Harmless, Useless Sophistry

Diogenes Laertius, Lives of the Eminent Philosophers  [Chrysippus] 7.7

“If someone is in Megara he is not in Athens. If a body is in Megara there is nobody in Athens. If you say something, then something moves through your mouth. So, you say “wagon”. And then a wagon moves through your mouth. Also, if you did not lose anything, then you have it. You never lost horns, so you have horns.” Some say Euboulides said this.”

“εἴ τίς ἐστιν ἐν Μεγάροις, οὐκ ἔστιν ἐν Ἀθήναις· ἄνθρωπος δ᾿ ἐστὶν ἐν Μεγάροις· οὐκ ἄρ᾿ ἐστὶν ἄνθρωπος ἐν Ἀθήναις.” καὶ πάλιν· “εἴ τι λαλεῖς, τοῦτο διὰ τοῦ στόματός σου διέρχεται· ἅμαξαν δὲ λαλεῖς· ἅμαξα ἄρα διὰ τοῦ στόματός σου διέρχεται.” καί· “εἴ τι οὐκ ἀπέβαλες, τοῦτ᾿ ἔχεις· κέρατα δ᾿ οὐκ ἀπέβαλες· κέρατ᾿ ἄρ᾿ ἔχεις.” οἱ δ᾿ Εὐβουλίδου τοῦτό φασι.

Seneca, Moral Epistle 45.8

“Again, the one who is asked whether he has horns is not so foolish as to search his own brow nor also so incompetent or limited that you may persuade him that he doesn’t know this with that most sophisticated logic. These kinds of things deceive without harm in the same way as the dice and cup of a juggler in which the deception itself entertains me. But explain how the trick works, and I lose my interest. I say that same thing about these word tricks, for by what name might I better call sophistries? They are harmless if you don’t understand them, and useless if you do.”

Ceterum qui interrogatur, an cornua habeat, non est tam stultus, ut frontem suam temptet, nec rursus tam ineptus aut hebes, ut ne sciat tu illi subtilissima collectione persuaseris. Sic ista sine noxa decipiunt, quomodo praestigiatorum acetabula et calculi, in quibus me fallacia ipsa delectat. Effice, ut quomodo fiat intellegam; perdidi usum. Idem de istis captionibus dico; quo enim nomine potius sophismata appellem? Nec ignoranti nocent nec scientem iuvant.

Image result for Ancient Roman Philosophy paradox
Bronze head of a Philosopher from a shipwreck near Antikythera

Politics Getting You Down? Here’s a Pep-talk from Cicero

Cicero, Paradoxa Stoicorum: paradox 2: That having virtue is enough for being happy

“No one can be really happy if they rely wholly on themselves and value everything with themselves alone. But those whose reasoning and hope depend entirely on fortune cannot have anything certain—nothing possessed can be expected to last for more than a solitary day.

Threaten that kind of person, should you find one, with these threats of death and exile. In truth, whatever will happen in so thankless a state will happen whether I am protesting or resisting or not. What have I labored over or what have I done or what of my worries and thoughts passing throughout the night, If I have actually accomplished or pursued nothing to put me in a state that rashness of fate or injuries to my friends cannot weaken? Do you threaten death so that I will completely withdraw from humankind or exile so I may abandon the wicked? Death is terrible to those who lose everything along with life but not for those whose praise can never die. Exile is dreadful to those whose home is a mere boundary line but not to those who think that the whole world is one city.”

Nemo potest non beatissimus esse qui est totus aptus ex sese quique in se uno sua ponit omnia; cui spes omnis et ratio et cogitatio pendet ex fortuna, huic nihil potest esse certi, nihil quod exploratum habeat permansurum sibi unum diem. Eum tu hominem terreto, si quem eris nactus, istis mortis aut exilii minis; mihi vero quidquid acciderit in tam ingrata civitate ne recusanti quidem evenerit, non modo non repugnanti, Quid enim ego laboravi aut quid egi aut in quo evigilaverunt curae et cogitationes meae, si quidem nihil peperi tale nihil consecutus sum ut in eo statu essem quem neque fortunae temeritas neque inimicorum labefactaret iniuria? Mortemne mihi minitaris ut omnino ab hominibus, an exilium ut ab improbis demigrandum sit? Mors terribilis est eis quorum cum vita omnia exstinguuntur, non eis quorum laus emori non potest, exilium autem illis quibus quasi circumscriptus est habitandi locus, non eis qui omnem orbem terrarum unam urbem esse ducunt.

Cicero, copy by Bertel Thorvaldsen 1799-1800 of Roman bust

You’ve Heard of Zeno’s Paradox, But What about his Dilemma?

Aristotle, Physics 209a

“In addition to this, if something is one of those things that exists, where can it exist? For Zeno’s dilemma asks this kind of question: if everything which is exists in a place, then it is clear that the place is part of a place too and this problem persists endlessly.

Wait, there’s more: if every body is in a place, then the body is also in the entire place. How, then, are were to talk about things that increase and grow? For, based on what we have said, it would be necessary for the place to expand as well so that the space may be neither smaller nor greater than the thing which occupies it.

Because of these arguments we are necessarily in a state of confusion not only about what [a place] is but whether it even exists.”

Ἔτι δὲ καὶ αὐτὸς εἰ ἔστι τι τῶν ὄντων, ποῦ ἔσται; ἡ γὰρ Ζήνωνος ἀπορία ζητεῖ τινα λόγον· εἰ γὰρ πᾶν τὸ ὂν ἐν τόπῳ, δῆλον ὅτι καὶ τοῦ τόπου τόπος ἔσται, καὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον πρόεισιν.

Ἔτι ὥσπερ ἅπαν σῶμα ἐν τόπῳ, οὕτω καὶ ἐν τόπῳ ἅπαντι σῶμα· πῶς οὖν ἐροῦμεν περὶ τῶν αὐξανομένων; ἀνάγκη γὰρ ἐκ τούτων συναύξεσθαι τὸν τόπον αὐτοῖς, εἰ μήτ᾿ ἐλάττων μήτε μείζων ὁ τόπος ἑκάστου.

Διὰ μὲν οὖν τούτων οὐ μόνον τί ἐστιν, ἀλλὰ καὶ εἰ ἔστιν, ἀπορεῖν ἀναγκαῖον

[The paradox/dilemma thing is a bit of a misdirection: Zeno actually had multiple paradoxes]. This is funny:

Found here

Also, it has been a few months, but I find myself laughing about this every few days:

Madness to Grieve for One Who Cannot Grieve

Seneca, De Consolatione ad Polybium 9

“Do I grieve for myself or the one who died? If I grieve for me, this torment of emotion is useless and sorrow—excused only because it is honorable—begins to depart from duty when it aims for advantage. Nothing fits a good person less than to make grief for a brother an issue of calculation.

If I grieve on his account, then one of the following two judgments must be true. For, if the dead have no feeling at all, then my brother has escaped the misfortunes of life and has returned to that place where he was before he was born where he is free of every evil, he fears nothing, desires nothing, endures nothing. What madness this is to never stop grieving for someone who will never grieve again?”

“Utrumne meo nomine doleo an eius qui decessit? Si meo, perit indulgentiae iactatio et incipit dolor hoc uno excusatus, quod honestus est, cum ad utilitatem respicit, a pietate desciscere; nihil autem minus bono viro convenit quam in fratris luctu calculos ponere. Si illius nomine doleo, necesse est alterutrum ex his duobus esse iudicem. Nam si nullus defunctis sensus superest, evasit omnia frater meus vitae incommoda et in eum restitutus est locum, in quo fuerat antequam nasceretur, et expers omnis mali nihil timet, nihil cupit, nihil patitur. Quis iste furor est pro eo me numquam dolere desinere, qui numquam doliturus est?

 

Talking Heads, “This Must be The Place (Naive Melody)

“…There was a time before we were born
If someone asks, this is where I’ll be…”

 

Image result for Ancient Greek hero vase

Harmless, Useless Sophistry

Diogenes Laertius, Lives of the Eminent Philosophers  [Chrysippus] 7.7

“If someone is in Megara he is not in Athens. If a body is in Megara there is nobody in Athens. If you say something, then something moves through your mouth. So, you say “wagon”. And then a wagon moves through your mouth. Also, if you did not lose anything, then you have it. You never lost horns, so you have horns.” Some say Euboulides said this.”

“εἴ τίς ἐστιν ἐν Μεγάροις, οὐκ ἔστιν ἐν Ἀθήναις· ἄνθρωπος δ᾿ ἐστὶν ἐν Μεγάροις· οὐκ ἄρ᾿ ἐστὶν ἄνθρωπος ἐν Ἀθήναις.” καὶ πάλιν· “εἴ τι λαλεῖς, τοῦτο διὰ τοῦ στόματός σου διέρχεται· ἅμαξαν δὲ λαλεῖς· ἅμαξα ἄρα διὰ τοῦ στόματός σου διέρχεται.” καί· “εἴ τι οὐκ ἀπέβαλες, τοῦτ᾿ ἔχεις· κέρατα δ᾿ οὐκ ἀπέβαλες· κέρατ᾿ ἄρ᾿ ἔχεις.” οἱ δ᾿ Εὐβουλίδου τοῦτό φασι.

Seneca, Moral Epistle 45.8

“Again, the one who is asked whether he has horns is not so foolish as to search his own brow nor also so incompetent or limited that you may persuade him that he doesn’t know this with that most sophisticated logic. These kinds of things deceive without harm in the same way as the dice and cup of a juggler in which the deception itself entertains me. But explain how the trick works, and I lose my interest. I say that same thing about these word tricks, for by what name might I better call sophistries? They are harmless if you don’t understand them, and useless if you do.”

Ceterum qui interrogatur, an cornua habeat, non est tam stultus, ut frontem suam temptet, nec rursus tam ineptus aut hebes, ut ne sciat tu illi subtilissima collectione persuaseris. Sic ista sine noxa decipiunt, quomodo praestigiatorum acetabula et calculi, in quibus me fallacia ipsa delectat. Effice, ut quomodo fiat intellegam; perdidi usum. Idem de istis captionibus dico; quo enim nomine potius sophismata appellem? Nec ignoranti nocent nec scientem iuvant.

Image result for Ancient Roman Philosophy paradox
Bronze head of a Philosopher from a shipwreck near Antikythera