Tawdry Tuesday, Etymology Edition: Clitoral Controversies

Bill Beck has a good article on Eidolon about the way ancient (and eventually Modern) etymology and “word science” manipulates the concept of the original meaning of words in order to reinforce various types of dominant cultural discourse.

Here is another example, the history of the word clitoris. I have arranged the examples in roughly chronological order.

Hesychius

“Kleitoris: the over-covering skin [lit. of hypodoris?] of a woman’s genitals. From where we get the word kleitoriazein, which means to rub or touch [as in to masturbate].”

κλειτορίς· τοῦ γυναικείου αἰδοίου ἡ ὑποδορίς, ἔνθεν καὶ τὸ κλειτοριάζειν τὸ ψηλαφᾶν

Etymologicum Magnum

Klitorion:… it also means a woman’s genitals. From this we also find the verb klitoriazein which means “touching shamefully”

Σημαίνει δὲ καὶ τὸ αἰδοῖον τῆς γυναικός· ὅθεν καὶ κλιτοριάζειν λέγεται τὸ αἰσχρῶς ἅπτεσθαι.

Suda, mu 1462

Murton: “myrtle berry” The form of the female genitalia in the middle of which is the clitoris. From this we get the word kleitorizesthai which means to touch oneself licentiously. The lip is the hupodoris and the sides the myrtle-lips

Μύρτον: τὸ σχῆμα τοῦ γυναικείου αἰδοίου, οὗ τὸ μεταξὺ κλειτορίς. ἀφ’ οὗ τὸ ἀκολάστως ἕπεσθαι κλειτορίζεσθαι. τὸ δὲ χεῖλος ὑποδορίς, τὸ δὲ σύμπτωμα μυρτοχείλη.

Note in the following and the former the difference between the active and middle  voices

Michael Apostolios

Klitoriazein: applied to pedarasts. Or for those who are licentious towards women [or “to licentious behavior for women”?]

Κλιτοριάζειν: ἐπὶ τῶν παιδεραστῶν· ἢ ἐπὶ τῶν γυναιξὶν ἀκολάστων.

kleitoris

The LSJ is a little bashful about this:

kleitoris lsj

 

Ancient Vampires 2: What’s Really Scary is Misogyny

This is the second post about ancient Greek Vampires. The first looked at the Empousa. 

Lucian, Lover of Lies 2

“…these are various and disturbing tales, able to rattle the minds of children who still fear Mormo and Lamia.”

πάνυ ἀλλόκοτα καὶ τεράστια μυθίδια παίδων ψυχὰς κηλεῖν δυνάμενα ἔτι τὴν Μορμὼ καὶ τὴν Λάμιαν δεδιότων.

The Lamia (or, just Lamia to her friends) is one of the figures from Greek myth who seems like a frightening monster but really is a particular distillation of misogyny. She is often called a Greek ‘vampire’ along with Empousa. Unlike the latter, however, Lamia is specifically associated with killing children.

Diodorus Siculus, 20.40

“At the rock’s root there was a very large cave which was roofed with ivy and bryony in which the myths say the queen Lamia, exceptional for her beauty, was born. But, because of the beastliness of her soul, they say that her appearance has become more monstrous in the time since then.

For, when all her children who were born died, she was overwhelmed by her suffering and envied all the women who were luckier with their children. So she ordered that the infants be snatched from their arms and killed immediately. For this reason, even in our lifetime, the story of that women has lingered among children and the mention of her name is most horrifying to them.

But, whenever she was getting drunk, she would allow people to do whatever pleased them without observation. Because she was not closely watching everything at that time, the people in that land imagined that she could not see. This is why the myth developed that she put her eyes into a bottle, using this story a metaphor for the carelessness she enacted in wine, since that deprived her of sight.”

 περὶ δὲ τὴν ῥίζαν αὐτῆς ἄντρον ἦν εὐμέγεθες, κιττῷ καὶ σμίλακι συνηρεφές, ἐν ᾧ μυθεύουσι γεγονέναι βασίλισσαν Λάμιαν τῷ κάλλει διαφέρουσαν· διὰ δὲ τὴν τῆς ψυχῆς ἀγριότητα διατυπῶσαί φασι τὴν ὄψιν αὐτῆς τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον θηριώδη. τῶν γὰρ γινομένων αὐτῇ παίδων ἁπάντων τελευτώντων βαρυθυμοῦσαν ἐπὶ τῷ πάθει καὶ φθονοῦσαν ταῖς τῶν ἄλλων γυναικῶν εὐτεκνίαις κελεύειν ἐκ τῶν ἀγκαλῶν ἐξαρπάζεσθαι τὰ βρέφη καὶ παραχρῆμα ἀποκτέννειν. διὸ καὶ καθ᾿ ἡμᾶς μέχρι τοῦ νῦν βίου παρὰ τοῖς νηπίοις διαμένειν τὴν περὶ τῆς γυναικὸς ταύτης φήμην καὶ φοβερωτάτην αὐτοῖς εἶναι τὴν ταύτης προσηγορίαν. ὅτε δὲ μεθύσκοιτο, τὴν ἄδειαν διδόναι πᾶσιν ἃ βούλοιντο ποιεῖν ἀπαρατηρήτως. μὴ πολυπραγμονούσης οὖν αὐτῆς κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν χρόνον τὰ γινόμενα τοὺς κατὰ τὴν χώραν ὑπολαμβάνειν μὴ βλέπειν αὐτήν· καὶ διὰ τοῦτ᾿ ἐμυθολόγησάν τινες ὡς εἰς ἄρσιχον ἐμβάλοι τοὺς ὀφθαλμούς, τὴν ἐν οἴνῳ συντελουμένην ὀλιγωρίαν εἰς τὸ προειρημένον μέτρον μεταφέροντες, ὡς τούτου παρῃρημένου τὴν ὅρασιν.

Euripides, fr. 472m (=Diodorus Siculus 20.41.6)

“Who does not know my name, most hateful to men,
The Lamia, a Libyan by birth?”

τίς τοὐ<μὸν ὄ>νομα τοὐπονείδιστον βροτοῖς
οὐκ οἶδε Λαμίας τῆς Λιβυστικῆς γένος;

The story of why Lamia killed children gets a little more depressing in the Fragments of the Greek Historians

Duris, BNJ 76 F17 [= Photios s.v. Lamia]

“In the second book of his Libyan History, Duris reports that Lamia was a fine looking woman but after Zeus had sex with her, Hera killed the children she bore because she was envious. As a result she was disfigured by grief and would seize and kill the children of others.”

ταύτην ἐν τῆι Λιβύηι Δοῦρις ἐν δευτέρωι Λιβυκῶν ἱστορεῖ γυναῖκα καλὴν γενέσθαι, μιχθέντος δ᾽ αὐτῆι Διὸς ὑφ᾽ ῞Ηρας ζηλοτυπουμένην ἃ ἔτικτεν ἀπολλύναι· διόπερ ἀπὸ τῆς λύπης δύσμορφον γεγονέναι καὶ τὰ τῶν ἄλλων παιδία ἀναρπάζουσαν διαφθείρειν.

Elsewhere, the evidence of narratives about Lamia are rather limited. She becomes just another negative, female monster.

Suda, Lambda 85

“Lamia: a monster. The name comes from having a gaping throat, laimia and lamia. Aristophanes: “It has the smell of a seal, the unwashed balls of a Lamia.” For testicles are active—and he is making a fantasy image of Lamia’s balls, since she is female.”

Λάμια: θηρίον. ἀπὸ τοῦ ἔχειν μέγαν λαιμόν, λαίμια καὶ λάμια. ᾿Αριστοφάνης· φώκης δ’ εἶχεν ὀσμήν, λαμίας ὄρχεις ἀπολύτους. δραστικοὶ γὰρ οἱ ὄρχεις. εἰδωλοποιεῖ δέ τινας ὄρχεις λαμίας· θῆλυ γάρ.

Unlike Empousa and some others, Lamia is interestingly integrated in some other genealogical traditions.

Schol. G ad Ap. Rhodes 4.825-831

“Stesichorus says in his Skylla, regarding her form, that Skylla is the daughter of Lamia.”

Στησίχορος δὲ ἐν τῇ Σκύλλῃ †εἶδός τινος† Λαμίας τὴν Σκύλλαν φησὶ θυγατέρα εἶναι.

Pausanias on Phocis, 12

“There is a crag rising up over the ground on which the Delphians claim that a woman stood singing oracles, named Hêrophilê but known as Sibyl. There is the earlier Sibyl, the one I have found to be equally as old as the others, whom the Greeks claim is the daughter of Zeus and Lamia, the daughter of Poseidon. She was the first woman to sing oracles and they say that she was named Sibyl by the Libyans. Hêrophilê was younger than here, but she was obviously born before the Trojan War since she predicted Helen in her oracles, that was raised up in Sparta as the destruction for Asia and Europe and that Troy would be taken by the Greeks because of her.”

XII. Πέτρα δέ ἐστιν ἀνίσχουσα ὑπὲρ τῆς γῆς· ἐπὶ ταύτῃ Δελφοὶ στᾶσάν φασιν ᾆσαι τοὺς χρησμοὺς γυναῖκα ὄνομα Ἡροφίλην, Σίβυλλαν δὲ ἐπίκλησιν. τὴν δὲ πρότερον γενομένην, ταύτην ταῖς μάλιστα ὁμοίως οὖσαν ἀρχαίαν εὕρισκον, ἣν θυγατέρα Ἕλληνες Διὸς καὶ Λαμίας τῆς Ποσειδῶνός φασιν εἶναι, καὶ χρησμούς τε αὐτὴν γυναικῶν πρώτην ᾆσαι καὶ ὑπὸ τῶν Λιβύων Σίβυλλαν λέγουσιν ὀνομασθῆναι. ἡ δὲ Ἡροφίλη νεωτέρα μὲν ἐκείνης, φαίνεται δὲ ὅμως πρὸ τοῦ πολέμου γεγονυῖα καὶ αὕτη τοῦ Τρωικοῦ, καὶ Ἑλένην τε προεδήλωσεν ἐν τοῖς χρησμοῖς, ὡς ἐπ᾿ ὀλέθρῳ τῆς Ἀσίας καὶ Εὐρώπης τραφήσοιτο ἐν Σπάρτῃ, καὶ ὡς Ἴλιον ἁλώσεται δι᾿ αὐτὴν ὑπὸ Ἑλλήνων.

Dionysus of Halicarnassus, On Thucydides 6

“Foremost he differed from previous authors in this, by which I mean how he took on a subject that was not a single thread nor one divided in many different and also disconnected parts. And then, because did not include mythical material in his work and he did not use his writing for the deception and bewitchment of many, as every author before him did when they told the stories of certain Lamiai rising up from the earth in groves and glens and of amphibious Naiads rushing out of Tartaros, half-beasts swimming through the seas and then joining together in groups among humans, and producing offspring of mortals and gods, demigods—and other stories which seem extremely unbelievable and untrustworthy to us now.”

πρῶτον μὲν δὴ κατὰ τοῦτο διήλλαξε τῶν πρὸ αὐτοῦ συγγραφέων, λέγω δὲ κατὰ τὸ λαβεῖν ὑπόθεσιν μήτε μονόκωλον παντάπασι μήτ᾿ εἰς πολλὰ μεμερισμένην καὶ ἀσυνάρτητα κεφάλαια· ἔπειτα κατὰ τὸ μηδὲν αὐτῇ μυθῶδες προσάψαι, μηδ᾿ εἰς ἀπάτην καὶ γοητείαν τῶν πολλῶν ἐκτρέψαι τὴν γραφήν, ὡς οἱ πρὸ αὐτοῦ πάντες ἐποίησαν, Λαμίας τινὰς ἱστοροῦντες ἐν ὕλαις καὶ νάπαις ἐκ γῆς ἀνιεμένας, καὶ Ναΐδας ἀμφιβίους ἐκ Ταρτάρων ἐξιούσας καὶ διὰ πελάγους νηχομένας καὶ μιξόθηρας, καὶ ταύτας εἰς ὁμιλίαν ἀνθρώποις συνερχομένας, καὶ ἐκ θνητῶν καὶ θείων συνουσιῶν γονὰς ἡμιθέους, καὶ ἄλλας τινὰς ἀπίστους τῷ καθ᾿ ἡμᾶς βίῳ καὶ πολὺ τὸ ἀνόητον ἔχειν δοκούσας ἱστορίας.

There is another variant name–she might get her own entry some day

Suda, s.v.Μορμώ 

Mormô, in the genitive Mormous, declined like Sappho. There is also the form Mormôn, genitive Mormonos. Aristophanes says “I ask you, take this Mormo away from me”. This meant to dispel frightening things. For Mormo is frightening. And again in Aristophanes: “A Mormo for courage”. There is also a mormalukeion which they also call a Lamia. They were also saying frightening things like this.”

Μορμώ: λέγεται καὶ Μορμώ, Μορμοῦς, ὡς Σαπφώ. καὶ Μορμών, Μορμόνος. Ἀριστοφάνης: ἀντιβολῶ σ’, ἀπένεγκέ μου τὴν Μορμόνα. ἄπο τὰ φοβερά: φοβερὰ γὰρ ὑπῆρχεν ἡ Μορμώ. καὶ αὖθις Ἀριστοφάνης: Μορμὼ τοῦ θράσους. μορμολύκειον, ἣν λέγουσι Λαμίαν: ἔλεγον δὲ οὕτω καὶ τὰ φοβερά.

 In some traditions, Lamia became proverbial

Plutarch, De Curiositate [On Being a Busybod y] 516a

“Now, just as in the myth they say that Lamia sleeps at home, putting her eyes set aside in some jar, but when she goes out she puts them back in and peers around, in the same way each of us puts his curiosity, as if fitting in an eye, into meanness towards others. But we often stumble over our own mistakes and faults because of ignorance, since we fail to secure sight or light for them.

For this reason, a busybody is rather useful to his enemies, since he rebukes and emphasizes their faults and shows them what they should guard and correct, even as he overlooks most of his own issues thanks to his obsession with everyone else. This is why Odysseus did not stop to speak with his mother before he inquired from the seer about those things for which he had come to Hades. Once he had made his inquiry, he turned to his own mother and also the other women, asking who Tyro was, who beautiful Khloris was, and why Epikaste had died.”

Lamia is not well-attested in art and myth

νῦν δ’ ὥσπερ ἐν τῷ μύθῳ τὴν Λάμιαν λέγουσιν οἴκοι μὲν εὕδειν τυφλήν, ἐν ἀγγείῳ τινὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχουσαν ἀποκειμένους, | ἔξω δὲ προϊοῦσαν ἐντίθεσθαι καὶ βλέπειν, οὕτως ἡμῶν ἕκαστος ἔξω καὶ πρὸς ἑτέρους τῇ κακονοίᾳ τὴν περιεργίαν ὥσπερ ὀφθαλμὸν ἐντίθησι, τοῖς δ’ ἑαυτῶν ἁμαρτήμασι καὶ κακοῖς πολλάκις περιπταίομεν ὑπ’ ἀγνοίας, ὄψιν ἐπ’ αὐτὰ καὶ φῶς οὐ ποριζόμενοι. διὸ καὶ τοῖς ἐχθροῖς ὠφελιμώτερός ἐστιν ὁ πολυπραγμονῶν· τὰ γὰρ ἐκείνων ἐλέγχει καὶ προφέρεται καὶ δείκνυσιν αὐτοῖς ἃ δεῖ φυλάξασθαι καὶ διορθῶσαι, τῶν δ’ οἴκοι τὰ πλεῖστα παρορᾷ διὰ τὴν περὶ τὰ ἔξω πτόησιν. ὁ μὲν γὰρ ᾿Οδυσσεὺς (λ 84 sqq.) οὐδὲ τῇ μητρὶ διαλεχθῆναι πρότε- ρον ὑπέμεινεν ἢ πυθέσθαι παρὰ τοῦ μάντεως, ὧν ἕνεκ’ ἦλθεν εἰς ῞Αιδου, πυθόμενος δὲ οὕτω πρός τε ταύτην ἔτρεψεν αὑτόν, καὶ τὰς ἄλλας γυναῖκας ἀνέκρινε, τίς ἡ Τυρὼ καὶ τίς ἡ καλὴ Χλωρὶς καὶ διὰ τί ἡ ᾿Επικάστη ἀπέθανεν…

Image result for Ancient Greek Lamia vase
Skylla, relative of Lamia. More Misogyny.

Some other misogynistic tales from myth with telling variants

The Lemnian Women and their Terrible Smell

The Privileging of Klytemnestra’s Infamy

The Terrible Tale of Asclepius’ Two Mothers

Pretty Much Everything about Medea

Kassandra’s Prophecy and Life

Kassandra’s Children

The Death of Hecuba

Helen and Iphigenia

Stolen Voices and the Specters of Domestic Violence

We are happy to have this guest-post by Idone Rhodes (bio below) reflecting on classical texts and lives lived outside of them

“Bind my hands in chains (as they merited fetters),
Until all madness departs, if any friend is present:
For madness brought thoughtless arms against my mistress;
She cries, injured by my frenzied hands.”

Adde manus in vincla meas (meruere catenas),
dum furor omnis abit, siquis amicus ades:
nam furor in dominam temeraria bracchia movit;
flet mea vaesana laesa puella manu.

Ovid’s Amores 1.7 starts out with Ovid’s apparent guilt over beating his lover. He details the “madness” that drove his “thoughtless arms” against his mistress and now proclaims that his hands “merited fetters” for the crime of passion.

As we find out later on, this behavior stemmed from his desire for sex and his lover’s unwillingness to provide that. Although readers hear Ovid apologize for this behavior straight off the bat, this first passage reeks of the poet’s trying to make himself feel better for what he did, as opposed to an actual recognition of the error behind his actions and a genuine expression of contrition. This understanding shines through particularly in his parenthetical, “(they [have] merited fetters).”

A response like this one is not uncommon in modern examples of domestic abuse. The abuser will promise to get better, to mend his ways, as a way to get back into the good graces of his partner. Moreover, he will blame his behavior on “madness” and claim that it wasn’t the “real him” doing such things. “Abusers often apologize a lot and buy gifts and make big, sweeping excuses, and promise things will be different. And maybe they mean it, or it least it feels like they mean it. Some even try to seek help for their abusive behaviors. But it’s also important to remember that apologies can be part of the manipulation cycle,” as one Bustle article by Teresa Newsome points out. By outlining his abuse and his penance in this way (articulating that he deserves to be locked up while also ascribing his crime to furor), his victim (or a victimized reader) might take his apology at face value and forgive him.

***

Each day she wakes up, showers, and heads downstairs to make her son breakfast. Bustling around her, other mothers do the same for their young children, who remain fast asleep in their apartments above. She rouses her son from bed, dresses him, and finishes getting ready for the day. The woman and her two-year-old walk 25 minutes to the nearest bus stop. Hopping off the bus a few stops later, she leaves her son at his daycare and heads to her GED program. At the end of the day, she picks him up, and they return home.

As in the morning, a flock of mothers swarms the kitchen at six pm, but this time children dance around them, yelling and playing. After dinner, the woman meets with her career counselor while volunteers watch her son in the play room. This is the daily the life of a survivor of domestic violence, and her son bore witness to the events that brought them to need the services of this shelter. Her story—and his—is certain to be as old as civilization.

In recent years in the United States, the conversation about domestic violence and abuse (defined by the National Domestic Violence Hotline as “a pattern of behaviors used by one partner to maintain power and control over another partner in an intimate relationship”) has become more public, and laws have evolved—though not everywhere—to further protect victims and survivors of intimate partner violence. New York State’s Family Protection and Domestic Violence Intervention Act of 1994 finally recognized “domestic violence as a violent crime” and “protects victims of domestic violence by creating mandatory arrest policies and requirements that police responding to domestic violence complaints prepare and file incident reports.”[1]

In many states, standards have existed and still exist which require that a victim’s injuries be visible or permanent at the time of her trial in order for any case to be brought against her abuser; no bruises, no conviction, as one Atlantic article by Rachel Louise Snyder notes. Not only does this practice discount non-physical forms of abuse, such as mental or emotional manipulation, it doesn’t consider the fact that these trials often occur weeks, months, or even years after a woman has left her abusive situation.

Nonetheless, stigma around the issue (arising in large part from societal expectations about gender roles and the nuclear family) often dissuades or downright prevents victims from coming forward or leaving abusive relationships. Victims would rather endure their abuse than potentially disrupt their expected family role (as an obedient and loyal wife, for instance, or, more complicatedly, as the primary caregiver), as well as their family’s reputation in general.[2] Loveisrespect, an organization that works with young people to raise awareness for domestic violence, lists “believing abuse is normal,” “cultural/religious reasons,” and “pregnancy/parenting” as some of the deciding factors for remaining in an abusive relationship.

The normalization of violence against women is deeply ingrained in our society, and it’s become tough for women to disrupt the pretense of a “perfect” family and risk facing the perceived shame of coming forward. According to the National Coalition Against Domestic Violence, “On average, nearly 20 people per minute are physically abused by an intimate partner in the United States. During one year, this equates to more than 10 million women and men.” We all likely know people from all of our communities who have dealt with domestic abuse, but the issue is still considered so taboo that it goes undiscussed, remains hidden in the shadows.

As a volunteer and youth board member at an organization working to end domestic violence and aid those affected by it and as a student of the Classics, I found myself curious about the antiquity of domestic violence as a concept, as a part of cultural grammar. I wanted to see how ancient sources revealed the experiences of survivors, not just of physical violence, but also of psychological abuse in all its forms.

I have long turned to Classical literature when searching for a better understanding of a modern issue. For instance, when learning about democracy in the present, I look back to Ancient Greece to understand how the notion and practice of dêmokratia has evolved over time. In many ways, these stories represent a previous iteration of where and who we are now. By struggling with works from antiquity, we have the opportunity to grapple with what has changed and what needs to change between then and the present; we might see how domestic violence, rather than actually evolving out of society, has just grown into it to such a point that abuse is no longer a recognized issue.

Before I dive in, I want to add a caveat to my article. I would like to fully acknowledge that men, just like women or any other person, can and do experience domestic violence. In fact, one in nine men are reported to experience such abuse. Moreover, domestic violence impacts LGBTQ relationships as well, with the compounded factor of finding safety in communities or families that are not accepting. For example, the National Intimate Partner and Sexual Violence Survey found that 44% of lesbians and 61% of bisexual women have suffered “rape, physical violence, and/or stalking by an intimate partner,” in contrast to the 35% of heterosexual women. Ancient examples, however, almost exclusively feature female victims and male perpetrators, so that dynamic will occupy much of this discussion.

Given my interest in the civic life of Athens, which is often hailed, rightly and wrongly, as a model of American civic and political life, I figured I’d start there. While tragedy is a more obvious choice in looking for examples of violence, I’ve started with comedy, as it connects more closely with the how society can hide (from) and rationalize domestic abuse.

Lysistrata: οὐ γὰρ γρύζειν εἰᾶθ᾽ ἡμᾶς. καίτοὐκ ἠρέσκετέ γ᾽ ἡμᾶς.
For you did not allow us to mutter, and you do not appease us.

Magistrate: κἂν ᾤμωζές γ᾽, εἰ μὴ ᾽σίγας.
You would cry out in pain, unless you kept silent.

As Llewellyn-Jones points out, the reference to domestic violence is obvious in this excerpt from Aristophanes’ Lysistrata, an Ancient Greek comedy giving insight into the ways women “control” Athenian politics.[3] Lysistrata illustrates that, although Athenian men do not please their wives, the wives voice no complaints about their treatment. In most circumstances, a situation like this might indicate only a dysfunctional relationship, not an abusive one; however, the use of the verb ἐάω (to allow) indicates that these women have not chosen to remain silent; they simply have no other option. The magistrate further drives home this reality with his response, where he essentially suggests that if women were to say something out of turn to their husbands, they would face some sort of physical attack. By pointing out her husband’s error, Lysistrata would undermine his authority; by speaking at all, she has challenged his masculinity by feeling she has the right to voice her mind, so he responds violently. He further perpetuates a cycle of psychological abuse by “stealing” her voice, and he attempts to gaslight her by suggesting that her prevention from speaking is actually for her own benefit! Looking back on Latin and Ancient Greek texts reveals a culture accepting of domestic violence, a situation which can be expected from a society deeply committed to patriarchy.[4]

Today silence, or lack thereof, can play a similarly integral role in domestic abuse. As much as we like to believe we’ve progressed culturally since antiquity, our understanding of gender roles has actually not much changed. A woman who is too loud or “mouthy” or open with her opinions is seen as a threat to the men around her, especially in a situation when she is seen as in danger of equaling, let alone outstripping, her husband or partner.

In short, women in abusive relationships learn to keep silent to avoid upsetting their partners in a way that might incite violence or repercussions. This cycle creates a situation in which the woman loses her autonomy (as the man becomes her mouthpiece). I have observed that some of the women I work with have found opportunities for education only after leaving their abusive homes; their partners or situations inhibited them from educating themselves, possibly as a means of keeping these women quiet and unable to speak for themselves, just like the women of Lysistrata.

Moreover, as Kristen Lewis writes in an article for the Huffington Post, “victims often have family ties to or are financially dependent on their abusers,” as was certainly the case during the time period in which Lysistrata was written.[5] The silence extends beyond the relationship as woman has nowhere to turn to for aid or assistance. Her grievances fall on deaf ears conditioned by the belief that a man has ownership over, and can therefore do whatever he wants to, his wife. Although there are many more laws now protecting victims of domestic abuse (as opposed to the nearly zero laws regarding the issue in Ancient Greece and Rome), the learned pattern of silence creates an isolation tank, out of which many do not emerge for fear that they might lose resources from their partner or face harsher violence if the partner were to find out.

With so many sources depicting so many aspects of intimate relationships in the ancient world, Classicists have the opportunity, as well as the responsibility, to detect the indications and representations of abuse in these materials; by understanding this phenomenon’s roots in the past, we can equip ourselves with a more keen and precise lens for preventing, detecting, and combating intimate partner violence in the world around us today.

Women with a mirror. Fragment of an Attic white-ground vase, ca. 480–470 BC.

***

My name is Idone Rhodes. I am an 18-year-old senior at Milton Academy. Feel free to contact me at rhodesidone@gmail.com.

I would like to give acknowledgment and many thanks to @dreadfulprof for his guidance and editorial recommendations in the creation of this article.

Notes

[1] Nolder, Michelle J. “The Domestic Violence Dilemma: Private Action in Ancient Rome and America.” Boston University Law Review, vol. 81, 2001, pp. 1119–1147.

[2] “3. Causes and Complicating Factors.” SVAW – Domestic Violence: Explore the Issue, Minnesota Advocates for Human Rights, 2003, hrlibrary.umn.edu/svaw/domestic/explore/3causes.htm.

[3] Llewellyn-Jones, Lloyd. “Domestic Abuse And Violence Against Women In Ancient Greece.” Sociable Man, 2011, pp. 231–266., doi:10.2307/j.ctvvn9fm.16.

[4] Tuttle, Kate. “Tracing the Roots of Misogyny to Ancient Greece and Rome with Mary Beard.” Los Angeles Times, Los Angeles Times, 28 Dec. 2017, http://www.latimes.com/books/jacketcopy/la-ca-jc-women-and-power-20171228-story.html.

[5] Kapparis, K. “Women and Family in Athenian Law.” Women and Family in Athenian Law, 22 Mar. 2003

The Cause of All Great Wars

To follow up yesterday’s post about Helen’s Consent

Athenaios, Deipnosophists, 13, 10, 560b

“[It is clear] that the greatest wars also happened because of women. The Trojan War happened because of Helen; the Plague because of Chryseis; Achilles’ rage because of Briseis; and the War called the Sacred War, as Duris claims in the second book of his histories, by another married woman from Thebes who was kidnapped by some Phocian. This war also lasted ten years and in the tenth when Philip allied himself with the Thebes it ended. Then the Thebans took and held Phokis.”

… ὅτι καὶ οἱ μέγιστοι πόλεμοι διὰ γυναῖκας ἐγένοντο· ὁ ᾽Ιλιακὸς δι᾽ ῾Ελένην, ὁ λοιμὸς διὰ Χρυσηίδα, ᾽Αχιλλέως μῆνις διὰ Βρισηίδα· καὶ ὁ ἱερὸς δὲ καλούμενος πόλεμος δι᾽ ἑτέραν γαμετήν, φησὶν Δοῦρις ἐν δευτέραι ῾Ιστοριῶν, Θηβαίαν γένος, ὄνομα Θεανώ, ἁρπασθεῖσαν ὑπὸ Φωκέως τινός. δεκαετὴς δὲ καὶ οὗτος γενόμενος τῶι δεκάτωι ἔτει Φιλίππου συμμαχήσαντος πέρας ἐσχεν· τότε γὰρ εἷλον οἱ Θηβαῖοι τὴν Φωκίδα.

Herodotus, 1.2-4

“This is how the Persians say that Io came to Egypt—and not the story the Greeks tell—and this was the first transgression. After that, they claim some Greeks—and they can’t name them—went to Tyre and kidnapped Europê, the daughter of the king. These men would have been Cretans. At this point, the score was even. But then the Greeks were at fault for a second crime. For the Greeks sailed in a great ship to Aia, the Kolkhian, city and to the river Phasis.

Once they finished why they went there, they left, but they also kidnapped Medea, the king’s daughter. When the king sent a herald to Greece demanding recompense for the abduction and asking for his daughter to be returned, the Greeks answered that they would give nothing to the Kolhkians since they had not received anything for the abduction of Io.

In the next generation after that, they say that Priam’s son Alexandros, once he heard about these things, wanted to steal a wife for himself from Greece because he was absolutely certain he would face no penalties since the earlier men hadn’t. When he kidnapped Helen as he did, it seemed right at first for the Greeks to send messengers to demand her return and recompense for the abduction. When the Greeks made these demands, the Trojans brought up the abduction of Medeia and the fact that the Greeks were demanding from others the very things they themselves were not willing to give or repay.

Up to that point of time, the whole matter was only kidnapping on either side. But the Greeks were more to blame after this since they were the first to lead an army to Asia before anyone led one against Europe. As the Persians claim, they believe it is the work of unjust men to kidnap women, but the act of fools to rush off to avenge women who have been abducted. Wise men have no time for raped women, since it is clear they they would not have been abducted if they had not been willing themselves.

They claim that the men of Asia make no big deal when women are abducted while the Greeks, all because of one Lakedaimonian woman, raised a great army, went to Asia, and destroyed Priam’s power. Since that time, they consider Greece their enemy.”

οὕτω μὲν Ἰοῦν ἐς Αἴγυπτον ἀπικέσθαι λέγουσι Πέρσαι, οὐκ ὡς Ἕλληνές, καὶ τῶν ἀδικημάτων πρῶτον τοῦτο ἄρξαι. μετὰ δὲ ταῦτα Ἑλλήνων τινάς οὐ γὰρ ἔχουσι τοὔνομα ἀπηγήσασθαι φασὶ τῆς Φοινίκης ἐς Τύρονπροσσχόντας ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα Εὐρώπην. εἴησαν δ᾽ ἄνοὗτοι Κρῆτες. ταῦτα μὲν δὴ ἴσα πρὸς ἴσα σφι γενέσθαι, μετὰ δὲ ταῦτα Ἕλληνας αἰτίους τῆς δευτέρης ἀδικίης γενέσθαι: [2] καταπλώσαντας γὰρμακρῇ νηί ἐς Αἶαν τε τὴν Κολχίδα καὶ ἐπὶ Φᾶσιν ποταμόν, ἐνθεῦτεν, διαπρηξαμένους καὶ τἄλλα τῶν εἵνεκεν ἀπίκατο, ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα Μηδείην. [3] πέμψαντά δὲ τὸν Κόλχων βασιλέα ἐς τὴν Ἑλλάδα κήρυκα αἰτέειν τε δίκας τῆς ἁρπαγῆς καὶ ἀπαιτέειν τὴν θυγατέρα.τοὺς δὲ ὑποκρίνασθαι ὡς οὐδὲ ἐκεῖνοι Ἰοῦς τῆς Ἀργείης ἔδοσάν σφι δίκαςτῆς ἁρπαγῆς: οὐδὲ ὤν αὐτοὶ δώσειν ἐκείνοισι.

δευτέρῃ δὲ λέγουσι γενεῇ μετὰ ταῦτα Ἀλέξανδρον τὸν Πριάμου, ἀκηκοόταταῦτα, ἐθελῆσαί οἱ ἐκ τῆς Ἑλλάδος δι᾽ ἁρπαγῆς γενέσθαι γυναῖκα, ἐπιστάμενον πάντως ὅτι οὐ δώσει δίκας. οὐδὲ γὰρ ἐκείνους διδόναι. [2]οὕτω δὴ ἁρπάσαντος αὐτοῦ Ἑλένην, τοῖσι Ἕλλησι δόξαι πρῶτὸνπέμψαντας ἀγγέλους ἀπαιτέειν τε Ἑλένην καὶ δίκας τῆς ἁρπαγῆς αἰτέειν. τοὺς δέ, προϊσχομένων ταῦτα, προφέρειν σφι Μηδείης τὴν ἁρπαγήν, ὡς οὐδόντες αὐτοὶ δίκας οὐδὲ ἐκδόντες ἀπαιτεόντων βουλοίατό σφι παρ᾽ ἄλλωνδίκας γίνεσθαι.

μέχρι μὲν ὤν τούτου ἁρπαγάς μούνας εἶναι παρ᾽ ἀλλήλων, τὸ δὲ ἀπὸτούτου Ἕλληνας δὴ μεγάλως αἰτίους γενέσθαι: προτέρους γὰρ ἄρξαι στρατεύεσθαι ἐς τὴν Ἀσίην ἢ σφέας ἐς τὴν Εὐρώπην. [2] τὸ μέν νυνἁρπάζειν γυναῖκας ἀνδρῶν ἀδίκων νομίζειν ἔργον εἶναι, τὸ δὲἁρπασθεισέων σπουδήν ποιήσασθαι τιμωρέειν ἀνοήτων, τὸ δὲ μηδεμίανὤρην ἔχειν ἁρπασθεισέων σωφρόνων: δῆλα γὰρ δὴ ὅτι, εἰ μὴ αὐταὶἐβούλοντο, οὐκ ἂν ἡρπάζοντο. [3] σφέας μὲν δὴ τοὺς ἐκ τῆς Ἀσίης λέγουσιΠέρσαι ἁρπαζομενέων τῶν γυναικῶν λόγον οὐδένα ποιήσασθαι, Ἕλληναςδὲ Λακεδαιμονίης εἵνεκεν γυναικὸς στόλον μέγαν συναγεῖραι καὶ ἔπειταἐλθόντας ἐς τὴν Ἀσίην τὴν Πριάμου δύναμιν κατελεῖν. [4] ἀπὸ τούτου αἰεὶἡγήσασθαι τὸ Ἑλληνικὸν σφίσι εἶναι πολέμιον.

Note: much of the language in this passage referring to abduction and kidnapping could also be translated as rape. I left the language more anodyne to reflect what seems to be Herodotus’ own dismissal or ignorance of the women’s experience.

File:Helen of Sparta boards a ship for Troy fresco from the House of the Tragic Poet in Pompeii.jpg
Helen boards a boat: House of the Tragic Poet, Pompei

Tawdry Tuesday: The First Greek Sex Manual

From the Suda

Astuanassa: A handmaid of Helen, Menelaos’ wife. She first discovered positions for intercourse and wrote On Sexual Positions. Philainis and Elephantinê rivaled her in this later—they were women who danced out these sorts of wanton acts.

Ἀστυάνασσα, Ἑλένης τῆς Μενελάου θεράπαινα: ἥτις πρώτη τὰς ἐν τῇ συνουσίᾳ κατακλίσεις εὗρε καὶ ἔγραψε περὶ σχημάτων συνουσιαστικῶν: ἣν ὕστερον παρεζήλωσαν Φιλαινὶς καὶ Ἐλεφαντίνη, αἱ τὰ τοιαῦτα ἐξορχησάμεναι ἀσελγήματα.

Photius Bibl. 190.149a 27-30

We have learned about this embroidered girdle, that Hera took it from Aphrodite and gave it to Helen. Her handmaid Astuanassa stole it but Aphrodite took it back from her again.

Περὶ τοῦ κεστοῦ ἱμάντος ὡς λάβοιμὲν αὐτὸν ῞Ηρα παρὰ ᾿Αφροδίτης, δοίη δ’ ῾Ελένῃ, κλέψοι δ’ αὐτὸν ἡ ῾Ελένης θεράπαινα ᾿Αστυάνασσα, ἀφέλοι δ’ αὐτὸν ἐξ αὐτῆς πάλιν ᾿Αφροδίτη.

Hesychius, sv. Astuanassa

Astuanassa: A handmaiden of Helen and the first to discover Aphrodite and her licentious positions.

᾿Αστυάνασσα· ῾Ελένης θεράπαινα ἥτις πρώτη ἐξεῦρεν ᾿Αφροδίτην καὶ ἀκόλαστα σχήματα

Image result for Ancient Greek Helen vase

As is largely unsurprising from the perspective of Greek misogyny, excessive interest in sexual behavior is projected a female quality. Expertise beyond interest is made the province of female ‘professionals’ (slaves) who may act as scapegoats and marginal figures for the corruption of both men and women. There is a combination of such interest with an excessive emphasis on eating (and eating really well) in Athenaeus where the pleasures of the body are combined.

Athenaeus, Deipnosophists 8.335c

“Dear men, even though I have great admiration for Chrysippus as the leader of the Stoa, I praise him even more because he ranks Arkhestratos, well-known for his Science of Cooking along with Philainis who is credited with a licentious screed about sexual matters—even though the iambic poet of Samos, Aiskhriôn, claims that Polycrates the sophist started this slander of her when she was really quite chaste. The lines go like this:

“I, Philainis, circulated among men
Lie here thanks to great old age.
Don’t laugh, foolish sailor, as your trace the cape
Nor make me a target of mockery or insult
For, by Zeus and his sons in Hell
I was never a slut with men nor a public whore.
Polykrates, Athenian by birth,
A bit clever with words and with a nasty tongue,
Wrote what he wrote. I don’t know anything about it.”

But the most amazing Chrysippus combines in the fifth book of his On Goodness and Pleasure that both “the books of Philianis and the Gastronomiai of Arkhestratos and forces of erotic and sexual nature, and in the same way slave-girls who are expert at these kinds of movements and positions and who are engaged in their practice.” He adds that they learn this type of material completely and then thoroughly possess what has been written on these topics by Philainis and Arkhestratos and those who have written on similar topics. Similarly, in his seventh book, he says ‘As you cannot wholly learn the works of Philianis and Arkhestratos’ Gastronomia because they do have something to offer for living better.’ “

Χρύσιππον δ᾿, ἄνδρες φίλοι, τὸν τῆς στοᾶς ἡγεμόνα κατὰ πολλὰ θαυμάζων ἔτι μᾶλλον ἐπαινῶ τὸν πολυθρύλητον ἐπὶ τῇ Ὀψολογίᾳ Ἀρχέστρατον αἰεί ποτε μετὰ Φιλαινίδος κατατάττοντα, εἰς ἣν ἀναφέρεται τὸ περὶ ἀφροδισίων ἀκόλαστον cσύγγραμμα, ὅπερ φησὶ | ποιῆσαι Αἰσχρίων ὁ Σάμιος ἰαμβοποιὸς Πολυκράτη τὸν σοφιστὴν ἐπὶ διαβολῇ τῆς ἀνθρώπου σωφρονεστάτης γενομένης. ἔχει δὲ οὕτως τὰ ἰαμβεῖα·

ἐγὼ Φιλαινὶς ἡ ᾿πίβωτος ἀνθρώποις
ἐνταῦθα γήρᾳ τῷ μακρῷ κεκοίμημαι.
μή μ᾿, ὦ μάταιε ναῦτα, τὴν ἄκραν κάμπτων
χλεύην τε ποιεῦ καὶ γέλωτα καὶ λάσθην.
ὐ γὰρ μὰ τὸν Ζῆν᾿, οὐ μὰ τοὺς κάτω κούρους, |
dοὐκ ἦν ἐς ἄνδρας μάχλος οὐδὲ δημώδης.
Πολυκράτης δὲ τὴν γενὴν Ἀθηναῖος,
λόγων τι παιπάλημα καὶ κακὴ γλῶσσα,
ἔγραψεν οἷ᾿ ἔγραψ᾿· ἐγὼ γὰρ οὐκ οἶδα.

ἀλλ᾿ οὖν ὅ γε θαυμασιώτατος Χρύσιππος ἐν τῷ πέμπτῳ Περὶ τοῦ Καλοῦ καὶ τῆς Ἡδονῆς φησι· καὶ βιβλία τά τε Φιλαινίδος καὶ τὴν τοῦ Ἀρχεστράτου Γαστρονομίαν καὶ δυνάμεις ἐρωτικὰς καὶ συνουσιαστικάς, ὁμοίως δὲ καὶ τὰς θεραπαίνας ἐμπείρους τοιῶνδε κινήσεών τε καὶ σχημάτων καὶ περὶ τὴν eτούτων μελέτην γινομένας. καὶ πάλιν· ἐκμανθάνειν | τ᾿ αὐτοὺς τὰ τοιαῦτα καὶ κτᾶσθαι τὰ περὶ τούτων γεγραμμένα Φιλαινίδι καὶ Ἀρχεστράτῳ καὶ τοῖς τὰ ὅμοια γράψασιν. κἀν τῷ ἑβδόμῳ δέ φησι· καθάπερ γὰρ οὐκ ἐκμανθάνειν τὰ Φιλαινίδος καὶ τὴν Ἀρχεστράτου Γαστρονομίαν ἔστιν ὡς φέροντά τι πρὸς τὸ ζῆν ἄμεινον.

More Casual Misogyny in the Homeric Scholia

This is a follow-up to an earlier post on the same topic

Schol. D + bT ad Il. 4.20

“They were muttering”: they were complaining about something with mumbling lips. This is clearly also a feminine gesture character-wise. It also is fitting, but rage compels her to words too.”

| ex. ἐπέμυξαν: μεμυκόσι τοῖς χείλεσιν ἐπεμύχθησαν. ἠθικῶς δὲ καὶ τὸ γυναικεῖον τῷ σχήματι ἐμφαίνει, ὅπως γνώμης ἔχουσιν. καὶ ἤρκει μὲν τοῦτο, ἡ δὲ ὀργὴ καὶ ἐπὶ λόγους αὐτὴν ἄγει.

Homer, Iliad, 24.292 [Hecuba speaking to Priam]

“Ask him for a bird omen as a swift messenger…”

αἴτει δ᾽ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον

Schol. bT ad Il. 24.292 ex

“Ask for a bird omen”: it is a womanly custom to seek refuge in divination anytime there might be something to fear.”

<αἴτει δ’ οἰωνόν:> γυναικεῖον τὸ ἦθος τὸ ἐπὶ μαντείας καταφεύγειν, εἴ τί που περίφοβον σχοῖεν. b(BCE3E4)T

Od. 1.414-416

“I do not trust any message still, wherever it comes from,
I do not trust soothsaying, whatever divination
My mother elicits when she calls prophets to our home.”

οὔτ᾽ οὖν ἀγγελίῃ ἔτι πείθομαι, εἴ ποθεν ἔλθοι,
οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι, ἥν τινα μήτηρ
ἐς μέγαρον καλέσασα θεοπρόπον ἐξερέηται.

Cf. Schol. EQS Ad Hom. Od. 1.415

“He is deprecating because it is womanly to trust in these sorts of prophecies.”

ἐξεφαύλισεν ὡς γυναικεῖον ὂν ταῖς τοιαύταις μαντείαις πιστεύειν.

Schol. T Ad Hom. Od. 7.238 [On Arete recognizing Odysseus’ clothes]

“It seems to some a minor and humble matter that Arete first inquires from the stranger about the vestments. But it must be said that it has proceeded in this way for many reasons. First, it is seemly that it is the woman who recognizes the clothes. For it is the work of a womanly nature to weave, and tend, and handle these sorts of things.”

δοκεῖ τισὶ μικροπρεπὲς καὶ ταπεινὸν τὸ τὴν ᾿Αρήτην παρὰ τοῦ ξένου πρῶτον περὶ τῆς ἐσθῆτος πυνθάνεσθαι. ῥητέον δὲ ὅτι πολλῶν ἕνεκα ἐντεῦθεν ἤρξατο. πρῶτον μὲν ἐπιγνῶναι τὴν γυναῖκα τὰ ἱμάτια εἰκὸς ἦν πρώτην· καὶ γὰρ ὑφαίνειν καὶ θεραπεύειν καὶ διαχειρίζειν τὰ τοιαῦτα τῆς γυναικείας φύσεως ἔργον.

[N.B. this scholion is excerpted from something that had a multi-part argument, as is clear from the πολλῶν ἕνεκα and the structural πρῶτον μὲν.]

Hécube BnF Français 599 fol. 28v

Prometheus, Philosopher King and the Invention of Marriage

Suda Pi 2506

“Prometheus: Know that during the period of the Judean Judges, Prometheus was known among the Greeks as the one who invented academic philosophy. People say that he crafted human beings because he rendered those who were idiots capable of understanding philosophy.

And there was also Epimetheus, who invented the art of music and, in addition, Atlas, who first interpreted astronomy which is why they claim he “holds up the sky”. There is also Argos of many eyes because he was seen by many people, when he was really the one who first established technical knowledge. Then there was also a prophetess named the Sibyl.

When Pharaoh, who is also called Parakhô, was king in Egypt, then Kekrops was king in Athens among the Greeks. He was called Diphyes [“double-formed”] due to the size or because he established a law that women who were still virgins should be given in marriage to a single man, after he named them brides. Previously women of the land had sex like animals. For a woman was no man’s, but gave herself like a prostitute to anyone.  No one knew whose son or daughter a child was—instead the mother used to claim and give the child to which ever man it seemed best to her to claim.

Kekrops did this because he came from Egypt and was ignorant of the law which Hephaestus had made when he ruled there before. For he claimed that it was because of this sinful intercourse that Athens was destroyed by the flood. After that point, the people who lived in Greece lived more prudently. Kekrops ruled for 40 years.”

Προμηθεύς· ὅτι ἐπὶ τῶν Κριτῶν τῶν ᾿Ιουδαίων παρ’ ῞Ελλησιν ἐγνωρίζετο Προμηθεύς, ὃς εὗρε πρῶτος τὴν γραμματικὴν φιλοσοφίαν. περὶ οὗ λέγουσιν, ὅτι ἀνθρώπους ἔπλασε, καθό τινας ἰδιώτας ὄντας ἐποίησεν ἐπιγινώσκειν σοφίαν. καὶ ᾿Επιμηθεύς, ὃς ἐξεῦρε τὴν μουσικήν· καὶ ῎Ατλας, ὃς τὴν ἀστρονομίαν ἡρμήνευσε· διὸ λέγουσιν, ὅτι τὸν οὐρανὸν βαστάζει. καὶ ὁ πολυόμματος ῎Αργος, διὸ περίβλεπτος ἦν, καθότι τὴν τεχνικὴν ἐπιστήμην αὐτὸς ἐπενόησε πρῶτος. ἦν δὲ τότε

καὶ μάντις Σιβύλλα. βασιλεύοντος παρ’ Αἰγυπτίοις Φαραὼ τοῦ καὶ Παραχώ, παρ’ ῞Ελλησιν ἐν ᾿Αθήναις ἐβασίλευε Κέκροψ, ὃς ἐκλήθη Διφυὴς διὰ τὸ τοῦ σώματος μέγεθος, ἢ ὅτι νόμον ἐξέθετο, ὥστε τὰς γυναῖκας παρθένους ἔτι οὔσας ἑνὶ ἐκδίδοσθαι ἀνδρί, καλέσας αὐτὰς νύμφας· πρότερον γὰρ αἱ τῆς χώρας ἐκείνης γυναῖκες θηριώδη μίξιν ἐμίγνυντο· οὐδενὸς γὰρ ἦν γυνή, ἀλλὰ ἐδίδου ἑαυτὴν εἰς πορνείαν ἑκάστῳ. οὐδεὶς οὖν ᾔδει, τίνος ἦν υἱὸς ἢ θυγάτηρ, ἀλλ’ ὡς ἂν ἔδοξε

τῇ μητρί, ἔλεγε καὶ ἐδίδου τὸ τεχθὲν ᾧ ἐβούλετο ἀνδρί. τοῦτο δὲ ἐποίησεν ὁ Κέκροψ, ὡς ἐξ Αἰγύπτου καταγόμενος καὶ τὴν νομοθεσίαν ῾Ηφαίστου τοῦ βασιλεύσαντος ἐκεῖ οὐκ ἀγνοήσας. ἔλεγε γάρ, ὅτι διὰ τὴν τοιαύτην τῆς ἀσελγείας συνήθειαν κατεκλύσθη ἡ ᾿Αττική. ἀπὸ τότε οὖν ἐσωφρονίσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν τῶν ῾Ελλήνων χώραν. ἐβασίλευσε δὲ Κέκροψ ἔτη ν′.

Related image
Black Figure vase with Promethus, from Pinterest