Apollo’s Esteem for Human Beings

Schol. BT ad. Il. 21.465

“Whenever the poet turns his gaze to divine nature, then he holds human affairs in contempt.”

ὅταν δὲ ἀποβλέψῃ εἰς τὴν θείαν φύσιν ὁ ποιητής, τότε τὰ ἀνθρώπινα πράγματα ἐξευτελίζει. b(BCE3)T

Iliad 5.440-442

“Think, son of Tydeus, step off, don’t wish to think
Equal to the gods, since not at all similar are the races
Of immortal gods and humans who walk on the ground.”

φράζεο Τυδεΐδη καὶ χάζεο, μηδὲ θεοῖσιν
ἶσ’ ἔθελε φρονέειν, ἐπεὶ οὔ ποτε φῦλον ὁμοῖον
ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ’ ἀνθρώπων.

Iliad 21.461-465

“Then lord Apollo the far-shooter answered,
“Earthshaker, you would not think that I would be prudent
If indeed I fought with you over mortals,
Wretched men who are like the leaves now flourish
Until they grow full, eat the fruit of fields,
And then they diminish until they die…”

Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων·
ἐννοσίγαι’ οὐκ ἄν με σαόφρονα μυθήσαιο
ἔμμεναι, εἰ δὴ σοί γε βροτῶν ἕνεκα πτολεμίξω
δειλῶν, οἳ φύλλοισιν ἐοικότες ἄλλοτε μέν τε
ζαφλεγέες τελέθουσιν ἀρούρης καρπὸν ἔδοντες,
ἄλλοτε δὲ φθινύθουσιν ἀκήριοι…

 

Image result for Ancient greek vase apollo

How We Spend Our Days–Do Nothing Rather Than Something Useless

Pliny, Letters 9 To Minucius Fundanus

“It is amazing how the schedule is or seems on individual days in the city when they all blend together. If you ask anyone “what did you do today?” He may say, “I went to a toga-ceremony, an engagement, or a marriage. I was the witness at a will-signing, or at court as a witness or supporter.” These things which you do seem necessary on the day that you do them but empty if you remember that you have done the same kind of things every day and they seem even sillier if you consider them when you are away.

Then the realization comes over you: “How many days have I wasted in trivial pursuits!” This occurs to me whenever I am reading or writing or taking some time to exercise, to keep my mind fit for my work, at my Laurentum. I hear nothing and I say nothing which later on it hurts me that I said or heard. No one troubles me with evil rumors. I find no one to blame but myself when I write with too little ease. I am troubled by no hope, no fear; I am disrupted by no gossip. I speak only with myself and my little books.

What a fine and sincere life! What sweet and honest leisure, finer than nearly any business at all. The sea, the beach, my own true and private museum—how much you discover for me, how much you have told me!

Take the first chance you can to leave that noise, the empty conversation, and so many useless tasks and dedicate yourself to studies or relaxing. For our friend Atilius put it most elegantly and intelligently when he said “it is better to do engage in leisure than to do nothing.”

Plinius Minicio Fundano Suo S.

1Mirum est quam singulis diebus in urbe ratio aut constet aut constare videatur, pluribus iunctisque

Nam si quem interroges “Hodie quid egisti?,” respondeat: “Officio togae virilis interfui, sponsalia aut nuptias frequentavi, ille me ad signandum testamentum, ille in advocationem, ille in 3 consilium rogavit.” Haec quo die feceris, necessaria, eadem, si cotidie fecisse te reputes, inania videntur, multo magis cum secesseris. Tunc enim subit recordatio: “Quot dies quam frigidis rebus absumpsi!” 4 Quod evenit mihi, postquam in Laurentino meo aut lego aliquid aut scribo aut etiam corpori vaco, cuius fulturis animus sustinetur. Nihil audio quod audisse, nihil dico quod dixisse paeniteat; nemo apud me quemquam sinistris sermonibus carpit, neminem ipse reprehendo, nisi tamen me cum parum commode scribo; nulla spe nullo timore sollicitor, nullis rumoribus inquietor: mecum tantum et cum libellis loquor. O rectam sinceramque vitam! O dulce otium honestumque ac paene omni negotio pulchrius! O mare, o litus, verum secretumque μουσεῖον, quam multa invenitis, quam multa dictatis! 7 Proinde tu quoque strepitum istum inanemque discursum et multum ineptos labores, ut primum fuerit occasio, relinque teque studiis vel otio trade. 8 Satius est enim, ut Atilius noster eruditissime simul et facetissime dixit, otiosum esse quam nihil agere. Vale.

“How Was the [Expensive Classics Event]?”: Income Inequality and the Classics

This is a companion to the earlier essay, “This is Not My Beautiful House: Classics, Class, and Identity”, which elicited a variety of personal responses from classicists and students about the myriad problems in the discipline. My contribution here, specifically, is to further articulate and contextualize my response to Amy Pistone’s asking “what can individuals maybe do to help?”

 

The title of this article is at the heart of my response to the question on what can be done to help to address the class-based challenges of studying the Classics. “How was the ________?”, whether the blank space is filled in with conference, study abroad term, workshop, or something else, is a question of access. Encoded in this question is the fact that one person had this access while another didn’t. It is an innocuous question, with an innocuous reply, that contextually is a perfect representation of Classics’ self-perpetuating economic inequalities. And these inequalities were regular features of my studies.

My formal involvement with Classics began when I was twenty-one years old, though in high school I had developed an interest in Greek and Roman history and was even able to take year of Latin before the program was cut. In my first years of college, I focused on social science courses in psychology, sociology, and political science, with an interest in labor relations. But after donating three years to these subjects, I didn’t feel the same love for learning them that I did when I was reading about the Peloponnesian Wars or Roman politics in my free time.

So, I switched to Classics, starting Latin coursework right away and Greek later (along with French in anticipation of graduate work). Now in my early thirties, I am still involved with the field as an adjunct instructor teaching Greek and Roman Civilization (while missing teaching Latin), and I also work outside of academia to pay the bills. At times I feel like I belong, but at other times I feel like a stranger in a strange land. This was the case from the beginning.

During both my undergraduate and graduate pursuits in Classics, I found myself uttering some variant of this “how was the ______?” quote almost every time I’d gone a week without seeing a classmate—or so it felt. On the same day that I was excited to use a coupon for $1 off the price of a pizza on my way home from an eight-hour shift at a liquor store, a classmate was, for example, touring the Alamo after the SCS Conference. Another classmate brought back some fantastic replica pottery and coins from an 8-week study abroad event in Greece a month or so earlier; I remember thinking at the time that the cost to bring the vases back on a plane was probably more than my disposable income for the month.

Asking about someone else’s experiences at a conference, study-abroad program, or workshop was at the same time painful and embarrassing. I received an (often thorough, vivid) account of a classmate’s engagement with the field in a way that I could only rarely—if ever—experience, and simultaneously I gave responses which made it abundantly clear that I couldn’t participate. Despite this, I was still genuinely interested in others’ more extensive involvement with Classics, through some combination of intellectual interest, living vicariously through my classmates, and being polite.

In upper-level undergrad and graduate courses, I just hoped the familiar classmates wouldn’t return with a question about my own travels. They almost always did, and I became better at changing the subject after a quick “no.”

These types of conversations—dialogues of coded income inequality—were not unusual to me even outside of academia, though. During my childhood in two small towns in the Midwest, my family toed the poverty line, between lower middle class and “lowest” (how’s that for an official socio-economic designation?). From elementary school onward, I listened to stories of Disneyworld during summer vacation and spring break trips to the beach. Later I would become a “first-generation” college student; I use quotation marks because my father attended college, but was not a part of my life past my infancy.

P. Mich 8.471 – Letters of Claudius Terentianus*

“My mother sold our linens for an as so I could go to Alexandria.”

mater m[e]a no[bi]s assem vendedi[t] lentiamina / [u]t veniam alexandrie

*My interests are in non-elite (“vulgar”) Latin; sorry, Cicero, Virgil, et al. Whenever possible I opt to use the words of people outside of Rome’s literary elite.

 

At any rate, by the time I arrived at a state university—after some time at a community college—I was quite accustomed to hearing about things I couldn’t do or have. Thankfully, my mother didn’t have to sell her linens so that I could leave town when the time came, unlike Claudius Terentianus’ mom. We have student loans for that now.

It wasn’t until graduate school and afterward that inequality in Classics, which had previously been confined in my cognitive space to my inability to contribute to travel-related conversations, became a more substantive obstacle. To be clear, it did not come from the faculty, classmates, or department at my state school, all of whom were wonderfully accommodating and committed to widening access to the historically isolated field.

Pompei_-_House_of_Julia_Felix_-_MAN

The inequalities became increasingly problematic during the first year of my M.A. program, as I began to focus more seriously on a career profile and CV that would get me beyond the first rounds of application purges. Diving into research on proper Classics CVs, newly hired faculty credentials, and all of the other things that repel students from graduate schools and higher education, it quickly hit me like a speeding chariot that I would not have even the opportunity for success in this discipline unless I could afford to sacrifice thousands of dollars (in addition to regular expenses), and extensive time away from a family that at many times needed me nearby.

Read More

Weekend Plans with Alcaeus

Alcaeus, Fr. 38A (P. Oxy. 1233 fr. 1 ii 8–20 + 2166(b)1)

“Drink and get drunk with me, Melanippos.
Why would you say that once you cross the great eddying
River of Acheron you will see the pure light of the sun again?
Come on, don’t hope for great things.

For even the son of Aiolos, Sisyphos used to claim
He was better than death because he knew the most of men.
Even though he was so very wise, he crossed
The eddying river Acheron twice thanks to fate
And Kronos’ son granted that he would have toil
Beneath the dark earth. So don’t hope for these things.

As long as we are young, now is the time we must
Endure whatever of these things the god soon grants us to suffer.”

πῶνε [καὶ μέθυ᾿ ὦ] Μελάνιππ᾿ ἄμ᾿ ἔμοι· τί [φαῖς †
ὄταμε[. . . .]διννάεντ᾿ † Ἀχέροντα μέγ[αν πόρον
ζάβαι[ς ἀ]ελίω κόθαρον φάος [ἄψερον
ὄψεσθ᾿; ἀλλ᾿ ἄγι μὴ μεγάλων ἐπ[ιβάλλεο·
καὶ γὰρ Σίσυφος Αἰολίδαις βασίλευς [ἔφα
ἄνδρων πλεῖστα νοησάμενος [θανάτω κρέτην·
ἀλλὰ καὶ πολύιδρις ἔων ὐπὰ κᾶρι [δὶς
δ̣ιννάεντ᾿ Ἀχέροντ᾿ ἐπέραισε, μ[έμηδε δ᾿ ὦν
αὔτῳ μόχθον ἔχην Κρονίδαις βα [σίλευς κάτω
ελαίνας χθόνος· ἀλλ᾿ ἄγι μὴ τά[δ᾿ ἐπέλπεο·
θᾶς] τ᾿ ἀβάσομεν αἴ ποτα κἄλλοτα ν [ῦν χρέων
φέρ]ην ὄττινα τῶνδε πάθην τά[χα δῷ θέος.

Image result for medieval manuscript acheron
Dante Being rowed across Acheron, 5th c, Yates Thompson MS 36, f. 6r. B.L.

Some of us can’t say this any more…

I Am Dedicating My Life to Philosophy. Please Send Me Some Gossip From Rome

Cicero, Letters to Atticus (25; II.5)

“I am waiting for your letters on those events [in Rome]: what is Arrius saying and what is is opinion about being overthrown. Which consuls are being prepared—is it Pompey and Crassus as people claim or, as was just written to me, is it Servius Sulpicius with Gabinius. Are there new laws? Is there anything worthy of news at all? Or, who, since Nepos has left, is going to be nominated as Augur? (and this is the one thing I might be captured with by those people—look at how easy I am!)

Why do I ask these things when I want to put them aside and pursue philosophy with all my focus? This, I say, is what is in my mind. I wish I had pursued this from the start. But now when I have learned that everything which I thought was precious is empty, I am planning to dedicate myself to all the Muses.

Nevertheless, please do tell me in your reply about ?Tutius? and whether they have readied someone for his place and also what has become of Publius Clodius. Write me about everything, as you promised, at leisure. And also tell me on what day you think you will leave Rome so that I may tell you more certainly where I will be then? Please send me a letter right away on the things I have written you about. I am deeply awaiting your letter.”

De istis rebus exspecto tuas litteras, quid Arrius narret, quo animo se destitutum ferat, et qui consules parentur, utrum, ut populi sermo, Pompeius et Crassus, an, ut mihi scribitur, cum Gabinio Ser. Sulpicius, et num quae novae leges et num quid novi omnino, et, quoniam Nepos proficiscitur, cuinam auguratus deferatur, quo quidem uno ego ab istis capi possum—vide levitatem meam! sed quid ego haec, quae cupio deponere et toto animo atque omni cura ϕιλοσοϕεῖν? sic, inquam, in animo est; vellem ab initio, nunc vero, quoniam quae putavi esse praeclara expertus sum quam essent inania, cum omnibus Musis rationem habere cogito.

3Tu tamen de †Tutio†1 ad me rescribe certius et num quis in eius locum paretur, et quid de P. Clodio fiat, et omnia, quem ad modum polliceris, ἐπὶ σχολῆς scribe. et quo die Roma te exiturum putes velim ad me scribas, ut certiorem te faciam quibus in locis futurus sim, epistulamque statim des de iis rebus de quibus ad te scripsi. valde enim exspecto tuas litteras.

Письменные принадлежности и аксессуары – 308 photos
Chroniques de Hainaut (vers 1470)

“To live in Flight”: Seneca Makes ‘Carpe Diem’ Seem Mild

Seneca, Consolation ad Marciam 10.5

“The spirit must be warned that it loves things which will one day leave—no, they are already leaving. Whatever is granted to you by fortune, take it as if it has no guaranty. Seize up the pleasures of your children and allow your children to enjoy you in turn. And drink down every bit of joy without stopping.

Nothing is promised to you for this evening—I have granted too much a pledge—nothing is promised for this hour. You must hurry, we are being chased from behind. Soon this friend will be elsewhere, soon these friendships will be lost lost when the battle’s cry is raised. In truth, everything is stolen away. Poor are you fools who do not know how to live in flight.”

Saepe admonendus est animus, amet ut recessura, immo tamquam recedentia. Quicquid a fortuna datum est, tamquam exempto auctore possideas. Rapite ex liberis voluptates, fruendos vos in vicem liberis date et sine dilatione omne gaudium haurite; nihil de hodierna nocte promittitur—nimis magnam advocationem dedi—, nihil de hac hora. Festinandum est, instatur a tergo. Iam disicietur iste comitatus, iam contubernia ista sublato clamore solventur. Rapina verum omnium est; miseri nescitis in fuga vivere!

It's #MorbidMonday and here comes death riding a skeletal horse @BLMedieval Yates Thompson 6 f. 137
 @BLMedieval Yates Thompson 6 f. 137

Fortunate Is the One Who Is Happy Today

Euripides Bacchae, Fourth Chorus (862-912)

“Will I ever lift my white foot
As I dance along
In the all night chorus—
Shaking my head at the dewy sky
Like the fawn who plays
In a meadow’s pale pleasures
When she has fled the frightful hunt
Beyond the well-woven nets of the guard—
With a holler, the hunter
Recalls the rush of his hounds
And she leaps
With the swift-raced lust of the winds
Across the riverbounded plain,
Taking pleasure in the places free
Of mortals and in the tender shoots
Of the shadow grove?

What’s cleverness for? Is there any nobler prize
Mortals can receive from the gods
Than to hold your hand over the heads
Of your enemies?
Whatever is noble is always dear.

Scarcely, but still surely,
The divine moves its strength
It brings mortals low
When they honor foolishness
And do not worship the gods
Because of some insane belief
They skillfully hide
The long step of time
As they hunt down the irreverent.
For it is never right
To think or practice stronger
Than the laws.
For it is a light price
To believe that these have strength—
Whatever the divine force truly is
And whatever has been customary for so long,
This will always be, by nature.

What’s cleverness for? Is there any nobler prize
Mortals can receive from the gods
Than to hold your hand over the heads
Of your enemies?
Whatever is noble is always dear.

Fortunate is the one who flees
The swell of the sea and returns to harbor.
Fortunate is the one who survives through troubles
One is greater than another in different things,
He surpasses in fortune and power—
But in numberless hearts still
Are numberless hopes: some result
In good fortune, but other mortal dreams
Just disappear.

Whoever has a happy life to-day,
I consider fortunate.

Χο. ἆρ’ ἐν παννυχίοις χοροῖς
θήσω ποτὲ λευκὸν
πόδ’ ἀναβακχεύουσα, δέραν
αἰθέρ’ ἐς δροσερὸν ῥίπτουσ’,
ὡς νεβρὸς χλοεραῖς ἐμπαί-
ζουσα λείμακος ἡδοναῖς,
ἁνίκ’ ἂν φοβερὰν φύγηι
θήραν ἔξω φυλακᾶς
εὐπλέκτων ὑπὲρ ἀρκύων,
θωύσσων δὲ κυναγέτας
συντείνηι δράμημα κυνῶν,
μόχθοις δ’ ὠκυδρόμοις ἀελ-
λὰς θρώισκηι πεδίον
παραποτάμιον, ἡδομένα
βροτῶν ἐρημίαις σκιαρο-
κόμοιό τ’ ἔρνεσιν ὕλας;
†τί τὸ σοφόν, ἢ τί τὸ κάλλιον†
παρὰ θεῶν γέρας ἐν βροτοῖς
ἢ χεῖρ’ ὑπὲρ κορυφᾶς
τῶν ἐχθρῶν κρείσσω κατέχειν;
ὅτι καλὸν φίλον αἰεί.
ὁρμᾶται μόλις, ἀλλ’ ὅμως
πιστόν <τι> τὸ θεῖον
σθένος· ἀπευθύνει δὲ βροτῶν
τούς τ’ ἀγνωμοσύναν τιμῶν-
τας καὶ μὴ τὰ θεῶν αὔξον-
τας σὺν μαινομέναι δόξαι.
κρυπτεύουσι δὲ ποικίλως
δαρὸν χρόνου πόδα καὶ
θηρῶσιν τὸν ἄσεπτον· οὐ
γὰρ κρεῖσσόν ποτε τῶν νόμων
γιγνώσκειν χρὴ καὶ μελετᾶν.
κούφα γὰρ δαπάνα νομί-
ζειν ἰσχὺν τόδ’ ἔχειν,
ὅτι ποτ’ ἄρα τὸ δαιμόνιον,
τό τ’ ἐν χρόνωι μακρῶι νόμιμον
ἀεὶ φύσει τε πεφυκός.
†τί τὸ σοφόν, ἢ τί τὸ κάλλιον†
παρὰ θεῶν γέρας ἐν βροτοῖς
ἢ χεῖρ’ ὑπὲρ κορυφᾶς
τῶν ἐχθρῶν κρείσσω κατέχειν;
ὅτι καλὸν φίλον αἰεί.
εὐδαίμων μὲν ὃς ἐκ θαλάσσας
ἔφυγε χεῖμα, λιμένα δ’ ἔκιχεν·
εὐδαίμων δ’ ὃς ὕπερθε μόχθων
ἐγένεθ’· ἕτερα δ’ ἕτερος ἕτερον
ὄλβωι καὶ δυνάμει παρῆλθεν.
μυρίαι δ’ ἔτι μυρίοις
εἰσὶν ἐλπίδες· αἱ μὲν
τελευτῶσιν ἐν ὄλβωι
βροτοῖς, αἱ δ’ ἀπέβασαν·
τὸ δὲ κατ’ ἦμαρ ὅτωι βίοτος
εὐδαίμων, μακαρίζω.

Image result for ancient greek good fortune
Cornucopia