Praising Plato, by the Poet Aristotle

Olympiodorus on Plato, Gorgias 215

“Aristotle doesn’t merely praise Plate in the piece he wrote about him, but he also delivers praise in the elegies he composed for Eudemus, writing as follows:

[missing line of dactylic hexameter]

“Once he came to Kekrops’ famous plain
He reverently built an altar for the sacred friendship
Of a man whom it is not right for the evil to praise
Who alone or first of mortals demonstrated clearly
Through his own life and the practices of his words
That the good person and the happy person are the same.

And now there is no way for anyone to do the same things again.”

οὐ μόνον δὲ ἐγκώμιον ποιήσας αὐτοῦ ἐπαινεῖ αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἐλεγείοις τοῖς πρὸς Εὔδημον αὐτὸν ἐπαινῶν Πλάτωνα ἐγκωμιάζει, γράφων οὕτως·

ἐλθὼν δ᾿ ἐς κλεινὸν Κεκροπίης δάπεδον
εὐσεβέως σεμνῆς φιλίης ἱδρύσατο βωμὸν
ἀνδρὸς ὅν οὐδ᾿ αἰνεῖν τοῖσι κακοῖσι θέμις,
ὃς μόνος ἢ πρῶτος θνητῶν κατέδειξεν ἐναργῶς
οἰκείῳ τε βίῳ καὶ μεθόδοισι λόγων
ὡς ἀγαθός τε καὶ εὐδαίμων ἅμα γίνεται ἀνήρ·
οὐ νῦν δ᾿ ἔστι λαβεῖν οὐδενὶ ταῦτά ποτε.

fresco depicting the School of Aristotle by Gustav Adolph Spangenberg, ca 1883-1888

A True Note of Praise

Pindar, Nemean 7. 61-69

“I am a guest here, holding off shadowy blame–
I will praise my dear friend and bring him
Real glory like streams of water.
This is the correct payment for good people

If any Achaean man approaches he will not criticize me,
Even one living beyond the Ionian sea.

I rely on hospitality too–and I shine bright
In the sight of these townspeople because I haven’t cross a line
Once I removed everything forced on me from my way.
Let the rest of time come kindly.

Someone who knows me will inform
If I ever near a corrupt word with a false tune.”

ξεῖνός εἰμι· σκοτεινὸν ἀπέχων ψόγον,
ὕδατος ὥτε ῥοὰς φίλον ἐς ἄνδρ᾿ ἄγων
κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω·
ποτίφορος δ᾿ ἀγαθοῖσι μισθὸς οὗτος.
ἐὼν δ᾿ ἐγγὺς Ἀχαιὸς οὐ μέμψεταί μ᾿ ἀνήρ
Ἰονίας ὑπὲρ ἁλὸς οἰ-
κέων, καὶ προξενίᾳ πέποιθ᾿, ἔν τε δαμόταις
ὄμματι δέρκομαι λαμπρόν, οὐχ ὑπερβαλών,
βίαια πάντ᾿ ἐκ ποδὸς ἐρύσαις· ὁ δε λοιπὸς εὔφρων
ποτὶ χρόνος ἕρποι. μαθὼν δέ τις ἀνερεῖ,
εἰ πὰρ μέλος ἔρχομαι ψάγιον ὄαρον ἐννέπων.

Color photograph of a vase painting. A woman plays a pipe on the left side; a man leans back with his hand on his head listening on the right
Column crater in red figure, ca 420 BC, Pantoxena Painter. Side Aː Symposium scene, youth and female double-flute player, detail. Archaeological Museum of Agrigento, C 1582. from Wikimedia commons

Flying with the Muses

Pindar, Pythian 5.106-117

“People who know praise that man.
I will tell you what is said.
He wields a mind
Stronger than his age
And his tongue too. His courage is like
A fine-winged eagle among the other birds
He flies among the Muses thanks to his dear mother
And has proved to be a wise charioteer.
He has dared to travel
Every approach their is
To his homeland’s excellence.”

ἄνδρα κεῖνον ἐπαινέοντι συνετοί·
λεγόμενον ἐρέω·
κρέσσονα μὲν ἁλικίας
νόον φέρβεται
γλῶσσάν τε· θάρσος δὲ τανύπτερος
ἐν ὄρνιξιν αἰετὸς ἔπλετο·
ἀγωνίας δ᾿, ἕρκος οἷον, σθένος·
ἔν τε Μοίσαισι ποτανὸς ἀπὸ ματρὸς φίλας,
πέφανταί θ᾿ ἁρματηλάτας σοφός·
ὅσαι τ᾿ εἰσὶν ἐπιχωρίων καλῶν ἔσοδοι,
τετόλμακε.

white vase with red lined muse tuning a lyre
Muse tuning two kitharai. Detail of the interior from an Attic white-ground cup, ca. 470–460 BC. From Eretria.

Praising Plato, by the Poet Aristotle

Olympiodorus on Plato, Gorgias 215

“Aristotle doesn’t merely praise Plate in the piece he wrote about him, but he also delivers praise in the elegies he composed for Eudemus, writing as follows:

[missing line of dactylic hexameter]

“Once he came to Kekrops’ famous plain
He reverently built an altar for the sacred friendship
Of a man whom it is not right for the evil to praise
Who alone or first of mortals demonstrated clearly
Through his own life and the practices of his words
That the good person and the happy person are the same.

And now there is no way for anyone to do the same things again.”

οὐ μόνον δὲ ἐγκώμιον ποιήσας αὐτοῦ ἐπαινεῖ αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἐλεγείοις τοῖς πρὸς Εὔδημον αὐτὸν ἐπαινῶν Πλάτωνα ἐγκωμιάζει, γράφων οὕτως·

ἐλθὼν δ᾿ ἐς κλεινὸν Κεκροπίης δάπεδον
εὐσεβέως σεμνῆς φιλίης ἱδρύσατο βωμὸν
ἀνδρὸς ὅν οὐδ᾿ αἰνεῖν τοῖσι κακοῖσι θέμις,
ὃς μόνος ἢ πρῶτος θνητῶν κατέδειξεν ἐναργῶς
οἰκείῳ τε βίῳ καὶ μεθόδοισι λόγων
ὡς ἀγαθός τε καὶ εὐδαίμων ἅμα γίνεται ἀνήρ·
οὐ νῦν δ᾿ ἔστι λαβεῖν οὐδενὶ ταῦτά ποτε.

fresco depicting the School of Aristotle by Gustav Adolph Spangenberg, ca 1883-1888

No Politics and Religion at Dinner? Try Love Instead

In one topics for “Table-Talk”, Plutarch suggests the effects of love on a poet as a starting point…Of course, if you want debates about Love, the Symposia of Plato and Xenophon are good inspirations too…

Plutarch: “Table-Talk” Moralia 622 Why Do We Say that Eros Teaches a Poet?

“The question “how it can be said truthful that “Love teaches the poet” even though he was songless before, was considered at Sossius’ house after some Sapphic verses were performed. Philoxenos claims that the Kyklops “cured love with well-voiced songs.”

Love is said to be clever at every kind of audacity and at furnishing ingenuity, just as Plato calls love “speedy” and “prepared for everything”. Indeed, love makes a quiet man talkative and the withdrawn man solicitous; it makes the carefree and easygoing person serious and sedulous. And what is especially wondrous, a cheap and miserly man, after he falls in love, becomes soft, compliant, and persuadable just as iron in fire.  Thus what seems like a joke is not completely absurd in the proverb “a lover’s purse is locked by an onion leaf”.

It has also been said that being in love is like being drunk. For it makes people hot, happy, and troubled–after they come into this state, they fall into speech that sounds like songs or verse. People claim Aeschylus wrote his tragedies while drinking, even completely drunk. My grandfather Lamprias was himself most innovative and insightful when he was drinking. He was in the habit of saying that just as with incense, he too was activated by warmth.

 In addition, people see the ones they want most sweetly—and are no less moved to praise them than to see them. In praise, love, voluble in everything, is the most effusive. When people are in love they want to persuade everyone how beautiful and good are the ones they love, because they believe it themselves.”

Image result for Ancient Greek Zephyrus and Hyacinthus vase

Πῶς εἴρηται τὸ “ποιητὴν δ᾿ ἄρα Ἔρως διδάσκει”

Πῶς εἴρηται τὸ ποιητὴν δ᾿ ἄραἜρως διδάσκει, κἂν ἄμουσος ᾖ τὸ πρίν ἐζητεῖτο παρὰ Σοσσίῳ Σαπφικῶν τινων ᾀσθέντων, ὅπου καὶ τὸν Κύκλωπα “μούσαις εὐφώνοις ἰᾶσθαι” φησὶ “τὸν ἔρωτα” Φιλόξενος. ἐλέχθη μὲν οὖν ὅτι πρὸς πάντα τόλμαν ὁ ἔρως καὶ καινοτομίαν συγχορηγῆσαι δεινός ἐστιν, ὥσπερ καὶ Πλάτων “ἴτην” αὐτὸν καὶ “παντὸς ἐπιχειρητὴν” ὠνόμασεν· καὶ γὰρ λάλον ποιεῖ τὸν σιωπηλὸν καὶ θεραπευτικὸν τὸν αἰσχυντηλόν, ἐπιμελῆ δὲ καὶ φιλόπονον τὸν ἀμελῆ καὶ ῥᾴθυμον· ὃ δ᾿ ἄν τις μάλιστα θαυμάσειεν, φειδωλὸς ἀνήρ τε καὶ μικρολόγος ἐμπεσὼν εἰς ἔρωτα καθάπερ εἰς πῦρ σίδηρος ἀνεθεὶς καὶ μαλαχθεὶς ἁπαλὸς καὶ ὑγρὸς καὶ ἡδίων, ὥστε τουτὶ τὸ παιζόμενον μὴ πάνυ φαίνεσθαι γελοῖον ὅτι “πράσου φύλλῳ τὸ τῶν ἐρώντων δέδεται βαλλάντιον.”

Ἐλέχθη δὲ καὶ ὅτι τῷ μεθύειν τὸ ἐρᾶν ὅμοιόν ἐστιν· ποιεῖ γὰρ θερμοὺς καὶ ἱλαροὺς καὶ διακεχυμένους, γενόμενοι δὲ τοιοῦτοι πρὸς τὰς ἐπῳδοὺς καὶ ἐμμέτρους μάλιστα φωνὰς ἐκφέρονται· καὶ τὸν Αἰσχύλον φασὶ τὰς τραγῳδίας πίνοντα ποιεῖν καὶ διαθερμαινόμενον. ἦν δὲ Λαμπρίας ὁ ἡμέτερος πάππος ἐν τῷ πίνειν εὑρετικώτατος αὐτὸς αὑτοῦ καὶ λογιώτατος· εἰώθει δὲ λέγειν ὅτι τῷ λιβανωτῷ παραπλησίως ὑπὸ θερμότητος ἀναθυμιᾶται. καὶ μὴν ἥδιστα τοὺς ἐρωμένους ὁρῶντες οὐχ ἧττον ἡδέως ἐγκωμιάζουσιν ἢ ὁρῶσιν, καὶ πρὸς πάντα λάλος ὢν ἔρως λαλίστατός ἐστιν ἐν τοῖς ἐπαίνοις. αὐτοί τε γὰρ οὕτως πεπεισμένοι τυγχάνουσιν καὶ βούλονται πεπεῖσθαι πάντας ὡς καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἐρῶντες.

“The Last Sign of Nobility”: How to Flatter Your Favorite Classicists

Sidonius, Letters 7.2

“Most learned man, I believe that I might commit a sin against learning if I procrastinate at all in offering you praise for fending off the end of all literature. When it has already been buried, you are celebrated as its reviver, its agent, and its guardian. Throughout Gaul in this tempest of wars, Latin works have gained safe harbor because you are their teacher even as Latin arms have endured disaster.

For this reason our peers and posterity should unanimously and with enthusiasm claim you as a second Demosthenes, a second Cicero, here with statues—if it is allowed—and there with portraits because your teaching has so shaped them and trained them that, even though they remain surrounded by an unconquerable and still foreign people, they safeguard the signs of their ancient birthright. For as the signs of dignity—the ways in which every noble person used to be separated from the base—become more distant the only remaining sign of nobility after this will be a literary education.

But the advantages from your teaching demand thanks from me beyond others because I am trying to compose something which people in the future might read. For a crowd of competent readers will always come from your school and your lectures. Farewell.”

  1. Credidi me, vir peritissime, nefas in studia committere, si distulissem prosequi laudibus quod aboleri tu litteras distulisti, quarum quodammodo iam sepultarum suscitator fautor assertor concelebraris, teque per Gallias uno magistro sub hac tempestate bellorum Latina tenuerunt ora portum, cum pertulerint arma naufragium. 2. debent igitur vel aequaevi vel posteri nostri universatim ferventibus votis alterum te ut Demosthenen, alterum ut Tullium nunc statuis, si liceat, consecrare, nunc imaginibus, qui te docente formati institutique iam sinu in medio sic gentis invictae, quod tamen alienae, natalium1vetustorum signa retinebunt: nam iam remotis gradibus dignitatum, per quas solebat ultimo a quoque summus quisque discerni, solum erit posthac nobilitatis indicium litteras nosse. 3. nos vero ceteros supra doctrinae tuae beneficia constringunt, quibus aliquid scribere assuetis quodque venturi legere possint elaborantibus saltim de tua schola seu magisterio competens lectorum turba proveniet. vale.
High praise, coming from a Saint

No Politics and Religion at Dinner? Try Love Instead

In one topics for “Table-Talk”, Plutarch suggests the effects of love on a poet as a starting point…Of course, if you want debates about Love, the Symposia of Plato and Xenophon are good inspirations too…

Plutarch: “Table-Talk” Moralia 622 Why Do We Say that Eros Teaches a Poet? (Full text on LacusCurtius)

“The question “how it can be said truthful that “Love teaches the poet” even though he was songless before, was considered at Sossius’ house after some Sapphic verses were performed. Philoxenos claims that the Kyklops “cured love with well-voiced songs.”

Love is said to be clever at every kind of audacity and at furnishing ingenuity, just as Plato calls love “speedy” and “prepared for everything”. Indeed, love makes a quiet man talkative and the withdrawn man solicitous; it makes the carefree and easygoing person serious and sedulous. And what is especially wondrous, a cheap and miserly man, after he falls in love, becomes soft, compliant, and persuadable just as iron in fire.  Thus what seems like a joke is not completely absurd in the proverb “a lover’s purse is locked by an onion leaf”.

It has also been said that being in love is like being drunk. For it makes people hot, happy, and troubled–after they come into this state, they fall into speech that sounds like songs or verse. People claim Aeschylus wrote his tragedies while drinking, even completely drunk. My grandfather Lamprias was himself most innovative and insightful when he was drinking. He was in the habit of saying that just as with incense, he too was activated by warmth.

 In addition, people see the ones they want most sweetly—and are no less moved to praise them than to see them. In praise, love, voluble in everything, is the most effusive. When people are in love they want to persuade everyone how beautiful and good are the ones they love, because they believe it themselves.”

Image result for Ancient Greek Zephyrus and Hyacinthus vase

Πῶς εἴρηται τὸ “ποιητὴν δ᾿ ἄρα Ἔρως διδάσκει”

Πῶς εἴρηται τὸ ποιητὴν δ᾿ ἄραἜρως διδάσκει, κἂν ἄμουσος ᾖ τὸ πρίν ἐζητεῖτο παρὰ Σοσσίῳ Σαπφικῶν τινων ᾀσθέντων, ὅπου καὶ τὸν Κύκλωπα “μούσαις εὐφώνοις ἰᾶσθαι” φησὶ “τὸν ἔρωτα” Φιλόξενος. ἐλέχθη μὲν οὖν ὅτι πρὸς πάντα τόλμαν ὁ ἔρως καὶ καινοτομίαν συγχορηγῆσαι δεινός ἐστιν, ὥσπερ καὶ Πλάτων “ἴτην” αὐτὸν καὶ “παντὸς ἐπιχειρητὴν” ὠνόμασεν· καὶ γὰρ λάλον ποιεῖ τὸν σιωπηλὸν καὶ θεραπευτικὸν τὸν αἰσχυντηλόν, ἐπιμελῆ δὲ καὶ φιλόπονον τὸν ἀμελῆ καὶ ῥᾴθυμον· ὃ δ᾿ ἄν τις μάλιστα θαυμάσειεν, φειδωλὸς ἀνήρ τε καὶ μικρολόγος ἐμπεσὼν εἰς ἔρωτα καθάπερ εἰς πῦρ σίδηρος ἀνεθεὶς καὶ μαλαχθεὶς ἁπαλὸς καὶ ὑγρὸς καὶ ἡδίων, ὥστε τουτὶ τὸ παιζόμενον μὴ πάνυ φαίνεσθαι γελοῖον ὅτι “πράσου φύλλῳ τὸ τῶν ἐρώντων δέδεται βαλλάντιον.”

Ἐλέχθη δὲ καὶ ὅτι τῷ μεθύειν τὸ ἐρᾶν ὅμοιόν ἐστιν· ποιεῖ γὰρ θερμοὺς καὶ ἱλαροὺς καὶ διακεχυμένους, γενόμενοι δὲ τοιοῦτοι πρὸς τὰς ἐπῳδοὺς καὶ ἐμμέτρους μάλιστα φωνὰς ἐκφέρονται· καὶ τὸν Αἰσχύλον φασὶ τὰς τραγῳδίας πίνοντα ποιεῖν καὶ διαθερμαινόμενον. ἦν δὲ Λαμπρίας ὁ ἡμέτερος πάππος ἐν τῷ πίνειν εὑρετικώτατος αὐτὸς αὑτοῦ καὶ λογιώτατος· εἰώθει δὲ λέγειν ὅτι τῷ λιβανωτῷ παραπλησίως ὑπὸ θερμότητος ἀναθυμιᾶται. καὶ μὴν ἥδιστα τοὺς ἐρωμένους ὁρῶντες οὐχ ἧττον ἡδέως ἐγκωμιάζουσιν ἢ ὁρῶσιν, καὶ πρὸς πάντα λάλος ὢν ἔρως λαλίστατός ἐστιν ἐν τοῖς ἐπαίνοις. αὐτοί τε γὰρ οὕτως πεπεισμένοι τυγχάνουσιν καὶ βούλονται πεπεῖσθαι πάντας ὡς καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἐρῶντες.

No Politics and Religion at Dinner? Try Love Instead

In one topics for “Table-Talk”, Plutarch suggests the effects of love on a poet as a starting point…Of course, if you want debates about Love, the Symposia of Plato and Xenophon are good inspirations too…

Plutarch: “Table-Talk” Moralia 622 Why Do We Say that Eros Teaches a Poet?

“The question “how it can be said truthful that “Love teaches the poet” even though he was songless before, was considered at Sossius’ house after some Sapphic verses were performed. Philoxenos claims that the Kyklops “cured love with well-voiced songs.”

Love is said to be clever at every kind of audacity and at furnishing ingenuity, just as Plato calls love “speedy” and “prepared for everything”. Indeed, love makes a quiet man talkative and the withdrawn man solicitous; it makes the carefree and easygoing person serious and sedulous. And what is especially wondrous, a cheap and miserly man, after he falls in love, becomes soft, compliant, and persuadable just as iron in fire.  Thus what seems like a joke is not completely absurd in the proverb “a lover’s purse is locked by an onion leaf”.

It has also been said that being in love is like being drunk. For it makes people hot, happy, and troubled–after they come into this state, they fall into speech that sounds like songs or verse. People claim Aeschylus wrote his tragedies while drinking, even completely drunk. My grandfather Lamprias was himself most innovative and insightful when he was drinking. He was in the habit of saying that just as with incense, he too was activated by warmth.

 In addition, people see the ones they want most sweetly—and are no less moved to praise them than to see them. In praise, love, voluble in everything, is the most effusive. When people are in love they want to persuade everyone how beautiful and good are the ones they love, because they believe it themselves.”

Image result for Ancient Greek Zephyrus and Hyacinthus vase

Πῶς εἴρηται τὸ “ποιητὴν δ᾿ ἄρα Ἔρως διδάσκει”

Πῶς εἴρηται τὸ ποιητὴν δ᾿ ἄραἜρως διδάσκει, κἂν ἄμουσος ᾖ τὸ πρίν ἐζητεῖτο παρὰ Σοσσίῳ Σαπφικῶν τινων ᾀσθέντων, ὅπου καὶ τὸν Κύκλωπα “μούσαις εὐφώνοις ἰᾶσθαι” φησὶ “τὸν ἔρωτα” Φιλόξενος. ἐλέχθη μὲν οὖν ὅτι πρὸς πάντα τόλμαν ὁ ἔρως καὶ καινοτομίαν συγχορηγῆσαι δεινός ἐστιν, ὥσπερ καὶ Πλάτων “ἴτην” αὐτὸν καὶ “παντὸς ἐπιχειρητὴν” ὠνόμασεν· καὶ γὰρ λάλον ποιεῖ τὸν σιωπηλὸν καὶ θεραπευτικὸν τὸν αἰσχυντηλόν, ἐπιμελῆ δὲ καὶ φιλόπονον τὸν ἀμελῆ καὶ ῥᾴθυμον· ὃ δ᾿ ἄν τις μάλιστα θαυμάσειεν, φειδωλὸς ἀνήρ τε καὶ μικρολόγος ἐμπεσὼν εἰς ἔρωτα καθάπερ εἰς πῦρ σίδηρος ἀνεθεὶς καὶ μαλαχθεὶς ἁπαλὸς καὶ ὑγρὸς καὶ ἡδίων, ὥστε τουτὶ τὸ παιζόμενον μὴ πάνυ φαίνεσθαι γελοῖον ὅτι “πράσου φύλλῳ τὸ τῶν ἐρώντων δέδεται βαλλάντιον.”

Ἐλέχθη δὲ καὶ ὅτι τῷ μεθύειν τὸ ἐρᾶν ὅμοιόν ἐστιν· ποιεῖ γὰρ θερμοὺς καὶ ἱλαροὺς καὶ διακεχυμένους, γενόμενοι δὲ τοιοῦτοι πρὸς τὰς ἐπῳδοὺς καὶ ἐμμέτρους μάλιστα φωνὰς ἐκφέρονται· καὶ τὸν Αἰσχύλον φασὶ τὰς τραγῳδίας πίνοντα ποιεῖν καὶ διαθερμαινόμενον. ἦν δὲ Λαμπρίας ὁ ἡμέτερος πάππος ἐν τῷ πίνειν εὑρετικώτατος αὐτὸς αὑτοῦ καὶ λογιώτατος· εἰώθει δὲ λέγειν ὅτι τῷ λιβανωτῷ παραπλησίως ὑπὸ θερμότητος ἀναθυμιᾶται. καὶ μὴν ἥδιστα τοὺς ἐρωμένους ὁρῶντες οὐχ ἧττον ἡδέως ἐγκωμιάζουσιν ἢ ὁρῶσιν, καὶ πρὸς πάντα λάλος ὢν ἔρως λαλίστατός ἐστιν ἐν τοῖς ἐπαίνοις. αὐτοί τε γὰρ οὕτως πεπεισμένοι τυγχάνουσιν καὶ βούλονται πεπεῖσθαι πάντας ὡς καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἐρῶντες.

No Politics and Religion at Dinner? Try Love Instead

In one topics for “Table-Talk”, Plutarch suggests the effects of love on a poet as a starting point…Of course, if you want debates about Love, the Symposia of Plato and Xenophon are good inspirations too…

Plutarch: “Table-Talk” Moralia 622 Why Do We Say that Eros Teaches a Poet?

“The question “how it can be said truthful that “Love teaches the poet” even though he was songless before, was considered at Sossius’ house after some Sapphic verses were performed. Philoxenos claims that the Kyklops “cured love with well-voiced songs.”

Love is said to be clever at every kind of audacity and at furnishing ingenuity, just as Plato calls love “speedy” and “prepared for everything”. Indeed, love makes a quiet man talkative and the withdrawn man solicitous; it makes the carefree and easygoing person serious and sedulous. And what is especially wondrous, a cheap and miserly man, after he falls in love, becomes soft, compliant, and persuadable just as iron in fire.  Thus what seems like a joke is not completely absurd in the proverb “a lover’s purse is locked by an onion leaf”.

It has also been said that being in love is like being drunk. For it makes people hot, happy, and troubled–after they come into this state, they fall into speech that sounds like songs or verse. People claim Aeschylus wrote his tragedies while drinking, even completely drunk. My grandfather Lamprias was himself most innovative and insightful when he was drinking. He was in the habit of saying that just as with incense, he too was activated by warmth.

 In addition, people see the ones they want most sweetly—and are no less moved to praise them than to see them. In praise, love, voluble in everything, is the most effusive. When people are in love they want to persuade everyone how beautiful and good are the ones they love, because they believe it themselves.”

Image result for Ancient Greek Zephyrus and Hyacinthus vase

Πῶς εἴρηται τὸ “ποιητὴν δ᾿ ἄρα Ἔρως διδάσκει”

Πῶς εἴρηται τὸ ποιητὴν δ᾿ ἄραἜρως διδάσκει, κἂν ἄμουσος ᾖ τὸ πρίν ἐζητεῖτο παρὰ Σοσσίῳ Σαπφικῶν τινων ᾀσθέντων, ὅπου καὶ τὸν Κύκλωπα “μούσαις εὐφώνοις ἰᾶσθαι” φησὶ “τὸν ἔρωτα” Φιλόξενος. ἐλέχθη μὲν οὖν ὅτι πρὸς πάντα τόλμαν ὁ ἔρως καὶ καινοτομίαν συγχορηγῆσαι δεινός ἐστιν, ὥσπερ καὶ Πλάτων “ἴτην” αὐτὸν καὶ “παντὸς ἐπιχειρητὴν” ὠνόμασεν· καὶ γὰρ λάλον ποιεῖ τὸν σιωπηλὸν καὶ θεραπευτικὸν τὸν αἰσχυντηλόν, ἐπιμελῆ δὲ καὶ φιλόπονον τὸν ἀμελῆ καὶ ῥᾴθυμον· ὃ δ᾿ ἄν τις μάλιστα θαυμάσειεν, φειδωλὸς ἀνήρ τε καὶ μικρολόγος ἐμπεσὼν εἰς ἔρωτα καθάπερ εἰς πῦρ σίδηρος ἀνεθεὶς καὶ μαλαχθεὶς ἁπαλὸς καὶ ὑγρὸς καὶ ἡδίων, ὥστε τουτὶ τὸ παιζόμενον μὴ πάνυ φαίνεσθαι γελοῖον ὅτι “πράσου φύλλῳ τὸ τῶν ἐρώντων δέδεται βαλλάντιον.”

Ἐλέχθη δὲ καὶ ὅτι τῷ μεθύειν τὸ ἐρᾶν ὅμοιόν ἐστιν· ποιεῖ γὰρ θερμοὺς καὶ ἱλαροὺς καὶ διακεχυμένους, γενόμενοι δὲ τοιοῦτοι πρὸς τὰς ἐπῳδοὺς καὶ ἐμμέτρους μάλιστα φωνὰς ἐκφέρονται· καὶ τὸν Αἰσχύλον φασὶ τὰς τραγῳδίας πίνοντα ποιεῖν καὶ διαθερμαινόμενον. ἦν δὲ Λαμπρίας ὁ ἡμέτερος πάππος ἐν τῷ πίνειν εὑρετικώτατος αὐτὸς αὑτοῦ καὶ λογιώτατος· εἰώθει δὲ λέγειν ὅτι τῷ λιβανωτῷ παραπλησίως ὑπὸ θερμότητος ἀναθυμιᾶται. καὶ μὴν ἥδιστα τοὺς ἐρωμένους ὁρῶντες οὐχ ἧττον ἡδέως ἐγκωμιάζουσιν ἢ ὁρῶσιν, καὶ πρὸς πάντα λάλος ὢν ἔρως λαλίστατός ἐστιν ἐν τοῖς ἐπαίνοις. αὐτοί τε γὰρ οὕτως πεπεισμένοι τυγχάνουσιν καὶ βούλονται πεπεῖσθαι πάντας ὡς καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἐρῶντες.

“The Last Sign of Nobility”: How to Flatter Your Favorite Classicists

Sidonius, Letters 7.2

“Most learned man, I believe that I might commit a sin against learning if I procrastinate at all in offering you praise for fending off the end of all literature. When it has already been buried, you are celebrated as its reviver, its agent, and its guardian. Throughout Gaul in this tempest of wars, Latin works have gained safe harbor because you are their teacher even as Latin arms have endured disaster.

For this reason our peers and posterity should unanimously and with enthusiasm claim you as a second Demosthenes, a second Cicero, here with statues—if it is allowed—and there with portraits because your teaching has so shaped them and trained them that, even though they remain surrounded by an unconquerable and still foreign people, they safeguard the signs of their ancient birthright. For as the signs of dignity—the ways in which every noble person used to be separated from the base—become more distant the only remaining sign of nobility after this will be a literary education.

But the advantages from your teaching demand thanks from me beyond others because I am trying to compose something which people in the future might read. For a crowd of competent readers will always come from your school and your lectures. Farewell.”

  1. Credidi me, vir peritissime, nefas in studia committere, si distulissem prosequi laudibus quod aboleri tu litteras distulisti, quarum quodammodo iam sepultarum suscitator fautor assertor concelebraris, teque per Gallias uno magistro sub hac tempestate bellorum Latina tenuerunt ora portum, cum pertulerint arma naufragium. 2. debent igitur vel aequaevi vel posteri nostri universatim ferventibus votis alterum te ut Demosthenen, alterum ut Tullium nunc statuis, si liceat, consecrare, nunc imaginibus, qui te docente formati institutique iam sinu in medio sic gentis invictae, quod tamen alienae, natalium1vetustorum signa retinebunt: nam iam remotis gradibus dignitatum, per quas solebat ultimo a quoque summus quisque discerni, solum erit posthac nobilitatis indicium litteras nosse. 3. nos vero ceteros supra doctrinae tuae beneficia constringunt, quibus aliquid scribere assuetis quodque venturi legere possint elaborantibus saltim de tua schola seu magisterio competens lectorum turba proveniet. vale.
High praise, coming from a Saint