The Rites of the Dead Adorn Us

Euripides, Suppliant Women 77-86 (Full Greek text on the Scaife Viewer)

“The rites of the dead adorn those who perform them.
This invincible gift of mourning,
Its many labors, moves me,
As a stream rushing forward
Without stopping, flowing out
Of a steep cliff.

The grief over dead children
Plants the pain of mourning
Deep inside women…Alas,
I hope that I forget these pains when I die.”

τὰ γὰρ φθιτῶν τοῖς ὁρῶσι κόσμος.
ἄπληστος ἅδε μ᾿ ἐξάγει
χάρις γόων πολύπονος, ὡς
ἀλιβάτου <τις> ἐκ πέτρας
ὑγρὰ ῥέουσα σταγὼν
ἄπαυστος αἰεὶ †γόων†.
τὸ γὰρ θανόντων τέκνων
ἐπίπονόν τι κατὰ γυναῖ-
κας ἐς γόους πάθος πέφυκεν· αἰαῖ.
θανοῦσα τῶνδ᾿ ἀλγέων λαθοίμαν.

For more reflections on what ancient Greek narratives have to tell us about the importance of burial rites and mourning, see “What the Greek Classics Tell us about Grief and the Importance of Mourning‘ in The Conversation . For more from Euripides Suppliants, tune in this Wednesday, September 23rd, at 3 PM for Reading Greek Tragedy Online from the Center for Hellenic Studies and Out of Chaos Theater.

Achilles with the body of Hector  Jean-Joseph Taillasson/Krannert Art Museum

Homer’s Tales and The Narrative Animal

Strabo, Geography 1.2.7-8

Homer tells precisely of not merely the neighboring lands and Greece itself—as Eratosthenes has claimed—but many other places farther afield too and he tells his myths better than those who followed him. For he does not offer every tale for wonder only, but also to contribute to knowledge—especially in the wanderings of Odysseus—he allegorizes, provides warnings, and delights [his audiences]. This is something [Eratosthenes] is really wrong about when he asserts that the poet and his interpreters are fools. This is a subject worth speaking on to a much greater extent.”

The first point is that it is not only poets who used myths, but cities and lawmakers did too for the sake of their usefulness, once they noted the native disposition of the story-oriented animal. For Humans love to learn; loving stories is a prelude to this. This is why children start by listening and making a common ground in stories.

The reason for this is that story/myth is a novel-kind-of-thought [to them] which helps them thing not about what they already know but about different kinds of things too. To children we are obliged to hold out such enticements, in order that in riper years, when the mind is powerful, and no longer needs such stimulants, it may be prepared to enter on the study of actual realities.

There is sweetness in novelty and what someone does not already know, This is the very thing that also creates a love-of-learning. Whenever something amazing and ominous is present, it nurtures pleasure, which is a magic charm for learning. In the early years it is necessary to use these types of attractions, but when age increases toward the study of things as they really are, then the understanding has advanced and no longer requires flatteries.”

᾿αλλ᾽ οὐδὲ τὰ σύνεγγυς μόνον, ὥσπερ Ἐρατοσθένης εἴρηκε, καὶ τὰ ἐν τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ καὶ τῶν πόρρω πολλὰ λέγει καὶ δι᾽ ἀκριβείας Ὅμηρος καὶ μᾶλλόν γε τῶν ὕστερον μυθολογεῖται, οὐ πάντα τερατευόμενος, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιστήμην ἀλληγορῶν ἢ διασκευάζων ἢ δημαγωγῶν ἄλλα τε καὶ τὰ περὶ τὴν Ὀδυσσέως πλάνην, περὶ ἧς πολλὰ διαμαρτάνει τούς τ᾽ ἐξηγητὰς φλυάρους ἀποφαίνων καὶ αὐτὸν τὸν ποιητήν: περὶ ὧν ἄξιον εἰπεῖν διὰ πλειόνων.

καὶ πρῶτον ὅτι τοὺς μύθους ἀπεδέξαντο οὐχ οἱ ποιηταὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ αἱ πόλεις πολὺ πρότερον καὶ οἱ νομοθέται τοῦ χρησίμου χάριν, βλέψαντες εἰς τὸ φυσικὸν πάθος τοῦ λογικοῦ ζῴου: φιλειδήμων γὰρ ἅνθρωπος, προοίμιον δὲ τούτου τὸ φιλόμυθον. ἐντεῦθεν οὖν ἄρχεται τὰ παιδία ἀκροᾶσθαι καὶ κοινωνεῖν λόγων ἐπὶ πλεῖον.

αἴτιον δ᾽, ὅτι καινολογία τίς ἐστιν ὁ μῦθος, οὐ τὰ καθεστηκότα φράζων ἀλλ᾽ ἕτερα παρὰ ταῦτα: ἡδὺ δὲ τὸ καινὸν καὶ ὃ μὴ πρότερον ἔγνω τις: τοῦτο δ᾽ αὐτό ἐστι καὶ τὸ ποιοῦν φιλειδήμονα. ὅταν δὲ προσῇ καὶ τὸ θαυμαστὸν καὶ τὸ τερατῶδες, ἐπιτείνει τὴν ἡδονήν, ἥπερ ἐστὶ τοῦ μανθάνειν φίλτρον. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀνάγκη τοιούτοις δελέασι χρῆσθαι, προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων μάθησιν ἄγειν, ἤδη τῆς διανοίας ἐρρωμένης καὶ μηκέτι δεομένης κολάκων.

Jerome Bruner, Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

123: “The most general implication is that a culture is constantly in process of being recreated as it is interpreted and renegotiated by its members. In this view, a culture is as much a forum for negotiating meaning and for explicating action as it is a set of rules or specifications for action. Indeed, every culture maintains specialized institutions or occasions for intensifying this “forum-like” feature. Storytelling, theater, science, even jurisprudence are all techniques for intensifying this function—ways of exploring possible worlds out of the context of immediate need. Education is (or should be) one of the principal forums for performing this function—though it is often timid in doing so. It is the forum aspect of a culture that gives its participants a role in constantly making and remaking the culture…”

Bern Le Hunte and Jan A. Golembiewski. “Stories Have the Power to Save Us: A Neurological Framework for the Imperative to Tell Stories.” Arts and Social Sciences Journal 5.2 (2014) 73-76.

73: “The claim that stories have the power to save us is audacious, yet it is one that can be validated by neuroscience. This article demonstrates that the brain is hard-wired to process stories in a most fundamental way, indicating the evolutionary priority that storytelling has had in human development, and the importance it has in forging a future humanity.”

Edward O. Wilson. “On Free Will and How the Brain is Like a Colony of Ants.” Harper’s September 2014, 49-52.

51: “The final reason for optimism is the human necessity for confabulation, which offers more evidence of a material basis to consciousness. Our minds consist of storytelling.”

Jonathan Gottschall. The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human. Boston: Mariner Books, 2012.

58: “The psychologist and novelist Keith Oakley calls stories the flight simulators of human social life.”

Mark Turner. The Literary Mind: The Origins of Thought and Language. Oxford: 1996.

4-5: “narrative imagining—story—is the fundamental instrument of thought. Rational capacities depend upon it. It is our chief means of looking into the future, of predicting, of planning, and of explaining. It is a literary capacity indispensable to human cognition generally. This is the first way in which the mind is essentially literary.”

[Large Figures on the North Porch, Chartres Cathedral]
A story waiting to be told…

Needful Tales: Intersex Stories from Ancient Greece and Rome

The New York Times reports that the current US administration is trying to narrowly define gender in order to strip transgender people of federal protections. Here are some ancient intersex stories we posted over the summer. Human beings have known that gender is not simply binary and is not simply about how we are born for a very long time.

Here are short tales from: Phlegon of Tralles’ On Marvels

6 Also in Antioch near the Maiander river there was an intersex person, when Antipater who was the Athenians and Marcus Vinicius and Titus Statilus Taurus were consuls. The person was called Kourbinus. As a maiden of famous parents when she was thirteen she was suited by many because of her beauty.

After her parents chose the suitor they wanted, they appointed the day for the marriage But the girl shouted out as she was about to leave the house when the most severe amount of pain over took her.

Those near her lifted her up and were taking care of her because she had pains in her guts and twisting within them. This pain remained for three days straight and her suffering made everyone confused, since they could not give her relief from the toils at night or day.

Even though the doctors in the city applied every type of healing to her they found no cause for the suffering. On the fourth day near dawn, the pains greatly increased and, as she shouted out with a terrible groan, suddenly the masculine parts descended from her and a girl became a man.

After some time, he was taken to Rome to be presented to Claudius Caesar. And he, on account of the fame, had an altar erected for Zeus the Defender of Evils on the Capitoline.”

Καὶ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ δὲ τῇ πρὸς Μαιάνδρῳ ποταμῷ ἐγένετο ἀνδρόγυνος, ἄρχοντος ᾿Αθήνησιν ᾿Αντιπάτρου, ὑπατευόντων ἐν ῾Ρώμῃ Μάρκου Βινικίου καὶ Τίτου Στατιλίου Ταύρου, τοῦ Κουρβίνου ἐπικληθέντος.

παρθένος γὰρ γονέων ἐπισήμων τρισκαιδεκαέτις ὑπάρχουσα ὑπὸ πολλῶν ἐμνηστεύετο, οὖσα εὐπρεπής. ὡς δ’ ἐνεγυήθη ᾧ οἱ γονεῖς ἐβούλοντο, ἐνστάσης τῆς ἡμέρας τοῦ γάμου προϊέναι τοῦ οἴκου μέλλουσα αἰφνιδίως πόνου ἐμπεσόντος αὐτῇ σφοδροτάτου ἐξεβόησεν.

ἀναλαβόντες δ’ αὐτὴν οἱ προσήκοντες ἐθεράπευον ὡς ἀλγήματα ἔχουσαν κοιλίας καὶ στρόφους τῶν ἐντός· τῆς δὲ ἀλγηδόνος ἐπιμενούσης τρισὶν ἡμέραις ἑξῆς ἀπορίαν τε πᾶσι τοῦ πάθους ποιοῦντος, τῶν πόνων οὔτε νυκτὸς οὔτε ἡμέρας ἔνδοσιν λαμβανόντων, καίτοι πᾶσαν μὲν θεραπείαν αὐτῇ προσφερόντων <τῶν> ἐν τῇ πόλει ἰατρῶν, μηδεμίαν δὲ τοῦ πάθους δυναμένων αἰτίαν εὑρεῖν, τῇ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν περὶ τὸν ὄρθρον μείζονα τῶν πόνων ἐπίδοσιν λαμβανόντων, σὺν μεγάλῃ οἰμωγῇ ἀνακραγούσης, ἄφνω αὐτῇ ἀρσενικὰ μόρια προέπεσεν, καὶ ἡ κόρη ἀνὴρ ἐγένετο.

μετὰ δὲ χρόνον εἰς ῾Ρώμην ἀνηνέχθη πρὸς Κλαύδιον Καίσαρα· ὁ δὲ τούτου ἕνεκα τοῦ σημείου ἐν Καπετωλίῳ Διὶ ᾿Αλεξικάκῳ ἱδρύσατο βωμόν.

 

7 “There was also in Mêouania, an Italian city, in the home of Agrippina Augusta, an intersex person when Dionysodorus was archon in Athens and in Rome Decimus Junius Silanos Torquatos and Quintus Aterius Atonius were consuls.

The girl’s name was Philôtis and she was Smyrnaian in origin. When the time of her marriage came and she had been promised by her parents to a man, male genitals appeared on her and she became a man.”

᾿Εγένετο καὶ ἐν Μηουανίᾳ, πόλει τῆς ᾿Ιταλίας, ἐν ᾿Αγριππίνης τῆς Σεβαστῆς ἐπαύλει ἀνδρόγυνος, ἄρχοντος ᾿Αθήνησιν Διονυσοδώρου, ὑπατευόντων ἐν ῾Ρώμῃ Δέκμου ᾿Ιουνίου Σιλανοῦ Τορκουάτου καὶ Κοΐντου ῾Ατερίου ᾿Αντωνίνου.

Φιλωτὶς γάρ τις ὀνόματι παρθένος, Σμυρναία τὸ γένος, ὡραία πρὸς γάμον ὑπὸ τῶν γονέων κατεγγεγυημένη ἀνδρί, μορίων αὐτῇ προφανέντων ἀρρενικῶν ἀνὴρ ἐγένετο.

 

8 “There was also another intersex person in the same time period in Epidaurus, a child of poor parents who was called Sumpherousa first but was named Sumpherôn when he became a man. He spent his life gardening.”

Καὶ ἄλλος δέ τις ἀνδρόγυνος κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἐγένετο ἐν ᾿Επιδαύρῳ, γονέων ἀπόρων παῖς, ὃς ἐκαλεῖτο πρότερον Συμφέρουσα, ἀνὴρ δὲ γενόμενος ὠνομάζετο Συμφέρων, κηπουρῶν δὲ τὸν βίον διῆγεν.

 

9 “In Laodikeia there was also a Syrian women named Aitêtê who changed her form when she was already living with her husband and then changed her name to Aitêtos once she became a man. This was when Makrinos was archon in Athens and Lucius Lamia Aelianos and Sextus Carminius Veterus were consuls. I even saw him myself.”

Καὶ ἐς Λαοδίκειαν δὲ τῆς Συρίας γυνή, ὀνόματι Αἰτητή, συνοικοῦσα τῷ ἀνδρὶ ἔτι μετέβαλε τὴν μορφὴν καὶ μετωνομάσθη Αἰτητὸς ἀνὴρ γενόμενος, ἄρχοντος ᾿Αθήνησιν Μακρίνου, ὑπατευόντων ἐν ῾Ρώμῃ Λουκίου Λαμία Αἰλιανοῦ καὶ <Σέξτου Καρμινίου> Οὐέτερος. τοῦτον καὶ αὐτὸς ἐθεασάμην.

A note on translation. I was a bit dissatisfied with the translations available from the LSJ for ἀνδρόγυνος so I chose the modern “intersex”.

androgunos

Hermaphroditus was a figure of ritual in the ancient world

The story of Teiresias, Phlegon of Tralles, On Marvels 4

“Hesiod—along with Dikaiarkhos, Klearkhos, Kallimakhos and some others—relates these things about Teiresias. When Teiresias the son of Euêros in Arcadia was a young man he saw snakes copulating, he wounded one and immediately changed his form. He changed into a woman from a man and then had sex with a man.

But after Apollo prophesied to him that, if he saw snakes copulating again and wounded one in the same way, he would be as he was before, Teiresias took care to do the things which were prophesied by the god and thus regained his older form.

When Zeus was fighting with Hera and saying that in sex a wife surpassed her husband in the pleasures of intercourse—even while Hera was claiming the opposite—it seemed right to them to send for Teiresias because he had tried out both ways. When they questioned him, he responded that if there were ten portions, a man took pleasure in one and a woman took pleasure in ten.

In her rage over this, Hera took out his eyes and made him blind. But Zeus gave him the gift of prophecy and to live for seven generations.”

῾Ιστορεῖ δὲ ῾Ησίοδος καὶ Δικαίαρχος καὶ Κλέαρχος καὶ Καλλίμαχος καὶ ἄλλοι τινὲς περὶ Τειρεσίου τάδε. Τειρεσίαν τὸν Εὐήρους ἐν ᾿Αρκαδίᾳ [ἄνδρα ὄντα] ἐν τῷ ὄρει τῷ ἐν Κυλλήνῃ ὄφεις ἰδόντα ὀχεύοντας τρῶσαι τὸν ἕτερον καὶ παραχρῆμα μεταβαλεῖν τὴν ἰδέαν· γενέσθαι γὰρ ἐξ ἀνδρὸς γυναῖκα καὶ μιχθῆναι ἀνδρί.

 τοῦ δὲ ᾿Απόλλωνος αὐτῷ χρήσαντος ὡς, ἐὰν τηρήσας ὀχεύοντας ὁμοίως τρώσῃ τὸν ἕνα, ἔσται οἷος ἦν, παραφυλάξαντα τὸν Τειρεσίαν ποιῆσαι τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ ῥηθέντα καὶ οὕτως κομίσασθαι τὴν ἀρχαίαν φύσιν.

 Διὸς δὲ ἐρίσαντος ῞Ηρᾳ καὶ φαμένου ἐν ταῖς συνουσίαις πλεονεκτεῖν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀνδρὸς τῇ τῶν ἀφροδισίων ἡδονῇ, καὶ τῆς ῞Ηρας φασκούσης τὰ ἐναντία, δόξαι αὐτοῖς μεταπεμψαμένοις ἔρεσθαι τὸν Τειρεσίαν διὰ τὸ τῶν τρόπων ἀμφοτέρων πεπειρᾶσθαι. τὸν δὲ ἐρωτώμενον ἀποφήνασθαι, διότι μοιρῶν οὐσῶν δέκα τὸν ἄνδρα τέρπεσθαι τὴν μίαν, τὴν δὲ γυναῖκα τὰς ἐννέα.

 τὴν δὲ ῞Ηραν ὀργισθεῖσαν κατανύξαι αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ποιῆσαι τυφλόν, τὸν δὲ Δία δωρήσασθαι αὐτῷ τὴν μαντικὴν καὶ βιοῦν ἐπὶ γενεὰς ἐπτά.

The tale occurs most famously in book 3 of Ovid’s Metamorphoses (339-510).  But, as this fragment indicates, we have fragments of a Hesiodic version as well. Apollodorus also reports the version favored by Pherecydes and Callimachus–that Teiresias was blinded after seeing Athena naked.

What is a little different about this version is the presence of Apollo and the claim that Zeus lengthened Teiresias’ life as part of his ‘reward’. This second part helps to explain Tiresias’ presence from the birth of Dionysus to the fall of Thebes with the Epigonoi.

The Sex-change of Caenus

Phlegon, On Amazing Things 5 [Ovid tells a version of this tale.]

5 “Others tell the story that in the land of the Lapiths the king Elatos had a daughter whose name was Kainis. After Poseidon had sex with her he promised to make her into whatever she wanted. She said she wanted to be changed into a man who was invulnerable. When Poseidon did this—as was right—he changed her name to Kaineus.”

Οἱ αὐτοὶ ἱστοροῦσιν κατὰ τὴν Λαπίθων χώραν γενέσθαι ᾿Ελάτῳ τῷ βασιλεῖ θυγατέρα ὀνομαζομένην Καινίδα.

ταύτῃ δὲ Ποσειδῶνα μιγέντα ἐπαγγείλασθαι ποιήσειν αὐτῇ ὃ ἂν ἐθέλῃ, τὴν δὲ ἀξιῶσαι μεταλλάξαι αὐτὴν εἰς ἄνδρα ποιῆσαί τε ἄτρωτον. τοῦ δὲ Ποσειδῶνος κατὰ τὸ ἀξιωθὲν ποιήσαντος μετονομασθῆναι Καινέα.

This story is older than Ovid and Phlegon. It is detailed in the fragments of Akousilaus, perhaps alluded to in Homer, definitely indicated by Apollonius Rhodes, and present even in Plato. While the sex-change narrative remains an important element, the main feature of Kaineus’ tale is his hubris–because of his invulnerability he asks to be made into a god.

Akousilaus FGrH 2 fr. 22 [=P.Oxy. 13, 1611, fr. 1, col. 2, 38-96]

“Poseidon has sex with Kainê of Elatos. Then—for it was not right for him [sic] to have children with him nor anyone else—Poseidon turned him into an invulnerable man, who had the greatest strength of the men at that time. Whenever anyone tried to strike him with iron or bronze, [the attacker] was completely defeated.

Then [Kaineus] became king of the Lapiths and was warring with the Centaurs. After he set up his javelin in the agora he was asking to be included in the number of the gods. This was not pleasing to the gods. And when Zeus saw him doing this, he threatened him and raised the Centaurs against him. They struck him straight down into the earth and placed a stone above as assign. Then he died.”

«Καινῆιδὲ τῆι ᾽Ελάτου μίσγεται ΙΙοσειδῶν. ἔπειτα – οὐ γὰρ ἦν αὐτῶι ἱερὸν παῖδας τεκέν οὐτ᾽ ἐξ ἐκείνου οὐτ᾽ ἐξ ἄλλου οὐδενός – ποιεῖ αὐτὸν Ποσειδέων ἄνδρα ἄτρωτον, ἰσχὺν ἔχοντα μεγίστην τῶν ἀνθρώπων τῶν τότε, καὶ ὅτε τις αὐτὸν κεντοίη σιδήρωι ἢ χαλκῶι, ἡλίσκετο μάλιστα χρημάτων. καὶ γίγνεται βασιλεὺς οὗτος Λαπιθέων καὶ τοῖς Κενταύροις πολεμέεσκε. ἔπειτα στήσας ἀκόν[τιον ἐν ἀγορᾶι θεὸν ἐκέλευεν ἀριθμεῖν. θεοῖ]σι δ᾽ οὐκ ἦεν [ἀρεστόν, καὶ] Ζεὺς ἰδὼν αὐτὸν ταῦτα ποιοῦντα ἀπειλεῖ καὶ ἐφορμᾶι τοὺς Κενταύρους, κἀκεῖνοι αὐτὸν κατακόπτουσιν ὄρθιον κατὰ γῆς καὶ ἄνωθεν πέτρην ἐπιτιθεῖσιν σῆμα, καὶ ἀποθνήσκει.»

In this account, Poseidon seems to be changing Kaineus because of his inability to have children. This makes it rather clear what women are good for from this cultural perspective. In addition, it is interesting that Kaineus as an intersex figure is involved in the war between the Lapiths and Centaurs, a conflict which has its origins in a rapes at a wedding and is often seen as a reflection of the civilized Lapiths struggling against the primitive and violent urges of the Centaurs.

But, as can be seen from the relief below which dates to the early Archaic period, the punishment of Kaineus is a primary motif of the story tradition. In a way, if the sex-change and rape were equally ancient, this is a tale about a women who is raped ultimately being punished for surviving and thriving and exacting retribution for her suffering.

D Scholia ad Il. 264

“Kaineus was a son of Elatos and king of the Lapiths. He was a very beautiful virgin girl before. But after Poseidon had sex with her, she asked to be changed from a young woman into a man. And he became invulnerable, and the most excellent of those alive at the time. And after he stuck his javelin into the middle of the agora, he demanded to be entered into the number of the gods for this reason.

Zeus was annoyed by this request and he arranged the following type of payback from him for impiety. For, even though he was invincible, he made him less while he was fighting the Centaurs. For they were hurling and striking him with pines and oak trees and they drove him into the ground. Apollonius recalls this in the Argonautica saying this, “For the singers used to report the fame that Kaineus was killed by Centaurs, when he alone from the rest of the best drove them, they surged back. They were not strong enough to repel him nor to kill him, but he went under the earth, unbroken, unbent, pummeled by the striking force of powerful pines.”

Καινέα τε. Καὶ τὸν Καινέα. ὁ δὲ Και-
νεὺς ᾿Ελάτου μὲν παῖς, Λαπίθων δὲ βα-
σιλεὺς, πρότερον ἦν παρθένος εὐπρεπής.
μιγέντος δὲ αὐτῇ Ποσειδῶνος, αἰτησα-
μένη μεταβαλεῖν εἰς ἄνδρα ἡ νεᾶνις, ἄ-
τρωτος γίγνεται, γενναιότατος τῶν καθ’
αὑτὸν ὑπάρξας· καὶ δή ποτε πήξας ἀ-
κόντιον ἐν τῷ μεσαιτάτῳ τῆς ἀγορὰς,
θεοῖς τοῦτο προσέταξεν ἀριθμεῖν. δι’ ἣν
αἰτίαν ἀγανακτήσας ὁ Ζεὺς, τιμωρίαν
τῆς ἀσεβείας παρ’ αὐτοῦ εἰσεπράξατο.
μαχόμενον γὰρ αὐτὸν τοῖς Κενταύροις
καὶ ἄτρωτον ὄντα ὑποχείριον ἐποίησε.
βάλλοντες γὰρ αὐτὸν οἱ προειρημένοι δρυ-
σί τε καὶ ἐλάταις, ἤρεισαν εἰς γῆν.
μέμνηται δὲ αὐτοῦ καὶ ᾿Απολλώνιος ἐν
τοῖς ᾿Αργοναυτικοῖς λέγων οὕτως· Καινέα
γὰρ τὸν πρόσθεν ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ Κεν-
ταύροισιν ὀλέσθαι, ὅτε σφέας οἶος ἀπ’
ἄλλων ῎Ηλασ’ ἀριστήων· οἱ δ’ ἔμπαλιν
ὁρμηθέντες, Οὔτε μιν ἀγκλῖναι προτέρω
σθένον, οὔτε δαΐξαι· ᾿Αλλ’ ἄῤῥηκτος,
ἄκαμπτος ἐδύσσατο νειόθι γαίης, Θεινό-
μενος στιβαρῆσι καταΐγδην ἐλάτῃσιν.

This story is held up as a wistful impossibility by Plato in the laws. This passage is, well, upsetting.

Plato’s Laws 944d-c

“What then would be the right punishment for someone who has thrown away this kind of a power of a defensive weapon for the opposite? For it is not possible for a person to do the opposite of what they say the god did when he changed the Thessalian Kaineus from a women into a man. For one who throws away his shield, the opposite of this transformation, changing from a man into a women, in some way would be the best of all punishments for this.”

ζημία δὴ τῷ τὴν τοιαύτην ἀμυντηρίων ὅπλων εἰς τοὐναντίον ἀφέντι δύναμιν τίς ἄρα γίγνοιτ᾿ ἂν πρόσφορος; οὐ γὰρ δυνατὸν ἀνθρώπῳ δρᾷν τοὐναντίον <ἢ> ὥς2 ποτε θεόν φασι δρᾶσαι, Καινέα τὸν Θετταλὸν ἐκ γυναικὸς μεταβαλόντα εἰς ἀνδρὸς φύσιν ἦν γὰρ ἂν ἀνδρὶ ῥιψάσπιδι τρόπον τινὰ πρέπουσα πασῶν Εμάλιστα ἡ ᾿κείνῃ τῇ γενέσει ἐναντία γένεσις, εἰς γυναῖκα ἐξ ἀνδρὸς μεταβαλοῦσα, τιμωρία τούτῳ γενομένη.

Homer’s Tales and The Narrative Animal

Strabo, Geography 1.2.7-8

Homer tells precisely of not merely the neighboring lands and Greece itself—as Eratosthenes has claimed—but many other places farther afield too and he tells his myths better than those who followed him. For he does not offer every tale for wonder only, but also to contribute to knowledge—especially in the wanderings of Odysseus—he allegorizes, provides warnings, and delights [his audiences]. This is something [Eratosthenes] is really wrong about when he asserts that the poet and his interpreters are fools. This is a subject worth speaking on to a much greater extent.”

The first point is that it is not only poets who used myths, but cities and lawmakers did too for the sake of their usefulness, once they noted the native disposition of the story-oriented animal. For Humans love to learn; loving stories is a prelude to this. This is why children start by listening and making a common ground in stories.

The reason for this is that story/myth is a novel-kind-of-thought [to them] which helps them thing not about what they already know but about different kinds of things too. To children we are obliged to hold out such enticements, in order that in riper years, when the mind is powerful, and no longer needs such stimulants, it may be prepared to enter on the study of actual realities.

There is sweetness in novelty and what someone does not already know, This is the very thing that also creates a love-of-learning. Whenever something amazing and ominous is present, it nurtures pleasure, which is a magic charm for learning. In the early years it is necessary to use these types of attractions, but when age increases toward the study of things as they really are, then the understanding has advanced and no longer requires flatteries.”

᾿αλλ᾽ οὐδὲ τὰ σύνεγγυς μόνον, ὥσπερ Ἐρατοσθένης εἴρηκε, καὶ τὰ ἐν τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ καὶ τῶν πόρρω πολλὰ λέγει καὶ δι᾽ ἀκριβείας Ὅμηρος καὶ μᾶλλόν γε τῶν ὕστερον μυθολογεῖται, οὐ πάντα τερατευόμενος, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιστήμην ἀλληγορῶν ἢ διασκευάζων ἢ δημαγωγῶν ἄλλα τε καὶ τὰ περὶ τὴν Ὀδυσσέως πλάνην, περὶ ἧς πολλὰ διαμαρτάνει τούς τ᾽ ἐξηγητὰς φλυάρους ἀποφαίνων καὶ αὐτὸν τὸν ποιητήν: περὶ ὧν ἄξιον εἰπεῖν διὰ πλειόνων.

καὶ πρῶτον ὅτι τοὺς μύθους ἀπεδέξαντο οὐχ οἱ ποιηταὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ αἱ πόλεις πολὺ πρότερον καὶ οἱ νομοθέται τοῦ χρησίμου χάριν, βλέψαντες εἰς τὸ φυσικὸν πάθος τοῦ λογικοῦ ζῴου: φιλειδήμων γὰρ ἅνθρωπος, προοίμιον δὲ τούτου τὸ φιλόμυθον. ἐντεῦθεν οὖν ἄρχεται τὰ παιδία ἀκροᾶσθαι καὶ κοινωνεῖν λόγων ἐπὶ πλεῖον.

αἴτιον δ᾽, ὅτι καινολογία τίς ἐστιν ὁ μῦθος, οὐ τὰ καθεστηκότα φράζων ἀλλ᾽ ἕτερα παρὰ ταῦτα: ἡδὺ δὲ τὸ καινὸν καὶ ὃ μὴ πρότερον ἔγνω τις: τοῦτο δ᾽ αὐτό ἐστι καὶ τὸ ποιοῦν φιλειδήμονα. ὅταν δὲ προσῇ καὶ τὸ θαυμαστὸν καὶ τὸ τερατῶδες, ἐπιτείνει τὴν ἡδονήν, ἥπερ ἐστὶ τοῦ μανθάνειν φίλτρον. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀνάγκη τοιούτοις δελέασι χρῆσθαι, προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων μάθησιν ἄγειν, ἤδη τῆς διανοίας ἐρρωμένης καὶ μηκέτι δεομένης κολάκων.

Jerome Bruner, Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

123: “The most general implication is that a culture is constantly in process of being recreated as it is interpreted and renegotiated by its members. In this view, a culture is as much a forum for negotiating meaning and for explicating action as it is a set of rules or specifications for action. Indeed, every culture maintains specialized institutions or occasions for intensifying this “forum-like” feature. Storytelling, theater, science, even jurisprudence are all techniques for intensifying this function—ways of exploring possible worlds out of the context of immediate need. Education is (or should be) one of the principal forums for performing this function—though it is often timid in doing so. It is the forum aspect of a culture that gives its participants a role in constantly making and remaking the culture…”

Bern Le Hunte and Jan A. Golembiewski. “Stories Have the Power to Save Us: A Neurological Framework for the Imperative to Tell Stories.” Arts and Social Sciences Journal 5.2 (2014) 73-76.

73: “The claim that stories have the power to save us is audacious, yet it is one that can be validated by neuroscience. This article demonstrates that the brain is hard-wired to process stories in a most fundamental way, indicating the evolutionary priority that storytelling has had in human development, and the importance it has in forging a future humanity.”

Edward O. Wilson. “On Free Will and How the Brain is Like a Colony of Ants.” Harper’s September 2014, 49-52.

51: “The final reason for optimism is the human necessity for confabulation, which offers more evidence of a material basis to consciousness. Our minds consist of storytelling.”

Jonathan Gottschall. The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human. Boston: Mariner Books, 2012.

58: “The psychologist and novelist Keith Oakley calls stories the flight simulators of human social life.”

Mark Turner. The Literary Mind: The Origins of Thought and Language. Oxford: 1996.

4-5: “narrative imagining—story—is the fundamental instrument of thought. Rational capacities depend upon it. It is our chief means of looking into the future, of predicting, of planning, and of explaining. It is a literary capacity indispensable to human cognition generally. This is the first way in which the mind is essentially literary.”

[Large Figures on the North Porch, Chartres Cathedral]
A story waiting to be told…

Homer’s Tales and The Narrative Animal

Strabo, Geography 1.2.7-8

Homer tells precisely of not merely the neighboring lands and Greece itself—as Eratosthenes has claimed—but many other places farther afield too and he tells his myths better than those who followed him. For he does not offer every tale for wonder only, but also to contribute to knowledge—especially in the wanderings of Odysseus—he allegorizes, provides warnings, and delights [his audiences]. This is something [Eratosthenes] is really wrong about when he asserts that the poet and his interpreters are fools. This is a subject worth speaking on to a much greater extent.”

The first point is that it is not only poets who used myths, but cities and lawmakers did too for the sake of their usefulness, once they noted the native disposition of the story-oriented animal. For Humans love to learn; loving stories is a prelude to this. This is why children start by listening and making a common ground in stories.

The reason for this is that story/myth is a novel-kind-of-thought [to them] which helps them thing not about what they already know but about different kinds of things too. To children we are obliged to hold out such enticements, in order that in riper years, when the mind is powerful, and no longer needs such stimulants, it may be prepared to enter on the study of actual realities.

There is sweetness in novelty and what someone does not already know, This is the very thing that also creates a love-of-learning. Whenever something amazing and ominous is present, it nurtures pleasure, which is a magic charm for learning. In the early years it is necessary to use these types of attractions, but when age increases toward the study of things as they really are, then the understanding has advanced and no longer requires flatteries.”

᾿αλλ᾽ οὐδὲ τὰ σύνεγγυς μόνον, ὥσπερ Ἐρατοσθένης εἴρηκε, καὶ τὰ ἐν τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ καὶ τῶν πόρρω πολλὰ λέγει καὶ δι᾽ ἀκριβείας Ὅμηρος καὶ μᾶλλόν γε τῶν ὕστερον μυθολογεῖται, οὐ πάντα τερατευόμενος, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιστήμην ἀλληγορῶν ἢ διασκευάζων ἢ δημαγωγῶν ἄλλα τε καὶ τὰ περὶ τὴν Ὀδυσσέως πλάνην, περὶ ἧς πολλὰ διαμαρτάνει τούς τ᾽ ἐξηγητὰς φλυάρους ἀποφαίνων καὶ αὐτὸν τὸν ποιητήν: περὶ ὧν ἄξιον εἰπεῖν διὰ πλειόνων.

καὶ πρῶτον ὅτι τοὺς μύθους ἀπεδέξαντο οὐχ οἱ ποιηταὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ αἱ πόλεις πολὺ πρότερον καὶ οἱ νομοθέται τοῦ χρησίμου χάριν, βλέψαντες εἰς τὸ φυσικὸν πάθος τοῦ λογικοῦ ζῴου: φιλειδήμων γὰρ ἅνθρωπος, προοίμιον δὲ τούτου τὸ φιλόμυθον. ἐντεῦθεν οὖν ἄρχεται τὰ παιδία ἀκροᾶσθαι καὶ κοινωνεῖν λόγων ἐπὶ πλεῖον.

αἴτιον δ᾽, ὅτι καινολογία τίς ἐστιν ὁ μῦθος, οὐ τὰ καθεστηκότα φράζων ἀλλ᾽ ἕτερα παρὰ ταῦτα: ἡδὺ δὲ τὸ καινὸν καὶ ὃ μὴ πρότερον ἔγνω τις: τοῦτο δ᾽ αὐτό ἐστι καὶ τὸ ποιοῦν φιλειδήμονα. ὅταν δὲ προσῇ καὶ τὸ θαυμαστὸν καὶ τὸ τερατῶδες, ἐπιτείνει τὴν ἡδονήν, ἥπερ ἐστὶ τοῦ μανθάνειν φίλτρον. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀνάγκη τοιούτοις δελέασι χρῆσθαι, προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων μάθησιν ἄγειν, ἤδη τῆς διανοίας ἐρρωμένης καὶ μηκέτι δεομένης κολάκων.

Jerome Bruner, Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

123: “The most general implication is that a culture is constantly in process of being recreated as it is interpreted and renegotiated by its members. In this view, a culture is as much a forum for negotiating meaning and for explicating action as it is a set of rules or specifications for action. Indeed, every culture maintains specialized institutions or occasions for intensifying this “forum-like” feature. Storytelling, theater, science, even jurisprudence are all techniques for intensifying this function—ways of exploring possible worlds out of the context of immediate need. Education is (or should be) one of the principal forums for performing this function—though it is often timid in doing so. It is the forum aspect of a culture that gives its participants a role in constantly making and remaking the culture…”

Bern Le Hunte and Jan A. Golembiewski. “Stories Have the Power to Save Us: A Neurological Framework for the Imperative to Tell Stories.” Arts and Social Sciences Journal 5.2 (2014) 73-76.

73: “The claim that stories have the power to save us is audacious, yet it is one that can be validated by neuroscience. This article demonstrates that the brain is hard-wired to process stories in a most fundamental way, indicating the evolutionary priority that storytelling has had in human development, and the importance it has in forging a future humanity.”

Edmund Wilson. “On Free Will and How the Brain is Like a Colony of Ants.” Harper’s September 2014, 49-52.

51: “The final reason for optimism is the human necessity for confabulation, which offers more evidence of a material basis to consciousness. Our minds consist of storytelling.”

Jonathan Gottschall. The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human. Boston: Mariner Books, 2012.

58: “The psychologist and novelist Keith Oakley calls stories the flight simulators of human social life.”

Mark Turner. The Literary Mind: The Origins of Thought and Language. Oxford: 1996.

4-5:  “narrative imagining—story—is the fundamental instrument of thought. Rational capacities depend upon it. It is our chief means of looking into the future, of predicting, of planning, and of explaining. It is a literary capacity indispensable to human cognition generally. This is the first way in which the mind is essentially literary.”

[Large Figures on the North Porch, Chartres Cathedral]
A story waiting to be told…

Changing Names: Four Intersex Stories from Ancient Greece and Rome

These tales are from Phlegon of Tralles’ On Marvels

6 Also in Antioch near the Maiander river there was an intersex person, when Antipater who was the Athenians and Marcus Vinicius and Titus Statilus Taurus were consuls. The person was called Kourbinus. As a maiden of famous parents when she was thirteen she was suited by many because of her beauty.

After her parents chose the suitor they wanted, they appointed the day for the marriage But the girl shouted out as she was about to leave the house when the most severe amount of pain over took her.

Those near her lifted her up and were taking care of her because she had pains in her guts and twisting within them. This pain remained for three days straight and her suffering made everyone confused, since they could not give her relief from the toils at night or day.

Even though the doctors in the city applied every type of healing to her they found no cause for the suffering. On the fourth day near dawn, the pains greatly increased and, as she shouted out with a terrible groan, suddenly the masculine parts descended from her and a girl became a man.

After some time, he was taken to Rome to be presented to Claudius Caesar. And he, on account of the fame, had an altar erected for Zeus the Defender of Evils on the Capitoline.”

Καὶ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ δὲ τῇ πρὸς Μαιάνδρῳ ποταμῷ ἐγένετο ἀνδρόγυνος, ἄρχοντος ᾿Αθήνησιν ᾿Αντιπάτρου, ὑπατευόντων ἐν ῾Ρώμῃ Μάρκου Βινικίου καὶ Τίτου Στατιλίου Ταύρου, τοῦ Κουρβίνου ἐπικληθέντος.

παρθένος γὰρ γονέων ἐπισήμων τρισκαιδεκαέτις ὑπάρχουσα ὑπὸ πολλῶν ἐμνηστεύετο, οὖσα εὐπρεπής. ὡς δ’ ἐνεγυήθη ᾧ οἱ γονεῖς ἐβούλοντο, ἐνστάσης τῆς ἡμέρας τοῦ γάμου προϊέναι τοῦ οἴκου μέλλουσα αἰφνιδίως πόνου ἐμπεσόντος αὐτῇ σφοδροτάτου ἐξεβόησεν.

ἀναλαβόντες δ’ αὐτὴν οἱ προσήκοντες ἐθεράπευον ὡς ἀλγήματα ἔχουσαν κοιλίας καὶ στρόφους τῶν ἐντός· τῆς δὲ ἀλγηδόνος ἐπιμενούσης τρισὶν ἡμέραις ἑξῆς ἀπορίαν τε πᾶσι τοῦ πάθους ποιοῦντος, τῶν πόνων οὔτε νυκτὸς οὔτε ἡμέρας ἔνδοσιν λαμβανόντων, καίτοι πᾶσαν μὲν θεραπείαν αὐτῇ προσφερόντων <τῶν> ἐν τῇ πόλει ἰατρῶν, μηδεμίαν δὲ τοῦ πάθους δυναμένων αἰτίαν εὑρεῖν, τῇ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν περὶ τὸν ὄρθρον μείζονα τῶν πόνων ἐπίδοσιν λαμβανόντων, σὺν μεγάλῃ οἰμωγῇ ἀνακραγούσης, ἄφνω αὐτῇ ἀρσενικὰ μόρια προέπεσεν, καὶ ἡ κόρη ἀνὴρ ἐγένετο.

μετὰ δὲ χρόνον εἰς ῾Ρώμην ἀνηνέχθη πρὸς Κλαύδιον Καίσαρα· ὁ δὲ τούτου ἕνεκα τοῦ σημείου ἐν Καπετωλίῳ Διὶ ᾿Αλεξικάκῳ ἱδρύσατο βωμόν.

 

7 “There was also in Mêouania, an Italian city, in the home of Agrippina Augusta, an intersex person when Dionysodorus was archon in Athens and in Rome Decimus Junius Silanos Torquatos and Quintus Aterius Atonius were consuls.

The girl’s name was Philôtis and she was Smyrnaian in origin. When the time of her marriage came and she had been promised by her parents to a man, male genitals appeared on her and she became a man.”

᾿Εγένετο καὶ ἐν Μηουανίᾳ, πόλει τῆς ᾿Ιταλίας, ἐν ᾿Αγριππίνης τῆς Σεβαστῆς ἐπαύλει ἀνδρόγυνος, ἄρχοντος ᾿Αθήνησιν Διονυσοδώρου, ὑπατευόντων ἐν ῾Ρώμῃ Δέκμου ᾿Ιουνίου Σιλανοῦ Τορκουάτου καὶ Κοΐντου ῾Ατερίου ᾿Αντωνίνου.

Φιλωτὶς γάρ τις ὀνόματι παρθένος, Σμυρναία τὸ γένος, ὡραία πρὸς γάμον ὑπὸ τῶν γονέων κατεγγεγυημένη ἀνδρί, μορίων αὐτῇ προφανέντων ἀρρενικῶν ἀνὴρ ἐγένετο.

 

8 “There was also another intersex person in the same time period in Epidaurus, a child of poor parents who was called Sumpherousa first but was named Sumpherôn when he became a man. He spent his life gardening.”

Καὶ ἄλλος δέ τις ἀνδρόγυνος κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἐγένετο ἐν ᾿Επιδαύρῳ, γονέων ἀπόρων παῖς, ὃς ἐκαλεῖτο πρότερον Συμφέρουσα, ἀνὴρ δὲ γενόμενος ὠνομάζετο Συμφέρων, κηπουρῶν δὲ τὸν βίον διῆγεν.

 

9 “In Laodikeia there was also a Syrian women named Aitêtê who changed her form when she was already living with her husband and then changed her name to Aitêtos once she became a man. This was when Makrinos was archon in Athens and Lucius Lamia Aelianos and Sextus Carminius Veterus were consuls. I even saw him myself.”

Καὶ ἐς Λαοδίκειαν δὲ τῆς Συρίας γυνή, ὀνόματι Αἰτητή, συνοικοῦσα τῷ ἀνδρὶ ἔτι μετέβαλε τὴν μορφὴν καὶ μετωνομάσθη Αἰτητὸς ἀνὴρ γενόμενος, ἄρχοντος ᾿Αθήνησιν Μακρίνου, ὑπατευόντων ἐν ῾Ρώμῃ Λουκίου Λαμία Αἰλιανοῦ καὶ <Σέξτου Καρμινίου> Οὐέτερος. τοῦτον καὶ αὐτὸς ἐθεασάμην.

A note on translation. I was a bit dissatisfied with the translations available from the LSJ for ἀνδρόγυνος so I chose the modern “intersex”.

androgunos

Hermaphroditus was a figure of ritual in the ancient world

Look How Much I Suffered! Odysseus Minimizes Slavery (And Eumaios’ Life Story)

Odyssey 15.494–485

Then god-born Odysseus responded to him with a speech:
“Eumaios, you have really raised the spirit in my thoughts
By saying each of these things, how much you suffered grief in you heart.
But Zeus has certainly added some good to your trouble
Since you came and have worked much in the home of a mild man,
Who provides food and drink rightly. You live a good life.
But I have come her after wandering through many cities of men”
So they spoke saying these kinds of things
And they stayed awake not much more, only a little.

τὸν δ’ αὖ διογενὴς ᾿Οδυσεὺς ἠμείβετο μύθῳ·
“Εὔμαι’, ἦ μάλα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ὄρινας
ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἄλγεα θυμῷ.
ἀλλ’ ἦ τοι σοὶ μὲν παρὰ καὶ κακῷ ἐσθλὸν ἔθηκε
Ζεύς, ἐπεὶ ἀνδρὸς δώματ’ ἀφίκεο πολλὰ μογήσας
ἠπίου, ὃς δή τοι παρέχει βρῶσίν τε πόσιν τε
ἐνδυκέως, ζώεις δ’ ἀγαθὸν βίον· αὐτὰρ ἐγώ γε
πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκάνω.”
ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
καδδραθέτην δ’ οὐ πολλὸν ἐπὶ χρόνον, ἀλλὰ μίνυνθα·

Schol. HQ ad Od. 15.488

Q. “But Zeus did not give you only evil, but good too.
H. He added some good to your misfortune.

ἀλλ’ ἤτοι σοὶ] ἀλλὰ σοὶ μὲν ὁ Ζεὺς οὐ κακὸν μόνον παρέθηκεν, ἀλλὰ καὶ ἀγαθόν. Q. τῇ δυστυχίᾳ σου παρέθηκε τι ἀγαθόν. H.

This is the response Odysseus gives to Eumaios’ story of his enslavement as a child.

Eumaios’ Story: Odyssey, 15.389–484

Then the swineherd, marshal of men, responded:
“Friend, since you have asked me and inquired truly of these things,
Listen now in silence and take some pleasure and drink your wine
While you sit there. These nights are endless. There is time for sleep
And there is time to take pleasure in listening. It is not at all necessary
For you to sleep before it is time. Even a lot of sleep can be a burden.
Let whoever of the rest the heart and spirit moves
Go out and sleep. For as soon as the down shows itself
Let him eat and follow the master’s swine.
As we two drink and dine in this shelter
Let us take pleasure as we recall one another’s terrible pains.
For a man finds pleasure even in pains later on
After he has suffered so very many and survived many too.
I will tell you this because you asked me and inquired.

There is an island called Suriê, if you have heard of it,
Above Ortygia, where the rays of the sun rise.
It is not too filled, but it is a good place
Well stocked with cows, sheep, with much wine and grain too.
Poverty never curses the people there, nor does any other
Hateful sickness fall upon the wretched mortals,
But when the race of humans grow old in the city
Apollo silverbow comes with Artemis
And kills them with his gentle arrows.

There are two cities there and everything is divided between them.
My father used to rule both of them as king
Ktêsios the son of Ormenos, a man equal to the immortal gods.
The ship-famous Phaeacians used to to frequent there
Pirates, bringing countless treasures in their black ships.
There was a Phoenician woman in my father’s house
Beautiful and broad and skilled in wondrous works.
The devious Phoenicians were corrupting her.
First, one of them joined her for sex while she was washing clothes
Near the swift ship—these things mix up the thoughts
For the female sex even when one of them is work-focused.

Continue reading “Look How Much I Suffered! Odysseus Minimizes Slavery (And Eumaios’ Life Story)”

Homer’s Tales and The Narrative Animal

Strabo, Geography 1.2.7-8

Homer tells precisely of not merely the neighboring lands and Greece itself—as Eratosthenes has claimed—but many other places farther afield too and he tells his myths better than those who followed him. For he does not offer every tale for wonder only, but also to contribute to knowledge—especially in the wanderings of Odysseus—he allegorizes, provides warnings, and delights [his audiences]. This is something [Eratosthenes] is really wrong about when he asserts that the poet and his interpreters are fools. This is a subject worth speaking on to a much greater extent.”

The first point is that it is not only poets who used myths, but cities and lawmakers did too for the sake of their usefulness, once they noted the native disposition of the story-oriented animal. For Humans love to learn; loving stories is a prelude to this. This is why children start by listening and making a common ground in stories.

The reason for this is that story/myth is a novel-kind-of-thought [to them] which helps them thing not about what they already know but about different kinds of things too. To children we are obliged to hold out such enticements, in order that in riper years, when the mind is powerful, and no longer needs such stimulants, it may be prepared to enter on the study of actual realities.

There is sweetness in novelty and what someone does not already know, This is the very thing that also creates a love-of-learning. Whenever something amazing and ominous is present, it nurtures pleasure, which is a magic charm for learning. In the early years it is necessary to use these types of attractions, but when age increases toward the study of things as they really are, then the understanding has advanced and no longer requires flatteries.”

᾿αλλ᾽ οὐδὲ τὰ σύνεγγυς μόνον, ὥσπερ Ἐρατοσθένης εἴρηκε, καὶ τὰ ἐν τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ καὶ τῶν πόρρω πολλὰ λέγει καὶ δι᾽ ἀκριβείας Ὅμηρος καὶ μᾶλλόν γε τῶν ὕστερον μυθολογεῖται, οὐ πάντα τερατευόμενος, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιστήμην ἀλληγορῶν ἢ διασκευάζων ἢ δημαγωγῶν ἄλλα τε καὶ τὰ περὶ τὴν Ὀδυσσέως πλάνην, περὶ ἧς πολλὰ διαμαρτάνει τούς τ᾽ ἐξηγητὰς φλυάρους ἀποφαίνων καὶ αὐτὸν τὸν ποιητήν: περὶ ὧν ἄξιον εἰπεῖν διὰ πλειόνων.

καὶ πρῶτον ὅτι τοὺς μύθους ἀπεδέξαντο οὐχ οἱ ποιηταὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ αἱ πόλεις πολὺ πρότερον καὶ οἱ νομοθέται τοῦ χρησίμου χάριν, βλέψαντες εἰς τὸ φυσικὸν πάθος τοῦ λογικοῦ ζῴου: φιλειδήμων γὰρ ἅνθρωπος, προοίμιον δὲ τούτου τὸ φιλόμυθον. ἐντεῦθεν οὖν ἄρχεται τὰ παιδία ἀκροᾶσθαι καὶ κοινωνεῖν λόγων ἐπὶ πλεῖον.

αἴτιον δ᾽, ὅτι καινολογία τίς ἐστιν ὁ μῦθος, οὐ τὰ καθεστηκότα φράζων ἀλλ᾽ ἕτερα παρὰ ταῦτα: ἡδὺ δὲ τὸ καινὸν καὶ ὃ μὴ πρότερον ἔγνω τις: τοῦτο δ᾽ αὐτό ἐστι καὶ τὸ ποιοῦν φιλειδήμονα. ὅταν δὲ προσῇ καὶ τὸ θαυμαστὸν καὶ τὸ τερατῶδες, ἐπιτείνει τὴν ἡδονήν, ἥπερ ἐστὶ τοῦ μανθάνειν φίλτρον. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀνάγκη τοιούτοις δελέασι χρῆσθαι, προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων μάθησιν ἄγειν, ἤδη τῆς διανοίας ἐρρωμένης καὶ μηκέτι δεομένης κολάκων.

Jerome Bruner, Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

123: “The most general implication is that a culture is constantly in process of being recreated as it is interpreted and renegotiated by its members. In this view, a culture is as much a forum for negotiating meaning and for explicating action as it is a set of rules or specifications for action. Indeed, every culture maintains specialized institutions or occasions for intensifying this “forum-like” feature. Storytelling, theater, science, even jurisprudence are all techniques for intensifying this function—ways of exploring possible worlds out of the context of immediate need. Education is (or should be) one of the principal forums for performing this function—though it is often timid in doing so. It is the forum aspect of a culture that gives its participants a role in constantly making and remaking the culture…”

Bern Le Hunte and Jan A. Golembiewski. “Stories Have the Power to Save Us: A Neurological Framework for the Imperative to Tell Stories.” Arts and Social Sciences Journal 5.2 (2014) 73-76.

73: “The claim that stories have the power to save us is audacious, yet it is one that can be validated by neuroscience. This article demonstrates that the brain is hard-wired to process stories in a most fundamental way, indicating the evolutionary priority that storytelling has had in human development, and the importance it has in forging a future humanity.”

Edmund Wilson. “On Free Will and How the Brain is Like a Colony of Ants.” Harper’s September 2014, 49-52.

51: “The final reason for optimism is the human necessity for confabulation, which offers more evidence of a material basis to consciousness. Our minds consist of storytelling.”

Jonathan Gottschalk. The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human. Boston: Mariner Books, 2012.

58: “The psychologist and novelist Keith Oakley calls stories the flight simulators of human social life.”

Mark Turner. The Literary Mind: The Origins of Thought and Language. Oxford: 1996.

4-5:  “narrative imagining—story—is the fundamental instrument of thought. Rational capacities depend upon it. It is our chief means of looking into the future, of predicting, of planning, and of explaining. It is a literary capacity indispensable to human cognition generally. This is the first way in which the mind is essentially literary.”

[Large Figures on the North Porch, Chartres Cathedral]
A story waiting to be told…

Alternate Names, Assumed Identities, and Secret Codes: Olysseus, Oliseus, Odysseus

Yesterday I posted about etymologies and variants for Odysseus’ names. Eustathius records: ὁ ᾿Οδυσσεύς δέ που ᾿Ολυσσεύς καὶ ἡ ᾿Οδύσσεια ᾿Ολύσσεια. In a Boiotian inscription his name is Ὀλυσ(σ)εύς (Olusseus) and a few Corinthian inscriptions have Ὀλισ(σ)εύς (Olisseus). Rudolf Wachter (Non-Attic Greek Vase Inscriptions 2001, 267) argues that the Attic Olutteus and the Corinthian form just cited likely display a form that predates the epic spelling (and that it was the epic tradition itself that influenced the regularization).

While it seems these names may be non-Greek, this does not mean that Greek audiences did not hear echoes of the roots they knew for “woolly” (oulos), “scar” (oulê) or “destructive, ruinous” (oulos) in his name. At the same time, it does not matter whether or not one form predated the other–what matters is that Panhellenic audiences may have been familiar with multiple forms.

When Odysseus meets Penelope in disguise, he first describes what ‘Odysseus’ was wearing when he went to war, and then when she weeps, he comforts her by telling her that he has heard that Odysseus is nearby. Throughout his speech there are echoes of both his epic name Odysseus and what Wachter calls his “epichoric” (i.e. ‘local’) name.

Odyssey  19.254–271

“Revered wife of Odysseus, son of Laertes
Don’t harm your fair skin or wear out your heart
At all any longer, mourning your husband. I would not find fault at all.
For someone mourns [ODUretai] when she has lost [OLESasa] a different man,
A husband, one she has slept with and borne children to,
Different from Odysseus, a man they claim is like the gods.
But cease from mourning, take my speech to heart:
For I will speak truly and I will hide nothing.
Since I have already heard about the homecoming of Odysseus
Nearby, in the rich land of the Thesprotian men,
Alive. He took many fine possession there,
Seeking help throughout the country. But his faithful companions,
He lost [Olese] them along with his gray ship on the wine-faced sea
As he traveled from the island of Thrinakia. They were hateful [odusanto] to him,
Zeus and Helios. For his companions Helios’ cattle.
They all perished on the much-sounding sea.
But the waves through him on the keep of the ship to land,
The land of the Phaeacians, who are a race close to the gods.”

ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω ᾿Οδυσῆος,
μηκέτι νῦν χρόα καλὸν ἐναίρεο μηδέ τι θυμὸν  (255)
τῆκε πόσιν γοόωσα. νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδέν·
καὶ γάρ τίς τ’ ἀλλοῖον ὀδύρεται ἄνδρ’ ὀλέσασα
κουρίδιον, τῷ τέκνα τέκῃ φιλότητι μιγεῖσα,
ἢ ᾿Οδυσῆ’, ὅν φασι θεοῖσ’ ἐναλίγκιον εἶναι.
ἀλλὰ γόου μὲν παῦσαι, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον· (260)
νημερτέως γάρ τοι μυθήσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω,
ὡς ἤδη ᾿Οδυσῆος ἐγὼ περὶ νόστου ἄκουσα
ἀγχοῦ, Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ,
ζωοῦ· αὐτὰρ ἄγει κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλά,
αἰτίζων ἀνὰ δῆμον. ἀτὰρ ἐρίηρας ἑταίρους (265)
ὤλεσε καὶ νῆα γλαφυρὴν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
Θρινακίης ἄπο νήσου ἰών· ὀδύσαντο γὰρ αὐτῷ
Ζεύς τε καὶ ᾿Ηέλιος· τοῦ γὰρ βόας ἔκταν ἑταῖροι.
οἱ μὲν πάντες ὄλοντο πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ·
τὸν δ’ ἄρ’ ἐπὶ τρόπιος νηὸς βάλε κῦμ’ ἐπὶ χέρσου, (270)
Φαιήκων ἐς γαῖαν, οἳ ἀγχίθεοι γεγάασιν·

I am likely pressing this a bit, but the wordplay from a traditional level may be toying with different notions of Odysseus as a destroyer or as one hateful to the gods while on the level of this narrative, Odysseus may be invoking aspects of his name and character in a code for a patient Penelope. Given the ornate prohibition against weeping and the strange comparison to “another man” coupled with these sound games, I am entertaining for an evening at least that Odysseus has passed a secret message (perhaps ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον is a clue too). It may be interest to note that Penelope has just said (19.257-260):

“…I will not welcome him again
after he has come home to his paternal country.
Odysseus left with a wicked fate in his empty ship
going out to see Ev(il)-Ilion, which should not be named.”

…. τὸν δ’ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις
οἴκαδε νοστήσαντα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
τῶ ῥα κακῇ αἴσῃ κοίλης ἐπὶ νηὸς ᾿Οδυσσεὺς
ᾤχετ’ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν

Image result for Odysseus and Penelope

Twitter gave me help with this:

Special thanks also to @Giovanni_Lido.