Truth and Happiness, An Inverse Relationship?

From Athenaeus’ Deipnosophists (5.211 e-f)

“Posidonios of Apamea records the story of [Athenion] which I am going to lay out even though it is rather long, so that we may examine carefully all men who claim to be philosophers, and not merely trust in their shabby robes and unkempt beards. For, as Agathon says (fr. 12):

If I tell the truth, I won’t make you happy.
But if I am to make you happy, I will say nothing true.

Since the truth, they say, is dear to us, I will tell the whole story about this man.”

περὶ οὗ καθ’ ἕκαστα ἱστορεῖ Ποσειδώνιος ὁ ᾿Απαμεύς, ἅπερ εἰ καὶ μακρότερά ἐστιν ἐκθήσομαι, ἵν’ ἐπιμελῶς πάντας ἐξετάζωμεν τοὺς φάσκοντας εἶναι φιλοσόφους καὶ μὴ τοῖς τριβωνίοις καὶ τοῖς ἀκάρτοις πώγωσι πιστεύωμεν. κατὰ γὰρ τὸν ᾿Αγάθωνα
(fr. 12 N)

εἰ μὲν φράσω τἀληθές, οὐχί σ’ εὐφρανῶ·
εἰ δ’ εὐφρανῶ τί σ’, οὐχὶ τἀληθὲς φράσω.

ἀλλὰ φίλη <γάρ>, φασίν, ἡ ἀλήθεια, ἐκθήσομαι τὰ περὶ τὸν ἄνδρα ὡς ἐγένετο (FHG III 266).

Image result for Inverse happiness curve

Plutarch’s Advice on Being a Good Father

Plutarch, On the Education of Children 20

“Once I add a few more things, I will complete my proposals. Beyond all other things, it is necessary that fathers, by avoiding transgressions and doing everything that is required, offer themselves as a clear example to their children, so that when looking at their father’s life as if in a mirror they may turn away from shameful deeds and words.

Whoever makes the same mistakes as those for which they punish their sons become their own accusers under their sons’ names without realizing it . Men who live life poorly in every way do not possess the right to criticize their slaves, much less their sons. In addition, they could become their sons’ advisors and teachers of crime. For whenever old men behave shamefully, it is by necessity that their young are the most shameless.”

Βραχέα δὲ προσθεὶς ἔτι περιγράψω τὰς ὑποθήκας. πρὸ πάντων γὰρ δεῖ τοὺς πατέρας τῷ μηδὲν ἁμαρτάνειν ἀλλὰ πάνθ’ ἃ δεῖ πράττειν ἐναργὲς αὑτοὺς παράδειγμα τοῖς τέκνοις παρέχειν, ἵνα πρὸς τὸν τούτων βίον ὥσπερ κάτοπτρον ἀποβλέποντες ἀποτρέπωνται τῶν αἰσχρῶν ἔργων καὶ λόγων. ὡς οἵτινες τοῖς ἁμαρτάνουσιν υἱοῖς ἐπιτιμῶντες τοῖς αὐτοῖς ἁμαρτήμασι περιπίπτουσιν, ἐπὶ τῷ ἐκείνων ὀνόματι λανθάνουσιν ἑαυτῶν κατήγοροι γιγνόμενοι• τὸ δ’ ὅλον φαύλως ζῶντες οὐδὲ τοῖς δούλοις παρρησίαν ἄγουσιν ἐπιτιμᾶν, μή τί γε τοῖς υἱοῖς. χωρὶς δὲ τούτων γένοιντ’ ἂν αὐτοῖς τῶν ἀδικημάτων σύμβουλοι καὶ διδάσκαλοι. ὅπου γὰρ γέροντές εἰσιν ἀναίσχυντοι, ἐνταῦθ’ ἀνάγκη καὶ νέους ἀναιδεστάτους εἶναι.

 

Father

 

“Enough About Plato”: Dionysius on Prose Style

Dionysius of Halicarnassus, Letter to Gnaeus Pompeius 2

“And you yourself, bestie Geminus, were clear in holding the same opinion about the man in your letter in which you write verbatim: “in other types of composition it is easy to fall somewhere between praise and blame—but in ornament, what does not succeed, fails completely. For this reason, it seems right to me not to interrogate these men for their few failures but for the greater number of their successes.”

And later after this you say these things an addition: “Even though I am able to mount a defense for all of these passages or most of them, I do not dare to speak against you. But I do take this one point hard—that  it is not possible to succeed impressively in every way unless you take these kind of risks and enter those situations in which it is necessary to stumble”.

We don’t diverge from one another—for you agree that it is necessary that one who has great aims sometimes stumbles while I say that Plato in reaching for sublime, magnificent, and surprising phrases did not succeed all the time, but that his mistakes occupy only a small portion of his total attempts. I also add that this is one way in which Plato is less than Demosthenes—for his heightened style at times slips into emptiness and unpleasantry; for Demosthenes this happens never or rarely at all. That’s enough about Plato.”

καὶ σύ γε αὐτός, ὦ βέλτιστε Γεμῖνε, ὁμοίαν ἐμοὶ γνώμην περὶ τἀνδρὸς ἔχων φαίνῃ δι᾿ αὐτῆς γέ τοι τῆς ἐπιστολῆς, ἐν οἷς κατὰ λέξιν οὕτω γράφεις· ῾ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἑτέροις σχήμασι ῥᾴδιον πεσεῖν μέσον τι ἐπαίνου καὶ μέμψεως· ἐν δὲ τῇ κατασκευῇ τὸ μὴ ἐπιτευχθὲν πάντῃ ἀποτυγχάνεται. διό μοι δοκεῖ τούτους τοὺς ἄνδρας οὐκ ἐκ τῶν ἐπικινδυνοτέρων οὐδὲ ἐλασσόνων, ἀλλ᾿ ἐκ τῶν πλείστων καὶ εὐτυχηθέντων ἐξετάζειν᾿. καὶ μετ᾿ ὀλίγα πάλιν ἐπιλέγεις ταυτί· ῾ἐγὼ δὲ καίπερ ἔχων ἀπολογήσασθαι ὑπὲρ ἁπάντων ἢ τῶν γε πλείστων οὐ τολμῶ σοι ἐναντία λέγειν· ἓν δὲ τοῦτο διισχυρίζομαι, ὅτι οὐκ ἔστι μεγάλως ἐπιτυχεῖν ἐν οὐδενὶ τρόπῳ μὴ τοιαῦτα τολμῶντα καὶ παραβαλλόμενον, ἐν οἷς καὶ σφάλλεσθαι ἐστὶν ἀναγκαῖον.᾿ οὐδὲν διαφερόμεθα πρὸς ἀλλήλους· σύ τε γὰρ ὁμολογεῖς ἀναγκαῖον εἶναι τὸν ἐπιβαλλόμενον μεγάλοις καὶ σφάλλεσθαί ποτε, ἐγώ τέ φημι τῆς ὑψηλῆς καὶ μεγαλοπρεποῦς καὶ παρακεκινδυνευμένης φράσεως ἐφιέμενον Πλάτωνα μὴ περὶ πάντα τὰ μέρη κατορθοῦν, πολλοστὴν μέντοι μοῖραν ἔχειν τῶν κατορθουμένων τὰ διαμαρτανόμενα ὑπ᾿ αὐτοῦ. καὶ καθ᾿ ἓν τοῦτο Πλάτωνά φημι λείπεσθαι Δημοσθένους, ὅτι παρ᾿ ᾧ μὲν ἐκπίπτει ποτὲ τὸ ὕψος τῆς λέξεως [τῶν λόγων] εἰς τὸ κενὸν καὶ ἀηδές, παρ᾿ ᾧ δὲ οὐδέποτε ἢ σπανίως γε κομιδῇ. καὶ περὶ μὲν Πλάτωνος τοσαῦτα.

Image result for dionysius of halicarnassus

Odysseus’ Wanderings As Allegory

Heraclitus, Homeric Problems 70

“Generally, then, if one wants to examine it carefully, you will find Odysseus’ wandering to be an allegory. Homer has positioned Odysseus as some kind of an instrument of every kind of virtue and he has used him to philosophize, since he hated the wickedness which governs human life.

The land of the Lotus-eaters, a farm of exotic temptation, represents the temptation of pleasure through which Odysseus sailed in perfect control. He snuffs out the savage anger of each of us with the advice from his words as if cauterizing it. This anger is named the Cyclops, the one who steals away [hypoklôpôn] our faculties of reason.

What of this—does it not seem that Odysseus who ‘overcame the winds’ was the first to anticipate fair sailing through his knowledge of the stars? And he was superior to Kirkê’s drugs because he discovered a cure for addictive delicacies thanks to his deep wisdom.

And his intelligence extends even to Hades so that nothing in the underworld might go unexplored. Who listens to the Sirens and learns a diverse history of all time? Charybdis is an obvious name for luxury and endless drinking. Homer has allegorized manifold shamelessness in Skylla, which is why she would logically have a belt of dogs, guardians for her rapacity, daring, and pugnacity. The cattle of the sun are about controlling your eating—for he would not even allow starvation to be a compulsion to do injustice.

These stories were told mythically for their audiences, if someone delves into the allegorized wisdom, it will be the most useful to those who apprehend it.”

Καθόλου δὲ τὴν ᾿Οδυσσέως πλάνην, εἴ τις ἀκριβῶς ἐθέλει σκοπεῖν, ἠλληγορημένην εὑρήσει·

 πάσης γὰρ ἀρετῆς καθάπερ ὄργανόν τι τὸν ᾿Οδυσσέα παραστησάμενος ἑαυτῷ διὰ τοῦτο πεφιλοσόφηκεν, ἐπειδὴ τὰς ἐκνεμομένας τὸν ἀνθρώπινον βίον ἤχθηρε κακίας.

 ῾Ηδονὴν μέν γε, τὸ Λωτοφάγον χωρίον, ξένης γεωργὸν ἀπολαύσεως, ἣν ᾿Οδυσσεὺς ἐγκρατῶς παρέπλευσεν·  τὸν δ’ ἄγριον ἑκάστου θυμὸν ὡσπερεὶ καυτηρίῳ τῇ παραινέσει τῶν λόγων ἐπήρωσε.  Κύκλωψ δὲ οὗτος ὠνόμασται, ὁ τοὺς λογισμοὺς ὑποκλωπῶν.

     Τί δ’; οὐχὶ πρῶτος εὔδιον πλοῦν δι’ ἐπιστήμης ἀστρονόμου τεκμηράμενος ἔδοξεν ἀνέμους δεδωκέναι; Φαρμάκων τε τῶν παρὰ Κίρκης γέγονε κρείττων, ὑπὸ πολλῆς σοφίας πεμμάτων ἐπεισάκτων κακῶν λύσιν εὑρόμενος.

     ῾Η δὲ φρόνησις ἕως ῞Αιδου καταβέβηκεν, ἵνα μηδὲ τῶν νέρθεν ἀδιερεύνητον ᾖ.  Τίς δὲ Σειρήνων ἀκούει, τὰς πολυπείρους ἱστορίας παντὸς αἰῶνος ἐκμαθών;  Καὶ Χάρυβδις μὲν ἡ δάπανος ἀσωτία καὶ περὶ πότους ἄπληστος  εὐλόγως ὠνόμασται·  Σκύλλαν δὲ τὴν πολύμορφον ἀναίδειαν ἠλληγόρησε, διὸ δὴ κύνας οὐκ ἀλόγως ὑπέζωσται προτομαῖς ἁρπαγῇ, τόλμῃ καὶ πλεονεξίᾳ πεφραγμέναις·

 αἱ δ’ ἡλίου βόες ἐγκράτεια γαστρός εἰσιν, εἰ μηδὲ λιμὸν ἔσχεν ἀδικίας ἀνάγκην.

     ῝Α δὴ μυθικῶς μέν ἐστιν εἰρημένα περὶ τοὺς ἀκούοντας, εἰ δ’ ἐπὶ τὴν ἠλληγορημένην σοφίαν καταβέβηκεν, ὠφελιμώτατα τοῖς μιμουμένοις γενήσεται.

 

Mosaic of Ulysses tied to the mast of a ship to resist the songs of the Sirens, from Dougga, in the Bardo Museum

The Scholarly Life, Devoted To Pleasure

Plutarch, On Stoic Self-Contradiction [Moralia 1033d]

In this passage, Plutarch is criticizing stoics for talking about the importance of government and ruling even though most of them dedicated themselves to the private lives of reading, writing and lecturing.

“Chrysippus himself, at least in the fourth book of Concerning Ways of Life, thinks that there is no difference because the scholarly life and one of pleasure. I shill quote his very words: “All those who think that the scholarly life is of special importance for philosophers seem to me to go astray from the beginning because they believe that it is right to do this kind of thing for the sake of [having some] job or some other reason like this, [that it is right] to drag out an entire life this way.

This is, if it is examined clearly, [a life devoted to] pleasure. We must not overlook the core meaning of the many people who say this kind of thing clearly, nor the few who try to obscure it.” Who grew old in this scholarly life other than Chrysippos, Kleanthês, Diogenês, Zenô, and Antipater?”

αὐτὸς γοῦν Χρύσιππος ἐν τῷ τετάρτῳ περὶ Βίων οὐδὲν οἴεται τὸν σχολαστικὸν βίον τοῦ ἡδονικοῦ διαφέρειν· αὐτὰς δὲ παραθήσομαι τὰς λέξεις· “ὅσοι δὲ ὑπολαμβάνουσι φιλοσόφοις ἐπιβάλλειν μάλιστα τὸν σχολαστικὸν βίον ἀπ᾿ ἀρχῆς τί μοι δοκοῦσι διαμαρτάνειν, ὑπονοοῦντες διαγωγῆς τινος ἕνεκεν δεῖν τοῦτο ποιεῖν ἢ ἄλλου τινὸς τούτῳ παραπλησίου καὶ τὸν ὅλον βίον οὕτω πως διελκύσαι· τοῦτο δ᾿ ἐστίν, ἂν σαφῶς θεωρηθῇ, ἡδέως· οὐ γὰρ δεῖ λανθάνειν τὴν ὑπόνοιαν αὐτῶν, πολλῶν μὲν σαφῶς τοῦτο λεγόντων οὐκ ὀλίγων δ᾿ ἀδηλότερον.” τίς οὖν μᾶλλον ἐν τῷ σχολαστικῷ βίῳ τούτῳ κατεγήρασεν ἢ Χρύσιππος καὶ Κλεάνθης καὶ Διογένης καὶ Ζήνων καὶ Ἀντίπατρος…

Related image

Diogenes’ Advice for Self-Care

Dio recounts how the philosopher proposed dealing with, um, animal urges.

Dio Chrysostom, The Sixth Oration: On Diogenes or Tyranny (16-20)

“On behalf of that very thing which men make the most effort and waste the most money—through which many cities have been overturned and for whose sake many people have perished pitiably—for [Diogenes] this was the easiest and cheapest thing. For he didn’t have to go anywhere for sexual satisfaction, since, as he used to joke, Aphrodite was near him everywhere, and for free. He used to say that the poets slandered the goddess because of their own lack of control when they called her “all golden”. Since many did not believe this, he proved it out in the open while everyone was watching. And he used to say that if people did this, then Troy would not have fallen, nor would have Priam, the Phrygian king of the line of Zeus, bled out on Zeus’ altar.

He added that the Achaeans were so witless as to imagine that even corpses needed women and so slaughtered Polyxena on the tomb of Achilles. So he used to explain that fish proved themselves to be almost more prudent than men—for whenever they needed to expel their seed, the went out and rubbed up against something with friction. Diogenes was amazed at the unwillingness of men to spend money to have their foot, hand, or any other part of the body rubbed, and how the very rich would not waste even a drachma on this. But they [all] lavished many a talent on that single member often and that some even still endangered their lives too.

He used to joke that this kind of intercourse was Pan’s discovery: when he was lusting after Echo but couldn’t overtake her, he was wondering in the mountains night and day until that point when Hermes taught him how to do this, because he pitied his helplessness and he was his son. And, after he learned this, he got a break from his great suffering. Apparently, shepherds learned this from him.”

ὑπὲρ οὗ δὲ πλεῖστα μὲν πράγματα ἔχουσιν ἄνθρωποι πλεῖστα δὲ χρήματα ἀναλίσκουσι, πολλαὶ δὲ ἀνάστατοι πόλεις διὰ ταῦτα γεγόνασι, πολλὰ δὲ ἔθνη τούτων ἕνεκεν οἰκτρῶς ἀπόλωλεν, ἁπάντων ἐκείνῳ χρημάτων ἀπονώτατον ἦν καὶ ἀδαπανώτατον. οὐ γὰρ ἔδει αὐτὸν οὐδαμόσε ἐλθεῖν ἀφροδισίων ἕνεκεν, ἀλλὰ παίζων ἔλεγεν ἁπανταχοῦ παρεῖναι αὐτῷ τὴν Ἀφροδίτην προῖκα· τοὺς δὲ ποιητὰς καταψεύδεσθαι τῆς θεοῦ διὰ τὴν αὑτῶν ἀκρασίαν, πολύχρυσον καλοῦντας. ἐπεὶ δὲ πολλοὶ τοῦτο ἠπίστουν, ἐν τῷ φανερῷ ἐχρῆτο καὶ πάντων ὁρώντων· καὶ ἔλεγεν ὡς εἴπερ οἱ ἄνθρωποι οὕτως εἶχον, οὐκ ἂν ἑάλω ποτὲ ἡ Τροία, οὐδ᾿ ἂν ὁ Πρίαμος ὁ Φρυγῶν βασιλεύς, ἀπὸ Διὸς γεγονώς, ἐπὶ τῷ βωμῷ τοῦ Διὸς ἐσφάγη. τοὺς δὲ Ἀχαιοὺς οὕτως εἶναι ἄφρονας ὥστε καὶ τοὺς νεκροὺς νομίζειν προσδεῖσθαι γυναικῶν καὶ τὴν Πολυξένην σφάττειν ἐπὶ τῷ τάφῳ τοῦ Ἀχιλλέως. ἔφη δὲ τοὺς ἰχθύας σχεδόν τι φρονιμωτέρους φαίνεσθαι τῶν ἀνθρώπων· ὅταν γὰρ δέωνται τὸ σπέρμα ἀποβαλεῖν, ἰόντας ἔξω προσκνᾶσθαι πρός τι τραχύ. θαυμάζειν δὲ τῶν ἀνθρώπων τὸ τὸν μὲν πόδα μὴ θέλειν ἀργυρίου κνᾶσθαι μηδὲ τὴν χεῖρα μηδὲ ἄλλο μηδὲν τοῦ σώματος, μηδὲ τοὺς πάνυ πλουσίους ἀναλῶσαι ἂν μηδεμίαν ὑπὲρ τούτου δραχμήν· ἓν δὲ ἐκεῖνο τὸ μέρος πολλάκις πολλῶν ταλάντων, τοὺς δέ τινας ἤδη καὶ τὴν ψυχὴν παραβαλλομένους. ἔλεγε δὲ παίζων τὴν συνουσίαν ταύτην εὕρεμα εἶναι τοῦ Πανός, ὅτε τῆς Ἠχοῦς ἐρασθεὶς οὐκ ἐδύνατο λαβεῖν, ἀλλ᾿ ἐπλανᾶτο ἐν τοῖς ὄρεσι νύκτα καὶ ἡμέραν, τότε οὖν τὸν Ἑρμῆν διδάξαι αὐτόν, οἰκτείραντα τῆς ἀπορίας, ἅτε υἱὸν αὐτοῦ. καὶ τόν, ἐπεὶ ἔμαθε, παύσασθαι τῆς πολλῆς ταλαιπωρίας· ἀπ᾿ ἐκείνου δὲ τοὺς ποιμένας χρῆσθαι μαθόντας.

Image result for Ancient Greek Diogenes

Here’s another post on masturbation in Ancient Greek.

Gellius on Misogyny: Like Socrates, Euripides Had Two Wives

While entertaining banter about Socrates’ ugliness and his two wives, I got a bit interested in the assertion in Diogenes Laertius that the Athenians had passed a law permitting bigamy to increase the population and cope with the “lack of men”. As an aside, I learned a new word during this leipandria (“lack of men”; and not humans, but males specifically).

Strabo (6.3.3) mentions something similar among the Spartans during their conflict with the Messenians. The Spartans are also said to have a concern about their lack of population at 8.5.4). Apart from some fragmentary historians, however, there’s not much evidence for the laws.  Our good friend and contributor the Fabulous Festus pointed me to a Roman account:

Aulus Gellius, Attic Nights, 15.20

[Euripides] is reported to have hated women in a rather serious way, either because he despised the company of women by nature or because he had two wives at the same time (which was the law made by Athenian decree) and was worn down by his marriages. Aristophanes also memorializes his hatred in the first version of the Thesmophoriazusae:

Now, then, I address and advise all women
To punish this man for many reasons:
He has accosted us with bitter evils,
This man raised on a garden’s bitter harvest.

And Alexander the Aitolian composed these lines about Euripides:

The strident student of strong Anaxagoras, the mirth-hater,
Addressed me and never got used to making jokes while drinking.
But what he wrote, honey or a Siren could have made.”

6 Mulieres fere omnes in maiorem modum exosus fuisse dicitur, sive quod natura abhorruit a mulierum coetu sive quod duas simul uxores habuerat, cum id decreto ab Atheniensibus facto ius esset, quarum matrimonii pertaedebat. 7 Eius odii in mulieres Aristophanes quoque meminit en tais proterais Thesmophoriazousais in his versibus:

Νῦν οὖν ἁπάσαισιν παραινῶ καὶ λέγω
τοῦτον κολάσαι τὸν ἄνδρα πολλῶν οὕνεκα·
ἄγρια γὰρ ἡμᾶς, ὦ γυναῖκες, δρᾷ κακά,
ἅτ’ ἐν ἀγρίοισι τοῖς λαχάνοις αὐτὸς τραφείς.

8 Alexander autem Aetolus hos de Euripide versus composuit:

Ὁ δ᾽ Ἀναξαγόρου τρόφιμος χαιου στρίφνος μὲν ἔμοιγε προσειπεῖν
καὶ μισογελος καὶ τοθαζειν οὐδὲ παρ᾽ οἶνον μεμαθεκως,
ἀλλ᾽ ὅ τι γράψαι, τοῦτ᾽ ἂν μέλιτος καὶ Σειρηνον ἐτετεύχει.

euripides-statue1-630x300
Such kind, but serious eyes…

Valerius Maximus, Memorable Sayings and Deeds 7.6 ext 1b-c

“[Socrates] used to say that those who act as so that they become as they would wish to seem finish short and well-known roads to glory. With this saying he was clearly warning that humans should drink virtue itself rather than follow its shadow.

Socrates also, when asked by a certain young man whether he should take a wife or abstain from matrimony altogether, said that whichever he did he would regret it. “From second option, you will experience loneliness, childlessness, the end of your family, and a foreign heir; from the other option, you will have perpetual annoyance, a weaving of complaints, questions about the dowry, the down-turned brows of inlaws, a talkative mother-in-law, a hunter for other people’s marriages, and the uncertain bearing of children.’ He would not endure that the youth believe he was making a choice of happy material in the context of harsh matters.”

Idem expedita et compendiaria via eos ad gloriam pervenire dicebat qui id agerent ut quales videri vellent, tales etiam essent. qua quidem praedicatione aperte monebat ut homines ipsam potius virtutem haurirent quam umbram eius consectarentur.

Idem, ab adulescentulo quodam consultus utrum uxorem duceret an se omni matrimonio abstineret, respondit utrum eorum fecisset, acturum paenitentiam. ‘hinc te’ inquit ‘solitudo, hinc orbitas, hinc generis interitus, hinc heres alienus excipiet, illinc perpetua sollicitudo, contextus querellarum, dotis exprobratio, adfinium grave supercilium, garrula socrus lingua, subsessor alieni matrimonii, incertus liberorum eventus.’ non passus est iuvenem in contextu rerum asperarum quasi laetae materiae facere dilectum.

A Hydrophilic High: Aelian on the Effects of Medicinal Seahorse

Aelian, De Natura Animalium 14.20

“Some people who know a lot about fishing claim that the stomach of a sea-horse—if someone dissolves it in wine after boiling it and gives it to someone to drink—is an extraordinary potion combined with wine, when compared to other medicines. For, at first, the most severe retching overcomes anyone who drinks it and then a dry coughing fit takes over even though he vomits nothing at all, and then: the upper part of his stomach grows and swells; warm spells roll over his head; and, finally, snot pours from his nose and releases a fishy smell. Then his eyes turn blood-red and heated while his eye-lids swell up.

They claim that a desire to vomit overwhelms him but that he can bring nothing up. If nature wins, then he evades death and slips away into forgetfulness and insanity. But if the wine permeates his lower stomach, there is nothing to be done, and the individual dies eventually. Those who do survive, once they have wandered into insanity, are gripped by a great desire for water: they thirst to sea water and hear it splashing. And this, at least, soothes them and makes them sleep. Then they like to spend their time either by endlessly flowing rivers or near seashores or next to streams or some lakes. And even though they don’t want to drink, they love to swim, to put their feet in the water, and to wash their hands.”

  1. Λέγουσι δὲ ἄνδρες ἁλιείας ἐπιστήμονες, τὴν τοῦ ἱπποκάμπου γαστέρα εἴ τις ἐν οἴνῳ κατατήξειενἕψων καὶ τοῦτον δοίη τινὶ πιεῖν, φάρμακον εἶναι τὸν οἶνον ἄηθες ὡς πρὸς τὰ ἄλλα φάρμακα ἀντικρινόμενον· τὸν γάρ τοι πιόντα αὐτοῦ πρῶτον μὲν καταλαμβάνεσθαι λυγγὶ σφοδροτάτῃ, εἶτα βήττειν ξηρὰν βῆχα, καὶ στρεβλοῦσθαι μέν, ἀναπλεῖν δὲ αὐτῷ οὐδὲ ἕν, διογκοῦσθαι δὲ καὶ διοιδάνειν τὴν ἄνω γαστέρα, θερμά τε τῇ κεφαλῇ ἐπιπολάζειν ῥεύματα, καὶ διὰ τῆς ῥινὸς κατιέναι φλέγμα καὶ ἰχθυηρᾶς ὀσμῆς προσβάλλειν· τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς ὑφαίμους αὐτῷ γίνεσθαι καὶ πυρώδεις, τὰ βλέφαρα δὲ διογκοῦσθαι. ἐμέτων δὲ ἐπιθυμίαι ἐξάπτονταί φασιν, ἀναπλεῖ δὲ οὐδὲ ἕν. εἰ δὲ ἐκνικήσειεν ἡ φύσις, τὸν μὲν <τὸ> ἐς θάνατον σφαλερὸν παριέναι, ἐς λήθην δὲ ὑπολισθαίνειν καὶ παράνοιαν. ἐὰν δὲ ἐς τὴν κάτω γαστέρα διολίσθῃ, μηδὲν ἔτι εἶναι, πάντως δὲ ἀποθνήσκειν τὸν ἑαλωκότα. οἱ δὲ περιγενόμενοι ἐς παράνοια ἐξοκείλαντες ὕδατος ἱμέρῳ πολλῷ καταλαμβάνονται, καὶ ὁρᾶν διψῶσιν ὕδωρ καὶ ἀκούειν λειβομένου· καὶ τοῦτό γε αὐτοὺς καταβαυκαλᾷ καὶ κατευνάζει. καὶ διατρίβειν φιλοῦσιν ἢ παρὰ τοῖς ἀενάοις ποταμοῖς ἢ αἰγιαλῶν πλησίον ἢ παρὰ κρήναις ἢ λίμναις τισί, καὶ πιεῖν μὲν οὐ πάνυ <τι>7 γλίχονται, ἐρῶσι δὲ νήχεσθαι καὶ τέγγειν τὼ πόδε ἢ ἀπονίπτειν τὼ χεῖρε.

 

Phaenomena Italy, Naples, 1469 MS M.389 fol. 67v http://ica.themorgan.org/manuscript/page/34/112359

 

This is not a suggestion for experimentation drugs, as the Odyssey warns, might make you forget your homecoming

Fire Increases Life: Plutarch, Against Water

Plutarch, On Whether Fire or Water is Better, 958

“Since we have come to this point in the argument: what is more profitable to life than art? Fire exposed every art and preserves them. This is the reason poets have made Hephaistos the first craftsman. Since humans have been given only a little bit of life and—as Ariston puts it—sleep claims half of life like a tax-collector, I would say that darkness is important: even if it were possible to stay awake through the night, this vigil would be useless if fire did not provide the advantages of day to us and strip away the difference between day and night.

If there is nothing more important to people than life and fire increases life considerably, how could fire not be the most beneficial thing of all?”

Ἐπεὶ δὲ κατὰ τοῦτο τοῦ λόγου γεγόναμεν, τί τέχνης τῷ βίῳ λυσιτελέστερον; τέχνας δὲ πάσας καὶ ἀνεῦρε τὸ πῦρ καὶ σῴζει· διὸ καὶ τὸν Ἥφαιστον ἀρχηγὸν αὐτῶν ποιοῦσι. καὶ μὴν ὀλίγου χρόνου καὶ βίου τοῖς ἀνθρώποις δεδομένου, ὁ μὲν Ἀρίστων φησὶν ὅτι ὁ ὕπνος οἷον τελώνης τὸ ἥμισυ ἀφαιρεῖ τούτου· ἐγὼ δ᾿ ἂν εἴποιμ᾿ ὅτι σκότος· ἐγρηγορέναι ἂν εἴη διὰ νυκτός, ἀλλ᾿ οὐδὲν ἦν ὄφελος τῆς ἐγρηγόρσεως, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὰ τῆς ἡμέρας ἡμῖν παρεῖχεν ἀγαθά, καὶ τὴν ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐξῄρει διαφοράν. εἰ τοίνυν τοῦ ζῆν οὐδὲν ἀνθρώποις λυσιτελέστερον καὶ τοῦτο πολλαπλασιάζει τὸ πῦρ, πῶς οὐκ ἂν εἴη πάντων ὠφελιμώτατον;

Image result for Ancient Greek fire

Little By Little: Memory and Education

Plutarch, The Education of Children (Moralia 9)

It is especially important to train and practice children’s memory:  memory is the warehouse of learning. This is why we used to mythologize Memory as the mother of the Muses, making it clear through allegory that nothing creates and nourishes the way memory does. This should be trained in both cases, whether children have a good memory from the beginning or are naturally forgetful. For we may strengthen the inborn ability and supplement the deficiency. The first group will be better than others; but the second will be better than themselves. This is why the Hesiodic line rings true: “If you add a little by little, and you keep doing it, soon you can have something great.”

Parents should also not forget that a skill of memory contributes its great worth not only to education but to life’s actions in general. For the memory of past events becomes an example of good planning for future actions.”

Πάντων δὲ μάλιστα τὴν μνήμην τῶν παίδων ἀσκεῖν καὶ συνεθίζειν· αὕτη γὰρ ὥσπερ τῆς παιδείας ἐστὶ ταμιεῖον, καὶ διὰ τοῦτο μητέρα τῶν Μουσῶν ἐμυθολόγησαν εἶναι τὴν Μνημοσύνην, αἰνιττόμενοι καὶ παραδηλοῦντες ὅτι οὕτως οὐδὲν γεννᾶν καὶ τρέφειν ὡς ἡ μνήμη πέφυκε. καὶ τοίνυν ταύτην κατ᾿ ἀμφότερ᾿ ἐστὶν ἀσκητέον, εἴτ᾿ ἐκ φύσεως μνήμονες εἶεν οἱ παῖδες, εἴτε καὶ τοὐναντίον ἐπιλήσμονες. τὴν γὰρ πλεονεξίαν τῆς φύσεως ἐπιρρώσομεν, τὴν δ᾿ ἔλλειψιν ἀναπληρώσομεν· καὶ οἱ μὲν τῶν ἄλλων ἔσονται βελτίους, οἱ δ᾿ ἑαυτῶν. τὸ γὰρ Ἡσιόδειον καλῶς εἴρηται

εἰ γάρ κεν καὶ σμικρὸν ἐπὶ σμικρῷ καταθεῖο
καὶ θαμὰ τοῦτ᾿ ἔρδοις, τάχα κεν μέγα καὶ τὸ
γένοιτο.

μὴ λανθανέτω τοίνυν μηδὲ τοῦτο τοὺς πατέρας, ὅτι τὸ μνημονικὸν τῆς μαθήσεως μέρος οὐ μόνον πρὸς τὴν παιδείαν ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς τοῦ βίου πράξεις οὐκ ἐλαχίστην συμβάλλεται μοῖραν. ἡ γὰρ τῶν γεγενημένων πράξεων μνήμη τῆς περὶ τῶν μελλόντων εὐβουλίας γίγνεται παράδειγμα.

Image result for Ancient Roman School rooms