Flammable Bones and Renewable Eyes: Some Amazing Animal Facts

Paradoxographus Vaticanus, 4-8

4 “Aristotle says in his work On Animals that all land animals have respiration—as many as have lungs—except for the wasp and bee which do not breathe. However many animals have a bladder also have bowels. But not all animals who have bowels also have a bladder.”

᾿Αριστοτέλης φησὶν ἐν τοῖς περὶ ζῴων τὰ χερσαῖα πάντα ἀναπνεῖν, ὅσα πνεύμονας ἔχει, σφῆκαν δὲ καὶ μέλισσαν οὐκ ἀναπνεῖν. ὅσα τε κύστιν ἔχει, πάντα καὶ κοιλίαν· οὐχ ὅσα δὲ κοιλίαν καὶ κύστιν.

5 “Many of the animals are bloodless, and and, in general they are animals who have more than four feet.”

῎Αναιμα πολλὰ τῶν ζῴων, καθόλου δὲ ὅσα πλείους πόδας ἔχουσι τῶν τεσσάρων.

6 “Fish do not have a throat[?]. For this reason, if a smaller fish is pursued by a bigger one, it pushes the stomach under the mouth [?]”

Οἱ ἰχθύες οὐκ ἔχουσι στόμαχον· διό, ἐὰν διώκηται ὁ ἐλάττων ὑπὸ μείζονος, ἄγει τὴν κοιλίαν ὑπὸ τὸ στόμα.

7 “Snakes have thirty ribs, and their eyes, if anyone strikes them, grow back again. The swallow’s qualities are similar.”

Οἱ ὄφεις πλευρὰς ἔχουσι τριάκοντα. καὶ τὰ ὄμματα αὐτῶν, ἐάν τις ἐκκεντήσῃ, πάλιν γίνονται, καθὰ καὶ τὰ τῶν χελιδόνων.

8 “The bones of a lion are so stiff that when they are struck often they burst into fire.”

Τοῦ λέοντος τὰ ὀστᾶ οὕτως εἰσὶ στερεά, ὥστε πολλάκις κοπτόμενα πῦρ ἐκλάμπειν.

Image result for medieval manuscript lion fire
British Library, Royal MS 12 C. xix, Folio 6r. Lion

Pliny’s Slightly Less Stupid Treatments for Sickness

Pliny the Elder Natural History, 28.33

“The treatment is for their hands to be washed in water first and then for that water to be sprinkled on patients. However, those who are struck at some point by a scorpion are never attacked again by wasps and bees. Someone who knows that clothes worn at a funeral are never touched by moths or that snakes are only with great labor pulled out out of their holes except by the left hand will not be shocked by this.

Of the discoveries of Pythagoras, this will not prove false: an unequal number of vowels foretells lameness, blindness, or some similar disability on the right side; an even number predicts this on the left. People claim that a difficult birth labor will result in an immediate delivery if a stone or a missile which has killed three animals with a single strike (a human, a boar and a bear) is thrown over the home containing the pregnant woman. This is done with more success with a spear that has been pulled from a human body and has not touched the ground. This works the same if the spear is carried inside.”

remedio est ablui prius manus eorum aquaque illa eos quibus medearis inspergi. rursus a scorpione aliquando percussi numquam postea a crabronibus, vespis apibusve feriuntur. minus miretur hoc qui sciat vestem a tineis non attingi quae fuerit in funere, serpentes aegre praeterquam laeva manu extrahi. e Pythagorae inventis non temere fallere, inpositivorum nominum inparem vocalium numerum clauditates oculive orbitatem ac similes casus dextris adsignare partibus, parem laevis. ferunt difficiles partus statim solvi, cum quis tectum in quo sit gravida transmiserit lapide vel missili ex his qui tria animalia singulis ictibus interfecerint, hominem, aprum,  ursum. probabilius id facit hasta velitaris evulsa corpori hominis, si terram non attigerit. eosdem enim inlata effectus habet.

Image result for medieval manuscript pliny natural history
From Arundel_ms_98_f085v

Forgetfulness, Cures, and Growing Concerns: Some Ancient Greek Drugs

From the Suda

“The oblivion of dogs”: [This is a proverb] for drugs that bring forgetfulness

Λήθην κυνῶν: λήθην ἐμποιούντων φαρμάκων.

Drug [Pharmakon]: this can mean persuasion, conversation: the etymology is said to be from bearing [pherein] the cure [akos]. Others claim that it comes from flowers.

Φάρμακον: παραμυθία, ὁμιλία, εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ φέρειν τὴν ἄκεσιν: εἴρηται δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθέων.

The Sea-horse, a natural high

Aelian, De Natura Animalium 14.20

“Some people who know a lot about fishing claim that the stomach of a sea-horse—if someone dissolves it in wine after boiling it and gives it to someone to drink—is an extraordinary potion combined with wine, when compared to other medicines. For, at first, the most severe retching overcomes anyone who drinks it and then a dry coughing fit takes over even though he vomits nothing at all, and then: the upper part of his stomach grows and swells; warm spells roll over his head; and, finally, snot pours from his nose and releases a fishy smell. Then his eyes turn blood-red and heated while his eye-lids swell up.

They claim that a desire to vomit overwhelms him but that he can bring nothing up. If nature wins, then he evades death and slips away into forgetfulness and insanity. But if the wine permeates his lower stomach, there is nothing to be done, and the individual dies eventually. Those who do survive, once they have wandered into insanity, are gripped by a great desire for water: they thirst to see water and hear it splashing. And this, at least, soothes them and makes them sleep. Then they like to spend their time either by endlessly flowing rivers or near seashores or next to streams or some lakes. And even though they don’t want to drink, they love to swim, to put their feet in the water, and to wash their hands.”

  1. Λέγουσι δὲ ἄνδρες ἁλιείας ἐπιστήμονες, τὴν τοῦ ἱπποκάμπου γαστέρα εἴ τις ἐν οἴνῳ κατατήξειενἕψων καὶ τοῦτον δοίη τινὶ πιεῖν, φάρμακον εἶναι τὸν οἶνον ἄηθες ὡς πρὸς τὰ ἄλλα φάρμακα ἀντικρινόμενον· τὸν γάρ τοι πιόντα αὐτοῦ πρῶτον μὲν καταλαμβάνεσθαι λυγγὶ σφοδροτάτῃ, εἶτα βήττειν ξηρὰν βῆχα, καὶ στρεβλοῦσθαι μέν, ἀναπλεῖν δὲ αὐτῷ οὐδὲ ἕν, διογκοῦσθαι δὲ καὶ διοιδάνειν τὴν ἄνω γαστέρα, θερμά τε τῇ κεφαλῇ ἐπιπολάζειν ῥεύματα, καὶ διὰ τῆς ῥινὸς κατιέναι φλέγμα καὶ ἰχθυηρᾶς ὀσμῆς προσβάλλειν· τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς ὑφαίμους αὐτῷ γίνεσθαι καὶ πυρώδεις, τὰ βλέφαρα δὲ διογκοῦσθαι. ἐμέτων δὲ ἐπιθυμίαι ἐξάπτονταί φασιν, ἀναπλεῖ δὲ οὐδὲ ἕν. εἰ δὲ ἐκνικήσειεν ἡ φύσις, τὸν μὲν <τὸ> ἐς θάνατον σφαλερὸν παριέναι, ἐς λήθην δὲ ὑπολισθαίνειν καὶ παράνοιαν. ἐὰν δὲ ἐς τὴν κάτω γαστέρα διολίσθῃ, μηδὲν ἔτι εἶναι, πάντως δὲ ἀποθνήσκειν τὸν ἑαλωκότα. οἱ δὲ περιγενόμενοι ἐς παράνοια ἐξοκείλαντες ὕδατος ἱμέρῳ πολλῷ καταλαμβάνονται, καὶ ὁρᾶν διψῶσιν ὕδωρ καὶ ἀκούειν λειβομένου· καὶ τοῦτό γε αὐτοὺς καταβαυκαλᾷ καὶ κατευνάζει. καὶ διατρίβειν φιλοῦσιν ἢ παρὰ τοῖς ἀενάοις ποταμοῖς ἢ αἰγιαλῶν πλησίον ἢ παρὰ κρήναις ἢ λίμναις τισί, καὶ πιεῖν μὲν οὐ πάνυ <τι>7 γλίχονται, ἐρῶσι δὲ νήχεσθαι καὶ τέγγειν τὼ πόδε ἢ ἀπονίπτειν τὼ χεῖρε.

 

Judicious use of medicinal drugs

Galen, Method of Medicine 816k

“There is, therefore, a safe limit of medical treatment for one struggling admirably according to the practice of medicine against a sickness—and it is also the safeguard of ability for the one who is trying to soothe the pain. Beyond this is the work of a poor doctor, resulting in the end of the patient’s life with the sickness.

It is a flatterer’s act to try to please the patient, because this places pleasure not health as the primary aim. Practitioners descend into these kinds of extremes in many ways but especially in different types of treatments among which are chiefly the so-called anodyne medicines which are made from the poppy or seed of henbane, the root of mandrake, the storax or any other kind of thing.

Doctors who yield to the sick and use too much of these sorts of drugs destroy their patients with the pains as much as those who give them at the wrong time, in the wrong measure, or not at all.

Therefore, just as in everything else in life—in habits and actions—here the appropriate guideline to take is “nothing in excess”. The appropriate marker is the health of the sick…”

ὅρος οὖν ἐπὶ καμνόντων τῷ κατὰ τὸν λόγον τῆς τέχνης ἀγωνιζομένῳ γενναίως πρὸς τὸ νόσημα τὸ τῆς Kἰάσεως | ἀσφαλές· ὥσπερ γε καὶ τῷ πραΰνοντι τὰς ὀδύνας ἡ τῆς δυνάμεως φυλακή. τὸ δ᾿ ἐπέκεινα τῶνδε σκαιοῦ μὲν ἀνδρὸς ἔργον ἐστίν, ἅμα τῷ νοσήματι καὶ τὴν ζωὴν ἀφελέσθαι τὸν ἄνθρωπον· κόλακος δὲ τὸ χαρίζεσθαι τῷ νοσοῦντι, σκοπὸν ὧν πράττει θέμενον ἡδονήν, οὐχ ὑγείαν. ἐμπίπτουσι δ᾿ εἰς τὰς τοιαύτας ὑπερβολὰς ἐν πολλαῖς μὲν καὶ ἄλλαις ὕλαις βοηθημάτων οἱ ἰατροί, μάλιστα δ᾿ ἐν τοῖς καλουμένοις ἀνωδύνοις φαρμάκοις, ὅσα δι᾿ ὀποῦ μήκωνος, ἢ ὑοσκυάμουσπέρματος, ἢ μανδραγόρου ῥίζης, ἢ στύρακος, ἤ τινος τοιούτου συντιθέασιν. οἵ τε γὰρ χαριζόμενοι τοῖς νοσοῦσι πλεονάζουσιν ἐν τῇ χρήσει τῶν τοιούτων φαρμάκων, οἵ τ᾿ ἀκαίρως καὶ ἀμέτρως γενναῖοι μηδ᾿ ὅλως χρώμενοι διαφθείρουσιν ὀδύναις τοὺς κάμνοντας. ὥσπερ οὖν ἐν ἁπάσαις ταῖς καθ᾿ ὅλον τὸν βίον ἕξεσί τε καὶ πράξεσιν, οὕτω κἀνταῦθα τὸ μηδὲν ἄγαν αἱρετέον, ὅρον ἔχοντα τὴν ὠφέλειαν τοῦ κάμνοντος.

Drugs as therapy for pain

Morphine, “Cure for Pain” (1993)
“Where is the ritual
And tell me where where is the taste
Where is the sacrifice
And tell me where where is the faith
Someday there’ll be a cure for pain
That’s the day I throw my drugs away…”

 

Homer, Odyssey 4.219–232

“But then Zeus’ daughter Helen had different plans.
She immediately cast into the wine they were drinking a drug,
A pain neutralizer and anger reducer, an eraser of all evils.
Whoever consumes this drug once it is mixed in the wine,
Could not let a single tear loose upon their cheeks for a whole day.
Not even if their mother or father died,
Nor again if they lost their brother and dear son,
Cut down by bronze right their in front of their own eyes.
These are the kinds of complex drugs, good ones, Zeus’s daughter
Possesses. Polydamna, the wife of Thôn, gave them to her
In Egypt where the fertile land grows the most drugs—
Many there are mixed fine; but many cause pain too.
Each man there is a doctor whose knowledge surpasses most men,
For they are the offspring of Paieon.”

ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησ’ ῾Ελένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·
αὐτίκ’ ἄρ’ εἰς οἶνον βάλε φάρμακον, ἔνθεν ἔπινον,
νηπενθές τ’ ἄχολόν τε, κακῶν ἐπίληθον ἁπάντων.
ὃς τὸ καταβρόξειεν, ἐπὴν κρητῆρι μιγείη,
οὔ κεν ἐφημέριός γε βάλοι κατὰ δάκρυ παρειῶν,
οὐδ’ εἴ οἱ κατατεθναίη μήτηρ τε πατήρ τε,
οὐδ’ εἴ οἱ προπάροιθεν ἀδελφεὸν ἢ φίλον υἱὸν
χαλκῷ δηϊόῳεν, ὁ δ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῷτο.
τοῖα Διὸς θυγάτηρ ἔχε φάρμακα μητιόεντα,
ἐσθλά, τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν, Θῶνος παράκοιτις,
Αἰγυπτίη, τῇ πλεῖστα φέρει ζείδωρος ἄρουρα
φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά,
ἰητρὸς δὲ ἕκαστος ἐπιστάμενος περὶ πάντων
ἀνθρώπων· ἦ γὰρ Παιήονός εἰσι γενέθλης.

rhyme

Drugs for and by Animals

Aelian, Varia Historia 1.7

“There are boars in the wild who are also not uninformed about the art of medicine. These animals, as it seems, whenever they forget themselves and eat henbane, they drag themselves backwards in their weakness. Even though they are experiencing spasms, they still make it to the water and there they grab crabs and eat them eagerly. These creatures are the antidote for their suffering and they make themselves healthy again.”

Ἦσαν ἄρα οἱ σῦς οἱ ἄγριοι καὶ θεραπείας ἅμα καὶ ἰατρικῆς οὐκ ἀπαίδευτοι. οὗτοι γοῦν ὅταν αὑτοὺς λαθόντες ὑοσκυάμου φάγωσι, τὰ ἐξόπισθεν ἐφέλκουσι, παρειμένως ἔχοντες [οὕτως] αὐτῶν. εἶτα σπώμενοι ὅμως ἐπὶ τὰ ὕδατα παραγίνονται, καὶ ἐνταῦθα τῶν καρκίνων ἀναλέγουσι καὶ ἐσθίουσι προθυμότατα. γίνονται δὲ αὐτοῖς οὗτοι τοῦ πάθους φάρμακον καὶ ἐργάζονται ὑγιεῖς αὐτοὺς αὖθις.

 

Drugs and Sex Magic

Magical Papyri, 7.185

“To be able to fuck a lot: mix fifty [pine nuts] with two measures of honey and seeds of pepper and drink it. To have an erection whenever you want: mix pepper with honey and rub it on your thing.”

Πολλὰ βι[ν]εῖν δύνασθαι· στροβίλια πεντήκοντα μετὰ δύο κυά[θ]ων γλυκέος καὶ κόκκους πεπέρεως τρίψας πίε. Στ[ύ]ειν, ὅτε θέλεις· πέπερι μετὰ μέλιτος τρίψας χρῖέ σου τὸ πρᾶ̣γ̣μ̣α.

Apollonios Paradoxographus, Historiae Mirabiles

14“Phylarkhos writes in the eighth book of his Histories that there is a spring of water  near the Gulf of Arabia from which if anyone ever anoints their feet what transpires miraculously is that their genitals extend pretty far. And for some they do not contract completely, and for others they are put back to shape with great suffering and medical attention.”

14 Φύλαρχος ἐν τῇ η′ τῶν ἱστοριῶν [καὶ] κατὰ τὸν ᾿Αράβιόν φησι κόλπον πηγὴν εἶναι ὕδατος, ἐξ οὗ εἴ τις τοὺς πόδας χρίσειεν, συμβαίνειν εὐθέως ἐντείνεσθαι ἐπὶ πολὺ τὸ αἰδοῖον, καί τινων μὲν μηδ’ ὅλως συστέλλεσθαι, τινῶν δὲ μετὰ μεγάλης κακοπαθείας καὶ θεραπείας ἀποκαθίστασθαι.

Aelian, Nature of the Animals  9.48

“Guardians who want the reproduction of their animals to increase when it is time to mate take handfuls of salt and sodium carbonate and rub them on the genitals of female sheep, and goats and horses. From these [animals] get more eager for sex. Others rub them down with pepper and honey; and others with sodium carbonate and nettle-seed. Some even rub them down with myrrh. From this kind of stimulation the females lose control and go crazy for the males.”

  1. ‘Υπὲρ τοῦ πλείονα τὴν ἐπιγονὴν τῶν ζῴων σφίσι γίνεσθαι οἱ τούτων μελεδωνοὶ τὰ ἄρθρα τῶν θηλειῶν καὶ οἰῶν καὶ αἰγῶν καὶ ἵππων ἀνατρίβουσι κατὰ τὸν τῆς ὀχείας καιρὸν ἁλῶν καὶ λίτρουτὰς χεῖρας ἀναπλήσαντες. ἐκ τούτων ὄρεξις αὐτοῖς γίνεται περὶ τὴν ἀφροδίτην μᾶλλον. ἕτεροι δὲ πεπέριδι καὶ μέλιτι τὰ αὐτὰ χρίουσι, λίτρῳ δὲ ἄλλοι καὶ κνίδης καρπῷ· σμυρνίῳ δὲ ἤδη τινὲς ἔχρισαν καὶ λίτρῳ. ἐκ δὴ τοῦδε τοῦ ὀδαξησμοῦ ἀκράτορες ἑαυτῶν γίνονται αἱ θήλειαι ποῖμναι, καὶ ἐπιμαίνονται τοῖς ἄρρεσιν.

 

Drugs in Warfare

Suda, sigma 777

Solon: They [the Amphiktyones] selected this man to be their adviser for war against the Kirrhaians. When they were consulting the oracle about victory, the Pythia said: “you will not capture and raze the tower of this city before the wave of dark-eyed Amphitritê washes onto my precinct as it echoes over the wine-faced sea.”

Solon persuaded them to make Kirrhaia sacred to the god so that the sea would become a neighbor to Apollo’s precinct. And another strategy was devised by Solon against the Kirrhaians. For he turned a river’s water which used to flow in its channel into the city elsewhere.

The Kirrhaians withstood the besiegers by drinking water from wells and from rain. But [Solon] filled the river with hellebore roots and when he believed the water had enough of the drug, he returned it to its course. Then the Kirrhaians took a full portion of this water. And when they went AWOL because of diarrhea, the Amphiktyones who were stationed near the wall took it and then the city.”

Σόλων: τοῦτον εἵλοντο οἱ Κιρραίοις πολεμεῖν ᾑρημένοι σύμβουλον. χρωμένοις δὲ σφίσι περὶ νίκης ἀνεῖπεν ἡ Πυθώ: οὐ πρὶν τῆσδε πόληος ἐρείψετε πύργον ἑλόντες, πρίν κεν ἐμῷ τεμένει κυανώπιδος Ἀμφιτρίτης κῦμα ποτικλύζοι, κελαδοῦν ἐπὶ οἴνοπα πόντον. ἔπεισεν οὖν ὁ Σόλων καθιερῶσαι τῷ θεῷ τὴν Κίρραιαν, ἵνα δὴ τῷ τεμένει τοῦ Ἀπόλλωνος γένηται γείτων ἡ θάλαττα. εὑρέθη δὲ καὶ ἕτερον τῷ Σόλωνι σόφισμα ἐς τοὺς Κιρραίους: τοῦ γὰρ ποταμοῦ τὸ ὕδωρ ῥέον δι’ ὀχετοῦ ἐς τὴν πόλιν ἀπέστρεψεν ἀλλαχόσε. καὶ οἱ μὲν πρὸς τοὺς πολιορκοῦντας ἔτι ἀντεῖχον ἔκ τε φρεάτων καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐκ θεοῦ πίνοντες. ὁ δὲ τοῦ ἑλλεβόρου τὰς ῥίζας ἐμβαλὼν ἐς τὸν ποταμόν, ἐπειδὴ ἱκανῶς τοῦ φαρμάκου τὸ ὕδωρ ᾔσθετο ἔχον, ἀντέστρεψεν αὖθις ἐς τὸν ὀχετόν, καὶ ἐνεφορήσαντο ἀνέδην οἱ Κιρραῖοι τοῦ ὕδατος. καὶ οἱ μὲν ὑπὸ τῆς διαρροίας ἐξέλιπον, οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ τείχους τῆς φρουρᾶς Ἀμφικτύονες εἷλον τὴν φρουρὰν καὶ τὴν πόλιν.

Image result for medieval manuscript opium

Festivals for Women and Different Marriage Customs

Paradoxographus Vaticanus, 25-28, 45

25 “Among the Iberians there is a tribe [and] and in a certain festival they honor women with gifts, however so many demonstrate at that time that they can weave the most numerous and beautiful cloaks.”

Παρὰ τοῖς ῎Ιβηρσιν ἔθνος ἐστὶ ἐν ἑορτῇ τινι τὰς γυναῖκας τιμῶν δώροις, ὅσαι ἂν πλεῖστα καὶ κάλλιστα ἱμάτια ὑφήνασαι τότε ἐπιδείξωσιν.

26 “Among the Krobuzoi it is the custom to mourn when an infant is born and consider the one who dies lucky”

Παρὰ Κροβύζοις ἔθος ἐστὶ τὸ μὲν γεννώμενον βρέφος θρηνεῖν, τὸν δὲ θανόντα εὐδαιμονίζειν.

27 “Among the Nasamoi in Libya it is the custom that on the first day a woman is married that she has sex with everyone who is present and then take gifts from them. After that, she has sex only with the one who marries her.”

Παρὰ Νασαμῶσι τοῖς ἐν Λιβύῃ νόμος ἐστὶ τὴν γαμουμένην τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ συγγίνεσθαι πᾶσι τοῖς παροῦσι καὶ παρ’ αὐτῶν δῶρα λαμβάνειν καὶ μετὰ τοῦτο τῷ γήμαντι μόνῳ μίγνυσθαι.

28 “The women of the Sauromatoi do not get married unless they kill an enemy man.”

Αἱ τῶν Σαυροματῶν γυναῖκες οὐ πρότερον γαμοῦνται, ἂν μὴ ἄνδρα κτάνωσι πολέμιον.

45 “The Liburnians have shared wives and they raise their children in common for five years. When they make it to the eighth year, they compare the children for their similarity to the men and they distribute to each one who is similar. And that one keeps him as a son.”

Λιβύρνιοι κοινὰς τὰς γυναῖκας ἔχουσι καὶ τὰ τέκνα ἐν κοινῷ τρέφουσι μέχρι ἐτῶν πέντε· εἶτα τῷ ἔκτῳ συνενέγκαντες ἅπαντα τὰ παιδία τὰς ὁμοιότητας πρὸς τοὺς ἄνδρας εἰκάζουσι, καὶ ἑκάστῳ τὸν ὅμοιον ἀποδιδόασι, καὶ λοιπὸν ἐκεῖνος ὡς υἱὸν ἔχει.

51 “The Assyrians sell their daughters in the marketplace to whoever wants to settle down with them. First the most well-born and most beautiful and then the rest in order. Whenever they get to the least attractive, they announce how much someone is willing to take to live with them and they add this consolation price from the fee charged for the desirable girls to these [last ones].”

᾿Ασσύριοι τὰς παρθένους ἐν ἀγορᾷ πωλοῦσι τοῖς θέλουσι συνοικεῖν, πρῶτον μὲν τὰς εὐγενεστάτας καὶ καλλίστας, εἶτα τὰς λοιπὰς ἐφεξῆς· ὅταν δὲ ἔλθωσι ἐπὶ τὰς φαυλοτάτας, κηρύττουσι πόσον τις θέλει προσλαβὼν ταύταις συνοικεῖν, καὶ τὸ συναχθὲν ἐκ τῆς τῶν εὐπρεπῶν τιμῆς ταύταις προστίθενται [ταῖς παρθένοις].

Image result for ancient greek wedding

The Truth about Daedalus and Icarus

Servius Danielis,  Commentary on the Aeneid, 6, 14

“Phanodikos says that Daidalos—on account of the aforementioned reasons—went on a ship as he was fleeing and when those who were pursuing him drew near, he spread wide a piece of cloth for gaining the help of the winds and escaped them in this way. When they got back, those who were following him said he had escaped them with wings.”

Phanodicos Deliacon Daedalum propter supradictas causas fugientem navem conscendisse et, cum imminerent qui eum sequebantur, intendisse pallium ad adiuvandum ventos et sic evasisse: illos vero qui insequebantur reversos nuntiasse pinnis illum evasisse.

 

Palaephatus, On Unbelievable Things 12

“People claim that Minos imprisoned Daidalos and Ikaros, his son, for a certain reason, but that Daidalos, after he fashioned wings as prosthetics for both of them, flew off with Ikaros. It is impossible to think that a person flies, even one who has prosthetic wings. What it really means, then, is the following kind of thing.

Daidalos, when he was in prison, escaped through a small window and hauled down his son too; once he got on a boat, he left. When Minos found out, he sent ships to pursue him. Then they understood that they were being pursued and there was a furious and driving wind, they seemed to be flying. And while they were sailing with the Kretan wind, they flipped over into the sea. While Daidalos survived onto land, Ikaros died. This is why the sea there is named Ikarion for him. His father buried him after he was tossed up by the waves.”

[Περὶ Δαιδάλου καὶ ᾿Ικάρου.]

     Φασὶν ὅτι Μίνως Δαίδαλον καὶ ῎Ικαρον τὸν υἱὸν αὐτοῦ καθεῖρξε διά τινα αἰτίαν, Δαίδαλος δὲ  ποιήσας πτέρυγας ἀμφοτέροις προσθετάς, ἐξέπτη μετὰ τοῦ ᾿Ικάρου. νοῆσαι δὲ ἄνθρωπον πετόμενον, ἀμήχανον, καὶ ταῦτα πτέρυγας ἔχοντα προσθετάς. τὸ οὖν λεγόμενον ἦν τοιοῦτον. Δαίδαλος ὢν ἐν τῇ εἱρκτῇ, καθεὶς ἑαυτὸν διὰ θυρίδος καὶ τὸν υἱὸν κατασπάσας, σκαφίδι ἐμβάς, ἀπῄει. αἰσθόμενος

δὲ ὁ Μίνως πέμπει πλοῖα διώξοντα. οἱ δὲ ὡς ᾔσθοντο διωκόμενοι, ἀνέμου λάβρου καὶ φοροῦ ὄντος, πετόμενοι ἐφαίνοντο. εἶτα πλέοντες οὐρίῳ Κρητικῷ νότῳ ἐν τῷ πελάγει περιτρέπονται· καὶ ὁ μὲν Δαίδαλος περισῴζεται εἰς τὴν γῆν, ὁ δὲ ῎Ικαρος διαφθείρεται (ὅθεν ἀπ’ ἐκείνου ᾿Ικάριον πέλαγος ἐκλήθη), ἐκβληθέντα δὲ ὑπὸ τῶν κυμάτων ὁ πατὴρ ἔθαψεν.

Image result for daedalus and icarus image
Anthony Van Dyck, 1625 “Daedalus and Icarus”

Donkeys and Mares: Tinder for Misogynists

Plutarch, Parallel Stories, 29

“Aristonomos the son of Demostratos hated women and used to have sex with a donkey. After some time, the donkey gave birth to an extremely beautiful girl named Onoskelis. Aristokles reports this in the second book of his Unbelievable Things.

Fulvius Stellus used to have sex with a horse because he hated women. Eventually the horse gave birth to a fine-looking girl and they named her Epona. She is a deity who focuses on horses. This is according to Agesilaus in the third book of his Italian Matters.”

  1. ΑΡΙΣΤΩΝΥΜΟΣ Ἐφέσιος υἱὸς Δημοστράτου ἐμίσει γυναῖκας, ὄνῳ δ᾿ ἐμίσγετο· ἡ δὲ κατὰ χρόνον ἔτεκε κόρην εὐειδεστάτην Ὀνόσκελιν τοὔνομα· ὡς Ἀριστοκλῆς ἐν δευτέρᾳ Παραδόξων.

EΦΟΥΛΟΥΙΟΣ Στέλλος μισῶν γυναῖκας ἵππῳ συνεμίσγετο· ἡ δὲ κατὰ χρόνον ἔτεκε κόρην εὔμορφον καὶ ὠνόμασαν Ἔποναν· ἔστι δὲ θεὸς πρόνοιαν ποιουμένη ἵππων· ὡς Ἀγησίλαος ἐν τρίτῳ Ἰταλικῶν.

Bodleian Library, MS. Ashmole 1462, Folio 53v from http://bestiary.ca/index.html

Krokotta: A Beast Worthy of October

Paradoxographus Vaticanus 2

2 “Daliôn says in the first book of his Ethiopian Matters that there is an animal in Ethiopia called a krokotta. When that creature goes near backyards it hears people chattering, and especially the words/names of children. But when it goes out at night, it speaks words/names and the children who come out are devoured by it”

Δαλίων φησίν, ἐν τῇ πρώτῃ τῶν Αἰθιοπικῶν ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ θηρίον γίνεσθαι κροκότταν καλούμενον· τοῦτο ἐρχόμενον πρὸς τὰς ἐπαύλεις κατακούειν τῶν λαλουμένων, καὶ μάλιστα τὰ ὀνόματα τῶν παιδίων. νυκτὸς δὲ ἐρχόμενον λαλεῖ τὰ ὀνόματα καὶ ἐξερχόμενα τὰ παιδία καταβιβρώσκονται ὑπ’ αὐτοῦ.

Photios adds the following horror:

“[We should note the fact that] there is a creature in Ethiopia which is named krokottas which is like a combination of wolf and a dog, but it is more savage than both and is heavier in its face and at the end of its feet. It is also amazing for its boldness, and it is extremely capable compared to the rest in its teeth and its belly. For they also tear to pieces easily every type of bone and whatever they take up is consumed easily and their digestion is indescribable. In addition, while some of them have been described as imitating human language, we don’t believe it. Nevertheless, some have added that they call out people by name at night—and that they try to use a human voice in doing this—and then they gobble up whoever comes out as they fall upon them.”

     ῞Οτι ὁ κατὰ τὴν Αἰθιοπίαν ὀνομαζόμενος κροκόττας ἐστὶ μὲν ὡς ἐκ λύκου καὶ κυνὸς σύνθετον, ἀμφοῖν δὲ ἀγριώτερον καὶ πολλῷ βαρύτερον ἀπό τε τοῦ προσώπου καὶ τῶν ἄκρων ποδῶν, ἀλκῇ δὲ θαυμαστόν, ὀδοῦσι δὲ καὶ κοιλίᾳ δυνατώτατον τῶν ἄλλων. Καὶ γὰρ κατάγνυσιν εὐπόρως πᾶν ὀστοῦ γένος, καὶ τὸ διαιρεθὲν εὐθέως δεδαπάνηται, καὶ περὶ τὰς πέψεις ἀδιήγητον. Τοῦτο δὲ καὶ μιμεῖσθαί τινες τὴν ἀνθρωπίνην διάλεκτον διηγούμενοι ἡμᾶς μὲν οὐ πείθουσιν· ἐκεῖνοι δὲ καὶ τοῦτο προστιθέασιν, ὡς καὶ ἐξ ὀνόματος κατὰ τὰς νύκτας καλοῦντες, τοὺς δὲ ὡς ἐπ’ ἀνθρώπου φωνῇ προσιόντας, οἱ δὲ ἀθρόον ἐπεισπίπτοντες κατεσθίουσιν.

The crocotta shows up elsewhere as well (Pliny, Aelian, etc).

Wondrous Wednesday: How Sicily Became an Island and Shooting Arrows at the Gods

Paradoxographus Vaticanus, 39-46

39 “Akulios the Roman Historian says that before a cataclysm Sicily was not an island as it is today but it was part of the mainland connected to what later became Italy. It was cut off from the Apennines from a deluge of floods at their roots, and the land was broken at Skullaion and the island was made. This is why that side of Italy is called Rhêgion.”

᾿Ακύλιος ὁ ῾Ρωμαῖος ἱστορικός φησι τὴν Σικελίαν πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ μὴ νῆσον εἶναι ὡς σήμερον, ἀλλ’ ἤπειρον γενέσθαι συνημμένην τῇ ὕστερον ᾿Ιταλίᾳ· ἐκ δὲ τῆς ἐπικλύσεως τῶν ῥευμάτων τῶν ῥιζῶν ἀποσπασθεῖσαν τοῦ ᾿Απεννίνου, κατὰ τὸ Σκύλλαιον ῥαγείσης τῆς ἠπείρου, νῆσον ἀποκαταστῆναι καὶ διὰ τοῦτο ῾Ρήγιον ἀποκληθῆναι τὸ πλευρὸν τῆς ᾿Ιταλίας ἐκεῖνο.

40 “The Persians punish those who bring harm to a pyre or piss in a river wash clean in it with death.”

Πέρσαι τοὺς προσφέροντας τῷ πυρὶ βλάβος ἢ ποταμῷ ἐνουροῦντας ἢ ἐναπονιζομένους θανάτῳ ζημιοῦσιν.

41 “They say that the Getai play drums along with Zeus’ thunder and shoot arrows into the sky to threaten the god.”

Γέτας φασὶ ταῖς τοῦ Διὸς βρονταῖς ἐπιτυμπανίζειν καὶ τοξεύοντας εἰς τὸν ἀέρα ἀπειλεῖν τῷ θεῷ.

42 “Among the Padaioi, an Indian tribe, the wisest of those who are present begin the sacrifices. And he asks from the gods for noting other than a sense of justice.”

᾿Εν Παδαίοις, ᾿Ινδικῷ ἔθνει, ὁ συνετώτατος τῶν παρόντων κατάρχεται τῶν ἱερῶν· αἰτεῖται δὲ παρὰ τῶν θεῶν οὐδὲν ἄλλο πλὴν δικαιοσύνης.

“Alexander the son of Philip ruled the Macedonians for 14 years. He conquered the Persians at the Granicus in his [24th year]. For this reason he used to honor that day especially and sacrified to the gods because it seem that the greatest things were accomplished in that fourth. And if he ever wanted to do something he waited for the fourth.”

43᾿Αλέξανδρος ὁ Φιλίππου τὴν τῶν Μακεδόνων ἀρχὴν <ἦρξεν> τεσσαρεσκαιδέκατος. ἐνίκησε δὲ Πέρσας ἐπὶ Γρανικῷ κδ’· διὸ καὶ τὴν ἡμέραν σφόδρα ἐτίμα καὶ θεοῖς ἔθυεν, ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ τετάρτῃ δηλονότι τὰ μέγιστα κατεπράχθη. καὶ εἴ ποτέ τι δρᾶν ἐβούλετο, περιέμενε τὴν τετράδα.

44 Among the Galataians, whoever flees after committing injustice in the worst ways, resolved it if he gave a horse or a trumpet.”

Παρὰ Γαλάταις ἐάν, <ὅσ>τις τὰ μέγιστα ἀδικήσας κατέφυγεν, ἐπι<δῷ> ἵππον ἢ σάλπιγγα, ἀπελύετο.

45 “These same people, when they are making plans about war, communicate with women and whatever the women decide wins the day. If they are defeated while they battle, they cut off the heads of the women who gave them advice about conducting the war, and they throw them from the land.”

οὗτοι περὶ πολέμου βουλευόμενοι ταῖς γυναιξὶν ἀνακοινοῦνται, καὶ ὅ τι ἂν γνῶσιν αἱ γυναῖκες, τοῦτο κρατεῖ· ἐὰν δὲ ἡττηθῶσι πολεμοῦντες, τῶν γυναικῶν, αἳ συνεβουλεύσαντο πόλεμον ἄρασθαι, τὰς κεφαλὰς ἀποτεμόντες ἔξω ῥίπτουσι
τῆς γῆς.

Image result for medieval manuscript drums
Book of Hours, MS M.1004 fol. 43v -The Morgan Library & Museum

Fantastic Friday 3: Final Adventures in Ethnography

 

Paradoxographus Vaticanus. 56-62 

56 “Among the Carthaginians it is impossible for those who have not served in the army to receive gold tribute. They receive as many payments in perpetuity as expeditions they served on.”

Παρὰ Καρχηδονίοις οὐκ ἔξεστι τοῖς ἀστρατεύτοις φορεῖν ἐνώτιον χρυσοῦν· ὅσας δ’ ἂν στρατεύσωνται στρατείας, τοσαῦτα ἀεὶ φοροῦσιν ἐνώτια.

57 “The Spartans shame/disfigure their elderly men no less than their fathers. And virgins have the same nude training as men do. It is not allowed for foreigners to live in Sparta nor for Spartans to offer them hospitality. These order women to get pregnant by the most well-formed men, both citizens and foreigners.”

Λακεδαιμόνιοι τοὺς γέροντας αἰσχύνονται οὐδὲν ἧττον ἢ πατέρας. γυμνάσια δ’ ὥσπερ ἀνδρῶν ἐστιν, οὕτω καὶ παρθένων. ξένοις δ’ ἐμβιοῦν οὐκ ἔξεστιν ἐν Σπάρτῃ
οὔτε Σπαρτιάταις ξενιτεύειν. οὗτοι ταῖς γυναιξὶν παρακελεύονται ἐκ τῶν εὐειδεστάτων κύειν καὶ ἀστῶν καὶ ξένων.

58 “First of the Greeks, the Cretans were possessing the laws which Minos set down. Minos claimed to have learned them from Zeus after he wandered for nine years over a certain month which is called the “cave of Zeus”. The children of the Cretans are raised in common and brought up hardy with on another. They learn the arts of war, and hunts, and they also practice uphill runs without shoes and they work hard on the pyrrhic dance which Purrikhos invented first.”

Κρῆτες πρῶτοι ῾Ελλήνων νόμους ἔσχον Μίνωος θεμένου· προσεποιεῖτο δὲ Μίνως παρὰ τοῦ Διὸς αὐτοὺς μεμαθηκέναι ἐννέα ἔτη εἴς τι ὄρος φοιτήσας, ὃ Διὸς ἄντρον ἐλέγετο. Οἱ Κρητῶν παῖδες ἀγελάζονται κοινῇ μετ’ ἀλλήλων σκληραγωγούμενοι καὶ τὰ πολέμια διδασκόμενοι καὶ θήρας δρόμους τε ἀνάντεις ἀνυπόδετοι ἀνύοντες καὶ τὴν ἐνόπλιον πυρρίχην ἐκπονοῦντες, ἥντινα πρῶτος εὗρε Πύρριχος.

59 “The Ligues hurl their parents from a cliff when they are no longer useful because of old age.”

Λίγυες τοὺς γονεῖς, ὅταν μηκέτι ὦσι διὰ γῆρας χρήσιμοι, κατακρημνίζουσιν.

60 “The Tauroi, a Skythian tribe, bury the kindest of the friends to the kings along with them. And the king, when a friend dies, cuts a little bit from his ear and takes away more when someone closer dies. When it is one of the closest companions of all, he takes the whole thing.”

<Ταῦροι, Σκυθικὸν ἔθνος, τοῖς βασιλεῦσι τοὺς εὐνουστάτους τῶν φίλων συγκαταθάπτουσιν>. ὁ δὲ βασιλεὺς ἀποθανόντος φίλου μικρόν τι τοῦ ὠτίου ἀποτέμνει, ἀναγκαιοτέρου δὲ τελευτήσαντος πλεῖον ἀφαιρεῖ· ὅταν δὲ ὁ πάντων
εὐνούστατος ἀποθάνῃ, <τὸ ὅλον>.

61 “Some of the Skythians, after they butcher and salt one who has died, leave him out to dry in the sun. After that, they string the meat on a cord and tie it to their own neck. Then, whenever they meet one of their friends, they take out a little dagger,  cut some of the meat and give it to them. They do this until they consume it all.”

Σκυθῶν τινες τὸν τελευτήσαντα κρεονομήσαντες καὶ ἁλίσαντες ξηραίνουσιν ἐν ἡλίῳ· μετὰ ταῦτα δὲ ἐνείραντες ἁρπεδόνι τὰ κρέα ἐξάπτουσι τῷ ἑαυτῶν τραχήλῳ, καὶ μαχαίριον λαβόντες, ᾧ ἂν ἐντύχωσι τῶν φίλων, τεμόντες κρέα διδόασι. καὶ τοῦτο ποιοῦσι μέχρις ἂν πάντα δαπανήσωσιν.

62 “The Athenians when they are completing these [rites] to the grave and they bring all the grain, a sign of the discovery of by them of fruits of all kinds”

᾿Αθηναῖοι τοὺς τελευτήσαντες ἐπὶ τὸν τάφον ἄγοντες καὶ πᾶν ὄσπριον ἐπέφερον, σύμβολον τῆς παρ’ αὐτῶν εὑρέσεως τῶν καρπῶν τῶν ἁπάντων.

Miniature object
BNF Latin 9187 Coutumes de Toulouse, F34v

Fantastic Friday: Adventures in Ethnography

Paradoxographus Palatinus 46-50

46 “The Dardanians, an Illyrian tribe, bathe themselves three times in their lives, when they are born and when they die. When they send an embassy to their enemies, they take a lamb and a branch of a tree. If their enemies accept their treaties, they leave what they brought. If they don’t, they take it back again.”

Δαρδανεῖς, ᾿Ιλλυρικὸν ἔθνος, τρὶς ἐν τῷ βίῳ λούονται, ὅταν γεννῶνται καὶ ὅταν τελευτῶσιν. ὅταν δὲ ἐπικηρυκεύωνται τοῖς πολεμίοις, ἄρνα κομίζουσι καὶ κλάδον δένδρου· καὶ ἐὰν μὲν δέχωνται οἱ πολέμιοι τὰς σπονδάς, καταλείπουσιν ἃ ἐκόμισαν, εἰ δὲ μή, πάλιν αὐτὰ ἀποφέρουσιν.

47 “Some of the Skythians are called man-eaters because they drink from human skulls. They also make handtowels by working the skin of the heads of their enemies. Then they flay the rest of the body with claws and put them on their horses.”

Σκυθῶν οἱ ἀνδροφάγοι λεγόμενοι ἐκ μὲν κρανίων πίνουσιν ἀνθρωπίνων, τὸ δὲ δέρμα τῆς κεφαλῆς τῶν πο-λεμίων ἐργαζόμενοι ποιοῦσι χειρόμακτρον, τὸ δὲ λοιπὸν σῶμα ἐκδείραντες σὺν τοῖς ὄνυξιν ἐπιβάλλουσιν ἐπὶ τοὺς ἵππους.

48 “The Sauromatai dine for three days until they are full. They obey women in everything and themselves wear female vestments. If any of their enemies flee to the fire of their hearth and darken their forehead with ashes, they no longer harm them, as if they were a household slave. They do not allow a virgin to settle down with a man before she kills an enemy.”

Σαυρομάται διὰ τριῶν ἡμερῶν σιτοῦνται εἰς πλήρωσιν. ταῖς γυναιξὶ δὲ πάντα πείθονται, καὶ αὐτοὶ δὲ φοροῦσι γυναικεῖαν ἐσθῆτα. ἐὰν δέ τις τῶν πολεμίων
καταφύγῃ πρὸς τῷ ἐπὶ τῆς ἑστίας πυρὶ καὶ τοῖς ἄνθραξι τὸ πρόσωπον μολύνῃ, οὐκέτι αὐτόν, ὡς οἰκέτην, ἀδικοῦσιν. παρθένον δὲ οὐ πρότερον συνοικίζουσιν εἰς ἄνδρα, πρὶν ἂν πολέμιον κτάνῃ.

49 “Among the Phrygians, if someone kills a farming ox or steals some of the equipment for farming, he is punished with death.”

Παρὰ Φρυξίν, ἐάν τις γεωργὸν βοῦν ἀποκτείνῃ ἢ σκεῦος τῶν περὶ τὴν γεωργίαν κλέψῃ, θανάτῳ ζημιοῦται.

50 “The Lykioi honor women more than men and are named from the mother not the father. They leave their inheritance to daughters not to sons. If anyone who is free is caught stealing, he becomes a slave. They do not provide witnesses in trials immediately, but after a month.”

Λύκιοι τὰς γυναῖκας μᾶλλον ἢ τοὺς ἄνδρας τιμῶσι καὶ καλοῦνται μητρόθεν, οὐ πατρόθεν· τὰς δὲ κληρονομίας ταῖς θυγατράσιν ἀπολείπουσιν, οὐ τοῖς υἱοῖς. ὃς δ’ ἂν ἐλεύθερος ἁλῷ κλέπτων, δοῦλος γίνεται. τὰς δὲ μαρτυρίας ἐν ταῖς δίκαις οὐκ εὐθὺς παρέχονται, ἀλλὰ μετὰ μῆνα.

Image result for medieval manuscript phrygians
KBR Ms.9961-62 Peterborough Psalter Folio 091v