Dreaming of the Catalog of Ships?

Philostratus, Heroicus 6. 3-4

“I am sailing from Egypt and Phoenicia for twenty-five days at this point, somehow. As the ship was drawing up into Elaious, I dreamed I was reading the words of Homer when he describes the catalog of the Achaeans and that I was inviting all the Achaeans to get on to my ship as if it were large enough to hold them all!

When I was waking from the dream because some shiver had spread over me, I supposed that it prophesied a slow and long journey. For visions of the dead are bad signs for eager people.”

ΟΙΝ. Πλέω μὲν ἐξ Αἰγύπτου καὶ Φοινίκης πέμπτην καὶ τριακοστὴν ἤδη που ταύτην ἡμέραν. κατασχούσης δὲ τῆς νεὼς εἰς Ἐλεοῦντα τοῦτον ἔδοξα τὰ Ὁμήρου ἔπη ἀναγινώσκειν, ἐν οἷς τὸν κατάλογον τῶν Ἀχαιῶν φράζει, καὶ ξυνεκάλουν τοὺς Ἀχαιοὺς ἐμβῆναι τὴν ναῦν ὡς ἀποχρῶσαν ὁμοῦ πᾶσιν. 4ἐπεὶ δὲ ἐξέθορον τοῦ ἐνυπνίου (καὶ γάρ με καὶ φρίκης τι ὑπεληλύθει), ξυνεβαλόμην μὲν αὐτὸ ἐς βραδυτῆτα τοῦ πλοῦ καὶ μῆκος· αἱ γὰρ τῶν ἀποθανόντων ὄψεις ἀργοὶ τοῖς ἐσπουδακόσι.

Detail showing a painting of ships in a harbour from the illuminated border of the Treaty of Amiens between England and France, 18 August 1527. Catalogue reference E 30/1113. The full image is available through our Image Library.
From the UK National Archives

The Difference between Dialogues and Letters

Demetrius, On Style 223-224

“Then we will talk about the style of a letter which also needs to be simple. Artemôn who edited the letters of Aristotle, says that we ought to write letters the same way as dialogues since a letter is similar to one side of a dialogue.

Perhaps he speaks the truth in this, but not all of it. For a letter ought to be a little more formalized than a dialogue. For a dialogue imitates speaking extemporaneously while a letter is written and sent as a gift in some way.”

(223) Ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ ἐπιστολικὸς χαρακτὴρ δεῖται ἰσχνότητος, καὶ περὶ αὐτοῦ λέξομεν. Ἀρτέμων μὲν οὖν ὁ τὰς Ἀριστοτέλους ἀναγράψας ἐπιστολάς φησιν, ὅτι δεῖ ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ διάλογόν τε γράφειν καὶ ἐπιστολάς· εἶναι γὰρ τὴν ἐπιστολὴν οἷον τὸ ἕτερον μέρος τοῦ διαλόγου.

(224) καὶ λέγει μέν τι ἴσως, οὐ μὴν ἅπαν· δεῖ γὰρ ὑποκατεσκευάσθαι πως μᾶλλον τοῦ διαλόγου τὴν ἐπιστολήν· ὁ μὲν γὰρ μιμεῖται αὐτοσχεδιάζοντα, ἡ δὲ γράφεται καὶ δῶρον πέμπεται τρόπον τινά.

 

Image result for medieval manuscript epistle writing
Enter a caption

Rebirth From the Fire

Philo, The Eternity of the World 85-86 (504)

“And this is also not unworthy of consideration: what will be the way of rebirth when everything has been destroyed by fire? For, when substance is completely burned up, then it is necessary that the fire burns out because it no longer has anything to feed it.

If the fire remains, then the essential logic of an orderly creation is preserved; but if fire is removed, then that disappears too. This is a double sacrifice and sacrilege—not only to ask for the destruction of the world but also to eradicate rebirth as if god took joy in disorder, lethargy, and all kinds of error.”

Ἐκεῖνο δ᾿ οὐκ ἀνάξιον διαπορῆσαι, τίνα τρόπον ἔσται παλιγγενεσία, πάντων εἰς πῦρ ἀναλυθέντων· ἐξαναλωθείσης γὰρ τῆς οὐσίας ὑπὸ πυρός, ἀνάγκη καὶ τὸ πῦρ οὐκέτ᾿ ἔχον τροφὴν ἀποσβεσθῆναι. μένοντος μὲν οὖν, ὁ σπερματικὸς τῆς διακοσμήσεως ἐσῴζετ᾿ <ἂν> λόγος, ἀναιρεθέντος δὲ συνανῄρηται. τὸ δ᾿ ἐστὶν ἔκθεσμον καὶ ἀσέβημα ἤδη διπλοῦν, μὴ μόνον φθορὰν τοῦ κόσμου κατηγορεῖν ἀλλὰ καὶ παλιγγενεσίαν ἀναιρεῖν, ὥσπερ ἐν ἀκοσμίᾳ καὶ ἀπραξίᾳ καὶ τοῖς πλημμελέσι πᾶσι χαίροντος θεοῦ.

Image result for medieval manuscript reincarnation
Medieval Wheel of Fortune

Desire, Pleasure, and Sophocles

Athenaeus, Deipnosophists 12 510d-c

“Enjoying something, certainly, requires a desire first and then comes the pleasure. The poet Sophocles, as a matter of fact, was one of those people who enjoy life, in order that he might not criticize old age, blamed his inability to get pleasure from sex on wisdom, pretending that he had happily been freed from those desires as if from some cruel master.

But I insist that the “Judgment of Paris was depicted by the more ancient poets as a contest between virtue and pleasure. When Aphrodite was selected—and she represented pleasure—everything went to shit. It also seems likely to me that Xenophon made up his story about Herakles and virtue for the same reason.”

Ἡ γὰρ ἀπόλαυσις δήπου μετ᾿ ἐπιθυμίας πρῶτον, ἔπειτα μεθ᾿ ἡδονῆς. καίτοι Σοφοκλῆς γ᾿ ὁ ποιητής, τῶν ἀπολαυστικῶν γε εἷς ὤν, ἵνα μὴ κατηγορῇ τοῦ γήρως, εἰς σωφροσύνην ἔθετο τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ τὴν περὶ τὰς τῶν ἀφροδισίων ἀπολαύσεις, φήσας ἀσμένως ἀπηλλάχθαι αὐτῶν ὥσπερ τινὸς δεσπότου. ἐγὼ δέ φημι καὶ τὴν τοῦ Πάριδος κρίσιν ὑπὸ τῶν παλαιοτέρων πεποιῆσθαι ἡδονῆς πρὸς ἀρετὴν οὖσαν σύγκρισιν· προκριθείσης γοῦν τῆς Ἀφροδίτης, αὕτη δ᾿ ἐστὶν ἡ ἡδονή, πάντα συνεταράχθη. καί μοι δοκεῖ καὶ ὁ καλὸς ἡμῶν Ξενοφῶν τὸν περὶ τὸν Ἡρακλέα καὶ τὴν Ἀρετὴν μῦθον ἐντεῦθεν πεπλακέναι.

Image result for sophocles

The Magi, Herod, and A Flight to Egypt

This is a continuation of the Christmas Story in the apocryphal Gospel of James [also sometimes called the “Infancy” Gospel” or the Protoevangelium of James].

The Gospel According to James 21–22.

22. “And, look, Joseph was prepared to leave to Judea and there was trouble in Bethlehem. For the Magi had come from the East in Persia, saying, “Where is the child born King of the Jews? For we saw his start in the East and we have come to bow before him. When Herod heard this, he was upset and he sent attendants to the Magi and he also summoned the high priests and asked them, “Where has this “Christ” been born?” and they answered, “In Bethlehem of Judea—for it was written thus.” And he let them go. Then he questioned the Magi, saying to them, “What sign did you see for a king who was born?” And the magi said to him, we say the greatest start blazing among the these stars and making them seem dull. We knew from this that a king had been born for Israel. For this reason we came to bow before him.” And Herod responded, “Go and seek out the child carefully. And when he is found, send me news of it so that I can go and bow to him too.

And so the Magi left and, look, the star which they saw in the east led them on until they came to that place where the cave protected the child’s head. And when they saw him with his mother Mary, they bowed and took from their strongboxes the gifts they brought: gold, frankincense and myrrh. Because they had been warned by a sacred angel not to enter Judea near Herod, they took another route to return to their country.

22 But once Herod figured out that he had been evaded by the Magi, he was enraged and he sent assassins whom he ordered to kill all infants under two years. Once Mary heard that the infants were being killed, she took her child in fear and left to Egypt with Joseph, just as was predicated to them. But when Elisabeth took John and went into the hills and looked around for a place to hide him, there was no safe sanctuary. Then, she said as she cried, “Mountain, mountain—take a mother with her child. For she was not able to leave. And then suddenly, the mountain split into two and welcomed her. The mountain itself was alight for them and there was an angel of the lord looking over them.”

21.1 Καὶ ἰδοὺ Ἰωσὴφ ἡτοιμάσθη ἐξελθεῖν εἰς τὴν Ἰουδαίαν, καὶ θόρυβος ἐγένετο ἐν Βηθλεέμ. ἦλθαν γὰρ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν (ἐκ Περσίδος) λέγοντες: ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτόν. 2 καὶ ἀκούσας Ἡρώδης ἐταράχθη καὶ ἔπεμψεν ὑπηρέτας πρὸ(ς) τοὺς μάγους, καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ἀνέκρινεν αὐτοὺς λέγων: ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται; οἱ δὲ εἶπον: ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας: οὕτως γὰρ γέγραπται. καὶ ἀπέλυσεν αὐτοὺς καὶ ἀνέκρινε τοὺς μάγους λέγων αὐτοῖς: τί εἴδετε σημεῖον ἐπὶ τὸν γεννηθέντα βασιλέα; καὶ εἶπον οἱ μάγοι: εἴδομεν ἀστέρα παμμεγέθη λάμψαντα ἐν τοῖς ἄστροις τούτοις καὶ ἀμβλύνοντα αὐτοὺς τοῦ (μὴ) φαίνειν καὶ ἔγνωμεν, ὅτι βασιλεὺς ἐγεννήθη τῷ Ἰσραήλ: καὶ διὰ τοῦτο ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτόν. καὶ εἶπεν Ἡρώδης: πορευθέντες ἀκριβῶς ἐκζητήσατε περὶ τοῦ παιδίου: καὶ ἐπὰν εὕρηται, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτόν. 3 καὶ ἐξῆλθον οἱ μάγοι, καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστήρ, ὅν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ, προῆγεν αὐτῶν, ἕως οὗ ἐλθὼν ἔστη εἰς τὸ σπήλαιον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ παιδίου. καὶ ἰδόντες αὐτὸ οἱ μάγοι μετὰ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας προσεκύνησαν αὐτὸ καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῶν δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν. καὶ χρηματισθέντες ὑπὸ ἁγίου ἀγγέλου (μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πρὸς Ἡρώδην) δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

22.1 Γνοὺς δὲ ὁ Ἡρώδης, ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ὀργισθεὶς ἔπεμψεν τοὺς φονευτὰς κελεύσας αὐτοῖς ἀνελεῖν τὰ βρέφη ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω. 2 ἀκούσασα δὲ Μαριάμ, ὅτι τὰ βρέφη ἀναιροῦνται, φοβηθεῖσα ἔλαβεν τὸ παιδίον μετὰ Ἰωσὴφ καὶ ἀπεδήμησεν εἰς Αἴγυπτον, καθὼς ἐχρηματίσθη αὐτοῖς. 3 ἡ δὲ Ἐλισάβετ λαβοῦσα τὸν Ἰωάννην ἀνέβη εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ περιεβλέπετο, ποῦ αὐτὸν ἀποκρύψει: καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἀποκρυβῆς. τότε στενάξασα λέγει: ὄρος, ὄρος, δέξαι μητέρα μετὰ τέκνου . οὐ γὰρ ἠδύνατο πορεύεσθαι. καὶ παραχρῆμα ἐδιχάσθη τὸ ὄρος καὶ ἐδέξατο αὐτήν. καὶ ἦν τὸ ὄρος ἐκεῖνο διαφαῖνον αὐτοῖς καὶ ἄγγελος κυρίου ὁδηγῶν αὐτούς.

Image result for ancient herod

Virgin Birth in the Wilderness: The Apocryphal Gospel of James for Christmas Eve

This is a continuation of the Christmas Story in the apocryphal Gospel of James [also sometimes called the “Infancy” Gospel” or the Protoevangelium of James].

The Gospel According to James 19–20

19. And then I saw a woman walking from the hills and she said to me, “Man, where are you going? And I said to her, “I am looking for a midwife.” And she answered, “From Israel?” and I said to her, “Yes, mistress.” And She said to me, “Who is the woman who is giving birth in the cave?” and I said, “She is my betrothed.” And she responded, “She is not your wife?” and I said to her, “She is Mary and I drew her as my lot to be a wife, but she was raised in the Holiest of Holies. And she is not my wife, but she has become pregnant from the holy spirit. And she said, “Tell me the truth,” and I told her, “Come and see.” And she left with him.”

They stood were the cave was and there was a cloud shading over it. The midwife said, “My soul is ennobled this day because I recognize a new sight and a miracle—since a savior is born for Israel.” Then, immediately, the cloud withdrew from the cave and a great light appeared in it which our eyes could not bear. Soon, that light too receded until the infant appeared and took the breast of its mother Mary.

Then the midwife shouted out, “Today is a great day because I have seen a new wonder.” And then the midwife left the cave and met Salôme and said to her, “Salôme, Salôme, I have a new wonder to explain to you. A virgin gave birth, a thing which human nature does not allow.” And Salôme said, “As the Lord God lives, if I do not see this—if I do not put my hand into her—I will not believe that a virgin gave birth.”

And Salôme entered the cave and said, “Maria, prepare yourself, for no small test of you is at hand.” Then she examined her. And Salôme yelled out and cried, saying, “Oh, my lawlessness and lack of faith, that I tested the living God. And look, my hand is burning and falling away. Then Salôme bent her knees and said toward her Lord, “the God of our fathers, remember me, that I am the seed of Abraham, Isaac and Jakob—do not make an example of me before the sons of Israel, but return my poverty to me. And, look, an angel of the Lord appeared saying to Salôme, “Salôme, Salôme, the Lord God heard your prayer. Come near the child and lift him up and he will be your safety.”

Then Salôme went to the child and lifted him up and said, “Truly, a great king has been born to Israel.” Then she was suddenly healed and she left the cave filled with justice. And, look, a voice sounded out and said, “Salôme, Salôme, do not spread the news of the miracles you have witness around until the child enters Jerusalem.”

19.1 Καὶ εἶδον γυναῖκα καταβαίνουσαν ἀπὸ τῆς ὀρεινῆς καὶ εἶπέν μοι: ἄνθρωπε, ποῦ πορεύῃ; καὶ εἶπον αὐτῇ: μαῖαν ζητῶ. καὶ ἀποκριθεῖσά μοι εἶπεν: ἐξ Ἰσραήλ; καὶ εἶπον αὐτῇ: ναί, κυρία. καὶ εἶπέν μοι: τίς ἐστιν ἡ γεννήσασα ἐν τῇ σπηλαίῳ; καὶ εἶπον ἐγώ: ἡ μεμνηστευμένη μοι. καὶ εἶπέν μοι: οὐκ ἔστι σου γυνή; καὶ εἶπον αὐτῇ: Μαριάμ ἐστιν καὶ ἐκληρωσάμην αὐτὴν εἰς γυναῖκα, ἥτις ἀνετράφη εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων: καὶ οὐκ ἔστι μου γυνή, ἀλλὰ σύλληψιν ἔχει ἐκ πνεύματος ἁγίου. καὶ εἶπεν: εἰπέ μοι τὸ ἀληθές. καὶ εἶπον αὐτῇ: ἐλθὲ καὶ ἴδε. καὶ ἀπῆλθεν μετ’ αὐτοῦ. 2 καὶ ἔστη ἐν τῷ τόπῳ τοῦ σπηλαίου, καὶ ἦν νεφέλη ἐπισκιάζουσα ἐπὶ τὸ σπήλαιον: καὶ εἶπεν ἡ μαῖα: ἐμεγαλύνθη ἡ ψυχή μου τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, ὅτι εἶδον καινὸν θέαμα καὶ παράδοξον: ὅτι σωτηρίον τῷ Ἰσραὴλ ἐγενήθη. καὶ παραχρῆμα ἡ νεφέλη ὑπεστέλλετο ἐκ τοῦ σπηλαίου, καὶ ἐφάνη φῶς μέγα ἐν τῷ σπηλαίῳ, ὥστε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμῶν μὴ φέρειν. καὶ πρὸς ὀλίγον τὸ φῶς ἐκεῖνο ὑπεστέλλετο, ἕως ἐφάνη τὸ βρέφος (καὶ ἦλθεν) καὶ ἔλαβεν μασθὸν ἐκ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας. (καὶ ἀνεβόησεν ἡ μαῖα: ὡς μεγάλη ἡ σήμερον ἡμέρα, ὅτι εἶδον τὸ καινὸν θέαμα τοῦτο.) 3 καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ σπηλαίου ἡ μαῖα καὶ ἀπήντησεν Σαλώμην, καὶ εἶπεν αὐτῇ: Σαλώμη, Σαλώμη, καινόν σοι ἔχω διηγήσασθαι θέαμα: παρθένος ἐγέννησεν, ὅ οὐ χωρεῖ φύσις ἀνθρωπίνη. καὶ εἶπεν Σαλώμη: ζῇ κύριος ὁ θεός, ἐὰν μὴ κατανοήσω (ἐὰν μὴ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς αὐτήν), οὐ μὴ πιστεύσω, ὅτι παρθένος ἐγέννησεν.

20.1 Καὶ εἰσῆλθεν Σαλώμη καὶ εἶπεν: Μαρία, σχημάτισον σεαυτήν: οὐ γὰρ μικρὸς ἀγὼν περίκειται περὶ σοῦ. καὶ κατενόησεν αὐτήν. καὶ ἠλάλαξεν Σαλώμη καὶ ἐκραύγασε λέγουσα: οὐαὶ τῇ ἀνομίᾳ μου καὶ οὐαὶ τῇ ἀπιστίᾳ μου, ὅτι ἐξεπείρασα θεὸν ζῶντα: καὶ ἰδοὺ ἡ χείρ μου ἐν πυρὶ φλέγεται (ἀποπίπτει). 2 καὶ ἔκλινεν τὰ γόνατα αὐτῆς Σαλώμη πρὸς τὸν δεσπότην λέγουσα: ὁ θεὸς τῶν πατέρων μου, μνήσθητί μου, ὅτι σπέρμα εἰμὶ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ: μὴ παραδειγματίσῃς με τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἀλλὰ ἀπόδος μοι ἐμὴν ὁλοκληρίαν. 3 καὶ ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου ἔστη πρὸς Σαλώμην λέγων: Σαλώμη, Σαλώμη, ἐπήκουσε κύριος ὁ θεὸς τῆς δεήσεός σου: ἔγγισον πρὸς τὸ παιδίον καὶ βάστασον αὐτό, καὶ ἔσται σοι σωτηρία μεγάλη. 4 καὶ προσῆλθεν Σαλώμη καὶ ἐβάστασεν αὐτό, καὶ εἶπεν: ὄντως βασιλεὺς μέγας ἐγεννήθη τῷ Ἰσραήλ. καὶ εὐθέως ἰάθη Σαλώμη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ σπηλαίου δεδικαιωμένη, καὶ ἰδοὺ φωνὴ λέγουσα αὐτῇ: Σαλώμη, Σαλώμη, μὴ ἀναγγείλῃς, ὅσα εἶδες παράδοξα (ἕως ἔλθῃ εἰς Ἰερουσαλήμ).

Image result for nativity scene cave

Travel Plans for the Holidays: On to Bethlehem with the Protoevangelium of James

This is a continuation of the Christmas Story in the apocryphal Gospel of James [also sometimes called the “Infancy” Gospel” or the Protoevangelium of James].

The Gospel According to James 17–18

17. “Then there was a summons from Herod the King [or Augustus] to record how many people there were in Bethlehem of Judea. And Joseph was compelled to return from Nazareth to Bethlehem. So Joseph said, “I will record my sons, but what should I do about the girl? How will I record her? As my wife? I am ashamed to do that. But as my daughter? The sons of Israel know that she is not my daughter. This day of the Lord will accomplish as it wishes.

And he prepared a donkey and put the girl on it and his son led it as [Samuel and] he followed after. Once they came about three miles from the city, Joseph turned and say her looking despondent and said to himself, “Perhaps what is in her is causing her pain.” And then Joseph turned back again and say her laughing and said, “Mary, what is this that I see your face now in laughter and then suddenly in pain?” And she said, “Joseph, I see two people with my eyes, one weeping and mourning and one rejoicing and feeling glory.”

Then they arrived near the middle of the journey, and Mary said to him: “take me down from the donkey, for that which is within me is pressing me to come out.” And he took her down and said to her, “Where will I take you and hide your impropriety, since this place is empty?”

18. Then he found nearby a cave and took her into it and stationed his sons near her as he left to seek a Hebrew midwife in the area near Bethlehem. “Now I, Joseph, was walking and I was not walking. I looked up into the curve of heaven and I saw it stop still. And I looked into the sky and I saw it still, all the birds of the sky had deserted it. And I looked toward the earth and I saw a dish lying there and workmen were placing it there. Their hands were in the vessel. Those who were chewing were not showing and those who were lifting food were not lifting it and those who were pressing something to their mouth were not pressing it. But everyone had their faces looking upward. I saw flocks which were being driven, but the sheep stood still. And The shepherd raised his hand to strike them, but his hand did not come down again. And I looked at the flowing of the river and I saw kids there and even though they had their mouths right next to the water, they did not drink. And then, all of a sudden, everything returned to its normal course.

17.1 Κέλευσις δὲ ἐγένετο ἀπὸ (τοῦ Ἀόστου) Ἡρώδου τοῦ βασιλέως ἀπογράψασθαι, ὅσοι εἰσὶν ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. (ἠναγκάζετο δὲ Ἰωσὴφ ἀπελθεῖν ἐκ Ναζαρὲτ εἰς τὴν Βηθλεὲμ καὶ εἶπεν) καὶ εἶπεν Ἰωσήφ: ἐγὼ ἀπογράψομαι τοὺς υἱούς μου. ταύτην δὲ τὴν παῖδα τί ποιήσω; πῶς αὐτὴν ἀπογράψομαι; γυναῖκα ἐμήν; ἐπαισχύνομαι. ἀλλὰ θυγατέρα; οἶδαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, ὅτι οὐκ ἔστιν θυγάτηρ μου. αὐτὴ ἡ ἡμέρα Κυρίου ποιήσει, ὡς βούλεται. 2 καὶ ἔστρωσεν τὸν ὄνον, καὶ ἐκάθισεν αὐτὴν καὶ ἧλκεν ὁ υἱὸς αὐτοῦ καὶ ἠκολούθησεν Σαμουήλ (αὐτός). καὶ ἤγγισαν ἐπὶ μίλιον τρίτον, καὶ ἐστράφη Ἰωσὴφ καὶ εἶδεν αὐτὴν στυγνὴν καὶ ἔλεγεν: ἴσως τὸ ἐν αὐτῇ χειμάζει αὐτήν. καὶ πάλιν ἐστράφη Ἰωσὴφ καὶ εἶδεν αὐτὴν γελοῦσαν καὶ εἶπεν: Μαριάμμη, τί ἐστίν σοι τοῦτο, ὅτι τὸ πρόσωπόν σου βλέπω ποτὲ μὲν γελοῦντα ποτὲ δὲ στυγνάζον; καὶ εἶπεν αὐτῷ: Ἰωσήφ, ὅτι δύο λαοὺς βλέπω ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς μου, ἔνα κλαίοντα καὶ κοπτόμενον καὶ ἔνα χαίροντα καὶ ἀγαλλιῶντα. 3 καὶ ἤλθωσεν ἀνὰ μέσον τῆς ὁδοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ Μαριάμμη: κατάγαγέ με ἀπὸ τοῦ ὄνου, ὅτι (τ)ὸ ἐν ἐμοὶ ἐπείγει με προελθεῖν. καὶ κατήγαγεν αὐτὴν ἐκεῖ καὶ εἶπεν αὐτῇ: ποῦ σε ἀπάξω καὶ σκεπάσω σου τὴν ἀσχημοσύνην, ὅτι ὁ τόπος ἔρημός ἐστιν;

181 Καὶ εὗρεν ἐκεῖ σπήλαιον καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν καὶ παρέστησεν αὐτῇ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθεν ζητῆσαι μαῖαν ( Ἑβραίαν) ἐν χώρᾳ Βηθλεέμ. 2 ἐγὼ δὲ Ἰωσὴφ περιεπάτουν καὶ οὐ περιεπάτουν. καὶ ἀνέβλεψα εἰς τὸν πόλον τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶδον αὐτὸν ἑστῶτα, καὶ εἰς τὸν ἀέρα καὶ εἶδον αὐτὸν ἔκθαμβον, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ἠρεμοῦντα. καὶ ἐπέβλεψα ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εἶδον σκάφην κειμένην καὶ ἐργάτας ἀνακειμένους, καὶ ἦσαν αἱ χεῖρες αὐτῶν ἐν τῇ σκάφῃ. καὶ οἱ μασόμενοι οὐκ ἐμασῶντο, καὶ οἱ αἴροντες οὐκ ἀνέφερον, καὶ οἱ προσφέροντες τῷ στόματι αὐτῶν οὐ προσέφερον. ἀλλὰ πάντων ἦν τὰ πρόσωπα ἄνω βλέποντα. 3 καὶ εἶδον ἐλαυνόμενα πρόβατα, καὶ τὰ πρόβατα ἑστήκει: καὶ ἐπῆρεν ὁ ποιμὴν τὴν χεῖρα αὐτοῦ τοῦ πατάξαι αὐτά, καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἔστη ἄνω. καὶ ἀνέβλεψα ἐπὶ τὸν χείμαρρον τοῦ ποταμοῦ καὶ εἶδον ἐρίφους καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπικείμενα τῷ ὕδατι καὶ μὴ πίνοντα. καὶ πάντα ὑπὸ θῆξιν (θήζει, θίζει, θρίζιν, ἔκπληξιν) τῷ δρόμῳ ἀπηλαύνοντο.

Image result for joseph and midwife in bethlehem