Don’t Worry, Everything Turns Out Awful in the End!

Euripides, Hecuba 956-961

“Shit.
Nothing is credible, not a good reputation
Nor that one who is lucky will not do badly in the end.
The gods churn these waters up back and forth
Mixing in confusion so that we worship them
In our ignorance. But why mourn at all?
It has no effect on our sufferings to come.”

φεῦ·
οὐκ ἔστιν οὐδὲν πιστόν, οὔτ᾿ εὐδοξία
οὔτ᾿ αὖ καλῶς πράσσοντα μὴ πράξειν κακῶς.
φύρουσι δ᾿ αὐτὰ θεοὶ πάλιν τε καὶ πρόσω
ταραγμὸν ἐντιθέντες, ὡς ἀγνωσίᾳ
σέβωμεν αὐτούς. ἀλλὰ ταῦτα μὲν τί δεῖ
θρηνεῖν, προκόπτοντ᾿ οὐδὲν ἐς πρόσθεν κακῶν;

1023-31

“You haven’t paid up, but perhaps you’ll pay soon.
Like a man who has fallen into water with no harbor
You’ll fall far from your heart’s desire
And lose your life. The meeting place
Of debt to Justice and to the gods
Is a terrible, terrible place.”

οὔπω δέδωκας, ἀλλ᾿ ἴσως δώσεις δίκην·
ἀλίμενόν τις ὡς ἐς ἄντλον πεσὼν
λεχριος ἐκπεσῇ φίλας καρδίας,
ἀμέρσας βίον. τὸ γὰρ ὑπέγγυον
Δίκᾳ καὶ θεοῖσιν οὗ ξυμπίτνει,
ὀλέθριον ὀλέθριον κακόν.

1187-1194

“Agamemnon, it’s not right for people
To possess tongues stronger than deeds.

If someone has done good things, then they ought to speak well
If they do evil things, well, their words are rotten too,
And they are incapable of ever speaking of injustice well.

Wise are those who have become masters of precise speech!
But even they cannot be wise all the way to the end.
They all die terribly. There’s no escape from that.”

Ἀγάμεμνον, ἀνθρώποισιν οὐκ ἐχρῆν ποτε
τῶν πραγμάτων τὴν γλῶσσαν ἰσχύειν πλέον·
ἀλλ᾿ εἴτε χρήστ᾿ ἔδρασε, χρήστ᾿ ἔδει λέγειν,
εἴτ᾿ αὖ πονηρά, τοὺς λόγους εἶναι σαθρούς,
καὶ μὴ δύνασθαι τἄδικ᾿ εὖ λέγειν ποτέ.
σοφοὶ μὲν οὖν εἰσ᾿ οἱ τάδ᾿ ἠκριβωκότες,
ἀλλ᾿ οὐ δύνανται διὰ τέλους εἶναι σοφοί,
κακῶς δ᾿ ἀπώλοντ᾿· οὔτις ἐξήλυξέ πω.

 

Achilles and Agamemnon, Roman Mosaic from Pompeii

Check out these readings from Hecuba

Who Punishes Gods for Doing Wrong?

Euripides Ion, 329-443

“Why does this woman abuse the god with words
And twist him up with constant riddles?
Is it because she loves the women she gets oracles for?
Is she keeping something silent because she needs to?
But why does Erekhtheus’ daughter matter to me?
She’s nothing to me! I will go to fill
The purificatory vessels with golden cups of water

I need to criticize Apollo. What’s he thinking?
He keeps ruining girls for marriage with rape
And producing children in secret only to ignore them
As they die. Don’t act this way, but since you can,
Pursue excellence. The gods punish any mortal
Who does wrong. How is it right for those who write
The laws for mortals to lead lawless lives?”

τί ποτε λόγοισιν ἡ ξένη πρὸς τὸν θεὸν
κρυπτοῖσιν αἰεὶ λοιδοροῦσ᾿ αἰνίσσεται;
ἤτοι φιλοῦσά γ᾿ ἧς ὕπερ μαντεύεται,
ἢ καί τι σιγῶσ᾿ ὧν σιωπᾶσθαι χρεών;
ἀτὰρ θυγατρὸς τῆς Ἐρεχθέως τί μοι
μέλει; προσήκει γ᾿ οὐδέν. ἀλλὰ χρυσέαις
πρόχοισιν ἐλθὼν εἰς ἀπορραντήρια
δρόσον καθήσω. νουθετητέος δέ μοι
Φοῖβος, τί πάσχει· παρθένους βίᾳ γαμῶν
προδίδωσι; παῖδας ἐκτεκνούμενος λάθρᾳ
θνῄσκοντας ἀμελεῖ; μὴ σύ γ᾿· ἀλλ᾿, ἐπεὶ κρατεῖς,
ἀρετὰς δίωκε. καὶ γὰρ ὅστις ἂν βροτῶν
κακὸς πεφύκῃ, ζημιοῦσιν οἱ θεοί.
πῶς οὖν δίκαιον τοὺς νόμους ὑμᾶς βροτοῖς
γράψαντας αὐτοὺς ἀνομίαν ὀφλισκάνειν

501-508

“Play your pipe, Pan
In your caves
Where some pitiful girl
Gave birth to a child with Apollo
And then exposed it as a feast
For the birds and beasts
The insult of their bitter ‘marriage’.
Never at the loom or in tales have I heard of
Mortal women having divine children and good fortune.”

συρίζεις, ὦ Πάν,
τοῖσι σοῖς ἐν ἄντροις,
ἵνα τεκοῦσά τις
παρθένος μελέα βρέφος
Φοίβῳ πτανοῖς ἐξόρισεν
θοίναν θηρσί τε φοινίαν
δαῖτα, πικρῶν γάμων ὕβριν·
οὔτ᾿ ἐπὶ κερκίσιν οὔτε †λόγοις† φάτιν
ἄιον εὐτυχίας μετέχειν θεόθεν τέκνα θνατοῖς.

Apollo on a coin

 

A List of Women Authors from Ancient Greece and Rome for #InternationalWomensDay

In our now annual tradition, we are re-posting this list with more names and updated links. Most of the evidence for these authors has been collected only in Wikipedia. I have added new translations and new names over the past few years (especially among the philosophers). Always happy to have new names and links suggested.

I originally received a link to the core list in an email from my undergraduate poetry teacher, the amazing poet and translator Olga Broumas. The post is on tumblr on a page by DiasporaChic, bit the original author is Terpsikeraunos.

** denotes names I have added

Sappho and Erinna in a Garden at Mytilene by Simeon Solomon
Women in ancient Greece and Rome with surviving works or fragments

 

PHILOSOPHY

Here is a list of Women philosophers with testimonia and fragments (with French translations and commentary).

Aesara of Lucania: “Only a fragment survives of Aesara of Lucania’s Book on Human Nature, but it provides a key to understanding the philosophies of Phintys, Perictione, and Theano II as well. Aesara presents a familiar and intuitive natural law theory. She says that through the activity of introspection into our own nature – specifically the nature of a human soul – we can discover not only the natural philosophic foundation for all of human law, but we can also discern the technical structure of morality, positive law, and, it may be inferred, the laws of moral psychology and of physical medicine. Aesara’s natural law theory concerns laws governing three applications of moral law: individual or private morality, laws governing the moral basis of the institution of the family, and, laws governing the moral foundations of social institutions. By analyzing the nature of the soul, Aesara says, we will understand the nature of law and of justice at the individual, familial, and social levels.” – A History of Women Philosophers: Volume I: Ancient Women Philosophers, 600 B.C.-500 A.D., by M.E. Waith

*Wikipedia on Aesara

A translation of her work

**Aspasia of Miletus: wikipedia entry

**Axiothea of Phlius: wikipedia entry

**Bistala

**Damo: daughter of Pythagoras and Theano. wikipedia entry

**Deino of Croton: A student of Pythagoras.

A translation of Diogenes Laertius’ account.

**Diotima: wikipedia entry

**Eurydice: cf. Plutarch Conj. praec. 145a and e

**Hipparchia of Maronea: wikipedia entry

A translation of Diogenes Laertius’ account

**Klea: Cf.  Plut. Mul. virt. 242 ef

**Lasthenia of Mantinea: wikipedia entry

**Leontion: an Epicurean philosopher

Melissa: “Melissa (3rd century BC)[1][2] was a Pythagorean philosopher…Nothing is known about her life. She is known only from a letter written to another woman named Cleareta (or Clearete). The letter is written in a Doric Greek dialect dated to around the 3rd century BC.[2] The letter discusses the need for a wife to be modest and virtuous, and stresses that she should obey her husband.[2] The content has led to the suggestion that it was written pseudonymously by a man.[2] On the other hand, the author of the letter does not suggest that a woman is naturally inferior or weak, or that she needs a man’s rule to be virtuous.[1]” –Wikipedia

**Myia of Samos: wikipedia article

Perictione (I and II): “Two works attributed to Perictione have survived in fragments: On the Harmony of Women and On Wisdom. Differences in language suggest that they were written by two different people. Allen and Waithe identify them as Perictione I and Perictione II. Plato’s mother was named Perictione, and Waithe argues that she should be identified as the earlier Perictione, suggesting that similarities between Plato’s Republic and On the Harmony of Women may not be the result of Perictione reading Plato, but the opposite–the son learning philosophy from his mother. On the Harmony of Women, however, is written in Ionic prose with occasional Doric forms. This mixed dialect dates the work to the late fourth or third centuries BC. The reference in On the Harmony of Women to women ruling suggests the Hellenistic monarchies of the third century BC or later. On Wisdom is written in Doric and is partly identical with a work by Archytas of the same name. This work should be dated later, to the third or second centuries BC. Both the dates of the works and their dialects mean Perictione as the mother of Plato could not have written them. We then have two Pythagorean texts, attributed to otherwise unknown women named Perictione who should be dated perhaps one hundred years apart.” –Women Writers of Ancient Greece and Rome: An Anthology, by I.M. Plant

*N.B. This account leaves out the the basic narrative from Diogenes Laertius, that Plato’s father Ariston raped his mother Perictione.

A translation of a fragment attributed to Perictione here.

Phintys: “Phintys (or Phyntis, Greek: Φίντυς; 4th or 3rd century BC) was a Pythagorean philosopher. Nothing is known about her life, nor where she came from. She wrote a work on the correct behavior of women, two extracts of which are preserved by Stobaeus.” –Wikipedia

*Note, Stobaeus (4.32.61a) calls her the daughter of Kallikrates the Pythagorean (Φιντύος τᾶς Καλλικράτεος θυγατρὸς Πυθαγορείας). Here are some of her fragments on the prudence befitting women: part 1 and part 2.

Ptolemais of Cyrene: “Ptolemais is known to us through reference to her work by Porphyry in his Commentary on the Harmonics of Ptolemy. He tells us that she came from Cyrene and gives the title of her work, The Pythagorean Principles of Music, which he quotes. She is the only known female musical theorist from antiquity. Her dates cannot be known for sure. She clearly preceded Porphyry, who was born about AD 232; Didymus, who is also quoted by Porphyry, knew Ptolemais’ work and may even have been Porphyry’s source for it. This Didymus is probably the one who lived in the time of Nero, giving us a date for Ptolemais of the first century AD or earlier…One of the problems in dealing with this text is that it is in quotation. Porphyry does not clearly distinguish between the text he quotes from Ptolemais and his own discussion of the issues raised…A second issue is the problem of the accuracy of the quotation. Porphyry says in the introduction to fragment 4 that he has altered a few things in the quotation for the sake of brevity. We should not assume that this is the only quotation to have suffered from editing. On the other hand, where he quotes the same passage twice (fragment 3 is repeated almost verbatim in fragment 4) his consistency is encouraging. Ptolemais’ extant work is a catechism, written as a series of questions and answers. She discusses different schools of thought on harmonic theory, distinguishing between the degree to which they gave importance to theory and perception. Her text prefers the approach of Aristoxenus to that of the Pythagoreans, thus she should not be thought a Pythagorean, despite the title of her work.” –Women Writers of Ancient Greece and Rome: An Anthology, by I.M. Plant

A new translation of her fragment

**Theano the Pythagorean (I have collected her words here)

“When Theano the Pythagorean philosopher was asked what eros is, she said ‘the passion of a soul with spare time.’ ”

Θεανὼ ἡ πυθαγορικὴ φιλόσοφος ἐρωτηθεῖσα τί ἐστιν ἔρως ἔφη· ” πάθος ψυχῆς σχολαζούσης.”

“While Theano was walking she showed her forearm and some youth when he saw it said “Nice skin”. She responded, “it’s not communal”.

Θεανὼ πορευομένη ἔξω εἶχε τὸν βραχίονα· νεανίσκος δέ τις ἰδὼν εἶπε· ” καλὸν τὸ δέμας·” ἡ δὲ ἀπεκρίνατο· ” ἀλλ’ οὐ κοινόν.”

**Timycha of Sparta: wikipedia entry

Continue reading “A List of Women Authors from Ancient Greece and Rome for #InternationalWomensDay”

What Exactly is Justice?

Theognis 543-546

I must decide the matter at hand along the edge, as it were,
of a carpenter’s rule and square.
Kyrnos, I must give both sides justice and what is fair,
relying on seers, auguring birds and burnt offerings,
so I don’t face shameful reproach for a mistake.

χρή με παρὰ στάθμην καὶ γνώμονα τήνδε δικάσσαι,
Κύρνε, δίκην, ἶσόν τ᾽ ἀμφοτέροισι δόμεν,
μάντεσί τ᾽ οἰωνοῖς τε καὶ αἰθομένοις ἱεροῖσιν,
ὄφρα μὴ ἀμπλακίης αἰσχρὸν ὄνειδος ἔχω.

An Interpretation:

Does the speaker want A and not-A at the same time? Contrast the stated obligation of precision in decision-making with the imprecision of the decision-making procedures (seers, augurs, and sacrifices to the gods). Or, put it this way: contrast objective methods (e.g., drawing a line along the edge of a carpenter’s square) with subjective ones (e.g., reading bird omens). The two approaches are in conflict and yet the speaker presents the latter (subjective) as the means of achieving the former (objectivity). 

So, what’s justice? A strict obligation is laid on the speaker, but the instruments available for satisfying it are unreliable: the carpenter’s edge guarantees a straight line, the bird omen guarantees nothing. This of course the speaker knows. But what’s the alternative? The speaker is stating, however indirectly, a problem fundamental to law: justice is a strict obligation, but there are no infallible procedures for its production. What exists are procedures (maybe reading the birds, maybe empaneling a jury), and fidelity to them is what justice more or less is (i.e., more process than outcome).  Therefore interpret the poem’s final line not as “omens and the like save me from mistakes” but as “because I follow the established practice of omens and the like, even when I make mistakes I’m spared the worst criticisms.” 

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

The Danger of Delaying Justice

Plutarch, On Divine Vengeance (Moralia 549c-e)

“An immediate slap or kick following a mistake or offense corrects a horse and sends him where he needs to go but whippings and screaming and pulling the reins later, after time has passed, seems to have some other function than teaching, which in fact causes pain without instruction. In the same way, wickedness which is beaten down and reined in through criticism each time it stumbles and fails might be made humble, and fearful of a god who is not a procrastinating judge when setting right the actions and passions of human beings.

A justice that falls on the wicked with a slow foot and in its own time, as Euripides says, is more mechanical than thoughtful because it is random, late, and ill-fit to the deed. This is why I don’t see any use in what people call the slow grinding of the gods’ mills, a process that renders punishment obscure and blunts any fear of being bad.”

καθάπερ γὰρ ἵππον ἡ παραχρῆμα τὸ πταῖσμα καὶ τὴν ἁμαρτίαν διώκουσα πληγὴ καὶ νύξις ἐπανορθοῖ καὶ μετάγει πρὸς τὸ δέον, οἱ δὲ ὕστερον καὶ μετὰ χρόνον σπαραγμοὶ καὶ ἀνακρούσεις καὶ περιψοφήσεις ἑτέρου τινὸς ἕνεκα μᾶλλον γίνεσθαι δοκοῦσιν ἢ διδασκαλίας, δι᾿ ὃ τὸ λυποῦν ἄνευ τοῦ παιδεύειν ἔχουσιν, οὕτως ἡ καθ᾿ ἕκαστον ὧν πταίει καὶ προπίπτει ῥαπιζομένη καὶ ἀνακρουομένη τῷ κολάζεσθαι κακία μόλις ἂν γένοιτο σύννους καὶ ταπεινὴ καὶ κατάφοβος πρὸς τὸν θεὸν ὡς ἐφεστῶτα τοῖς ἀνθρωπίνοις πράγμασι καὶ πάθεσιν οὐχ ὑπερήμερον δικαιωτήν· ἡ δὲ ἀτρέμα καὶ βραδεῖ ποδὶ κατ᾿ Εὐριπίδην καὶ ὡς ἔτυχεν ἐπιπίπτουσα Δίκη τοῖς πονηροῖς τῷ αὐτομάτῳ μᾶλλον ἢ τῷ κατὰ πρόνοιαν ὅμοιον ἔχει τὸ πεπλανημένον καὶ ὑπερήμερον καὶ ἄτακτον. ὥστε οὐχ ὁρῶ τί χρήσιμον ἔνεστιν τοῖς ὀψὲ δὴ τούτοις ἀλεῖν λεγομένοις μύλοις τῶν θεῶν καὶ ποιοῦσι τὴν δίκην ἀμαυρὰν καὶ τὸν φόβον ἐξίτηλον τῆς κακίας.”

Tampa 86.24Side B: two riders Photograph by Maria Daniels, courtesy of the Tampa Museum of Art http://www.perseus.tufts.edu/Olympics/equestrian.html

Justice and Hurting People

Homer, Od. 6.181-185

“May the gods grant as much as you desire in your thoughts,
A husband and home, and may they give you fine likemindness,
For nothing is better and stronger than this
When two people who are likeminded in their thoughts share a home,
A man and a wife—this brings many pains for their enemies
And joys to their friends. And the gods listen to them especially”

σοὶ δὲ θεοὶ τόσα δοῖεν, ὅσα φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
ἄνδρα τε καὶ οἶκον, καὶ ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν
ἐσθλήν· οὐ μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον,
ἢ ὅθ’ ὁμοφρονέοντε νοήμασιν οἶκον ἔχητον
ἀνὴρ ἠδὲ γυνή· πόλλ’ ἄλγεα δυσμενέεσσι,
χάρματα δ’ εὐμενέτῃσι· μάλιστα δέ τ’ ἔκλυον αὐτοί.

Plato, Republic, 1. 333d

“So, [Simonides] means that justice is helping your friends and hurting your enemies?”

Τὸ τοὺς φίλους ἄρα εὖ ποιεῖν καὶ τοὺς ἐχθροὺς κακῶς δικαιοσύνην λέγει;

Plato, Republic, 4. 433b

“And, really, justice is each person taking care of his own business and not meddling in too many things. We have heard this from many others and said it ourselves many times”

“Yes, we have said this.”

Then, I said, “so, then, justice runs the risk in some way of just being taking care of your own business?”

Καὶ μὴν ὅτι γε τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν καὶ μὴ πολυπραγμονεῖν δικαιοσύνη ἐστί, καὶ τοῦτο ἄλλων τε πολλῶν ἀκηκόαμεν καὶ αὐτοὶ πολλάκις εἰρήκαμεν. Εἰρήκαμεν γάρ. Τοῦτο τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ φίλε, κινδυνεύει τρόπον τινὰ γιγνόμενον ἡ δικαιοσύνη εἶναι, τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν.

Plato, Gorgias 473a5

“Committing harm is worse than suffering it”

τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι κάκιον εἶναι

Thucydides, 3.82.7-8

“To exact vengeance from someone was thought to be more important than not suffering at all. If oaths were ever taken in turn, were strong because each person was at a loss and had no power at all. But as soon as one of them had the advantage, he attached if he saw anyone unguarded: it was sweeter to take vengeance despite a pledge than to do so openly. It was thought generally to be safe and to have won a prize for intelligence, prevailing by deceit. Many wicked people become famous for being clever than good people do for being ingenuous. Men are ashamed by the latter but delight in the former.

To blame for all of these things the love of power and a love of honor. From both, they fell into a voluntary love of conflict. For those who were in charge of the state each claimed identities for themselves, some the equal rights of the masses, the others the wisdom of the aristocrats; while guarding the common goods in word, they were making them the contest’s prize, competing with one another to be pre-eminent, they dared the most terrible things—and they surpassed them with greater acts of vengeance too. They did not regard either justice or advantage for the city…”

ἀντιτιμωρήσασθαί τέ τινα περὶ πλείονος ἦν ἢ αὐτὸν μὴ προπαθεῖν. καὶ ὅρκοι εἴ που ἄρα γένοιντο ξυναλλαγῆς, ἐν τῷ αὐτίκα πρὸς τὸ ἄπορον ἑκατέρῳ διδόμενοι ἴσχυον οὐκ ἐχόντων ἄλλοθεν δύναμιν· ἐν δὲ τῷ παρατυχόντι ὁ φθάσας θαρσῆσαι, εἰ ἴδοι ἄφαρκτον, ἥδιον διὰ τὴν πίστιν ἐτιμωρεῖτο ἢ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς, καὶ τό τε ἀσφαλὲς ἐλογίζετο καὶ ὅτι ἀπάτῃ περιγενόμενος ξυνέσεως ἀγώνισμα προσελάμβανεν. ῥᾷον δ’ οἱ πολλοὶ κακοῦργοι ὄντες δεξιοὶ κέκληνται ἢ ἀμαθεῖς ἀγαθοί, καὶ τῷ μὲν αἰσχύνονται, ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται. πάντων δ’ αὐτῶν αἴτιον ἀρχὴ ἡ διὰ πλεονεξίαν καὶ φιλοτιμίαν· ἐκ δ’ αὐτῶν καὶ ἐς τὸ φιλονικεῖν καθισταμένων τὸ πρόθυμον. οἱ γὰρ ἐν ταῖς πόλεσι προστάντες μετὰ ὀνόματος ἑκάτεροι εὐπρεποῦς, πλήθους τε ἰσονομίας πολιτικῆς καὶ ἀριστοκρατίας σώφρονος προτιμήσει, τὰ μὲν κοινὰ λόγῳ θεραπεύοντες ἆθλα ἐποιοῦντο, παντὶ δὲ τρόπῳ ἀγωνιζόμενοι ἀλλήλων περιγίγνεσθαι ἐτόλμησάν τε τὰ δεινότατα ἐπεξῇσάν τε τὰς τιμωρίας ἔτι μείζους…

justice

Will Eyewitnesses to Injustice Spare This Man?

Dinarchus, Against Philocles 110 14-15

“Citizens, you need to remember these things and not take lightly all the information made public by the council—act here as you have in cases judged before. It is shameful to tire of punishing people who have proved themselves traitors to the state and shameful that any insurrectionists and wicked people should be left out there when the gods have clearly shown their true nature and handed them over to you to be punished.

You have seen that the whole electorate accuses this man and now they have given him to you before all the others to get what he deserves.

Sweet Zeus, Savior! I am ashamed that you need us to force you, to push you on to bring punishment to this person who has already been judged. Aren’t you all eyewitnesses of the injustices he committed? Because all the people believe he is neither just nor safe to be trusted with children they rejected him as guardian of the youth. Will you very protectors of the democracy and the laws—those people chance and fortune have given the power of justice over our people—will you spare a man who has attempted these kinds of things?”

ὧν ἀναμιμνησκομένους ὑμᾶς, ὦ Ἀθηναῖοι, δεῖ μὴ παρέργως ἔχειν πρὸς τὰς ὑπὸ τῆς βουλῆς γεγενημένας ἀποφάσεις, ἀλλ᾿ ἀκολούθως ταῖς πρότερον κεκριμέναις· αἰσχρὸν γὰρ ἀπειπεῖν τιμωρουμένους ἐστὶ τοὺς προδότας τῆς πόλεως γεγενημένους, καὶ ὑπολείπεσθαί τινας τῶν ἀδίκων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων, ὅτε οἱ θεοὶ φανεροὺς ὑμῖν ποιήσαντες παρέδοσαν τιμωρήσασθαι, ἑορακότες τὸν δῆμον ἅπαντα κατήγορον τούτου γεγενημένον καὶ προκεχειρικότα πρῶτον τῶν ἄλλων ἐπὶ τὸ τὴν τιμωρίαν ἐν ὑμῖν δοῦναι.

Ἀλλ᾿ ἔγωγε, νὴ τὸν Δία τὸν σωτῆρα, αἰσχύνομαι, εἰ προτραπέντας ὑμᾶς δεῖ4 καὶ παροξυνθέντας ὑφ᾿ ἡμῶν ἐπὶ τὴν τοῦ νῦν εἰσεληλυθότος τὴν κρίσιν τιμωρίαν ἐλθεῖν. [καὶ] οὐκ αὐτόπται ἐστὲ τῶν ὑπὸ τούτου γεγενημένων ἀδικημάτων; καὶ ὁ μὲν δῆμος ἅπας οὔτ᾿ ἀσφαλὲς οὔτε δίκαιον νομίζων εἶναι παρακαταθέσθαι τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἀπεχειροτόνησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς τῶν ἐφήβων ἐπιμελείας,  ὑμεῖς δ᾿ οἱ τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν νόμων φύλακες, οἷς ἡ τύχη καὶ ὁ κλῆρος . . . ὑπὲρ τοῦ δήμου δικάσοντας ἐπέτρεψεν;

Ancestral Law For Insurrection

Aristotle, Constitution of the Athenians 17

“These are the ancestral laws of the Athenians: if anyone commits insurrection to act as a tyrant or helps someone else conduct a tyranny, they and their family will be disenfranchised.”

θέσμια τάδε Ἀθηναίων καὶ πάτρια, ἐάν τινες τυραννεῖν ἐπανιστῶνται [ἐπὶ τυραννίδι] ἢ συγκαθιστῇ τὴν τυραννίδα ἄτιμον εἶναι αὐτὸν καὶ γένος

Strabo, Geography  15.12

‘When there is insurrection, as frequently happens even in our time, sometimes it turns out some ways, other times it turns out differently and not the same for everyone. A disturbance is advantageous for some people but it disappoints the expectations of others.”

στασιαζόντων δέ, ὅπερ συμβαίνει πολλάκις, καὶ δὴ καὶ ἐφ᾿ ἡμῶν, ἄλλοτ᾿ ἄλλως συμβαίνει καὶ οὐ τὰ αὐτὰ πᾶσι· τοῖς μὲν γὰρ συνήνεγκεν ἡ ταραχή, τοῖς δὲ παρὰ γνώμην ἀπήντησεν.

Madness on Capitol Hill | The Nation

On Ghosts & Apparitions

For Cihan Erdal #freecihanerdal

John Flaxman; The Ghost of Patroclus Appearing to Achilles; 1792-3 (c) Royal Academy of Arts

Homer, Iliad 23.65-76

And there appeared to him the ghost of poor Patroclus
all in his likeness for stature, and the lovely eyes, and voice,
and wore such clothing as Patroclus had worn on his body.
The ghost came and stood over his head and spoke a word to him:
You sleep, Achilles; you have forgotten me; but you were not
careless of me when I lived, but only in death. Bury me
as quickly as may be, let me pass through the gates of Hades.
The souls, the images of dead men, hold me at a distance,
and will not let me cross the river and mingle among them,
but I wander as I am by Hades’ house of the wide gates.
And I call upon you in sorrow, give me your hand;
no longer shall I come back from death, once you give me my rite of burning.

ἦλθε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ Πατροκλῆος δειλοῖο
πάντ᾽ αὐτῷ μέγεθός τε καὶ ὄμματα κάλ᾽ ἐϊκυῖα
καὶ φωνήν, καὶ τοῖα περὶ χροῒ εἵματα ἕστο:
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν:
‘εὕδεις, αὐτὰρ ἐμεῖο λελασμένος ἔπλευ Ἀχιλλεῦ.
οὐ μέν μευ ζώοντος ἀκήδεις, ἀλλὰ θανόντος:
θάπτέ με ὅττι τάχιστα πύλας Ἀΐδαο περήσω.
τῆλέ με εἴργουσι ψυχαὶ εἴδωλα καμόντων,
οὐδέ μέ πω μίσγεσθαι ὑπὲρ ποταμοῖο ἐῶσιν,
ἀλλ᾽ αὔτως ἀλάλημαι ἀν᾽ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ.
καί μοι δὸς τὴν χεῖρ᾽: ὀλοφύρομαι, οὐ γὰρ ἔτ᾽ αὖτις
νίσομαι ἐξ Ἀΐδαο, ἐπήν με πυρὸς λελάχητε.

Ghosts, apparitions, miracles, supernatural events, to what extent do we believe in them? And if they were to be real, how much would they differ from each other? At first we need to begin by establishing what we understand by supernatural. If we refer to occurrences that fall outside the laws of nature, then the scope of these events has immediately enlarged, considering that we do not live in nature, but in a world – a human product. Nowadays many things have gone missing from that world; people, places, events. And these disappearances, through quarantine, incarceration or simply prolonged absence, are a kind of supernatural event in reverse – a sudden dis-apparition. But the missing haven’t been abandoned, instead, they lie in a state of abeyance, without being immediately present. With the irresistible and ceaseless flow of time — paraphrasing here Anna Komnene — we begin to question their reality.

Have these things and persons in abeyance then become ghostly presences or apparitions? I like Derrida’s idea that ghosts today are but the return or persistence of elements from the past, because it instantly complicates matters around ghostliness: Since elements from the past are always around us, can we really talk about absence or ghosts? Would it be correct to identify all absences as ghostly? Not sure here what it is exactly that returns or reappears.

We need to turn to dictionaries now, but they aren’t of much help. The only antonyms of ghostly (what is the opposite of a ghost?) that I could find, were the terms ‘natural’ and ‘angelic’, both of which do little in reference to the world, so that there’s not an exact territory of coincidence between ghosts and death. A dictionary of classical literature, on the other hand, tells us that ghosts are difficult to distinguish from supernatural entities or delusions, and yet the really striking part of the definition is that while ghosts seem generally ‘powerless and ineffectual’, they are persistent. I am fascinated by this combination of both persistence and powerlessness in the ghost, because of what it has to say to us about contemporary political narratives.

An example of this persistence comes down to us from the Iliad: Without a proper burial, the ghost of Patroclus, Achilles’ companion, is condemned to wander around the house of Hades for eternity. It would be hard to overstate how important burials were for antiquity (and continue to be so for us, for no clear reason, accounting for the shock at the mass graves of Bergamo and Hart Island during the pandemic) but I don’t want this commonplace trope to distract us from the mysterious apparition. It is one of the strangest dreams in classical literature and the only ghost to appear in the Iliad: Breaking away from the pattern of Homeric dreams, which generally involve divinities that bring knowledge of the future (following a structure of apparition at night when the person has retired, speech, departure, reaction and then dawn), dead Patroclus’ apparition in book XXIII makes no real sense, and it doesn’t bring any new information or steer the narrative in any direction.

The strangeness begins earlier, when Achilles himself performs two unusual tasks one after another (18.316-317): First, he attempts to summon Patroclus back to life by the uncommon gesture of placing his hand on the chest of the dead body as if it were alive and then he greets Patroclus with the formal χαῖρέ (hail!), establishing a distance between himself and Patroclus, implying a separation between them that is hard for Achilles to grasp — is he alive or dead? This attention to detail might seem pesky but given that the repertory of epic is so limited, any deviation in patterns of speech and behavior is telling us something; an innovation is taking place. After the funeral feast, Achilles slumbers into sleep by the seashore, and Patroclus appears to him ‘all in his likeness’ (23.66) with a puzzling request to be buried as soon as possible, given that Achilles had already decided to bury him the next day.

Gregory Buchakjian, photograph of Istanbul’s Tarlabaşı neighborhood that was due to be demolished. May 2013, a few weeks before the Gezi Park demonstrations started. Courtesy of the artist.

Patroclus is dead (at the hand of Hector, who was in turn subsequently slain by Achilles — the heart of the epic) but he hasn’t entered Hades yet. He finds himself in an in-between space, a uniquely hybrid dream/underworld scene where, far from heroic convention, this meeting about memory and the past, is still possible. And yet Patroclus asks Achilles to give him his hand for the last time for he’s nevermore to return from Hades after his burial (23.75). In spite of the immense affection between them, when Achilles tries to embrace him, the shadow suddenly turns into nothingness and dissolves into air (23.99-101), ‘with a shrill cry’. This extraordinary moment of tenderness, apparently innocuous, happens at a pivotal moment in the epic, when the death of Achilles is near – this was no news. Achilles himself is too baffled, and speaks with sadness about Patroclus’ weeping and wailing (23.106), before lighting the funeral pyre, followed by the long funeral games, a series of competitions held in honor of Patroclus and that take up most of the book.

The ghost appears thrice in the book, however on the last appearance (23.221-225), there’s a heartbreaking scene: a distraught Achilles is said to call upon Patroclus’ ghost for a last time, ‘as a father mourns the bones of a son, who was married only now, and died to grieve his unhappy parents’ and ‘[Achilles] dragged himself by the fire in close lamentation’. It seems as if the span of the apparition has come to an end, yet something is about to occur that makes the brief encounter with Patroclus gain immense depth. In book XXIV, Achilles is still agonizingly mourning Patroclus and abusing Hector’s body, dragging it around his friend’s tomb – Hector’s mother Hecuba remarks that even that did not bring Patroclus back to life (24.755-57). The apparition of Patroclus in fact restored Achilles’ humanity which had been buried in his anger and pain. A moment of reckoning arrives here: now he begins to see all the desolation that his anger has caused and there’s a final encounter with mortality in which Achilles accepts Patroclus’ death and also his own.

Commentary on the Iliad is long and intricate – it is a song about war and its disastrous consequences, but also one about political foundations and origins. But I want to dwell on the neglected figure of the ghost. Homeric terminology for the ghost is complex and “Psyché” encompasses meanings as diverse as both life and departed life, and is also used indistinguishably with other terms for soul and mind. As we had earlier seen, the status of the ghost is undefinable, and therefore it stands outside of and sometimes in opposition to the order of memory that establishes a polis upon return to the homeland from the battlefield. In the world of epic, commemoration of great deeds from the past is caught between two temporal modes: Remembering the life of a hero who has already died (remembrance of Achilles from a future standpoint) and preserving that memory as something not forgotten (the lasting permanence of the past), therefore the appearance of the ghost of Patroclus breaks down here the collective recollections of victory and turns inwards, towards remembrance of the past together with Achilles but not collectively with others (23.78).

Though we speak a lot about memory-narratives in the present, collective memory is a function of the regime of history, where things and events have already consolidated into a foundation (or against foundations). Whether the permanence of the memory that founded the body politic in the first place undergoes change, the substance of the space of the polis goes back to a single source. What I want to propose here is an idea of ghosts as communities of memory, distinct from but parallel to political foundations. What if it were possible for memory to become fragmented into different filaments of remembrance of things past and future articulated around the present and stemming from different sources?

A notion of ghosts as communities of memory came from recent work by Turkish sociologists Cihan Erdal (a young scholar now imprisoned in Turkey alongside thousands of other students on bogus charges of political activities) and Derya Fırat, on ‘presentism’ and the temporality of Gezi, the popular uprising that took place in Turkey in 2013 and after which the political landscape of the country has significantly deteriorated into authoritarian rule. Erdal and Fırat question the defeatism of the Western and Turkish Left in regard to utopian moments and whether something remains from them? Has the defeat of Gezi in anyway affected our sense of temporality?

Gezi Park protests graffiti, “The solution is Gandalf, what’s up Derrida?”, Istanbul, June 2013, photograph by the author

On a close reading of Enzo Traverso’s work on the melancholy of the Left, and his assertion that utopias have become a historical form of the past, they speak about the presentism after 1989 that absorbs the past and the future through the opening up of a self-dissolving, sparse present tense, so that this present-timeism builds a thick wall between the present and the past, putting an end to the transference of experience […] particularly in the absence of an alternative model of society. Following from that, their central argument is that the Gezi Park protests attempted to establish a new radical imagination of time (moving simultaneously between past and present, memory and expectation) that disrupted the current neoliberal presentism, and that they did so by imagining utopias both past and future – as a dialogue between different moments of mourning and memory, and between different ghosts that return and persist.

A few words on presentism would help to clarify the extent to which the Iliad as a foundational narrative is able to time-travel in order to tell us something about the present: Admittedly there’s no concept of linear time in Homer, in the same way that our fractured temporality — the temporariness of life under presentist authoritarian regimes, we’ve been ejected from time — attempts to grasp the past in order to imagine other possibilities: The subject of the Iliad is time itself and the durability of memory that withstands the withering flow of this ever-present time. Achilles’ most famously referred description as κλέος ἄφθιτον (of unwithering glory) expresses this desire as an action yet to be completed (9.410-416) simultaneously in the past and future. Time might be abstract but it is also a force that produces change, and this is what presentism (in Homer as the returning cycles of nature and in our times as the capitalist eternity of markets and the internet) is attempting to erase by collapsing the future-orientation of utopia or memory into an obsolete historical form, predicated on the ends of history: This is the best of all possible worlds.

While it’s been constantly argued that memory and mourning is the way out of the amnesia of presentism (why are we so shocked about Bergamo and Hart Island but not so much about the mass graves of wars elsewhere within the same time period?), the politics of ghosts proposed by Erdal and Fırat reframes this work of memory beyond both static remembrance of the past and restoration of past utopias. Remembrance becomes here a different orientation, which created means of communication between different historical moments and social movements, preventing the present or the past from exercising authority over each other. Ghosts from the past are speaking to each other in the here-and-now, expressing not only the”no longer” that has passed, but a sense of continuity anchored in “not yet” and “would be” referred towards the future — a typology of Iliadic time.

The ghosts that we are dealing with in here are moments of upheaval, uprising and utopia that have been deeply buried in the collective imagination but that have the power to return any time – the function of latency – without destroying the fabric of time by attempting futile restorations. These ghosts are not only moments of political action, but also catalysts thereof, such as commemorations of events and memories of violence.  In the context of Gezi, for example, Erdal and Fırat mention that when Taksim Square was banned for workers in 1979, the symbols of the left factions were hung on Konak Square in the city of Izmir, a gesture that was repeated in 2013 on the facade of the Atatürk Cultural Center in Istanbul. As a checkpoint in political memory, the building was subsequently demolished, and yet this doesn’t guarantee that these ghosts will not return again and again: Apparently, the trade-free shopping between ghosts continues. Within the world of the Iliad, physical objects, decaying structures — of ships and tombs, and moments lost in time provide a record of the past that continues to exert force upon the present.

The fundamental problem that Erdal and Fırat see with with the work of mourning (over utopian pasts) is that it requires a dead body and a burial, but how can something be buried if it is absent or has never been completed? For Derrida, the ghost cannot even be called a being, because it doesn’t exist – it is both present and non-existent, and therefore one cannot enter into mourning with ghosts, because ghosts never die, they always keep coming back. The recognition of the presence of the ghost in its unburied state, is also a call for practical justice and therefore, a reinscription of experience within time, rather than against it: This proposal is also a formulation of justice so that time out of joint can be rectified. It is one that will provide an exit from the present in crisis and will bring us to justice by building this new relationship with both past and future. It is a politics of ghosts that, on the one hand, aims to put an end to the violence of the present against the past, and on the other hand, it will overcome the possibility of the past and future to dominate / erode the present.

Atatürk Cultural Center, Gezi Park protests, Istanbul, June 2013, photograph by the author

In a time of global upheaval, although we are still trapped in the presentism of catastrophe and disaster which is one of the most common narratives of capitalism — the emergency, the possibility of closing the distance between the present and a horizon of expectation about the future has not been completely closed. The future is still a latent possibility that might awake again at some undefined point. Is this future coming from the past? There’s no assurance, sometimes the future arises out of itself, but the cancellation of movement inside historical planes is not a viable solution when the present alone is too fragile to hold institutions and moral reflexions. In a world replete with ghosts – paraphrasing Derrida – the supernatural is no longer an extraordinary occurrence, but the nature of all political action. Insofar as all human action remains unpredictable, in both motive and intended goal, it is always miraculous and supernatural in the sense that it is highly improbable and yet actual.

But if all worldly existence and political life is invaded by ghosts, how to distinguish then between the ghost and reality? We think that memory should be reconstructed today and considered as a radical invitation to democratize the relationship between generations in political space. Political space is always a term that brings us back to the Iliad again: This isn’t only a concept of memory, since physical spaces as the containers of memory, are replete with debris that functions as “clocks” measuring time through both deterioration and durability. The constant apparitions of the past in these spaces remind us that although encounters with ghosts are ephemeral, they can serve as markers of the short distance between no longer and not yet, as expressed in the “now” emphasis in the words of Menelaus in the Iliad, while remembering Patroclus in such a way that this now, although stemming from the present, becomes a memory for a would-be future:

Homer, Iliad 17.670-672

Now let each one of you remember poor Patroclus
who was gentle, and understood how to be kindly toward all men
while he lived. Now death and fate have closed in upon him.

νῦν τις ἐνηείης Πατροκλῆος δειλοῖο
μνησάσθω: πᾶσιν γὰρ ἐπίστατο μείλιχος εἶναι
ζωὸς ἐών: νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.

Here the conversation about ghosts and the supernatural is also a conversation about very long spans of memory across time: While all politics is grounded in human action and all human action is supernatural, our standard liberal model of society attempts to dovetail action and do away with politics by reducing it to bureaucratic administration and the satisfaction of human needs in nature, therefore its alleged emphasis on the social and economic question. But it was at the very beginning of our tradition of politics, in the Iliad, when the ability to change the flow of time in any direction, was considered the benchmark of rising above the cycles of nature, and therefore making action and speech identical with freedom. Anthropologists David Graeber and David Weingrow speak about freedoms that were common to many early human societies in the past and that we have abandoned: The freedom to refuse orders, to move away and to create entirely new social orders or move between different ones. This ability for new beginnings is at the heart of the Iliad‘s struggle against the destructive influence of time.

Little did they know (they couldn’t), Cihan Erdal and Derya Fırat, at the time their work was published in the end of 2019, that the politics of ghosts would become a mainstay of political life only a few months later when we would temporarily lose the world, and become entirely surrounded by ghosts. But interestingly enough, they do mention at the end of their essay the songs of Victor Jara rising from the squares and balconies in the capital Santiago in Chile or the yellow vests in the streets of Paris as a part of the conversation between ghosts. Only a few days ago, a referendum in Chile overthrew the constitution from the Pinochet dictatorship, even as many other uprisings are taking place and failing elsewhere. The ghost dialogue about new beginnings continues…

‘Being here, today, is accepting to live with our ghosts, to long for them, to feed them’ said Lebanese artists Joana Hadjithomas and Khalil Joreige years ago (I know the quote is real, but I cannot locate its source, therefore it remains itself a ghost), speaking about incomplete mourning: these ghosts are present among us, and the spaces they occupy are irredeemable – a gap that cannot be closed, but they can suddenly break out of the present by throwing us back into the future, a future that can be remembered and over which it is also possible to act. In a fragment from the Myrmidons, a lost play of Aeschylus, recounting aspects of the story of Achilles and Patroclus, unknown or too obvious to the Iliad, Achilles scolds his comrade Antilochus, reversing the nature of mourning over his companion Patroclus – we are not in mourning over the missing, but over ourselves:

Scholia to Aristophanes

Antilochus, bewail me, the living, rather than him, the dead; for I have lost my all.

᾿Αντίλοχ’, ἀποίμωξόν με τοῦ τεθνηκότος
τὸν ζῶντα μᾶλλον.

[Fragments in italics, from Cihan Erdal and Derya Fırat, “Toplumsal Hareketler ve Bellek İlişkisi: Yas ve Anmadan Hayaletler Siyasetine” (The Relationship Between Social Movements and Memory: From Mourning and Remembrance to the Politics of Ghosts) Birikim, December 2019, translated and paraphrased by the author]

Cihan Erdal, courtesy of Omer Ongun

On September 25, 2020, Cihan Erdal, a 32-years-old PhD researcher in the Department of Sociology and Anthropology at Carleton University in Canada, was arrested in Istanbul. The charges stem from events back in 2014, which are being used to continue persecuting members of the leftist HDP political party. Erdal and 81 others have been targeted because they are all signatories to a letter calling for the government to protect a Kurdish town under ISIS attacks. He was placed in solitary confinement in Ankara until October 23, 2020. No indictment and no hearing date has been announced yet. If convicted, he might be facing a potential life sentence. Some 2500 academics worldwide have signed a petition for his release. As an LGBT person, he is at risk of additional persecution over his sexuality. Cihan has been based in Canada since 2017 and his research is largely focused on youth-led social movements in Europe, including Turkey. Learn more about the case at https://freecihanerdal.wordpress.com/

Send letters to Cihan Erdal:

Cihan Erdal adına
Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
06930 Yenikent/Sincan-ANKARA

Acknowledgements: Gregory Buchakjian & Joana Hadjithomas in Beirut for (almost) a decade of conversations, both present and absent, about ghosts, our own and others’. Dedicated to Cihan Erdal, for your prompt liberation.

Demolition of Atatürk Cultural Center, Istanbul, May 2018, photograph by the author

Arie Amaya-Akkermans is a writer and art critic based in Istanbul. He’s also tweeting about Classics, continental philosophy, contemporary art and Turkey/Greece.

Bibliography:

Arie Amaya-Akkermans, “Revolution or Redemption? The Middle East” in Revolutions: Finished and Unfinished, from Primal to Final, ed. P. Caringella, W. Cristaudo & G. Hughes, Cambridge Scholars Publishing, 2012, pp 329-249

Hannah Arendt, “Introduction to Politics” in The Promise of Politics, Schocken Books, 2005, pp 93-200

Hannah Arendt, “What is Freedom?” in Between Past and Future, Penguin Classics, 2006, pp 142-169

Hannah Čulík-Baird, “The Fragment as Form”, UT Austin Lecture, 25th September 2020, online.

Cihan Erdal & Derya Fırat, “Toplumsal Hareketler ve Bellek İlişkisi: Yas ve Anmadan Hayaletler Siyasetine” (The Relationship Between Social Movements and Memory: From Mourning and Remembrance to the Politics of Ghosts) in Birikim, 368, December 2019, 35-43

R.K. Fischer, “The Concept of Miracle in Homer”, Antichthon, 29 (1995), pp 1-14

Lorenzo F. Garcia, Homeric Durability: Telling Time in the Iliad, Hellenic Studies Series 58, Center for Hellenic Studies, 2013, online.

George Alexander Gazis, Homer and the Poetics of Hades, Oxford University Press, 2018

David Graeber, Debt: The First 5000 Years, Melville House, 2012

Agnes Heller, A Philosophy of History in Fragments, Wiley-Blackwell, 1993

Nat Muller, “What Was Lost: Joana Hadjithomas and Khalil Joreige in conversation with Nat Muller” Ibraaz, 2012, online.

W.B. Stanford, “Ghosts and Apparitions in Homer, Aeschylus and Shakespeare” in Hermathena, No. 56 (November, 1940), pp 84-92

David Wengrow, What Makes Civilization: The Ancient Near East and the Future of the West, Oxford University Press, 2018

Four Years of Presidential Memories: Truth, Lies and Corrupt Judges

Latin Inscriptions, Sortes 3-19.iv

“Don’t allow lies to arise from the truth thanks to a false judge.”

De vero falsa ne fiant | iudice falso.

Hesiod, Works and Days 217-229

“Oath runs right alongside crooked judgments.
But a roar comes from Justice as she is dragged where
bribe-devouring men lead when they apply laws with crooked judgments.
She attends the city and the haunts of the hosts
weeping and cloaked in mist, bringing evil to men
who drive her out and do not practice righteous law.
For those who give fair judgments to foreigners and citizens
and who do not transgress the law in any way,
cities grow strong, and the people flourish within them;
A child-nourishing peace settles on the land, and never
Does wide-browed Zeus sound the sign of harsh war.”

αὐτίκα γὰρ τρέχει ῞Ορκος ἅμα σκολιῇσι δίκῃσιν·
τῆς δὲ Δίκης ῥόθος ἑλκομένης ᾗ κ’ ἄνδρες ἄγωσι
δωροφάγοι, σκολιῇς δὲ δίκῃς κρίνωσι θέμιστας·
ἣ δ’ ἕπεται κλαίουσα πόλιν καὶ ἤθεα λαῶν,
ἠέρα ἑσσαμένη, κακὸν ἀνθρώποισι φέρουσα,
οἵ τέ μιν ἐξελάσωσι καὶ οὐκ ἰθεῖαν ἔνειμαν.
οἳ δὲ δίκας ξείνοισι καὶ ἐνδήμοισι διδοῦσιν
ἰθείας καὶ μή τι παρεκβαίνουσι δικαίου,
τοῖσι τέθηλε πόλις, λαοὶ δ’ ἀνθεῦσιν ἐν αὐτῇ·
εἰρήνη δ’ ἀνὰ γῆν κουροτρόφος, οὐδέ ποτ’ αὐτοῖς
ἀργαλέον πόλεμον τεκμαίρεται εὐρύοπα Ζεύς·

Publilius Syrus, Sententiae 697

“A Judge judges himself as much as the defendant”

Tam de se iudex iudicat quam de reo

Hesiod, Works and Days 256-273

Justice is a maiden who was born from Zeus.
The gods who live on Olympus honor her
and whenever someone wrongs her by bearing false witness
she sits straightaway at the feet of Zeus, Kronos’ son
and tells him the plans of unjust men so that the people
will pay the price of the wickedness of kings who make murderous plans
and twist her truth by proclaiming false judgments.
Keep these things in mind, bribe-swallowing kings:
whoever wrongs another also wrongs himself;
an evil plan is most evil for the one who makes it.
The eye of Zeus sees everything and knows everything
and even now, if he wishes, will look on us and not miss
what kind of justice the walls of our city protects.
Today, I wouldn’t wish myself to be a just man among men
nor my son, since it bad to be a just man
If anyone who is more unjust has greater rights.
But I hope that Zeus, the counselor, will not let this happen.”

ἡ δέ τε παρθένος ἐστὶ Δίκη, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
κυδρή τ’ αἰδοίη τε θεοῖς οἳ ῎Ολυμπον ἔχουσιν,
καί ῥ’ ὁπότ’ ἄν τίς μιν βλάπτῃ σκολιῶς ὀνοτάζων,
αὐτίκα πὰρ Διὶ πατρὶ καθεζομένη Κρονίωνι
γηρύετ’ ἀνθρώπων ἀδίκων νόον, ὄφρ’ ἀποτείσῃ
δῆμος ἀτασθαλίας βασιλέων οἳ λυγρὰ νοεῦντες
ἄλλῃ παρκλίνωσι δίκας σκολιῶς ἐνέποντες.
ταῦτα φυλασσόμενοι, βασιλῆς, ἰθύνετε μύθους,
δωροφάγοι, σκολιέων δὲ δικέων ἐπὶ πάγχυ λάθεσθε.
οἷ αὐτῷ κακὰ τεύχει ἀνὴρ ἄλλῳ κακὰ τεύχων,
ἡ δὲ κακὴ βουλὴ τῷ βουλεύσαντι κακίστη.
πάντα ἰδὼν Διὸς ὀφθαλμὸς καὶ πάντα νοήσας
καί νυ τάδ’, αἴ κ’ ἐθέλῃσ’, ἐπιδέρκεται, οὐδέ ἑ λήθει
οἵην δὴ καὶ τήνδε δίκην πόλις ἐντὸς ἐέργει.
νῦν δὴ ἐγὼ μήτ’ αὐτὸς ἐν ἀνθρώποισι δίκαιος
εἴην μήτ’ ἐμὸς υἱός, ἐπεὶ κακὸν ἄνδρα δίκαιον
ἔμμεναι, εἰ μείζω γε δίκην ἀδικώτερος ἕξει.
ἀλλὰ τά γ’ οὔπω ἔολπα τελεῖν Δία μητιόεντα.

Quintilian, Declamation 388

“If there was a bad judgment, then there was something the judge was afraid of”

Si male iudicatum est, fuit aliquid quod iudex timeret.

Justices in Eyre -- Luminarium Encyclopedia