The Fight You Can’t Win

Archilochus told us, long before Pat Benatar in 1983 AD, that love is a battlefield.

His martial metaphor for love–or rather, for the lover struck down by Eros–is possibly the earliest such which survives. He sketched, for posterity as it were, the battlefield consequences of losing to Eros: inability to stand, lifelessness, wound, and pain:

Archilochus Fragment (193 West)

I lie here wretched with longing,
And lifeless,
Pierced through my bones
With bitter pains.
The gods’ doings, this.

δύστηνος ἔγκειμαι πόθῳ
ἄψυχος, χαλεπῇσι θεῶν ὀδύνῃσιν ἕκητι
πεπαρμένος δι᾽ ὀστέων.

By the Hellenstic period, what might have been fresh in Archilochus’ hand was now a well-worn trope.

Here is Rufinus employing the martial metaphor. In his light and clever epigram the lover contemplates resisting Eros, but with defeat a foregone conclusion (and Archilochus having articulated what defeat entails) he simply surrenders:

Rufinus (Greek Anthology 5.93)

I’ve strapped reason around my chest,
Armor against Eros.
He won’t defeat me: it’s one against one,
Mortal engaging immortal.
But, if he’s got Bacchus as his helpmate,
What can I, a man alone, do against two?

ὥπλισμαι πρὸς ἔρωτα περὶ στέρνοισι λογισμόν,
οὐδέ με νικήσει, μοῦνος ἐὼν πρὸς ἕνα:
θνατὸς δ᾽ ἀθανάτῳ συστήσομαι. ἢν δὲ βοηθὸν
Βάκχον ἔχῃ, τί μόνος πρὸς δύ᾽ ἐγὼ δύναμαι;

Image from Geoff Winningham’s Friday Night in the Coliseum.
Outclassed, alarmed, defeated…like a man who takes on Eros.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Who Was the Second Most Beautiful Greek At Troy?

Homer, Iliad. 2.673–674

“Nireus who was the most beautiful man who came to Troy
Of the rest of the Danaans, after Peleus’ blameless son.
But he was weak and a small army followed him.”

Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ ῎Ιλιον ἦλθε
τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ’ ἀμύμονα Πηλεΐωνα·
ἀλλ’ ἀλαπαδνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἵπετο λαός.

Scholia b. ad Il.2.673 ex

<Lemma> his beauty in reputation was not of a kind with his family; Achilles, however, was adorned in both ways. Because [the poet] was a philhellene, he was trying to make everyone worthy of memory and used to praise everyone as far as he might be believed and so that we might imagine the Greeks to be differentiated in their manliness, or their body, or their beauty.”

ex. <Νιρεύς, ὃς κάλλιστος—μετ’ ἀμύμονα Πηλείωνα:> οὐδὲ ἓν πρὸς δόξαν κάλλος ἀγεννές· ᾿Αχιλλεὺς δὲ ἀμφοτέροις κεκόσμηται. φιλέλλην δὲ ὢν πάντας ἀξιομνήστους ποιεῖ καὶ πάντας ἐπαινεῖ, ὅπως πιστεύοιτο, καὶ ἵνα τοὺς ἐν ἀνδρείᾳ καὶ σώματι καὶ κάλλει διαφέροντας εἰδῶμεν ῞Ελληνας. b(BCE3E4)

Schol. A ad Hom. Il. 2.673 ex

“Diplai have been applied to question these three lines because Zenodotus athetized two of them, although he did not mark the middle one, (674) because Homer always strove to have Achilles stand out far in front of the rest.”

Νιρεὺς ὃς κάλλιστος<—εἵπετο λαός>: τρισὶ στίχοις παράκεινται διπλαῖ περιεστιγμέναι, ὅτι ἐκ τῶν τριῶν τοὺς δύο (sc. 673. 675) ἠθέτηκε Ζηνόδοτος, τὸν δὲ μέσον (sc. 674) οὐδὲ ἔγραφεν, τοῦ ῾Ομήρου φιλοτιμουμένου ἐν πᾶσι τὸν ᾿Αχιλλέα προτεροῦντα στῆσαι. A

Galen, Adhortio ad artes addiscendas 8.28

“And because of that, Homer mentioned [Nireus] only once and in the Catalog Of Ships, as it seems to me, to make a demonstration of the uselessness of the most beautiful men, when they have none of the other things that are useful for life.”

καὶ διὰ τοῦθ’ ἅπαξ αὐτοῦ μόνον ἐμνημόνευσεν ῞Ομηρος ἐν νεῶν καταλόγῳ πρὸς
ἐπίδειξιν, ἐμοὶ δοκεῖν, τῆς τῶν καλλίστων ἀνδρῶν ἀχρηστίας, ὅταν αὐτοῖς ὑπάρχῃ
μηδὲν ἄλλο τῶν εἰς τὸν βίον χρησίμων.

From the Suda

Nireus: the beautiful and handsome man. Neireus, a snail. Nêreus, the man of the sea.

Νιρεύς: ὁ καλὸς καὶ εὔμορφος. Νειρεύς, ὁ κόχλος, Νηρεύς, ὁ
θαλάσσιος.

Image result for ancient greek vase beautiful man
MFA: Caskey-Beazley, Attic Vase Paintings (MFA), no. 002.

Sappho After Sophocles

Sappho 1

Many-minded immortal Aphrodite,
Child of Zeus, plot weaver, I implore you:
Don’t with vexations and frustrations break
My heart, O queen.

Instead, come here, if ever in past times
From far off you heard, and heeded, my calls;
And quitting your father’s golden palace,
You came,

After yoking the chariot. Small birds,
Handsome, swift, bore you across the black earth.
Their fast wings whirred from the upper heavens
down through the middle air.

Quick, their arrival. Then you, blessed one,
A smile on your immortal countenance,
Asked: what is it, this time, that’s happened to me;
Why, this time, do I call;

And what does my crazed heart most desire:
“Whom, this time, must I persuade—
Go out, that is, and bring into your arms?
O Sappho, who wrongs you?

Even if she’s fleeing, soon she’ll pursue.
If she’s refusing gifts, she’ll give them.
If she’s not in love, soon she’ll be in love—
Even if against her will.”

Come this time too. Release me from hard cares.
Whatever my heart wishes to see done,
Bring about. And you yourself, be my ally
In this fight.

In Archaic song, Aphrodite is perhaps most commonly represented as a goddess who sports with mortal hearts, disturbing their peace with amorous suffering. And so it should be something of a surprise when Sappho presents the “many-minded” (ποικιλόφρον’) “plot-weaver” (δολόπλοκε) goddess as genial and helpful.

The unusual picture begs the question, is the judgment of love-mad Sappho reliable?

I say that it is not, and suggest looking at the Sappho-Aphrodite relationship through the lens of the Ajax-Athena relationship in Sophocles’ tragedy, “Ajax.”

For our purposes, what matters in the tragedy is this: Ajax believes the goddess is helping him when in fact she is harming him. She distorts his thinking such that he mistakes heads of cattle for Achaeans who have slighted him, and he proceeds to abuse and kill the animals.

The word most strongly linking Sappho-Aphrodite with Ajax-Athena is “ally” (σύμμαχος). The final words of Sappho’s song is the plea to the goddess to “be an ally” (σύμμαχος ἔσσο) in the fight for love. Ajax himself, blind to the goddess’s deception, exhorts her to “always stand by me as an ally” (ἀεί μοι σύμμαχον παρεστάναι [Soph. Aj. 117]). Athena picks up the word: she tongue-in-cheek describes herself as his σύμμαχος (Soph. Aj.190) while working his ruin.

Ajax does not know that he’s suffered “a god-sent sickness” (θεία νόσος [Soph. Aj. 185]) until he’s humiliated himself. His mad actions, while he was engaged in them, appeared to him the god-assisted fulfilment of his wishes. Athena says, “That man, when he was subject to his sickness / Delighted in his troubles” (ἁνὴρ ἐκεῖνος, ἡνίκ᾽ ἦν ἐν τῇ νόσῳ / αὐτὸς μὲν ἥδεθ᾽ οἷσιν εἴχετ᾽ ἐν κακοῖς ([Soph. Aj. 271-272]). And she encouraged him in this: “I egged him on; cast him into my wicked trap” (ὤτρυνον, εἰσέβαλλον εἰς ἕρκη κακά [Soph Aj. 59-60]).

Sappho is trapped in an amorous cycle whose stations are desire, frustration, and satisfaction. And as the song emphasizes, the cycle repeats. Sappho pursues new loves, always with Aphrodite’s intervention. Sappho supposes the goddess helps her to satisfaction, but the traditions of Archaic song would have it that Aphrodite’s hand is in the animating desire and subsequent frustration too. Tellingly, Sappho does not pray for release from what Hegel might call “the bad infinite” of love. Rather, she prays for Aphrodite to keep her running on the track. Like Ajax, she delights in her troubles.

“I pity him his unfortunate condition” (ἐποικτίρω δέ νιν δύστηνον [Soph Aj. 121-122]), Odysseus says of Ajax. Perhaps that should be our emotional response to the speaker of Sappho 1.

Sappho 1

ποικιλόφρον’ ἀθανάτ Ἀφρόδιτα,
παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε,
μή μ’ ἄσαισι μηδ’ ὀνίαισι δάμνα,
πότνια, θῦμον,
ἀλλὰ τυίδ’ ἔλθ’, αἴ ποτα κἀτέρωτα
τὰς ἔμας αὔδας ἀίοισα πήλοι
ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα
χρύσιον ἦλθες

ἄρμ’ ὐπασδεύξαισα· κάλοι δέ σ’ ἆγον
ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας
πύκνα δίννεντες πτέρ’ ἀπ’ ὠράνωἴθε-
ρος διὰ μέσσω·

αἶψα δ’ ἐξίκοντο· σὺ δ’, ὦ μάκαιρα,
μειδιαίσαισ’ ἀθανάτωι προσώπωι
ἤρε’ ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι
δηὖτε κάλημμι

κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι
μαινόλαι θύμωι· τίνα δηὖτε πείθω
[βαι]σ’ ἄγην ἐς σὰν φιλότατα; τίς σ’, ὦ
Ψάπφ’, ἀδικήει;

καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει,
αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ’, ἀλλὰ δώσει,
αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει
κωὐκ ἐθέλοισα.

ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον
ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον, σὺ δ’ αὔτα
σύμμαχος ἔσσο.

Maria Callas in Donizetti’s “Lucia di Lammermoor.” Here Lucia has gone mad after the loss of her lover.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Oedipus Tyrannosaurus Rex For Tuesday

1455a

“The best kind of recognition of all comes from the plot events themselves when the surprise comes out of probable events. This is the case in Sophokles’ Oedipus or in Iphigenia. For only these kinds of recognitions can happen without manufactured signs and necklaces. The second best kinds are from logical reasoning.”

πασῶν δὲ βελτίστη ἀναγνώρισις ἡ ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τῆς ἐκπλήξεως γιγνομένης δι᾿ εἰκότων, οἷον ἐν τῷ Σοφοκλέους Οἰδίποδι καὶ τῇ Ἰφιγενείᾳ· εἰκὸς γὰρ βούλεσθαι ἐπιθεῖναι γράμματα. αἱ γὰρ τοιαῦται μόναι ἄνευ τῶν πεποιημένων σημείων καὶ περιδεραίων. δεύτεραι δὲ αἱ ἐκ συλλογισμοῦ.

Sophocles, Oedipus Tyrannos 4-8

“The city is simultaneously full of burning incense
Songs of prayer and lamentations.
Children: rather than unjustly hear this from someone else
I have come here to learn it my self,
The man named Oedipus, known to everyone.”

πόλις δ᾿ ὁμοῦ μὲν θυμιαμάτων γέμει,
ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων·
ἁγὼ δικαιῶν μὴ παρ᾿ ἀγγέλων, τέκνα,
ἄλλων ἀκούειν αὐτὸς ὧδ᾿ ἐλήλυθα,
ὁ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους καλούμενος.

Sophocles, Oedipus Tyrannos, 59-61

“…I know this well
That you all are sick, and even though you’re sick
Not a one of you is as sick as I am.
For each of you must face up to a single share of pain
As it comes to you and not another.
But my soul groans for the city, for me, and you, at once.”

εὖ γὰρ οἶδ᾿ ὅτι
νοσεῖτε πάντες· καὶ νοσοῦντες, ὡς ἐγὼ
οὐκ ἔστιν ὑμῶν ὅστις ἐξ ἴσου νοσεῖ.
τὸ μὲν γὰρ ὑμῶν ἄλγος εἰς ἕν᾿ ἔρχεται
μόνον καθ᾿ αὑτόν, κοὐδέν᾿ ἄλλον, ἡ δ᾿ ἐμὴ
ψυχὴ πόλιν τε κἀμὲ καὶ σ᾿ ὁμοῦ στένει.

Oedipus Tyrannos, 634-638

“Blockheads, why are you stirring up this civil war
of tongue-wagging? Aren’t you ashamed to be kicking up
personal beefs when the land is diseased?”

τί τὴν ἄβουλον, ὦ ταλαίπωροι, στάσιν
γλώσσης ἐπήρασθ᾿; οὐδ᾿ ἐπαισχύνεσθε γῆς
οὕτω νοσούσης ἴδια κινοῦντες κακά;

One of the most iconic images of Oedipus in the 5th century BCE depicts the moment of his interview with the Sphinx. Here is a representative example (Beazley Archive 205372; Gregorian Etruscan Museum, Vatican City, Vat. 16541):

oedipussphinxv

This is the moment when the Sphinx asks Oedipus her famous question. The iconic nature of this also makes it ripe for parody.

oedipus-parody-3

This is the best picture I could manage of the scene (if you are interested, see J. Boardman’s article in JHS 90 (1970) 194-195. This vase features the beast masturbating and ejaculating while the hero looks on and holds his sword. It is dated to the mid-fifth century BCE. (I found it in the LIMC, number 69).

There is a much more tame version of the later, which maintains the phallus, but skimps on the erections and ejaculations. This vase is in the Boston MFA, 01.8036.

oedipus-parody-2

Like Blood Poured Over Milk: It Gets Worse When Achilles Dies

Inspired by the essay “Just a Girl: Being Briseis“, I have been reading through more passages about Briseis. In the Iliad, she performs a memorable lament for Patroklos. The much later Posthomerica similarly instrumentalizes her grief and uses her character as a way to amplify the loss of Achilles. Note, however, the really terrible observation of this passage that for a woman in war it can always get worse.

Quintus, Posthomerica 3.551-573

“Of all the women, Briseis felt the most terrible grief
in her heart within, the companion of warring Achilles.
She turned over his corpse and tore at her fine skin
With both hands and from her delicate chest
Bloody bruises rose up from the force of her blows—
You might even say it was like blood poured over milk.
Yet she still shined even as she mourned in pain
And her whole form exuded grace.
This is the kind of speech she made while mourning:

“Oh what endless horror I have suffered.
Nothing that happened to me before this was so great
Not the death of my brothers nor the loss of my country,

Nothing exceeds your death. You were my sacred day
And the light of the sun and the gentle life,
My hope for good and tireless defense against pain—
You were better by far than any gift, than my parents even—
You were everything alone for me even though I was enslaved.

You took me as your bedmate and seized me from a slave’s labor.
But now? Some other Achaean will take me away in his ships
To fertile Sparta or dry and thirsty Argos
Where I will again suffer terrible things working away,
Apart from you and miserable. I only wish that
The earth had covered over me before I saw your death.”

πασάων δ’ ἔκπαγλον ἀκηχεμένη κέαρ ἔνδον
Βρισηὶς παράκοιτις ἐυπτολέμου Ἀχιλῆος
ἀμφὶ νέκυν στρωφᾶτο καὶ ἀμφοτέρῃς παλάμῃσι
δρυπτομένη χρόα καλὸν ἀύτεεν· ἐκ δ’ ἁπαλοῖο
στήθεος αἱματόεσσαι ἀνὰ σμώδιγγες ἄερθεν
θεινομένης· φαίης κεν ἐπὶ γλάγος αἷμα χέασθαι
φοίνιον. ἀγλαΐη δὲ καὶ ἀχνυμένης ἀλεγεινῶς
ἱμερόεν μάρμαιρε, χάρις δέ οἱ ἄμπεχεν εἶδος.
τοῖον δ’ ἔκφατο μῦθον ὀιζυρὸν γοόωσα·
“Ὤ μοι ἐγὼ πάντων περιώσιον αἰνὰ παθοῦσα·
οὐ γάρ μοι τόσσον περ ἐπήλυθεν ἄλλό τι πῆμα,
οὔτε κασιγνήτων οὔτ’ εὐρυχόρου περὶ πάτρης,
ὅσσον σεῖο θανόντος· ἐπεὶ σύ μοι ἱερὸν ἦμαρ
καὶ φάος ἠελίοιο πέλες καὶ μείλιχος αἰὼν
ἐλπωρή τ’ ἀγαθοῖο καὶ ἄσπετον ἄλκαρ ἀνίης
πάσης τ’ ἀγλαΐης πολὺ φέρτερος ἠδὲ τοκήων
ἔπλεο· πάντα γὰρ οἶος ἔης δμωῇ περ ἐούσῃ,
καί ῥά με θῆκας ἄκοιτιν ἑλὼν ἄπο δούλια ἔργα.
νῦν δέ τις ἐν νήεσσιν Ἀχαιῶν ἄξεται ἄλλος
Σπάρτην εἰς ἐρίβωλον ἢ ἐς πολυδίψιον Ἄργος·
καί νύ κεν ἀμφιπολεῦσα κακὰς ὑποτλήσομ’ ἀνίας
σεῦ ἀπονοσφισθεῖσα δυσάμμορος. ὡς ὄφελόν με
γαῖα χυτὴ ἐκάλυψε πάρος σέο πότμον ἰδέσθαι.”

17th Century Tapestry based on Rubens’ “Briseis Returned to Achilles?

Boredom and Death: Ovid’s Briseis

Here’s a bit from Ovid’s Briseis as I read my way through antiquity’s versions of Homer’s unnamed Hippodameia (inspired by this essay). Ovid is a clever writer and capable of deep understanding and empathy. I don’t see a lot of that in this poem. A full translation is available on Theoi.com.  The Latin text is available through Perseus’ Scaife Viewer.

Ovid, Heroides 3. 135-148 [Briseis to Achilles]

“Still now—I hope your father Peleus lives every year he can
And that Pyrrhus come to the same good luck in weapons as you
But just notice worried Briseis, brave Achilles,
And don’t torture the miserable with painful delay.

If your desire for me has turned to boredom,
Force me to die rather than live without you.
You’re forcing it as you act now—my body and complexion are ruined;
This bit of breath that keeps me upright is only hope in you.

If that leaves me? I’ll meet my brothers and husband
And it won’t be glory for you to order a woman to die.
Why bother to tell me to? Strike at my body with bared steel.
There’s blood here to pour once my chest is opened.
Let that sword of yours find me, the very one the goddess stopped
From entering the breast of Atreus’ son.”

Nunc quoque—sic omnes Peleus pater inpleat annos,
sic eat auspiciis Pyrrhus ad arma tuis! —
respice sollicitam Briseida, fortis Achille,
nec miseram lenta ferreus ure mora!
aut, si versus amor tuus est in taedia nostri,
quam sine te cogis vivere, coge mori!
utque facis, coges. abiit corpusque colorque;
sustinet hoc animae spes tamen una tui.
qua si destituor, repetam fratresque virumque—
nec tibi magnificum femina iussa mori.
cur autem iubeas? stricto pete corpora ferro;
est mihi qui fosso pectore sanguis eat.
me petat ille tuus, qui, si dea passa fuisset,
ensis in Atridae pectus iturus erat!

Léon Cogniet, Briséis rendue à Achille découvre dans sa tente le corps de Patrocle, 1815, Orléans, musée des Beaux-Arts

Death from the Sea and Cities of Men: Odysseus and Mortality

This is a re-post that became part of a book.

Homer, Odyssey 11.119–137 [cf. 23.265–284]

“But after you kill the suitors in your home
Either with a trick or openly with sharp bronze,
Then go, taking with you a well-shaped oar,
until you come to people who know nothing of the sea,
men who do not eat food that has been mixed with salt.
These people also know nothing of purple-prowed ships,
Nor well-shaped oars which give the ships their wings.
I will speak to you an obvious sign and it will not escape you.
Whenever some other traveler meets you and asks
Why you have a winnowing fan on your fine shoulder,
At that very point drive the well-shaped oar in the ground
And once you sacrifice a bull a a boar which has loved sows,
Go home again and complete holy hekatombs
To the immortal gods, who live in the broad sky,
All of them in order. And then from the sea death will come
To you in a gentle way, and it will kill you
Already taken by a kind old age. Your people
Will be prosperous around you. I speak these things truly.”

αὐτὰρ ἐπὴν μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι
κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδὸν ὀξέϊ χαλκῷ,
ἔρχεσθαι δὴ ἔπειτα, λαβὼν εὐῆρες ἐρετμόν,
εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκηαι, οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν
ἀνέρες οὐδέ θ’ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν·
οὐδ’ ἄρα τοὶ ἴσασι νέας φοινικοπαρῄους,
οὐδ’ εὐήρε’ ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται.
σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει·
ὁππότε κεν δή τοι ξυμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης
φήῃ ἀθηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὤμῳ,
καὶ τότε δὴ γαίῃ πήξας εὐῆρες ἐρετμόν,
ἕρξας ἱερὰ καλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι,
ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ’ ἐπιβήτορα κάπρον,
οἴκαδ’ ἀποστείχειν ἕρδειν θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
πᾶσι μάλ’ ἑξείης. θάνατος δέ τοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ
ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ σε πέφνῃ
γήρᾳ ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον· ἀμφὶ δὲ λαοὶ
ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ τοι νημερτέα εἴρω.’

Why does Odysseus leave home again and how does he die? According to the prophecy, he still has to make amends with Poseidon. From this perspective, his journey is a type of expiation. As with many details in the Odyssey, however, we have only Odysseus to trust: he is the one who narrates the prophecy! One slight difference between the two versions of the prophecy gives me pause.

Odysseus does not come straight out and tell the story to his wife. Instead, he merely outlines that there will be more troubles and uses language of toil and suffering which is familiar from the rest of the epic.

Odyssey 23.248–253

“Wife, we have not yet come to the end of our struggles
But toil without measure is still in front of us,
Great and hard toil, all the things which I have to complete.
For the spirit of Teiresias prophesied this to me
On that day when I went to the home of Hades
To inquire about my companions’ homecoming and my own.”

“ὦ γύναι, οὐ γάρ πω πάντων ἐπὶ πείρατ’ ἀέθλων
ἤλθομεν, ἀλλ’ ἔτ’ ὄπισθεν ἀμέτρητος πόνος ἔσται,
πολλὸς καὶ χαλεπός, τὸν ἐμὲ χρὴ πάντα τελέσσαι.
ὣς γάρ μοι ψυχὴ μαντεύσατο Τειρεσίαο
ἤματι τῷ, ὅτε δὴ κατέβην δόμον ῎Αϊδος εἴσω,
νόστον ἑταίροισιν διζήμενος ἠδ’ ἐμοὶ αὐτῷ.

For someone who has suffered so much in this epic with not knowing the outcome of events, with the paralysis that comes from grief that is unresolved, Penelope is compelled to ask Odysseus to tell her (256-262) ending with a gnomic plea that “it is not at all worse to know right away” (πεύσομαι, αὐτίκα δ’ ἐστὶ δαήμεναι οὔ τι χέρειον). Odysseus winds up his story and prepares to recite the prophecy, but he begins differently.

Odyssey 23.265–279

“But I will tell you and I will not hide it.
My heart will not take pleasure in it. For I take no joy
Since he ordered me to go again through many cities of men
Holding a well-shaped oar in my hands…”

…αὐτὰρ ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω.
οὐ μέν τοι θυμὸς κεχαρήσεται· οὐδὲ γὰρ αὐτὸς
χαίρω, ἐπεὶ μάλα πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἄνωγεν
ἐλθεῖν, ἐν χείρεσσιν ἔχοντ’ εὐῆρες ἐρετμόν.

After building up the suffering and forestalling any clarification, he seems almost to protest too much that he will not enjoy what the future brings. His curse, he claims, is that he is ordered to go through many cities of men. The absence of this line in the original narration alone would be telling, but it is even more marked because it recalls the third line of the epic’s proem: πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω (“he knew the cities and the mind of many people”. This traveling through many cities for which Odysseus is famous enough to be marked at the beginning of the poem does not really happen in our epic.

Note as well, that Odysseus’ tale of the future undoes much of what the Homeric Odyssey accomplishes. His future toils are his alone: there is no room for the lives of his son, elderly father, or wife. So, even though Odysseus is home and reunited with his family, this new revelation is enough to imply, perhaps, that when this story is over, Odysseus returns to himself, the one before the Odyssey brought him home again.

This is, I think, the inspiration behind Cavafy’s startling poem on the topic.

C. P. Cavafy, Second Odyssey [Walter Kaiser, trans.]

A great second Odyssey,
Greater even than the first perhaps,
But alas, without Homer, without hexameters.

Small was his ancestral home,
Small was his ancestral city,
And the whole of his Ithaca was small.

The affection of Telemachus, the loyalty
Of Penelope, his father’s aging years,
His old friends, the love
Of his devoted subjects,
The happy repose of his home,
Penetrated like rays of joy
The heart of the seafarer.

And like rays they faded.

The thirst
For the sea rose up with him.
He hated the air of the dry land.
At night, spectres of Hesperia
Came to trouble his sleep.
He was seized with nostalgia
For voyages, for the morning arrivals
At harbors you sail into,
With such happiness, for the first time.

The affection of Telemachus, the loyalty
Of Penelope, his father’s aging years,
His old friends, the love
Of his devoted subjects,
The peace and repose of his home
Bored him.

And so he left.

As the shores of Ithaca gradually
Faded away behind him
And he sailed swiftly westward
Toward Iberia and the Pillars of Hercules,
Far from every Achaean sea,
He felt he was alive once more,
Freed from the oppressive bonds
Of familiar, domestic things.
And his adventurous heart rejoiced
Coldly, devoid of love.

Another reception of Odysseus that echoes some of these themes is Tennyson’s “Ulysses”. The poem begins with frustration, the complaint that it is useless for a king to sit and rule men less than he with an aging wife, a crowd that cannot understand him (1–5). Tennyson’s Odysseus has retreated into an interior life, rejecting the dismal repetition of his life at home, and imaging him self as he once was. For this hero, a life at home is a life of wasted opportunities. The poem’s Ulysses confesses “I cannot rest from travel: I will drink / Life to the lees…” (6–7). This Ulysses understands his coming transformation: “…I am become a name” (11) and this name is made up of his travels, his suffering, and his joys (11–20). The narrator continues (20–30):

How dull it is to pause, to make an end,
To rust unburnish’d, not to shine in use!
As tho’ to breathe were life! Life piled on life
Were all too little, and of one to me
Little remains: but every hour is saved
From that eternal silence, something more,
A bringer of new things; and vile it were
For some three suns to store and hoard myself,
And this gray spirit yearning in desire
To follow knowledge like a sinking star,
Beyond the utmost bound of human thought.

Although in the next portion of the poem, Ulysses looks briefly back at the world he leaves to his son (31–42), this passage homes in on the Odyssey’s hero in a different light. Odysseus is looking forward to the boundary of death and although he concedes it is closer than ever before, he seems determined to inhabit it and atomize it, turning what remains of life to something like Zeno’s paradox, as if by filling every portion of it, he may always have another portion to fill. As will become clear from the prophecy itself, boundaries and limits are at the very core of his worry.

Tennyson’s Ulysses returns to the sea just as the Odyssey’s protagonist promises. He narrates a journey through the space of the sea that is also a straining against the bounds of time. This final battle, personal if epic still, culminates in Tennyson’s final, grasping boast: “To strive, to seek, to find, and not to yield.”

But to what is this Odysseus yielding? The story of the prophecy is ultimately that of an externally imposed compulsion. In its simplest form, this is death. In the more complex vision of the poem, this is fate, the very thing Zeus says men make worse through their own recklessness at the beginning of the epic.

Perhaps what is really chilling is that Odysseus is looking forward to the end of his story, to his own death. Few of us embrace the idea of our own ending. And when we know that the milestones of life and perhaps our greatest accomplishments are behind us, we often have little choice but to look toward the end on the horizon. This is a different type of helplessness from what Odysseus endures during his ‘exile’ with Kalypso–when he is stranded on Ogygia he has no where to go and all the time in the world. Once he gets home, he can go anywhere, but where has all that time gone?

In a way, Odysseus continues on the journey of his life rather than stopping and facing the reality around him. In other heroic tales–Bellerophon and Herakles especially, but Gilgamesh too–after a hero completes his great deeds, he metaphorically and literally challenges death only, ultimately, to fail. The fall of a hero is an allegory for what happens to us all when we are no longer young but not yet old: we either scan the horizon for our ending, or run to avoid even looking for it.

But I think there may be another allegory beyond this one. As Alex Purves (2006) and John Peradotto (along with Ann Bergren 1983) note, Odysseus’ emphasis the fact that they are not at “the limits of their suffering” (πάντων ἐπὶ πείρατ’ ἀέθλων) and on the “boundless toil” (ἀμέτρητος πόνος) strains against the limits of the narrative and the poem. But this epic is also about the boundaries of a life as it is lived. To look for the experiences of the life beyond the story we are living is to look for the promise that this story that our story will not end.

And, again, in that oar–as Alex Purves notes–we find a promise of transformation as the relationship between signifier and signified breaks down. The oar becomes a thing it isn’t when it is transported into different lands and, once planted, it is a “clear sign”, a sema of what has been accomplished.  In the Iliad (7.81-91), a sema is the burial mound which will tell the story of what has transpired to future generations. It reduces an active, living thing, to a still, singular sign of the past. Here, of course, is the paradox of kleos perhaps articulated by Achilles’ rejection of the Iliadic ethos when he appears in the Odyssey: the story that continues on and does not change is not the self. The memory of the person is not the person remembered.

And in the Odyssey, it has already been established that an oar can function as the marker for a tomb–this is precisely what Elpenor requests when he meets Odysseus after dying (11.68-78). As a marker, a tombstone is final and, without readers, simple rather than complex. The single sign in the future Teiresias promises in the first version of the prophecy stands at odds with the multiplicity of meanings within the Odyssey and the multiple versions of the man whose tale it tells. So, while others have argued well that the prophecy anticipates a day and a place beyond the bounds of the heroic world, of epic meaning, and the range of epic transmission, I would add that this moment also reflects anxiety about the limits of the self.

(for a longer bibliography see at the end of the post)

Porphyry has an allegorical take Odysseus’ death and the tale of the sea.

Porphyry, On the Cave of the Nymphs 35

“And thus one may not escape from his toils, but when he has emerged from the sea altogether that his thoughts are so untouched of the sea and material matters, that he believes that an oar is a winnowing fan because of his total inexperience of the tools and affairs of the sea.”

ἵνα γυμνωθεὶς τῶν ῥακέων καθέλῃ πάντα καὶ οὐδ’ οὕτως ἀπαλλαγῇ τῶν πόνων, ἀλλ’ ὅταν παντελῶς ἔξαλος γένηται καὶ ἐν ψυχαῖς ἀπείροις θαλασσίων καὶ ἐνύλων ἔργων, ὡς πτύον εἶναι ἡγεῖσθαι τὴν κώπην διὰ τὴν τῶν ἐναλίων ὀργάνων καὶ ἔργων παντελῆ ἀπειρίαν.

Of course, in ancient myth, the “death from the sea” bit was not always considered an allegory. Homeric interpreters struggle over whether the phrase “from the sea” means a death that travels from the sea or one that happens away from the sea. Most versions settle on the first interpretation.

According  to Aeschylus’ fragmentary Psychagogoi, Teiresias prophesied to Odysseus that his death would come from the sea in an avian fecal format:

<ΤΕΙΡΕΣ.> ‘ἐρρω<ι>διὸς γὰρ ὑψόθεν ποτώμενος
ὄνθω<ι> σε πλήξε<ι>, νηδύιος χειλώμασιν.
ἐκ τοῦ δ’ ἄκανθα ποντίου βοσκήματος
σήψει παλαιὸν δέρμα καὶ τριχορρυές’.

“As a heron flies on high, he will strike you with shit from his stomach’s end.
And the thorns from that watery food will rot your old and balding skin.”

This may correspond to the Odyssey‘s cryptic note that “death will come from the sea”. For a great discussion, see Timothy Gantz. Early Greek Myth. 1993. 711-712.

A scholiast to the Odyssey glosses the “death will come to you from the sea” line as follows: “Some also say that Hephaistos at the bidding of Kirkê fashioned a spear from Telegonos from a sea sting-ray’s stinger, which Phorkys had killed while it was trying to eat fish in his harbor. The spear-base was adamantine and the handle was gold and that killed Odysseus.” (καί φασιν ὡς ἐντεύξει τῆς Κίρκης ῞Ηφαιστος κατεσκεύασε Τηλεγόνῳ δόρυ ἐκ τρυγόνος θαλασσίας, ἣν Φόρκυς ἀνεῖλεν ἐσθίουσαν τοὺς ἐν τῇ Φορκίδι λίμνῃ ἰχθῦς• οὗ τὴν μὲν ἐπιδορατίδα ἀδαμαντίνην, τὸν δὲ στύρακα χρυσοῦν εἶναι, τὸν ᾿Οδυσσέα ἀνεῖλεν,Schol. ad. Od. 11.134).

This is the story recorded in Apollodoros’ Epitome 7.36:

“Telegonos, after learning from Kirkê that he was the child of Odysseus, sailed out looking for him. After he arrived in Ithaka, he began to steal some of the Island’s cattle and he wounded Odysseus in the hand, who came out to help against him, with a spear that had a point made of a sting-ray’s spine. Then Odysseus died.”

[36] Τηλέγονος δὲ παρὰ Κίρκης μαθὼν ὅτι παῖς Ὀδυσσέως ἐστίν, ἐπὶ τὴν τούτου ζήτησιν ἐκπλεῖ. παραγενόμενος δὲ εἰς Ἰθάκην τὴν νῆσον ἀπελαύνει τινὰ τῶν βοσκημάτων, καὶ Ὀδυσσέα βοηθοῦντα τῷ μετὰ χεῖρας δόρατι Τηλέγονος τρυγόνος κέντρον τὴν αἰχμὴν ἔχοντι τιτρώσκει, καὶ Ὀδυσσεὺς θνήσκει.

This poisonous sting-ray weapon, as you might imagine, is exactly the type of thing Hellenistic authors might get excited about. The fragmentary historian Dictys tells a bit of a more complicated story: he has Odysseus send Telemachus away because dream-interpreters told him he would be killed by his son. According to Dictys, Telegonos struck him in the lung (τιτρώσκει τὸν ᾿Οδυσσέα κατὰ τοῦ πλευροῦ) “with a sting-ray’s point given to him by Kirkê” (ὅπερ ἔδωκε κέντρον θαλάσσιον τῆι Κίρκηι, FGH 1a49F fr. 10).

When Eustathius discusses Odysseus’ death from the sea (Comm. ad Od. 1.404) he first makes it clear that what is interesting is that Odysseus doesn’t die on the sea (ἀλλ’ ὁ θάνατός σοι οὐκ ἐν αὐτῇ ἔσται ἀλλ’ ἔξω αὐτῆς.) He then presents features both from the scholia (the special stin-ray spear) and Dictys while also explaining that Oppian tells us more about this in the Halieutica. Eustathius explains that the spear-point made from a sting-ray was considered especially sharp by some (αἰχμὴ δὲ τρυγόνος τὸ ἐπὶ τῷ ἀδάμαντι ὀξύτατον). A basic point to be drawn from his extensive discussion is that the sting-ray spear was a generally well-known motif.

It is so well-known, of course, that the Scholia to Lykophron must present an alternative. There, Telegonos does kill Odysseus but Kirkê resurrects him with her drugs, only after which was Telegonos married to Penelope and Telemakhos was married to Kassiphone, his half-sister. (ἄλλοι δέ φασιν ὅτι ἀναιρεθεὶς ὁ ᾿Οδυσσεὺς ὑπὸ Τηλεγόνου πάλιν ὑπὸ τῆς Κίρκης φαρμάκῳ ἀνέστη καὶ ἐγήματο *Κασσιφόνην* Τηλεμάχῳ, Πηνελόπη δ’ ἐν Μακάρων νήσοις ἐγήματο Τηλεγόνῳ, Schol ad. Lykophron 805). But that’s a story for another day.

[updated c. 2 hours later with an assist from Erik (see comments for his addition of the Tennyson poem)]

Some works consulted

Benardete, S. 1997. The Bow and the Lyre: A Platonic Reading of the Odyssey. Lanham.

Bergen, Ann, 1983. “Odyssean Temporality: Many (Re)Turns,” in C. A. Rubino and C. W. Shelmerdine, eds., Approaches to Homer. Austin. 38–73.

Buchan, M. 2004. The Limits of Heroism: Homer and the Ethics of Reading. Ann Arbor.

Foley, J. M. 1997. “Traditional Signs and Homeric Art,” in E. Bakker and A. Kahane, eds., Written Voices, Spoken Signs: Tradition, Performance, and the Epic Text. Cambridge, Mass. 56–82.

Nagy, G. 1990. Pindar’s Homer: the Lyric Possession of an Epic Past. Baltimore.

Nagy, G. “The Cult Hero in Homeric Poetry and Beyond”

Olson, S. D. 1997. “Odysseus’ ‘Winnowing-Shovel’ (Hom. Od. 11.119–37) and the Island of the Cattle of the Sun,” ICS 22.7–9.

Purves, Alex. 2006. “Unmarked Space: Odysseus and the Inland Journey.” Arethusa 39: 1-20.

Purves, Alex. 2010. Space and Time in Ancient Greek Narrative. Cambridge.

Peradotto, J. 1985. “Prophecy Degree Zero: Tiresias and the End of the Odyssey,” in B. Gentili and G. Paioni, eds., Oralità: cultura, letteratura, discorso. Rome. 429–59.

_____. 1990. Man in the Middle Voice: Name and Narration in the Odyssey. Princeton.

Image result for death of odysseus
A frieze in the new Queen’s Gallery at Buckingham Palace by Alex Stoddard

The Cyclops Had Three Eyes and They Were His Brothers

John Malalas, Chronographia, V

“The wise Euripides put in his poetic drama about the Cyclops that he had three eyes, indicating by this that he had three brothers and that they cared for one another and kept a watchful eye on one another’s places in the island, fought together, and avenged one another.

And he also adds that he made the Cyclops drunk and unable to flee, because Odysseus made that very Cyclops “drunk” with a ton of money and gifts so he would not “eat those with him up”, which is not actually to consume them with slaughter.

He also says that Odysseus blinded his one eye with torch fire, really meaning that he stole away the only daughter of Polyphemos’ brother, a maiden named Elpê, with “fire”, which means he seized her on fire with burning lust. This is what it means that he burned Polyphemos in one of his eyes, he really deprived him of his daughter. The very wise Pheidias of Corinth provided this interpretation saying that Euripides explained this poetically because he did not agree with what the wisest Homer said about the wandering of Odysseus.”

ὁ γὰρ σοφὸς Εὐριπίδης <ποιητικῶς> δρᾶμα ἐξέθετο περὶ τοῦ Κύκλωπος, ὅτι τρεῖς ἔσχεν ὀφθαλμούς, σημαίνων τοὺς τρεῖς ἀδελφοὺς (50 F 2) ὡς συμπαθοῦντας ἀλλήλοις καὶ διαβλεπομένους τοὺς ἀλλήλων τόπους τῆς νήσου καὶ συμμαχοῦντας καὶ ἐκδικοῦντας ἀλλήλους. (2) καὶ ὅτι οἴνωι μεθύσας τὸν Κύκλωπα ἐκφυγεῖν ἠδυνήθη, διότι χρήμασι πολλοῖς καὶ δώροις ἐμέθυσε τὸν αὐτὸν Κύκλωπα ὁ ᾽Οδυσσεὺς πρὸς τὸ μὴ κατεσθίειν τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, <τουτέστι μὴ καταναλίσκειν σφαγαῖς>. (3) καὶ ὅτι λαβὼν ᾽Οδυσσεὺς λαμπάδα πυρὸς ἐτύφλωσε τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ τὸν ἕνα, διὁτι τὴν θυγατέρα τὴν μονογενῆ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Πολυφήμου ῎Ελπην, παρθένον οὖσαν, λαμπάδι, πυρὸς ἐρωτικοῦ καυθεῖσαν ἥρπασε, τουτέστιν ἕνα τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ Κύκλωπος ἐφλόγισε τὸν Πολύφημον τὴν αὐτοῦ θυγατέρα ἀφελόμενος. (4) ἥντινα ἑρμηνείαν ὁ σοφώτατος Φειδίας(?) ὁ Κορίνθιος ἐξέθετο, εἰρηκὼς ὅτι ὁ σοφὸς Εὐριπίδης ποιητικῶς πάντα μετέφρασε, μὴ συμφωνήσας τῶι σοφωτάτωι ῾Ομήρωι ἐκθεμένωι τὴν ᾽Οδυσσέως πλάνην.

Ok, this story might be totally nuts, but there was a scholiastic debate about how many eyes Polyphemos had.

Mothers & Daughters

Sappho Fr. 132

I have a beautiful child: much-loved Cleis.
Her appearance brings to mind golden flowers.
Not for all of Lydia would I  “<part with> her.

Greek Anthology 7.647

So, Gorgo spoke these final words to her dear mother,
Weeping, clinging to her neck:
“Stay here with father and have another child,
One with a better destiny than mine,
A helpmate in your grey old age.”

Sappho Fr. 132

ἔστι μοι κάλα πάις χρυσίοισιν ἀνθέμοισιν
ἐμφέρη⟨ν⟩ ἔχοισα μόρφαν Κλέις ἀγαπάτα,
ἀντὶ τᾶς ἔγωὐδὲ Λυδίαν παῖσαν οὐδ’ ἐράνναν . . .

Greek Anthology 7.647

ὕστατα δὴ τάδ᾽ ἔειπε φίλην ποτὶ μητέρα Γοργὼ
δακρυόεσσα, δέρης χερσὶν ἐφαπτομένη:
αὖθι μένοις παρὰ πατρί, τέκοις δ᾽ ἐπὶ λῴονι μοίρᾳ
ἄλλαν, σῷ πολιῷ γήραϊ καδεμόνα.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Gustave Klimt. Detail from the painting Le Tre Eta (1905).

Why Start In Medias Res? (Hint: Liars Do This…)

Homer, Odyssey 9.14–15

“What shall I say first and then last—
When the Ouranian gods have given me many pains?”

τί πρῶτόν τοι ἔπειτα, τί δ’ ὑστάτιον καταλέξω;
κήδε’ ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν θεοὶ Οὐρανίωνες.

Schol. T ad Hom. Od. 9.14 ex 1-12

“This is how he increases attention by creating expectation, which is a device one might use in a proem. For it is necessary that he acquire the goodwill of his audience for himself and attention for his speech so that they might welcome him as he speaks and they might internalize the things he says of the deeds and they might learn in what way Odysseus handled [everything] in general as he both praises himself but also demonstrates the number and strangeness of his experiences—this clarifies his purpose, from where he was present, and what he wants. This is why he begins the material of the longer narrative with “bringing me from Troy….”

τί πρῶτόν τοι ἔπειτα] ὅσα αὔξει τὴν προσοχὴν, προσδοκίαν ἐμποιῶν, ὅπερ ἐστὶ τεχνικὸν ὡς ἐν προοιμίῳ· δεῖ γὰρ παρὰ τῶν ἀκουόντων ἑαυτῷ μὲν εὔνοιαν ἐπισπᾶσθαι, τῷ δὲ λόγῳ προσοχὴν, ἵνα τὸν μὲν λέγοντα ἀποδέξωνται, τῶν δὲ πραγμάτων ἐπιθυμήσωσι τὰ λεγόμενα καὶ μάθωσιν ὅπερ δι’ ὅλου κατώρθωκεν ᾿Οδυσσεὺς ἑαυτὸν μὲν ἐπαινέσας, τὸ δὲ πλῆθος καὶ τὴν καινότητα τῶν πραγμάτων ἐνδειξά-μενος δηλοῖ τὴν προαίρεσιν καὶ πόθεν παραγίνεται καὶ τί βούλεται, εἶθ’ οὕτως καὶ τὰ μείζονος διηγήσεως ἄρξηται “᾿Ιλιόθεν με φέρων” (39.). T.

Horace, Ars Poetica 148-149

“He always rushes to the action and steals
His audience to the story as if it is already known…”

semper ad eventum festinat et in medias res
non secus ac notas auditorem rapit

Dio Chrysostom, Oration 11.25-26

“For once he tried to describe the war which happened between the Achaians and Greeks, he did not begin from the beginning, but from wherever he chanced. This is what nearly all liars do, as they embellish and re-weave their tales, never wishing to speak in the order of events.

For, they are less than clear in this way; otherwise, they would be shown false by the tale itself. This can be seen happening now in the courts of law and other places where men lie with skill. But people who wish to show what has happened, as each thing occurred, report in this way: first thing first, second thing second and everything else in order.

This is one explanation for why Homer does not begin his poem naturally; another is that he wished to obscure the beginning and the end the most and to obtain the opposite belief about these things. This is why he does not dare to narrate the beginning and the end clearly, nor does he promise to say anything about them. If he does mention them at all it is in passing and brief and it his clear he is mixing it all up. For he does not dare nor was he able to address these things readily.

This is what happens with liars especially, when someone is saying many different things about a matter and going on about them, because they want to hide some part of it the most, they don’t speak in an organized way or appeal to their audience by ordering things in the same place but where they are most deceptive. This is because they are ashamed to lie and hesitate to proceed, especially when it is about something serious. For this reason, liars do not speak in a loud voice when they come to this moment. Some people stutter and speak unclearly; others act as if they don’t know the truth but heard this from others.

Whoever speaks something true does it fearing nothing. Nor then has Homer spoken about the abduction of Helen or even about the sack of the city simply or in a free manner. Instead, as I was saying, even though he was so very bold, he stumbled and swooned because he knew he was speaking the opposite to the truth and was lying about the very substance of his affair.”

Ἐπιχειρήσας γὰρ τὸν πόλεμον εἰπεῖν τὸν γενόμενον τοῖς Ἀχαιοῖς πρὸς τοὺς Τρῶας, οὐκ εὐθὺς ἤρξατο ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, ἀλλ᾿ ὅθεν ἔτυχεν· ὃ ποιοῦσι πάντες οἱ ψευδόμενοι σχεδόν, ἐμπλέκοντες καὶ περιπλέκοντες καὶ οὐθὲν βουλόμενοι λέγειν ἐφεξῆς· ἧττον γὰρ κατάδηλοί εἰσιν· εἰ δὲ μή, ὑπ᾿ αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἐξελέγχονται. τοῦτο δὲ ἰδεῖν ἔστι καὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ ἐν ἄλλοις γιγνόμενον οἳ μετὰ τέχνης ψεύδονται. οἱ δὲ βουλόμενοι τὰ γενόμενα ἐπιδεῖξαι, ὡς ξυνέβη ἕκαστον, οὕτως ἀπαγγέλλουσι, τὸ πρῶτον πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον δεύτερον καὶ τἄλλα ἐφεξῆς ὁμοίως. ἓν μὲν τοῦτο αἴτιον τοῦ μὴ κατὰ φύσιν ἄρξασθαι τῆς ποιήσεως· ἕτερον δέ, ὅτι τὴν ἀρχὴν αὐτῆς καὶ τὸ τέλος μάλιστα ἐπεβούλευσεν ἀφανίσαι καὶ ποιῆσαι τὴν ἐναντίαν δόξαν ὑπὲρ αὐτῶν. ὅθεν οὔτε τὴν ἀρχὴν οὔτε τὸ τέλος ἐτόλμησεν εἰπεῖν ἐκ τοῦ εὐθέος, οὐδὲ ὑπέσχετο ὑπὲρ τούτων οὐδὲν ἐρεῖν, ἀλλ᾿ εἴ που καὶ μέμνηται, παρέργως καὶ βραχέως, καὶ δῆλός ἐστιν ἐπιταράττων· οὐ γὰρ ἐθάρρει πρὸς αὐτὰ οὐδὲ ἐδύνατο ἐρεῖν ἑτοίμως. συμβαίνει δὲ καὶ τοῦτο τοῖς ψευδομένοις ὡς τὸ πολύ γε, ἄλλα μέν τινα λέγειν τοῦ πράγματος καὶ διατρίβειν ἐπ᾿ αὐτοῖς, ὃ δ᾿ ἂν1 μάλιστα κρύψαι θέλωσιν, οὐ προτιθέμενοι λέγουσιν οὐδὲ προσέχοντι τῷ ἀκροατῇ, οὐδ᾿ ἐν τῇ αὑτοῦ2 χώρᾳ τιθέντες, ἀλλ᾿ ὡς ἂν λάθοι μάλιστα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὅτι αἰσχύνεσθαι ποιεῖ τὸ ψεῦδος καὶ ἀποκνεῖν προσιέναι πρὸς αὑτό, ἄλλως τε ὅταν ᾖ περὶ τῶν μεγίστων. ὅθεν οὐδὲ τῇ φωνῇ μέγα λέγουσιν οἱ ψευδόμενοι ὅταν ἐπὶ τοῦτο ἔλθωσιν· οἱ δέ τινες αὐτῶν βατταρίζουσι καὶ ἀσαφῶς λέγουσιν· οἱ δὲ οὐχ ὡς αὐτοί τι εἰδότες, ἀλλ᾿ ὡς ἑτέρων ἀκούσαντες. ὃς δ᾿ ἂν ἀληθὲς λέγῃ τι, θαρρῶν καὶ οὐδὲν ὑποστελλόμενος λέγει. οὔτε οὖν τὰ περὶ τὴν ἁρπαγὴν τῆς Ἑλένης Ὅμηρος εἴρηκεν ἐκ τοῦ εὐθέος οὐδὲ παρρησίαν ἄγων ἐπ᾿ αὐτοῖς οὔτε περὶ τῆς ἁλώσεως τῆς πόλεως. καίτοι γάρ, ὡς ἔφην, ἀνδρειότατος ὢν ὑποκατεκλίνετο καὶ ἡττᾶτο ὅτι ᾔδει τἀναντία λέγων τοῖς οὖσι καὶ τὸ κεφάλαιον αὐτὸ τοῦ πράγματος ψευδόμενος.

Image result for Medieval manuscript in medias res
Miniature of Sinon from the Vergilius Romanus. He was a liar too.