“A Safe Harbor for the Soul”: On Poetry and Reason

Philo, On Dreams 1.233

“Perhaps this is not sung truly, but it is wholly profitable and advantageous”

καὶ τάχα μὲν οὺκ ἀληθῶς, πάντως δὲ λυσιτελῶς καὶ συμφερόντως ᾄδεται

 

Proclus, Commentary on Plato’s Parmenides 1025.29-37

“Our soul experiences many wanderings and turns—one comes from the imagination, another emerges in the beliefs before these, and other occurs in understanding. But the life governed by the mind is free from vagrancy and this is the mystical harbor of the soul into which the poem leads Odysseus after the great wandering of his life and where we too, if we want to be saved, may find our mooring.”

Πολλαὶ οὖν αἱ πλάναι καὶ αἱ δινεύσεις τῆς ψυχῆς· ἄλλη γὰρ ἡ ἐν ταῖς φαντασίαις, ἄλλη πρὸ τούτων ἡ ἐν δόξαις, ἄλλη ἡ ἐν αὐτῇ τῇ διανοίᾳ· μόνη δὲ ἡ κατὰ νοῦν ζωὴ τὸ ἀπλανὲς ἔχει, καὶ οὗτος ὁ μυστικὸς ὅρμος τῆς ψυχῆς, εἰς ὃν καὶ ἡ ποίησις ἄγει τὸν ᾿Οδυσσέα μετὰ τὴν πολλὴν πλάνην τῆς ζωῆς, καὶ ἡμεῖς, ἐὰν ἄρα σώζεσθαι θέλωμεν, μᾶλλον ἑαυτοὺς ἀνάξομεν.

 

Image result for Ancient Greek Odysseus mind song
National Archaeological Museum, Athens 1130

“A Safe Harbor for the Soul”: On Poetry and Reason

Philo, On Dreams 1.233

“Perhaps this is not sung truly, but it is wholly profitable and advantageous”

καὶ τάχα μὲν οὺκ ἀληθῶς, πάντως δὲ λυσιτελῶς καὶ συμφερόντως ᾄδεται

 

Proclus, Commentary on Plato’s Parmenides 1025.29-37

“Our soul experiences many wanderings and turns—one comes from the imagination, another emerges in the beliefs before these, and other occurs in understanding. But the life governed by the mind is free from vagrancy and this is the mystical harbor of the soul into which the poem leads Odysseus after the great wandering of his life and where we too, if we want to be saved, may find our mooring.”

Πολλαὶ οὖν αἱ πλάναι καὶ αἱ δινεύσεις τῆς ψυχῆς· ἄλλη γὰρ ἡ ἐν ταῖς φαντασίαις, ἄλλη πρὸ τούτων ἡ ἐν δόξαις, ἄλλη ἡ ἐν αὐτῇ τῇ διανοίᾳ· μόνη δὲ ἡ κατὰ νοῦν ζωὴ τὸ ἀπλανὲς ἔχει, καὶ οὗτος ὁ μυστικὸς ὅρμος τῆς ψυχῆς, εἰς ὃν καὶ ἡ ποίησις ἄγει τὸν ᾿Οδυσσέα μετὰ τὴν πολλὴν πλάνην τῆς ζωῆς, καὶ ἡμεῖς, ἐὰν ἄρα σώζεσθαι θέλωμεν, μᾶλλον ἑαυτοὺς ἀνάξομεν.

 

Image result for Ancient Greek Odysseus mind song
National Archaeological Museum, Athens 1130

“A Safe Harbor for the Soul”: On Poetry and Reason

Philo, On Dreams 1.233

“Perhaps this is not sung truly, but it is wholly profitable and advantageous”

καὶ τάχα μὲν οὺκ ἀληθῶς, πάντως δὲ λυσιτελῶς καὶ συμφερόντως ᾄδεται

 

Proclus, Commentary on Plato’s Parmenides 1025.29-37

“Our soul experiences many wanderings and turns—one comes from the imagination, another emerges in the beliefs before these, and other occurs in understanding. But the life governed by the mind is free from vagrancy and this is the mystical harbor of the soul into which the poem leads Odysseus after the great wandering of his life and where we too, if we want to be saved, may find our mooring.”

Πολλαὶ οὖν αἱ πλάναι καὶ αἱ δινεύσεις τῆς ψυχῆς· ἄλλη γὰρ ἡ ἐν ταῖς φαντασίαις, ἄλλη πρὸ τούτων ἡ ἐν δόξαις, ἄλλη ἡ ἐν αὐτῇ τῇ διανοίᾳ· μόνη δὲ ἡ κατὰ νοῦν ζωὴ τὸ ἀπλανὲς ἔχει, καὶ οὗτος ὁ μυστικὸς ὅρμος τῆς ψυχῆς, εἰς ὃν καὶ ἡ ποίησις ἄγει τὸν ᾿Οδυσσέα μετὰ τὴν πολλὴν πλάνην τῆς ζωῆς, καὶ ἡμεῖς, ἐὰν ἄρα σώζεσθαι θέλωμεν, μᾶλλον ἑαυτοὺς ἀνάξομεν.

 

Image result for Ancient Greek Odysseus mind song
National Archaeological Museum, Athens 1130

Multiformity in Myth: The Children of Odysseus

[Inspired by the Almeida Theater’s live performance of the Odyssey today, we are reposting some of our favorite passages]

(For a more conventional paper-based version of the following, go here)

When Odysseus and Telemachus finally meet in book 16 of the Odyssey, the father is suddenly stripped of his disguise to reveal himself to his son. Telemachus, shocked, believes that this is instead some god come to trick him. Odysseus, frustrated by the slight delay in reunion, tells his son that “no other Odysseus will come home to you” (16.204). Although from the perspective of the narrative the audience knows that this is in fact Odysseus (and even though Telemachus immediately relents and embraces his father), the line prompts us to think of what it means to say that this man is Odysseus and to ponder what “another” Odysseus might be.

One of the things nearly everyone knows is that Odysseus, the son of Laertes, has a son named Telemachus. This fact is asseverated early in the Iliad when Odysseus makes an oath based on his identity (2.260-64):

“May I be called the father of Telemachus no longer
If I don’t grab you and strip the fine clothes from your back,
The cloak and the tunic that hides your genitals;
And then I will send you wailing among the swift ships
As I beat you from the assembly with unseemly blows.”

μηδ’ ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ κεκλημένος εἴην
εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω,
χλαῖνάν τ’ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ’ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει,
αὐτὸν δὲ κλαίοντα θοὰς ἐπὶ νῆας ἀφήσω
πεπλήγων ἀγορῆθεν ἀεικέσσι πληγῇσιν.

Odysseus also refers to himself as  “Telemachus’ dear father who fights in the forefront” (Τηλεμάχοιο φίλον πατέρα προμάχοισι μιγέντα, 4.354) later in the epic. These moments are exceptional because every other hero defines himself by his patronym, by his father and past rather than his son and his future.

Most scholars seem to understand this as a nod to the Odyssey and Odysseus’ different character. The scholia present the common reaction to this from Aristonicus: The Iliad is aware of the Odyssey (Τηλεμάχοιο: ὅτι προτετυπωμένος τὰ κατὰ τὴν ᾿Οδύσσειαν μνημονεύει τοῦ Τηλεμάχου. τοῦ αὐτοῦ ἄρα ποιητοῦ καὶ ἡ ᾿Οδύσσεια, Schol. A ad Il. 4.354a 1-3).

What if this reference is not exclusive and specific (i.e. pointing to our Odyssey as we have it), but is instead selecting out and constructing one of many possible Odysseis? Yes, it is true that this notion is not incompatible with the presumption that Odysseus’ words in the Iliad ‘shout out’ to the identity of the Odysseus in the Odyssey. But at the same time, it seems to engage in a Homeric pattern of omitting or marginalizing other traditions for Odysseus—traditions that describe the events after he gets home, or provide different details about what happened after he left Troy; and traditions that transgress the strong identification between Odysseus and his son Telemachus. The larger mythical tradition, it seems, knew a different Odysseus who had many more sons.

Odysseus is said to have heard a prophecy that he would be killed by his son. So, according to some (Dictys, Hyginus) he sent Telemachus away. But what Odysseus didn’t know, allegedly, is that it had more than one son. How many? That depends on whom you believe.

What is really in Kirke's cup?
What is really in Kirke’s cup?

The question–and the various answers we can generate–illustrate both the importance of Odysseus as a figure (in terms of geography and time) and the malleability of myth. To start, here’s the list of all the named children I could find: 17 names for sons (for, I think, 13 individuals) and a daughter:

The Sons:

Telemakhos and Arkesilaos/Ptoliporthes (Penelope) [Eustathius/Pausanias]
Agrios, Latinus and Telegonos (Kirke [Hesiod]) or Auson [Lykophron]
Rhomos, Antias, Ardeas (Kirke) [Dionysus of Halicarnassos]
Nausithoos and Nausinoos (Kalypso) [Hesiod]
Leontophron or Dorukles or Euryalos (Euippê, Epirote Princess) [Eustathius]
Polypoitês (Kallidikê, Thesprotian Princess) [Proklos]
Leontophronos (Daughter of Thoas, Aitolian Princess) [Apollodoros]

The Daughter:
Kassiphone (Kirke) [Lykophron]

Now, it is fair to note that much of the attestation for these children is later than the classical period. But, with the exception of Lykophron (and more on him later), these are not authors who seem to be in the habit of making things up.
Continue reading “Multiformity in Myth: The Children of Odysseus”

Naming Agamemnon’s Daughters and the Death of Iphigeneia

The sacrifice of Iphigenia is a pivotal moment in the tale of the House of Atreus—it motivates Agamemnon’s murder and in turn the matricide of Orestes—and the Trojan War, functioning as it does as a strange sacrifice of a virgin daughter of Klytemnestra in exchange for passage for a fleet to regain the adulteress Helen, Iphigeneia’s aunt by both her father and mother. The account is famous in Aeschylus’ Agamemnon and the plays Iphigenia at Aulis and Iphigenia among the Taurians by Euripides. Its earliest accounts, however, provide some interesting variations:

Hes. Fr. 23.13-30

“Agamemnon, lord of men, because of her beauty,
Married the dark-eyed daughter of Tyndareus, Klytemnestra.
She gave birth to fair-ankled Iphimede in her home
And Elektra who rivaled the goddesses in beauty.
But the well-greaved Achaeans butchered Iphimede
on the altar of thundering, golden-arrowed Artemis
on that day when they sailed with ships to Ilium
in order to exact payment for fair-ankled Argive woman—
they butchered a ghost. But the deer-shooting arrow-mistress
easily rescued her and anointed her head
with lovely ambrosia so that her flesh would be enduring—
She made her immortal and ageless for all days.
Now the races of men upon the earth call her
Artemis of the roads, the servant of the famous arrow-mistress.
Last in her home, dark-eyed Klytemnestra gave birth
after being impregnated by Agamemnon to Orestes,
who, once he reached maturity, paid back the murderer of his father
and killed his mother as well with pitiless bronze.”

γ̣ῆμ̣[ε δ’ ἑὸν διὰ κάλλος ἄναξ ἀνδρ]ῶν ᾿Αγαμέμνων
κού[ρην Τυνδαρέοιο Κλυταιμήσ]τρην κυανῶπ[ιν•
ἣ̣ τ̣[έκεν ᾿Ιφιμέδην καλλίσφυ]ρον ἐν μεγάρο[ισιν
᾿Ηλέκτρην θ’ ἣ εἶδος ἐρήριστ’ ἀ[θανά]τηισιν.
᾿Ιφιμέδην μὲν σφάξαν ἐυκνή[μ]ιδες ᾿Αχαιοὶ
βωμῶ[ι ἔπ’ ᾿Αρτέμιδος χρυσηλακ]ά̣τ[ου] κελαδεινῆς,
ἤματ[ι τῶι ὅτε νηυσὶν ἀνέπλ]εον̣ ῎Ιλιον ε̣[ἴσω
ποινὴ[ν τεισόμενοι καλλισ]φύρου ᾿Αργειώ̣[νη]ς̣,
εἴδω[λον• αὐτὴν δ’ ἐλαφηβό]λο̣ς ἰοχέαιρα
ῥεῖα μάλ’ ἐξεσά[ωσε, καὶ ἀμβροσ]ίην [ἐρ]ατ̣ε̣[ινὴν
στάξε κατὰ κρῆ[θεν, ἵνα οἱ χ]ρ̣ὼς̣ [ἔ]μ̣πε[δ]ο̣[ς] ε̣[ἴη,
θῆκεν δ’ ἀθάνατο[ν καὶ ἀγήρ]αον ἤμα[τα πάντα.
τὴν δὴ νῦν καλέο[υσιν ἐπὶ χ]θ̣ονὶ φῦλ’ ἀν̣[θρώπων
῎Αρτεμιν εἰνοδί[ην, πρόπολον κλυ]τοῦ ἰ[ο]χ[ε]αίρ[ης.
λοῖσθον δ’ ἐν μεγά[ροισι Κλυτ]αιμ̣ή̣στρη κυα[νῶπις
γείναθ’ ὑποδμηθ[εῖσ’ ᾿Αγαμέμν]ον[ι δῖ]ον ᾿Ορέ[στην,
ὅς ῥα καὶ ἡβήσας ἀπε̣[τείσατο π]ατροφο[ν]ῆα,
κτεῖνε δὲ μητέρα [ἣν ὑπερήν]ορα νηλέι [χαλκῶι.

This fragment presents what is possibly the earliest account of the tale of Iphigenia and contains the major elements: the sacrifice of Agamemnon’s daughter is tied to vengeance against Helen; the daughter is rescued by Artemis, made immortal and made her servant. [In some traditions she is either made immortal or made into a priestess of Artemis at Tauris]. Orestes kills the murderer of his father and his mother.
Continue reading “Naming Agamemnon’s Daughters and the Death of Iphigeneia”

The Children of Odysseus, Part 6: Babies with Princesses

For the past several weeks, we have been looking at the children of Odysseus.

Here’s the full list, 17 names for sons (for, I think, 13 individuals) and a daughter:

Telemakhos and Arkesilaos/Ptoliporthes (Penelope) [Eustathius/Pausanias]
Agrios, Latinus and Telegonos (Kirke [Hesiod]) or Auson [Lykophron]
Rhomos, Antias, Ardeas (Kirke) [Dionysus of Halicarnassos]
Nausithoos and Nausinoos (Kalypso) [Hesiod]
Leontophron or Dorukles or Euryalos (Euippê, Epirote Princess) [Eustathius]
Polypoitês (Kallidikê, Thesprotian Princess) [Proklos]
Leontophronos (Daughter of Thoas, Aitolian Princess) [Apollodoros]

And one daughter:

Kassiphone (Kirke) [Lykophron]

The primary children emphasize certain themes: his ‘core’ family in the Homeric Odyssey; his association with western settlements and travel through his children with the goddesses; and the Homeric Odyssey’s willingness to suppress or ignore details inconsonant with its aims. (And, although it is possible some of the children are ‘later’ than our Odyssey tradition, it seems unlikely that this is true for all of them.)

One of the things we can also see is that Odysseus provides a genealogical touchstone for cities outside of the Greek center (observed by Irad Malkin among others) and that in this capacity he often overlaps with Herakles (directly or through their heirs). In his pairing with various princess we also get an idea of his (1) post-Odyssean career; (2) the various ways in which his mythical genealogy spreads; and (3) his malleability as a mythical character. In turn this also helps us learn a bit more about the strategies of our Odyssey which silences most of these traditions but acknowledges the continuation of Odysseus’ tale after the epic’s end.

Continue reading “The Children of Odysseus, Part 6: Babies with Princesses”

The Sons of Odysseus Part 4, Telegonos

(This is a continuation of a search for all the children of Odysseus)

In our version of Hesiod’s Theogony, Telegonos appears in a disputed line as one of the sons of Kirkê and Odysseus. It is thought that the line was interpolated to keep Hesiod ‘current’ with the Cyclic poem the Telegony by Eugammon of Cyrene (which is lost):
“Kirkê, the daughter of Helios, Hyperion’s son,
After having sex with Odysseus, gave birth to
Agrios and Latînos, blameless and strong.
And she also gave birth to Telegonos thanks to golden Aphrodite.
Her sons rule far away in the recess of the holy islands
Among the glorious Tursênians.”

Κίρκη δ’ ᾿Ηελίου θυγάτηρ ῾Υπεριονίδαο
γείνατ’ ᾿Οδυσσῆος ταλασίφρονος ἐν φιλότητι
῎Αγριον ἠδὲ Λατῖνον ἀμύμονά τε κρατερόν τε•
[Τηλέγονον δὲ ἔτικτε διὰ χρυσῆν ᾿Αφροδίτην•]
οἳ δή τοι μάλα τῆλε μυχῷ νήσων ἱεράων
πᾶσιν Τυρσηνοῖσιν ἀγακλειτοῖσιν ἄνασσον.

West (1966, 434-5) considers the line about Telegonos to be a Byzantine interpolation. Though I do not aim to argue strenuously against troubling this line, it is important to note that Telegonos’ name (“born far away”; “begotten far away”) may be echoed in the line after the supposed interpolation (μάλα τῆλε). Both his and Telemakhos’ names in marking their distance, their ‘farness’, seem to echo the far-flung traveling nature of their father.

(And though Telemakhos is obviously in the Odyssey and mentioned in the Iliad, neither he nor Telegonos have a large presence in the larger body of myth. Both are largely absent from Archaic and Classical Greek art…)

Eustathius (Comm. Ad Od.1.142.35) explains such naming for sons: “Concerning being born far off, it is sufficiently clear in the Iliad. And now it will be addressed to an extent. Among the ancients, that someone is far-born is not only about where he was born, as the only son of Menelaos was Megapenthes, but that he was born when he father was far away or grew up in this way after he was born. A first example of this is Telegonos who was born from Kirkê when Odysseus was far away.”

Περὶ δὲ τοῦ τηλύγετος, ἱκανῶς ἡ ᾿Ιλιὰς δηλοῖ. νῦν δὲ εἰς τοσοῦτον ῥητέον. ὡς τηλύγετος παῖς παρὰ τοῖς παλαιοῖς, οὐ μόνον μεθ’ ὃν οὐκ ἔστι τεκνώσασθαι, ἢ ὁ μόνος υἱὸς ὡς ὁ Μεγαπένθης ἐνταῦθα τῷ Μενελάῳ, ἀλλὰ καὶ ὁ τῆλε ὄντι τῷ πατρὶ γεννηθεὶς, ἢ καὶ αὐξηθεὶς μετὰ γέννησιν. παράδειγμα τοῦ πρώτου, Τηλέγονος ὁ ἐκ Κίρκης τῆλέ που γεννηθεὶς τῷ ᾿Οδυσσεῖ.

Continue reading “The Sons of Odysseus Part 4, Telegonos”