Fragmentary Friday: Just Lust, Experience, and Shame–More from Democritus

Fr. 72

“Extreme desires about one thing blind the soul to others.”

αἱ περί τι σφοδραὶ ὀρέξεις τυφλοῦσιν εἰς τἆλλα τὴν ψυχήν.

Fr. 73

“Just lust is longing for noble things without arrogance.”

δίκαιος ἔρως ἀνυβρίστως ἐφίεσθαι τῶν καλῶν

Fr. 74

“It is sweet to receive nothing unless it brings advantage.”

ἡδὺ μηδὲν ἀποδέχεσθαι, ἢν μὴ συμφέρηι.

Fr. 75

“It is better for the witless to be ruled than to rule”

κρέσσον ἄρχεσθαι τοῖς ἀνοήτοισιν ἢ ἄρχειν

Fr. 76

“Children have no reason, but experience is their teacher”

νηπίοισιν οὐ λόγος, ἀλλὰ ξυμφορὴ γίνεται διδάσκαλος.

Fr. 77

“Fame and wealth without understanding are not stable possessions.”

δόξα καὶ πλοῦτος ἄνευ ξυνέσιος οὐκ ἀσφαλέα κτήματα

Fr. 78

“It is not pointless to acquire wealth but it is more evil than anything to get it from injustice.”

χρήματα πορίζειν μὲν οὐκ ἀχρεῖον, ἐξ ἀδικίης δὲ πάντων κάκιον

Fr. 79

“It is hard for evil people to imitate the good when they are not willing.”

χαλεπὸν μιμεῖσθαι μὲν τοὺς κακούς, μηδὲ ἐθέλειν δὲ τοὺς ἀγαθούς.

Fr. 80

“It is shameful for one who meddles in the business of others to be ignorant about his own.”

αἰσχρὸν τὰ ὀθνεῖα πολυπραγμονέοντα ἀγνοεῖν τὰ οἰκήϊα.

Fr. 81

“Continuous delay renders deeds incomplete.”

τὸ ἀεὶ μέλλειν ἀτελέας ποιεῖ τὰς πρήξιας

Fr. 82

“Those who are deceitful and seem good in all things in word, do nothing in action.”

κίβδηλοι καὶ ἀγαθοφανέες οἱ λόγωι μὲν ἅπαντα, ἔργωι δὲ οὐδὲν ἔρδοντες.

Fr. 83

“Fortunate is one who has wealth and a mind—for he uses them well for what is necessary.”

μακάριος, ὃς οὐσίαν καὶ νοῦν ἔχει· χρῆται γὰρ εἰς ἃ δεῖ καλῶς.

Fr. 84

“Ignorance of what is better is the cause of error”

ἁμαρτίης αἰτίη ἡ ἀμαθίη τοῦ κρέσσονος.

Collective Action and the Maturation of the Roman Republic

Livy 2.32 Secessio Plebis, 449 BCE

“A fear overcame the senators that if the army were dismissed, then secret assemblies and conspiracies would arise. And thus, even though the draft was made by a dictator—because they had sworn a consular oath they were still believed to beheld by this sacrament—they ordered the legions to depart the city on the grounds that the war had been renewed by the Aequi. This deed accelerated the rebellion.

At first, there was some interest in the murder of the consuls (to absolve them of their obligation); but when they then learned that no crime would release them from their oath, they seceded on to the Sacred Mount across the Anio river, which is three miles from the city, on the advice of a man named Sicinus.  This story is more common than the one which Piso offers—that the secession was made upon the Aventine hill.

There, the camp was fortified without any leader with a trench and wall quietly, as they took nothing unless it was necessary for their food for several days and neither offended anyone nor took offense. But there was a major panic in the city and because of mutual fear all activities were suspended. Those left behind feared violence from the senators because they were abandoned by their own class; and the senators were fearing the plebians who remained in the city because they were uncertain whether they stayed there or preferred to leave. How long could a mass of people who had seceded remain peaceful? What would happen after this if there were an external threat first? There was certainly no home left unless they could bring the people into harmony; and it was decided they must reconcile the state by just means or unjust.”

  1. timor inde patres incessit ne, si dimissus exercitus foret, rursus coetus occulti coniurationesque fierent. itaque quamquam per dictatorem dilectus habitus esset, tamen quoniam in consulum uerba iurassent sacramento teneri militem rati, per causam renouati ab Aequis belli educi ex urbe legiones iussere. [2] quo facto maturata est seditio. et primo agitatum dicitur de consulum caede, ut soluerentur sacramento; doctos deinde nullam scelere religionem exsolui, Sicinio quodam auctore iniussu consulum in Sacrum montem secessisse. trans Anienem amnem est, tria ab urbe milia passuum. [3] ea frequentior fama est quam cuius Piso auctor est, in Auentinum secessionem factam esse. [4] ibi sine ullo duce uallo fossaque communitis castris quieti, rem nullam nisi necessariam ad uictum sumendo, per aliquot dies neque lacessiti neque lacessentes sese tenuere. [5] pauor ingens in urbe, metuque mutuo suspensa erant omnia. timere relicta ab suis plebis uiolentiam patrum; timere patres residem in urbe plebem, incerti manere eam an abire mallent: [6] quamdiu autem tranquillam quae secesserit multitudinem fore? quid futurum deinde si quod externum interim bellum exsistat? [7] nullam profecto nisi in concordia ciuium spem reliquam ducere; eam per aequa, per iniqua reconciliandam ciuitati esse.

The secessio plebis was repeated at key times in Roman history and became a fundamental instrument to force the ruling (and moneyed/landed) class to make political compromises with the larger number of citizen soldiers upon whom the city (and the Republic) depended for its safety (and, really, existence). Modern labor strikes are not directly related to this Roman action–they developed with the rise of the Industrial state. In a short analogy, labor is to capital as the army was to the Roman state.

In the US educational trade presses and general news media there has been an appalling lack of coverage of the massive labor strike ongoing in higher education in the UK. This action may turn out to be one of the most important collective labor actions in the English speaking world in over a generation. It comes at a time when educators in the US have also pursued collective action (West Virginia, with other states considering following suit); it also comes after more than a decade of rapid and radical change to higher education in the UK.

Labor unions are, in my ever so humble opinion, probably the last possible bulwark against not just the corporatization of higher education but also against the completion of our anglo-american metamorphoses in to technology-driven plutocracies. (And it may be too late.) But I take the limited coverage in our presses as a sign that such subjects are threatening to the very media corporations that deny collective bargaining to their ‘workers’ in the gig economy. 

So, this Livy is in honor of all of our colleagues, students, friends, and teachers who are standing together in the UK for the #USS strike.

Related image

A List of Women Authors from the Ancient World

I am reposting this list for International Women’s day. I would also like to ask for help from anyone who would like to aid in creating individual posts for each of the names in this list and any that have been left out.

Most of the evidence for these authors has been collected only in Wikipedia. We can probably do better by adding more information from ancient sources and modern ‘scholarly’ texts. Many of the testimonia and fragments concerning these authors have also not been collected. Please email me (joel@brandeis.edu) if you would like to post a guest entry or two.

I received a link to the following in an email from my undergraduate poetry teacher the amazing poet and translator Olga Broumas. The post is on tumblr on a page by DiasporaChic, bit the original author who has already won my admiration is Terpsikeraunos.

** denotes names I have added

Calliope

Women in ancient Greece and Rome with surviving works or fragments

 

  • PHILOSOPHY

Aesara of Lucania: “Only a fragment survives of Aesara of Lucania’s Book on Human Nature, but it provides a key to understanding the philosophies of Phintys, Perictione, and Theano II as well. Aesara presents a familiar and intuitive natural law theory. She says that through the activity of introspection into our own nature – specifically the nature of a human soul – we can discover not only the natural philosophic foundation for all of human law, but we can also discern the technical structure of morality, positive law, and, it may be inferred, the laws of moral psychology and of physical medicine. Aesara’s natural law theory concerns laws governing three applications of moral law: individual or private morality, laws governing the moral basis of the institution of the family, and, laws governing the moral foundations of social institutions. By analyzing the nature of the soul, Aesara says, we will understand the nature of law and of justice at the individual, familial, and social levels.” – A History of Women Philosophers: Volume I: Ancient Women Philosophers, 600 B.C.-500 A.D., by M.E. Waith

Melissa: “Melissa (3rd century BC)[1][2] was a Pythagorean philosopher…Nothing is known about her life. She is known only from a letter written to another woman named Cleareta (or Clearete). The letter is written in a Doric Greek dialect dated to around the 3rd century BC.[2] The letter discusses the need for a wife to be modest and virtuous, and stresses that she should obey her husband.[2] The content has led to the suggestion that it was written pseudonymously by a man.[2] On the other hand, the author of the letter does not suggest that a woman is naturally inferior or weak, or that she needs a man’s rule to be virtuous.[1]” –Wikipedia

Perictione (I and II): “Two works attributed to Perictione have survived in fragments: On the Harmony of Women and On Wisdom. Differences in language suggest that they were written by two different people. Allen and Waithe identify them as Perictione I and Perictione II. Plato’s mother was named Perictione, and Waithe argues that she should be identified as the earlier Perictione, suggesting that similarities between Plato’s Republic and On the Harmony of Women may not be the result of Perictione reading Plato, but the opposite–the son learning philosophy from his mother. On the Harmony of Women, however, is written in Ionic prose with occasional Doric forms. This mixed dialect dates the work to the late fourth or third centuries BC. The reference in On the Harmony of Women to women ruling suggests the Hellenistic monarchies of the third century BC or later. On Wisdom is written in Doric and is partly identical with a work by Archytas of the same name. This work should be dated later, to the third or second centuries BC. Both the dates of the works and their dialects mean Perictione as the mother of Plato could not have written them. We then have two Pythagorean texts, attributed to otherwise unknown women named Perictione who should be dated perhaps one hundred years apart.” –Women Writers of Ancient Greece and Rome: An Anthology, by I.M. Plant

Phintys: “Phintys (or Phyntis, Greek: Φίντυς; 4th or 3rd century BC) was a Pythagorean philosopher. Nothing is known about her life, nor where she came from. She wrote a work on the correct behaviour of women, two extracts of which are preserved by Stobaeus.” –Wikipedia

Ptolemais of Cyrene: “Ptolemais is known to us through reference to her work by Porphyry in his Commentary on the Harmonics of Ptolemy. He tells us that she came from Cyrene and gives the title of her work, The Pythagorean Principles of Music, which he quotes. She is the only known female musical theorist from antiquity. Her dates cannot be known for sure. She clearly preceded Porphyry, who was born about AD 232; Didymus, who is also quoted by Porphyry, knew Ptolemais’ work and may even have been Porphyry’s source for it. This Didymus is probably the one who lived in the time of Nero, giving us a date for Ptolemais of the first century AD or earlier…One of the problems in dealing with this text is that it is in quotation. Porphyry does not clearly distinguish between the text he quotes from Ptolemais and his own discussion of the issues raised…A second issue is the problem of the accuracy of the quotation. Porphyry says in the introduction to fragment 4 that he has altered a few things in the quotation for the sake of brevity. We should not assume that this is the only quotation to have suffered from editing. On the other hand, where he quotes the same passage twice (fragment 3 is repeated almost verbatim in fragment 4) his consistency is encouraging. Ptolemais’ extant work is a catechism, written as a series of questions and answers. She discusses different schools of thought on harmonic theory, distinguishing between the degree to which they gave importance to theory and perception. Her text prefers the approach of Aristoxenus to that of the Pythagoreans, thus she should not be thought a Pythagorean, despite the title of her work.” –Women Writers of Ancient Greece and Rome: An Anthology, by I.M. Plant

**Theano the Pythagorean (I have collected her words here)

“When Theano the Pythagorean philosopher was asked what eros is, she said ‘the passion of a soul with spare time.’ ”

Θεανὼ ἡ πυθαγορικὴ φιλόσοφος ἐρωτηθεῖσα τί ἐστιν ἔρως ἔφη· ” πάθος ψυχῆς σχολαζούσης.”

“While Theano was walking she showed her forearm and some youth when he saw it said “Nice skin”. She responded, “it’s not communal”.

Θεανὼ πορευομένη ἔξω εἶχε τὸν βραχίονα· νεανίσκος δέ τις ἰδὼν εἶπε· ” καλὸν τὸ δέμας·” ἡ δὲ ἀπεκρίνατο· ” ἀλλ’ οὐ κοινόν.”

Continue reading

Always in Fear: The Justice (?) of Servants

Homer, Odyssey 14. 55-72

“Then you answered him in address, swineherd Eumaios

“It is not right for me, not even if someone worse than you should come,
To dishonor a guest. For all guests and beggars come
From Zeus and our gift to them is small and dear.
This is the justice of servants
Of those who are always afraid, when their masters rule over them,
Young men. For the gods have kept him from his homeland
The one who would have cared for me rightly and given me possessions,
A house, some land, and a much-wooed wife—
The kinds of things a good-spirited master gives to his servant
Who works hard for him and then a god increases his labor.
So for me my labor—to which I attend—always produces.
This is why my lord would have repaid me if he grew old here.
But he died. I wish the entire race of Helen had perished
Since it brought many men to their knees.
For he too went for the sake of Agamemnon’s honor
To well-horsed Troy so that he might fight the Trojans”

τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
“ξεῖν’, οὔ μοι θέμις ἔστ’, οὐδ’ εἰ κακίων σέθεν ἔλθοι,
ξεῖνον ἀτιμῆσαι· πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες
ξεῖνοί τε πτωχοί τε. δόσις δ’ ὀλίγη τε φίλη τε
γίνεται ἡμετέρη· ἡ γὰρ δμώων δίκη ἐστίν,
αἰεὶ δειδιότων, ὅτ’ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες
οἱ νέοι. ἦ γὰρ τοῦ γε θεοὶ κατὰ νόστον ἔδησαν,
ὅς κεν ἔμ’ ἐνδυκέως ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὄπασσεν,
οἷά τε ᾧ οἰκῆϊ ἄναξ εὔθυμος ἔδωκεν,
οἶκόν τε κλῆρόν τε πολυμνήστην τε γυναῖκα,
ὅς οἱ πολλὰ κάμῃσι, θεὸς δ’ ἐπὶ ἔργον ἀέξῃ,
ὡς καὶ ἐμοὶ τόδε ἔργον ἀέξεται, ᾧ ἐπιμίμνω.
τῶ κέ με πόλλ’ ὤνησεν ἄναξ, εἰ αὐτόθ’ ἐγήρα·
ἀλλ’ ὄλεθ’. ὡς ὤφελλ’ ῾Ελένης ἀπὸ φῦλον ὀλέσθαι
πρόχνυ, ἐπεὶ πολλῶν ἀνδρῶν ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσε·
καὶ γὰρ κεῖνος ἔβη ᾿Αγαμέμνονος εἵνεκα τιμῆς
῎Ιλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο.”
ὣς εἰπὼν ζωστῆρι θοῶς συνέεργε χιτῶνα,

Schol. HQ ad Od. 14.68

“How would the father of Penelope, Ikarios, the Laconian be in race? Or what would it mean that Penelope is a cousin of Helen? For master-loving Eumaios would not curse Telemachus and Penelope in wishing that the race of Helen be destroyed…”

πῶς ἂν ὁ Πηνελόπης πατὴρ ᾿Ικάριος Λάκων εἴη τὸ γένος; ἢ πῶς ἂν ἡ Πηνελόπη τῆς ῾Ελένης ὑπάρχοι ἀνεψιά; οὐ γὰρ ἂν ὁ φιλοδεσπότης Εὔμαιος Τηλεμάχῳ καὶ Πηνελόπῃ κατηρᾶτο βουλόμενος διεφθάρθαι τὸ τῆς ῾Ελένης γένος. H.Q.

For Ikarios and Tyndareus as brothers, see these details.

 

Avenging Vengeance: Murder, Exile, and ‘Justice’

When Telemachus slips their ambush, the suitors hold an assembly and reflect on the political consequences.

Homer, Odyssey 16.372–382

“…For I do not think
that our acts will come to good while [Telemachus] is alive.
For he is smart in plans and thought on his own,
and the people are no longer completely showing us favor.
Come, before he gathers the Achaians in assembly.
For I do not think that he will delay at all,
but he will be angry and he will rise and speak among everyone
because we were weaving sheer murder for him and we did not catch him.
They will not praise it when they hear these evil deeds,
but they will accomplish something terrible
and drive us from our land, and we will go to another’s country.

“…οὐ γὰρ ὀΐω
τούτου γε ζώοντος ἀνύσσεσθαι τάδε ἔργα.
αὐτὸς μὲν γὰρ ἐπιστήμων βουλῇ τε νόῳ τε,
λαοὶ δ’ οὐκέτι πάμπαν ἐφ’ ἡμῖν ἦρα φέρουσιν.
ἀλλ’ ἄγετε, πρὶν κεῖνον ὁμηγυρίσασθαι ᾿Αχαιοὺς
εἰς ἀγορήν· —οὐ γάρ τι μεθησέμεναί μιν ὀΐω,
ἀλλ’ ἀπομηνίσει, ἐρέει δ’ ἐν πᾶσιν ἀναστάς,
οὕνεκά οἱ φόνον αἰπὺν ἐράπτομεν οὐδ’ ἐκίχημεν·
οἱ δ’ οὐκ αἰνήσουσιν ἀκούοντες κακὰ ἔργα·
μή τι κακὸν ῥέξωσι καὶ ἥμεας ἐξελάσωσι
γαίης ἡμετέρης, ἄλλων δ’ ἀφικώμεθα δῆμον.”

After slaughtering the suitors, Odysseus tells Telemachus to think about what happens when someone murders someone else.

Odyssey 23.118–122:

“For whoever has killed only one man in his country,
one who does not leave many behind to avenge him,
flees, leaving his relatives and his paternal land.
And we have killed the bulwark of the city, the best by far
of the young men in Ithaca. I order you to think about these things.”

καὶ γάρ τίς θ’ ἕνα φῶτα κατακτείνας ἐνὶ δήμῳ,
ᾧ μὴ πολλοὶ ἔωσιν ἀοσσητῆρες ὀπίσσω,
φεύγει πηούς τε προλιπὼν καὶ πατρίδα γαῖαν·
ἡμεῖς δ’ ἕρμα πόληος ἀπέκταμεν, οἳ μέγ’ ἄριστοι
κούρων εἰν ᾿Ιθάκῃ· τὰ δέ σε φράζεσθαι ἄνωγα.”

Peter Ahrensdorf emphasizes that in times of civil war “human hopes, especially for immortality, tend to overwhelm human fears, even of violent death”  (2000, 579). It changes the threshold of expectation the way that epic tales of vengeance set a horizon of expectation for proper behavior and outcomes in narratives (587). In contemplating the Thucydidean claim that men “preferred to suffer injustice and then take revenge than not suffer injustice at all. They believed it was better to be wronged and to avenge that wrong than never to wrong at all”, he explains that “ the passion for vengeance is, from the viewpoint of one who seeks vengeance, a passion for justice, since it necessarily entails seeking to punish what is thought to be previous injustice.”

Peter. J. Ahrensdorf. “The Fear of Death and the Longing for Immortality: Hobbes and Thucydides on Human Nature and the Problem of Anarchy.” The American Political Science Review 94 (2000) 579-593.

Image result for Ancient greek vase odysseus suitors

Odyssey 22.11-14

“Murder wasn’t on his mind at all.
Who would think that one man alone among many dinner guests
Even a really strong one, could contrive a wicked death
And dark fate?”

… φόνος δέ οἱ οὐκ ἐνὶ θυμῷ
μέμβλετο. τίς κ’ οἴοιτο μετ’ ἀνδράσι δαιτυμόνεσσι
μοῦνον ἐνὶ πλεόνεσσι, καὶ εἰ μάλα καρτερὸς εἴη,
οἷ τεύξειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν;

Justice and Taxes: Aristotle and Plato Say Just Enough

Aristotle, Magna Moralia 1194a

“For example, it is fair that one who possesses much should pay a lot in taxes while one who has little should pay little”

οἷον ἀνάλογόν ἐστιν τὸν τὰ πολλὰ κεκτημένον πολλὰ εἰσφέρειν, τὸν δὲ τὰ ὀλίγα κεκτημένον ὀλίγα·

Plato, Republic 8 (568e)

“But, I was saying, we have wandered off topic. Let’s talk again about the tyrant’s camp, how he is going to pay for such a large and strange crew that’s never in the same place.

He said, “it is clear that if there is any money sacred to the state, he will spend it as long as what is left over remains, so that he can demand fewer taxes from the population.”

Ἀλλὰ δή, εἶπον, ἐνταῦθα μὲν ἐξέβημεν· λέγωμεν δὲ πάλιν ἐκεῖνο τὸ τοῦ τυράννου στρατόπεδον, τὸ καλόν τε καὶ πολὺ καὶ | ποικίλον καὶ οὐδέποτε ταὐτόν, πόθεν θρέψεται.

Δῆλον, ἔφη, ὅτι, ἐάν τε ἱερὰ χρήματα ᾖ ἐν τῇ πόλει, ταῦτα ἀναλώσει, ὅποι ποτὲ ἂν ἀεὶ ἐξαρκῇ τὰ τῶν ἀποδομένων, ἐλάττους εἰσφορὰς ἀναγκάζων τὸν δῆμον εἰσφέρειν.

Plato, Republic 1 (343e)

“As matters of state go, whenever there are taxes, the just person pays in more from the same amount on which the unjust man pays less. And when there are refunds, the former takes nothing while the lesser profits a lot.”

ἔπειτα ἐν τοῖς πρὸς τὴν πόλιν, ὅταν τέ τινες εἰσφοραὶ ὦσιν, ὁ μὲν δίκαιος ἀπὸ τῶν ἴσων πλέον εἰσφέρει, ὁ δ’ ἔλαττον, ὅταν τε λήψεις, ὁ μὲν οὐδέν, ὁ δὲ πολλὰ κερδαίνει.

 

Image result for Ancient Greek money

Injustice: A Greater Portion of Good; A Lesser Share of Evils

Demosthenes, Against Olympiodorus 46

“This is the greatest sign of all, jurors, by which you will know that this man is an unjust and selfish person.”

ὃ δὲ πάντων μέγιστόν ἐστιν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ᾧ καὶ γνώσεσθε ταυτονὶ ὅτι ἄδικός ἐστιν καὶ πλεονέκτης ἄνθρωπος·

Pleonektes

Aristotle, Nicomachean Ethics 1129b (Book 5)

“Let us consider now how many ways a man may be called unjust. It is indeed clear that a man who breaks laws is unjust but so is someone who is greedy and inegalitarian—thus it is clear that the just man will be law-abiding and fair. Justice, then, is lawful and fair; injustice is unlawful and unfair.

Since the unjust man someone who is greedy, he will be selfish regarding good things, not everything, but those things upon which good fortune and bad fortune rely—those things which are universally always good but not always for the same person. People pray for these things and pursue them; it is not right, however, that they pray for things which are universally good and good for them, but that they choose things that are just good for them.

The unjust man does not always choose the larger portion;for he will choose the smaller portion of bad things. But even here he is more selfish of the good because he appears to take on less evil, which is a type of good, and for that reason he seems greedy. He should be called unfair. This also embraces the common sense.”

εἰλήφθω δὴ ὁ ἄδικος ποσαχῶς λέγεται. δοκεῖ δὴ ὅ τε παράνομος ἄδικος εἶναι καὶ ὁ πλεονέκτης καὶ ἄνισος, ὥστε δῆλον ὅτι καὶ [ὁ] δίκαιος ἔσται ὅ τε νόμιμος καὶ ὁ ἴσος. τὸ μὲν δίκαιον ἄρα τὸ νόμιμον καὶ τὸ ἴσον, τὸ  δ’ ἄδικον τὸ παράνομον καὶ τὸ ἄνισον. ἐπεὶ δὲ πλεονέκτης ὁ ἄδικος, περὶ τἀγαθὰ ἔσται, οὐ πάντα, ἀλλὰ περὶ ὅσα εὐτυχία καὶ ἀτυχία, ἃ ἐστὶ μὲν ἁπλῶς ἀεὶ ἀγαθά, τινὶ δ’ οὐκ ἀεί. οἱ δ’ ἄνθρωποι ταῦτα εὔχονται καὶ διώκουσιν· δεῖ δ’ οὔ, ἀλλ’ εὔχεσθαι μὲν τὰ ἁπλῶς ἀγαθὰ καὶ αὑτοῖς ἀγαθὰ εἶναι, αἱρεῖσθαι δὲ τὰ αὑτοῖς ἀγαθά. ὁ δ’ ἄδικος οὐκ ἀεὶ τὸ πλέον αἱρεῖται, ἀλλὰ καὶ τὸ ἔλαττον ἐπὶ τῶν ἁπλῶς κακῶν· ἀλλ’ ὅτι δοκεῖ καὶ τὸ μεῖον κακὸν ἀγαθόν πως εἶναι, τοῦ δ’ ἀγαθοῦ ἐστὶν ἡ πλεονεξία, διὰ τοῦτο δοκεῖ πλεονέκτης εἶναι. ἔστι δ’ ἄνισος· τοῦτο γὰρ περιέχει καὶ κοινόν.

 

Image result for Stylized picture greek trump

 

%d bloggers like this: