A Model Opening for a Toast at Any Occasion

From Athenaeus’ Deipnosophists (5.211 e-f)

“Posidonios of Apamea records the story of [Athenion] which I am going to lay out even though it is rather long, so that we may examine carefully all men who claim to be philosophers, and not merely trust in their shabby robes and unkempt beards. For, as Agathon says (fr. 12):

If I tell the truth, I won’t make you happy.
But if I am to make you happy, I will say nothing true.

Since the truth, they say, is dear to us, I will tell the whole story about this man.”

περὶ οὗ καθ’ ἕκαστα ἱστορεῖ Ποσειδώνιος ὁ ᾿Απαμεύς, ἅπερ εἰ καὶ μακρότερά ἐστιν ἐκθήσομαι, ἵν’ ἐπιμελῶς πάντας ἐξετάζωμεν τοὺς φάσκοντας εἶναι φιλοσόφους καὶ μὴ τοῖς τριβωνίοις καὶ τοῖς ἀκάρτοις πώγωσι πιστεύωμεν. κατὰ γὰρ τὸν ᾿Αγάθωνα
(fr. 12 N)
εἰς μὲν φράσω τἀληθές, οὐχί σ’ εὐφρανῶ·
εἰ δ’ εὐφρανῶ τί σ’, οὐχὶ τἀληθὲς φράσω.
ἀλλὰ φίλη <γάρ>, φασίν, ἡ ἀλήθεια, ἐκθήσομαι τὰ περὶ τὸν ἄνδρα ὡς ἐγένετο (FHG III 266).

 

Image result for Posidonius of Apamea

F*** Off Friday: Hipponax’s Curse for a Former Friend

Hipponax fr. 115 (P. Argent. 3 fr. 1.16, ed. Reitzenstein)

“Once he is struck by the wave,
And [comes] naked to a kind reception at Salmydessos
Where the top-knotted Thracians
Grab him—where he will suffer many evils
Eating the bread of slavery
He will shiver struck by the cold. When he emerges from the foam
May he puke up much seaweed
And let his teeth chatter, as he lies on his face
Like a dog in his weakness
At the farthest end of the sea…
I want him to see all of these things
Because he wronged me and broke his oath,
Even though he was once my friend before.”

κύμ[ατι] πλα[ζόμ]ενος̣·
κἀν Σαλμυδ[ησσ]ῶ̣ι̣ γυμνὸν εὐφρονε̣.[
Θρήϊκες ἀκρό[κ]ομοι
λάβοιεν—ἔνθα πόλλ’ ἀναπλήσαι κακὰ
δούλιον ἄρτον ἔδων—
ῥίγει πεπηγότ’ αὐτόν· ἐκ δὲ τοῦ χνόου
φυκία πόλλ’ ἐπέ̣χοι,
κροτέοι δ’ ὀδόντας, ὡς [κ]ύ̣ων ἐπὶ στόμα
κείμενος ἀκρασίηι
ἄκρον παρὰ ῥηγμῖνα κυμα….δ̣ο̣υ̣·
ταῦτ’ ἐθέλοιμ’ ἂ̣ν ἰδεῖ̣ν,
ὅς μ’ ἠδίκησε, λ̣[ὰ]ξ δ’ ἐπ’ ὁρκίοις ἔβη,
τὸ πρὶν ἑταῖρος [ἐ]ών.

I have placed in bold just a few of the fragments that remind me of Odyssean language. Although the phrase δούλιον ἄρτον does not appear in Homer, it does recall for me the phrase “day of slavery” (δούλιον ἦμαρ).

Image result for ancient greek curse

A curse tablet featuring Hekate from the Museo Archeologico Civico di Bologna

 

Tawdry Tuesday (NSFW): Hipponax Teaches Us Some new Words

Hipponax, fr. 12 [Tzetz. ad Posthom. 687, “θήπεον”]

“The mother-fucker Boupalos
Was taunting the children of the Eruthraians with these words
While he was about to pull back his accursed foreskin.”

τούτοισι θηπέων τοὺς Ἐρυθραίων παῖδας
ὁ μητροκοίτης Βούπαλος σὺν Ἀρήτῃ
†καὶ ὑφέλξων τὸν δυσώνυμον ἄρτον.†

Most people who know ancient Greek will probably associate ἄρτον with its more typical definition (“bread”) than with foreskin. I think that the explanation for this homonym may have to do with the latter definition developing from τὸ αἴρειν:

Etym. Sym.

ἄρτος: παρὰ τὸ αἴρειν, ὅ ἐστι καθ’ ἑκάστην προσφέρειν

But this etymology is certainly problematic. “Bread” in Greek has an unclear history (Beekes):

bread

More family-safe fun from Hipponax

Fragments. 135, 135a, 135b

“Cock-shaker”

“Exhibitionist”

“Opening of filth”

ἀνασεισίφαλλος

     ἀνασυρτόλις

     βορβορόπη

 

Hipponax fr. 144

“Sister of bullshit”

βολβίτου κασιγνήτην.

Image result for Ancient Greek Phallus vase

Terracotta Vase, Metropolitan Museum of Art (c. 5th Century BCE; 1999.78)

A Pirate Orator! A Late-Arriving Orphan! Slandering Cicero…

I had coffee with a wonderful Cicero scholar today. I went home to find something cool by Cicero to post but then I read this:

Pseudo-Sallust, Against Cicero

“I would have a hard time enduring your attacks with a level mind, Marcus Tullius, if I believed that this petulance of yours came from good judgment rather than a sick mind. But, since I discover in you neither balance nor modesty, I will answer you just so you may lose the pleasure you get from slandering someone when you are slandered yourself.

Where shall I complain, whom shall I address, Senators, to tell that the Republic is being divided up as booty for any kind of daring pirate? Can I call to the Roman people, the people who are so corrupted by expenditures that they offer themselves and their fortunes for sale? Can I call to you, Senators, whose authority is a joke to any of the foulest and most criminal—especially when Marcus Tullius defends the laws, the courts, and the Republic and lords over this order as if he were the last scion of a famous family of Scipio Africanus and not some orphan citizen, just recently rooted in this city?

Come on, Marcus—aren’t your words and deeds perfectly clear? Haven’t you lived in such a way from boyhood that you believed that there was nothing sinful which anyone could do to your body? Or, I guess you did not develop this excessive elegance of yours with Marcus Piso by offering up your shame? It is thus hardly a wonder that you sell it so criminally since you won it so disgustingly.”

[The text goes on to insult Cicero’s wife, daughter, his relationship with Crassus and more…Many apologies to anyone who cares for Cicero, I have a weakness for excessive Latin invective…and Cicero did too…]

Graviter et iniquo animo maledicta tua paterer,M. Tulli, si te scirem iudicio magis quam morbo animi petulantia ista uti. Sed cum in te neque modum neque modestiam ullam animadverto, respondebo tibi ut si quam male dicendo voluptatem cepisti, eam male audiendo amittas.

Ubi querar, quos implorem, patres conscripti, diripi rem publicam atque audacissimo cuique esse praedae? apud populum Romanum? qui ita largitionibus corruptus est, ut se ipse ac fortunas suas venales habeat. an apud vos, patres conscripti? quorum auctoritas turpissimo cuique et sceleratissimo ludibrio est; ubi M. Tullius leges, iudicia, rem publicam defendit atque in hoc ordine ita moderatur quasi unus reliquus e familia viri clarissimi, Scipionis Africani, ac non reperticius, accitus, ac paulo ante insitus huic urbi civis.

An vero, M. Tulli, facta tua ac dicta obscura sunt? an non ita a pueritia vixisti ut nihil flagitiosum corpori tuo putares quod alicui collibuisset? aut scilicet istam immoderatam eloquentiam apud M. Pisonem non pudicitiae iactura perdidicisti! itaque minime mirandum est quod eam flagitiose venditas quam turpissime parasti.

 

Image result for Cicero

Philosophers Hating Philosophers: Epicurus’ Insults

Diogenes Laertius, 10.8

“[Epicurus] used to call Nausiphanes a jellyfish who was illiterate, a cheat and a whore. He used to refer to Plato’s followers as the Dionysus-flatters; he called Aristotle a waste who, after he spent his interitance, fought as a mercenary and sold drugs. He maligned Protagoras as a bellboy, and called Protagoras Democritus’ secretary and a teacher from the sticks. He called Heraclitus mudman, Democritus Lerocritus [nonsense lord]. Antidorus he called Sannidôros [servile-gifter]. He named the Cynics “Greece’s enemies”; he called the dialecticians Destructionists and, according to him, Pyrrho was unlearned and unteachable.”

πλεύμονά τε αὐτὸν ἐκάλει καὶ ἀγράμματον καὶ ἀπατεῶνα καὶ πόρνην: τούς τε περὶ Πλάτωνα Διονυσοκόλακας καὶ αὐτὸν Πλάτωνα χρυσοῦν, καὶ Ἀριστοτέλη ἄσωτον, <ὃν> καταφαγόντα τὴν πατρῴαν οὐσίαν στρατεύεσθαι καὶ φαρμακοπωλεῖν: φορμοφόρον τε Πρωταγόραν καὶ γραφέα Δημοκρίτου καὶ ἐν κώμαις γράμματα διδάσκειν: Ἡράκλειτόν τε κυκητὴν καὶ Δημόκριτον Ληρόκριτον καὶ Ἀντίδωρον Σαννίδωρον: τούς τε Κυνικοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδος: καὶ τοὺς διαλεκτικοὺς πολυφθόρους, Πύρρωνα δ᾽ ἀμαθῆ καὶ ἀπαίδευτον.

Image result for Epicurus

I Love It When They Hate Me

Martial, 6.60

“My Rome praises, loves, and sings my little books—
Every pocket, every hand holds me.
Look: someone turns red, yellow, is dumbstruck, looks again, and hates!
This is what I long for: now my songs have pleased even me.”

Laudat, amat, cantat nostros mea Roma libellos,
meque sinus omnes, me manus omnis habet.
Ecce rubet quidam, pallet, stupet, oscitat, odit.
Hoc uolo: nunc nobis carmina nostra placent.

Image result for Ancient Roman Hate

Hipponax fr. 182: Nice Words about Marriage?

 

“The strongest marriage for a wise man
Is to take a woman of noble character—
This dowry alone safeguards a home.
[But whoever takes a fancy woman home…]
<sees his house fall into ruin>
The wise man has a partner instead of a mistress
A woman with a good mind, reliable for a lifetime.”

γάμος κράτιστός ἐστιν ἀνδρὶ σώφρονι
τρόπον γυναικὸς χρηστὸν ἕδνον λαμβάνειν·
αὕτη γὰρ ἡ προὶξ οἰκίαν σώιζει μόνη.
ὅστις δὲ †τρυφῶς τὴν γυναῖκ’ ἄγει λαβών

<                                 >

συνεργὸν οὗτος ἀντὶ δεσποίνης ἔχει
εὔνουν, βεβαίαν εἰς ἅπαντα τὸν βίον.

This fragment has missing lines and a textual problem in line four. But it is clear that it is similar in sentiment to ideas expressed about marriage in Hesiod and other archaic poets (see below for two characteristic passages from Hesiod). I made up an English line to fill out the general idea of the missing Greek. There’s nothing pretty about it!

%d bloggers like this: