A Shot in the Gut not the Foot!

Eustathius, Comm. ad Hom. Odyssey, 11.538 1696, 50

“The story is that Paris killed Achilles by shooting him with his bow. Sôstratos records that Alexandros was lusted after by Apollo and was his student in Archery. He was holding an ivory bow he got from Apollo when he shot Achilles in the stomach.”

᾽Αχιλλέα δὲ ὅτι ΙΙάρις ἀνεῖλε τοξεύσας καθωμίληται. Σώστρατος δὲ ἱστορεῖ ᾽Αλέξανδρον ᾽Απόλλωνος ἐρώμενον καὶ μαθητὴν τοξείας, ὑφ᾽ οὗ τόξον ἐλεφάντινον σχόντα τοξεῦσαι ᾽Αχιλλέα κατὰ γαστρός.

From the Decembrists’ “July July”

And I say your uncle was a crooked french Canadian
And he was gut-shot runnin’ gin
And how his guts were all suspended in his fingers
And how he held ’em
How he held ’em held, ’em in

Image result for paris shooting achilles vase

I talk a little bit about the symbolic value of foot wounds in “Diomedes’ Foot-wound and the Homeric Reception of Myth.”

Building a Lyre and Playing Sappho

My name is Mary McLoughlin, and I am the creator of the Playing Sappho project (and of many lyres). Playing Sappho is both the name of my project, and my website where I have a blog and YouTube page dedicated to helping people re-create the music of Sappho, through How-To guides on building lyres, and signing in Ancient Greek, as well as some overall background for Sappho and her context.

I designed this project in fulfillment of my Senior Independent Study at the College of Wooster. I deeply love Sappho’s work, but I did not feel like I could add anything significant to the current scholarly debate surrounding her. So, I thought it would be worthwhile to design a project of public history and accessibility. One of the problems with classics, and the study of Sappho, is that it happens almost exclusively at a level of academic discourse (which is what makes websites like Sententiae Antiquae so cool!).

I wanted to make Sappho’s music more accessible, in its entirety. Which meant also helping people build lyres on the cheap, and figuring out how to sing in ancient Greek. I have greatly enjoyed the opportunity to do this work, and post-graduation intend to keep the project going (and building better lyres). It’s important to understand my re-creation of Sappho’s performance is far from ‘accurate’. Today, not much is known about what her performance would have looked like (though I do agree with scholarship suggesting it was public and choral).

I do the best I can, but I am just one person, now in quarantine, as we all are. When I sing in ancient Greek I am trying to make it sound good to a modern ear, Sappho probably would have thought it sounded ridiculous. This project is a love letter to Sappho, and in a lot of ways I feel as though I’m a little kid putting on a grown woman’s appearance and mimicking her work. I am ‘playing’ at Sappho. I believe the beauty of her work is enough; and I hope to share it with others and encourage them to re-create it themselves.

All that being said, I made my fair share of mistakes. I had a ton of issues making different lyres. Bending wood/ other materials was a consistent problem for me in lyre building, as was my final design shape (my final lyre looks more like a lyra than a barbitos). I had issues sourcing materials, and had to compromise on my final lyre by using a turtle shell, rather than a tortoise shell. This lead to its own issues and challenges. I am by no means a skilled craftsman, and my inexperience lead to a lot of mistakes. I am very lucky I still have all my fingers after building several prototypes and my final lyre. I’m also not a great videographer, which is clear from my many videos of my project and process.

My biggest issue in this whole project is that I would often not refer back to my source material as often as I should have – which resulted in my final lyre being the wrong shape, and essentially looking like a different type of instrument (a good way to conceptualize this is that it’s as if I was trying to build a bass guitar, and I have an instrument that sounds like a bass guitar, but looks more like a really big guitar, rather than a bass one). I made the errors of someone unfamiliar with this sort of research and execution, which I am. Though I am fortune in that I did succeed, I have a final lyre which looks cool, and a functional website to showcase my platform.

I also want to make it clear that whatever success I did have is due to the tremendously skilled people that helped me throughout this entire process. I was really lucky to have amazing people help me (Such as Stefan Hagel, Michael Girbal, the creators of Lyreavlos, Sententiae Antiquae, my advisors, my parents, different technology experts and the wood shop technician at my college, to say nothing of all my friends and family who encouraged me). Overall, I was challenged by my absolute lack of knowledge and experience but I never let that hold me back. That doesn’t mean that I was successful or courageous, I just had a good idea which I felt could back up my lack of know-how. How well I executed that is up to debate, but I’m proud of the work I did. I truly hope other people can enjoy it.8D7E63DA-DC37-448C-BBD6-7DBEEEBB7949

Keep Your Hands Clean With this One Easy trick!

Fragments of Old Comedy, 1146

“You need to start washing and you need to do it to music”

καταλαβεῖν σε τὴν πλύσιν δεῖ, δεῖ δὲ μὴ ’κτὸς μουσικοῦ

Aelian, Varia Historia 8

“…Some people with unclean hands were sailing with them…”

συμπλεόντων τινῶν οὐ καθαρῶν τὰς χεῖρας #Aelian

Aeschylus, Libation-Bearers 378

“Their leaders’ unclean hands…”

τῶν δὲ κρατούντων χέρες οὐχ ὅσιαι

Euripides, Hippolytus 1458

“Would you leave me with unwashed hands?”

ἦ τὴν ἐμὴν ἄναγνον ἐκλιπὼν χέρα;

Hand washing instructions accompanied by the opening lines of the Iliad in Greek
Created by Ryan Baumann

 

Newman
Dr. Matt Newman asks, “Is this all part of the plan of Zeus?”

A Shot in the Gut not the Foot!

Eustathius, Comm. ad Hom. Odyssey, 11.538 1696, 50

“The story is that Paris killed Achilles by shooting him with his bow. Sôstratos records that Alexandros was lusted after by Apollo and was his student in Archery. He was holding an ivory bow he got from Apollo when he shot Achilles in the stomach.”

᾽Αχιλλέα δὲ ὅτι ΙΙάρις ἀνεῖλε τοξεύσας καθωμίληται. Σώστρατος δὲ ἱστορεῖ ᾽Αλέξανδρον ᾽Απόλλωνος ἐρώμενον καὶ μαθητὴν τοξείας, ὑφ᾽ οὗ τόξον ἐλεφάντινον σχόντα τοξεῦσαι ᾽Αχιλλέα κατὰ γαστρός.

From the Decembrists’ “July July”

And I say your uncle was a crooked french Canadian
And he was gut-shot runnin’ gin
And how his guts were all suspended in his fingers
And how he held ’em
How he held ’em held, ’em in

Image result for paris shooting achilles vase

I talk a little bit about the symbolic value of foot wounds in “Diomedes’ Foot-wound and the Homeric Reception of Myth.”

A New Musical Papyrus

The discovery of a new and substantial musical papyrus lifts the heart even as it raises the eyebrows.  The papyrus under discussion first came to light in California in the 1930s but seems mirabile dictu to have attracted no notice since then; this brief editio princeps, it is hoped, will serve as a stimulus to the learned readership of Sententiae Antiquae in the elucidation of the papyrus’ history and its place in the fields of ancient religion and music.

The text, I claim, preserves the transcript of a magical ceremony, one that has few outright parallels but many mysterious connections to those attested in Greek Macaronical Papyri.  The ceremony seems to involve an officiant performing an unusual baptism upon a layman, whom the officiant addresses throughout (λῇς ‘you desire’ 4, 8, 19; λαικέ ‘layman’ 5, 6, πάσσ’ ‘sprinkle’ 13-16) with particularly hydrological phrasing (σεῖν ‘piss’ 2, τέγγ’ ‘drench’ 4, 8, 9, 19, βρέχομαι ‘I’m getting wet’ 12, ἅμας ‘water-buckets’ 14, 16).  Syncretism is of course to be expected in a magical document of this sort, but the combination of Egyptian proper nouns (Neith 3, Ailou 15) with Pythagoreanism (καλὰ δέκα ‘the beautiful ten’, 18) and cryptic references to the sacred chickens of Roman divination (5, 7) bespeaks a wider spectrum of cultural borrowing than usual.

Perhaps most mysterious of all is the single line of Latin text (17).  Bilingual papyri are “very rare”;[1] the present example, however, seems to be unique in preserving, via a second language, not a simple translation of another part of the text but a comment from the text’s author on the nature of the text itself.  (Peculiar as the ceremony seems, there is no easy way to include the material of this line within the narrative of the baptismal events.)   Here the anonymous author proudly proclaims to his readership the excellence of his text and, in coining a maxim on the topic of wasted effort (cf. γλαῦκ’ εἰς Ἀθήνας, “coals to Newcastle”, vendre des coquilles à ceux qui viennent de Saint-Michel), he defies anyone to improve upon it.

What to make of the brief notation in line 20?  Unless the digamma—in other words, two gammas—is some sort of code by which to identify the composer of the music (though I do not know of any such use of initials in ancient papyri), perhaps it is best, as the following translation assumes, simply to interpret it as a vocalized comment on the nature of the papyrus itself.

I suggest that the four brief lines preserved at the bottom edge of the papyrus are a sort of index, providing the incipits of other magical ceremonies, perhaps even ones with music written by the same unknown composer of the music under discussion.  But whether any papyri preserving these other ceremonies will ever be discovered, only time or more heuretic papyrologists can tell.[2]

I have said that this papyrus preserves musical notation throughout the text—and so it does; for certain technical reasons, however, I have been unable to reproduce the notation in this edition.  Even so, those who take the time to speak the Greek text out loud may find themselves uncannily able to reproduce the original music on their own.

P.Hollywood.inv.2019 H x W = 29 x 22 cm California, ca. 1937 CE

ἰούσῃ ίθ’ ἦρ, ἀν’ αἴσῃ αἰθήρ
ἰοὺ σεῖν ίθ’ ἦρ, ἀν’ αἴσῃ ναὶ θήρ
ίθ’ ἦρ, αἰθήρ, Νηὶθ ἦρ, ναὶ θήρ
λῇς καλὰ θεῷ τέγγ’ ὄφ
ἰοὺ λαικὲ ποτητὼ ἄναι λαικέ ποτ’ ἄτω                                               5
ἰοὺ λαικὲ τομὴ θῶ; ἄναι λαικὲ τομὰ θῶ;
ποτητώ ποτ’ ἄτω τομὴ θῶ; τομὰ θῶ;
λῇς καλὰ θεῷ τέγγ’ ὄφ
βάτω ἰφύι καλὰ θεῷ τέγγ’ ὀφθὲν
νοῦ ἱμάς τε πάρ τε                                                                                 10
ἀνδῶ ἰφύι ἐφ’ ἧπαρ τεθὲν
θάττομαί τε βρέχομαι ἄρτε
σὼ ἶφι ἰοὺ λαικὲ πάσσ’ ἡμᾶς
ἄναι λαικὲ πάσσ’ ἅμας
Αἴλου ἦρ πάσσ’ ἡμᾶς                                                                              15
ἦν γ’ ἔφα πάσσ’ ἅμας
FOR VI NOVI NIDIS ADDAS OVI
βῆτα καλὰ δέκα λίγγ’ ὂφ ὄφ
λῇς καλὰ θεῷ τέγγ’ ὄφ
Ϝ                                                                                                                  20
ἰδεῖν Νέσσος ᾖρ’· ἐλεήσω;
ἀλλά, Φύσι, τοὺς τῇ
ὦ αἶγά τε πλήν τι ἄνα τήν
ᾤμην ἔρριφα

Translation

Go, spring, for the lady who goes; heaven is upon destiny.
Whoopie! Piss! Go, spring! Yes, a wild animal is upon destiny!
Go, spring, heaven! Neith, spring, yes, a wild animal!
You desire beautiful things for the god; drench, ah!

Whoopie, layman! Two birds (fulfillments, layman!) were finally insatiate!
Whoopie, layman! Cutting; shall I set (it)? Fulfillments, layman! Shall I set sharp things?
Two birds were finally insatiate! Cutting; shall I set it? Shall I set sharp things?
You desire beautiful things for the god; drench, ah!

Let beautiful things go to the eyebrow; drench for the god what was seen;
both the mind-strap and together
Let me bind on the eyebrow what was put on the liver,
and I sit for myself; I’m getting wet, bread!

Your pair with strength: whoopie, layman! Besprinkle us!
Fulfillments, layman! Besprinkle the water-buckets!
The spring in Ailou; besprinkle us!
I said, he/she said, “Besprinkle the water-buckets.”
I speak via strength! I know! You would add some egg to the nests!
B, the beautiful ten, twang, ah, ah!

Wow.

Nessus denied that he had seen (it); shall I pity (him)?
But, Nature, those (in) the
Oh, both the goat, only something along the
I thought, I have thrown

[1] Idunno, Oracles, Curses, and Risk among the Ancient Greeks (2007) 45.

[2] See Zeitschrift für papyrologische Enttaüschungen 36 (1979) 75-76.

File:Organist and horn player, the gladiator mosaic at the Roman villa in Nennig, Germany (9291661708).jpg
Organist and horn player, the gladiator mosaic at the Roman villa in Nennig, Germany

N.B. The papyrus under discussion may not be real.  This post is brought to you by Christopher Brunelle (@BrunelleMN), who taught Classics for decades and prefers Ovid to Vergil. Don’t you?

“Deathless”: Classical Literature, Music, and Education

Erik and I have been talking about various ways in which we can use our site to amplify good work going on in classics related fields and to feature the remarkable efforts of the thousands of teachers working with the over 200k students who study Latin and the ancient world at the primary and secondary level. In part, we are inspired and called to task by the words of Dani Bostick.  Our field faces many difficult challenges, but one thing that separates us from other disciplines is that we have a long-standing tradition of collaboration and respect between those who teach at the University level and those who meet and inspire students from kindergarten through 12th grade. Indeed, some of our professional organizations like ACL and CAMWS do a good job of supporting this structurally.

So, if you have student projects you want to tell the world about, remarkable classrooms you’d like to share, or efforts you’d like some help and support with from our platform, please email us. We have day jobs, so we can’t always promise we will respond as fast as we should, but we are committed to doing what we can to help build relationships and share our ideas with one another.

Over the past few months, I have followed the twitter feed of Bettina Joy de Guzman and I have been just overwhelmed by her kindness, her enthusiasm for the ancient world, and her talent. She released most recent album Athanatos recently and is donating a percentage directly to students.

Below are excerpts from an email she sent me about it (reproduced with her permission). If you can, purchase the album. If you can’t, post something about it on social media.

[italics are my additions; non-Italic text is her own]

What can people expect from this album?

Homer. Sappho. Vergil. Ovid. Sumerian poetry. Myths. When goddesses wove heartbreak, hope, and life. Ancient lyre, voice, and drum evoke forgotten worlds, transporting back you to primal dreams of gods and mortals. (Performed and composed by Bettina Joy de Guzman. Featuring: Michael Levy, Nikos Xanthoulis, Thanasis Kleopas, Peter Hanna, and Roberto Catalano. Lyres by Luthieros Music Instruments.)

Tell me more!

17 songs in Ancient Greek, Latin, Sumerian.

Why?

1) epics and hymns were meant to be sung. 2) I want people to enjoy ancient poetry, explore ancient world with music. 3) Muses/music come to me, unsolicited. 4) I am sharing something different and unique. 5) undying, immortal MYTH.

The following are a Q and A she gave me

Q: Why not in Tagalog?

A: Ancient Greek and Latin texts are more accessible because ancient Tagalog texts and script were essentially wiped out by colonists. Only in recent decades had there been opportunity to unearth, decipher, and piece them together. I do sing Tagalog songs, and those will be sung with proper Ancient Tagalog stringed instruments.

Q: Do you play those?

A: I have requested several relatives to ship them to me. I keep getting promises, but no delivery. Hopefully, I can connect with Filipino academics or musicologists who can help me out.

Q: I thought you were Hawaiian?

A: I sing Hawaiian songs, play Polynesian instruments, perform Polynesian dances, walked Hawaii’s hikes and swam its beaches since childhood. I am more culturally Hawaiian than Filipina. But I do not feel comfortable releasing Hawaiian songs— Hawaiians are rightfully protective of their culture.

Q: How do the Greeks feel about your singing their songs?

A: Greeks are amazing, warm, welcoming people. They greeted me with open arms and said it was an honor that I wished to learn their culture and songs.

Q: You call yourself a writer, as well?

A: I write poetry, mythology. I am working on a mythology book now. It’s written— and I am working with a fabulous illustrator! It’s exciting! I’m also compiling my poetry and trying to find a good fit for its illustrations.

 

What about the musicians you work with?

These artists are phenomenal. They can be found on all the major music platforms. And you can find their websites easily. I am honored to be working with such caliber.

 

What are you donating the proceeds for?

I’m donating $2 per album to our Classics scholarship fund— to our chapter of JCL, Junior Classical League, National Latin Honors Society. No student should have to pay for buses if they cannot afford it, and every student should have the opportunity to go to museums, competitions, and see guest speakers, and shows that enrich their experience. We dream of traveling to Greece and Rome someday!

 

Visit Bettina’s website for more information

The Cylix of Apollo with the tortoise-shell (chelyslyre, on a 5th-century BC drinking cup (kylix)

 

 

Betrayed by Men; Saved By Dolphins–The Story of Arion

Herodotus 1.35

“Periander was ruling Korinth as a tyrant. For the Korinthians claim (and the Lesbians agree with them) that the most wonderful thing happened in his life: Arion of Methymna was carried to Tainaron on a dolphin. He was a kithara player second to none at that time and the first man we know of who composed, named and taught the dithyramb at Corinth.

They say that this Arion spent much time at Periander’s palace but desired to sail to Italy and Sicily. After he made a lot of money there, he wanted to return to Korinth again. He left from Tarentum and hired a ship of Korinthian men because he trusted no one more than Korinthians. But once on the sea, they conspired to throw Arion out to keep his money. After he learned this, he was begging, offering money to them, trying to bargain for his life. But he was not able to persuade him—the sailors commanded him either to do himself in, so that he might have a burial on ground, or to leap into the sea as soon as possible.

When Arion realized he was at the end, he asked, since it might seem right to them, that he appear in full dress standing on the benches singing. And he promised to kill himself after singing. This came as a delight to them if they could hear the best mortal singer at work. They retreated to the middle of the ship from the stern and he donned all his equipment and took up the kithara. While standing on the benches he sang the entire Orthian nome. When he was done with it, he threw himself into the sea in full costume.

They sailed back to Korinth but people claim a dolphin picked him up and took him to Tainaros. Once he got to land, he went to Koronth with all his stuff and when he got there told the whole story. Since Periander distrusted him, he held Arion under guard, separated from everyone. He waited for the sailors. When they were present, they were asked if they could say anything about Arion. When they were claiming that they left him safe somewhere in Italy and he was doing well in Tarentum, he appeared to them looking just like he did when he leaped out of the boat. The sailors were shocked and were not able to deny it since they had been completely refuted. The Korinthians and Lesbians say these things. And there is a bronze dedication of Arion in Tarentum, not very large: a man riding a dolphin.”

ἐτυράννευε δὲ ὁ Περίανδρος Κορίνθου· τῷ δὴ λέγουσι Κορίνθιοι (ὁμολογέουσι δέ σφι Λέσβιοι) ἐν τῷ βίῳ θῶμα μέγιστον παραστῆναι, Ἀρίονα τὸν Μηθυμναῖον ἐπὶ δελφῖνος ἐξενειχθέντα ἐπὶ Ταίναρον, ἐόντα κιθαρῳδὸν τῶν τότε ἐόντων οὐδενὸς δεύτερον, καὶ διθύραμβον πρῶτον ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν ποιήσαντά τε καὶ ὀνομάσαντα καὶ διδάξαντα ἐν Κορίνθῳ. τοῦτον τὸν Ἀρίονα λέγουσι, τὸν πολλὸν τοῦ χρόνου διατρίβοντα παρὰ Περιάνδρῳ, ἐπιθυμῆσαι πλῶσαι ἐς Ἰταλίην τε καὶ Σικελίην, ἐργασάμενον δὲ χρήματα μεγάλα θελῆσαι ὀπίσω ἐς Κόρινθον ἀπικέσθαι. ὁρμᾶσθαι μέν νυν ἐκ Τάραντος, πιστεύοντα δὲ οὐδαμοῖσι μᾶλλον ἢ Κορινθίοισι μισθώσασθαι πλοῖον ἀνδρῶν Κορινθίων· τοὺς δὲ ἐν τῷ πελάγει ἐπιβουλεύειν τὸν Ἀρίονα ἐκβαλόντας ἔχειν τὰ χρήματα· τὸν δὲ συνέντα τοῦτο λίσσεσθαι, χρήματα μέν σφι προϊέντα, ψυχὴν δὲ παραιτεόμενον. οὐκ ὦν δὴ πείθειν αὐτὸν τούτοισι, ἀλλὰ κελεύειν τοὺς πορθμέας ἢ αὐτὸν διαχρᾶσθαί μιν, ὡς ἂν ταφῆς ἐν γῇ τύχῃ, ἢ ἐκπηδᾶν ἐς τὴν θάλασσαν τὴν ταχίστην. ἀπειληθέντα δὲ τὸν Ἀρίονα ἐς ἀπορίην παραιτήσασθαι, ἐπειδή σφι οὕτω δοκέοι, περιιδεῖν αὐτὸν ἐν τῇ σκευῇ πάσῃ στάντα ἐν τοῖσι ἑδωλίοισι ἀεῖσαι· ἀείσας δὲ ὑπεδέκετο ἑωυτὸν κατεργάσεσθαι. καὶ τοῖσι ἐσελθεῖν γὰρ ἡδονὴν εἰ μέλλοιεν ἀκούσεσθαι τοῦ ἀρίστου ἀνθρώπων ἀοιδοῦ, ἀναχωρῆσαι ἐκ τῆς πρύμνης ἐς μέσην νέα. τὸν δὲ ἐνδύντα τε πᾶσαν τὴν σκευὴν καὶ λαβόντα τὴν κιθάρην, στάντα ἐν τοῖσι ἑδωλίοισι διεξελθεῖν νόμον τὸν ὄρθιον, τελευτῶντος δὲ τοῦ νόμου ῥῖψαί μιν ἐς τὴν θάλασσαν ἑωυτὸν ὡς εἶχε σὺν τῇ σκευῇ πάσῃ. καὶ τοὺς μὲν ἀποπλέειν ἐς Κόρινθον, τὸν δὲ δελφῖνα λέγουσι ὑπολαβόντα ἐξενεῖκαι ἐπὶ Ταίναρον. ἀποβάντα δὲ αὐτὸν χωρέειν ἐς Κόρινθον σὺν τῇ σκευῇ καὶ ἀπικόμενον ἀπηγέεσθαι πᾶν τὸ γεγονός. Περίανδρον δὲ ὑπὸ ἀπιστίης Ἀρίονα μὲν ἐν φυλακῇ ἔχειν οὐδαμῇ μετιέντα, ἀνακῶς δὲ ἔχειν τῶν πορθμέων· ὡς δὲ ἄρα παρεῖναι αὐτούς, κληθέντας ἱστορέεσθαι εἴ τι λέγοιεν περὶ Ἀρίονος. φαμένων δὲ ἐκείνων ὡς εἴη τε σῶς περὶ Ἰταλίην καί μιν εὖ πρήσσοντα λίποιεν ἐν Τάραντι, ἐπιφανῆναί σφι τὸν Ἀρίονα ὥσπερ ἔχων ἐξεπήδησε· καὶ τοὺς ἐκπλαγέντας οὐκ ἔχειν ἔτι ἐλεγχομένους ἀρνέεσθαι. ταῦτα μέν νυν Κορίνθιοί τε καὶ Λέσβιοι λέγουσι, καὶ Ἀρίονος ἔστι ἀνάθημα χάλκεον οὐ μέγα ἐπὶ Ταινάρῳ, ἐπὶ δελφῖνος ἐπεὼν ἄνθρωπος.

 

3rd Century Mosaic from Tunisia, Getty

Music Heals the Suffering of the Soul

Apollonius Paradoxographus, Historiae Mirabiles 49

“These things are worth knowing. Theophrastos has explained them in is work On Enthusiasm. For he says that music heals when suffering afflicts the soul and the body such as desperation, phobias, and the madnesses of belief which are more serious. For instrumental flute music, he continues, heals both hip pain and epilepsy.

Similarly is the power attributed to Aristoxenos the musician when he came—for he was getting a prophecy from the prophet of his sister Pasiphilê—for resuscitated a person in Thebes who was bewitched by the sound of a trumpet. For when he heard it he yelled out so much that he behaved indecently. If someone at any point even in war should blow the trumpet, then he should suffer much worse in his madness. So, he exposed him bit by bit to the flute—and, as one might say, he used this as an introduction for him to endure the trumpet as well.

The flute heals even if some part of the body is in pain. When the body is subject to flute music, let the instrumental music persist for five days at least. The toil will be surprisingly less on the first day and the second. This application of the flute treatment is common even elsewhere, but especially so in Thebes up to this day.”

49 ῎Αξια δ’ ἐστὶν ἐπιστάσεως [τὰ εἰρημένα.] <ἃ> Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ ἐνθουσιασμοῦ ἐξεῖπεν. φησὶ γὰρ ἐκεῖνος τὴν μουσικὴν πολλὰ τῶν ἐπὶ ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα γιγνομένων παθῶν ἰατρεύειν, καθάπερ λιποθυμίαν, φόβους καὶ τὰἐπὶ μακρὸν γιγνομένας τῆς διανοίας ἐκστάσεις. ἰᾶται γάρ, φησίν, ἡ καταύλησις καὶ ἰσχιάδα καὶ ἐπιληψίαν·

καθάπερ πρὸς ᾿Αριστόξενον τὸν μουσικὸν ἐλθόντα—χρήσασθαι αὐτὸν† τοῦ μαντίου τοῦ τῆς Πασιφίλης δαμωτι ἀδελφῆς † —λέγεται [τὸν μουσικὸν] καταστῆναί τινα ἐξιστάμενον ἐν Θήβαις ὑπὸ τὴν τῆς σάλπιγγος φωνήν· ἐπὶ τοσοῦτον γὰρ ἐβόησεν ἀκούων, ὥστε ἀσχημονεῖν· εἰ δέ ποτε καὶ πολεμικὸν σαλπίσειέ τις, πολὺ χεῖρον πάσχειν μαινόμενον. τοῦτον οὖν κατὰ μικρὸν  τῷ αὐλῷ προσάγειν, καὶ ὡς ἄν τις εἴποι ἐκ προσαγωγῆς ἐποίησεν καὶ τὴν σάλπιγγος φωνὴν ὑπομένειν.

θεραπεύει δὲ ἡ καταύλησις καὶ ἐάν τι μέρος τοῦ σώματος ἐν ἀλγήματι ὑπάρχῃ· καταυλουμένου τοῦ σώματος καταύλησις γιγνέσθω ἡμέρας ε′ ὡς ἐλάχιστα, καὶ εὐθέως τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐλάττων ὁ πόνος γενήσεται καὶ τῇ δευτέρᾳ. τὸ δὲ γιγνόμενον διὰ τῆς καταυλήσεως ἐπιχωριάζει καὶ ἀλλαχῇ, μάλιστα δὲ ἐνΘήβαις μέχρι τῶν νῦν χρόνων.

There are similar accounts from Pythagorean Traditions

Porphyry, On the Life of Pythagoras

30. “[Pythagoras] healed psychic and bodily sufferings with rhythm, songs, and incantations. He adapted these treatments to his companions, while he himself heard the harmony of everything because he could understand the unity of the spheres and the harmonies of the stars moving with them. It is not our nature to hear this in the least.”

30. κατεκήλει δὲ ῥυθμοῖς καὶ μέλεσι καὶ ἐπῳδαῖς τὰ ψυχικὰ πάθη καὶ τὰ σωματικά. καὶ τοῖς μὲν ἑταίροις ἡρμόζετο ταῦτα, αὐτὸς δὲ τῆς τοῦ παντὸς ἁρμονίας ἠκροᾶτο συνιεὶς τῆς καθολικῆς τῶν σφαιρῶν καὶ τῶν κατ’ αὐτὰς κινουμένων ἀστέρων ἁρμονίας, ἧς ἡμᾶς μὴ ἀκούειν διὰ σμικρότητα τῆς φύσεως.

32. “Diogenes says that Pythagoras encouraged all men to avoid ambition and lust for fame, because they especially inculcate envy, and also to stay away from large crowds. He used to convene gatherings at his house at dawn himself, accompanying his singing to the lyre and singing some ancient songs of Thales. And he also sang the songs of Hesiod and Homer, as many as appeared to calm his spirit. He would also dance some dances which he believed brought good mobility and health to the body. He used to take walks himself but not with a crowd, taking only two or three companions to shrines or groves, finding the most peaceful and beautiful places.”

32. Διογένης φησὶν ὡς ἅπασι μὲν παρηγγύα φιλοτιμίαν φεύγειν καὶ φιλοδοξίαν, ὥπερ μάλιστα φθόνον ἐργάζεσθαι, ἐκτρέπεσθαι δὲ τὰς μετὰ τῶν πολλῶν ὁμιλίας. τὰς γοῦν διατριβὰς καὶ αὐτὸς ἕωθεν μὲν ἐπὶ τῆς οἰκίας ἐποιεῖτο, ἁρμοζόμενος πρὸς λύραν τὴν ἑαυτοῦ φωνὴν καὶ ᾄδων παιᾶνας ἀρχαίους τινὰς τῶν Θάλητος. καὶ ἐπῇδε τῶν ῾Ομήρου καὶ ῾Ησιόδου ὅσα καθημεροῦν τὴν ψυχὴν ἐδόξαζε. καὶ ὀρχήσεις δέ τινας ὑπωρχεῖτο ὁπόσας εὐκινησίαν καὶ ὑγείαν τῷ σώματι παρασκευάζειν ᾤετο. τοὺς δὲ περιπάτους οὐδ’ αὐτὸς ἐπιφθόνως μετὰ πολλῶν ἐποιεῖτο, ἀλλὰ δεύτερος ἢ τρίτος ἐν ἱεροῖς ἢ ἄλσεσιν, ἐπιλεγόμενος τῶν χωρίων τὰ ἡσυχαίτατα καὶ περικαλλέστατα.

33. “He loved his friends overmuch and was the first to declare that friends possessions are common and that a friend is another self. When they were healthy, he always talked to them; when they were sick, he took care of their bodies. If they were mentally ill, he consoled them, as we said before, some with incantations and spells, others by music. He had songs and paeans for physical ailments: when he sang them, he relieved fatigue. He also could cause forgetfulness of grief, calming of anger, and redirection of desire.”

33.τοὺς δὲ φίλους ὑπερηγάπα, κοινὰ μὲν τὰ τῶν φίλων εἶναι πρῶτος ἀποφηνάμενος, τὸν δὲ φίλον ἄλλον ἑαυτόν. καὶ ὑγιαίνουσι μὲν αὐτοῖς ἀεὶ συνδιέτριβεν, κάμνοντας δὲ τὰ σώματα ἐθεράπευεν, καὶ τὰς ψυχὰς δὲ νοσοῦντας παρεμυθεῖτο, καθάπερ ἔφαμεν, τοὺς μὲν ἐπῳδαῖς καὶ μαγείαις τοὺς δὲ μουσικῇ. ἦν γὰρ αὐτῷ μέλη καὶ πρὸς νόσους σωμάτων παιώνια, ἃ ἐπᾴδων ἀνίστη τοὺς κάμνοντας. ἦν <δ’> ἃ καὶ λύπης λήθην εἰργάζετο καὶ ὀργὰς ἐπράυνε καὶ ἐπιθυμίας ἀτόπους ἐξῄρει.

 

Iamblichus, Life of Pythagoras 111–112

“Pythagoras believed that music produced great benefits for health, should someone apply it in the appropriate manner. For he was known to use this kind of cleansing and not carelessly. And he also called the healing from music that very thing, a purification. And he used a melody as follows during the spring season. He sat in the middle someone who could play the lyre and settled around him in a circle people who could sing. They would sing certain paeans as he played and through this they seemed to become happy, unified, and directed.

At another time they used music in the place of medicine, and there were certain songs composed against sufferings of the mind, especially despair and bitterness—songs which were created as the greatest aids. He also composed others against rage, desires, and every type of wandering of the soul. There was also another kind of performance he discovered for troubles: he also used dancing.

He used the lyre as an instrument since he considered flutes to induce arrogance as a dramatic sound which had no type of freeing resonance. He also used selected words from Homer and Hesiod for the correction of the soul.”

     ῾Υπελάμβανε δὲ καὶ τὴν μουσικὴν μεγάλα συμβάλλεσθαι πρὸς ὑγείαν, ἄν τις αὐτῇ χρῆται κατὰ τοὺς προσήκοντας τρόπους. εἰώθει γὰρ οὐ παρέργως τῇ τοιαύτῃ χρῆσθαι καθάρσει· τοῦτο γὰρ δὴ καὶ προσηγόρευε τὴν διὰ τῆς μουσικῆς ἰατρείαν. ἥπτετο δὲ περὶ τὴν ἐαρινὴν ὥραν τῆς  τοιαύτης μελῳδίας· ἐκάθιζε γὰρ ἐν μέσῳ τινὰ λύρας ἐφαπτόμενον, καὶ κύκλῳ ἐκαθέζοντο οἱ μελῳδεῖν δυνατοί, καὶ οὕτως ἐκείνου κρούοντος συνῇδον παιῶνάς τινας, δι’ ὧν εὐφραίνεσθαι καὶ ἐμμελεῖς καὶ ἔνρυθμοι γίνεσθαι ἐδόκουν. χρῆσθαι δ’ αὐτοὺς καὶ κατὰ τὸν ἄλλον χρόνον τῇ μουσικῇ ἐν ἰατρείας τάξει, καὶ εἶναί τινα μέλη πρὸς τὰ ψυχῆς πεποιημένα πάθη, πρός τε ἀθυμίας καὶ δηγμούς, ἃ δὴ βοηθητικώτατα ἐπινενόητο, καὶ πάλιν αὖ ἕτερα πρός τε τὰς ὀργὰς καὶ πρὸς τοὺς θυμοὺς καὶ πρὸς πᾶσαν παραλλαγὴν τῆς τοιαύτης ψυχῆς, εἶναι δὲ καὶ πρὸς τὰς ἐπιθυμίας ἄλλο γένος μελοποιίας ἐξευρημένον. χρῆσθαι δὲ καὶ ὀρχήσεσιν. ὀργάνῳ δὲ χρῆσθαι λύρᾳ· τοὺς γὰρ αὐλοὺς ὑπε-λάμβανεν ὑβριστικόν τε καὶ πανηγυρικὸν καὶ οὐδαμῶς ἐλευθέριον τὸν ἦχον ἔχειν. χρῆσθαι δὲ καὶ ῾Ομήρου καὶ ῾Ησιόδου λέξεσιν ἐξειλεγμέναις πρὸς ἐπανόρθωσιν ψυχῆς.

Image result for medieval manuscript music healing
Cat playing a bagpipe in a Book of Hours, Paris, c. 1460

 

 

The Arrow Flight of Songs

Henry W. Longfellow “The Arrow and the Song”,

I breathed a song into the air
It fell to earth, I knew not where;
For who has sight so keen and strong
That it can follow the flight of song?

Horace, Ars Poetica 347

“The string does not always return the sound that the hand and mind desire”.

neque chorda sonum reddit quem volt manus et mens.

Homer, Odyssey 21.407-409

“Just as a man who knows both lyre and song
easily stretches a string on a new peg
as he attaches the twisted sheep-gut to both sides
just so, without haste, Odysseus strung the great bow”

ὡς ὅτ’ ἀνὴρ φόρμιγγος ἐπιστάμενος καὶ ἀοιδῆς
ῥηϊδίως ἐτάνυσσε νέῳ περὶ κόλλοπι χορδήν,
ἅψας ἀμφοτέρωθεν ἐϋστρεφὲς ἔντερον οἰός,
ὣς ἄρ’ ἄτερ σπουδῆς τάνυσεν μέγα τόξον ᾿Οδυσσεύς.

Pindar, Olympian 2, 83-88

“Many are the swift arrows
Within the quiver
Under my arm—
They speak to those who understand,
But they lack interpreters
In every direction. Wise is the one who knows many things
by nature…”

…. πολλά μοι ὑπ’
ἀγκῶνος ὠκέα βέλη
ἔνδον ἐντὶ φαρέτρας
φωνάεντα συνετοῖσιν· ἐς δὲ τὸ πὰν ἑρμανέων
χατίζει. σοφὸς ὁ πολλὰ εἰδὼς φυᾷ·

Schol. Ad Pin. Ol. 2

“Swift arrows”: these are an allegory for poems from an archery metaphor. The quiver is his mind; the arrows are words.”

A ὠκέα βέλη: ἀλληγορεῖ ἀπὸ τῶν τόξων μεταφέρων ἐπὶ τὰ ποιήματα· φαρέτρα μὲν γὰρ ἡ διάνοια, βέλη δὲ οἱ λόγοι.

Image result for ancient greek archery vase

 

Taming the Elephant’s Heart

Aelian, N. A. 12.44 (= Megasthenes fr. 37)

“In India, if an adult elephant is caught it is difficult to tame—it gets murderous from longing for freedom. If you bind it in chains too, it gets even more agitated and will not tolerate its master. But Indians try to pacify it with food and to soften it with a variety of pleasing items, making an effort to fill its stomach and delight its heart. But it remains angry with them and ignores them. What then do they devise and do? They encourage it with their native music and sing to a certain instrument they use. It is called a skindapsos. The instrument strikes the ears and enchants the animal—his anger softens and his spirit yields and bit by bit it pays attention to its food. At this point it is released from its chains and it waits, enthralled by the music, and it eats eagerly, like a guest in love with a banquet. The elephant will no longer leave because of his love of music.”

elephant_dish

Aelianus N. A. XII, 44: ᾿Εν ᾿Ινδοῖς ἂν ἁλῷ τέλειος ἐλέφας, ἡμερωθῆναι χαλεπός ἐστι, καὶ τὴν ἐλευθερίαν ποθῶν φονᾷ· ἐὰν δὲ αὐτὸν καὶ δεσμοῖς διαλάβῃς, ἔτι καὶ μᾶλλον ἐς τὸν θυμὸν ἐξάπτεται, καὶ δεσπότην οὐχ ὑπονέμει. ᾿Αλλ’ οἱ ᾿Ινδοὶ καὶ ταῖς τροφαῖς κολακεύουσιν αὐτὸν, καὶ ποικίλοις καὶ ἐφολκοῖς δελέασι πραΰνειν πειρῶνται, παρατιθέντες, ὡς πληροῦν τὴν γαστέρα καὶ θέλγειν τὸν θυμόν· ὁ δὲ ἄχθεται αὐτοῖς, καὶ ὑπερορᾷ· Τί οὖν ἐκεῖνοι κατασοφίζονται καὶ δρῶσι; Μοῦσαν αὐτοῖς προσάγουσιν ἐπιχώριον, καὶ κατᾴδουσιν αὐτοὺς ὀργάνῳ τινὶ καὶ τούτῳ συνήθει· καλεῖται δὲ σκινδαψὸς τὸ ὄργανον· ὁ δὲ ὑπέχει τὰ ὦτα καὶ θέλγεται, καὶ ἡ μὲν ὀργὴ πραΰνεται, ὁ δὲ θυμὸς ὑποστέλλεταί τε καὶ θόρνυται, κατὰ μικρὰ δὲ καὶ ἐς τὴν τροφὴν ὁρᾷ· εἶτα ἀφεῖται μὲν τῶν δεσμῶν, μένει δὲ τῇ μούσῃ δεδεμένος, καὶ δειπνεῖ προθύμως ἁβρὸς δαιτυμὼν καταδεδεμένος· πόθῳ γὰρ τοῦ μέλους οὐκ ἂν ἔτι ἀποσταίη.