“Come, Let Us Build Walls”

Pindar, Fr. 194

“Come, let us build walls now,
A speaking, intricate, construction of words”

εἶα τειχίζωμεν ἤδη ποικίλον
κόσμον αὐδάεντα λόγων

Dio Chrysostom, Diogenes, Or On Tyranny (6.37)

“And still when he was awake, he would pray to be asleep to forget his fears. But when he was asleep, he jumped up as soon as possible because he believed he was being killed by his dreams, that the golden-plane tree, all the mansions of Semiramis, and the walls of Babylon were useless to him”

ἔτι δὲ ἐγρηγορότα μὲν εὔχεσθαι καθυπνῶσαι ὅπως ἐπιλάθηται τῶν φόβων, κοιμώμενον δὲ ἀναστῆναι τὴν ταχίστην, ἅτε ὑπ᾿ αὐτῶν τῶν ἐνυπνίων ἀπολλύμενον, τῆς δὲ χρυσῆς αὐτῷ πλατάνου καὶ τῶν Σεμιράμιδος οἰκοδομημάτων καὶ τῶν ἐν Βαβυλῶνι τειχῶν μηδὲν ὄφελος γιγνόμενον.

Diogenes Laertius, Antisthenes 13

“[Antisthenes used to say] “rational thought is the mightiest wall. It never falls apart or betrays you. We must build walls in our own unconquerable calculations.”

Τεῖχος ἀσφαλέστατον φρόνησιν· μήτε γὰρ καταρρεῖν μήτε προδίδοσθαι. τείχη κατασκευαστέον ἐν τοῖς αὑτῶν ἀναλώτοις λογισμοῖς.

Marcus Aurelius, Meditations 3.7

“Value nothing which compels you to break your promise, to abandon your honor, to hate, suspect or curse anyone, to be a hypocrite, or to lust after anything which needs walls or decorations.”

Μὴ τιμήσῃς ποτὲ ὡς συμφέρον σεαυτοῦ, ὃ ἀναγκάσει σέ ποτε τὴν πίστιν παραβῆναι, τὴν αἰδῶ ἐγκαταλιπεῖν, μισῆσαί τινα, ὑποπτεῦσαι, καταράσασθαι, ὑποκρίνασθαι, ἐπιθυμῆσαί τινος τοίχων καὶ παραπετασμάτων δεομένου.

Aristotle, Politics 1276a

“Imagine that a set of people inhabit the same place, what should make us believe that they inhabit a single state? For, it could not be walls since it would certainly be possible to build a wall around all of the Peloponnese.”

ὁμοίως δὲ καὶ12 τῶν τὸν αὐτὸν τόπον κατοικούντων ἀνθρώπων πότε δεῖ νομίζειν μίαν εἶναι τὴν πόλιν; οὐ γὰρ δὴ τοῖς τείχεσιν, εἴη γὰρ ἂν Πελοποννήσῳ περιβαλεῖν ἓν τεῖχος·

Dio Chrystostom, The Euboean Discourse 50

“But you will give us a home there, or how will we be able to survive the cold? You have many homes in your walls left empty. One of them is enough for us.”

ἀλλ᾿ ὅπως δώσετε ἡμῖν ἐνθάδε οἰκίαν· ἢ πῶς ὑπενεγκεῖν δυνησόμεθα τοῦ χειμῶνος; ἔστιν ὑμῖν οἰκήματα πολλὰ ἐντὸς τοῦ τείχους, ἐν οἷς οὐδεὶς οἰκεῖ· τούτων ἡμῖν ἓν ἀρκέσει.

Cicero, Republic, 1.19

“Don’t you think that we should know what affects our homes—what is happening and what occurs in a home which is not bounded by our walls but is instead the whole world, the dwelling and homeland the gods gave us to share, since, especially, if we are ignorant of these things, we must be ignorant of many other weighty matters too?”

An tu ad domos nostras non censes pertinere scire, quid agatur et quid fiat domi, quae non ea est, quam parietes nostri cingunt, sed mundus hic totus, quod domicilium quamque patriam di nobis communem secum dederunt, cum praesertim, si haec ignoremus, multa nobis et magna ignoranda sint?

[for the the theme of being a citizen of the world, see this post]

wall

Seneca, De Tranquillitate Animi 4-5

“We do not shut ourselves up in the walls of a single city as proof of our great souls, but instead we enter into exchange with the whole world and claim the world as our homeland so that we are allowed to give our virtue a wider field.”

Ideo magno animo nos non unius urbis moenibus clusimus, sed in totius orbis commercium emisimus patriamque nobis mundum professi sumus, ut liceret latiorem virtuti campum dare.

Wall Hating

Debate Me Boys, Take Note: Better to Have No Reason Than Use it for Harm

Cicero, De Natura Deorum, 3.77–78

“These kind of things belong to poets; we, moreover, want to be philosophers, masters of facts not fables. And yet, these gods of poetry, if they know that these things would be ruinous for their children, would be considered to have sinned in conferring a favor.

It is just as if, according to that thing which Aristo of Chios used to say, that philosophers hurt their audiences when the things they say well are interpreted badly (for it was possible still to leave Aristippus’ school as a profligate or Zeno’s school bitter and angry).

If it is this way, and those who have heard them leave with twisted minds because they understand the philosophers’ arguments incorrectly, then it befits philosophers more to be quiet than cause their audiences harm. In this way, if people pervert the capacity for reason which was given by the gods to provide good council and used it instead for fraud and harm, then it would have been better if it had not been given to the human race at all.”

Poetarum ista sunt, nos autem philosophi esse volumus, rerum auctores, non fabularum. Atque hi tamen ipsi di poetici si scissent perniciosa fore illa filiis, peccasse in beneficio putarentur. Ut si verum est quod Aristo Chius dicere solebat, nocere audientibus philosophos iis qui bene dicta male interpretarentur (posse enim asotos ex Aristippi, acerbos e Zenonis schola exire), prorsus, si qui audierunt vitiosi essent discessuri quod perverse philosophorum disputationem interpretarentur, tacere praestaret philosophos quam iis qui se audissent nocere: sic, si homines rationem bono consilio a dis immortalibus datam in fraudem malitiamque convertunt, non dari illam quam dari humano generi melius fuit. Ut, si medicus sciat eum aegrotum qui iussus sit vinum sumere meracius sumpturum statimque periturum, magna sit in culpa, sic vestra ista providentia reprehendenda, quae rationem dederit

Internet pugilists take the following things very, very seriously. Form triumphs over content!

Image result for fallacy chart

Cicero Says F**K Greek Accents [FTS Week]

Cicero to Atticus 31 May 45 (12.6)

“I now turn to Tyrannio. Do you really do this? Was this true? There without me? And this when I so many times did not go without you even though I had the ability. How will you make this up to me? There is one way, clearly, if you send me the book which I ask again that you should send  to me. Even if the book itself will not delight me any more than your admiration of it.

I adore the man who loves every kind of learning and I am truly happy that you cherish so refined a course of study. But this is completely you. For you are passionate to learn, the only thing which feeds the mind. But, I must ask, what impact does this ‘grave’ and ‘acute’ stuff have on the pursuit of the highest good?”

Venio ad Tyrannionem. ain tu? verum hoc fuit? sine me? at ego quotiens, cum essem otiosus, sine te tamen nolui! quo modo ergo hoc lues? uno scilicet, si mihi librum miseris; quod ut facias etiam atque etiam rogo. etsi me non magis ipse liber delectabit quam tua admiratio delectavit. amo enim πάντα φιλειδήμονα teque istam tam tenuem ϑεωρíαν tam valde admiratum esse gaudeo. etsi tua quidem sunt eius modi omnia. scire enim vis; quo uno animus alitur. sed, quaeso, quid ex ista acuta et gravi refertur ad τέλος?

Seneca, Moral Epistle 108

“But some error comes thanks to our teachers who instruct us how to argue but not how to live; some error too comes from students, who bring themselves to teachers not for the nourishing of the soul, but the cultivation of our wit. Thus what was philosophy has been turned into philology.”

Sed aliquid praecipientium vitio peccatur, qui nos docent disputare, non vivere, aliquid discentium, qui propositum adferunt ad praeceptores suos non animum excolendi, sed ingenium. Itaque quae philosophia fuit, facta philologia est.

Carpe Diem is Too Late

Seneca, Consolation ad Marciam 10.5

“The spirit must be warned that it loves things which will one day leave—no, they are already leaving. Whatever is granted to you by fortune, take it as if it has no guaranty. Seize up the pleasures of your children and allow your children to enjoy you in turn. And drink down every bit of joy without stopping.

Nothing is promised to you for this evening—I have granted too much a pledge—nothing is promised for this hour. You must hurry, we are being chased from behind. Soon this friend will be elsewhere, soon these friendships will be lost lost when the battle’s cry is raised. In truth, everything is stolen away. Poor are you fools who do not know how to live in flight.”

Saepe admonendus est animus, amet ut recessura, immo tamquam recedentia. Quicquid a fortuna datum est, tamquam exempto auctore possideas. Rapite ex liberis voluptates, fruendos vos in vicem liberis date et sine dilatione omne gaudium haurite; nihil de hodierna nocte promittitur—nimis magnam advocationem dedi—, nihil de hac hora. Festinandum est, instatur a tergo. Iam disicietur iste comitatus, iam contubernia ista sublato clamore solventur. Rapina verum omnium est; miseri nescitis in fuga vivere!

It's #MorbidMonday and here comes death riding a skeletal horse @BLMedieval Yates Thompson 6 f. 137
@BLMedieval Yates Thompson 6 f. 137

The Sickness of the Soul: Cicero on Irrational Hate

Cicero, Tusculan Disputations 5.25-6 (Full text on the Scaife viewer)

“Furthermore, for these things it is believed that their opposites are born from fear, just as in hatred of women as in the Misogunos of Atilius or that against the whole race of humankind which we have heard that Timon who is called the Misanthrope felt or even being inhospitable.

All these diseases of the soul develop from a special fear of those things which people fear and then hate. They define a disease of the soul, moreover, as a vehement belief about a thing which is not desired even though it is anticipated powerfully, a belief which is constant and deeply held.”

Quae autem sunt his contraria, ea nasci putantur a metu, ut odium mulierum, quale in Μισογύνῳ Atilii1 est, ut in hominum universum genus, quod accepimus de Timone, qui μισάνθρωπος appellatur, ut inhospitalitas est: quae omnes aegrotationes animi ex quodam metu nascuntur earum rerum, quas fugiunt et oderunt. Definiunt autem animi aegrotationem opinationem vehementem de re non expetenda, tamquam valde expetenda sit, inhaerentem et penitus insitam.

Royal 15 D V   f. 107v
2nd half of the 15th century, Royal MS 15 D V, f. 107v

Treating Sickness of the Mind

Cicero, Tusculan Disputations 3.1

“What can I think is the reason, Brutus, that since we consist of soul and body an art for the care and keeping of the body has been sought out and its utility has been accredited to the discovery of the immortal gods, but a art of healing for the soul as not as much been desired because its discover nor has it been practiced once it was known, nor has it been applauded with gratitude by so many, and has in fact been held with suspicion or anger by most?

Is this because we judge the body’s sickness and sorrow with the mind but we cannot use the body to sense sickness of the spirit? The outcome is that the mind must render judgment on itself at that moment when the very tool it needs to do this is sick.

But if nature had crafted us at birth to be able to see the soul itself and to perceive it with it as our guide to complete the course of life, there would clear be no one who would require argument and doctrine. As it stands we have received a tiny spark of understanding that we put out so fast because we are twisted by bad habits and opinions that none of nature’s light remains.

Truly, the seeds of virtue are implanted naturally within us and if we let them develop nature would guide us to a happy life. But, still, we find ourselves taken out into the light in a world of evil and the most twisted ideas possible so that it seems like we sucked down madness with our nurse’s milk. When we go with our parents and are given over to teachers, we have already been so steeped in different fallacies that truth has to yield to vanity and nature bows before the confirmation of opinions.”

Quidnam esse, Brute, causae putem cur, cum constemus ex animo et corpore, corporis curandi tuendique causa quaesita sit ars atque eius utilitas deorum immortalium inventioni consecrata, animi autem medicina nec tam desiderata sit, ante quam inventa, nec tam culta, postea quam cognita est, nec tam multis grata et probata, pluribus etiam suspecta et invisa? An quod corporis gravitatem et dolorem animo iudicamus, animi morbum corpore non sentimus? Ita fit ut animus de se ipse tum iudicet, cum id ipsum, quo iudicatur, aegrotet.

Quod si tales nos natura genuisset, ut eam ipsam intueri et perspicere eademque optima duce cursum vitae conficere possemus, haud erat sane quod quisquam rationem ac doctrinam requireret. Nunc parvulos nobis dedit igniculos, quos celeriter malis moribus opinionibusque depravati sic restinguimus, ut nusquam naturae lumen appareat. Sunt enim ingeniis nostris semina innata virtutum, quae si adolescere liceret, ipsa nos ad beatam vitam natura perduceret: nunc autem, simul atque editi in lucem et suscepti sumus, in omni continuo pravitate et in summa opinionum perversitate versamur, ut paene cum lacte nutricis errorem suxisse videamur. Cum vero parentibus redditi, dein magistris traditi sumus, tum ita variis imbuimur erroribus, ut vanitati veritas et opinioni confirmatae natura ipsa cedat.

File:Extraordinary Popular Delusions V1 page 79.png
From “Extraordinary Popular Delusions”

Worse off at Death than At Birth

Your periodic reminder from Seneca: we are all going to die.

Seneca, Moral Epistle 22.12-13

“If you desire to be free of this and freedom seems truly attractive to you, and if you seek help for this reason alone—that it might be allowed for you to do this without constant trouble—how would the whole gang of Stoics fail to approve it? Every Zeno and Chrysippus will advise you about your moderation and honor. But if you keep turning your back so you can try to see how much you carry with you and how much money you need for leisure you will never find an end to it.

No one can swim to safety with their bags. Emerge to a better life with divine favor but let it not be in that way in which they are favorable to those people to whom they grant great evils with pleasant and pleasing glances—and they are excused for doing so because those things which burn and torture are given to those who beg for them.

I was already closing this letter with a seal, but it had to be opened again so that it may come to you with the dutiful contribution and bring some great saying to you. And look, here is something that comes to my mind which I don’t know if it is truer or more well-put. “Whose saying?” you ask? It is Epicurus, for I am still sewing my quilt from other people’s fragments. “Everyone leaves from life just as if they just had entered it”.

Grab anyone suddenly—a youth, an old man, someone in the middle—and you will find them equally afraid of death and without understanding of life. No one has finished anything, because we keep postponing everything we do to tomorrow. Nothing makes me happier in that quotation than the fact that it calls old men out for being babies.

“No one”, he says, “leaves the world differently from the way in which they were born.” This is false! We are worse when we die than when we are born. This is our fault, not nature’s. Nature ought to criticize us, saying, “What is this? I produced you without desires, without fear, without superstition, without treachery and these diseases! Leave as you were when you got here!”

Sed si deponere illam in animo est et libertas bona fide placuit, in hoc autem unum advocationem petis, ut sine perpetua sollicitudine id tibi facere contingat, quidni tota te cohors Stoicorum probatura sit? Omnes Zenones et Chrysippi moderata, honesta, tua suadebunt. Sed si propter hoc tergiversaris, ut circumspicias, quantum feras tecum et quam magna pecunia instruas otium, numquam exitum invenies. Nemo cum sarcinis enatat. Emerge ad meliorem vitam propitiis dis, sed non sic, quomodo istis propitii sunt, quibus bono ac benigno vultu mala magnifica tribuerunt, ad hoc unum excusati, quod ista, quae urunt, quae excruciant, optantibus data sunt.

13Iam inprimebam epistulae signum; resolvenda est, ut cum sollemni ad te munusculo veniat et aliquam magnificam vocem ferat secum, et occurrit mihi ecce nescio utrum verior an eloquentior. “Cuius?” inquis; Epicuri, adhuc enim alienas sarcinas adsero; “Nemo non ita exit e vita, tamquam modo intraverit.” Quemcumque vis occupa, adulescentem senem medium; invenies aeque timidum mortis, aeque inscium vitae. Nemo quicquam habet facti, in futurum enim nostra distulimus. Nihil me magis in ista voce delectat quam quod exprobratur senibus infantia. “Nemo,” inquit, “aliter quam qui modo natus est exit e vita.” Falsum est; peiores morimur quam nascimur. Nostrum istud, non naturae vitium est. Illa nobiscum queri debet et dicere: “Quid hoc est? Sine cupiditatibus vos genui, sine timoribus, sine superstitione, sine perfidia ceterisque pestibus; quales intrastis exite.”

Image result for ancient greek death mosaic

When You Can, Live as You Should

Seneca, Moral Epistles 7.8-9

“Both habits, moreover, should be avoided. Don’t imitate bad people, because there are many of them, nor hate the many, because you aren’t like them. Take shelter in yourself, whenever you can. Spend time with people who will make you a better person. Embrace those whom you can make better. Such improvement is a partnership, for people learn while they teach.”

Utrumque autem devitandum est; neve similis malis fias, quia multi sunt, neve inimicus multis, quia dissimiles sunt. Recede in te ipsum, quantum potes. Cum his versare, qui te meliorem facturi sunt. Illos admitte, quos tu potes facere meliores. Mutuo ista fiunt, et homines, dum docent, discunt.

Seneca, De Beata Vita 17-18

“ ‘This is enough for me: to each day lose one of my vices and recognize my mistakes. I have not perfected my health, nor certainly will I. I hope to relieve my gout rather than cure it, happy if it comes less frequently and cause less pain. But when I compare myself to your feet, I am a sprinter even though crippled.’

I do not say these things for myself—since I am deep in every kind of vice—but for the person who has done something.

You say, “You talk one way but you live another.” This insult, most shameful and hateful friend, was thrown at Plato, tossed at Epicurus, and dropped on Zeno. For all these people were talking not about how they were living themselves but about how they should live. When it comes to virtue, I do not talk about myself, and my fight is with vices, but chiefly my own. When I can, I will live as I should.”

Hoc mihi satis est, cotidie aliquid ex vitiis meis demere et errores meos obiurgare. Non perveni ad sanitatem, ne perveniam quidem; delenimenta magis quam remedia podagrae meae compono, contentus, si rarius accedit et si minus verminatur; vestris quidem pedibus comparatus, debilis1 cursor sum.” Haec non pro me loquor—ego enim in alto vitiorum omnium sum—, sed pro illo, cui aliquid acti est.

 “Aliter,” inquis, “loqueris, aliter vivis.” Hoc, malignissima capita et optimo cuique inimicissima, Platoni obiectum est, obiectum Epicuro, obiectum Zenoni; omnes enim isti dicebant non quemadmodum ipsi viverent, sed quemadmodum esset ipsis vivendum. De virtute, non de me loquor, et cum vitiis convicium facio, in primis meis facio. 2Cum potuero, vivam quomodo oportet.

Image result for medieval manuscripts meditating
Verdun, Bibl. mun., ms. 0070, f. 42v.

When You Can, Live as You Should

Seneca, Moral Epistles 7.8-9

“Both habits, moreover, should be avoided. Don’t imitate bad people, because there are many of them, nor hate the many, because you aren’t like them. Take shelter in yourself, whenever you can. Spend time with people who will make you a better person. Embrace those whom you can make better. Such improvement is a partnership, for people learn while they teach.”

Utrumque autem devitandum est; neve similis malis fias, quia multi sunt, neve inimicus multis, quia dissimiles sunt. Recede in te ipsum, quantum potes. Cum his versare, qui te meliorem facturi sunt. Illos admitte, quos tu potes facere meliores. Mutuo ista fiunt, et homines, dum docent, discunt.

Seneca, De Beata Vita 17-18

“ ‘This is enough for me: to each day lose one of my vices and recognize my mistakes. I have not perfected my health, nor certainly will I. I hope to relieve my gout rather than cure it, happy if it comes less frequently and cause less pain. But when I compare myself to your feet, I am a sprinter even though crippled.’

I do not say these things for myself—since I am deep in every kind of vice—but for the person who has done something.

You say, “You talk one way but you live another.” This insult, most shameful and hateful friend, was thrown at Plato, tossed at Epicurus, and dropped on Zeno. For all these people were talking not about how they were living themselves but about how they should live. When it comes to virtue, I do not talk about myself, and my fight is with vices, but chiefly my own. When I can, I will live as I should.”

Hoc mihi satis est, cotidie aliquid ex vitiis meis demere et errores meos obiurgare. Non perveni ad sanitatem, ne perveniam quidem; delenimenta magis quam remedia podagrae meae compono, contentus, si rarius accedit et si minus verminatur; vestris quidem pedibus comparatus, debilis1 cursor sum.” Haec non pro me loquor—ego enim in alto vitiorum omnium sum—, sed pro illo, cui aliquid acti est.

 “Aliter,” inquis, “loqueris, aliter vivis.” Hoc, malignissima capita et optimo cuique inimicissima, Platoni obiectum est, obiectum Epicuro, obiectum Zenoni; omnes enim isti dicebant non quemadmodum ipsi viverent, sed quemadmodum esset ipsis vivendum. De virtute, non de me loquor, et cum vitiis convicium facio, in primis meis facio. 2Cum potuero, vivam quomodo oportet.

Image result for medieval manuscripts meditating
Verdun, Bibl. mun., ms. 0070, f. 42v.

Logic Bros: Better to Have No Reason Than Use it for Harm?

Cicero, De Natura Deorum, 3.77–78

“These kind of things belong to poets; we, moreover, want to be philosophers, masters of facts not fables. And yet, these gods of poetry, if they know that these things would be ruinous for their children, would be considered to have sinned in conferring a favor.

It is just as if, according to that thing which Aristo of Chios used to say, that philosophers hurt their audiences when the things they say well are interpreted badly (for it was possible still to leave Aristippus’ school as a profligate or Zeno’s school bitter and angry).

If it is this way, and those who have heard them leave with twisted minds because they understand the philosophers’ arguments incorrectly, then it befits philosophers more to be quiet than cause their audiences harm. In this way, if people pervert the capacity for reason which was given by the gods to provide good council and used it instead for fraud and harm, then it would have been better if it had not been given to the human race at all.”

Poetarum ista sunt, nos autem philosophi esse volumus, rerum auctores, non fabularum. Atque hi tamen ipsi di poetici si scissent perniciosa fore illa filiis, peccasse in beneficio putarentur. Ut si verum est quod Aristo Chius dicere solebat, nocere audientibus philosophos iis qui bene dicta male interpretarentur (posse enim asotos ex Aristippi, acerbos e Zenonis schola exire), prorsus, si qui audierunt vitiosi essent discessuri quod perverse philosophorum disputationem interpretarentur, tacere praestaret philosophos quam iis qui se audissent nocere: sic, si homines rationem bono consilio a dis immortalibus datam in fraudem malitiamque convertunt, non dari illam quam dari humano generi melius fuit. Ut, si medicus sciat eum aegrotum qui iussus sit vinum sumere meracius sumpturum statimque periturum, magna sit in culpa, sic vestra ista providentia reprehendenda, quae rationem dederit

Internet pugilists take the following things very, very seriously. Form triumphs over content!

Image result for fallacy chart