A Wish To be Invulnerable: The Rape and Sex-Change of Kaineus

When I presented a selection of intersex stories from Phlegon of Tralles earlier this week, I left out what I find to be the most disturbing story, a rape followed by a sex-change. Ovid tells a version of this tale.

Phlegon, On Amazing Things 5

5 “Others tell the story that in the land of the Lapiths the king Elatos had a daughter whose name was Kainis. After Poseidon had sex with her he promised to make her into whatever she wanted. She said she wanted to be changed into a man who was invulnerable. When Poseidon did this—as was right—he changed her name to Kaineus.”

Οἱ αὐτοὶ ἱστοροῦσιν κατὰ τὴν Λαπίθων χώραν γενέσθαι ᾿Ελάτῳ τῷ βασιλεῖ θυγατέρα ὀνομαζομένην Καινίδα.

ταύτῃ δὲ Ποσειδῶνα μιγέντα ἐπαγγείλασθαι ποιήσειν αὐτῇ ὃ ἂν ἐθέλῃ, τὴν δὲ ἀξιῶσαι μεταλλάξαι αὐτὴν εἰς ἄνδρα ποιῆσαί τε ἄτρωτον. τοῦ δὲ Ποσειδῶνος κατὰ τὸ ἀξιωθὲν ποιήσαντος μετονομασθῆναι Καινέα.

This story is older than Ovid and Phlegon. It is detailed in the fragments of Akousilaus, perhaps alluded to in Homer, definitely indicated by Apollonius Rhodes, and present even in Plato. While the sex-change narrative remains an important element, the main feature of Kaineus’ tale is his hubris–because of his invulnerability he asks to be made into a god.

Akousilaus FGrH 2 fr. 22 [=P.Oxy. 13, 1611, fr. 1, col. 2, 38-96]

“Poseidon has sex with Kainê of Elatos. Then—for it was not right for him [sic] to have children with him nor anyone else—Poseidon turned him into an invulnerable man, who had the greatest strength of the men at that time. Whenever anyone tried to strike him with iron or bronze, [the attacker] was completely defeated.

Then [Kaineus] became king of the Lapiths and was warring with the Centaurs. After he set up his javelin in the agora he was asking to be included in the number of the gods. This was not pleasing to the gods. And when Zeus saw him doing this, he threatened him and raised the Centaurs against him. They struck him straight down into the earth and placed a stone above as assign. Then he died.”

«Καινῆιδὲ τῆι ᾽Ελάτου μίσγεται ΙΙοσειδῶν. ἔπειτα – οὐ γὰρ ἦν αὐτῶι ἱερὸν παῖδας τεκέν οὐτ᾽ ἐξ ἐκείνου οὐτ᾽ ἐξ ἄλλου οὐδενός – ποιεῖ αὐτὸν Ποσειδέων ἄνδρα ἄτρωτον, ἰσχὺν ἔχοντα μεγίστην τῶν ἀνθρώπων τῶν τότε, καὶ ὅτε τις αὐτὸν κεντοίη σιδήρωι ἢ χαλκῶι, ἡλίσκετο μάλιστα χρημάτων. καὶ γίγνεται βασιλεὺς οὗτος Λαπιθέων καὶ τοῖς Κενταύροις πολεμέεσκε. ἔπειτα στήσας ἀκόν[τιον ἐν ἀγορᾶι θεὸν ἐκέλευεν ἀριθμεῖν. θεοῖ]σι δ᾽ οὐκ ἦεν [ἀρεστόν, καὶ] Ζεὺς ἰδὼν αὐτὸν ταῦτα ποιοῦντα ἀπειλεῖ καὶ ἐφορμᾶι τοὺς Κενταύρους, κἀκεῖνοι αὐτὸν κατακόπτουσιν ὄρθιον κατὰ γῆς καὶ ἄνωθεν πέτρην ἐπιτιθεῖσιν σῆμα, καὶ ἀποθνήσκει.»

In this account, Poseidon seems to be changing Kaineus because of his inability to have children. This makes it rather clear what women are good for from this cultural perspective. In addition, it is interesting that Kaineus as an intersex figure is involved in the war between the Lapiths and Centaurs, a conflict which has its origins in a rapes at a wedding and is often seen as a reflection of the civilized Lapiths struggling against the primitive and violent urges of the Centaurs.

But, as can be seen from the relief below which dates to the early Archaic period, the punishment of Kaineus is a primary motif of the story tradition. In a way, if the sex-change and rape were equally ancient, this is a tale about a women who is raped ultimately being punished for surviving and thriving and exacting retribution for her suffering.

D Scholia ad Il. 264

“Kaineus was a son of Elatos and king of the Lapiths. He was a very beautiful virgin girl before. But after Poseidon had sex with her, she asked to be changed from a young woman into a man. And he became invulnerable, and the most excellent of those alive at the time. And after he stuck his javelin into the middle of the agora, he demanded to be entered into the number of the gods for this reason.

Zeus was annoyed by this request and he arranged the following type of payback from him for impiety. For, even though he was invincible, he made him less while he was fighting the Centaurs. For they were hurling and striking him with pines and oak trees and they drove him into the ground. Apollonius recalls this in the Argonautica saying this, “For the singers used to report the fame that Kaineus was killed by Centaurs, when he alone from the rest of the best drove them, they surged back. They were not strong enough to repel him nor to kill him, but he went under the earth, unbroken, unbent, pummeled by the striking force of powerful pines.”

Καινέα τε. Καὶ τὸν Καινέα. ὁ δὲ Και-
νεὺς ᾿Ελάτου μὲν παῖς, Λαπίθων δὲ βα-
σιλεὺς, πρότερον ἦν παρθένος εὐπρεπής.
μιγέντος δὲ αὐτῇ Ποσειδῶνος, αἰτησα-
μένη μεταβαλεῖν εἰς ἄνδρα ἡ νεᾶνις, ἄ-
τρωτος γίγνεται, γενναιότατος τῶν καθ’
αὑτὸν ὑπάρξας· καὶ δή ποτε πήξας ἀ-
κόντιον ἐν τῷ μεσαιτάτῳ τῆς ἀγορὰς,
θεοῖς τοῦτο προσέταξεν ἀριθμεῖν. δι’ ἣν
αἰτίαν ἀγανακτήσας ὁ Ζεὺς, τιμωρίαν
τῆς ἀσεβείας παρ’ αὐτοῦ εἰσεπράξατο.
μαχόμενον γὰρ αὐτὸν τοῖς Κενταύροις
καὶ ἄτρωτον ὄντα ὑποχείριον ἐποίησε.
βάλλοντες γὰρ αὐτὸν οἱ προειρημένοι δρυ-
σί τε καὶ ἐλάταις, ἤρεισαν εἰς γῆν.
μέμνηται δὲ αὐτοῦ καὶ ᾿Απολλώνιος ἐν
τοῖς ᾿Αργοναυτικοῖς λέγων οὕτως· Καινέα
γὰρ τὸν πρόσθεν ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ Κεν-
ταύροισιν ὀλέσθαι, ὅτε σφέας οἶος ἀπ’
ἄλλων ῎Ηλασ’ ἀριστήων· οἱ δ’ ἔμπαλιν
ὁρμηθέντες, Οὔτε μιν ἀγκλῖναι προτέρω
σθένον, οὔτε δαΐξαι· ᾿Αλλ’ ἄῤῥηκτος,
ἄκαμπτος ἐδύσσατο νειόθι γαίης, Θεινό-
μενος στιβαρῆσι καταΐγδην ἐλάτῃσιν.

This story is held up as a wistful impossibility by Plato in the laws. This passage is, well, upsetting.

Plato’s Laws 944d-c

“What then would be the right punishment for someone who has thrown away this kind of a power of a defensive weapon for the opposite? For it is not possible for a person to do the opposite of what they say the god did when he changed the Thessalian Kaineus from a women into a man. For one who throws away his shield, the opposite of this transformation, changing from a man into a women, in some way would be the best of all punishments for this.”

ζημία δὴ τῷ τὴν τοιαύτην ἀμυντηρίων ὅπλων εἰς τοὐναντίον ἀφέντι δύναμιν τίς ἄρα γίγνοιτ᾿ ἂν πρόσφορος; οὐ γὰρ δυνατὸν ἀνθρώπῳ δρᾷν τοὐναντίον <ἢ> ὥς2 ποτε θεόν φασι δρᾶσαι, Καινέα τὸν Θετταλὸν ἐκ γυναικὸς μεταβαλόντα εἰς ἀνδρὸς φύσιν ἦν γὰρ ἂν ἀνδρὶ ῥιψάσπιδι τρόπον τινὰ πρέπουσα πασῶν Εμάλιστα ἡ ᾿κείνῃ τῇ γενέσει ἐναντία γένεσις, εἰς γυναῖκα ἐξ ἀνδρὸς μεταβαλοῦσα, τιμωρία τούτῳ γενομένη.

Wondrous Wednesday: The Wandering Soul of Hermotimos

Apollonius Paradoxographus,  Historiae Mirabiles 1-8

3 “The following kinds of stories are told about Hermotimos of Klazomenae. For they say that his soul went out wandering from his body for many years and once it went to many places it foretold the things that would happen, for example, periods of great rain and rainlessness, or also earthquakes and famines and similar things. The body would remain there just like a husk over time, but the soul woke it when it entered.

When he was doing this for a long time, his wife had instructions for him about when he would be gone, that none could touch his body, not even some citizen or other person. After some people came to his house and begged his wife earnestly, they saw Hermotimos lying motionless and naked on the ground. Then they got fire and burned him because they believed that since his soul was no longer present and had no way to enter he would be completely deprived of access to living, under which conditions he died.

The Klazomenians honor him even to this day and had a shrine built for him. No woman is allowed to enter it because of the blame I just mentioned.”

Περὶ δὲ ῾Ερμοτίμου τοῦ Κλαζομενίου τοιαῦτά τινα μυθολογεῖται. φασὶ γὰρ αὐτοῦ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος πλαζομένην ἀποδημεῖν ἐπὶ πολλὰ ἔτη καὶ κατὰ τόπους γινομένην προλέγειν τὰ μέλλοντα ἀποβήσεσθαι, οἷον ὄμβρους μεγάλους καὶ ἀνομβρίας, ἔτι δὲ σεισμούς τε καὶ λοιμοὺς καὶ <τὰ> παραπλήσια, τοῦ σωματίου κειμένου, τὴν δὲ ψυχὴν καθάπερ εἰς ἔλυτρον διὰ χρόνων τινῶν εἰσερχομένην διεγείρειν τὸ σῶμα.

τοῦτο δὲ αὐτοῦ πολλάκις ποιοῦντος καὶ τῆς γυναικὸς ἐντολὰς ὑπ’ αὐτοῦ ἐχούσης, ὅτε μέλλοι χωρίζεσθαι, μηδένα θιγεῖν τοῦ σωματίου μηδέ τινα τῶν πολιτῶν μηδ’ ἄλλον ἀνθρώπων, εἰσελθόντες τινὲς εἰς τὴν οἰκίαν καὶ ἐκλιπαρήσαντες τὸ γύναιον ἐθεώρησαν χαμαὶ κείμενον γυμνὸν τὸν ῾Ερμότιμον ἀκίνητον.

οἱ δὲ πῦρ λαβόντες κατέκαυσαν αὐτόν, οἰόμενοι τῆς ψυχῆς παραγενομένης καὶ μηκέτι ἐχούσης ὅπου εἰσδύσεται παντελῶς στερήσεσθαι τοῦ ζῆν, ὅπερ καὶ συνέπεσεν.

 τὸν μὲν οὖν ῾Ερμότιμον Κλαζομένιοι τιμῶσι μέχρι τοῦ νῦν καὶ ἱερὸν αὐτοῦ καθίδρυται, εἰς ὃ γυνὴ οὐκ εἰσέρχεται διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν.

The Suda lists Hermotimos as one of the lives of Pythagoras, which is recorded as well in Diogenes Laertius’ story of the Life of Pythagoras (8.1). Pliny the Elder repeats much of this tale (Nat. Hist. 7.174-175). Aristotle lists him with Anaxagoras as an early philosopher who believed that there is a form of mind organizing nature (Metaphysics 1.984b). Various details exist in other ancient authors too.

Image result for hermotimus of clazomenae

Anaxagoras is also from Clazomenae

Wednesday’s Wondrous Water, 2

The second part of translations from the Paradoxographus Florentinus: Mirabilia de aquis

12 “Among the Kleitorians [Isigonos] says there is a spring and whenever anyone drinks its water, he cannot bear the smell of wine.”

Παρὰ Κλειτορίοις ὁ αὐτός φησιν εἶναι κρήνην, ἧς ὅταν τις τοῦ ὕδατος πίῃ, τοῦ οἴνου τὴν ὀσμὴν οὐ φέρει.

13 “The same author says that in Italy, in the Rheatinon plain, there is a stream called the Mentes which is similar to the one just mentioned.”

῾Ο αὐτός φησιν ἐν ᾿Ιταλίᾳ, ἐν τῷ ῾Ρεατίνῳ ἀγρῷ, κρήνην εἶναι Μέντην ὀνομαζομένην ὁμοίαν τῇ προειρημένῃ.

14 “Similarly, near Kosê there is a spring which, if you place a container filled with wine in it until it covers the mouth then it is more bitter than vinegar right away according to the same author.”

῾Ομοίως ἐγγὺς Κόσης ἔστι κρήνη, εἰς ἣν ἐὰν θῇς κεράμιον οἴνου γέμον, ὥστε ὑπερχεῖν τὸ στόμα, παντὸς ὄξους εἶναι δριμύτερον παραχρῆμα, ὡς ἱστορεῖ ὁ αὐτός.

15 “Theopompos records that there is a spring in Kingkhrôps in Thrace from which those who bathe in it are immediately transformed.”

Θεόπομπος ἱστορεῖ κρήνην ἐν Κίγχρωψι τῆς Θρᾴκης, ἐξ ἧς τοὺς λουσαμένους παραχρῆμα μεταλλάσσειν.

16 “Hellanikos says that near Magnesia there is a spring in Sipylos and when people drink from it their bowels turn to stone.”

῾Ελλάνικός φησι περὶ Μαγνησίαν τὴν ἐπὶ Σιπύλου πηγὴν εἶναι, ἀφ’ ἧς τοὺς πίνοντας <τὰς> κοιλίας ἀπολιθοῦσθαι.

17 “Ktêsias records that in Aithiopia there is a stream which is similar in color to cinnamon. When people drink from it they change their minds so much that they admit to things which were done secretly.”

Κτησίας δὲ ἐν Αἰθιοπίᾳ κρήνην ἱστορεῖ τῷ χρώματι κιννάβαρι παραπλησίαν· τοὺς δὲ πίνοντας ἀπ’ αὐτῆς παραλλάττειν τὴν διάνοιαν, ὥστε καὶ τὰ κρυφίως πεπραγμένα ὁμολογεῖν.

18 “In Arabia there is the spring of Isis, which, once a cup of wine has been moistened with it, also makes the drink more tempered, as Amômêtos says.”

᾿Εν ᾿Αραβίᾳ ἔστιν ῎Ισιδος κρήνη, ἥτις κοτύλης οἴνου ἐμβληθείσης κίρναται καὶ πρὸς τὴν πόσιν εὔκρατος γίνεται, ὥς φησιν ᾿Αμώμητος.

19 “Aristotle says that the spring of Ammon, whose water at midday and midnight is hot, is by nature the coldest.”

᾿Αριστοτέλης ῎Αμμωνος κρήνην εἶναί φησιν, ἧς τὸ ὕδωρ μεσημβρίας καὶ μεσονύκτου γίνεσθαι θερμόν, ὂν φύσει ψυχρότατον.

20 “Theopompos says that in Lugkêstai there is a spring which tastes like vinegar but when people drink it they get drunk as is from wine.”

Θεόπομπος ἐν Λυγκήσταις φησὶ πηγὴν εἶναι τῇ μὲν γεύσει ὀξίζουσαν, τοὺς δὲ πίνοντας μεθύσκεσθαι ὡς ἀπὸ οἴνου.

21 “Among the Sukaminai the city has a pond and when people either bathe in it or drink from it their hair falls off and hooves of senseless animals fall off, as Isigonos records.”

᾿Εν Συκαμίναις πόλει λίμνη ἐστίν, ἧς τῷ ὕδατι οἱ λουσάμενοι ἢ πιόντες ἀπ’ αὐτοῦ μαδῶσι τὰς τρίχας, τῶν δὲ ἀλόγων ζῴων αἱ ὁπλαὶ ἀποπίπτουσιν, ὡς ἱστορεῖ ᾿Ισίγονος.

22 “Herakleides of Pontus says that there is a pond among the Sauromati and any birds who have flown over it fall into it”

῾Ηρακλείδης ὁ Ποντικὸς λίμνην ἐν Σαυρομάταις φησὶν εἶναι, περὶ ἣν τὰ πετασθέντα τῶν ὀρνέων εἰς αὐτὴν πίπτειν.

22 “Herodotus records that there is a spring among the Macrobian Aithiopians from which people anoint themselves after they bathe.”

῾Ηρόδοτος ἐν Μακροβίοις Αἰθίοψι κρήνην ἱστορεῖ, ἀφ’ ἧς τοὺς λουσαμένους λιπαίνεσθαι.

[Note: the Greek in the epigram below is a little strange. I am not sure I have it right.]

24 “Among the Kleitorians of Arkadia they say there is a spring and when people drink from it they hate wine. Next to this this kind of epigram is placed

Hick, with flocks, at midday thirst weighs down on you
As you come through the farthest part of Kleitoros;
Take a drink from this spring. And rest your whole flock
Among the water nymphs here.
But don’t put your skin to bathe, so that the smell
might not cause you pain when you are in drunken pleasure.

Avoid my vine-hating spring where Melampous*,
Once he washed of the madness of harsh Proitos**
Cut off every disgrace in secret, when they came from Argos
to the mountains of steep Arkadia.”

᾿Εν Κλειτορίοις δὲ τῆς ᾿Αρκαδίας κρήνην φασὶν εἶναι, ἀφ’ ἧς τοὺς πίνοντας μισεῖν τὸν οἶνον· ἐπικεχάρακται δὲ ἐπ’ αὐτῆς ἐπίγραμμα τοιόνδε·

ἀγρότα, σὺν ποίμναις, τὸ μεσημβρινὸν ἤν σε βαρύνῃ
δίψος ἀν’ ἐσχατιὰς Κλείτορος ἐρχόμενον,
τῆς μὲν ἀπὸ κρήνης ἄρυσαι πόμα· καὶ παρὰ νύμφαις
ὑδριάσι στῆσον πᾶν τὸ σὸν αἰπόλιον.
ἀλλὰ σὺ μήτ’ ἐπὶ λουτρὰ βάλῃς χροΐ, μή σε καὶ αὔρη
πημήνῃ τερπνῆς ἐντὸς ἐόντα μέθης.
φεῦγε δ’ ἐμὴν πηγὴν μισάμπελον, ἔνθα Μελάμπους
λουσάμενος λύσσης Προιτίδος ἀργαλέης
πάντα καθαρμὸν ἔκοψεν ἀπόκρυφον· †αγαρ† ἀπ’ ῎Αργους
οὔρεα τρηχείης ἤλυθον ᾿Αρκαδίης.

Textual variations:   ἀρτεμέας for ἀργαλέης; for ἔβαψεν for ἔκοψεν

*Melampous was a seer who dealt with the king Proitos in either Argos or Pylos. The references to “vine-hating” and “washing” recall the story of Melampous cleansing the women of the city of madness inspired by Dionysus. Hence, the water makes people hate wine. This epigram appears in a supplement to the Greek Anthology and Vitruvius

25 “Aristôn the peripatetic philosopher says that there is a spring of water in Kios and when people drink from it they lose their senses in their mind. And he adds that there is this kind of an epigram for it.

“Sweet is the offering of the cool drink which this spring
Offers up. But whoever drinks of it is a stone in his mind.”

᾿Αρίστων δὲ ὁ περιπατητικὸς φιλόσοφος ἐν τῇ Κίῳ πηγήν φησιν ὕδατος εἶναι, ἀφ’ ἧς τοὺς πίνοντας ἀναισθήτους γίνεσθαι ταῖς ψυχαῖς· εἶναι δὲ καὶ ἐπὶ ταύτης ἐπίγραμμα τοιόνδε·

ἡδεῖα ψυχροῖο ποτοῦ λιβάς, ἣν ἀναβάλλει
πηγή· ἀλλὰ νόῳ πέτρος ὁ τῆσδε πιών.

Changing Names: Four Intersex Stories from Ancient Greece and Rome

eThese tales are from Phlegon of Tralles’ On Marvels

6 Also in Antioch near the Maiander river there was an intersex person, when Antipater who was the Athenians and Marcus Vinicius and Titus Statilus Taurus were consuls. The person was called Kourbinus. As a maiden of famous parents when she was thirteen she was suited by many because of her beauty.

After her parents chose the suitor they wanted, they appointed the day for the marriage But the girl shouted out as she was about to leave the house when the most severe amount of pain over took her.

Those near her lifted her up and were taking care of her because she had pains in her guts and twisting within them. This pain remained for three days straight and her suffering made everyone confused, since they could not give her relief from the toils at night or day.

Even though the doctors in the city applied every type of healing to her they found no cause for the suffering. On the fourth day near dawn, the pains greatly increased and, as she shouted out with a terrible groan, suddenly the masculine parts descended from her and a girl became a man.

After some time, he was taken to Rome to be presented to Claudius Caesar. And he, on account of the fame, had an altar erected for Zeus the Defender of Evils on the Capitoline.”

Καὶ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ δὲ τῇ πρὸς Μαιάνδρῳ ποταμῷ ἐγένετο ἀνδρόγυνος, ἄρχοντος ᾿Αθήνησιν ᾿Αντιπάτρου, ὑπατευόντων ἐν ῾Ρώμῃ Μάρκου Βινικίου καὶ Τίτου Στατιλίου Ταύρου, τοῦ Κουρβίνου ἐπικληθέντος.

παρθένος γὰρ γονέων ἐπισήμων τρισκαιδεκαέτις ὑπάρχουσα ὑπὸ πολλῶν ἐμνηστεύετο, οὖσα εὐπρεπής. ὡς δ’ ἐνεγυήθη ᾧ οἱ γονεῖς ἐβούλοντο, ἐνστάσης τῆς ἡμέρας τοῦ γάμου προϊέναι τοῦ οἴκου μέλλουσα αἰφνιδίως πόνου ἐμπεσόντος αὐτῇ σφοδροτάτου ἐξεβόησεν.

ἀναλαβόντες δ’ αὐτὴν οἱ προσήκοντες ἐθεράπευον ὡς ἀλγήματα ἔχουσαν κοιλίας καὶ στρόφους τῶν ἐντός· τῆς δὲ ἀλγηδόνος ἐπιμενούσης τρισὶν ἡμέραις ἑξῆς ἀπορίαν τε πᾶσι τοῦ πάθους ποιοῦντος, τῶν πόνων οὔτε νυκτὸς οὔτε ἡμέρας ἔνδοσιν λαμβανόντων, καίτοι πᾶσαν μὲν θεραπείαν αὐτῇ προσφερόντων <τῶν> ἐν τῇ πόλει ἰατρῶν, μηδεμίαν δὲ τοῦ πάθους δυναμένων αἰτίαν εὑρεῖν, τῇ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν περὶ τὸν ὄρθρον μείζονα τῶν πόνων ἐπίδοσιν λαμβανόντων, σὺν μεγάλῃ οἰμωγῇ ἀνακραγούσης, ἄφνω αὐτῇ ἀρσενικὰ μόρια προέπεσεν, καὶ ἡ κόρη ἀνὴρ ἐγένετο.

μετὰ δὲ χρόνον εἰς ῾Ρώμην ἀνηνέχθη πρὸς Κλαύδιον Καίσαρα· ὁ δὲ τούτου ἕνεκα τοῦ σημείου ἐν Καπετωλίῳ Διὶ ᾿Αλεξικάκῳ ἱδρύσατο βωμόν.

 

7 “There was also in Mêouania, an Italian city, in the home of Agrippina Augusta, an intersex person when Dionysodorus was archon in Athens and in Rome Decimus Junius Silanos Torquatos and Quintus Aterius Atonius were consuls.

The girl’s name was Philôtis and she was Smyrnaian in origin. When the time of her marriage came and she had been promised by her parents to a man, male genitals appeared on her and she became a man.”

᾿Εγένετο καὶ ἐν Μηουανίᾳ, πόλει τῆς ᾿Ιταλίας, ἐν ᾿Αγριππίνης τῆς Σεβαστῆς ἐπαύλει ἀνδρόγυνος, ἄρχοντος ᾿Αθήνησιν Διονυσοδώρου, ὑπατευόντων ἐν ῾Ρώμῃ Δέκμου ᾿Ιουνίου Σιλανοῦ Τορκουάτου καὶ Κοΐντου ῾Ατερίου ᾿Αντωνίνου.

Φιλωτὶς γάρ τις ὀνόματι παρθένος, Σμυρναία τὸ γένος, ὡραία πρὸς γάμον ὑπὸ τῶν γονέων κατεγγεγυημένη ἀνδρί, μορίων αὐτῇ προφανέντων ἀρρενικῶν ἀνὴρ ἐγένετο.

 

8 “There was also another intersex person in the same time period in Epidaurus, a child of poor parents who was called Sumpherousa first but was named Sumpherôn when he became a man. He spent his life gardening.”

Καὶ ἄλλος δέ τις ἀνδρόγυνος κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἐγένετο ἐν ᾿Επιδαύρῳ, γονέων ἀπόρων παῖς, ὃς ἐκαλεῖτο πρότερον Συμφέρουσα, ἀνὴρ δὲ γενόμενος ὠνομάζετο Συμφέρων, κηπουρῶν δὲ τὸν βίον διῆγεν.

 

9 “In Laodikeia there was also a Syrian women named Aitêtê who changed her form when she was already living with her husband and then changed her name to Aitêtos once she became a man. This was when Makrinos was archon in Athens and Lucius Lamia Aelianos and Sextus Carminius Veterus were consuls. I even saw him myself.”

Καὶ ἐς Λαοδίκειαν δὲ τῆς Συρίας γυνή, ὀνόματι Αἰτητή, συνοικοῦσα τῷ ἀνδρὶ ἔτι μετέβαλε τὴν μορφὴν καὶ μετωνομάσθη Αἰτητὸς ἀνὴρ γενόμενος, ἄρχοντος ᾿Αθήνησιν Μακρίνου, ὑπατευόντων ἐν ῾Ρώμῃ Λουκίου Λαμία Αἰλιανοῦ καὶ <Σέξτου Καρμινίου> Οὐέτερος. τοῦτον καὶ αὐτὸς ἐθεασάμην.

A note on translation. I was a bit dissatisfied with the translations available from the LSJ for ἀνδρόγυνος so I chose the modern “intersex”.

androgunos

Fragmentary Friday: Heraclitus Explains Pasiphae, the Chimaera, and Circe

Among the paradoxographers there was a trend of referring to fantastic material and then rationalizing it in some way. Palaephatus is one of the best examples of this, but there was also Heraclitus the Paradoxographer, not to be confused with the pre-socratic Philosopher, the Homeric commentator, or even the Byzantine emperor of the same name.

From Heraclitus the Paradoxographer, 7 Concerning Pasiphae

“People claim that [Pasiphae] lusted after the Bull, not, as many believe, for an animal in a herd—for it would be ridiculous for a queen to desire such uncommon intercourse—instead she lusted for a certain local man whose name was Tauro [the bull]. She used as an accomplice for her desire Daidalos and she was impregnated. Then she gave birth to a son whom many used to call “Minos” but they would compare him to Tauro because of his similarity to him. So, he was nicknamed Mino-tauros from the combination.”

Περὶ Πασιφάης.

 Ταύτην φασὶν ἐρασθῆναι Ταύρου, οὐχ, ὡς πολλοὶ νομίζουσι, τοῦ κατὰ τὴν ἀγέλην ζῴου (γελοῖον γὰρ ἀκοινωνήτου συνουσίας ὠρέχθαι τὴν βασίλισσαν), ἑνὸς δέ τινος τῶν ἐντοπίων, ᾧ Ταῦρος ἦν ὄνομα. συνεργῷ δὲ χρησαμένη πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν Δαιδάλῳ καὶ γεγονυῖα ἔγγυος, ἐγέννησε καθ’ ὁμοιότητα τοῦ Ταύρου<υἱόν>, ὃν οἱ πολλοὶ Μίνω μὲν ἐκάλουν, Ταύρῳ δὲ εἴκαζον· κατὰ δὲ σύνθεσιν Μινώταυρος ἐκλήθη.

From Heraclitus the Paradoxographer 15 On the Chimaera

“Homer provides an image of the Khimaira when he says that in the front she was a lion, in the rear a serpent and in the middle a goat. This sort of thing could be the truth. A woman who ruled over those places had two brothers who helped her named Leo and Drako. Because she was an oath-breaker and guest-killer, she was killed by Bellerophon.”

Περὶ Χιμαίρας.

     Ταύτην ῞Ομηρος εἰκονογραφῶν φησι πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα. γένοιτο δ’ ἂν τὸ ἀληθὲς τοιοῦτον. γυνὴ τῶν τόπων  κρατοῦσα δύο πρὸς ὑπηρεσίαν ἀδελφοὺς εἶχεν ὀνόματι Λέοντα καὶ Δράκοντα. παράσπονδος δὲ οὖσα καὶ ξενοκτόνος ἀνῃρέθη ὑπὸ Βελλεροφόντου.

From Heraclitus the Paradoxographer 16 Concerning Circe

“Myth has handed down the idea that Kirkê transformed people with a drink. But she was a prostitute and by charming guests at first with every kind of delight she would mold them towards good will, and once they were in a state of passion, she would keep them there by means of their desires as long as they were carried away with pleasures. Odysseus bested even her.”

Περὶ Κίρκης.

     Ταύτην ὁ μῦθος παρ<αδ>έδωκε ποτῷ μεταμορφοῦσαν ἀνθρώπους. ἦν δὲ ἑταίρα, καὶ κατακηλοῦσα τοὺς ξένους τὸ πρῶτον ἀρεσκείᾳ παντοδαπῇ ἐπεσπᾶτο πρὸς εὔνοιαν, γενομένους δὲ ἐν προσπαθείᾳ κατεῖχε ταῖς ἐπιθυμίαις ἀλογίστως φερομένους πρὸς τὰς ἡδονάς. ἥττησε δὲ καὶ ταύτην ᾿Οδυσσεύς.

Image result for ancient greek Chimera

Pssssst: I am not real.

Thirsty Thursday: Wondrous Waters and Wine

Some more amazing tales for a Summer of Wonder. 

Paradoxagraphus Florentinus: Mirabilia de Aquis

12 “Among the Kleitorians [Isigonos] says there is a spring and whenever anyone drinks its water, he cannot bear the smell of wine.”

Παρὰ Κλειτορίοις ὁ αὐτός φησιν εἶναι κρήνην, ἧς ὅταν τις τοῦ ὕδατος πίῃ, τοῦ οἴνου τὴν ὀσμὴν οὐ φέρει.

14 “Similarly, near Kosê there is a spring which, if you place a container filled with wine in it until it covers the mouth, then it becomes more bitter than vinegar right away according to the same author.”

῾Ομοίως ἐγγὺς Κόσης ἔστι κρήνη, εἰς ἣν ἐὰν θῇς κεράμιον οἴνου γέμον, ὥστε ὑπερχεῖν τὸ στόμα, παντὸς ὄξους εἶναι δριμύτερον παραχρῆμα, ὡς ἱστορεῖ ὁ αὐτός.

20 “Theopompos says that in Lugkêstai there is a spring which tastes like vinegar but when people drink it they get drunk as if from wine.”

Θεόπομπος ἐν Λυγκήσταις φησὶ πηγὴν εἶναι τῇ μὲν γεύσει ὀξίζουσαν, τοὺς δὲ πίνοντας μεθύσκεσθαι ὡς ἀπὸ οἴνου.

 

Paradoxographus Palatinus: Admiranda

5“There is a spring among the Kleitori which if someone drinks from he will reject and hate drinking wine”

Τῆς ἐν Κλείτορι κρήνης ἄν τις πίῃ τοῦ ὕδατος, ἀποστρέφεται καὶ μισεῖ τὴν τοῦ οἴνου πόσιν.

7 “In Naxos Aglaosthenês says that wine bubbles up on its own for the earth and when it goes into rivers it does not mix with water. The person who tastes it goes crazy”

Εν Νάξῳ φησὶν ᾿Αγλαοσθένης οἶνον ἐκ τῆς γῆς ἀναβλύζειν αὐτόματον καὶ διὰ ποταμοῦ φερόμενον μὴ συμμίσγεσθαι ὕδατι. τὸν δὲ γευσάμενον αὐτοῦ παραφρονεῖν.

More Wonder for A Wednesday: Whose Intestines Sing?

From the Paradoxagraphus Palatinus Admiranda 20

“Antigonos says [of sheep intestines] that those of rams are voiceless, but those from females can sing. This fact has not escaped the poet, for he says “He stretched the seven strings from female sheep.”

Επὶ τῶν <ἐντέρων τῶν> προβάτων φησὶν ᾿Αντίγονος τὰ μὲν τῶν κριῶν ἄφωνα εἶναι, τὰ δὲ τῶν θηλέων ἔμφωνα· οὐ λεληθέναι δὲ τοῦτο τὸν ποιητήν. φησὶ γάρ· ἑπτὰ δὲ θηλυτέρων οἴων ἐτανύσσατο χορδάς.

This last line is a variant for the Homeric Hymn to Hermes 51

“He stretched out seven symphonic sheep-gut strings”

ἑπτὰ δὲ συμφώνους ὀΐων ἐτανύσσατο χορδάς.

Zodiac Sign: Aries | Breviary | Belgium, Bruges | ca. 1500 | The Morgan Library & Museum

Breviary | Belgium, Bruges | ca. 1500 | The Morgan Library & Museum

%d bloggers like this: