Andromache’s Sons With Neoptolemos

Scholia ad Eur. Andromache, 24

“In these halls, I [Andromache] produced this male child / after sleeping with Achilles’ son, my master]:

One source says that she bore only one son to Neoptolemos while others say that there were three: Pyrrhos, Molossos, Aiakos and a daughter named Troas. Lysimachus, in the second volume of his On Homecomings, writes that Proxenos and Nikomedes the Akanthian report in Macedonian Matters that Andromache gave birth to those who were just mentioned, and from Leonassa, Kleodaios’ daughter, [he fathered?] Argos, Pergamos, Pandaros, Dorieus, Genyos, Danae and Eurylockus. They also say that Pyrrhos received the kingdom from his father and that the country was named Mossia to give honor to Molossos.”

κἀγὼ δόμοις [τοῖσδ᾽ ἄρσεν᾽ ἐντίκτω κόρον / πλαθεῖσ᾽ ᾽Αχιλλέως παιδί, δεσπότῃ γ᾽ ἐμῷ] ἰδίως ἕνα φησὶ παῖδα γενέσθαι τῷ Νεοπτολέμῷ, ἄλλων τρεῖς λεγόντων Πύρρον, Μολοσσόν, Αἰακίδην καὶ Τρωάδα. Λυσίμαχος δὲ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Νόστων φησὶ Πρόξενον καὶ τὸν ᾽Ακάνθιον Νικομήδην ἐν τοῖς Μακεδονικοῖς ἱστορεῖν ἐκ μὲν ᾽Ανδρομάχης γενέσθαι τοὺς προειρημένους, ἐκ δὲ Λεωνάσσης τῆς Κλεοδαίου ῎Αργον, Πέργαμον, Πάνδαρον, Δωριέα, Γένυον, †δανάην, Εὐρύλοχον. φασὶ δὲ Πύρρῳ μὲν ἐγχειρίσαι τὴν βασιλείαν τὸν πατέρα, Μολοσσῷ δὲ τὴν ἐκ τῆς προσηγορίας τιμὴν προστάξαντα τὴν χώραν Μολοσσίαν ὀνομάζειν.

Andromache and Neoptolemus, by Pierre-Narcisse Guerin

A Fragment of An Odyssey

P. Ryl. 3.487 = Exertatio Ethopeoiaca [TLG] = LCL 360 Select Papyri 137

“…Ill-fated Elpenor, the one Kirke’s home stole away–
Like Antiphanes and man-eating Polyphemos–
Of the immortal [ ] [stories like that] I will tell you..

[fragments]

…and the trials of Penelope.
Don’t disbelieve that Odysseus has returned home,
When you see the scar that not even Penelope has seen.
Quit the stable, Philoitios. I will relieve you
Of trembling before the suitors to wander with your cattle.
I will make your household free for you. But in turn
All of you take up arms by my side against Eurymakhos and the rest
Of the suitors. You are well versed in their evil
Just as Telemachus and prudent Penelope are.
Cowherd, pledge yourself…
Become….

δύσμορ[ο]ς Ἐλπήνωρ, τ[ὸ]ν ἀφήρπασε δώματα
Κίρκης.
ἴκελ[α] Ἀν[τ]ιφάτηι καὶ ἀνδροφάγωι Πολυφήμωι
ἀθανά[τ]ο̣υ̣ .εσ[..]ψ̣ατ̣[…..]ρ̣ητην ἀγορεύσω
α̣ἰγὸς ᾿Αμαλ̣θεία̣ς σ̣[έ]λ̣[α]ς̣ [..].[..]εν αἰγίοχος Ζεύς
[ο]ὔριος̣ ὁρμ̣α̣[ί]ν̣ουσι̣ν ο̣τει̣ο αρουρ̣[….].π̣ι̣σ̣
οὐ ρ̣α̣.[.].θ..ο̣υθο..[.]υ̣κ̣…[…].[.]ε̣ς̣ [οὐ]δὲν ἐο̣ῦ̣σιν
ειμ̣[ ] ἀ̣νδρῶν
[ ]ι̣
[ ]ο̣ι̣μ̣ων
[ ]ε̣ μάκελλαν
[ ]ε̣ ποθ’ ὕδωρ
[ ]η̣ν ἐπὶ βώλῳ
[ ]θιος ἀνήρ
[ ]β̣[..]ρες
[ ]κα.[]

[]..ρ̣α̣τ̣ι̣[]
[]μ̣ω̣ι̣[]

. . . . .
ἀ]θλήματα [Πη]νελοπείης.
μὴ σύ γ᾿ ἄπιστος ἐῆις ὡς οὐ νόστησεν Ὀδυσσεύς,
οὐλὴν εἰσοράαις τὴν μηδ᾿ ἴδε Πηνελόπεια.
παύεο νῦν σταθμοῖο, Φιλοίτιε, κ[α]ί σε μεθήσω
μνηστῆρας τρομέοντα τεαῖς σὺν βουσὶν ἀλᾶσθαι·
στήσω σοι τεὸν οἶκον ἐλεύθερον. ἀλλὰ καὶ ὑμεῖς
ἀμφ᾿ ἐμὲ θωρήσσεσθε κατ᾿ Ἐυρυμάχοιο καὶ ἄλλω(ν)
μνηστήρων· κακότητος ἐπειρήθητε καὶ ὑμεῖς,
ἴκελα Τηλεμάχωι καὶ [ἐχέφρονι Πηνελοπείηι.
βουκόλε κάτθεο̣ []
γείνεο μὲν ποτι[]

I wrote a whole book about the Odyssey and just found out about this fragment. It is dated to the 3rd/4th century CE by Roberts in Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library. The hexameter is clearly later than Homer, but the story it tells is interesting: the bulk of the fragment seems to have Odysseus trying to convince the cow-herd Philoitios to join him in the fight against the suitors in exchange for a promise of manumission. This concept is really alien to the Homeric Odyssey

Philoitios is something of a silent double for Eumaios in the Odyssey as one of the “good” enslaved people. He closes the door on the suitors in book 21 (240) but speaks rarely. When He does, in book 20, he asks Eumaios who this stranger is, and confirms that he looks like a kingly man. He expresses sympathy with the stranger and tells Odysseus in disguise how much he misses his former master. Odysseus tells him that Odysseus will soon come home.

Odysseus, zijn zoon Telemachus, Eumaeus en Philoetius verlaten gewapend het paleis en gaan onderweg naar de vader van Odysseus: Laërtes. Minerva verbergt hen in duisternis op klaarlichte dag, zodat ze ongezien wegkomen.

The Gods Don’t Hate Those Who Suffer…

Macrobius, Saturnalia, 1. 45-46

“You can understand from the two popular lines which Epictetus wrote about himself that the gods do not completely hate those who suffer because of a range of miseries in this life, but that there are some secret causes which the curiosity of a few may be able to sense:

“I, Epictetus, was born a slave with a crippled body
both an Irus in poverty and dear to the gods.

You have, I believe, sufficient argument why the name “servant” should not be despised or taboo, since concern for a slave affected Jupiter and because it turns out that many of them are faithful, intelligent, brave, and even philosophers!”

45. cuius etiam de se scripti duo versus feruntur, ex quibus illud latenter intellegas, non omni modo dis exosos esse qui in hac vita cum aerumnarum varietate luctantur, sed esse arcanas causas ad quas paucorum potuit pervenire curiositas:

δοῦλος Ἐπίκτητος γενόμην καὶ σῶμ᾿ ἀνάπηρος,
καὶ πενίην Ἶρος καὶ φίλος ἀθανάτοις.

46. habes, ut opinor, adsertum non esse fastidio despiciendum servile nomen, cum et Iovem tetigerit cura de servo et multos ex his fideles providos fortes, philosophos etiam extitisse constiterit.

Image result for epictetus

Marcus Cato Was a Cheap, Cruel Man

Plutarch, Marcus Cato 339

“Some people blame these traits on Marcus Cato’s cheapness; but others believe he is a model for his rectitude and wisdom, since he counterbalanced the excess of everyone else. But I believe that how he used slaves up as if they were pack animals and then driving them away and selling them when they were old is the mark of a deeply cruel character—one that believes that human beings have nothing in common except for need.

But we know that kindness occupies more territory than justice. For we use law and justice only in reference to human beings, but it is kindness and charity that at times pour out from a gentle character even for the unthinking animals just as water from a full spring. Kind people take care of horses even when they are old and dogs too—not just when they are puppies, but when their old age requires care.”

Ταῦτα δ᾿ οἱ μὲν εἰς μικρολογίαν ἐτίθεντο τοῦ ἀνδρός, οἱ δ᾿ ὡς ἐπὶ διορθώσει καὶ σωφρονισμῷ τῶν ἄλλων ἐνδοτέρω συστέλλοντος ἑαυτὸν ἀπεδέχοντο. πλὴν τὸ τοῖς οἰκέταις ὡς ὑποζυγίοις ἀποχρησάμενον ἐπὶ γήρως ἐλαύνειν καὶ πιπράσκειν ἀτενοῦς ἄγαν ἤθους ἔγωγε τίθεμαι, καὶ μηδὲν ἀνθρώπῳ πρὸς ἄνθρωπον οἰομένου κοινώνημα τῆς χρείας πλέον ὑπάρχειν. καίτοι τὴν χρηστότητα τῆς δικαιοσύνης πλατύτερον τόπον ὁρῶμεν ἐπιλαμβάνουσαν· νόμῳ μὲν γὰρ καὶ τῷ δικαίῳ πρὸς ἀνθρώπους μόνον χρῆσθαι πεφύκαμεν, πρὸς εὐεργεσίας δὲ καὶ χάριτας ἔστιν ὅτε καὶ μέχρι τῶν ἀλόγων ζῴων ὥσπερ ἐκ πηγῆς πλουσίας ἀπορρεῖ τῆς ἡμερότητος. καὶ γὰρ ἵππων ἀπειρηκότων ὑπὸ χρόνου τροφαὶ καὶ κυνῶν οὐ σκυλακεῖαι μόνον, ἀλλὰ καὶ γηροκομίαι τῷ χρηστῷ προσήκουσιν.

Image result for cato the elder

Two Perspectives on Slavery

The starkest of contrasts: an anonymous Hellenistic epigram depicting a grateful slave and his benevolent master, and an Athenian letter recounting a slave’s desperation and his master’s brutality.

Anonymous Epigram 7.179 (Greek Anthology)

Even now from under the earth, master,
I remain obedient to you.
Your kindness I haven’t forgotten:
Three times you saw me from sickness to health;
And now you’ve gone so far as to lay me
Under this sheltering stone, announcing:
Medes, a Persian.
You’ve done right by me.
For that, you’ll have willing slaves in your debt.

In 1972, excavation of the Athenian Agora turned up a unique c.4th-century-BC letter inscribed on a lead tablet: the speaker is an actual slave describing the actual conditions of bondage. (Presumably the letter was dictated to a scribe, and since it was found in a well, presumably it was never delivered.)

As in the fanciful epigram, δεσπότης (“master”) designates the man who command’s the slave’s life. But unlike the fictional δεσπότης whose kindness can never be repaid, the real δεσπότης is a man of limitless brutality.

The letter reads:

“Lesis sends a letter to Xenochles and his mother saying do not overlook that he’s dying in the forge, but come to his masters and find him something better. For I have been handed over to an entirely bad man: I’m dying from the whippings; I’m tied up; I’m horribly abused. And more, more!”

7.179 (Greek Anthology)

σοὶ καὶ νῦν ὑπὸ γῆν, ναί, δέσποτα, πιστὸς ὑπάρχω,
ὡς πάρος, εὐνοίης οὐκ ἐπιληθόμενος,
ὥς με τότ᾽ ἐκ νούσου τρὶς ἐπ᾽ ἀσφαλὲς ἤγαγες ἴχνος,
καὶ νῦν ἀρκούσᾐ τῇδ᾽ ὑπέθου καλύβῃ,
Μάνην ἀγγείλας, Πέρσην γένος. εὖ δέ με ῥέξας
ἕξεις ἐν χρείῃ δμῶας ἑτοιμοτέρους.

Lead tablet letter from the Athenian agora, c.4th BC. (quoted in Edward Harris, Democracy and the Rule of Law in Classical Athens, page 271)

Detail of lines 2-4 of the slave’s lead tablet letter. Reproduced from David Jordan’s “A Personal Letter Found in the Athenian Agora,” Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens, Vol. 69, No. 1 (Jan. – Mar., 2000), pp. 91-103.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

The Home as a Microcosm of the State: Seneca on Slavery

A passage from Macrobius which generalizes about slavery. As a friend on Macrobius draws heavily on Seneca

Seneca Moral Epistle 47.13–14

“Live mercifully with your slave, even in a friendly way. Invite him to a conversation, to share your plans and to live with you. At this suggestion the whole band of elites will shout at me: “Nothing is baser or fouler than this”. These very same men I often catch kissing on the hands of other men’s slaves.

Don’t you see this, at least, how our forebears tried to erase everything insidious and every kind of insult from slaveholding? They called the master a “father of the family” and slaves “family members”, a fact that endures today in mimes. They started a festival day one which it was custom and obligation for masters to eat with their servants. They also permitted slaves to earn honors in the home and to pronounce judgments so that the home was a microcosm of the state.”

Vive cum servo clementer, comiter quoque, et in sermonem illum admitte et in consilium et in convictum. Hoc loco adclamabit mihi tota manus delicatorum: “Nihil hac re humilius, nihil turpius.” Hos ego eosdem deprehendam alienorum servorum osculantes manum. Ne illud quidem videtis, quam omnem invidiam maiores nostri dominis, omnem contumeliam servis detraxerint? Dominum patrem familiae appellaverunt, servos, quod etiam in mimis adhuc durat, familiares. Instituerunt diem festum, non quo solo cum servis domini vescerentur, sed quo utique; honores illis in domo gerere, ius dicere permiserunt et domum pusillam rem publicam esse iudicaverunt.

Just before this passage, he writes to try to encourage people to treat slaves better. Unfortunately, Seneca seems to accept slavery as a condition of human life. This is part of the point of Macrobius’ post too, that we are all ‘slaves’ to something and therefore never truly free. Yet this certainly overlooks the very real difference in agency and liberty between those who are ‘slaves’ to desire and those who are literally enslaved to another human being (or to a state). 

Seneca, Moral Epistles 47.10-12

“Please remember that the person you call your slave rose from the same seeds, enjoys the same sky and equally breathes, lives and dies! You could see him just as much as a free man as a slave. Because of the slaughter in the time of Marius, fortune struck down many born to high station, taking the trail to the senate through the army—one of these it made a shepherd, another an overseer of a cottage. Despise now the fortune of a person whose place you may take even as you look down on them!

I don’t want to get involved in a big controversy and argue about the treatment of slaves toward whom we are most arrogant, cruel, and offensive. But this is the sum of my guidance: deal with your inferior the way you wish your superior would deal with you. However many times it pops in your mind to consider how much is right for you regarding your slave, let it also occur that this is permitted to your master regarding you. “But I have no master” you say. Your age is still good. Don’t you know how old Hecuba was when she began to serve, or Croesus, or Darius’ mother, or Plato and Diogenes?”

Vis tu cogitare istum, quem servum tuum vocas, ex isdem seminibus ortum eodem frui caelo, aeque spirare, aeque vivere, aeque mori! tam tu illum videre ingenuum potes quam ille te servum. Mariana clade multos splendidissime natos, senatorium per militiam auspicantes gradum, fortuna depressit, alium ex illis pastorem, alium custodem casae fecit; contemne nunc eius fortunae hominem, in quam transire, dum contemnis, potes.

Nolo in ingentem me locum inmittere et de usu servorum disputare, in quos superbissimi, crudelissimi, contumeliosissimi sumus. Haec tamen praecepti mei summa est: sic cum inferiore vivas, quemadmodum tecum superiorem velis vivere. Quotiens in mentem venerit, quantum tibi in servum liceat, veniat in mentem tantundem in te domino tuo licere. “At ego,” inquis, “nullum habeo dominum.” Bona aetas est; forsitan habebis. Nescis, qua aetate Hecuba servire coeperit, qua Croesus, qua Darei mater, qua Platon, qua Diogenes?

 

Macrobius, Saturnalia 1.11

“You see how much care comes from a slave to the highest of the gods. From whence comes such a great and vain loathing for slaves, as though they did not stem from and receive their nourishment from the same elements as you, and as though they did not draw the same breath from the same source? Would you think about those whom you call slaves – that they, born from the same seed, enjoy the same sky, and live and die just as you? They are slaves, you say? No, they are people! They are slaves, you say? No, they are fellow slaves, if you would but consider that Fortune may employ the same license against you as it does against them. You can see him free just as soon as he might see you a slave. Do you not know at what age Hecuba, Croesus, the mother of Darius, Diogenes, and even Plato himself all began to be slaves? Finally, why do we fear the name of slavery?

Sure, he’s a slave – but by compulsion, and perhaps he is a slave with a free soul. This will harm him, if you can show who is not a slave. One person may serve desire, another avarice, another ambition – all of us are slaves to hope, all of us are slaves to fear. And to be sure, there is no slavery more abject than slavery which we have chosen for ourselves. But here we trample underfoot a man lying under the yoke which Fortune has thrown upon him as though he were wretched and worthless, yet we do not allow the yoke which we have accepted for ourselves to be criticized.”

 

Vides, quanta de servo ad deorum summum cura pervenerit. Tibi autem unde in servos tantum et tam inane fastidium, quasi non ex isdem tibi et constent et alantur elementis eundemque spiritum ab eodem principio carpant? Vis tu cogitare eos quos ius tuum vocas isdem seminibus ortos eodem frui caelo, aeque vivere aeque mori? Servi sunt? immo homines. Servi sunt? immo conservi, si cogitaveris tantundem in utrosque licere fortunae. Tam tu illum videre liberum potes, quam ille te servum. Nescis, qua aetate Hecuba servire coeperit, qua Croesus, qua Darei mater, qua Diogenes, qua Plato ipse?  Postremo quid ita nomen servitutis horremus? Servus est quidem: sed necessitate, sed fortasse libero animo servus est. Hoc illi nocebit, si ostenderis quis non sit. Alius libidini servit, alius avaritiae, alius ambitioni, omnes spei, omnes timori. Et certe nulla servitus turpior quam voluntaria. At nos iugo a fortuna inposito subiacentem tamquam miserum vilemque calcamus: quod vero nos nostris cervicibus inserimus non patimur reprehendi.

 

Image result for medieval manuscript slavery
Image from Wikipedia Commons but found here

The Master’s Fantasy

This perverse epigram in the form of a sepulchral inscription is preserved without attribution in the Greek Anthology.

7.179 (Greek Anthology)

Even now, from beneath the earth, master,
I’m steadfast in my devotion to you,
Just like in the old days.
I haven’t forgotten how you got me
Back on my feet, three times, when I was sick.
Now you’ve laid me under this sheltering
Cover, which declares: Manes, a Persian.
You did right by me, master, and for that
You’ll have slaves who are indebted to you
And who are all the more eager to serve.

σοὶ καὶ νῦν ὑπὸ γῆν, ναί, δέσποτα, πιστὸς ὑπάρχω,
ὡς πάρος, εὐνοίης οὐκ ἐπιληθόμενος,
ὥς με τότ᾽ ἐκ νούσου τρὶς ἐπ᾽ ἀσφαλὲς ἤγαγες ἴχνος,
καὶ νῦν ἀρκούσᾐ τῇδ᾽ ὑπέθου καλύβῃ,
Μάνην ἀγγείλας, Πέρσην γένος. εὖ δέ με ῥέξας
ἕξεις ἐν χρείῃ δμῶας ἑτοιμοτέρους.

A Thought:

Plato on the Docile Slave. For Plato the problem of slavery isn’t ethical, but practical: how to make a human being “readily accept the condition of servitude” (ῥᾷον δουλεύσειν) and become “as docile as possible” (εὐμενεστάτους)? (Laws 777d and 776d, respectively). To accomplish this, he counsels “the best strategy is to treat them properly” (εἰς δύναμιν ὅτι μάλιστα, τρέφειν δ᾽ αὐτοὺς ὀρθῶς), by which he means masters should not physically injure their slaves (Laws 777d). Plato’s assumption is that “kind” treatment would induce obedience.

Aristotle on Asian Slaves. For Aristotle, non-Greeks comprise “a community of slaves, male and female alike” (ἡ κοινωνία αὐτῶν δούλης καὶ δούλου) and Greeks are their rightful masters (Politics I.1252b7-8). But Asians come in for particularly harsh judgement: “Concerning the people of Asia, although they are intelligent and capable, they lack spirit, and as a consequence they are always ruled over and enslaved (τὰ δὲ περὶ τὴν Ἀσίαν διανοητικὰ μὲν καὶ τεχνικὰ τὴν ψυχήν, ἄθυμα δέ, διόπερ ἀρχόμενα καὶ δουλεύοντα διατελεῖ [Politics VII. 1327b27-28]).

The Idealized Slave: There’s congruence between Plato’s exhortation to good treatment (his admonition against injury) and the epigram’s account of the master nursing the sick slave. Also, the epigram’s slave isn’t just docile, but ideally so. We can say that if there were two routes out of slavery, manumission and death, the master denied the slave the former, but this fictional slave denied himself the latter. Even death is not the end of his happy servitude. It’s no wonder that the grave marker identifies him as Persian–his race (γένος), according to Aristotle, marked him out for servitude. The epigram is a fantasy about servitude, and it’s as distasteful as Plato’s and Aristotle’s views.

Athenian red-figure jug attributed to the Pan Painter, 500-450 BC. A youth, probably a slave, carries a couch and table for a symposium. Ashmolean Museum, Oxford.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

The Homeric Narrator Attempts to Soften Slavery with Toys

Homer, Od. 18.321-340

“Then fine-cheeked Melanthô reproached him shamefully.
Dolios fathered her and Penelope raised her. She treated her like her own child and used to give her delights* [athurmata] for her heart.
But she did not have grief in her thoughts for Penelope,
But she was having sex with and feeling affection for Eurumakhos.
She was reproaching Odysseus with abusive words.

“Wretched stranger, you are completely insane—
You don’t want to go sleep in the smith’s house
Or into a lodge but instead you say so much boldly
Here among the many men. And you are not at all afraid
In your heart. Really, wine has overtaken your thoughts or else
Your mind is always the kind to babble meaningless things.
Are you so confident because you defeated the beggar Iros?
May no other better than Iros quickly arise
Who might bash your head between his two strong hands
And drive you out of the house once he drenches you with so much blood.”

Then very-clever Odysseus answered as he glared at her:
“I will quickly tell Telemachus what you are saying, bitch,
After he comes here so that he can tear you apart by the limbs.”

τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπε Μελανθὼ καλλιπάρῃος,
τὴν Δολίος μὲν ἔτικτε, κόμισσε δὲ Πηνελόπεια,
παῖδα δὲ ὣς ἀτίταλλε, δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ·
ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἔχε πένθος ἐνὶ φρεσὶ Πηνελοπείης,
ἀλλ’ ἥ γ’ Εὐρυμάχῳ μισγέσκετο καὶ φιλέεσκεν.
ἥ ῥ’ ᾿Οδυσῆ’ ἐνένιπεν ὀνειδείοισ’ ἐπέεσσι·
“ξεῖνε τάλαν, σύ γέ τις φρένας ἐκπεπαταγμένος ἐσσί,
οὐδ’ ἐθέλεις εὕδειν χαλκήϊον ἐς δόμον ἐλθὼν
ἠέ που ἐς λέσχην, ἀλλ’ ἐνθάδε πόλλ’ ἀγορεύεις
θαρσαλέως πολλοῖσι μετ’ ἀνδράσιν, οὐδέ τι θυμῷ
ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
τοιοῦτος νόος ἐστίν, ὃ καὶ μεταμώνια βάζεις.
ἦ ἀλύεις ὅτι ῏Ιρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην;
μή τίς τοι τάχα ῎Ιρου ἀμείνων ἄλλος ἀναστῇ,
ὅς τίς σ’ ἀμφὶ κάρη κεκοπὼς χερσὶ στιβαρῇσι
δώματος ἐκπέμψῃσι φορύξας αἵματι πολλῷ.”
τὴν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς·
“ἦ τάχα Τηλεμάχῳ ἐρέω, κύον, οἷ’ ἀγορεύεις,
κεῖσ’ ἐλθών, ἵνα σ’ αὖθι διὰ μελεϊστὶ τάμῃσιν.”
ὣς εἰπὼν ἐπέεσσι διεπτοίησε γυναῖκας.

Schol ad 18.323

[athurmata] Melanthô used to get ornaments and toys, and Penelope did not deprive her of delights, but instead was doing these things to please her—it is clear, this means material for children. For athurmata are the games of children.

δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ] ἡ Μελανθὼ χλιδὰς καὶ παιδιὰς ἐλάμβανεν, ἀλλ’ οὐ συνεχώρει αὐτῇ ἡ Πηνελόπη ἀθύρματα, ἀλλὰ τὰ πρὸς ἡδονὴν αὐτῆς ἔπραττε, δηλονότι νηπία ὑπάρχουσα. ἀθύρματα γάρ εἰσι τὰ τῶν νηπίων παίγνια. B.H.Q.

Suda

“Athurma: a children’s toy. Josephus writes: “[the man who] was a toy of the king and was put on display for jokes and laughter while drinking.” And elsewhere: “it is not the place of men to waste time with children’s toys” In the Epigrams: “They stripped it clean and dedicated it near the road as a fine toy.” Instead of dedication: in Cratinus’ Odysseuses: “a new-fangled delight was made.”

Ἄθυρμα: παίγνιον. Ἰώσηπος. ὃς ἦν τοῦ βασιλέως ἄθυρμα καὶ πρὸς τὰ σκώμματα καὶ τοὺς ἐν τοῖς πότοις γέλωτας ἐπεδείκνυτο. καὶ αὖθις: οὐκ ἔστιν ἀνδρῶν ἀθύρμασιν ἐμφιλοχωρεῖν παιδίων. καὶ ἐν Ἐπιγράμμασι: Πανὶ δέ μιν ξέσσαντες ὁδῷ ἔπι καλὸν ἄθυρμα κάτ- θεσαν. ἀντὶ τοῦ ἄγαλμα. Κρατῖνος Ὀδυσσεῦσι: νεοχμὸν παρῆχθαι ἄθυρμα.

Bilderesultat for ancient roman wicker chair

Aristotle on the Nature of Slavery

CW: Slavery, Nonsense

Aristole, Politics 1254a

“What is the nature and the ability of the slave becomes clear from these things. For a person who by nature is not his own but another’s is naturally a slave. A person is another’s if he is a possession even though a person. A possession is a tool which has a use and can be traded.

Whether anyone is this kind of person by nature or not and whether it is better and just for anyone to be a slave or not or whether instead all slavery is contrary to nature are questions which should be investigated second. It is not difficult to figure this out by theorizing logically or from empirical evidence. For ruling or submitting to rule are not only necessary realities but they are also advantageous.

Some things are well-suited straight from birth to be ruled and others are suited to ruling. There are also many types of rulers and subordinates. The rule of better subjects is always better, for example being master of a person is better being master of a beast since the work which is expected from higher order creatures is greater. So, when one rules and the other is ruled, there is some labor from them together.

However so many things are put together from multiple parts and are united in one common whole, whether from continuous or separate pieces, the ruling and the ruled are clear in all. And this trait is present in living things as a result of nature…”

Τίς μὲν οὖν ἡ φύσις τοῦ δούλου καὶ τίς ἡ δύναμις, ἐκ τούτων δῆλον· ὁ γὰρ μὴ αὑτοῦ φύσει ἀλλ᾿ ἄλλου ἄνθρωπος ὤν, οὗτος φύσει δοῦλός ἐστιν, ἄλλου δ᾿ ἐστὶν ἄνθρωπος ὃς ἂν κτῆμα ᾖ ἄνθρωπος ὤν, κτῆμα δὲ ὄργανον πρακτικὸν καὶ χωριστόν. πότερον δ᾿ ἐστί τις φύσει τοιοῦτος ἢ οὔ, καὶ πότερον βέλτιον καὶ δίκαιόν τινι δουλεύειν ἢ οὔ, ἀλλὰ πᾶσα δουλεία παρὰ φύσιν ἐστί, μετὰ ταῦτα σκεπτέον. οὐ χαλεπὸν δὲ καὶ τῷ λόγῳ θεωρῆσαι καὶ ἐκ τῶν γινομένων καταμαθεῖν. τὸ γὰρ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι οὐ μόνον τῶν ἀναγκαίων ἀλλὰ καὶ τῶν συμφερόντων ἐστί, καὶ εὐθὺς ἐκ γενετῆς ἔνια διέστηκε τὰ μὲν ἐπὶ τὸ ἄρχεσθαι τὰ δ᾿ ἐπὶ τὸ ἄρχειν. καὶ εἴδη πολλὰ καὶ ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων ἐστίν (καὶ ἀεὶ βελτίων ἡ ἀρχὴ ἡ τῶν βελτιόνων ἀρχομένων, οἷον ἀνθρώπου ἢ θηρίου, τὸ γὰρ ἀποτελούμενον ἀπὸ τῶν βελτιόνων βέλτιον ἔργον, ὅπου δὲ τὸ μὲν ἄρχει τὸ δ᾿ ἄρχεται, ἐστί τι τούτων ἔργον)· ὅσα γὰρ ἐκ πλειόνων συνέστηκε καὶ γίνεται ἕν τι κοινόν, εἴτε ἐκ συνεχῶν εἴτ᾿ ἐκ διῃρημένων, ἐν ἅπασιν ἐμφαίνεται τὸ ἄρχον καὶ τὸ ἀρχόμενον, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ἁπάσης φύσεως ἐνυπάρχει τοῖς ἐμψύχοις· καὶ γὰρ ἐν τοῖς μὴ μετέχουσι ζωῆς ἐστί

Antikensammlung F 871, Potters Extracting clay. H/T to @CM_Whiting for correcting errors

Odysseus, Older Brother

A re-post in honor of Odyssey Round the World

Od. 14.145-147

“But a longing for Odysseus who has gone wrecks me.
I am feel ashamed to name him, stranger, even though he is absent.
For he used to really care about me and take pains in his heart.
But I call him my older brother even though he is not here.”

ἀλλά μ’ ᾿Οδυσσῆος πόθος αἴνυται οἰχομένοιο.
τὸν μὲν ἐγών, ὦ ξεῖνε, καὶ οὐ παρεόντ’ ὀνομάζειν
αἰδέομαι· περὶ γάρ μ’ ἐφίλει καὶ κήδετο θυμῷ·
ἀλλά μιν ἠθεῖον καλέω καὶ νόσφιν ἐόντα.”

Translators who contend with this passage may struggle with it because it seems odd in English to say “I feel shame to name…” someone. In fact, I don’t think I would understand this passage at all (and I still might be wrong) if it were not for my wife’s language and culture (she speaks Tamil, a language from southern India). In many cultures, naming someone by their personal name is a sign of privilege; not naming them or using an honorific is a token of respect. In Tamil, for instance, there are different names for aunts and uncles depending on whether they are older or younger than your parents.

Outside of the family, as a sign of respect, one calls older men and women aunt and uncle (or grandfather and grandmother) and family friends or cousins of close age but still older “big sister” (akka) or big brother (anna).

The passage above hinges, I think, on some kind of a token of respect. Eumaios, the swineherd, is hesitant to speak Odysseus’ name and declares that he should call him êtheion. Most translators render this as “lord”, “sir”, “master”. But the scholia give a different answer.

Schol. BQHV ad Hom. Od. 14.147

BQ. “But I call him elder…” I do not call Odysseus ‘master’ but big brother because of his loving-care for me. For to êtheie is the address of a younger [brother] to an older.”

ἀλλά μιν ἠθεῖον καλέω] οὐ καλῶ αὐτὸν ᾿Οδυσσέα ἢ δεσπότην, ἀλλὰ ἀδελφὸν μείζονα διὰ τὴν πρὸς ἐμὲ φιλοστοργίαν. τὸ δὲ ἠθεῖε προσφώνησίς ἐστι νεωτέρου πρὸς μείζονα. B.Q.

H. “This is one part of the speech [?]. But it clearly means older brother”

ἓν μέρος λόγου ἐστί· δηλοῖ δὲ τὸν πρεσβύτερον ἀδελφόν. H.

êtheion: Older brother, really amazing.

ἠθεῖον, πρεσβύτερον ἀδελφὸν, θαυμαστὸν ἄγαν. V.

The sociolinguistic apparatus that conveys the full force of Eumaios’ feeling here is not fully present in English. But even just translating this as “brother” would make sense since, earlier, Eumaios claims that he would not even mourn his parents as much as he would Odysseus.

(This is a little disturbing from the perspective of how a slave defers to the master, but it works out even better for Eumaios’ view of his position in the ‘family’ since later he says that he was raised with Odysseus’ sister Ktimene).

Image result for ancient GReek vase odysseus and eumaeus