌ ‌ ‌
ὡς‌‌ ‌‌ἐπὶ‌‌ ‌‌σοὶ‌‌ ‌‌μηδ᾽‌‌ ‌‌οὗτος‌,‌ ‌‌ὁ‌‌ ‌‌καὶ‌‌ ‌‌Διὸς‌‌ ‌‌ὄμματα‌‌ ‌‌θέλγων‌,‌ ‌ ‌
φοιτήσαι‌,‌ ‌‌κάτεχον‌‌ ‌‌δ᾽‌‌ ‌‌αὐτὸς‌‌ ‌‌ἐγώ‌‌ ‌‌σε‌‌ ‌‌μόνος‌.‌ ‌ ‌

Magic‌ ‌Spell‌ ‌to‌ ‌Cause‌ ‌Sleeplessness‌ ‌(PMG‌ ‌XII.‌ ‌376-380)‌ ‌

‌᾿Αγρυπνητικόν.‌ ‌λαβὼν‌ ‌νυκτερίδαν‌ ‌ζῶσαν‌ ‌ἐπὶ‌ ‌τῆς‌ ‌δεξιᾶς‌ ‌πτέρυγος‌ ‌ζωγράφησον‌ ‌ζμύρνῃ‌ ‌τὸ‌ ‌ὑποκείμενον‌ ‌ζῴδιον,‌ ‌ἐπὶ‌ ‌τῆς‌ ‌ἀριστερᾶς‌ ‌τὰ‌ ‌ζ′‌ ‌ὀνόματα‌ ‌κατάγραψον‌ ‌θεοῦ‌ ‌καὶ‌ ‌ὅτι·‌ ‌‘ἀγρυπνείτω‌ ‌ἡ‌ ‌δεῖνα,‌ ‌ἣν‌ ‌δεῖνα,‌ ‌ἕως‌ ‌συνφωνήσῃ.’‌ ‌καὶ‌ ‌οὕτως‌ ‌αὖ‌ ‌αὐτὴν‌ ‌ ἀπόλυσον.‌ ‌ἐν‌ ‌ἀποκρούσει‌ ‌δὲ‌ ‌αὐτὸ‌ ‌ἀποτέλει‌ ‌τριταίας‌ ‌οὔσης‌ ‌τῆς‌ ‌θεοῦ,‌ ‌καὶ‌ ‌ἄυπνος‌ ‌τελευτήσει‌ ‌μὴ‌ ‌διαμηκύνασα‌ ‌ἡμέρας‌ ‌ζ′.‌ ‌ ‌

Callimachus‌ ‌5.23‌ ‌

οὕτως‌‌ ‌‌ὑπνώσαις‌,‌ ‌‌Κωνώπιον‌,‌ ‌‌ὡς‌‌ ‌‌ἐμὲ‌‌ ‌‌ποιεῖς‌ ‌ ‌
κοιμᾶσθαι‌‌ ‌‌ψυχροῖς‌‌ ‌‌τοῖσδε‌‌ ‌‌παρὰ‌‌ ‌‌προθύροις‌ ‌ ‌
οὕτως‌‌ ‌‌ὑπνώσαις‌,‌ ‌‌ἀδικωτάτη‌,‌ ‌‌ὡς‌‌ ‌‌τὸν‌‌ ‌‌ἐραστὴν‌ ‌ ‌
κοιμίζεις‌:‌ ‌‌ἐλέου‌‌ ‌‌δ᾽‌‌ ‌‌οὐδ᾽‌‌ ‌‌ὄναρ‌‌ ‌‌ἠντίασας‌.‌ ‌ ‌
γείτονες‌‌ ‌‌οἰκτείρουσι‌:‌ ‌‌σὺ‌‌ ‌‌δ᾽‌‌ ‌‌οὐδ᾽‌‌ ‌‌ὄναρ‌‌ ‌.‌ ‌‌ἡ‌‌ ‌‌πολιὴ‌‌ ‌‌δὲ‌ ‌ ‌
αὐτίκ᾽‌‌ ‌‌ἀναμνήσει‌‌ ‌‌ταῦτά‌‌ ‌‌σε‌‌ ‌‌πάντα‌‌ ‌‌κόμη‌.‌ ‌

Helen Van Meene. #151. Untitled.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Tell Me Ancient Sages: Should I Take a Nap?

Democritus D183 [(B212) Stob. 3.6.27]

“Sleeping in the day is a sign of trouble in the body or else anxiety, laziness or ignorance of the soul”

ἡμερήσιοι ὕπνοι σώματος ὄχλησιν ἢ ψυχῆς ἀδημοσύνην ἢ ἀργίην ἢ ἀπαιδευσίην σημαίνουσι.

But Cicero did it!

Cicero, De Divinatione 2. 142 (Full text on the Scaife Viewer)

“With the exception of that dream about Marius, I don’t remember any one clearly. How many of the nights during my long life have been useless! Now too, thanks to a break in my political work, I have stopped studying at night and I have added daytime napping—which I never used to do at all. But I am neither bothered by any dream in so much sleep—and certainly not concerning these great affairs, and nor do I ever think more to myself that must be dreaming when I actually see the magistrates in the forum and the senators in the senate.”

Mihi quidem praeter hoc Marianum nihil sane, quod meminerim. Frustra igitur consumptae tot noctes tam longa in aetate! Nunc quidem propter intermissionem forensis operae et lucubrationes detraxi et meridiationes addidi, quibus uti antea non solebam, nec tam multum dormiens ullo somnio sum admonitus, tantis praesertim de rebus, nec mihi magis umquam videor, quam cum aut in foro magistratus aut in curia senatum video, somniare.

Theocritus, Epigram 19

“Be bold and sit down—if you want, take a nap”

θαρσέων καθίζευ, κἢν θέλῃς ἀπόβριξον

Philostratus, Heroicus 16

“For he happened to be sleeping there at midday…”

ὁ μὲν γὰρ ἔτυχε καθεύδων μεσημβρίας ἐνταῦθα

Warning…

Apuleius, Metamorphoses 4.27 (Full Latin text on the Scaife Viewer)

“To start with, only false dreams accompany naps during the day and, in addition, even nighttime dreams often prophesy the opposite facts. For example, crying, being beaten or even sometimes having your throat slit in dreams actually predicts profitable or prosperous futures. Laughing or scarfing down honey-sweet treats or having sex, on the contrary, will foretell someone being troubled by depression, physical exhaustion and other kinds of curses.”

Nam praeter quod diurnae quietis imagines falsae perhibentur, tunc etiam nocturnae visiones contrarios eventus nonnumquam pronuntiant. Denique flere et vapulare et nonnumquam iugulari lucrosum prosperumque proventum nuntiant; contra ridere et mellitis dulciolis ventrem saginare vel in voluptatem Veneriam convenire tristitie animi, languore corporis, damnisque ceteris vexatum iri praedicabunt.

Martial, Epigram 3.44.16 (Full Latin text on the Scaife Viewer)

“Exhausted, I am trying to sleep—you keep waking me when I lie down.”

lassus dormio: suscitas iacentem.

Lucian, A True Story 2. 26 (Full Greek text on the Scaife Viewer)

“I was not there for I happened to be taking a nap at the dinner party”

ἐγὼ μὲν οὐ παρῆν· ἐτύγχανον γὰρ ἐν τῷ συμποσίῳ κοιμώμενος

Varro did it too!

Varro, On Agriculture 2.6 (Full text on LacusCurtius)

“I would not be able to live here, where the night and day return and depart in equal turn, if I did not split the difference with my customary midday nap.”

Ego hic, ubi nox et dies modice redit et abit, tamen aestivo die, si non diffinderem meo insiticio somno meridie, vivere non possum. Illic in semenstri die aut nocte quem ad modum quicquam seri aut alescere aut meti possit?

Give me a verdict, Horace….

Horace, Epistle 2.31-36 (Full Latin text on the Scaife Viewer)

“Come now, what disturbs the sound of our shared song?
One who once wore finely made and beautiful hair
One you know was pleasing to thirsty Cinara,
And who would drink bright Falernian in the middle of the day,
Now a small meal pleases him followed by a nap in the soft plants by a river–
It is not shameful to have been a fool, but only not to stop being one.”

Nunc age, quid nostrum concentum dividat audi.
quem tenues decuere togae nitidique capilli,
quem scis immunem Cinarae placuisse rapaci,
quem bibulum liquidi media de luce Falerni,
cena brevis iuvat et prope rivum somnus in herba;
nec lusisse pudet, sed non incidere ludum.

Image result for medieval monk napping
British Library Royal 10 E IV f. 221

Tell Me Ancient Sages: Should I Take a Nap?

Democritus D183 [(B212) Stob. 3.6.27]

“Sleeping in the day is a sign of trouble in the body or else anxiety, laziness or ignorance of the soul”

ἡμερήσιοι ὕπνοι σώματος ὄχλησιν ἢ ψυχῆς ἀδημοσύνην ἢ ἀργίην ἢ ἀπαιδευσίην σημαίνουσι.

 

But Cicero did it!

Cicero, De Divinatione 2. 142

“With the exception of that dream about Marius, I don’t remember any one clearly. How many of the nights during my long life have been useless! Now too, thanks to a break in my political work, I have stopped studying at night and I have added daytime napping—which I never used to do at all. But I am neither bothered by any dream in so much sleep—and certainly not concerning these great affairs, and nor do I ever think more to myself that must be dreaming when I actually see the magistrates in the forum and the senators in the senate.”

Mihi quidem praeter hoc Marianum nihil sane, quod meminerim. Frustra igitur consumptae tot noctes tam longa in aetate! Nunc quidem propter intermissionem forensis operae et lucubrationes detraxi et meridiationes addidi, quibus uti antea non solebam, nec tam multum dormiens ullo somnio sum admonitus, tantis praesertim de rebus, nec mihi magis umquam videor, quam cum aut in foro magistratus aut in curia senatum video, somniare.

Theocritus, Epigram 19

“Be bold and sit down—if you want, take a nap”

θαρσέων καθίζευ, κἢν θέλῃς ἀπόβριξον

Philostratus, Heroicus 16

“For he happened to be sleeping there at midday…”

ὁ μὲν γὰρ ἔτυχε καθεύδων μεσημβρίας ἐνταῦθα

 

Warning…

Apuleius, Metamorphoses 4.27

“To start with, only false dreams accompany naps during the day and, in addition, even nighttime dreams often prophesy the opposite facts. For example, crying, being beaten or even sometimes having your throat slit in dreams actually predicts profitable or prosperous futures. Laughing or scarfing down honey-sweet treats or having sex, on the contrary, will foretell someone being troubled by depression, physical exhaustion and other kinds of curses.”

Nam praeter quod diurnae quietis imagines falsae perhibentur, tunc etiam nocturnae visiones contrarios eventus nonnumquam pronuntiant. Denique flere et vapulare et nonnumquam iugulari lucrosum prosperumque proventum nuntiant; contra ridere et mellitis dulciolis ventrem saginare vel in voluptatem Veneriam convenire tristitie animi, languore corporis, damnisque ceteris vexatum iri praedicabunt.

 

Martial, Epigram 3.44.16

“Exhausted, I am trying to sleep—you keep waking me when I lie down.”

lassus dormio: suscitas iacentem.

Lucian, A True Story 2. 26

“I was not there for I happened to be taking a nap at the dinner party”

ἐγὼ μὲν οὐ παρῆν· ἐτύγχανον γὰρ ἐν τῷ συμποσίῳ κοιμώμενος

 

Varro did it too!

Varro, On Agriculture 2.6

“I would not be able to live here, where the night and day return and depart in equal turn, if I did not split the difference with my customary midday nap.”

Ego hic, ubi nox et dies modice redit et abit, tamen aestivo die, si non diffinderem meo insiticio somno meridie, vivere non possum. Illic in semenstri die aut nocte quem ad modum quicquam seri aut alescere aut meti possit?

 

Give me a verdict, Horace….

Horace, Epistle 2.31-36

“Come now, what disturbs the sound of our shared song?
One who once wore finely made and beautiful hair
One you know was pleasing to thirsty Cinara,
And who would drink bright Falernian in the middle of the day,
Now a small meal pleases him followed by a nap in the soft plants by a river–
It is not shameful to have been a fool, but only not to stop being one.”

Nunc age, quid nostrum concentum dividat audi.
quem tenues decuere togae nitidique capilli,
quem scis immunem Cinarae placuisse rapaci,
quem bibulum liquidi media de luce Falerni,
cena brevis iuvat et prope rivum somnus in herba;
nec lusisse pudet, sed non incidere ludum.

Image result for medieval monk napping
British Library Royal 10 E IV f. 221

A Comic Scene for Parents and Small Children

Plautus, Curculio, 182-184

Ph. Shhhhh.
Pal: Why? I am being quiet. Why don’t you go back to sleep?
Ph. I am sleeping. Don’t yell.
Pal. But you are awake.
Ph. No. I am sleeping the way I do. This is how I sleep!

Phae: tace.
Pal: quid, taceam? quin tu is dormitum?
Phae: dormio, ne occlamites.
Pal: tuquidem uigilas.
Phae: at meo more dormio: hic somnust mihi.

Image result for Ancient Roman Sleeping

Tell Me Ancient Sages: Should I Take a Nap?

Democritus D183 [(B212) Stob. 3.6.27]

“Sleeping in the day is a sign of trouble in the body or else anxiety, laziness or ignorance of the soul”

ἡμερήσιοι ὕπνοι σώματος ὄχλησιν ἢ ψυχῆς ἀδημοσύνην ἢ ἀργίην ἢ ἀπαιδευσίην σημαίνουσι.

 

But Cicero did it!

Cicero, De Divinatione 2. 142

“With the exception of that dream about Marius, I don’t remember any one clearly. How many of the nights during my long life have been useless! Now too, thanks to a break in my political work, I have stopped studying at night and I have added daytime napping—which I never used to do at all. But I am neither bothered by any dream in so much sleep—and certainly not concerning these great affairs, and nor do I ever think more to myself that must be dreaming when I actually see the magistrates in the forum and the senators in the senate.”

Mihi quidem praeter hoc Marianum nihil sane, quod meminerim. Frustra igitur consumptae tot noctes tam longa in aetate! Nunc quidem propter intermissionem forensis operae et lucubrationes detraxi et meridiationes addidi, quibus uti antea non solebam, nec tam multum dormiens ullo somnio sum admonitus, tantis praesertim de rebus, nec mihi magis umquam videor, quam cum aut in foro magistratus aut in curia senatum video, somniare.

Theocritus, Epigram 19

“Be bold and sit down—if you want, take a nap”

θαρσέων καθίζευ, κἢν θέλῃς ἀπόβριξον

Philostratus, Heroicus 16

“For he happened to be sleeping there at midday…”

ὁ μὲν γὰρ ἔτυχε καθεύδων μεσημβρίας ἐνταῦθα

 

Warning…

Apuleius, Metamorphoses 4.27

“To start with, only false dreams accompany naps during the day and, in addition, even nighttime dreams often prophesy the opposite facts. For example, crying, being beaten or even sometimes having your throat slit in dreams actually predicts profitable or prosperous futures. Laughing or scarfing down honey-sweet treats or having sex, on the contrary, will foretell someone being troubled by depression, physical exhaustion and other kinds of curses.”

Nam praeter quod diurnae quietis imagines falsae perhibentur, tunc etiam nocturnae visiones contrarios eventus nonnumquam pronuntiant. Denique flere et vapulare et nonnumquam iugulari lucrosum prosperumque proventum nuntiant; contra ridere et mellitis dulciolis ventrem saginare vel in voluptatem Veneriam convenire tristitie animi, languore corporis, damnisque ceteris vexatum iri praedicabunt.

 

Martial, Epigram 3.44.16

“Exhausted, I am trying to sleep—you keep wake me when I lie down.”

lassus dormio: suscitas iacentem.

Lucian, A True Story 2. 26

“I was not there for I happened to be taking a nap at the dinner party”

ἐγὼ μὲν οὐ παρῆν· ἐτύγχανον γὰρ ἐν τῷ συμποσίῳ κοιμώμενος

 

Varro did it too!

Varro, On Agriculture 2.6

“I would not be able to live here, where the night and day return and depart in equal turn, if I did not split the difference with my customary midday nap.”

Ego hic, ubi nox et dies modice redit et abit, tamen aestivo die, si non diffinderem meo insiticio somno meridie, vivere non possum. Illic in semenstri die aut nocte quem ad modum quicquam seri aut alescere aut meti possit?

 

Give me a verdict, Horace….

Horace, Epistle 2.31-36

“Come now, what disturbs the sound of our shared song?
One who once wore finely made and beautiful hair
One you know was pleasing to thirsty Cinara,
And who would drink bright Falernian in the middle of the day,
Now a small meal pleases him followed by a nap in the soft plants by a river–
It is not shameful to have been a fool, but only not to stop being one.”

Nunc age, quid nostrum concentum dividat audi.
quem tenues decuere togae nitidique capilli,
quem scis immunem Cinarae placuisse rapaci,
quem bibulum liquidi media de luce Falerni,
cena brevis iuvat et prope rivum somnus in herba;
nec lusisse pudet, sed non incidere ludum.

Image result for medieval monk napping
British Library Royal 10 E IV f. 221

Seneca’s Fugue State

Seneca Moral Epistle 83. 5-7

“Not much of my strength remains for a bath. Then, after I do bathe, I have some dry bread, breakfast without a table. Hands don’t need to be washed after such a meal. After that, I nap for a bit. You are familiar with my custom: I take the shortest bit of sleep, as if just releasing myself from the yoke. It is enough for me to stop staying awake. At times, I know I have slept; at others, I only suspect it.”

 Non multum mihi  balneum superest. Panis deinde siccus et sine mensa prandium, post quod non sunt lavandae manus. Dormio minimum. Consuetudinem meam nosti: brevissimo somno utor et quasi interiungo. Satis est mihi vigilare desisse. Aliquando dormisse me scio, aliquando suspicor.

A sleeping man in a medieval manuscript - from British Library Royal 19 D III f. 458
British Library Royal 19 D III f. 458

Back to Bed: Some Compounds for a Sleepy Saturday

Updated with some new words. As always, inspired by Paul Holdengraber’s tweet:

http://twitter.com/holdengraber/status/741972797380034560

κλινήρης: klinêrês, “bed-ridden”

κλινοβατία: klinobatia, “confinement to bed”, lit. “bed-wandering/walking”

κλινοκαθέδριον: klinokathedrion, “easy-chair”, lit. “bed-chair”

κλινοπάλη: klinopalê, “bed-wrestling”

κλινοπηγία: klinopêgia, “bed-making”

κλινοποιός: klinopoios, “bed-maker”

κλινοχαρής:  klinokharês, “one who delights in bed”

κοιτωνοφύλαξ: koitônophulaks, “guardian of the bed-chamber”

κοῖτος: koitos, “bed”

κοιτίς: koitis, “casket”

κοιτίδιον: koitidion: “a little bed or little casket”

κοιτάζω: koitazô, “to put to bed”

κοιταῖος: koitaios, “lying abed”

κλινίδιον: klinidion, “a little bed”

κλινοχαρής: klinokharês, “delighting in bed”

κλινηφόρος: klinêphoros, “bed-carrier”

λέκτριος: lektrios, “lying abed”

λεκτροκλόπος: lektroklopos, “bed thief, i.e. adulterer

Alexis, fr. 287

“Yesterday you drank too much and now you’re hungover.
Take a nap—this will help it. Then let someone give you
Cabbage, boiled.”

ἐχθὲς ὑπέπινες, εἶτα νυνὶ κραιπαλᾷς.
κατανύστασον· παύσῃ γάρ. εἶτά σοι δότω
ῥάφανόν τις ἑφθήν.

νύσταγμα: nustagma, “nap”

νυσταγμός: nustagmos “drowsy”

νυστάζω: nustagô, “to nap, nod off”

νυσταλέος: nustaleos, “drowsy”

νυσταλογερόντιον:  nustalogerontion, “sleepy old man”

Even on weekdays, I get ornery without a nap. Although, to be fair, I worry that this is partly because I am like the bard Ion

Plato, Ion 532c

‘What then is the reason, Socrates, that I can’t pay attention or say anything worthy of account but simply fall asleep whenever someone talks about any other poet while, when anyone talks about Homer, I spring awake, I focus sharply, and I have an abundance of things to say?”

 ΙΩΝ. Τί οὖν ποτε τὸ αἴτιον, ὦ Σώκρατες, ὅτι ἐγώ, ὅταν μέν τις περὶ ἄλλου του ποιητοῦ διαλέγηται, οὔτε προσέχω τὸν νοῦν ἀδυνατῶ τε καὶ ὁτιοῦν συμβαλέσθαι λόγου ἄξιον, ἀλλ’ ἀτεχνῶς νυστάζω, ἐπειδὰν δέ τις περὶ ῾Ομήρου μνησθῇ, εὐθύς τε ἐγρήγορα καὶ προσέχω τὸν νοῦν καὶ εὐπορῶ ὅτι λέγω;

Image result for ancient greek bed vase

My five-year old son talks in his sleep. And I don’t mean that he merely makes sounds–he holds entire conversations with himself. Sometimes there are arguments. As I discovered this morning, however, there is no Ancient Greek word for “sleeping-talkng” or “sleep walking”.

Based on the compound “walking on air” (ἀεροβατεῖν) I propose ὑπνολέγειν (“sleep-talking”) and ὑπνοβατεῖν (“sleep-talking”). But I must admit that my faith is a bit rattled. So, here are some sleep-compounds from ancient Greek.

ὑπνομαχέω: (hupnomakheô) “fight against sleep”

ὑπνοποιός: (hupnopoios) “sleep-making”

ὑπνάπατης: (hupnapatês) “cheating of sleep”

ὑπνοφόβης: (hupnophobês) “frightening in sleep”

ὑπνοφόρος: (hupnophoros) “sleep-bringing”

ὑπνοδεσμήτος: (hupnodesmêtos) “bound-by-sleep”

ὑπνοτραπἑζος: (hupnotrapezos) “table-sleeper” (an epithet for a parasite)

Gorgias on Sleep and His Brother (Aelian, Varia Historiia 2.30)

“When Gorgias of Leontini was at the end of his life and, extremely old, he was over taken by a certain weakness, he stretched out in his bed slipping off to sleep. When one of his attendants who was looking over him asked how he was doing, Gorgias replied “Sleep is now starting to hand me over to his brother.””

Γοργίας ὁ Λεοντῖνος ἐπὶ τέρματι ὢν τοῦ βίου καὶ γεγηρακὼς εὖ μάλα ὑπό τινος ἀσθενείας καταληφθείς, κατ’ ὀλίγον ἐς ὕπνον ὑπολισθάνων ἔκειτο. ἐπεὶ δέ τις αὐτὸν παρῆλθε τῶν ἐπιτηδείων ἐπισκοπούμενος καὶ ἤρετο ὅ τι πράττοι, ὁ Γοργίας ἀπεκρίνατο ‘ἤδη με ὁ ὕπνος ἄρχεται παρακατατίθεσθαι τἀδελφῷ.’

Gorgias of Leontini was an orator who lived nearly one hundred years. In Greek myth, Sleep (Hypnos) and Death (Thanatos) are brothers. Here’s the Euphronios Krater that shows the pair carrying off the mortally wounded Sarpedon.

Euphronios_krater_side_A_MET_L.2006.10

The Roman Comic Scene Parents Act Out with Their Children

Plautus, Curculio, 182-184

It is as if Plautus wrote for a parent and a young child. Phaedromus = Me; Palinurus = Either child.

Ph. Shhhhh.
Pal: Why? I am being quiet. Why don’t you go back to sleep?
Ph. I am sleeping. Don’t yell.
Pal. But you are awake.
Ph. No. I am sleeping the way I do. This is how I sleep!

Phae: tace.
Pal: quid, taceam? quin tu is dormitum?
Phae: dormio, ne occlamites.
Pal: tuquidem uigilas.
Phae: at meo more dormio: hic somnust mihi.

Image result for Ancient Roman Sleeping