The ‘Wives’ of Telemachus

Tell me of Telemachus, Muse, and the tawdry tales
of his trio of tender-ankled temptresses

Hesiod, Fr. 221 (Eustathius in Hom. (π 117—20) p. 1796. 38)

“Well-belted Polycaste, the youngest daughter of Nestor Neleus’ son, gave birth to Persepolis after having sex with Telemachus Thanks to golden Aphrodite.”

Τηλεμάχωι δ’ ἄρ’ ἔτικτεν ἐύζωνος Πολυκάστη
Νέστορος ὁπλοτάτη κούρη Νηληϊάδαο
Περσέπολιν μιχθεῖσα διὰ χρυσῆν ᾿Αφροδίτην

This resonates with one moment in the Odyssey (3.464-5):

“Then pretty Polycaste, the youngest daughter of Nestor
the son of Neleus, bathed Telemachus”

τόφρα δὲ Τηλέμαχον λοῦσεν καλὴ Πολυκάστη
Νέστορος ὁπλοτάτη θυγάτηρ Νηληϊάδαο.

Dictys, BNJ 49 F10

“And Telemachus took the daughter of Alkinoos as bride, her name was Nausikaa.”

λαμβάνει δὲ Τηλέμαχος γαμετὴν θυγατέρα Ἀλκινόου Ναυσικάαν ὀνόματι.

Proclus (?), Chrestomathia 324-330

“And then Telegonos went sailing in search of his father; once he stopped in Ithaca he was trashing the island. Odysseus shouted out and was killed by his child because of ignorance.

Once Telegonos understood his mistake he returned the body of his father along with Penelope and Telemachus to his own mother. She made them immortal. Then he lived with Penelope and Telemachus lived with Kirke.

     κἀν τούτῳ Τηλέγονος ἐπὶ ζήτησιν τοῦ πατρὸς πλέων ἀποβὰς εἰς τὴν ᾿Ιθάκην τέμνει τὴν νῆσον· ἐκβοηθήσας δ’ ᾿Οδυσσεὺς ὑπὸ τοῦ παιδὸς ἀναιρεῖται κατ’ ἄγνοιαν.

     Τηλέγονος δ’ ἐπιγνοὺς τὴν ἁμαρτίαν τό τε τοῦ πατρὸς σῶμα καὶ τὸν Τηλέμαχον καὶ τὴν Πηνελόπην πρὸς τὴν μητέρα μεθίστησιν· ἡ δὲ αὐτοὺς ἀθανάτους ποιεῖ, καὶ συνοικεῖ τῇ μὲν Πηνελόπῃ Τηλέγονος, Κίρκῃ δὲ Τηλέμαχος.

Image result for Ancient Greek vase Circe

Odysseus, Scammer

Philoxenos of Cythera 818  = Synes. Epist. 121

“To Athanasios, wine-diluter: Odysseus was persuading Polyphemos to release him from the cave: “I am a sorcerer and it is the right time for me to help you in your lack of success in maritime love. I certainly know chants, binding spells, and love-magic which it is unlikely for Galateia to resist for long. Just promise to move the door, or, more, the door stone. It seems the size of a cliff to me. I’ll swim back faster than this word itself, once I have compelled the girl. What do I mean by compelling her? I will show her here to you once she is easier because of the magic.

She will beg you and plead with you and you will act shy and be bashful. But something still gives me pause here. I am worried that the goat-reek of your blankets will be displeasing for a girl used to luxury, who bathes often during the day. It would be great if you cleaned everything up, sweeping, washing, and fumigating your place. It would be even better if you readied some ivy and bindweed to crown yourself and the girl when she gets here. Why are you wasting time? Why don’t you open the door now?”

In response to this, Polyphemos cackled as loud as he could and clapped his hands. Odysseus believed that because he was expecting to gain this girl quickly he was not able to restrain his joy. But Polyphemos rubbed his own chin and said, “No-man, you seem like the slickest fellow, a polished little businessman. Work on some other elaborate scam. You will never get out of here.”

Ἀθανασίῳ ὑδρομίκτῃ. Ὀδυσσεὺς ἔπειθε τὸν Πολύφημον διαφεῖναι αὐτὸν ἐκ τοῦ σπηλαίου· ‘γόης γάρ εἰμι καὶ ἐς καιρὸν ἄν σοι παρείην οὐκ εὐτυχοῦντι τὰ εἰς τὸν θαλάττιον ἔρωτα· ἀλλ᾿ ἐγώ τοι καὶ ἐπῳδὰς οἶδα καὶ καταδέσμους καὶ ἐρωτικὰς κατανάγκας, αἷς οὐκ εἰκὸς ἀντισχεῖν οὐδὲ πρὸς βραχὺ τὴν Γαλάτειαν. μόνον ὑπόστηθι σὺ τὴν θύραν ἀποκινῆσαι, μᾶλλον δὲ τὸν θυρεὸν τοῦτον· ἐμοὶ μὲν γὰρ καὶ ἀκρωτήριον εἶναι φαίνεται· ἐγὼ δὲ ἐπανήξω σοι θᾶττον ἢ λόγος τὴν παῖδα κατεργασάμενος· τί λέγω κατεργασάμενος; αὐτὴν ἐκείνην ἀποφανῶ σοι δεῦρο πολλαῖς ἴυγξι γενομένην ἀγώγιμον. καὶ δεήσεταί σου καὶ ἀντιβολήσει, σὺ δὲ ἀκκιῇ καὶ κατειρωνεύσῃ. ἀτὰρ μεταξύ μέ τι καὶ τοιοῦτον ἔθραξε, μὴ τῶν κωδίων ὁ γράσος ἀηδὴς γένηται κόρῃ τρυφώσῃ καὶ λουομένῃ τῆς ἡμέρας πολλάκις· καλὸν οὖν εἰ πάντα εὐθετήσας ἐκκορήσειάς τε καὶ ἐκπλύνειας καὶ ἐκθυμιάσειας τὸ δωμάτιον· ἔτι δὲ κάλλιον εἰ καὶ στεφάνους παρασκευάσαιο κιττοῦ τε καὶ μίλακος, οἷς σαυτόν τε καὶ τὰ παιδικὰ ἀναδήσαιο. ἀλλὰ τί διατρίβεις; οὐκ ἐγχειρεῖς ἤδη τῇ θύρᾳ;’ πρὸς οὖν ταῦτα ὁ Πολύφημος ἐξεκάγχασέ τε ὅσον ἠδύνατο μέγιστον καὶ τὼ χεῖρε ἐκρότησε. καὶ ὁ μὲν Ὀδυσσεὺς ᾤετο αὐτὸν ὑπὸ χαρμονῆς οὐκ ἔχειν ὅ τι ἑαυτῷ χρήσαιτο κατελπίσαντα τῶν παιδικῶν περιέσεσθαι. ὁ δὲ ὑπογενειάσας αὐτόν, ‘ὦ Οὖτι,’ ἔφη, ‘δριμύτατον μὲν ἀνθρώπιον ἔοικας εἶναι καὶ ἐγκατατετριμμένον ἐν πράγμασιν. ἄλλο μέντοι τι ποίκιλλε· ἐνθένδε γὰρ οὐκ ἀποδράσεις.’

Jakob Jordaens 009.jpg
Jakob Jordans, 17th Century

The Temple and the Man

Vitruvius, De Archicectura 1

“The building of temples relies on symmetry and architects need to most carefully understand the reason for this. It comes from proposition, which was called “analogy” in Greek. Proportion derives from fixed segments of the parts of the building and the whole—and the balance of symmetry is achieved through this. For no building can have an order in its design without symmetry and proportion, unless it has something like the precise design of a well-figured human body.  For nature has so composed the human body that the face from the chin to the top of the brow and the roots of the hair is one tenth of the whole and the palm of the hand from the wrist to the end of the middle finger is the same.

The head from the chin to the top is one eighth and the top of the chest where it meets the neck to the hair’s roots is a sixth. From the middle of the chest to the crown is one quarter of the whole. The third part of the length of the face extends from the bottom of the chin to the base of the nostrils. The nose from the nostril base to the space between the brows is the same. From that line to hair forms the forehead, a third part. The foot comprises a sixth of the body’s height and the chest is a quarter. The other limbs all have appropriate measures too. And ancient painters earned great praise by observing all these measures.

In the same way, the limbs of temples should have proportions of their various parts responding appropriately to the general size of the whole construction. Consider that the navel is the natural center of the body. For, if a person should lie on the ground with hands and feet spread wide and a circle has the navel as the center, fingers and toes will touch the line of the circumference. In addition, a square can be traced within the figure in the same way. For, if we take the measure from the sole to the top of the head and compare to measure to the distance from one hand to another, the lengths will be found equal, just like foundations squared with a rule. For this reason, if nature designed the body so that the parts correspond in their dimension to the whole design, then ancient people seem to have decided with good reason that they should keep in their works the exact proportions of the separate components to the design of the whole. Therefore, they have handed down orders in all of their works, especially in temples to the gods, the kinds of accomplishments whose excellence and weakness persist for generations.”

1Aedium compositio constat ex symmetria, cuius rationem diligentissime architecti tenere debent. Ea autem paritur a proportione, quae graece analogia dicitur. Proportio est ratae partis membrorum in omni opere totiusque commodulatio, ex qua ratio efficitur symmetriarum. Namque non potest aedis ulla sine symmetria atque proportione rationem habere compositionis, nisi uti ad hominis bene figurati membrorum habuerit exactam rationem. 2Corpus enim hominis ita natura composuit, uti os capitis a mento ad frontem summam et radices imas capilli esset decimae partis, item manus palma ab articulo ad extremum medium digitum tantundem, caput a mento ad summum verticem octavae, cum cervicibus imis ab summo pectore ad imas radices capillorum sextae, <a medio pectore ad summum verticem quartae. Ipsius autem oris altitudinis tertia est pars ab imo mento ad imas nares, nasum ab imis naribus ad finem medium superciliorum tantundem, ab ea fine ad imas radices capilli frons efficitur item tertiae partis. Pes vero altitudinis corporis sextae, cubitum quartae, pectus item quartae. Reliqua quoque membra suas habent commensus proportiones, quibus etiam antiqui laudes sunt adsecuti.

Similiter vero sacrarum aedium membra ad universam totius magnitudinis summam ex partibus singulis convenientissimum debent habere commensus responsum. Item corporis centrum medium naturaliter est umbilicus. Namque si homo conlocatus fuerit supinus manibus et pedibus pansis circinique conlocatum centrum in umbilico eius, circumagendo rotundationem utrarumque manuum et pedum digiti linea tangentur. Non minus quemadmodum schema rotundationis in corpore efficitur, item quadrata designatio in eo invenietur. Nam si a pedibus imis ad summum caput mensum erit eaque mensura relata fuerit ad manus pansas, invenietur eadem latitudo uti altitudo, quemadmodum areae quae ad normam sunt quadratae. 4Ergo si ita natura conposuit corpus hominis, uti proportionibus membra ad summam figurationem eius respondeant, cum causa constituisse videntur antiqui, ut etiam in operum perfectionibus singulorum membrorum ad universam figurae speciem habeant commensus exactionem. Igitur cum in omnibus operibus ordines traderent, maxime in aedibus deorum, operum et laudes et culpae aeternae solent permanere.

File:Da Vinci Vitruve Luc Viatour.jpg
Da Vinci Vitruve Luc

A Mythical Monday: The Minotaur’s Origin

Last year, Erik made a post about Moonface’s Album of Songs about the Minotaur. It has made me think a lot about the story from the Minotaur’s perspective.  In general, the narratives that include him are about Theseus. Here are some passages about Pasiphae and the Minotaur.

Hesiod, Fr. 145.13–17

“When he looked in her eyes he longed for her
[and she gave herself over to the bull]
After she was impregnated, she gave birth to a powerful son to Minos,
A wonder to see: for he had the appearance of man
Down to his feet, but a bull’s head grew on top.”

τῆς δ’ ἄρ’ [ἐν ὀ]φθαλμοῖσιν̣ ἰ̣δὼν ἠράσ̣[σατο
†ταύρωι̣.[…]ρ̣ι̣μενησ̣κ̣α̣μ̣ε̣ρ̣μ̣ιδαο̣τα̣[†
ἣ δ’ ὑποκ̣[υσα]μένη Μίνωι τέκε κα[ρτερὸν υἱόν,
θαῦμα ἰ[δεῖν·] σ̣α μὲν γὰρ ἐπ̣έ̣κ̣λ̣ι̣ν̣[εν δέμας ἀνδρὶ
ἐς πόδα̣[ς], α̣ὐ̣τ̣ὰρ ὕ̣π̣ε̣ρθε κάρ̣η τ̣α̣[ύροιο πεφύκει

Suda, Epsilon 1421

“In every myth there is also Daidalos’ corruption”: People say that because Pasiphae lusted after a bull, she begged Daidalos to make her a wooden cow and, once he had set it up, to put her in it. When the bull mounted her as a cow he made her pregnant. The Minotaur was born from this. For certain reasons Minos was angry at the Athenians and he took from them seven maidens and the same number of youths. They were thrown to the beast. Since origin and responsibility for these evils were attributed to Daidalos and he was hated for them, this was translated into the proverb.”

᾿Εν παντὶ μύθῳ καὶ τὸ Δαιδάλου μύσος· Πασιφάην φασὶν ἐρασθεῖσαν ταύρου Δαίδαλον ἱκετεῦσαι ποιῆσαι ξυλίνην βοῦν καὶ κατασκευάσαντα αὐτὴν ἐνθεῖναι· ἣν ἐπιβαίνων ὡς βοῦν ὁ ταῦρος ἐγκύμονα ἐποίησεν. ἐξ ἧς ἐγεννήθη ὁ Μινώταυρος. Μίνως δὲ διά τινας αἰτίας ὀργιζόμενος τοῖς ᾿Αθηναίοις ἑπτὰ παρθένους καὶ ἴσους νέους ἐξ αὐτῶν ἐδασμολογεῖτο· οἳ παρεβάλλοντο τῷ θηρίῳ. εἰς Δαίδαλον οὖν ἀρχηγὸν τούτων τῶν κακῶν καὶ αἴτιον γενόμενον καὶ μυσαχθέντα ἐξηνέχθη εἰς παροιμίαν.

Heraclitus the Paradoxographer, 7 Concerning Pasiphae

“People claim that [Pasiphae] lusted after the Bull, not, as many believe, for an animal in a herd—for it would be ridiculous for a queen to desire such uncommon intercourse—instead she lusted for a certain local man whose name was Tauro [the bull]. She used as an accomplice for her desire Daidalos and she was impregnated. Then she gave birth to a son whom many used to call “Minos” but they would compare him to Tauro because of his similarity to him. So, he was nicknamed Mino-tauros from the combination.”

Περὶ Πασιφάης.
Ταύτην φασὶν ἐρασθῆναι Ταύρου, οὐχ, ὡς πολλοὶ
νομίζουσι, τοῦ κατὰ τὴν ἀγέλην ζῴου (γελοῖον γὰρ
ἀκοινωνήτου συνουσίας ὠρέχθαι τὴν βασίλισσαν), ἑνὸς
δέ τινος τῶν ἐντοπίων, ᾧ Ταῦρος ἦν ὄνομα. συνεργῷ
δὲ χρησαμένη πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν Δαιδάλῳ καὶ γεγο-
νυῖα ἔγγυος, ἐγέννησε καθ’ ὁμοιότητα τοῦ Ταύρου
<υἱόν>, ὃν οἱ πολλοὶ Μίνω μὲν ἐκάλουν, Ταύρῳ δὲ
εἴκαζον· κατὰ δὲ σύνθεσιν Μινώταυρος ἐκλήθη.

Bacchylides, Dith. 26 (P.Oxy. 2364 fr. 1)

“[in] Pasiphae
The Kyprian goddess [sewed]
Longing [….]
To the son Eupalamos
The wisest of the craftsmen
She told Daidalos [about]
Her sickness. Credible oaths
She ordered him to make [so that]
So that she might have sex with the bull
But keep it secret from her husband
Minos, the oppressive-archer,
The general of the Knossians.
But when he learned of the tale,
He was overtaken by worry and
[about his] wife….

[ ]θεα̣ καὶ γ[.].[ ]
φρα.[ ]
Πασι[φ]ά̣[α]
εν Κύπ[ρις]
πόθον [ ]
Εὐπαλά[μοι’] υἱε[ῖ]
τεκτόν[ω]ν σοφω̣[τάτῳ]
φράσε Δαιδάλῳ ά.[ ]
νόσον· ὅρκια πισ[τ]
[ τ]ε τεύχειν κέλευ[σε]
μ̣είξειε ταυρείῳ σ[ ]
κρύπτουσα σύννο̣[μον]
Μίνωα [τ]οξοδάμαν[τα]
Κνωσσίων στρατα[γέταν·]
ὁ δ’ ἐπεὶ μάθε μῦθο[ν]
σχέτο φροντίδι· δε[ ]
[ ]ἀλόχου[ ]

Image result for greek minotaur vase baby
This is the most superior image of the Minotaur by far. Pasiphae’s expression is perfect.

 

Andromache’s Sons With Neoptolemos

Scholia ad Eur. Andromache, 24

“In these halls, I [Andromache] produced this male child / after sleeping with Achilles’ son, my master]:

One source says that she bore only one son to Neoptolemos while others say that there were three: Pyrrhos, Molossos, Aiakos and a daughter named Troas. Lysimachus, in the second volume of his On Homecomings, writes that Proxenos and Nikomedes the Akanthian report in Macedonian Matters that Andromache gave birth to those who were just mentioned, and from Leonassa, Kleodaios’ daughter, [he fathered?] Argos, Pergamos, Pandaros, Dorieus, Genyos, Danae and Eurylockus. They also say that Pyrrhos received the kingdom from his father and that the country was named Mossia to give honor to Molossos.”

κἀγὼ δόμοις [τοῖσδ᾽ ἄρσεν᾽ ἐντίκτω κόρον / πλαθεῖσ᾽ ᾽Αχιλλέως παιδί, δεσπότῃ γ᾽ ἐμῷ] ἰδίως ἕνα φησὶ παῖδα γενέσθαι τῷ Νεοπτολέμῷ, ἄλλων τρεῖς λεγόντων Πύρρον, Μολοσσόν, Αἰακίδην καὶ Τρωάδα. Λυσίμαχος δὲ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Νόστων φησὶ Πρόξενον καὶ τὸν ᾽Ακάνθιον Νικομήδην ἐν τοῖς Μακεδονικοῖς ἱστορεῖν ἐκ μὲν ᾽Ανδρομάχης γενέσθαι τοὺς προειρημένους, ἐκ δὲ Λεωνάσσης τῆς Κλεοδαίου ῎Αργον, Πέργαμον, Πάνδαρον, Δωριέα, Γένυον, †δανάην, Εὐρύλοχον. φασὶ δὲ Πύρρῳ μὲν ἐγχειρίσαι τὴν βασιλείαν τὸν πατέρα, Μολοσσῷ δὲ τὴν ἐκ τῆς προσηγορίας τιμὴν προστάξαντα τὴν χώραν Μολοσσίαν ὀνομάζειν.

Andromache and Neoptolemus, by Pierre-Narcisse Guerin

The Cyclops Had Three Eyes and They Were His Brothers

John Malalas, Chronographia, V

“The wise Euripides put in his poetic drama about the Cyclops that he had three eyes, indicating by this that he had three brothers and that they cared for one another and kept a watchful eye on one another’s places in the island, fought together, and avenged one another.

And he also adds that he made the Cyclops drunk and unable to flee, because Odysseus made that very Cyclops “drunk” with a ton of money and gifts so he would not “eat those with him up”, which is not actually to consume them with slaughter.

He also says that Odysseus blinded his one eye with torch fire, really meaning that he stole away the only daughter of Polyphemos’ brother, a maiden named Elpê, with “fire”, which means he seized her on fire with burning lust. This is what it means that he burned Polyphemos in one of his eyes, he really deprived him of his daughter. The very wise Pheidias of Corinth provided this interpretation saying that Euripides explained this poetically because he did not agree with what the wisest Homer said about the wandering of Odysseus.”

ὁ γὰρ σοφὸς Εὐριπίδης <ποιητικῶς> δρᾶμα ἐξέθετο περὶ τοῦ Κύκλωπος, ὅτι τρεῖς ἔσχεν ὀφθαλμούς, σημαίνων τοὺς τρεῖς ἀδελφοὺς (50 F 2) ὡς συμπαθοῦντας ἀλλήλοις καὶ διαβλεπομένους τοὺς ἀλλήλων τόπους τῆς νήσου καὶ συμμαχοῦντας καὶ ἐκδικοῦντας ἀλλήλους. (2) καὶ ὅτι οἴνωι μεθύσας τὸν Κύκλωπα ἐκφυγεῖν ἠδυνήθη, διότι χρήμασι πολλοῖς καὶ δώροις ἐμέθυσε τὸν αὐτὸν Κύκλωπα ὁ ᾽Οδυσσεὺς πρὸς τὸ μὴ κατεσθίειν τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, <τουτέστι μὴ καταναλίσκειν σφαγαῖς>. (3) καὶ ὅτι λαβὼν ᾽Οδυσσεὺς λαμπάδα πυρὸς ἐτύφλωσε τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ τὸν ἕνα, διὁτι τὴν θυγατέρα τὴν μονογενῆ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Πολυφήμου ῎Ελπην, παρθένον οὖσαν, λαμπάδι, πυρὸς ἐρωτικοῦ καυθεῖσαν ἥρπασε, τουτέστιν ἕνα τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ Κύκλωπος ἐφλόγισε τὸν Πολύφημον τὴν αὐτοῦ θυγατέρα ἀφελόμενος. (4) ἥντινα ἑρμηνείαν ὁ σοφώτατος Φειδίας(?) ὁ Κορίνθιος ἐξέθετο, εἰρηκὼς ὅτι ὁ σοφὸς Εὐριπίδης ποιητικῶς πάντα μετέφρασε, μὴ συμφωνήσας τῶι σοφωτάτωι ῾Ομήρωι ἐκθεμένωι τὴν ᾽Οδυσσέως πλάνην.

Ok, this story might be totally nuts, but there was a scholiastic debate about how many eyes Polyphemos had.

The Unlikely Way: Our Kind of Story

Euripides, Bacchae 1388-1392

Many are the forms of divine powers
Many are the acts the gods unexpectedly make.
The very things which seemed likely did not happen
but for the unlikely, some god found a way.
This turned out to be that kind of story.

πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων,
πολλὰ δ᾿ ἀέλπτως κραίνουσι θεοί·
καὶ τὰ δοκηθέντ᾿ οὐκ ἐτελέσθη,
τῶν δ᾿ ἀδοκήτων πόρον ηὗρε θεός.
τοιόνδ᾿ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα.

[but also at the end of AlcestisMedeaAndromache, Helen]

Lucian in The Symposium 48

“That, my dear Philo, was the end of that party. But it is better to intone that tragic phrase: ‘Many are the forms of divine powers / Many are the acts the gods unexpectedly make. / The very things which seemed likely did not happen’

For all these things too turned out to be unexpected. I have still learned this much now: it is not safe for a man who is unaccomplished to share a meal with clever men like this.”

Τοῦτό σοι τέλος, ὦ καλὲ Φίλων, ἐγένετο τοῦσυμποσίου, ἢ ἄμεινον τὸ τραγικὸν ἐκεῖνο ἐπειπεῖν,

πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων,
πολλὰ δ᾿ ἀέλπτως κραίνουσι θεοί,
καὶ τὰ δοκηθέντ᾿ οὐκ ἐτελέσθη·

ἀπροσδόκητα γὰρ ὡς ἀληθῶς ἀπέβη καὶ ταῦτα. ἐκεῖνό γε μὴν1 μεμάθηκα ἤδη, ὡς οὐκ ἀσφαλὲς ἄπρακτον ὄντα συνεστιᾶσθαι τοιούτοις σοφοῖς.

Lucian, Gout, a Tragedy 325-334

“Many are the forms of the unlucky
but let the care and habit of pains
bring some comfort to men with gout.
This is how, my fellow sufferers,
you will forget our toils,
if the very things which seemed likely did not happen
but for the unlikely, some god found a way.
Let every person who suffers endure
being taunted and being mocked.
For this affair is that kind of thing.”

πολλαὶ μορφαὶ τῶν ἀτυχούντων,
μελέται δὲ πόνων καὶ τὸ σύνηθες
τοὺς ποδαγρῶντας παραμυθείσθω.
ὅθεν εὐθύμως, ὦ σύγκληροι,
λήσεσθε πόνων,
εἰ τὰ δοκηθέντ᾿ οὐκ ἐτελέσθη,
τοῖς δ᾿ ἀδοκήτοις πόρον εὗρε θεός.
πᾶς δ᾿ ἀνεχέσθω τῶν πασχόντων
ἐμπαιζόμενος καὶ σκωπτόμενος·
τοῖον γὰρ ἔφυ τόδε πρᾶγμα.

Image result for medieval manuscript gout
James Gillray, The Gout, 1799.