Populist Politics and Savage Consensus

During the Peloponnesian War, the Athenian Democracy deliberated on and voted for the killing of men and the enslavement of women and children. To ask why is not an idle historical musing.

Thucydides, 5.116.4

“The [Athenians] killed however many of the Melian men were adults, and made the women and children slaves. Then they settled the land themselves and later on sent five hundred colonists.”

οἱ δὲ ἀπέκτειναν Μηλίων ὅσους ἡβῶντας ἔλαβον, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἠνδραπόδισαν. τὸ δὲ χωρίον αὐτοὶ ᾤκισαν, ἀποίκους ὕστερον πεντακοσίους πέμψαντες.

5.32

“Around the same period of time in that summer, the Athenians set siege to the Scionaeans and after killing all the adult men, made the women and childen into slaves and gave the land to the Plataeans.”

Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ θέρους τούτου Σκιωναίους μὲν Ἀθηναῖοι ἐκπολιορκήσαντες ἀπέκτειναν τοὺς ἡβῶντας, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἠνδραπόδισαν καὶ τὴν γῆν Πλαταιεῦσιν ἔδοσαν νέμεσθαι·

This was done by vote of the Athenian democracy led by Cleon: Thucydides 4.122.6. A similar solution was proposed during the Mytilenean debate. Cleon is described by Thucydides as “in addition the most violent of the citizens who also was the most persuasive at that time by far to the people.” (ὢν καὶ ἐς τὰ ἄλλα βιαιότατος τῶν πολιτῶν τῷ τε δήμῳ παρὰ πολὺ ἐν τῷ τότε πιθανώτατος, 3.36.6)

3.36

“They were making a judgment about the men there and in their anger it seemed right to them not only to kill those who were present but to slay all the Mytileneans who were adults and to enslave the children and women.”

περὶ δὲ τῶν ἀνδρῶν γνώμας ἐποιοῦντο, καὶ ὑπὸ ὀργῆς ἔδοξεν αὐτοῖς οὐ τοὺς παρόντας μόνον ἀποκτεῖναι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἅπαντας Μυτιληναίους ὅσοι ἡβῶσι, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἀνδραποδίσαι.

In his speech in defense of this policy, Cleon reflects on the nature of imperialism and obedience. Although he eventually failed to gain approval for this vote which was overturned, his arguments seem to have worked on later occasions.

Thucydides, 3.37

“The truth is that because you live without fear day-to-day and there is no conspiring against one another, you think imagine your ‘allies’ to live the same way. Because you are deluded by whatever is presented in speeches you are mistaken in these matters or because you yield to pity, you do not not realize you are being dangerously weak for yourselves and for some favor to your allies.

You do not examine the fact that the power you hold is a tyranny and that those who are dominated by you are conspiring against you and are ruled unwillingly and that these people obey you not because they might please you by being harmed but because you are superior to them by strength rather than because of their goodwill.

The most terrible thing of all is  if nothing which seems right to us is established firmly—if we will not acknowledge that a state which has worse laws which are unbendable is stronger than a state with noble laws which are weakly administered, that ignorance accompanied by discipline is more effective than cleverness with liberality, and that lesser people can inhabit states much more efficiently than intelligent ones.

Smart people always want to show they are wiser than the laws and to be preeminent in discussions about the public good, as if there are no more important things where they could clarify their opinions—and because of this they most often ruin their states. The other group of people, on the other hand, because they distrust their own intelligence, think that it is acceptable to be less learned than the laws and less capable to criticize an argument than the one who speaks well. But because they are more fair and balanced judges, instead of prosecutors, they do well in most cases. For this reason, then, it is right that we too, when we are not carried away by the cleverness and the contest of intelligence, do not act to advise our majority against our own opinion.”

διὰ γὰρ τὸ καθ᾿ ἡμέραν ἀδεὲς καὶ ἀνεπιβούλευτον πρὸς ἀλλήλους καὶ ἐς τοὺς ξυμμάχους τὸ αὐτὸ ἔχετε, καὶ ὅ τι ἂν ἢ λόγῳ πεισθέντες ὑπ᾿ αὐτῶν ἁμάρτητε ἢ οἴκτῳ ἐνδῶτε, οὐκ ἐπικινδύνως ἡγεῖσθε ἐς ὑμᾶς καὶ οὐκ ἐς τὴν τῶν ξυμμάχων χάριν μαλακίζεσθαι, οὐ σκοποῦντες ὅτι τυραννίδα ἔχετε τὴν ἀρχὴν καὶ πρὸς ἐπιβουλεύοντας αὐτοὺς καὶ ἄκοντας ἀρχομένους, οἳ οὐκ ἐξ ὧν ἂν χαρίζησθε βλαπτόμενοι αὐτοὶ ἀκροῶνται ὑμῶν, ἀλλ᾿ ἐξ ὧν ἂν ἰσχύι μᾶλλον ἢ τῇ ἐκείνων εὐνοίᾳ περιγένησθε.

πάντων δὲ δεινότατον εἰ βέβαιον ἡμῖν μηδὲν καθεστήξει ὧν ἂν δόξῃ πέρι, μηδὲ γνωσόμεθα ὅτι χείροσι νόμοις ἀκινήτοις χρωμένη πόλις κρείσσων ἐστὶν ἢ καλῶς ἔχουσιν ἀκύροις, ἀμαθία τε μετὰ σωφροσύνης ὠφελιμώτερον ἢ δεξιότης μετὰ ἀκολασίας, οἵ τε φαυλότεροι τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς ξυνετωτέρους ὡς ἐπὶ τὸ πλέον ἄμεινον οἰκοῦσι τὰς πόλεις.

οἱ μὲν γὰρ τῶν τε νόμων σοφώτεροι βούλονται φαίνεσθαι τῶν τε αἰεὶ λεγομένων ἐς τὸ κοινὸν περιγίγνεσθαι, ὡς ἐν ἄλλοις μείζοσιν οὐκ ἂν δηλώσαντες τὴν γνώμην, καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου τὰ πολλὰ σφάλλουσι τὰς πόλεις· οἱ δ᾿ ἀπιστοῦντες τῇ ἐξ ἑαυτῶν ξυνέσει ἀμαθέστεροι μὲν τῶν νόμων ἀξιοῦσιν εἶναι, ἀδυνατώτεροι δὲ τὸν1 τοῦ καλῶς εἰπόντος μέμψασθαι λόγον, κριταὶ δὲ ὄντες ἀπὸ τοῦ ἴσου μάλλον ἢ ἀγωνισταὶ ὀρθοῦνται τὰ πλείω. ὣς οὖν χρὴ καὶ ἡμᾶς ποιοῦντας μὴ δεινότητι καὶ ξυνέσεως ἀγῶνι ἐπαιρομένους παρὰ δόξαν τῷ ὑμετέρῳ πλήθει παραινεῖν.

description: father Amphiaraos (bearded man in mantle) standing, leaning on his stick, mother Eriphyle sitting in a chair, suckling her baby son Alkmaion, their elder daughter Domonassa spinning wool from a baske
ca. 450-440 BC – material: pottery (clay) – height: 27 cm – findspot: Attica – museum / inventory number: Berlin, Altes Museum (Antikensammlung) F 2395

Populist Politics and Killing Children at the Border

In more horrifying news from the border, Texas troopers have been told to push children back into the Rio Grande. Here’s a reminder that state sanctioned violence against children is an ancient practice of imperial states, whether they are dictatorships or democracies

 

Velleius Paterculus 2.28

“The evils of the civil war seemed to have ended when they were rekindled by Sulla’s cruelty. Once he was made dictator—and this honor had been avoided for a hundred and twenty years since the last time it had been used was one year after Hannibal quit Italy—and it is obvious that the fear which prompted the Roman people to want a dictator was less than how much they feared his power. As dictator, Sulla applied the power which earlier dictators had used only to save the country from the greatest dangers with unmeasured degrees of savagery.

He was the first—and I wish he had been the last—to discover the model of proscription with the result that in the same state in which legal recourse is available to an actor booed from the stage, in that state a price was set for the murder of a Roman citizen: he would have the most who killed the most! The reward for the killing of an enemy would be no greater than for the murder of a citizen.

In essence, each man was valued for the price of his own death. Such savagery was applied not only to those who had carried arms against them, but against many innocents too. In addition to this, the goods of the proscribed were offered for sale: children already deprived of their father’s goods were also prohibited from the right of seeking public office and, the most unjust thing of all, they had to maintain the standards of their social rank without recourse to the rights.”

Videbantur finita belli civilis mala, cum Sullae crudelitate aucta sunt. Quippe dictator creatus (cuius honoris usurpatio per annos centum et viginti intermissa; nam proximus post annum quam Hannibal Italia excesserat, uti adpareat populum Romanum usum dictatoris haud metu desiderasse tali quo timuisset potestatem) imperio, quo priores ad vindicandam maximis periculis rem publicam olim usi erant, eo in inmodicae crudelitatis licentiam usus est.3 Primus ille, et utinam ultimus, exemplum proscriptionis invenit, ut in qua civitate petularitis convicii iudicium histrioni ex albo redditur, in ea iugulati civis Romani publice constitueretur auctoramentum, plurimumque haberet, qui plurimos interemisset, neque occisi hostis quam civis uberius foret praemium Geretque quisque merces mortis suae.4 Nec tantum in eos, qui contra arma tulerant, sed in multos insontis saevitum. Adiectum etiam, ut bona proscriptorum venirent exclusique paternis opibus liberi etiam petendorum honorum iure prohiberentur simulque, quod indignissimum est, senatorum filii et onera ordinis sustinerent et iura perderent.

During the Peloponnesian War, the Athenian Democracy deliberated on and voted for the killing of men and the enslavement of women and children. To ask why is not an idle historical musing.

Thucydides, 5.116.4

“The [Athenians] killed however many of the Melian men were adults, and made the women and children slaves. Then they settled the land themselves and later on sent five hundred colonists.”

οἱ δὲ ἀπέκτειναν Μηλίων ὅσους ἡβῶντας ἔλαβον, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἠνδραπόδισαν. τὸ δὲ χωρίον αὐτοὶ ᾤκισαν, ἀποίκους ὕστερον πεντακοσίους πέμψαντες.

5.32

“Around the same period of time in that summer, the Athenians set siege to the Scionaeans and after killing all the adult men, made the women and childen into slaves and gave the land to the Plataeans.”

Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ θέρους τούτου Σκιωναίους μὲν Ἀθηναῖοι ἐκπολιορκήσαντες ἀπέκτειναν τοὺς ἡβῶντας, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἠνδραπόδισαν καὶ τὴν γῆν Πλαταιεῦσιν ἔδοσαν νέμεσθαι·

This was done by vote of the Athenian democracy led by Cleon: Thucydides 4.122.6. A similar solution was proposed during the Mytilenean debate. Cleon is described by Thucydides as “in addition the most violent of the citizens who also was the most persuasive at that time by far to the people.” (ὢν καὶ ἐς τὰ ἄλλα βιαιότατος τῶν πολιτῶν τῷ τε δήμῳ παρὰ πολὺ ἐν τῷ τότε πιθανώτατος, 3.36.6)

3.36

“They were making a judgment about the men there and in their anger it seemed right to them not only to kill those who were present but to slay all the Mytileneans who were adults and to enslave the children and women.”

περὶ δὲ τῶν ἀνδρῶν γνώμας ἐποιοῦντο, καὶ ὑπὸ ὀργῆς ἔδοξεν αὐτοῖς οὐ τοὺς παρόντας μόνον ἀποκτεῖναι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἅπαντας Μυτιληναίους ὅσοι ἡβῶσι, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἀνδραποδίσαι.

In his speech in defense of this policy, Cleon reflects on the nature of imperialism and obedience. Although he eventually failed to gain approval for this vote which was overturned, his arguments seem to have worked on later occasions.

Thucydides, 3.37

“The truth is that because you live without fear day-to-day and there is no conspiring against one another, you think imagine your ‘allies’ to live the same way. Because you are deluded by whatever is presented in speeches you are mistaken in these matters or because you yield to pity, you do not not realize you are being dangerously weak for yourselves and for some favor to your allies.

You do not examine the fact that the power you hold is a tyranny and that those who are dominated by you are conspiring against you and are ruled unwillingly and that these people obey you not because they might please you by being harmed but because you are superior to them by strength rather than because of their goodwill.

The most terrible thing of all is  if nothing which seems right to us is established firmly—if we will not acknowledge that a state which has worse laws which are unbendable is stronger than a state with noble laws which are weakly administered, that ignorance accompanied by discipline is more effective than cleverness with liberality, and that lesser people can inhabit states much more efficiently than intelligent ones.

Smart people always want to show they are wiser than the laws and to be preeminent in discussions about the public good, as if there are no more important things where they could clarify their opinions—and because of this they most often ruin their states. The other group of people, on the other hand, because they distrust their own intelligence, think that it is acceptable to be less learned than the laws and less capable to criticize an argument than the one who speaks well. But because they are more fair and balanced judges, instead of prosecutors, they do well in most cases. For this reason, then, it is right that we too, when we are not carried away by the cleverness and the contest of intelligence, do not act to advise our majority against our own opinion.”

διὰ γὰρ τὸ καθ᾿ ἡμέραν ἀδεὲς καὶ ἀνεπιβούλευτον πρὸς ἀλλήλους καὶ ἐς τοὺς ξυμμάχους τὸ αὐτὸ ἔχετε, καὶ ὅ τι ἂν ἢ λόγῳ πεισθέντες ὑπ᾿ αὐτῶν ἁμάρτητε ἢ οἴκτῳ ἐνδῶτε, οὐκ ἐπικινδύνως ἡγεῖσθε ἐς ὑμᾶς καὶ οὐκ ἐς τὴν τῶν ξυμμάχων χάριν μαλακίζεσθαι, οὐ σκοποῦντες ὅτι τυραννίδα ἔχετε τὴν ἀρχὴν καὶ πρὸς ἐπιβουλεύοντας αὐτοὺς καὶ ἄκοντας ἀρχομένους, οἳ οὐκ ἐξ ὧν ἂν χαρίζησθε βλαπτόμενοι αὐτοὶ ἀκροῶνται ὑμῶν, ἀλλ᾿ ἐξ ὧν ἂν ἰσχύι μᾶλλον ἢ τῇ ἐκείνων εὐνοίᾳ περιγένησθε.

πάντων δὲ δεινότατον εἰ βέβαιον ἡμῖν μηδὲν καθεστήξει ὧν ἂν δόξῃ πέρι, μηδὲ γνωσόμεθα ὅτι χείροσι νόμοις ἀκινήτοις χρωμένη πόλις κρείσσων ἐστὶν ἢ καλῶς ἔχουσιν ἀκύροις, ἀμαθία τε μετὰ σωφροσύνης ὠφελιμώτερον ἢ δεξιότης μετὰ ἀκολασίας, οἵ τε φαυλότεροι τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς ξυνετωτέρους ὡς ἐπὶ τὸ πλέον ἄμεινον οἰκοῦσι τὰς πόλεις.

οἱ μὲν γὰρ τῶν τε νόμων σοφώτεροι βούλονται φαίνεσθαι τῶν τε αἰεὶ λεγομένων ἐς τὸ κοινὸν περιγίγνεσθαι, ὡς ἐν ἄλλοις μείζοσιν οὐκ ἂν δηλώσαντες τὴν γνώμην, καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου τὰ πολλὰ σφάλλουσι τὰς πόλεις· οἱ δ᾿ ἀπιστοῦντες τῇ ἐξ ἑαυτῶν ξυνέσει ἀμαθέστεροι μὲν τῶν νόμων ἀξιοῦσιν εἶναι, ἀδυνατώτεροι δὲ τὸν1 τοῦ καλῶς εἰπόντος μέμψασθαι λόγον, κριταὶ δὲ ὄντες ἀπὸ τοῦ ἴσου μάλλον ἢ ἀγωνισταὶ ὀρθοῦνται τὰ πλείω. ὣς οὖν χρὴ καὶ ἡμᾶς ποιοῦντας μὴ δεινότητι καὶ ξυνέσεως ἀγῶνι ἐπαιρομένους παρὰ δόξαν τῷ ὑμετέρῳ πλήθει παραινεῖν.

color photograph of migrants in a river through razor wire

Think Your Feelings, Write Your Thoughts

Seneca, Moral Epistles 115.1-3

“Oh, my Lucilius! I don’t want you to be too anxious about words and composition. I have more important things for you to care about! Seek what to write, not how to write it. And in this thing itself, seek not to write but to feel it, so you may turn what you feel more into your own, as if pressing your seal into it.

When you see that someone’s work is super careful and polished, know well that the mind is no less obsessed with minor details. The great person speaks in a relaxed fashion and securely. Whatever they say, they say with more confidence than worry.

You know too well those young fashy folks, with their shining beards and hair. You never hope for anything strong or solid from them. Rhetoric is the clothing of the mind–if it is cut, dyed, or done up in some way, it implies that there is something insincere, that there’s some problem.

Nimis anxium esse te circa verba et compositionem, mi Lucili, nolo; habeo maiora, quae cures. Quaere, quid scribas, non quemadmodum; et hoc ipsum, non ut scribas, sed ut sentias, ut illa, quae senseris, magis adplices tibi et velut signes. Cuiuscumque orationem videris sollicitam et politam, scito animum quoque non minus esse pusillis occupatum. Magnus ille remissius loquitur et securius; quaecumque dicit, plus habent fiduciae quam curae.

Nosti comptulos iuvenes, barba et coma nitidos, de capsula totos; nihil ab illis speraveris forte, nihil solidum. Oratio cultus animi est: si circumtonsa est et fucata et manu facta, ostendit illum quoque non esse sincerum et habere aliquid fracti.

Change my mind meme with guy sitting at table bearing a sign that says in Latin non quemadmodum which means "seek what you are writing not how"

Fourth Place is Still Better than You!

Seneca, Moral Epistle 100.9

“Offer up someone you think is better than Fabianus. Sure, there’s Cicero , who has nearly as many books relevant to philosophy as Fabianus does. I’ll allow this, but it is no minor affair to be somewhat less than the best. Then there’s Asinius Pollio. I’ll grant that too and respond that it is impressive to be third after those two. Name Livy too, for he also wrote dialogues, which you can include as philosophy no less than history, alongside books that expressly contain philosophy. I grant Livy his place as well. Think, then, of how many authors Fabianus surpasses if he is inferior to only three, and three rhetorical greats as it is!”

adfer, quem Fabiano possis praeponere. Dic Ciceronem, cuius libri ad philosophiam pertinentes paene totidem sunt, quot Fabiani; cedam, sed non statim pusillum est, si quid maximo minus est. Dic Asinium Pollionem; cedam, et respondeamus: in re tanta eminere est post duos esse. Nomina adhuc T. Livium, scripsit enim et dialogos, quos non magis philosophiae adnumerare possis quam historiae, et ex professo philosophiam continentis libros; huic quoque dabo locum. Vide tamen, quam multos antecedat, qui a tribus vincitur et tribus eloquentissimis.

color photography of a black figure greek vase.  nude youths on horseback in horse-race
C Painter (late work) – period / date: high archaic, ca. 560-550 BC

 

Unpolished Words and Saying What You Mean

Seneca, Moral Epistles 75.1-3

“You grumble that my letters to you are not very polished. Well, who speaks with polish unless they want to talk ostentatiously? I want my letters to have the quality of the kind of conversation we’d have while sitting next to each other or walking: easy and unlabored, since there is nothing forced or false about them.

If I could, I would prefer to show rather than tell you what I am feeling. Even if I were debating with you, I wouldn’t stomp my foot, or wave my hands around, or raise my voice–I’d abandon those tricks to the orators because I am happy to have shared my experiences with you without elaborating them or cheapening them.

I wish I could make this single thing clear to you: whatever I say, I don’t just feel it, I mean it. Men kiss their girlfriends one way and their children another, but enough emotion is clear in the parental embrace too, since it is sacred and restrained.”

Minus tibi accuratas a me epistulas mitti quereris. Quis enim accurate loquitur, nisi qui vult putide loqui? Qualis sermo meus esset, si una sederemus aut ambularemus, inlaboratus et facilis, tales esse epistulas meas volo, quae nihil habent accersitum nec fictum. Si fieri posset, quid sentiam, ostendere quam loqui mallem. Etiam si disputarem, nec supploderem pedem nec manum iactarem nec attollerem vocem, sed ista oratoribus reliquissem, contentus sensus meos ad te pertulisse, quos nec exornassem nec abiecissem. Hoc unum plane tibi adprobare vellem: omnia me illa sentire, quae dicerem, nec tantum sentire, sed amare. Aliter homines amicam, aliter liberos osculantur; tamen in hoc quoque amplexu tam sancto et moderato satis apparet adfectus.

Batman slapping robin meme. Robin is saying "your letters are sloppy" Batman says, "I say what I mean"

The Best Omen

Homer, Iliad 12. 238-244

“Why are you telling me to listen to thin-winged birds?
I don’t care about them at all or worry whether
they go to the right towards the dawn and the sun
Or drift to the left to the dark of dusk.

Let us obey the will of great Zeus who rules
Above all mortals and all gods.
One bird sign is best: defend your country.
Why then are you afraid of war and battle?”

τύνη δ᾽ οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι κελεύεις
πείθεσθαι, τῶν οὔ τι μετατρέπομ᾽ οὐδ᾽ ἀλεγίζω
εἴτ᾽ ἐπὶ δεξί᾽ ἴωσι πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε,
εἴτ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ τοί γε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα.
ἡμεῖς δὲ μεγάλοιο Διὸς πειθώμεθα βουλῇ,
ὃς πᾶσι θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει.
εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης.
τίπτε σὺ δείδοικας πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα;

A white stork

Becoming a Person and the Search for Happiness

Dio Chrysostom, Discourse 24, On Happiness

“Most people don’t really think at all about what kinds of people they should be nor what is best for a person, what goal they should do everything else in pursuing. But individually, some work at becoming equestrians, leading armies, becoming athletes, or musicians, or farmers, or orators. Yet, they do not understand or even try to figure out what use each of these things really is for them or what benefit might they might bring.

And so, while some certainly become good horsemen–those who pursue this and care about it–and others will get better at wrestling and boxing and running and the other games or in not messing up their harvest or sailing without destroying their ship; and still some learn how to play music better than others. But it is impossible to find one person among them who is good and wise enough to know this one thing: what kind of person is useful and intelligent?”

Οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι καθόλου μὲν οὐδὲν πεφροντίκασιν ὁποίους χρὴ εἶναι οὐδὲ ὅ τι βέλτιστον ἀνθρώπῳ ἐστίν, οὗ ἕνεκα χρὴ πάντα τἄλλα πράττειν, ἰδίᾳ δὲ ἐσπουδάκασιν οἱ μὲν ἱππεύειν, οἱ δὲ στρατηγεῖν, οἱ δὲ περὶ ἀγωνίαν, οἱ δὲ περὶ μουσικήν, ἄλλοι περὶ γεωργίαν, ἄλλοι δύνασθαι λέγειν. ἥντινα δὲ χρείαν αὐτοῖς ἔχει τούτων ἕκαστον ἢ τί τὸ ὄφελος ἐξ αὐτοῦ γίγνοιτ᾿ ἄν, οὐκ ἴσασιν οὐδὲ ζητοῦσιν.

τοιγαροῦν ἱππεῖς μὲν ἀγαθοὶ γίγνονταί τινες, οἳ ἂν φιλοπονῶσιν αὐτὸ καὶ1 ἐκμελετῶσι, καὶ παλαῖσαι ἄλλοι ἄλλων ἱκανώτεροι καὶ πυκτεῦσαι καὶ δραμεῖν καὶ τἄλλα ἀγωνίσασθαι, καὶ τοῦ σπόρου μὴ διαμαρτεῖν, καὶ πλέοντες μὴ διαφθεῖραι τὴν ναῦν, καὶ τὰ κατὰ μουσικήν τινες ἐπίστανται βέλτιον ἑτέρων· ἀγαθὸν δὲ ἄνδρα καὶ φρόνιμον, καὶ αὐτὸ τοῦτο εἰδότα ὅστις ἐστὶν ὁ χρηστὸς ἀνὴρ καὶ νοῦν ἔχων, οὐδένα τούτων ἔστιν εὑρεῖν.

An image generated by DALL•E of an ancient mosaic of comic masks. There are three masks. The left and right are partially cut off. The background is red. The masks have pale skin, wide-open mouths, big noses, and piercing eyes.

Absentmindedness is…uh, What?

I lose my campus ID every 6 months or so; each morning, finding my keys is a wild adventure even though they are almost always in the same place…

Theophrastus, Characters: Absentmindedness

“To give it a definition, absent-mindedness, is a slowness of mind in speech and actions. An absent-minded person is the kind of person who:

Even after making a calculation with counters and coming to a sum asks the person sitting next to him, “What’s this”?

If he is called to court and meant to go, forgets and goes to the country;

If he is watching something at the theater, he is left alone when he falls a sleep;

When he eats too much he gets up at night for the bathroom and is bitten by the neighbor’s dog.

When he gets something and puts it away, is not able to find it when he looks for it;

When he learns that one of his friends has died and he should attend the funeral, he frowns and cries but says “it’s for the best”

When he gets money paid back to him he is sure to ask for proof of receipt.

He fights with his slave because he didn’t buy cucumbers even though it is winter.

He makes his children practice wrestling and running until they are exhausted.

When he is cooking bean soup in the country, he salts the pan twice, ruining the food.”

(1) ἔστι δὲ ἡ ἀναισθησία, ὡς ὅρῳ εἰπεῖν, βραδυτὴς ψυχῆς ἐν λόγοις καὶ πράξεσιν, ὁ δὲ ἀναίσθητος τοιοῦτός τις,

(2) οἷος λογισάμενος ταῖς ψήφοις καὶ κεφάλαιον ποιήσας ἐρωτᾶν τὸν παρακαθήμενον· “τί γίνεται;”

(3) καὶ δίκην φεύγων καὶ ταύτην εἰσιέναι μέλλων ἐπιλαθόμενος εἰς ἀγρὸν πορεύεσθαι.

(4) καὶ θεωρῶν ἐν τῷ θεάτρῳ μόνος καταλείπεσθαι καθεύδων.

(5) καὶ πολλὰ φαγὼν καὶ τῆς νυκτὸς ἐπὶ θάκου ἀνιστάμενος ὑπὸ κυνὸς τῆς τοῦ γείτονος δηχθῆναι.

(6) καὶ λαβών <τι> καὶ ἀποθεὶς αὐτός, τοῦτο ζητεῖν καὶ μὴ δύνασθαι εὑρεῖν.

(7) καὶ ἀπαγγέλλοντος αὐτῷ ὅτι τετελεύτηκέ τις αὐτοῦ τῶν φίλων, ἵνα παραγένηται, σκυθρωπάσας καὶ δακρύσας εἰπεῖν· “ἀγαθῇ τύχῃ.”

(8) δεινὸς δὲ καὶ ἀπολαμβάνων ἀργύριον ὀφειλόμενον μάρτυρας παραλαβεῖν.

(9) καὶ χειμῶνος ὄντος μάχεσθαι τῷ παιδὶ ὅτι σικύους οὐκ ἠγόρασεν.

(10) καὶ τὰ παιδία ἑαυτοῦ παλαίειν ἀναγκάζων καὶ τροχάζειν εἰς κόπον ἐμβάλλειν.

(11) καὶ ἐν ἀγρῷ αὐτὸς φακῆν ἕψων δὶς ἅλας εἰς τὴν χύτραν ἐμβαλὼν ἄβρωτον ποιῆσαι..

Forgetfuljones01
Forgetful Jones, a Muppet you have likely forgotten.

 

Philosophers, Brush Your Teeth!

Apuleius, Apologia 7

“I have just noticed certain people here barely containing their laughter, probably because that last speaker was viciously attacking oral health and using the word “dentifrice” with as much anger as no one has ever used for “poison”. Why not? A Philosopher must dismiss no crime, allow nothing corrupt associated with himself, suffer no part of his body to ever be messy or smelly, especially his mouth, something people use openly and obviously all the time whether they try to kiss someone, or attempt to have a conversation, address a large group, or offer prayers in a temple.

Speech leads nearly every human deed and, as the foremost poet says, it begins “at the barrier of the teeth”. Consider someone of fairly elevated speech: he would likely say in his own way that someone who cares about speaking must attend to his mouth beyond the rest of his body because it is the entryway of the mind, the door of speech, the assembly-hall of thoughts.

For my part, I can say that nothing is less fitting to a free person who is educated well than a filthy mouth. The mouth is in that elevated part of the human body, easy to see, needed for speech. In animals, whether wild or domesticated, the mouth is lower and pointed toward feet, near food and footprints. An animal’s mouth is rarely seen except when they are dead or annoyed into biting. For a human, there is nothing you see consider more clearly either when silent or speaking.”

Vidi ego dudum vix risum quosdam tenentis, cum munditias oris videlicet orator ille aspere accusaret et dentifricium tanta indignatione pronuntiaret, quanta nemo quisquam venenum. Quidni? Crimen haud contemnendum philosopho, nihil in se sordidum sinere, nihil uspiam corporis apertum immundum pati ac foetulentum, praesertim os, cuius in propatulo et conspicuo usus homini creberrimus, sive ille cuipiam osculum ferat, seu cum quiquam sermocinetur, sive in auditorio dissertet, sive in templo preces alleget. Omnem quippe hominis actum sermo praeit, qui, ut ait poeta praecipuus, dentium muro proficiscitur. Dares nunc aliquem similiter grandiloquum: diceret suo more cum primis cui ulla fandi cura sit impensius cetero corpore os colendum, quod esset animi vestibulum et orationis ianua et cogitationum comitium. Ego certe pro meo captu dixerim nihil minus quam oris illuviem libero et liberali viro competere, est enim ea pars hominis loco celsa, visu prompta, usu facunda. Nam quidem feris et pecudibus os humile est et deorsum ad pedes deiectum, uestigio et pabulo proximum; nunquam ferme nisi mortuis aut ad morsum exasperatis conspicitur: hominis vero nihil prius tacentis, nihil saepius loquentis contemplere.

By Dupons Brüssel – “Das Album”, page 62-63, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=334108

Solon Says: Sue Bad Leaders of State

Aeschines, Against Timarchus

“[Solon] believed that someone who managed their own personal affairs badly would manage matters of state similarly. It did not seem likely to the lawgiver that that the same person who was a scoundrel in private would be a useful citizen in public. He also did not think right that a person should come to speak in public before being prepared for it, not just for words but in life.

And he also thought that advice from a good and noble person, however poorly and simply it was framed, is beneficial to those who hear it, while the words of a person who has no shame, who has made a mockery of his own body and who has shamefully managed his inheritance—well, these words he believed would never help the people who heard them, not even if they were delivered well.

This is why he keeps these kinds of people from the platform, why he forbids them from addressing the public. If someone speaks, then, not merely against these precepts but also for the sack of bribery and criminality, and if the state can no longer endure such a person, he adds “Let any citizens who desires it, and who is able, sue him…”

τὸν γὰρ τὴν ἰδίαν οἰκίαν κακῶς οἰκήσαντα, καὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως παραπλησίως ἡγήσατο διαθήσειν, καὶ οὐκ ἐδόκει οἷόν τ᾿ εἶναι τῷ νομοθέτῃ τὸν αὐτὸν ἄνθρωπον ἰδίᾳ μὲν εἶναι πονηρόν, δημοσίᾳ δὲ χρηστόν, οὐδ᾿ ᾤετο δεῖν τὸν ῥήτορα ἥκειν ἐπὶ τὸ βῆμα τῶν λόγων ἐπιμεληθέντα πρότερον, ἀλλ᾿ οὐ τοῦ βίου. καὶ παρὰ μὲν ἀνδρὸς καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ, κἂν πάνυ κακῶς καὶ ἁπλῶς ῥηθῇ, χρήσιμα τὰ λεγόμενα ἡγήσατο εἶναι τοῖς ἀκούουσι· παρὰ δὲ ἀνθρώπου βδελυροῦ, καὶ καταγελάστως μὲν κεχρημένου τῷ ἑαυτοῦ σώματι, αἰσχρῶς δὲ τὴν πατρῴαν οὐσίαν κατεδηδοκότος, οὐδ᾿ ἂν εὖ πάνυ λεχθῇ συνοίσειν ἡγήσατο τοῖς ἀκούουσι. τούτους οὖν ἐξείργει ἀπὸ τοῦ βήματος, τούτους ἀπαγορεύει μὴ δημηγορεῖν. ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτα μὴ μόνον λέγῃ, ἀλλὰ καὶ συκοφαντῇ καὶ ἀσελγαίνῃ, καὶ μηκέτι τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον δύνηται φέρειν ἡ πόλις, “Δοκιμασίαν μέν,” φησίν, “ἐπαγγειλάτω Ἀθηναίων ὁ βουλόμενος, οἷς ἔξεστιν,” ὑμᾶς δ᾿ ἤδη κελεύει

File:Portrait bust of Sophocles on Herm (known as Solon)-Uffizi.jpg
Bust Labeled “Solon” but Probably actually Sophocles. Sue Me.