Tawdry Tuesday: That Artemon and his Earrings

Why is this fragment tawdry? Oh, some choice words, casual misogyny, and the typical invective fare.

Anacreon, Fragment 388

“Before, he used to wander around with a broken cap,
A thread-bare hood, holding dice in his ears
And a bare bit of leather
Around his ribs,

It was the unwashed wrapping of a terrible shield,
That wretch Artemôn who, because he hung out with
Bread-sellers and voluntary whores and devised a
Devious life for himself

Often found his neck on the stock or his body on the wheel,
And often found his back marked by a whip, and his
Hair and beard plucked clean.

But now he climbs on a chariot wearing gold earrings
This child of Kukê, as he carries an ivory parasol
Just like women do.

πρὶν μὲν ἔχων βερβέριον, καλύμματ’ ἐσφηκωμένα,
καὶ ξυλίνους ἀστραγάλους ἐν ὠσὶ καὶ ψιλὸν περὶ
πλευρῆισι <> βοός,

νήπλυτον εἴλυμα κακῆς ἀσπίδος, ἀρτοπώλισιν
κἀθελοπόρνοισιν ὁμιλέων ὁ πονηρὸς ᾿Αρτέμων,
κίβδηλον εὑρίσκων βίον,

πολλὰ μὲν ἐν δουρὶ τιθεὶς αὐχένα, πολλὰ δ’ ἐν τροχῶι,
πολλὰ δὲ νῶτον σκυτίνηι μάστιγι θωμιχθείς, κόμην
πώγωνά τ’ ἐκτετιλμένος·

νῦν δ’ ἐπιβαίνει σατινέων χρύσεα φορέων καθέρματα
†παῖς Κύκης† καὶ σκιαδίσκην ἐλεφαντίνην φορεῖ
γυναιξὶν αὔτως <>.

Image result for ancient greek man on chariot
Arrival of Guests at the Wedding of Peleus and Thetis

Profiteers Tearing Apart the Republic

Ps. Sallust Against Cicero

“Where should I protest, whom should I implore, Senators, because the republic is being torn apart for any kind of audacious profiteer? Should I complain to the Roman people? They are so corrupted by bribes that they offer themselves and their fortunes for sale.

Should I appeal to you, Senators? You whose authority is a joke to any kind of criminal miscreant in this place where Marcus Tullius defends the laws, the courts and the state and acts like he is in charge here as if he were the only man left from a family of the most famous man, Scipio Africanus, and not some orphan found on the street, summoned her, and only just recently rooted in this city?”

Ubi querar, quos implorem, patres conscripti, diripi rem publicam atque audacissimo cuique esse praedae? apud populum Romanum? qui ita largitionibus corruptus est, ut se ipse ac fortunas suas venales habeat. an apud vos, patres conscripti? quorum auctoritas turpissimo cuique et sceleratissimo ludibrio est; ubi M. Tullius leges, iudicia, rem publicam defendit atque in hoc ordine ita moderatur quasi unus reliquus e familia viri clarissimi, Scipionis Africani, ac non reperticius, accitus, ac paulo ante insitus huic urbi civis.

Morgan Library, MS M.81, Folio 79r

Professors of Learned Praise

Ammianus Marcellinus, Constantius et Julianus 17.11

“Once these facts were known in the court of Constantius—for it was required that Caesar should report about all of his deeds to Augustus like any inferior—everyone who previously had power in the palace and were already professors of learned praise, they were converting Julian’s correctly considered and successfully accomplished deeds into mockery, wisecracking without end like this: “This girl-goat, not a man, is getting hateful because of his victories”; they picked on Julian because he was hairy, calling him a “talking mole”, or “a purple-robed ape”, or “a Greek professor” and other similar insults.

Because they were echoing in the ears of an emperor who longed to hear these kinds of things, they were also trying to hide his virtues with shameful speeches, calling him lazy and fearful and one who dressed up his failures with polished words. This was not happening then for the first time.”

Haec cum in comitatu Constantii subinde noscerentur—erat enim necesse, tamquam apparitorem, Caesarem super omnibus gestis ad Augusti referre scientiam—omnes qui plus poterant in palatio, adulandi professores iam docti, recte consulta prospereque completa vertebant in deridiculum, talia sine modo strepentes insulse: “In odium venit cum victoriis suis capella, non homo,” ut hirsutum Iulianum carpentes, appellantesque “loquacem talpam” et “purpuratam simiam” et “litterionem Graecum,” et his congruentia plurima. Atque ut tintinnabulaprincipi resonantes, audire haec taliaque gestienti, virtutes eius obruere verbis impudentibus conabantur ut segnem incessentes et timidum et umbratilem, gestaque secus verbis comptioribus exornantem; quod non tunc primitus accidit.

Museum Meermanno, MMW, 10 D 7, Folio 34v

Throwing Some Homeric Shade: Sparta is Teucer to an Athenian Ajax

Aelius Aristides, Panathenaic Oration, 282-285

“But [the Spartans] dealt with those who entrusted their safety to them so that they defended themselves best of all people against those charges which at certain times were brought against our city. The explanation for this is not their savagery nor any of those common things which one might easily say to fault them, but the basic failure of their nature to measure up to ours. While the Athenians, furthermore, were in control for more than 70 years, the Spartans could not even hold their empire for three Olympiads. And this would not have even been a true statement if they had not taken over while the first Olympiad period ongoing!

This is why I get annoyed at those who want to compare the two cities. I might in fact seem strange to some of you in criticizing them and then proceeding to do the same thing myself all while saying these things for the very same reasons that I claim they shouldn’t be said. But this illustrates clearly that whatever favor they believe they bestow on the city is not at all remarkable and that these sorts of arguments are not be made freely. So, if someone thinks that I should not have said these things, this is why I said them. In addition, these statements were made without personal attack and because of a pressing need—for there was no other way to show what I wanted to and I was compelled to say what I said for the very reasons I tried not to.

For the Spartans seem to me to have suffered in comparison to this city what Teucer did from Ajax at Homer’s hands. For Teucer retreats to Ajax when he risks his life in front of the rest and at the same time is famous and then sullied by this. In the same way, the Spartans, who stood in front and endangered themselves for the Greeks in a time of need, are still children when compared to our city.”

οἱ δ’ οὕτω τοὺς παραδόντας αὑτοὺς διέθηκαν ὥστε κάλλιστ’ ἀνθρώπων ἀπελογήσαντο ὑπὲρ τῶν κατὰ καιρούς τινας αἰτιῶν γενομένων παρ’ ἐνίων τῇ πόλει. αἴτιον δ’ οὐκ ὠμότης οὐδ’ ἅ τις ἂν φαίη τῶν ῥᾳδίως εἰωθότων ἐπιτιμᾶν, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐξικνεῖσθαι τὰς φύσεις ἄχρι τοῦ ἴσου. καὶ μὴν οἱ μὲν πλέον ἢ ἑβδομήκοντα ἔτη κατέσχον, οἱ δ’ οὐδ’ εἰς τρεῖς Ὀλυμπιάδας διεφύλαξαν τὴν ἀρχήν. οὔκουν ὡς ἀληθῶς ἄλλως γε ἂν εἴη, εἰ μὴ τὸ πρῶτον Ὀλυμπίων προσαγόντων παρέλαβον.

ταῦτ’ ἐστὶν ἁγὼ τοῖς παρεξετάζειν βουλομένοις ἄχθομαι. ἴσως μὲν οὖν κἀγώ τισι ποιεῖν ἄτοπον δοκῶ, μεμφόμενος μὲν, αὐτὸς δ’ εἰς τοὺς ὁμοίους λόγους προεληλυθώς, καὶ δι’ αὐτά γε ταῦτ’ εἰρηκὼς αὐτοὺς δι’ ἅ φημι δεῖν μὴ λέγειν. οὐ μὴν ἀλλ’ ἐξ αὐτῶν τούτων καὶ μάλιστ’ ἄν τις κατίδοι ὡς οὔτε ἡ χάρις θαυμαστή, ἣν οἴονται τῇ πόλει κατατίθεσθαι, οὔτ’ ἐξεπίτηδες τά γε τοιαῦτα ἀγωνιστέον. ὥστ’ εἴ τις ἀξιοῖ καὶ ἡμῖν ἄρρητα ταῦτ’ εἶναι, σχεδὸν τούτου χάριν εἴρηται. χωρὶς δὲ τούτων ἄνευ βλασφημίας οἱ λόγοι γεγόνασι καὶ τῆς παραπεσούσης χρείας ἕνεκα. οὐ γὰρ ἦν ἄλλως ὃ προειλόμην ἀποδεῖξαι, ὥστ’ ἐξ ὧν ἔφευγον, ἐκ τούτων προήχθην εἰπεῖν.

δοκοῦσι γάρ μοι Λακεδαιμόνιοι τὸ τοῦ παρ’ Ὁμήρῳ Τεύκρου πρὸς τὸν Αἴαντα πεπονθέναι πρὸς τὴν πόλιν. καὶ γὰρ ἐκεῖνος τῶν ἄλλων προκινδυνεύων ὡς τὸν Αἴαντα ἀναχωρεῖ καὶ δι’ ἐκείνου φαίνεται, ὡς δ’ αὕτως καὶ κρύπτεται, καὶ Λακεδαιμόνιοι οἱ τῶν Ἑλλήνων προέχοντες καὶ προκινδυνεύοντες ἐν ταῖς χρείαις παῖδες τῇ πόλει παραβαλεῖν εἰσίν.

Image result for teucer and ajax
Statue of Teucer by Sir William Hamo Thornycroft

A Fine Poem on Friendship

Martial 12.40

“You lie, I trust you. You recite terrible poems, I praise them.
You sing, I sing. You drink, Pontilianus and I drink too.
You fart, I ignore it. You want to play a board game, I am defeated.
You do one thing without me, I’ll be quiet too.
You do no duty for me at all: You say, “when you’re dead”
I will take good care of you. I don’t want anything, but you can die.”

Mentiris: credo. recitas mala carmina: laudo.
cantas: canto. bibis, Pontiliane: bibo.
pedis: dissimulo. gemma vis ludere: vincor.
res una est sine me quam facis: et taceo.
nil tamen omnino praestas mihi. ‘mortuus’ inquis
‘accipiam bene te.’ nil volo: sed morere.

Image result for medieval manuscript friendship
Royal 19 C II f. 59v

A Poem Your [Heart?] Desires

Martial, Epigrams 12.61

“Ligurra, you fear that I might compose
Verses against you, a brief, intense poem—
Oh how you long to seem worthy of this fear.
But you fear in vain, in vain you long.
The Libyan lions growl at bulls;
They do not pester butterflies.

I will advise you—if you are in pain to be read,
Find a drunk alley poet who writes
with broken coal or dusty chalk
the poems people read while shitting.
This face of yours can’t be known by my touch.”

Versus et breve vividumque carmen
in te ne faciam times, Ligurra,
et dignus cupis hoc metu videri.
sed frustra metuis cupisque frustra.
in tauros Libyci fremunt leones,
non sunt papilionibus molesti.
quaeras censeo, si legi laboras,
nigri fornicis ebrium poetam,
qui carbone rudi putrique creta
scribit carmina quae legunt cacantes.
frons haec stigmate non meo notanda est

Image result for medieval manuscript defecation
Gorleston Psalter, f 61r

Tawdry Tuesday: An Intertextual Homecoming (NSFW)

Martial 12.59

“Rome gives you as many kisses
when you have returned after fifteen years
As Lesbia never gave to Catullus.

The whole block is on you.
A scruffy farmer rubs you up with a goat kiss;
The weaver’s on this side, the fuller on that;
On this side the cobbler with his just-kissed leather,
The master of the dangerous face,
The limp-legged and glossy-eyed,
The cocksucker and recent pussylicker.
It wasn’t worth much for you to come home.”

Tantum dat tibi Roma basiorum
post annos modo quindecim reverso
quantum Lesbia non dedit Catullo.
te vicinia tota, te pilosus
hircoso premit osculo colonus;
hinc instat tibi textor, inde fullo,
hinc sutor modo pelle basiata,
hinc menti dominus periculosi,
†hinc† dexiocholus, inde lippus
fellatorque recensque cunnilingus.
iam tanti tibi non fuit redire.

The First few lines above seem to recall Catullus 7

Catullus Carmen 7

You ask me, how many kisses of yours,
Lesbia, are enough for me and more.
As great the number as Libyan sands
Lie among Cyrene, the Silphian producing lands
Between the oracle of stormy Jove
And ancient Battus’ sacred grave.
Or as many stars when the night is still
gaze upon humanity’s secret loves.
That is how many kisses are enough to kiss
And more for you and your insane Catullus.
Which the curious could not count.
Nor use their wicked talk to curse.”

Quaeris, quot mihi basiationes
tuae, Lesbia, sint satis superque.
quam magnus numerus Libyssae harenae
lasarpiciferis iacet Cyrenis
oraclum Iovis inter aestuosi
et Batti veteris sacrum sepulcrum;
aut quam sidera multa, cum tacet nox,
furtivos hominum vident amores:
tam te basia multa basiare
vesano satis et super Catullo est,
quae nec pernumerare curiosi
possint nec mala fascinare lingua.

Related image
Thomas Couture – Romans during the Decadence