“Greetings to My Sister”: A Letter Home

This is from the Loeb collection of private papyri. Hhere’s a link to the text on line

B.G.U. 7.1680 (CE 2nd Century?=Trismegistos 30955)

“Isis sends her mother the most greetings. I make a prayer for you each day before lord Sarapis and the gods who are with him.

I want to tell you that I made it safely and well to Alexandria in four days. I send greetings to my sister and her children, and Elouath and his wife, as well as Diokorous and her husband and son and Tamalis and her husband and son, and Hêron and Ammonarion and her children and her husband and Sanpat and her children. If Aiôn wants to join the army, have him come. For everyone is joining the army.

I pray for you and everyone in the house to be well.

Your daughter, Isis

Ἶσεις Θερμουθίῳ τῇ μητρὶ πλεῖστα χαίρειν. τὸ προσκύνημά σου ποιῶ καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν παρὰ τῷ κυρίῳ [Σ]αράπιδι καὶ τοῖς συννάοις θεοῖς. γεινώσκειν σε θέλω ὅτι εὖ καὶ καλῶς γέγονα εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἐν τέσσαρσι ἡμέραις. ἀσπάζομαι τὴν ἀδε[λ]φήν μο[υ] καὶ τὰ παιδία καὶ Ἐλουᾶθ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ Διοσκοροῦν καὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὰ παιδία καὶ Τ[ά]μαλιν καὶ τὸν 7ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὸν υἱὸν καὶ Ἥρωνα καὶ Ἀμμωνάριον καὶ τὰ παιδία αὐτῆς καὶ τὸν ἄνδρα καὶ Σανπὰτ καὶ τὰ παιδία αὐτῆς. καὶ ἐὰν θελήσῃ Ἀΐων στρατεύσασθαι, ἐρχέσθω· στρατεύονται γὰρ πάντες. ἐρρῶσθαι ⟦σε⟧ ὑμᾶς εὔχομαι πανοικί.
Verso: – – – π](αρὰ) Ἴσειτος θυγατρός.

Here’s a picture of the letter (again, thanks to @graham_claytor)

papyrus page with legible writing; tattered bottom edge
This is a different letter.

Cries of Unexpected Joy

a fragment with limited context

Anonymous, Papiri Greci e Latini, x. 1932, no. 1181, p. 169. 7-23

“When a wave carried from Troy
[a vessel made] of many trees,
Some god announced that one [person]
Would stay there….
But the other would escape
Ruinous death.

Cries went up to the sky
In great numbers in response
To the unexpected joy.

The song of men [restrained]
On their seats was not unheard,
And the young girls prayed aloud
Ie, ie…”

μάλ᾿ ἔγε[ιρε] τοι[α]ύτα φάτις
ἐπεὶ δοκ[. . .]κια[. .]ν
ἐπεὶ πολυ[δεν]δρέ[ω]ν αι[.]ων
κῦμα πό[ρευσ᾿] ἀπ᾿ Ἰλίου
θεῶν τι[ς ἀ]μ-
εἶπε τὸν μὲν
αὖθι μένεῖν . . . . .]ερ[ . ]μιδι
τὸν δ᾿ οὐλόμε[νον . .]ειμεν
προφυγεῖν θά[νατ]ον.
ἐ]πασσύτεραι δ᾿ ἰα[χαὶ
οὐρανὸν ἷξον [
ἀέλπτωι περὶ χάρ[μα]τι [
οὐδ᾿ ἀνδρῶν
θώκοισι μετε[. . . .]τω[ν μέλος
ἄναυδον ἦν,
νέαι δ᾿ ἐπεύχο[ν]τ[ο . . .]λλαι
ἰὴ ἰή.

Color image close up of a Grek vase showing a ship with sail opened, men at oar rowing, and a prominent figure steering
On the internal surface, around the rim, four ships. Cemetery of Ancient Thera. 3rd quarter of the 6th cent. BC Archaeological Museum of Thera. [Wikimedia Commons]

Another Casualty of Childbirth

Amyntas, Lit. Pap. 107 = P.Oxy iv.1904

Tell me, woman, who you are, who is your father, and your country.
What kind of great sickness did you die from?

“Stranger, my name is Praksô, and I am Samian
My father was Calliteles and I died giving birth”

Who provided for your tomb? “Theocritus, the man
To whom they married me.” What age did you reach?

“I was three-times-seven plus one.” Were you then childless”
“No, but I left a three year-old child in my home.”

φράζε, γύναι, τίς ἐοῦσα καὶ ἐκ τίνος, εἰπέ τε πάτρην,
καὶ ποίας ἔθανες νούσου ὑπ᾿ ἀργαλέης.
οὔνομα μὲν Πραξὼ Σαμίη, ξένε, ἐκ δὲ γονῆος
Καλλιτέλευς γενόμαν, ἀλλ᾿ ἔθανον τοκετῶι.
τίς δὲ τάφον στάλωσε; Θεόκριτος, ὧι με σύνευνον
ἀνδρὶ δόσαν. ποίην δ᾿ ἦλθες ἐς ἡλικίην;
ἑπταέτις τρὶς ἑνὸς γενόμαν ἔτι. ἦ ῥά γ᾿ἄτεκνος;
οὔκ, ἀλλὰ τριετῆ παῖδα δόμωι λιπόμαν.

Image result for medieval manuscript childbirth
Royal_ms_16_g_viii_f032r_detail

The Broken Hopes of a Once Prosperous Life

From “An Old Woman’s Lament” [=P. Oxy. xv. 1921, no. 1794, p. 110 = LCL 360 122] 7-21

“…My life’s hopes are shattered
My home makes a hollow sound.
Luck turns for different people at random.

Wealth’s ‘right’ is just like the fall of dice–
A toss brings people good fortune on different days.
They fall for a good man and make a poor man wealthy
And sometimes they make the rich man poor.

This is how fortune alights on turning wings
Bringing luck up and down the ranks of people.

You know that I have shared food and drink with many
And in days past I was not an outcast.
My field was deep with grain and so was the threshing floor;
We had many sheep, but this plague has destroyed it all.

And so I drag myself around this crowded city
A beggar with no one to care for me.”

] ἐλπωραὶ δ᾿ ἐάγησαν
ἡμετέρης βιοτῆ[ς, αὖ]ον δέ μοι οἶκος ἀυτεῖ.
ἄλλοτε γὰρ ἄλλο[ι]ς ὄλβ[ο]υ λάχος ἀνθρώποισιν·
οἵη τοι πεσσοῖο δίκη, το[ι]ήδε καὶ ὄλβου·
πεσσ[ὸ]ς ἀμειβόμενος [π]οτὲ μὲν το[ῖς, ἄ]λλοτετοῖσι[ν
εἰς ἀγαθὸν πίπ[τει] καὶ ἀφνεὸν αἶψα τίθησι
πρόσθεν ἀνολβείοντ᾿, εὐηφενεόντ[α] δ᾿ ἄνολβον·
τοῖος διν(η)τῆσι περ[ιστ]ρέφεται πτερύγεσσιν
ὄ]λβος ἐπ᾿ ἀνθρώπους [ἄλ]λον δ᾿ ἐξ ἄλ[λο]υ ὀφέλλει.
ἡ δ᾿ αὐ[τ]ὴ πολέεσσι π[οτὸ]ν καὶ σῖτον ὄρεξα
τὴν ὁράας, ἐπεὶ οὔτι λιπ[ερ]νῆτις πάρος ἦα,
ἔσκε δέ μοι νειὸς βαθυλ[ή]ιος, ἔσκεν ἀ[λ]ωή,
πολλὰ δέ μοι μῆλ᾿ ἔσκε, [τ]ὰ μὲν διὰ πάντα κέδασσεν
ἥδ᾿ ὀλοὴ βούβρωστις, ἐγὼ δ᾿ ἀκόμιστο[ς ἀ]λῆτις
ὧ]δέ ποθι πλήθουσαν ἀνὰ πτόλιν ε[. . . ἕ]ρπω

“The story of a fallen woman. IV.” Christoffer Vilhelm Eckersberg 1808

“Greetings to My Sister”: A Letter Home

This is from the Loeb collection of private papyri. Thanks to .@graham_claytor, here’s a link to the text on line

B.G.U. 7.1680 (CE 2nd Century?=Trismegistos 30955)

“Isis sends her mother the most greetings. I make a prayer for you each day before lord Sarapis and the gods who are with him.

I want to tell you that I made it safely and well to Alexandria in four days. I send greetings to my sister and her children, and Elouath and his wife, as well as Diokorous and her husband and son and Tamalis and her husband and son, and Hêron and Ammonarion and her children and her husband and Sanpat and her children. If Aiôn wants to join the army, have him come. For everyone is joining the army.

I pray for you and everyone in the house to be well.

Your daughter, Isis

Ἶσεις Θερμουθίῳ τῇ μητρὶ πλεῖστα χαίρειν. τὸ προσκύνημά σου ποιῶ καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν παρὰ τῷ κυρίῳ [Σ]αράπιδι καὶ τοῖς συννάοις θεοῖς. γεινώσκειν σε θέλω ὅτι εὖ καὶ καλῶς γέγονα εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἐν τέσσαρσι ἡμέραις. ἀσπάζομαι τὴν ἀδε[λ]φήν μο[υ] καὶ τὰ παιδία καὶ Ἐλουᾶθ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ Διοσκοροῦν καὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὰ παιδία καὶ Τ[ά]μαλιν καὶ τὸν 7ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὸν υἱὸν καὶ Ἥρωνα καὶ Ἀμμωνάριον καὶ τὰ παιδία αὐτῆς καὶ τὸν ἄνδρα καὶ Σανπὰτ καὶ τὰ παιδία αὐτῆς. καὶ ἐὰν θελήσῃ Ἀΐων στρατεύσασθαι, ἐρχέσθω· στρατεύονται γὰρ πάντες. ἐρρῶσθαι ⟦σε⟧ ὑμᾶς εὔχομαι πανοικί.
Verso: – – – π](αρὰ) Ἴσειτος θυγατρός.

Here’s a picture of the letter (again, thanks to @graham_claytor)

papyrus page with legible writing; tattered bottom edge
This is a different letter.

An Epitaph for a Dog

Literary Papyri, 109.2

“A dog is interred beneath this marker—
Tauron who was not undone when faced with a killer.
For he encountered a boar in direct combat-
It could not be passed as it puffed out its jaw
And drove a furrow in his chest as it dripped with white foam.
But the dog struck two feet into its back
And grabbed the bristling beast in the middle of its chest
And drove it down into the ground—he made a gift
Of the beast to Hades and died himself, as is the custom for an Indian.
He saved the life of Zenon, the hunter he followed.
So he is buried here beneath this light dust.”

σκύλαξ ὁ τύμβωι τῶιδ᾿ ὕπ᾿ ἐκτερισμένος
Ταύρων, ἐπ᾿ αὐθένταισιν οὐκ ἀμήχανος·
κάπρωι γὰρ ὡς συνῆλθεν ἀντίαν ἔριν,
ὁ μέν τις ὡς ἄπλατος οἰδήσας γένυν
5στῆθος κατηλόκιζε λευκαίνων ἀφρῶι,
ὁ δ᾿ ἀμφὶ νώτωι δισσὸν ἐμβαλὼν ἴχνος
ἐδράξατο φρίσσοντος ἐκ στέρνων μέσων
καὶ γᾶι συνεσπείρασεν· Ἀίδαι δὲ δοὺς
τὸν αὐτόχειρ᾿ ἔθναισκεν, Ἰνδὸν ὡς νόμος.
σώιζων δὲ τὸν κυναγὸν ὧι παρείπετο
Ζήνων᾿ ἐλαφρᾶι τᾶιδ᾿ ὑπεστάλη κόνει.

From the Medieval Bestiary

“Greetings to My Sister”: A Letter Home

This is from the Loeb collection of private papyri. Thanks to .@graham_claytor, here’s a link to the text on line

B.G.U. 7.1680 (CE 2nd Century?=Trismegistos 30955)

“Isis sends her mother the most greetings. I make a prayer for you each day before lord Sarapis and the gods who are with him.

I want to tell you that I made it safely and well to Alexandria in four days. I send greetings to my sister and her children, and Elouath and his wife, as well as Diokorous and her husband and son and Tamalis and her husband and son, and Hêron and Ammonarion and her children and her husband and Sanpat and her children. If Aiôn wants to join the army, have him come. For everyone is joining the army.

I pray for you and everyone in the house to be well.

Your daughter, Isis

Ἶσεις Θερμουθίῳ τῇ μητρὶ πλεῖστα χαίρειν. τὸ προσκύνημά σου ποιῶ καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν παρὰ τῷ κυρίῳ [Σ]αράπιδι καὶ τοῖς συννάοις θεοῖς. γεινώσκειν σε θέλω ὅτι εὖ καὶ καλῶς γέγονα εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἐν τέσσαρσι ἡμέραις. ἀσπάζομαι τὴν ἀδε[λ]φήν μο[υ] καὶ τὰ παιδία καὶ Ἐλουᾶθ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ Διοσκοροῦν καὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὰ παιδία καὶ Τ[ά]μαλιν καὶ τὸν 7ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὸν υἱὸν καὶ Ἥρωνα καὶ Ἀμμωνάριον καὶ τὰ παιδία αὐτῆς καὶ τὸν ἄνδρα καὶ Σανπὰτ καὶ τὰ παιδία αὐτῆς. καὶ ἐὰν θελήσῃ Ἀΐων στρατεύσασθαι, ἐρχέσθω· στρατεύονται γὰρ πάντες. ἐρρῶσθαι ⟦σε⟧ ὑμᾶς εὔχομαι πανοικί.
Verso: – – – π](αρὰ) Ἴσειτος θυγατρός.

Here’s a picture of the letter (again, thanks to @graham_claytor)

papyrus page with legible writing; tattered bottom edge
This is a different letter.

An Epitaph for a Dog

Literary Papyri, 109.2

“A dog is interred beneath this marker—
Tauron who was not undone when faced with a killer.
For he encountered a boar in direct combat-
It could not be passed as it puffed out its jaw
And drove a furrow in his chest as it dripped with white foam.
But the dog struck two feet into its back
And grabbed the bristling beast in the middle of its chest
And drove it down into the ground—he made a gift
Of the beast to Hades and died himself, as is the custom for an Indian.
He saved the life of Zenon, the hunter he followed.
So he is buried here beneath this light dust.”

σκύλαξ ὁ τύμβωι τῶιδ᾿ ὕπ᾿ ἐκτερισμένος
Ταύρων, ἐπ᾿ αὐθένταισιν οὐκ ἀμήχανος·
κάπρωι γὰρ ὡς συνῆλθεν ἀντίαν ἔριν,
ὁ μέν τις ὡς ἄπλατος οἰδήσας γένυν
5στῆθος κατηλόκιζε λευκαίνων ἀφρῶι,
ὁ δ᾿ ἀμφὶ νώτωι δισσὸν ἐμβαλὼν ἴχνος
ἐδράξατο φρίσσοντος ἐκ στέρνων μέσων
καὶ γᾶι συνεσπείρασεν· Ἀίδαι δὲ δοὺς
τὸν αὐτόχειρ᾿ ἔθναισκεν, Ἰνδὸν ὡς νόμος.
σώιζων δὲ τὸν κυναγὸν ὧι παρείπετο
Ζήνων᾿ ἐλαφρᾶι τᾶιδ᾿ ὑπεστάλη κόνει.

From the Medieval Bestiary

“Greetings to My Sister”: A Letter Home

This is from the Loeb collection of private papyri. Thanks to .@graham_claytor, here’s a link to the text on line

B.G.U. 7.1680 (CE 2nd Century?=Trismegistos 30955)

“Isis sends her mother the most greetings. I make a prayer for you each day before lord Sarapis and the gods who are with him.

I want to tell you that I made it safely and well to Alexandria in four days. I send greetings to my sister and her children, and Elouath and his wife, as well as Diokorous and her husband and son and Tamalis and her husband and son, and Hêron and Ammonarion and her children and her husband and Sanpat and her children. If Aiôn wants to join the army, have him come. For everyone is joining the army.

I pray for you and everyone in the house to be well.

Your daughter, Isis

Ἶσεις Θερμουθίῳ τῇ μητρὶ πλεῖστα χαίρειν. τὸ προσκύνημά σου ποιῶ καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν παρὰ τῷ κυρίῳ [Σ]αράπιδι καὶ τοῖς συννάοις θεοῖς. γεινώσκειν σε θέλω ὅτι εὖ καὶ καλῶς γέγονα εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἐν τέσσαρσι ἡμέραις. ἀσπάζομαι τὴν ἀδε[λ]φήν μο[υ] καὶ τὰ παιδία καὶ Ἐλουᾶθ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ Διοσκοροῦν καὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὰ παιδία καὶ Τ[ά]μαλιν καὶ τὸν 7ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὸν υἱὸν καὶ Ἥρωνα καὶ Ἀμμωνάριον καὶ τὰ παιδία αὐτῆς καὶ τὸν ἄνδρα καὶ Σανπὰτ καὶ τὰ παιδία αὐτῆς. καὶ ἐὰν θελήσῃ Ἀΐων στρατεύσασθαι, ἐρχέσθω· στρατεύονται γὰρ πάντες. ἐρρῶσθαι ⟦σε⟧ ὑμᾶς εὔχομαι πανοικί.
Verso: – – – π](αρὰ) Ἴσειτος θυγατρός.

Here’s a picture of the letter (again, thanks to @graham_claytor)

papyrus page with legible writing; tattered bottom edge
This is a different letter.

“Greetings to My Sister”: A Letter Home

This is from the Loeb collection of private papyri. Thanks to .@graham_claytor, here’s a link to the text on line

B.G.U. 7.1680 (CE 2nd Century?=Trismegistos 30955)

“Isis sends her mother the most greetings. I make a prayer for you each day before lord Sarapis and the gods who are with him.

I want to tell you that I made it safely and well to Alexandria in four days. I send greetings to my sister and her children, and Elouath and his wife, as well as Diokorous and her husband and son and Tamalis and her husband and son, and Hêron and Ammonarion and her children and her husband and Sanpat and her children. If Aiôn wants to join the army, have him come. For everyone is joining the army.

I pray for you and everyone in the house to be well.

Your daughter, Isis

Ἶσεις Θερμουθίῳ τῇ μητρὶ πλεῖστα χαίρειν. τὸ προσκύνημά σου ποιῶ καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν παρὰ τῷ κυρίῳ [Σ]αράπιδι καὶ τοῖς συννάοις θεοῖς. γεινώσκειν σε θέλω ὅτι εὖ καὶ καλῶς γέγονα εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἐν τέσσαρσι ἡμέραις. ἀσπάζομαι τὴν ἀδε[λ]φήν μο[υ] καὶ τὰ παιδία καὶ Ἐλουᾶθ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ Διοσκοροῦν καὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὰ παιδία καὶ Τ[ά]μαλιν καὶ τὸν 7ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὸν υἱὸν καὶ Ἥρωνα καὶ Ἀμμωνάριον καὶ τὰ παιδία αὐτῆς καὶ τὸν ἄνδρα καὶ Σανπὰτ καὶ τὰ παιδία αὐτῆς. καὶ ἐὰν θελήσῃ Ἀΐων στρατεύσασθαι, ἐρχέσθω· στρατεύονται γὰρ πάντες. ἐρρῶσθαι ⟦σε⟧ ὑμᾶς εὔχομαι πανοικί.
Verso: – – – π](αρὰ) Ἴσειτος θυγατρός.

Here’s a picture of the letter (again, thanks to @graham_claytor)

papyrus page with legible writing; tattered bottom edge
This is a different letter.