Quiet Old Age and Divine Luck

Pindar, Nemean 9.41-47

“On different days I will speak
Of the things done on the dry earth
And its neighboring sea.

Our life grows quiet near old age
From labors done in youth
And with justice.

Let this wondrous luck be seen as a gift from the gods.
If someone gains a good reputation alongside wealth,
There’s no more distant a promontory
Where a mortal can plant their feet.”

τὰ δ᾿ ἄλλαις ἁμέραις
πολλὰ μὲν ἐν κονίᾳ
χέρσῳ, τὰ δὲ γείτονι πόντῳ φάσομαι.
ἐκ πόνων δ᾿, οἳ σὺν νεότατι γένωνται
σύν τε δίκᾳ, τελέθει πρὸς γῆρας αἰὼν ἡμέρα.
ἴστω λαχὼν πρὸς δαιμόνων θαυμαστὸν ὄλβον.
εἰ γὰρ ἅμα κτεάνοις πολλοῖς ἐπίδοξον ἄρηται
κῦδος, οὐκ ἔστι πρόσωθεν θνατὸν ἔτι σκοπιᾶς
ἄλλας ἐφάψασθαι ποδοῖν.

Oil painting with a cliff at either side and whitecapped waves over rocks in the middle
Sunrise, by Fujishima Takeji, Hiroshima Museum of Art, Hiroshima, Hiroshima, Japan

Leaving Life From an Inn, Not a Home

Cicero De Senectute, 84

“Even if some god should permit that I would return to the time of my birth from this age, I would sternly refuse–for, truly, I do not wish to restart as if to retrace a race run from the finish line to the starting post.

What attraction does life have? Or, rather, what labor does it lack? Let it have clear charm–even still, it must have either satiety or a conclusion. It is not my purpose to deplore life as many–even learned men–have often done. And I do not regret that I have lived, because I lived in a such a way that I do not believe I was pointlessly born.  And I am leaving life as if from an inn, not a home. For nature has given us a way-station for a brief delay, not to permanently reside.”

Et si quis deus mihi largiatur ut ex hac aetate repuerascam et in cunis vagiam, valde recusem, nec vero velim quasi decurso spatio ad carceres a calce revocari. Quid habet enim vita commodi? Quid non potius laboris? Sed habeat sane; habet certe tamen aut satietatem aut modum. Non libet enim mihi deplorare vitam, quod multi et ei docti saepe fecerunt, neque me vixisse paenitet, quoniam ita vixi, ut non frustra me natum existimem, et ex vita ita discedo tamquam ex hospitio, non tamquam e domo; commorandi enim natura divorsorium nobis, non habitandi dedit.

This last bit made me think of Lucretius:

De Rerum Natura, 3.970-971

“Thus one thing never ceases to arise from another,
and life is given to no one for ownership, but to all for rent.”

sic aliud ex alio numquam desistet oriri
vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu

Image result for medieval manuscript de senectute

Don’t Stop Thinking about…Tomorrow?

Simonides, Fr. 20

“As long as any person holds on to the beloved flower of youth,
Their heart is light, because they imagine many things are endless.
No one young thinks they will grow old and die.
The healthy person doesn’t spare a thought for sickness either.

Fools have minds like this, because they don’t understand
That mortals have only a short time for youth and life too.
You, learn these things and hold on to the end of your time,
Taking pleasure in the good things in your mind.”

θνητῶ⎦ν δ’ ὄ⎣φρα τις⎦ ἄνθος ἔχη⎣ι πολυήρατον ἥβης,
κοῦφο⎦ν ἔχω⎣ν θυμ⎦ὸν πόλλ’ ἀτέλεσ⎣τα νοεῖ·
οὔ⎦τε γὰρ ἐλπ⎣ίδ’ ἔχ⎦ει γηρασέμεν ⎣οὔτε θανεῖσθαι,
οὐδ’, ὑ⎦γιὴς ὅτα⎣ν ἦι, φ⎦ροντίδ’ ἔχει κ⎣αμάτου.
νή⎦πιοι, οἷς ταύ⎣τηι⎦ κεῖται νόος, ο⎣ὐδὲ ἴσασιν
ὡς χρό⎦νος ἔ⎣σθ’ ἥβη⎦ς καὶ βιότου ὀλ⎣ίγος
θνη⎦τοῖς. ἀλλὰ ⎣σὺ⎦ ταῦτα μαθὼν ⎣βιότου ποτὶ τέρμα
ψυχῆι τῶν⎦ ἀγαθῶν τλῆθι χα⎣ριζόμενος.

A cleaner version of the text:

θνητῶν δ’ ὄφρα τις ἄνθος ἔχῃ πολυήρατον ἥβης,
κοῦφον ἔχων θυμὸν πόλλ’ ἀτέλεστα νοεῖ.
οὔτε γὰρ ἐλπίδ’ ἔχει γηρασέμεν οὐδὲ θανεῖσθαι,
οὐδ’ ὑγιὴς ὅταν ᾖ, φροντίδ’ ἔχει καμάτου.
νήπιοι, οἷς ταύτῃ κεῖται νόος· οὐδὲ ἴσασιν
ὡς χρόνος ἔσθ’ ἥβης καὶ βιότοι’ ὀλίγος
θνητοῖς· ἀλλὰ σὺ ταῦτα μαθὼν βιότου ποτὶ τέρμα
ψυχῇ τῶν ἀγαθῶν τλῆθι χαριζόμενος.

N.B.This fragment is preserved in Stobaeus’ Extracts, under a section entitled “Concerning life, that it is brief and cheap and full of worry” ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ, ΟΤΙ ΒΡΑΧΥΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΩΝ ΑΝΑΜΕΣΤΟΣ.

Edvard Munch, “Old age” 1908

Leaving Life From an Inn, Not a Home

Cicero De Senectute, 84

“Even if some god should permit that I would return to the time of my birth from this age, I would sternly refuse–for, truly, I do not wish to restart as if to retrace a race run from the finish line to the starting post.

What attraction does life have? Or, rather, what labor does it lack? Let it have clear charm–even still, it must have either satiety or a conclusion. It is not my purpose to deplore life as many–even learned men–have often done. And I do not regret that I have lived, because I lived in a such a way that I do not believe I was pointlessly born.  And I am leaving life as if from an inn, not a home. For nature has given us a way-station for a brief delay, not to permanently reside.”

Et si quis deus mihi largiatur ut ex hac aetate repuerascam et in cunis vagiam, valde recusem, nec vero velim quasi decurso spatio ad carceres a calce revocari. Quid habet enim vita commodi? Quid non potius laboris? Sed habeat sane; habet certe tamen aut satietatem aut modum. Non libet enim mihi deplorare vitam, quod multi et ei docti saepe fecerunt, neque me vixisse paenitet, quoniam ita vixi, ut non frustra me natum existimem, et ex vita ita discedo tamquam ex hospitio, non tamquam e domo; commorandi enim natura divorsorium nobis, non habitandi dedit.

This last bit made me think of Lucretius:

De Rerum Natura, 3.970-971

“Thus one thing never ceases to arise from another,
and life is given to no one for ownership, but to all for rent.”

sic aliud ex alio numquam desistet oriri
vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu

Image result for medieval manuscript de senectute

Pliny Plans a Staycation

Pliny, Letters 3.1 to Calvisius Rufus

“I am incapable of recalling a time I spent as pleasantly as I just did when I went to see Spurinna—and, in fact, I cannot imagine anyone I would rather imitate more in my old age, should I be allowed to grow old. For no way of living is better designed than his. A well-planned life pleases me as much as the circuit of the stars. This is especially true when it comes to the old—for while a limited amount of chaos and excitement is not inappropriate for the young, a completely calm and ordered life is better for the elderly. Their public service is over and any aims for advancement is perverse at this point.

Spurinna insistently follows this rule and even in small things—minor if they did not happen daily—he follows a plan as if an orbiting body. He lies abed a bit every morning but then asks for his shoes in the second hour and takes a three-mile walk to exercise his mind no less than his body. If his friends are present, they have the most earnest conversations. If they are not there, he has a book read—something he also does at times when his friends are there if it will not annoy them too much. Then, once he sits down, the book is read again or, even better, the conversation continues. Then he climbs into his carriage and takes his wife—a model of her gender—or some friend—recently, me!—along with him.

How fine it is, how sweet a secret! How much of the past one finds there—what deeds and what heroes you hear of! What principles you absorb! He bows to his own modesty, however, and does not seem to give orders. After he has been driven seven miles or so, he walks another mile, and then returns to sit again or he goes back to his writing. For then he writes the most learned lyric lines in both Latin and Greek—they are amazingly sweet and impressive as well for their charm, humor, and grace which the taste of the one who writes them only increases.”

Nescio an ullum iucundius tempus exegerim, quam quo nuper apud Spurinnam fui, adeo quidem ut neminem magis in senectute, si modo senescere datum est, aemulari velim; nihil est enim illo vitae genere distinctius. Me autem ut certus siderum cursus ita vita hominum disposita delectat. Senum praesertim: nam iuvenes confusa adhuc quaedam et quasi turbata non indecent, senibus placida omnia et ordinata conveniunt, quibus industria sera turpis ambitio est.

Hanc regulam Spurinna constantissime servat; quin etiam parva haec—parva si non cotidie fiant—ordine quodam et velut orbe circumagit. Mane lectulo continetur, hora secunda calceos poscit, ambulat milia passuum tria nec minus animum quam corpus exercet. Si adsunt amici, honestissimi sermones explicantur; si non, liber legitur, interdum etiam praesentibus amicis, si tamen illi non gravantur. Deinde considit, et liber rursus aut sermo libro potior; mox vehiculum ascendit, adsumit uxorem singularis exempli vel aliquem amicorum, ut me  proxime. Quam pulchrum illud, quam dulce secretum! quantum ibi antiquitatis! quae facta, quos viros audias! quibus praeceptis imbuare! quamvis ille hoc temperamentum modestiae suae indixerit, ne  praecipere videatur. Peractis septem milibus passuum iterum ambulat mille, iterum residit vel se cubiculo ac stilo reddit. Scribit enim et quidem utraque lingua lyrica doctissima; mira illis dulcedo. mira suavitas, mira hilaritas, cuius gratiam cumulat sanctitas scribentis.

Image result for pliny the younger

Untroubled as Day Passes to Night?

Euripides, Herakles Mainomenos 502-507

“I guess it is necessary that we die.
Old men—the matters of life are brief,
So complete this course as sweetly as you can,
Going untroubled as the days pass to night.

Time has no idea how to keep hope alive;
No, it hurries on for itself and flits away.

Just look at me: I was once something special to look at,
Famous for my deeds, but luck stole me away
In a single day, just like a feather on the wind.”

θανεῖν γάρ, ὡς ἔοικ’, ἀναγκαίως ἔχει.
ἀλλ’, ὦ γέροντες, σμικρὰ μὲν τὰ τοῦ βίου,
τοῦτον δ’ ὅπως ἥδιστα διαπεράσατε
ἐξ ἡμέρας ἐς νύκτα μὴ λυπούμενοι.
ὡς ἐλπίδας μὲν ὁ χρόνος οὐκ ἐπίσταται
σώιζειν, τὸ δ’ αὑτοῦ σπουδάσας διέπτατο.
ὁρᾶτ’ ἔμ’ ὅσπερ ἦ περίβλεπτος βροτοῖς
ὀνομαστὰ πράσσων, καί μ’ ἀφείλεθ’ ἡ τύχη
ὥσπερ πτερὸν πρὸς αἰθέρ’ ἡμέραι μιᾶι.

Hercules and the Hesperides, by G. A. Pellegrini

Pliny Plans a Staycation

Pliny, Letters 3.1 to Calvisius Rufus

“I am incapable of recalling a time I spent as pleasantly as I just did when I went to see Spurinna—and, in fact, I cannot imagine anyone I would rather imitate more in my old age, should I be allowed to grow old. For no way of living is better designed than his. A well-planned life pleases me as much as the circuit of the stars. This is especially true when it comes to the old—for while a limited amount of chaos and excitement is not inappropriate for the young, a completely calm and ordered life is better for the elderly. Their public service is over and any aims for advancement is perverse at this point.

Spurinna insistently follows this rule and even in small things—minor if they did not happen daily—he follows a plan as if an orbiting body. He lies abed a bit every morning but then asks for his shoes in the second hour and takes a three-mile walk to exercise his mind no less than his body. If his friends are present, they have the most earnest conversations. If they are not there, he has a book read—something he also does at times when his friends are there if it will not annoy them too much. Then, once he sits down, the book is read again or, even better, the conversation continues. Then he climbs into his carriage and takes his wife—a model of her gender—or some friend—recently, me!—along with him.

How fine it is, how sweet a secret! How much of the past one finds there—what deeds and what heroes you hear of! What principles you absorb! He bows to his own modesty, however, and does not seem to give orders. After he has been driven seven miles or so, he walks another mile, and then returns to sit again or he goes back to his writing. For then he writes the most learned lyric lines in both Latin and Greek—they are amazingly sweet and impressive as well for their charm, humor, and grace which the taste of the one who writes them only increases.”

Nescio an ullum iucundius tempus exegerim, quam quo nuper apud Spurinnam fui, adeo quidem ut neminem magis in senectute, si modo senescere datum est, aemulari velim; nihil est enim illo vitae genere distinctius. Me autem ut certus siderum cursus ita vita hominum disposita delectat. Senum praesertim: nam iuvenes confusa adhuc quaedam et quasi turbata non indecent, senibus placida omnia et ordinata conveniunt, quibus industria sera turpis ambitio est.

Hanc regulam Spurinna constantissime servat; quin etiam parva haec—parva si non cotidie fiant—ordine quodam et velut orbe circumagit. Mane lectulo continetur, hora secunda calceos poscit, ambulat milia passuum tria nec minus animum quam corpus exercet. Si adsunt amici, honestissimi sermones explicantur; si non, liber legitur, interdum etiam praesentibus amicis, si tamen illi non gravantur. Deinde considit, et liber rursus aut sermo libro potior; mox vehiculum ascendit, adsumit uxorem singularis exempli vel aliquem amicorum, ut me  proxime. Quam pulchrum illud, quam dulce secretum! quantum ibi antiquitatis! quae facta, quos viros audias! quibus praeceptis imbuare! quamvis ille hoc temperamentum modestiae suae indixerit, ne  praecipere videatur. Peractis septem milibus passuum iterum ambulat mille, iterum residit vel se cubiculo ac stilo reddit. Scribit enim et quidem utraque lingua lyrica doctissima; mira illis dulcedo. mira suavitas, mira hilaritas, cuius gratiam cumulat sanctitas scribentis.

Image result for pliny the younger

On Falling in Love in Old Age

87 Plato Parmen. 137a and Ibykos fr. 287

“And I certainly seem to be experiencing the fate of Ibykos’ horse, a prize-winner who, even though old, was about to compete in the chariot race and was trembling because of experience at what was about to happen. Ibykos compared himself to him when he said that he too was old and was being compelled to move towards lust”

καίτοι δοκῶ μοι τὸ τοῦ Ἰβυκείου ἵππου πεπονθέναι ᾧ ἐκεῖνος ἀθλητῇ ὄντι καὶ πρεσβυτέρῳ ὑφ᾿ ἅρματι μέλλοντι ἀγωνιεῖσθαι καὶ δι᾿ ἐμπειρίαν τρέμοντι τὸ μέλλον ἑαυτὸν ἀπεικάζων ἄκων ἔφη καὶ αὐτὸς οὕτω πρεσβευτὴς ὢν εἰς τὸν ἔρωτα ἀναγκάζεσθαι ἰέναι.

schol. ad loc. 

[Scholiast] Here is the saying of Ibykos the lyric poet:

τὸ τοῦ μελοποιοῦ Ἰβύκου ῥητόν·

“Love again, gazing up from under dark lashes,
Throws me down with every kind of spell
Into the Cyprian’s endless nets.
In truth, I tremble at this arrival,
Just as a prize-winning horse on the yoke in old age
Goes into the contest with his swift wheels, but not willingly.”

Ἔρος αὖτέ με κυανέοισιν ὑπὸ
βλεφάροις τακέρ᾿ ὄμμασι δερκόμενος
κηλήμασι παντοδαποῖς ἐς ἀπειρα
δίκτυα Κύπριδος ἐσβάλλει·
ἦ μὰν τρομέω νιν ἐπερχόμενον,
ὥστε φερέζυγος ἵππος ἀεθλοφόρος ποτὶ γήρᾳ
ἀέκων σὺν ὄχεσφι θοοῖς ἐς ἅμιλλαν ἔβα

Greek Anthology, 5.26

“If I saw you shining with dark hair
Or at another time with blond locks, mistress,
The same grace would gleam from both.
Love will make its home in your hair even when it’s gray.”

Εἴτε σε κυανέῃσιν ἀποστίλβουσαν ἐθείραις,
εἴτε πάλιν ξανθαῖς εἶδον, ἄνασσα, κόμαις,
ἴση ἀπ’ ἀμφοτέρων λάμπει χάρις. ἦ ῥά γε ταύταις
θριξὶ συνοικήσει καὶ πολιῇσιν ῎Ερως.

Image result for ancient greek chariot horse
A force of nature

Cranky about the State of the Country

Cicero, letters to Atticus 375 (11 May 44)

“I have no doubt that our state is looking at war. This affair has been managed with a man’s bravery and a child’s planning. Can’t everyone see that a king was removed but his heir was left on the throne?

What is more ridiculous? To fear this but not to consider that a risk at all! There is still in this moment much which is crooked. That the house of Pontius near Naples is held by the mother of that tyrannicide! Oh!

I should read the “Cato the Elder” I made for you more often. Old age is making me rather cranky. I am annoyed by everything. But, certainly, I have lived. Let the young men see to these things. You will care for my affairs as you do.”

Mihi autem non est dubium quin res spectet ad castra. acta enim illa res est animo virili, consilio puerili. quis enim hoc non vidit, <regem sublatum>,2 regni heredem relictum? quid autem absurdius? ‘hoc metuere, alterum in metu non ponere!’ quin etiam hoc ipso tempore multa ὑποσóλοικα. Ponti Neapolitanum a matre tyrannoctoni possideri! legendus mihi saepius est ‘Cato maior’ ad te missus. amariorem enim me senectus facit. stomachor omnia. sed mihi quidem βεβíωται; viderint iuvenes. tu mea curabis, ut curas.

cranky cicero

Leaving Life From an Inn, Not a Home

Cicero De Senectute, 84

“Even if some god should permit that I would return to the time of my birth from this age, I would sternly refuse–for, truly, I do not wish to restart as if to retrace a race run from the finish line to the starting post.

What attraction does life have? Or, rather, what labor does it lack? Let it have clear charm–even still, it must have either satiety or a conclusion. It is not my purpose to deplore life as many–even learned men–have often done. And I do not regret that I have lived, because I lived in a such a way that I do not believe I was pointlessly born.  And I am leaving life as if from an inn, not a home. For nature has given us a way-station for a brief delay, not to permanently reside.”

Et si quis deus mihi largiatur ut ex hac aetate repuerascam et in cunis vagiam, valde recusem, nec vero velim quasi decurso spatio ad carceres a calce revocari. Quid habet enim vita commodi? Quid non potius laboris? Sed habeat sane; habet certe tamen aut satietatem aut modum. Non libet enim mihi deplorare vitam, quod multi et ei docti saepe fecerunt, neque me vixisse paenitet, quoniam ita vixi, ut non frustra me natum existimem, et ex vita ita discedo tamquam ex hospitio, non tamquam e domo; commorandi enim natura divorsorium nobis, non habitandi dedit.

This last bit made me think of Lucretius:

De Rerum Natura, 3.970-971

“Thus one thing never ceases to arise from another,
and life is given to no one for ownership, but to all for rent.”

sic aliud ex alio numquam desistet oriri
vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu

Image result for medieval manuscript de senectute