A Sweet Evil: Schadenfreude in Ancient Greek

From the Suda

Epikhairekakía: is pleasure at someone else’s troubles”

ἐπιχαιρεκακία δὲ ἡδονὴ ἐπ’ ἀλλοτρίοις κακοῖς

Diogenes Laertius, Vita Philosophorum 7. 114

“Pleasure is irrational excitement at gaining what seems to be needed. As a subset of pleasure, are elation, pleasure at someone else’s pain (epikhairekakía) and delight, which is similar to turning (trepsis), a mind’s inclination to weakness. The embrace of pleasure is the surrender of virtue.”

῾Ηδονὴ δέ ἐστιν ἄλογος ἔπαρσις ἐφ’ αἱρετῷ δοκοῦντι ὑπάρχειν, ὑφ’ ἣν τάττεται κήλησις, ἐπιχαιρεκακία, τέρψις, διάχυσις. κήλησις μὲν οὖν ἐστιν ἡδονὴ δι’ ὤτων κατακηλοῦσα· ἐπιχαιρεκακία δὲ ἡδονὴ ἐπ’ ἀλλοτρίοις κακοῖς· τέρψις δέ, οἷον τρέψις, προτροπή τις ψυχῆς ἐπὶ τὸ ἀνειμένον· διάχυσις δ’ ἀνάλυσις ἀρετῆς.

Aristotle, Nicomachean Ethics 1107a 8-11

“There are some vices whose names are cloaked with evil, for instance, pleasure at evils [epikhairekakía], shamelessness, and envy; and there are deeds too: adultery, theft, and manslaughter. All these things and those of this sort are called evil on their own, it is not an indulgence in them or an improper use that is wrong.”

ἔνια γὰρ εὐθὺς ὠνόμασται συνειλημμένα μετὰ τῆς φαυλότητος, οἷον ἐπιχαιρεκακία
ἀναισχυντία φθόνος, καὶ ἐπὶ τῶν πράξεων μοιχεία κλοπὴ ἀνδροφονία· πάντα γὰρ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα λέγεται τῷ αὐτὰ φαῦλα εἶναι, ἀλλ’ οὐχ αἱ ὑπερβολαὶ αὐτῶν οὐδ’ αἱ ἐλλείψεις.

Image result for Ancient Greek Vase party

“The Cheapness of Our Tongue”: Three Latin Passages on Translation

Seneca the Elder, Contr. 9.14

“People who teach translation have never made a lot of money”

numquam magnas mercedes accepisse eos qui hermeneumata docerent.

Pliny, Letters C. Plinius Arrio Antonino Suo S.

“How could I give you a greater sign of how much I want to copy you and admire you than the fact that I am trying to translate your Greek epigrams to Latin? Still, this is a decline. I bring to it the feebleness of my own ability, and add to this the poverty, or what Lucretius calls “the cheapness of our own language.” Nevertheless, if these Latin translations of mine seem at all charming to you, you will know how much pleasure your Greek originals brought me! Farewell.”

Quemadmodum magis adprobare tibi possum, quanto opere mirer epigrammata tua Graeca, quam quod quaedam Latine aemulari et exprimere temptavi? in deterius tamen. Accidit hoc primum imbecillitate ingenii mei, deinde inopia ac potius, ut Lucretius ait, egestate patrii sermonis. Quodsi haec, quae sunt et Latina et mea, habere tibi aliquid venustatis videbuntur, quantum putas inesse iis gratiae, quae et a te et Graece proferuntur! Vale.

Cicero, de optime genere oratorum 18

“Two kinds of objections are possible for this task. The first is: “It is better in Greek.” One can answer such people by asking if they can make anything better in Latin. Another is: “Why should I read this translation rather than the Greek?” Well, the same people often embrace a Latin Andria, Synephebi, and even an Andromache, Antiope and Epigonoi. Why is there so much intolerance for speeches translated from Greek when there is none for translated poems?

Huic labori nostro duo genera reprehensionum opponuntur. Unum hoc: “Verum melius Graeci.” A quo quaeratur ecquid possint ipsi melius Latine? Alterum: “Quid istas potius legam quam Graecas?” Idem Andriam et Synephebos nec minus Andromacham aut Antiopam aut Epigonos Latinos recipiunt. Quod igitur est eorum in orationibus e Graeco conversis fastidium, nullum cum sit in versibus?

Image
Greek, Latin and Arabic

Charlatans With Unjustified Confidence and Unmeasured Words

M. Cornelius Fronto to Marcus Aurelius (c. 139 CE)

“I believe that a lack of experience and learning is completely preferable in all arts to partial experience and incomplete education. For one who knows that he has no experience in an art tries less and fails less thanks to that. In fact, such hesitation limits arrogance. But whenever anyone uses knowing something lightly as expertise he makes many mistakes because of false confidence.

So, people claim that it is better to never taste Philosophy than to sample it lightly, as it is said, with just the lips. Those men turn out to be the most malicious kind, who travel to a discipline’s entrance and turn away rather than going completely inside. It is still possible in other arts that you can play a part for a while and seem experienced in what you do not know. But in how to choose and arrange words, one shines through immediately when he cannot provide any words but those that show his ignorance of them, that he judges them poorly, provides them rashly, and cannot know either their usage or their strength.”

1. Omnium artium, ut ego arbitror, imperitum et indoctum omnino esse praestat quam semiperitum ac semidoctum. Nam qui sibi conscius est artis expertem esse minus adtemptat, eoque minus praecipitat; diffidentia profecto audaciam prohibet. At ubi quis leviter quid cognitum pro comperto | ostentat, falsa fiducia multifariam labitur. Philosophiae quoque disciplinas aiunt satius esse numquam adtigisse quam leviter et primoribus, ut dicitur, labiis delibasse, eosque provenire malitiosissimos, qui in vestibulo artis obversati prius inde averterint quam penetraverint. Tamen est in aliis artibus ubi interdum delitescas et peritus paulisper habeare quod nescias. In verbis vero eligendis conlocandisque ilico dilucet, nec verba dare diu quis1 potest, quin se ipse indicet verborum ignarum esse, eaque male probare et temere existimare et inscie contrectare, neque modum neque pondus verbi internosse.

 

Image result for Head of Mercury Pompeii wall painting
Fresco, Mercury (Pompeii)

 

Suffering for a Lack of the Latin Language

Seneca the Elder, Controversiae 7.72

“I used to tell you that Cestius, because he was Greek, suffered because of a lack of Latin words though he had an abundance of ideas. Thus, whenever he dared to describe something more broadly, he often stalled especially when he attempted to imitate some great genius.

This is the issue in this controversy. For, in his story, when he was telling about how his brother was given to him, he was pleased by this lonely and sad description: “night was laid out, and everything, judges, was singing under silent stars.” Julius Montanus, who was a companion of Tiberius and an exceptional poet, was claiming that he wanted to imitate Vergil’s line: ‘it was night and all the tired animals over the earth, the races of birds and beasts, were held by a deep sleep.’ “

Soleo dicere vobis Cestium Latinorum verborum inopia hominem Graecum laborasse, sensibus abundasse; itaque, quotiens latius aliquid describere ausus est, totiens substitit, utique cum se ad imitationem magni alicuius ingeni derexerat, sicut in hac controversia fecit. Nam in narratione, cum fratrem traditum sibi describeret, placuit sibi in hac explicatione una et infelici: nox erat concubia, et omnia, iudices, canentia sideribus muta erant. Montanus Iulius, qui comes fuit , egregius poeta, aiebat illum imitari voluisse Vergili descriptionem:

nox erat et terras animalia fessa per omnis,alituum pecudumque genus, sopor altus habebat

Cats doing cat things: sleep, play with mice, and take an unhealthy interest in caged birds from a medieval bestiary
Oxford University: Bodleian Library

“Well, Actually, None IS”: Seneca the Elder on Grammatical Pedantry

Seneca the Elder, Suasoriae 2.13, 540 M

“The grammarian Procellus used to claim that [Severus’] line was a solecism because, although he indicated many were speaking, he used to say “this is my day” instead of “this is our day”. And in this he was carping at the best part of a great poem. For, it is feeble if you make it “our” instead of my—all of the verse’s elegance will disappear.

For its greatest decorum is in this line and it comes from the vernacular (for, “this is my day” is something like a proverb). If, in addition, you reconsider the sense, then the grammarian’s pedantry—which should be kept away from all of the better minds—has no place at all. For, they did not all speak together as a chorus might with a leader guiding them, but each one spoke individually, “this is my day.”

Illud Porcellus grammaticus arguebat in hoc versu quasi soloecismum quod, cum plures induxisset, diceret: “hic meus est dies,” non: “hic noster est,” et in sententia optima id accusabat quod erat optimum. Muta enim ut “noster” sit: peribit omnis versus elegantia, in quo hoc est decentissimum, quod ex communi sermone trahitur; nam quasi proverbii loco est: “hic dies meus est”; et, cum ad sensum rettuleris, ne grammaticorum quidem calumnia ab omnibus magnis ingeniis summovenda habebit locum; dixerunt enim non omnes simul tamquam in choro manum ducente grammatico, sed singuli ex iis: “hic meus est dies.”

this is my day, punk.

Diction-Police! Don’t Archaize or Neologize!

From Aulus Gellius’ Attic Nights 11.7

One Should Avoid Very Archaic Words That Have Become Antiquated and Fallen Out of Use

“Using words that are obsolete and worn down seems as affected as using uncustomary or new ones of harsh or unpleasant character. Personally, I find more annoying and offensive those words that are new, unknown, or previously unheard rather than those that are merely colloquial and vulgar. I do insist, however, that phrases seem new when they are unused and abandoned, even if they are really ancient. In truth, it is a common vice of learning late in life, what the Greeks call opsimathia, when there’s something you’ve never said and of which you were ignorant for a while, which, once you have begun to understand it, you manage to work it into any place or into any matter you’re discussing.

For example, at Rome we met an experienced man famous for his work as a public defender who had achieved a rapid and incomplete education. When he was speaking to the prefect of the city and wanted to say that a certain many lived on poor and miserable food—he ate bread made of bran and drank old, spoiled wine—he said “this Roman knight eats apluda and drinks flocces.” Everyone who was there looked at one another, at first rather severely and with confused, inquiring faces wondering what either word meant: then, as if he had spoken in Etruscan or Gallic, they all laughed together. That man had read that ancient farmers had called grain apluda—the word is used by Plautus in a comedy called Astraba, if that is a Plautine comedy. Similarly, “flocces” in ancient usage indicated the lees of a vine pressed from grapes, like the fruit from olives, a thing he read in Caecilius’ Polumeni. And he had saved these two words for decorating a speech!”

 

Verbis antiquissimis relictisque iam et desitis minime utendum.

Verbis uti aut nimis obsoletis exculcatisque aut insolentibus novitatisque durae et inlepidae par esse delictum videtur. Sed molestius equidem culpatiusque esse arbitror verba nova, incognita, inaudita dicere quam involgata et sordentia. Nova autem videri dico etiam ea, quae sunt inusitata et desita, tametsi sunt vetusta. Est adeo id vitium plerumque serae eruditionis, quam Graeci opsimathian appellant, ut, quod numquam didiceris, diu ignoraveris, cum id scire aliquando coeperis, magni facias quo in loco cumque et quacumque in re dicere. Veluti Romae nobis praesentibus vetus celebratusque homo in causis, sed repentina et quasi tumultuaria doctrina praeditus, cum apud praefectum urbi verba faceret et dicere vellet inopi quendam miseroque victu vivere et furfureum panem esitare vinumque eructum et fetidum potare, “hic” inquit “eques Romanus apludam edit et flocces bibit”.

Aspexerunt omnes, qui aderant, alius alium, primo tristiores turbato et requirente voltu, quidnam illud utriusque verbi foret; post deinde, quasi nescio quid Tusce aut Gallice dixisset, universi riserunt. Legerat autem ille “apludam” veteres rusticos frumenti furfurem dixisse idque a Plauto in comoedia, si ea Plauti est, quae Astraba inscripta est, positum esse. Item “flocces” audierat prisca voce significare vini faecem e vinaceis expressam, sicuti fraces oleis, idque aput Caecilium in Poltimenis legerat, eaque sibi duo verba ad orationum ornamenta servaverat.

Image result for medieval manuscript lexicography
Cod. Guelf. 956 Helmst., 221v

Worse Through Words: National Emergencies and War

Cicero, Philippic 8.2

“But what is the substance of the controversy? Some people were thinking that the title “war” should not be given in the statement; they were preferring to use the term “national emergency” because they are ignorant not only of the matter but of words too. For a war is possible without a “national emergency”, but a “national emergency”, however, cannot exist without a war. What thing could be a “national emergency” but a trouble so great that a serious fear arises?

This is where the terminology itself for “national emergency” [tumultus] comes from. For our ancestors used to say that there was a “national emergency” in Italy  which was domestic or a “national emergency” in Gaul, which is on our border, but they used to call nothing else that. And that a “national emergency” is, moreover, more serious than a war can be understood from the fact that exemptions from service are valid in war but they are not in “national emergency”.

Therefore, as I was just saying, a war can exist without a “national emergency” but a “national emergency” cannot exist without a war. And since there can be no middle-ground between war and peace, it is true that a “national emergency”, if it is not part of a war, must be part of a peace. And what could be a crazier to say or imagine? But I have gone on too long about a word. Let’s look at the matter itself, Senators, which I do think often can become worse through language.”

At in quo fuit controversia? Belli nomen ponendum quidam in sententia non putabant: tumultum appellare malebant, ignari non modo rerum sed etiam verborum: potest enim esse bellum ut tumultus non sit, tumultus autem esse sine bello non potest. Quid est enim aliud tumultus nisi perturbatio tanta ut maior timor oriatur? Unde etiam nomen ductum est tumultus. Itaque maiores nostri tumultum Italicum quod erat domesticus, tumultum Gallicum quod erat Italiae finitimus, praeterea nullum nominabant. Gravius autem tumultum esse quam bellum hinc intellegi potest quod bello [Italico] vacationes valent, tumultu non valent. Ita fit, quem ad modum dixi, ut bellum sine tumultu possit, tumultus sine bello esse non possit.4Etenim cum inter bellum et pacem medium nihil sit, necesse est tumultum, si belli non sit, pacis esse: quo quid absurdius dici aut existimari potest? Sed nimis multa de verbo. Rem potius videamus, patres conscripti, quam quidem intellego verbo fieri interdum deteriorem solere.

Image result for cicero national emergency
There is a town called Cicero. It responds to emergencies.