Beauty Contests and Cretan Liars, Another Medea Tale

Medeia’s Beauty Contest: Fr. Gr. Hist (=Müller 4.10.1) Athenodorus of Eretria

“In the eighth book of his Notes, Athenodorus says that Thetis and Medeia competed over beauty in Thessaly and made Idomeneus the judge—he gave the victory to Thetis. Medeia, enraged, said that Kretans are always liars and she cursed him, that he would never speak the truth just has he had [failed to] in the judgment. And this is the reason that people say they believe that Kretans are liars. Athenodorus adds that Antiokhos records this in the second book of his Urban Legends.”

Ἀθηνόδωρος ἐν ὀγδόῳ Ὑπομνημάτων φησὶ Θέτιν καὶ Μήδειαν ἐρίσαι περὶ κάλλους ἐν Θεσσαλίᾳ, καὶ κριτὴν γενέσθαι Ἰδομενέα, καὶ προσνεῖμαι Θέτιδι τὴν νίκην. Μήδειαν δ ̓ ὀργισθεῖσαν εἰπεῖν· Κρῆτες ἀεὶ ψευσταὶ, καὶ ἐπαράσασθαι αὐτῷ, μηδέποτε ἀλήθειαν εἰπεῖν, ὥσπερ ἐπὶ τῆς κρίσεως ἐποίησε. Καὶ ἐκ τούτου φησὶ τοὺς Κρῆτας ψεύστας νομισθῆναι· παρατίθεται δὲ τοῦτο ἱστοροῦντα ὁ Ἀθηνόδωρος Ἀντίοχον ἐν δευτέρῳ τῶν Κατὰ πόλιν μυθικῶν.

Image result for Medea greek vase

Cf. Zenobius 4.62.10: “To be a Cretan: People use this phrase to mean lying and cheating. And they say it developed as a proverb from Idomeneus the Cretan. For, as the story goes, when there was a disagreement developed about the greater [share] among the Greeks at Troy and everyone was eager to acquire the heaped up bronze for themselves, they made Idomeneus the judge. Once he took open pledges from them that they would adhere to the judgments he would make, he put himself in from of all the rest! For this reason, it is called Kretizing.”

Κρητίζειν: ἐπὶ τοῦ ψεύδεσθαι καὶ ἀπατᾶν ἔταττον τὴν λέξιν, καὶ φασὶν ἀπὸ τοῦ ᾿Ιδομενέως τοῦ Κρητὸς τὴν παροιμίαν διαδοθῆναι. Λέγεται γὰρ διαφορᾶς ποτὲγενομένης τοῖς ἐν Τροίᾳ ῞Ελλησιν περὶ τοῦ μείζονος, καὶ  πάντων προθυμουμένων τὸν συναχθέντα χαλκὸν ἐκ τῶν λαφύρων πρὸς ἑαυτοὺς ἀποφέρεσθαι, γενόμενον κριτὴν τὸν ᾿Ιδομενέα, καὶ λαβόντα παρ’ αὐτῶν τὰς ἐνδεχομένας πίστεις ἐφ’ ᾧ κατακολουθῆσαι τοῖς κριθησομένοις, ἀντὶ πάντων τῶν ἀριστέων ἑαυτὸν προτάξαι. Διὸ λέγεσθαι τὸ Κρητίζειν.

Medea, Jason and their Children

It Was Jason’s Fault? Schol ad. Eur. Med. 264 (=Creophylus, fr. 3)

“Didymos opposes this and offers the material provided by Kreophulos: “For the story goes that when Medeia spent time in Korinth, Kreon was in power of the city and she killed him with drugs. Because she feared his friends and relatives, she fled to Athens but left her sons, who were not able to accompany her, because they were rather young, at the altar of Hera Akraia, since she believed that their father would arrange for their safety. And it was Kreon’s party who killed them and produced the story that Medeia didn’t only kill Kreon but killed her own children too.”

Δίδυμος δὲ ἐναντιοῦται τούτῳ καὶ παρατίθεται τὰ Κρεωφύλου ἔχοντα οὕτως· ‘τὴν γὰρ Μήδειαν λέγεται διατρίβουσαν ἐν Κορίνθῳ τὸν ἄρχοντα τότε τῆς πόλεως Κρέοντα ἀποκτεῖναι φαρμάκοις. δείσασαν δὲ τοὺς φίλους καὶ τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ φυγεῖν εἰς ᾿Αθήνας, τοὺς δὲ υἱοὺς, ἐπεὶ νεώτεροι ὄντες οὐκ ἠδύναντο ἀκολουθεῖν, ἐπὶ τὸν βωμὸν τῆς ᾿Ακραίας ῞Ηρας καθίσαι νομίσασαν τὸν πατέρα αὐτῶν φροντιεῖν τῆς σωτηρίας αὐτῶν. τοὺς δὲ Κρέοντος οἰκείους ἀποκτείναντας αὐτοὺς διαδοῦναι λόγον ὅτι ἡ Μήδεια οὐ μόνον τὸν Κρέοντα, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἑαυτῆς παῖδας ἀπέκτεινε’.

 

She Was Trying to Make Her Children Immortal, Pausanias 2.3.10 (=Eumelus fr. 3= FGrH 451 F6)

“Later when no child of Marathon was left in Korinth, the Korinthians recalled Medeia from Iolkos and gave her the rule. Jason ruled in Korinth through her and had children with Medeia. As she gave birth to them, she kept burying them near the temple dedicated to Hera because she believe that they would become immortal this way. When she finally learned that she was mistaken in this hope and she was caught by Jason—for she was not able to beg a pardon from him, she went sailing back to Iolkos. For these reasons, she left and remanded control of Korinth to Sisyphos.”

τὸν ᾿Αλωέως καὶ τὴν ᾿Εφυραίων σχεῖν ἀρχήν· Κορίν-θου δὲ ὕστερον τοῦ Μαραθῶνος οὐδένα ὑπολ[ε]ιπομένου παῖδα, τοὺς Κορινθίους Μήδειαν μεταπεμψαμένους ἐξ ᾿Ιωλκοῦ παραδοῦναί οἱ τὴν ἀρχήν. βασιλεύειν μὲν δὴ δι’ αὐτὴν ᾿Ιάσονα ἐν Κορίνθῳ, Μηδείᾳ δὲ παῖδας μὲν γίνεσθαι, τὸ δὲ ἀεὶ τικτόμενον κατακρύπτειν αὐτὸ ἐς τὸ ἱερὸν φέρουσαν τῆς ῞Ηρας, κατακρύπτειν δὲ ἀθανάτους ἔσεσθαι νομίζουσαν· τέλος δὲ αὐτήν τε μαθεῖν ὡς ἡμαρτήκοι τῆς ἐλπίδος καὶ ἅμα ὑπὸ τοῦ ᾿Ιάσονος φωραθεῖσαν—οὐ γὰρ αὐτὸν ἔχειν δεομένῃ συγγνώμην, ἀποπλέοντα <δὲ> ἐς ᾿Ιωλκὸν οἴχεσθαι—, τούτων δὲ ἕνεκα ἀπελθεῖν καὶ Μήδειαν παραδοῦσαν Σισύφῳ τὴν ἀρχήν.

 

Image result for Medea greek vase

Lying Poets, Omitted Facts: More Alternative-Fact Medea

The Tragic Poets Omitted A Lot: Diodorus Siculus, 4.56

“On the whole, thanks to the tragedians’ eagerness for an embellished and different tale about Medeia to circulate, and since some wanted to ingratiate themselves with the Athenians, they claim that she took the son she had with Aigeus, Mêdos, to Kolkhos for safety. At the same time, Aietes—who had been violently expelled from power by his brother Perses—had repossessed his kingdom and Mêdos, Medeia’s son, killed Perses. Following this, once he gained control of a force, Mêdos attacked much of Asia below the Black Sea and came to dominate the region of Mêdia, named for him. But since we think it is unneeded and would take a long time to report all the stories people tell about Medeia, we will add the tales that were left out of the accounts of the Argonauts.”

Καθόλου δὲ διὰ τὴν τῶν τραγῳδῶν τερατείαν ποικίλη τις καὶ διάφορος ἱστορία περὶ Μηδείας ἐξενήνεκται, καί τινες χαρίζεσθαι βουλόμενοι τοῖς Ἀθηναίοις φασὶν αὐτὴν ἀναλαβοῦσαν τὸν ἐξ Αἰγέως Μῆδον εἰς Κόλχους διασωθῆναι· κατὰ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον Αἰήτην ἐκ τῆς βασιλείας ὑπὸ τἀδελφοῦ Πέρσου βιαίως ἐκπεπτωκότα τὴν ἀρχὴν ἀνακτήσασθαι, Μήδου τοῦ Μηδείας ἀνελόντος τὸν Πέρσην· μετὰ δὲ ταῦτα δυνάμεως ἐγκρατῆ γενόμενον τὸν Μῆδον πολλὴν ἐπελθεῖν τῆς ὑπὲρ τὸν Πόντον Ἀσίας, καὶ κατασχεῖν τὴν ἀπ᾿ ἐκείνου Μηδίαν προσαγορευθεῖσαν. ἀλλὰ γὰρ τὸ πάσας τὰς ἀποφάσεις τῶν περὶ τῆς Μηδείας μυθολογησάντων ἀναγράφειν οὐκ ἀναγκαῖον ἄμα καὶ μακρὸν εἶναι κρίνοντες τὰ καταλειπόμενα τῆς περὶ τῶν Ἀργοναυτῶν ἱστορίας προσθήσομεν.

 

A Big Misunderstanding, Aristotle, Rhetoric 400b

“Another motif is to use something from mistakes made either to make an accusation or a defense. For example, in the Medeia of Karkinos, some accuse Medeia of killing her children because they had disappeared, at any rate. For Medeia made the mistake of sending her children away

Ἄλλος τόπος τὸ ἐκ τῶν ἁμαρτηθέντων κατηγορεῖν ἢ ἀπολογεῖσθαι, οἷον ἐν τῇ Καρκίνου Μηδείᾳ οἱ μὲν κατηγοροῦσιν ὅτι τοὺς παῖδας ἀπέκτεινεν, οὐ φαίνεσθαι γοῦν αὐτούς· ἥμαρτε γὰρ ἡ Μήδεια περὶ τὴν ἀποστολὴν τῶν παίδων.

Image result for Medea greek vase

Corinthians Are Liars: Aelian ,Varia Historia 5.21

“One story alleges that the account about Medeia is false.  For it says that she didn’t kill her children but that the Korinthians did. They report that the tale about the woman from Kolkhis and the drama were created by Euripides at the behest of the Korinthians and that the falsehood supplanted the truth thanks to the poet’s skill. They also claim that even to this day the Korinthians perform rites for the children because of their crime just as if they were fulfilling a debt owed to them.”

 

Λέγει τις λόγος τὴν φήμην τὴν κατὰ τῆς Μηδείας ψευδῆ εἶναι· μὴ γὰρ αὐτὴν ἀποκτεῖναι τὰ τέκνα ἀλλὰ Κορινθίους. τὸ δὲ μυθολόγημα τοῦτο ὑπὲρ τῆς Κολχίδος καὶ τὸ δρᾶμα Εὐριπίδην φασὶ διαπλάσαι δεηθέντων Κορινθίων, καὶ ἐπικρατῆσαι τοῦ ἀληθοῦς τὸ ψεῦδος διὰ τὴν τοῦ ποιητοῦ ἀρετήν. ὑπὲρ δὲ τοῦ τολμήματός φασι τῶν παίδων μέχρι τοῦ νῦν ἐναγίζουσι τοῖς παισὶ Κορίνθιοι, οἱονεὶ δασμὸν τούτοις ἀποδιδόντες.

Korinthian Women and the Plot Against Medea

Two passages from the Scholia to Euripides’ Medea explain why Euripides told the story he did and what the ‘real’ facts were behind it.

Schol. B ad. Eur. Med. 9.1-11

“There’s a story from the philosophers that is much repeated—one Parmeniskos also offers—that Euripides changed the murder of the children to Medea because he accepted five talents from the Korinthians. [He claims] that the children of Medea were killed by the Korinthians because they were angry over her ruling the city and they wanted there to be an end of her ruling in Korinth, because it was her paternal [right]. For this reason he changed the [responsibility] to Medea. Hippus presents [accounts] about her residency in Korinth, as does Hellanikos. Eumelos and Simonides report that Medeia ruled Korinth. In his work called On Isthmian Affairs, Mousaios reports that Medeia was immortal, and he explains this also in his work on The Festivals of Hera Akraia.”

πολυάϊκός τις λόγος φέρεται τῶν φιλοσόφων, ὃν καὶ Παρμενίσκος ἐκτίθησιν, ὡς ἄρα πέντε τάλαντα λαβὼν παρὰ Κορινθίων Εὐριπίδης μεταγάγοι τὴν σφαγὴν τῶν παίδων ἐπὶ τὴν Μήδειαν. ἀποσφαγῆναι γὰρ τοὺς παῖδας Μηδείας ὑπὸ Κορινθίων παροξυνθέντων ἐπὶ τῷ βασιλεύειν αὐτὴν θέλειν διὰ τὸ τὴν Κόρινθον πατρῴαν αὐτῆς λῆξιν εἶναι· ὃ μετήγαγεν ἐπὶ Μήδειαν. περὶ δὲ τῆς εἰς Κόρινθον μετοικήσεως ῞Ιππυς [frg. 3] ἐκτίθεται καὶ ῾Ελλάνικος [frg. 34]. ὅτι δὲ βεβασίλευκε τῆς Κορίνθου ἡ Μήδεια, Εὔμηλος [frg. 3] ἱστορεῖ καὶ Σιμωνίδης [frg. 48]· ὅτι δὲ καὶ ἀθάνατος ἦν ἡ Μήδεια, Μουσαῖος ἐν τῷ περὶ ᾿Ισθμίων [FHG IV p. 518a] ἱστορεῖ, ἅμα καὶ περὶ τῶν τῆς ᾿Ακραίας ῞Ηρας ἑορτῶν ἐκτιθείς: —B

Schol. B ad Eur. Med. 264.1-11

“Parmeniskos writes the following for this line: “Because the Korinthian women did not want to be ruled by a barbaric, potion-pouring woman, they conspired against her and [planned] to kill her children, seven boys and seven girls. [Euripides says that she only had two]. They fled, pursued, into the temple of Hera Akraia and they stayed there. But even then the Korinthians did not hold back: they slaughtered all of them at the altar. Then a plague fell over the city, and many bodies were perishing because of a sickness. They received an oracle that the god must be propitiated for the hunt of Medeia’s children.  This is why each year during the appointed time seven girls and boys from the noblest families return to the precinct of the goddess and appease their rage—and the anger of the goddess on their behalf—with sacrifices.”

Παρμενίσκος γράφει κατὰ λέξιν οὕτως· ‘ταῖς δὲ Κορινθίαις οὐ βουλομέναις ὑπὸ βαρβάρου καὶ φαρμακίδος γυναικὸς ἄρχεσθαι αὐτῇ τε ἐπιβουλεῦσαι καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀνελεῖν, ἑπτὰ μὲν ἄρσενα, ἑπτὰ δὲ θήλεα. [Εὐριπίδης δὲ δυσὶ μόνοις φησὶν αὐτὴν κεχρῆσθαι.] ταῦτα δὲ διωκόμενα καταφυγεῖν εἰς τὸ τῆς ᾿Ακραίας ῞Ηρας ἱερὸν καὶ ἐπὶ τὸ ἱερὸν καθίσαι. Κορινθίους δὲ αὐτῶν οὐδὲ οὕτως ἀπέχεσθαι, ἀλλ’ ἐπὶ τοῦ βωμοῦ πάντα ταῦτα ἀποσφάξαι. λοιμοῦ δὲ γενομένου εἰς τὴν πόλιν πολλὰ σώματα ὑπὸ τῆς νόσου διαφθείρεσθαι. μαντευομένοις δὲ αὐτοῖς χρησμῳδῆσαι τὸν θεὸν ἱλάσκεσθαι τὸ τῶν Μηδείας τέκνων ἄγος. ὅθεν Κορινθίοις μέχρι τῶν καιρῶν τῶν καθ’ ἡμᾶς καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἑπτὰ κούρους καὶ ἑπτὰ κούρας τῶν ἐπισημοτάτων ἀνδρῶν ἐναπενιαυτίζειν ἐν τῷ τῆς θεᾶς τεμένει καὶ μετὰ θυσιῶν ἱλάσκεσθαι τὴν ἐκείνων μῆνιν  καὶ τὴν δι’ ἐκείνους γενομένην τῆς θεᾶς ὀργήν’.

Image result for Medea vase
Alternative facts on vases

Medea’s Magic Was Really a Spa Treatment

Yesterday we posted some varying accounts on Medea’s power over rejuvenation. Here’s another alternative account.

Palaephatus, On Unbelievable Things

Palaephatus was a Hellenistic mythographer who tried to rationalize archaic myths by attributing their fantastic aspects to exaggeration and linguistic confusion.

“People say that Medeia used to make old men young by boiling them, but she didn’t actually make anyone young. Whomever she boiled, she killed. Something like this did happen. Medeia was the first to introduce the use of a red and black flower. She used it to make old men change from gray to dark again: for she dyed their white hair and changed it to black and red. She [also] was the first to discover that a hot bath was useful for people. She used a hot bath to treat those who wanted it, but not out in the open—so that none of the doctors would learn about it—and after she gave them a bath, she made them swear not to tell anyone. The name [people gave] to this warm bath was “parboiling” [parepsêsis]. Because people who took warm baths felt lighter and healthier afterwards, those who saw her cauldron and fire, were convinced that she boiled men. But Pelias, who was an old and weak, died during his bath. This is where the myth comes from.”

 

῾Η Μήδεια φασὶ <μὲ>ν ὡς ἀφέψουσα τοὺς πρεσβυτέρους νέους ἐποίει, οὐδένα δὲ δείκνυται νέον ποιήσασα· ὃν δὲ ἥψησε πάντως ἀπέκτεινεν. ἐγένετο δέ τι τοιοῦτον. Μήδεια πρώτη ἐφεῦρεν ἄνθος τὸ πυρρὸν καὶ τὸ μέλαν. τοὺς οὖν γέροντας ἐκ πολιῶν μέλανας <καὶ πυρροὺς> ἐποίει φαίνεσθαι· βάπτουσα γὰρ αὐτοὺς τὰς λευκὰς τρίχας εἰς μελαίνας  καὶ πυρρὰς μετέβαλεν. *** πυρίαν πρώτη Μήδεια ἐφεῦρεν ἀνθρώποις ὄφελος. ἐπυρία οὖν τοὺς βουλομένους, οὐκ ἐν τῷ προφανεῖ, ἵνα μή τις μάθῃ τῶν ἰατρῶν, πυριῶσα δὲ ὥρκου μηδενὶ μηνύειν. ὄνομα δὲἦν τῷ πυριάματι παρέψησις. ὥσπερ οὖν καὶ κουφότεροι καὶ ὑγιεινότεροι ἐγίνοντο οἱ ἄνθρωποι πυριώμενοι. ἐκ δὴ τούτου, ὁρῶντες παρ’ αὐτῇ λέβητας καὶ πῦρ, ἐπείσθησαν ὡς ἕψει τοὺς ἀνθρώπους. ὁ δὲ Πελίας, ἄνθρωπος γέρων καὶ ἀσθενής, πυριώμενος ἀπέθανεν. ἐντεῦθεν ὁ μῦθος.

Image result for Medea Pelias
Just a bath, nothing to fear.

Stuff the Suda Says: Medea’s Oil

The Suda is a Byzantine Encyclopedia presenting a great deal of information about Greco-Roman antiquity. Some of the material is invaluable; much of it is strange.But if you want more, a translation is available for free in the amazing Suda Online.

 

Mêdea: Genitals; also, plans.”

Μήδεα: τὸ αἰδοῖον καὶ τὰ βουλεύματα.

 

Mêdeia: Kolkhian, daughter of Aietes, most talented of women at magic potions. She made Jason unharmed when he yoked the fire-breathing bulls to plow the earth. And after he took the golden fleece, he also took Medeia with him. This is why Greeks call naphtha [flammable oil] Mêdea’s oil.

Μήδεια, Κολχίς, ἡ Αἰήτου θυγάτηρ, φαρμακιστάτη γυναικῶν· ἥτις ἀσινῶς ἐποίησε τὸν ᾿Ιάσονα ζεύξαντα τοὺς πυριπνόους ταύρους ἀρόσαι τὴν γῆν. καὶ λαβὼν τὸ χρυσόμαλλον δέρας ἠγάγετο τὴν Μή-δειαν. ὅτι οἱ ῞Ελληνες τὴν νάφθαν καλοῦσι Μηδείας ἔλαιον.

 

Naphtha: this has three forms. Commonly it is called naptha [feminine]. It is also found in the neuter form, though in Plutarch we find the masculine naphthos. The Greeks also call it Mêdeia’s oil, while the Persians call it naphtha.”

Νάφθα: τριγενὲς τοῦτο· κοινῶς μὲν γὰρ ἡ νάφθα, εὕρηται δὲ καὶ οὐδετέρως τὸ νάφθα, παρὰ Πλουτάρχῳ δὲ καὶ ὁ νάφθος. ὅτι οἱ μὲν ῞Ελληνες Μηδείας ἔλαιον ταύτην καλοῦσιν, οἱ δὲ Μῆδοι νάφθαν.

 

Medea Dagons

The Tale of Medea Was Corinthian Slander! Aelian, Varia Historia 5.21

“One story alleges that story about Medea is false.  For, it says that she didn’t kill her children but that the Korinthians did. They report that the tale about the woman from Kolkhis and the drama were created by Euripides at the behest of the Korinthians and that the falsehood supplanted the truth through the poet’s skill. They also claim that even to this day the Korinthians perform rites for the children because of their crime just as if they were fulfilling a debt owed to them.”

Λέγει τις λόγος τὴν φήμην τὴν κατὰ τῆς Μηδείας ψευδῆ εἶναι· μὴ γὰρ αὐτὴν ἀποκτεῖναι τὰ τέκνα ἀλλὰ Κορινθίους. τὸ δὲ μυθολόγημα τοῦτο ὑπὲρ τῆς Κολχίδος καὶ τὸ δρᾶμα Εὐριπίδην φασὶ διαπλάσαι δεηθέντων Κορινθίων, καὶ ἐπικρατῆσαι τοῦ ἀληθοῦς τὸ ψεῦδος διὰ τὴν τοῦ ποιητοῦ ἀρετήν. ὑπὲρ δὲ τοῦ τολμήματός φασι τῶν παίδων μέχρι τοῦ νῦν ἐναγίζουσι τοῖς παισὶ Κορίνθιοι, οἱονεὶ δασμὸν τούτοις ἀποδιδόντες.

Aren’t You Afraid of Your Wife? (Ovid, Heroides 6.95-101: Hypsipyle to Jason)

“You’re able to embrace that woman or recline in the same room
And enjoy a silent night asleep without fear?
She surely must have compelled you to take the yoke, like bulls
or she’s tamed you the same way she took the snakes.
Don’t forget that she wants her name added to your deeds,
as a wife who stands in the way of her husband.”

Hanc potes amplecti thalamoque relictus in uno
inpavidus somno nocte silente frui?
scilicet ut tauros, ita te iuga ferre coegit:
quaque feros angues, te quoque mulcet ope.
adde quod adscribi factis procerumque tuisque
se favet et titulo coniugis uxor obest.

(This all makes more sense if we remember that Jason’s wife is Medea)