Nature vs. Nurture, or On Hands and Walls

Philostratus, Discourse II

“To me, custom and nature are not merely not opposed but they are most closely related, similar and overlapping one another. For custom is the way we approach nature and nature is our avenue to custom; we do call one the starting point and one the result: let nature be called the leader and culture the follower. Custom never would have built walls or outfitted men against them if nature hadn’t given man hands.”

ἐμοὶ δὲ νόμος καὶ φύσις οὐ μόνον οὐκ ἐναντίω φαίνεσθον, ἀλλὰ καὶ ξυγγενεστάτω καὶ ὁμοίω καὶ διήκοντε ἀλλήλοιν· νόμος τε γὰρ παριτητέος ἐς φύσιν καὶ φύσις ἐς νόμον καὶ καλοῦμεν αὐτοῖν τὸ μὲν ἀρχήν, τὸ δ’ ἑπόμενον, κεκληρώσθω δὲ ἀρχὴν μὲν φύσις, νόμος δὲ τὸ ἕπεσθαι, οὔτε γὰρ ἂν νόμος ἐτειχοποίησεν ἢ ὑπὲρ τείχους ὥπλισεν, εἰ μὴ φύσις ἔδωκεν ἀνθρώπῳ χεῖρας….

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wall_street_of_the_tombs_sacred_way_Kerameikos_Athens.jpg

Philostratus?

Peril Shows A Person’s True Nature

Lucretius, De Rerum Natura 3.41-58

“For men often claim that disease and a life
of a bad reputation should be feared more than Tartaros.
And they claim they know that the nature of the soul is like blood
Or even air, if that fits their current desire.

And they claim that they do not need our arguments.
But what follows will make you see these things as a matter of boasting
rather than because the matter itself has been proved.

The same men, out of their homeland and in a long exile
From the sight of others, charged with some foul crime,
live as they do, even afflicted with all possible troubles.
But, still, wherever they go the outcasts minister to their ancestors
and slaughter dark cattle and make their offerings
to the departed ghosts and when things get worse
they focus more sharply on religion.

For this reason it is better to examine a man in doubt or danger:
Adverse circumstances make it easier to know who a man is,
for then true words finally rise from his deepest heart;
when the mask is removed, the thing itself remains.”

nam quod saepe homines morbos magis esse timendos
infamemque ferunt vitam quam Tartara leti
et se scire animi naturam sanguinis esse,
aut etiam venti, si fert ita forte voluntas,
nec prosum quicquam nostrae rationis egere,
hinc licet advertas animum magis omnia laudis
iactari causa quam quod res ipsa probetur.
extorres idem patria longeque fugati
conspectu ex hominum, foedati crimine turpi,
omnibus aerumnis adfecti denique vivunt,
et quo cumque tamen miseri venere parentant
et nigras mactant pecudes et manibus divis
inferias mittunt multoque in rebus acerbis
acrius advertunt animos ad religionem.
quo magis in dubiis hominem spectare periclis
convenit adversisque in rebus noscere qui sit;
nam verae voces tum demum pectore ab imo
eliciuntur [et] eripitur persona manet res.

 

Related image
Demons From The Livre de la vigne nostre Seigneur, 1450 – 70

When Spirits Sin

Empedocles: Fragment 115 (Diels-Kranz)

There is a matter of Necessity, a decree of the gods,
Ancient, eternal, and sealed with broad oaths:
When someone commits the sin of murder
He pollutes his dear limbs, breaching his oath.

But since spirits are allotted long lives,
He’s to wander thirty-thousand years
Separated from the blessed ones,
Coming into being throughout time
As every kind of mortal thing,
This then that painful way of being.

Aether’s might pursues him into in the sea,
Then sea spits him out onto the earth’s floor;
Earth pelts him into the shining sun’s rays,
And that last throws him into aether’s whirls.
One then another, and all despise him.

I’m one of them myself–an exile from god and a wanderer,
Because I put my trust in frenzied Strife.

ἔστιν Ἀνάγκης χρῆμα, θεῶν ψήφισμα παλαιόν,
ἀίδιον, πλατέεσσι κατεσφρηγισμένον ὅρκοις·
εὖτέ τις ἀμπλακίῃσι φόνῳ φίλα γυῖα μιήνῃ
ὅς κεν ἐπίορκον ἁμαρτήσας ἐπομόσσῃ,
δαίμονες οἵτε μακραίωνος λελάχασι βίοιο,
τρίς μιν μυρίας ὧρας ἀπὸ μακάρων ἀλάλησθαι,
φυομένον παντοῖα διὰ χρόνου εἴδεα θνητῶν
ἀργαλέας βιότοιο μεταλλάσσοντα κελεύθους.
αἰθέριον μὲν γάρ σφε μένος πόντονδε διώκει,
πόντος δ’ ἐς χθονὸς οὖδας ἀπέπτυσε, γαῖα δ’ ἐς αὐγάς
ἠελίου φαέθοντος, ὁ δ’ αἰθέρος ἔμβαλε δίναις·
ἄλλος δ’ ἐξ ἄλλου δέχεται, στυγέουσι δὲ πάντες.
τῶν καὶ ἐγὼ νῦν εἰμι, φυγὰς θεόθεν καὶ ἀλήτης,
Νείκεϊ μαινομένῳ πίσυνος.

Detail from William Blake’s Cain Fleeing From the Wrath of God

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

The Nature of a Kind

Pindar, Olympian 11: For Hagêsidamos, Winner of Boy’s Boxing, 476BCE

“There is a season when people have the greatest need
For winds and there is a season for water from the sky,
The pouring offspring of clouds.
But if someone should ever find success through toil,
Then honey-sweet hymns form the foundation
For future tales and offer certain promise for great accomplishments.

The praise for Olympic victors is not limited
By envy. My tongue is ready to shepherd
These words. A man similarly prospers through wise thoughts
thanks to divine assistance.
Know this now, son of Arkhestratos,
Hagêsidamos: thanks to your boxing
I will sing a sweet-songed adornment
For your crown of golden olive,
Without neglecting the race of Western Lokrians.

Join us in the revel there—Muses, I pledge
That you will visit no country who rejects a guest
a people who are ignorant of noble things,
But you will find wise spearmen there.
For not even the fire-red fox nor the roaring lions
Could change the nature of their kind.”

Ἔστιν ἀνθρώποις ἀνέμων ὅτε πλείστα
χρῆσις· ἔστιν δ᾿ οὐρανίων ὑδάτων,
ὀμβρίων παίδων νεφέλας·
εἰ δὲ σὺν πόνῳ τις εὖ πράσσοι,
μελιγάρυες ὕμνοι
ὑστέρων ἀρχὰ λόγων
τέλλεται καὶ πιστὸν ὅρκιον μεγάλαις ἀρεταῖς.

ἀφθόνητος δ᾿ αἶνος Ὀλυμπιονίκαις
οὗτος ἄγκειται. τὰ μὲν ἁμετέρα
γλῶσσα ποιμαίνειν ἐθέλει,
ἐκ θεοῦ δ᾿ ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ
πραπίδεσσιν ὁμοίως.
ἵσθι νῦν, Ἀρχεστράτου
παῖ, τεᾶς, Ἁγησίδαμε, πυγμαχίας ἕνεκεν
κόσμον ἐπὶ στεφάνῳ χρυσέας ἐλαίας
ἁδυμελῆ κελαδήσω,
Ζεφυρίων Λοκρῶν γενεὰν ἀλέγων.
ἔνθα συγκωμάξατ᾿· ἐγγυάσομαι
μή μιν, ὦ Μοῖσαι, φυγόξεινον στρατόν
μηδ᾿ ἀπείρατον καλῶν
ἀκρόσοφόν τε καὶ αἰχματὰν ἀφίξε-
σθαι. τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾿ αἴθων ἀλώπηξ
οὔτ᾿ ἐρίβρομοι λέοντες διαλλάξαιντο ἦθος.

Bodleian Library, MS. Ashmole 1462, Folio 50v

Peril Shows A Person’s True Nature

Lucretius, De Rerum Natura 3.41-58 (Full text on the Scaife Viewer)

“For men often claim that disease and a life
of a bad reputation should be feared more than Tartaros.
And they claim they know that the nature of the soul is like blood
Or even air, if that fits their current desire.

And they claim that they do not need our arguments.
But what follows will make you see these things as a matter of boasting
rather than because the matter itself has been proved.

The same men, out of their homeland and in a long exile
From the sight of others, charged with some foul crime,
live as they do, even afflicted with all possible troubles.
But, still, wherever they go the outcasts minister to their ancestors
and slaughter dark cattle and make their offerings
to the departed ghosts and when things get worse
they focus more sharply on religion.

For this reason it is better to examine a man in doubt or danger:
Adverse circumstances make it easier to know who a man is,
for then true words finally rise from his deepest heart;
when the mask is removed, the thing itself remains.”

nam quod saepe homines morbos magis esse timendos
infamemque ferunt vitam quam Tartara leti
et se scire animi naturam sanguinis esse,
aut etiam venti, si fert ita forte voluntas,
nec prosum quicquam nostrae rationis egere,
hinc licet advertas animum magis omnia laudis
iactari causa quam quod res ipsa probetur.
extorres idem patria longeque fugati
conspectu ex hominum, foedati crimine turpi,
omnibus aerumnis adfecti denique vivunt,
et quo cumque tamen miseri venere parentant
et nigras mactant pecudes et manibus divis
inferias mittunt multoque in rebus acerbis
acrius advertunt animos ad religionem.
quo magis in dubiis hominem spectare periclis
convenit adversisque in rebus noscere qui sit;
nam verae voces tum demum pectore ab imo
eliciuntur [et] eripitur persona manet res.

Related image
Demons From The Livre de la vigne nostre Seigneur, 1450 – 70

A Rich Man’s Plague from Kisses

Pliny, Natural History, 26 3 (Full text on the Scaife Viewer)

“This plague didn’t exist among our ancestors. It first invaded Italy during the principate of Tiberius Claudius when some Roman knight from Perusia, secretary to a quaestor, brought the infection with him after he had been serving in Asia Minor. Women, enslaved people, and those of the low or humble classes tend not to get this disease, but it spreads quickly through nobles thanks to a brief kiss. Many of those who endured the medicine for the sickness handled the scar more foully than the disease. It was cured by burning treatments and the symptom would return unless the flesh was burned up almost to the bone in that spot.

Many physicians came from Egypt—that parent of these kinds of blights—in order to dedicate themselves to this work only, gaining a considerable profit, since it is true that Manilius Cornutus, a man of praetorian rank and legate in Aquitania, paid two hundred thousand for the treatment of his disease.

It does often happen, however, that new kinds of diseases are experienced en masse. What discovery would be more surprising? Some afflictions appear in a certain part of the world and attack certain body parts or people of specific ages or stations—as if a sickness were selective—one harming children, another adults, this one for the nobles, and that one for the poor.”

III. Non fuerat haec lues apud maiores patresque nostros, et primum Ti. Claudi Caesaris principatu medio inrepsit in Italiam quodam Perusino equite Romano quaestorio scriba, cum in Asia adparuisset, inde contagionem eius inportante. nec sensere id malum feminae aut servitia plebesque humilis aut media, sed proceres veloci transitu osculi maxime, foediore multorum qui perpeti medicinam toleraverant cicatrice quam morbo. causticis namque curabatur, ni usque in ossa corpus exustum esset, rebellante taedio. adveneruntque ex Aegypto genetrice talium vitiorum medici hanc solam operam adferentes magna sua praeda, siquidem certum est Manilium Cornutum e praetoriis legatum Aquitanicae provinciae HS CC elocasse in eo morbo curandum sese. acciditque contra saepius ut nova genera morborum gregatim sentirentur. quo mirabilius quid potest reperiri? aliqua gigni repente vitia terrarum in parte certa membrisque hominum certis vel aetatibus aut etiam fortunis, tamquam malo eligente, haec in pueris grassari, illa in adultis, haec proceres sentire, illa pauperes?

Roman Emperor Trajan making offerings to Egyptian Gods, on the Roman Mammisi at the Dendera Temple complex, Egypt

Nature vs. Nurture, or On Hands and Walls

Philostratus, Discourse II

“To me, custom and nature are not merely not opposed but they are most closely related, similar and overlapping one another. For custom is the way we approach nature and nature is our avenue to custom; we do call one the starting point and one the result: let nature be called the leader and culture the follower. Custom never would have built walls or outfitted men against them if nature hadn’t given man hands.”

ἐμοὶ δὲ νόμος καὶ φύσις οὐ μόνον οὐκ ἐναντίω φαίνεσθον, ἀλλὰ καὶ ξυγγενεστάτω καὶ ὁμοίω καὶ διήκοντε ἀλλήλοιν· νόμος τε γὰρ παριτητέος ἐς φύσιν καὶ φύσις ἐς νόμον καὶ καλοῦμεν αὐτοῖν τὸ μὲν ἀρχήν, τὸ δ’ ἑπόμενον, κεκληρώσθω δὲ ἀρχὴν μὲν φύσις, νόμος δὲ τὸ ἕπεσθαι, οὔτε γὰρ ἂν νόμος ἐτειχοποίησεν ἢ ὑπὲρ τείχους ὥπλισεν, εἰ μὴ φύσις ἔδωκεν ἀνθρώπῳ χεῖρας….

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wall_street_of_the_tombs_sacred_way_Kerameikos_Athens.jpg

Philostratus?

A Rich Man’s Plague from Kisses

Pliny, Natural History, 26 3 (Full text on the Scaife Viewer)

“This plague didn’t exist among our ancestors. It first invaded Italy during the principate of Tiberius Claudius when some Roman knight from Perusia, secretary to a quaestor, brought the infection with him after he had been serving in Asia Minor. Women, enslaved people, and those of the low or humble classes tend not to get this disease, but it spreads quickly through nobles thanks to a brief kiss. Many of those who endured the medicine for the sickness handled the scar more foully than the disease. It was cured by burning treatments and the symptom would return unless the flesh was burned up almost to the bone in that spot.

Many physicians came from Egypt—that parent of these kinds of blights—in order to dedicate themselves to this work only, gaining a considerable profit, since it is true that Manilius Cornutus, a man of praetorian rank and legate in Aquitania, paid two hundred thousand for the treatment of his disease.

It does often happen, however, that new kinds of diseases are experienced en masse. What discovery would be more surprising? Some afflictions appear in a certain part of the world and attack certain body parts or people of specific ages or stations—as if a sickness were selective—one harming children, another adults, this one for the nobles, and that one for the poor.”

III. Non fuerat haec lues apud maiores patresque nostros, et primum Ti. Claudi Caesaris principatu medio inrepsit in Italiam quodam Perusino equite Romano quaestorio scriba, cum in Asia adparuisset, inde contagionem eius inportante. nec sensere id malum feminae aut servitia plebesque humilis aut media, sed proceres veloci transitu osculi maxime, foediore multorum qui perpeti medicinam toleraverant cicatrice quam morbo. causticis namque curabatur, ni usque in ossa corpus exustum esset, rebellante taedio. adveneruntque ex Aegypto genetrice talium vitiorum medici hanc solam operam adferentes magna sua praeda, siquidem certum est Manilium Cornutum e praetoriis legatum Aquitanicae provinciae HS CC elocasse in eo morbo curandum sese. acciditque contra saepius ut nova genera morborum gregatim sentirentur. quo mirabilius quid potest reperiri? aliqua gigni repente vitia terrarum in parte certa membrisque hominum certis vel aetatibus aut etiam fortunis, tamquam malo eligente, haec in pueris grassari, illa in adultis, haec proceres sentire, illa pauperes?

Roman Emperor Trajan making offerings to Egyptian Gods, on the Roman Mammisi at the Dendera Temple complex, Egypt

Little Sparks of Virtue

Cicero, De Finibus 5. 43

“There is certainly seems to be natural power for humans for attaining every kind of virtue and for these reasons small children are motivated by the attraction of virtues whose seeds they possess without teaching. These are surely the fundamental aspects of human nature which increase and grow as if planted. This is because we are made in such a way at birth that we already possess the basic impulses of doing something, of loving some people, and with qualities of liberality, and giving things. We also receive spirits which reach toward knowledge, wisdom, and bravery, already disinclined toward the opposites.

It is not without reason that we see those things I have mentioned in children like little sparks of virtue from which the philosopher’s reason must be kindled—the child must find their way to nature’s end by following their divine guide. As I have often said in the early period when our minds are still weak, we see nature’s power as if through fog. But once the mind progresses and gets stronger, it recognizes the power of its nature, that it may still proceed further and has become only half-finished on its own.”

 Est enim natura sic generata vis hominis ut ad omnem virtutem percipiendam facta videatur, ob eamque causam parvi virtutum simulacris quarum in se habent semina sine doctrina moventur; sunt enim prima elementa naturae, quibus auctis virtutis quasi germen efficitur. Nam cum ita nati factique simus ut et agendi aliquid et diligendi aliquos et liberalitatis et referendae gratiae principia in nobis contineremus atque ad scientiam, prudentiam, fortitudinem aptos animos haberemus a contrariisque rebus alienos, non sine causa eas quas dixi in pueris virtutum quasi scintillas videmus, e quibus accendi philosophi ratio debet, ut eam quasi deum ducem subsequens ad naturae perveniat extremum. Nam ut saepe iam dixi in infirma aetate imbecillaque mente vis naturae quasi per caliginem cernitur; cum autem progrediens confirmatur animus, agnoscit ille quidem naturae vim, sed ita ut progredi possit longius, per se sit tantum inchoata.

 

Sarcophagus, Roma, Musei Vaticani, Museo Chiaramont

The Nature of a Kind

Pindar, Olympian 11: For Hagêsidamos, Winner of Boy’s Boxing, 476BCE

“There is a season when people have the greatest need
For winds and there is a season for water from the sky,
The pouring offspring of clouds.
But if someone should ever find success through toil,
Then honey-sweet hymns form the foundation
For future tales and offer certain promise for great accomplishments.

The praise for Olympic victors is not limited
By envy. My tongue is ready to shepherd
These words. A man similarly prospers through wise thoughts
thanks to divine assistance.
Know this now, son of Arkhestratos,
Hagêsidamos: thanks to your boxing
I will sing a sweet-songed adornment
For your crown of golden olive,
Without neglecting the race of Western Lokrians.

Join us in the revel there—Muses, I pledge
That you will visit no country who rejects a guest
a people who are ignorant of noble things,
But you will find wise spearmen there.
For not even the fire-red fox nor the roaring lions
Could change the nature of their kind.”

Ἔστιν ἀνθρώποις ἀνέμων ὅτε πλείστα
χρῆσις· ἔστιν δ᾿ οὐρανίων ὑδάτων,
ὀμβρίων παίδων νεφέλας·
εἰ δὲ σὺν πόνῳ τις εὖ πράσσοι,
μελιγάρυες ὕμνοι
ὑστέρων ἀρχὰ λόγων
τέλλεται καὶ πιστὸν ὅρκιον μεγάλαις ἀρεταῖς.

ἀφθόνητος δ᾿ αἶνος Ὀλυμπιονίκαις
οὗτος ἄγκειται. τὰ μὲν ἁμετέρα
γλῶσσα ποιμαίνειν ἐθέλει,
ἐκ θεοῦ δ᾿ ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ
πραπίδεσσιν ὁμοίως.
ἵσθι νῦν, Ἀρχεστράτου
παῖ, τεᾶς, Ἁγησίδαμε, πυγμαχίας ἕνεκεν
κόσμον ἐπὶ στεφάνῳ χρυσέας ἐλαίας
ἁδυμελῆ κελαδήσω,
Ζεφυρίων Λοκρῶν γενεὰν ἀλέγων.
ἔνθα συγκωμάξατ᾿· ἐγγυάσομαι
μή μιν, ὦ Μοῖσαι, φυγόξεινον στρατόν
μηδ᾿ ἀπείρατον καλῶν
ἀκρόσοφόν τε καὶ αἰχματὰν ἀφίξε-
σθαι. τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾿ αἴθων ἀλώπηξ
οὔτ᾿ ἐρίβρομοι λέοντες διαλλάξαιντο ἦθος.

Bodleian Library, MS. Ashmole 1462, Folio 50v