Thirsty Thursday: Wondrous Waters and Wine

Some more amazing tales for a Summer of Wonder. 

Paradoxagraphus Florentinus: Mirabilia de Aquis

12 “Among the Kleitorians [Isigonos] says there is a spring and whenever anyone drinks its water, he cannot bear the smell of wine.”

Παρὰ Κλειτορίοις ὁ αὐτός φησιν εἶναι κρήνην, ἧς ὅταν τις τοῦ ὕδατος πίῃ, τοῦ οἴνου τὴν ὀσμὴν οὐ φέρει.

14 “Similarly, near Kosê there is a spring which, if you place a container filled with wine in it until it covers the mouth, then it becomes more bitter than vinegar right away according to the same author.”

῾Ομοίως ἐγγὺς Κόσης ἔστι κρήνη, εἰς ἣν ἐὰν θῇς κεράμιον οἴνου γέμον, ὥστε ὑπερχεῖν τὸ στόμα, παντὸς ὄξους εἶναι δριμύτερον παραχρῆμα, ὡς ἱστορεῖ ὁ αὐτός.

20 “Theopompos says that in Lugkêstai there is a spring which tastes like vinegar but when people drink it they get drunk as if from wine.”

Θεόπομπος ἐν Λυγκήσταις φησὶ πηγὴν εἶναι τῇ μὲν γεύσει ὀξίζουσαν, τοὺς δὲ πίνοντας μεθύσκεσθαι ὡς ἀπὸ οἴνου.

 

Paradoxographus Palatinus: Admiranda

5“There is a spring among the Kleitori which if someone drinks from he will reject and hate drinking wine”

Τῆς ἐν Κλείτορι κρήνης ἄν τις πίῃ τοῦ ὕδατος, ἀποστρέφεται καὶ μισεῖ τὴν τοῦ οἴνου πόσιν.

7 “In Naxos Aglaosthenês says that wine bubbles up on its own for the earth and when it goes into rivers it does not mix with water. The person who tastes it goes crazy”

Εν Νάξῳ φησὶν ᾿Αγλαοσθένης οἶνον ἐκ τῆς γῆς ἀναβλύζειν αὐτόματον καὶ διὰ ποταμοῦ φερόμενον μὴ συμμίσγεσθαι ὕδατι. τὸν δὲ γευσάμενον αὐτοῦ παραφρονεῖν.

From Li Livres dou Santé by Aldobrandino of Siena (France, late 13th century).

Wednesday’s Wondrous Water, 2

The second part of translations from the Paradoxographus Florentinus: Mirabilia de aquis

12 “Among the Kleitorians [Isigonos] says there is a spring and whenever anyone drinks its water, he cannot bear the smell of wine.”

Παρὰ Κλειτορίοις ὁ αὐτός φησιν εἶναι κρήνην, ἧς ὅταν τις τοῦ ὕδατος πίῃ, τοῦ οἴνου τὴν ὀσμὴν οὐ φέρει.

13 “The same author says that in Italy, in the Rheatinon plain, there is a stream called the Mentes which is similar to the one just mentioned.”

῾Ο αὐτός φησιν ἐν ᾿Ιταλίᾳ, ἐν τῷ ῾Ρεατίνῳ ἀγρῷ, κρήνην εἶναι Μέντην ὀνομαζομένην ὁμοίαν τῇ προειρημένῃ.

14 “Similarly, near Kosê there is a spring which, if you place a container filled with wine in it until it covers the mouth then it is more bitter than vinegar right away according to the same author.”

῾Ομοίως ἐγγὺς Κόσης ἔστι κρήνη, εἰς ἣν ἐὰν θῇς κεράμιον οἴνου γέμον, ὥστε ὑπερχεῖν τὸ στόμα, παντὸς ὄξους εἶναι δριμύτερον παραχρῆμα, ὡς ἱστορεῖ ὁ αὐτός.

15 “Theopompos records that there is a spring in Kingkhrôps in Thrace from which those who bathe in it are immediately transformed.”

Θεόπομπος ἱστορεῖ κρήνην ἐν Κίγχρωψι τῆς Θρᾴκης, ἐξ ἧς τοὺς λουσαμένους παραχρῆμα μεταλλάσσειν.

16 “Hellanikos says that near Magnesia there is a spring in Sipylos and when people drink from it their bowels turn to stone.”

῾Ελλάνικός φησι περὶ Μαγνησίαν τὴν ἐπὶ Σιπύλου πηγὴν εἶναι, ἀφ’ ἧς τοὺς πίνοντας <τὰς> κοιλίας ἀπολιθοῦσθαι.

17 “Ktêsias records that in Aithiopia there is a stream which is similar in color to cinnamon. When people drink from it they change their minds so much that they admit to things which were done secretly.”

Κτησίας δὲ ἐν Αἰθιοπίᾳ κρήνην ἱστορεῖ τῷ χρώματι κιννάβαρι παραπλησίαν· τοὺς δὲ πίνοντας ἀπ’ αὐτῆς παραλλάττειν τὴν διάνοιαν, ὥστε καὶ τὰ κρυφίως πεπραγμένα ὁμολογεῖν.

18 “In Arabia there is the spring of Isis, which, once a cup of wine has been moistened with it, also makes the drink more tempered, as Amômêtos says.”

᾿Εν ᾿Αραβίᾳ ἔστιν ῎Ισιδος κρήνη, ἥτις κοτύλης οἴνου ἐμβληθείσης κίρναται καὶ πρὸς τὴν πόσιν εὔκρατος γίνεται, ὥς φησιν ᾿Αμώμητος.

19 “Aristotle says that the spring of Ammon, whose water at midday and midnight is hot, is by nature the coldest.”

᾿Αριστοτέλης ῎Αμμωνος κρήνην εἶναί φησιν, ἧς τὸ ὕδωρ μεσημβρίας καὶ μεσονύκτου γίνεσθαι θερμόν, ὂν φύσει ψυχρότατον.

20 “Theopompos says that in Lugkêstai there is a spring which tastes like vinegar but when people drink it they get drunk as is from wine.”

Θεόπομπος ἐν Λυγκήσταις φησὶ πηγὴν εἶναι τῇ μὲν γεύσει ὀξίζουσαν, τοὺς δὲ πίνοντας μεθύσκεσθαι ὡς ἀπὸ οἴνου.

21 “Among the Sukaminai the city has a pond and when people either bathe in it or drink from it their hair falls off and hooves of senseless animals fall off, as Isigonos records.”

᾿Εν Συκαμίναις πόλει λίμνη ἐστίν, ἧς τῷ ὕδατι οἱ λουσάμενοι ἢ πιόντες ἀπ’ αὐτοῦ μαδῶσι τὰς τρίχας, τῶν δὲ ἀλόγων ζῴων αἱ ὁπλαὶ ἀποπίπτουσιν, ὡς ἱστορεῖ ᾿Ισίγονος.

22 “Herakleides of Pontus says that there is a pond among the Sauromati and any birds who have flown over it fall into it”

῾Ηρακλείδης ὁ Ποντικὸς λίμνην ἐν Σαυρομάταις φησὶν εἶναι, περὶ ἣν τὰ πετασθέντα τῶν ὀρνέων εἰς αὐτὴν πίπτειν.

22 “Herodotus records that there is a spring among the Macrobian Aithiopians from which people anoint themselves after they bathe.”

῾Ηρόδοτος ἐν Μακροβίοις Αἰθίοψι κρήνην ἱστορεῖ, ἀφ’ ἧς τοὺς λουσαμένους λιπαίνεσθαι.

[Note: the Greek in the epigram below is a little strange. I am not sure I have it right.]

24 “Among the Kleitorians of Arkadia they say there is a spring and when people drink from it they hate wine. Next to this this kind of epigram is placed

Hick, with flocks, at midday thirst weighs down on you
As you come through the farthest part of Kleitoros;
Take a drink from this spring. And rest your whole flock
Among the water nymphs here.
But don’t put your skin to bathe, so that the smell
might not cause you pain when you are in drunken pleasure.

Avoid my vine-hating spring where Melampous*,
Once he washed of the madness of harsh Proitos**
Cut off every disgrace in secret, when they came from Argos
to the mountains of steep Arkadia.”

᾿Εν Κλειτορίοις δὲ τῆς ᾿Αρκαδίας κρήνην φασὶν εἶναι, ἀφ’ ἧς τοὺς πίνοντας μισεῖν τὸν οἶνον· ἐπικεχάρακται δὲ ἐπ’ αὐτῆς ἐπίγραμμα τοιόνδε·

ἀγρότα, σὺν ποίμναις, τὸ μεσημβρινὸν ἤν σε βαρύνῃ
δίψος ἀν’ ἐσχατιὰς Κλείτορος ἐρχόμενον,
τῆς μὲν ἀπὸ κρήνης ἄρυσαι πόμα· καὶ παρὰ νύμφαις
ὑδριάσι στῆσον πᾶν τὸ σὸν αἰπόλιον.
ἀλλὰ σὺ μήτ’ ἐπὶ λουτρὰ βάλῃς χροΐ, μή σε καὶ αὔρη
πημήνῃ τερπνῆς ἐντὸς ἐόντα μέθης.
φεῦγε δ’ ἐμὴν πηγὴν μισάμπελον, ἔνθα Μελάμπους
λουσάμενος λύσσης Προιτίδος ἀργαλέης
πάντα καθαρμὸν ἔκοψεν ἀπόκρυφον· †αγαρ† ἀπ’ ῎Αργους
οὔρεα τρηχείης ἤλυθον ᾿Αρκαδίης.

Textual variations:   ἀρτεμέας for ἀργαλέης; for ἔβαψεν for ἔκοψεν

*Melampous was a seer who dealt with the king Proitos in either Argos or Pylos. The references to “vine-hating” and “washing” recall the story of Melampous cleansing the women of the city of madness inspired by Dionysus. Hence, the water makes people hate wine. This epigram appears in a supplement to the Greek Anthology and Vitruvius

25 “Aristôn the peripatetic philosopher says that there is a spring of water in Kios and when people drink from it they lose their senses in their mind. And he adds that there is this kind of an epigram for it.

“Sweet is the offering of the cool drink which this spring
Offers up. But whoever drinks of it is a stone in his mind.”

᾿Αρίστων δὲ ὁ περιπατητικὸς φιλόσοφος ἐν τῇ Κίῳ πηγήν φησιν ὕδατος εἶναι, ἀφ’ ἧς τοὺς πίνοντας ἀναισθήτους γίνεσθαι ταῖς ψυχαῖς· εἶναι δὲ καὶ ἐπὶ ταύτης ἐπίγραμμα τοιόνδε·

ἡδεῖα ψυχροῖο ποτοῦ λιβάς, ἣν ἀναβάλλει
πηγή· ἀλλὰ νόῳ πέτρος ὁ τῆσδε πιών.

Image result for medieval manuscript water
France ca. 1310 BnF, Français 12400, fol. 6r 

Thirsty Thursday: Wondrous Waters and Wine

Some more amazing tales for a Summer of Wonder. 

Paradoxagraphus Florentinus: Mirabilia de Aquis

12 “Among the Kleitorians [Isigonos] says there is a spring and whenever anyone drinks its water, he cannot bear the smell of wine.”

Παρὰ Κλειτορίοις ὁ αὐτός φησιν εἶναι κρήνην, ἧς ὅταν τις τοῦ ὕδατος πίῃ, τοῦ οἴνου τὴν ὀσμὴν οὐ φέρει.

14 “Similarly, near Kosê there is a spring which, if you place a container filled with wine in it until it covers the mouth, then it becomes more bitter than vinegar right away according to the same author.”

῾Ομοίως ἐγγὺς Κόσης ἔστι κρήνη, εἰς ἣν ἐὰν θῇς κεράμιον οἴνου γέμον, ὥστε ὑπερχεῖν τὸ στόμα, παντὸς ὄξους εἶναι δριμύτερον παραχρῆμα, ὡς ἱστορεῖ ὁ αὐτός.

20 “Theopompos says that in Lugkêstai there is a spring which tastes like vinegar but when people drink it they get drunk as if from wine.”

Θεόπομπος ἐν Λυγκήσταις φησὶ πηγὴν εἶναι τῇ μὲν γεύσει ὀξίζουσαν, τοὺς δὲ πίνοντας μεθύσκεσθαι ὡς ἀπὸ οἴνου.

 

Paradoxographus Palatinus: Admiranda

5“There is a spring among the Kleitori which if someone drinks from he will reject and hate drinking wine”

Τῆς ἐν Κλείτορι κρήνης ἄν τις πίῃ τοῦ ὕδατος, ἀποστρέφεται καὶ μισεῖ τὴν τοῦ οἴνου πόσιν.

7 “In Naxos Aglaosthenês says that wine bubbles up on its own for the earth and when it goes into rivers it does not mix with water. The person who tastes it goes crazy”

Εν Νάξῳ φησὶν ᾿Αγλαοσθένης οἶνον ἐκ τῆς γῆς ἀναβλύζειν αὐτόματον καὶ διὰ ποταμοῦ φερόμενον μὴ συμμίσγεσθαι ὕδατι. τὸν δὲ γευσάμενον αὐτοῦ παραφρονεῖν.

From Li Livres dou Santé by Aldobrandino of Siena (France, late 13th century).