“An Equal Amount is Better than More”

Diodorus Siculus, History 9.12

“There is also the story that when the people of Mitylene allowed Pittacus to have half the land over which he fought in single combat, he would not take it. Instead, he assigned an equal portion to each man, saying that an “equal amount is greater than more”. For, since he took the measure of what was greater by fairness not by profit, he judged wisely. He believed that fame and safety would follow equality while gossip and fear followed greed, and they would have quickly reclaimed his gift.”

12. Ὅτι τῶν Μιτυληναίων διδόντων τῷ Πιττακῷ τῆς χώρας ὑπὲρ ἧς ἐμονομάχησε τὴν ἡμίσειαν οὐκ ἐδέξατο, συνέταξε δὲ ἑκάστῳ κληρῶσαι τὸ ἴσον, ἐπιφθεγξάμενος ὡς τὸ ἴσον ἐστὶ τοῦ πλείονος πλεῖον. μετρῶν γὰρ ἐπιεικείᾳ τὸ πλεῖον, οὐ κέρδει, σοφῶς ἐγίνωσκεν· τῇ μὲν γὰρ ἰσότητι δόξαν καὶ ἀσφάλειαν ἀκολουθήσειν, τῇ δὲ πλεονεξίᾳ βλασφημίαν καὶ φόβον, δι᾿ ὧν ταχέως ἂν αὐτοῦ τὴν δωρεὰν ἀφείλαντο.

Cf. Diogenes Laertius, Lives of the Philosophers 1.75

“Then, the Mityleneans honored Pittakos powerfully and gave the rule of the state to him alone. During the ten years he held power, he also corrected the constitution and then surrendered power even though he lived ten years more. The Mityleneans gave him some land, but he donated it as sacred. The plot is called after his name even today. Sôsicrates says that he cut off a little bit for himself, saying that “half is greater than the whole.”

[75] Τότε δ᾽ οὖν τὸν Πιττακὸν ἰσχυρῶς ἐτίμησαν οἱ Μυτιληναῖοι, καὶ τὴν ἀρχὴν ἐνεχείρισαν αὐτῷ. ὁ δὲ δέκα ἔτη κατασχὼν καὶ εἰς τάξιν ἀγαγὼν τὸ πολίτευμα, κατέθετο τὴν ἀρχήν, καὶ δέκα ἐπεβίω ἄλλα. καὶ χώραν αὐτῷ ἀπένειμαν οἱ Μυτιληναῖοι: ὁ δὲ ἱερὰν ἀνῆκεν, ἥτις νῦν Πιττάκειος καλεῖται. Σωσικράτης δέ φησιν ὅτι ὀλίγον ἀποτεμόμενος ἔφη τὸ ἥμισυ τοῦ παντὸς πλεῖον εἶναι. ἀλλὰ καὶ Κροίσου διδόντος χρήματα οὐκ ἐδέξατο, εἰπὼν ἔχειν ὧν ἐβούλετο διπλάσια: ἄπαιδος γὰρ τἀδελφοῦ τελευτήσαντος κεκληρονομηκέναι.

The idea of “half being greater than the whole” is likely proverbial, showing up as well in Hesiod’s Works and Days where the narrator uses it when he complains about how the judges act unfairly in their evaluation of cases (by taking bribes): “the fools don’t know how much greater the half is than the whole” νήπιοι, οὐδὲ ἴσασιν ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντὸς.
Diodorus Siculus’ statement that “an equal part is greater than more” is probably a clever departure from the Hesiodic statement. Hesiod’s statement seems to be about greed (wanting more than your due), as glossed by Michael Apostolius

13.77

“They don’t know how much greater the half is than the whole”: [this is a proverb used] for those who desire more and lose what they have.

Οὐδ’ ἴσασιν ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντός: ὅτι οἱ τῶν πλειόνων ἐπιθυμοῦντες καὶ ἃ ἔχουσιν ἀποβάλλουσιν.

A unifying theme between the two versions is that in early Greek culture that which is isos is not fair in terms of being equal but it possesses equity in terms of being proper to the recipient’s social status. So, Diodorus’ isos share can map out onto Hesiod’s “half” share.

Image result for pittacus

A Troubling Take on Reason and Rage

Seneca, De Ira 19

“I say that anger has this evil: it is not willing to be ruled. It is irate against truth itself it truth seems to be against what it desires. It attacks those it has selected with bellowing, chaos, and near complete bodily seizure when it piles on insults and curses.

Reason does not do this. But if there is a need, it quietly and secretly destroys whole households and families which threaten the state along with wives and children. It demolishes the very roofs themselves and wipes out the names of those opposed to liberty.”

Habet, inquam, iracundia hoc mali; non vult regi. Irascitur veritati ipsi, si contra voluntatem suam apparuit; cum clamore et tumultu et totius corporis iactatione quos destinavit insequitur adiectis conviciis maledictisque. Hoc non facit ratio; sed si ita opus est, silens quietaque totas domus funditus tollit et familias rei publicae pestilentes cum coniugibus ac liberis perdit, tecta ipsa diruit et solo exaequat et inimica libertati nomina exstirpat.

Epic and Empire: Aeneid 6 for AP Latin Week

Velleius Paterculus, History of Rome 2.16.4

“Gradually, then, by granting citizenship to those who had not carried arms or had put them down rather late, the population was rebuilt as Pompeius, Sulla and Marius restored the flagging and sputtering power of the Roman people.”

Paulatim deinde recipiendo in civitatem, qui arma aut non ceperant aut deposuerant maturius, vires refectae sunt, Pompeio Sullaque et Mano fluentem procumbentemque rem populi Romani restituentibus.

wolfboys

Any student of Roman history understands that Rome’s expansion and strength relied in part on its ability to absorb and assimilate hostile populations. Today we often forget that the Italian peninsula was far from a uniform culture. (And a tour through modern Italy will confirm the persistence of many differences).  The process, of course, was not without pain and hard compromises, as Vergil echoes in Aeneid 6 during Anchises’ prophecy to Aeneas (851-3):

tu regere imperio populos, Romane, memento
(hae tibi erunt artes), pacique imponere morem,
parcere subiectis et debellare superbos.

“Roman, remember that your arts are to rule
The nations with your empire, to enforce the custom of peace,
To spare the conquered and to subjugate the proud.”

There is of course a different imperial model mentioned at the end of the Aeneid when Zeus decides the fate of the Trojans exiles

“When they make peace through joyful weddings,
(May it happen), when the laws and treaties have joined them,
Do not allow the Latins to change their ancient name
either in becoming Trojans or being called Teucrians.
Don’t let them change their language or their clothing,
may it be Latium, may there be Alban kings for generations;
may the Roman race be strong through Italian power.
It fell: let Troy perish with its name.”

Laughing, the master of man and creation responded:
“Truly you are the sister of Jove and Saturn’s other child:
Such waves of rage turn within your chest.
But come, put down your rage conceived in vain—
I grant what you want, and, overcome, I willingly give in.
The Ausonians will preserve their inherited tongue and customs,
The name will stay as it is—the Teucrians will fade into the land
Once they have shared their blood. I will provide their sacred rites
And will unite all the Latins in a single tongue.
You will see a race mixed with Ausonian blood rise up
And outpace all men, even the gods in devotion,
No other race will perform your honors the same.”

cum iam conubis pacem felicibus, esto,
component, cum iam leges et foedera iungent,
ne vetus indigenas nomen mutare Latinos
neu Troas fieri iubeas Teucrosque vocari
aut vocem mutare viros aut vertere vestem.
Sit Latium, sint Albani per saecula reges,
sit Romana potens Itala virtute propago:
occidit, occideritque sinas cum nomine Troia.”
Olli subridens hominum rerumque repertor
“Es germana Iovis Saturnique altera proles:
irarum tantos volvis sub pectore fluctus.
Verum age et inceptum frustra submitte furorem
do quod vis, et me victusque volensque remitto.
Sermonem Ausonii patrium moresque tenebunt,
utque est nomen erit; commixti corpore tantum
subsident Teucri. Morem ritusque sacrorum
adiciam faciamque omnis uno ore Latinos.
Hinc genus Ausonio mixtum quod sanguine surget,
supra homines, supra ire deos pietate videbis,
nec gens ulla tuos aeque celebrabit honores.”

I suspect that Roman conceptions of empire were also involved in the expansion of the idea of world citizenship (the recently maligned cosmopolitanism). Although the following are attractive sentiments, with the exception of Diogenes and Epictetus, the speakers claim world citizenship from a position of power.

 

Diogenes Laertius, 6.63, on Diogenes the Cynic (4th Century BCE)

“When asked where he was from, he said “I am a world-citizen.”

ἐρωτηθεὶς πόθεν εἴη, “κοσμοπολίτης,” ἔφη.

Diogenes Jules Batien-Lepage

Cicero is one of the earliest sources attributing the sentiment to Socrates.

Cicero, Tusculan Disputations 5.108

“Socrates, when he was asked what state was his, used to say “the world”. For he judged himself an inhabitant and citizen of the whole world.”

Socrates cum rogaretur, cujatem se esse diceret, Mundanum, inquit. Totius enim mundi se incolam et civem arbitrabatur.”

Seneca, Epictetus, and Marcus Aurelius articulate different versions of what becomes a central part of Stoic philosophy.

Seneca, De vita beata, 20.5

“I know that my country is the world and that the gods are guardians, those judges of my deeds and words above and beyond me.”

Patriam meam esse mundum sciam et praesides deos, hos supra circaque me stare factorum dictorumque censores.

Seneca, De Otio, 4.1

“We encounter two republics with our mind–one is great and truly public, by which gods and men are contained and in which we may not gaze upon this corner or that one, but we measure the boundaries of our state with the sun; the other we enter by the fact of being born. This will be the state of Athens or Carthage or of any other city at all. It does not extend to all people but to certain ones. Some people serve the good of both republics at the same time, the greater and the lesser, some serve only the lesser or only the greater.”

Duas res publicas animo complectamur, alteram magnam et vere publicam, qua dii atque homines continentur, in qua non ad hunc angulum respicimus aut ad illum, sed terminos civitatis nostrae cum sole metimur; alteram, cui nos adscripsit condicio nascendi. Haec aut Atheniensium erit aut Carthaginiensium,aut alterius alicuius urbis, quae non ad omnis pertineat homines sed ad certos. Quidam eodem tempore utrique rei publicae dant operam, maiori minorique, quidam tantum minori, quidam tantum maiori.

Epictetus, Dissertationes 1.9.1

“If what is said about the kinship of humans and god by the philosopher is true, what is left for all people other than that advice of Socrates never to say when someone asks where you are from that you are Athenian or Corinthian but that you are a citizen of the world?”

εἰ ταῦτά ἐστιν ἀληθῆ τὰ περὶ τῆς συγγενείας τοῦ θεοῦ καὶ ἀνθρώπων λεγόμενα ὑπὸ τῶν φιλοσόφων, τί ἄλλο ἀπολείπεται τοῖς ἀνθρώποις ἢ τὸ τοῦ Σωκράτους, μηδέποτε πρὸς τὸν πυθόμενον ποδαπός ἐστιν εἰπεῖν ὅτι Ἀθηναῖος ἢ Κορίνθιος, ἀλλ᾽ ὅτι κόσμιος;

%d bloggers like this: