Two Fragments from Plutarch Pertaining to Political Rhetoric

Plutarch, Fr. 186 (Isidorus of Pelusium, Letters, ii. 42)

“According to Plutarch, real Atticism is a clear and straight-forward style—for, he says, their politicians spoke in this way. Gorgias of Leonini first inserted that disease into public speeches, by polishing them with elevated language and poetic devices and muddying up their clarity. This very sickness—Plutarch says—afflicted even the wondrous Plato.”

Πλουτάρχῳ δὲ δοκεῖ τὸ σαφὲς καὶ λιτὸν γνήσιον εἶναι Ἀττικισμόν· οὕτω γάρ, φησίν, ἐλάλησαν οἱ ῥήτορες. Γοργίας δ᾿ ὁ Λεοντῖνος πρῶτος τὴν νόσον ταύτην εἰς τοὺς πολιτικοὺς λόγους εἰσήγαγε τὸ ὑψηλὸν καὶ τροπικὸν ἀσπασάμενος καὶ τῇ σαφηνείᾳ λυμηνάμενος. ἥψατό τε, φησίν, ἡ νόσος αὕτη καὶ τοῦ θαυμαστοῦ Πλάτωνος.

Fr. 197 (Prolegomenon in Hermogenis περὶ στάσεων Appendices)

Ἐκ τῶν Πλουτάρχου εἰς τὸν Πλάτωνος Γοργίαν·

From Plutarch’s Commentary on Plato’s Gorgias

The field of rhetoric according to Gorgias: Rhetoric is the art which has power over speeches—it is an instrument of public persuasion in political speeches about any idea which is targeted, it is about belief and not about teaching. [Gorgias] says that its particular concern [should be] just and unjust matters, noble and ignoble, beautiful and shameful affairs.”

Ὅρος ῥητορικῆς κατὰ Γοργιάν· ῥητορική ἐστι τέχνη περὶ λόγους τὸ κῦρος ἔχουσα, πειθοῦς δημιουργὸς ἐν πολιτικοῖς λόγοις περὶ παντὸς τοῦ προτεθέντος πιστευτικῆς καὶ οὐ διδασκαλικῆς· εἶναι δὲ αὐτῆς τὴν πραγματείαν ἰδίαν μάλιστα περὶ δίκαια καὶ ἄδικα ἀγαθά τε καὶ κακὰ καλά τε καὶ αἰσχρά.

Image result for Ancient Greek Rhetoric

“Geniuses Came Only From Athens?” Velleius Paterculus on the Greatness of a Single City

“My wonder passes from clustering in certain times to cities. A solitary Attic city bloomed with more works of every kind of eloquence than the rest of Greece together, to the point that you might believe that the bodies of that race were separated into different cities, but that the geniuses were enclosed only within the walls of Athens. I find this no more surprising than the fact that no Argive, Theban or Spartan was considered worthy of note while he was alive or after he died. These cities, though preeminent for other things, were intellectually infertile, except for Pindar’s single voice which graced Thebes—for the Laconians mark Alcman as their own wrongly.”

[18] Transit admiratio ab conditione temporum et ad urbium. Una urbs Attica pluribus omnis eloquentiae quam universa Graecia operibus usque floruit adeo ut corpora gentis illius separata sint in alias civitates, ingenia vero solis Atheniensium muris clausa existimes. 2 Neque hoc ego magis miratus sim quam neminem Argivum Thebanum Lacedaemonium oratorem aut dum vixit auctoritate aut post mortem memoria dignum existimatum. 3 Quae urbes eximiae alias talium studiorum fuere steriles, nisi Thebas unum os Pindari inluminaret: nam Alcmana Lacones falso sibi vindicant.

 

Here Velleius moves from the clustering of intellects in time to their clustering in space. Although, to be fair, it seems that one would be impossible without the other…

Why Are Similar Minds Clustered in History? Envy, Emulation, Desire

Velleius Paterculus on intellectual clustering, part 2 (History of Rome, I.17)

[part 1 is here]

“Although I often seek explanations for why similar minds cluster in one period and focus on the same pursuit with similar success, I never find any I am sure are true, but only those that seem probable, especially the following. Emulation fosters genius; and then envy, then admiration which motivates imitation. By nature, whatever is sought with the utmost passion advances to the greatest degree. It is difficult to continue from there to perfection; naturally, what cannot proceed recedes.

In this way, at the beginning we are motivated to pursue those who lead before us, but when we have lost hope that we might surpass or equal them, our passion weakens with our hope. What we cannot match, we decline to follow, and we abandon a discipline, because it is thoroughly occupied, in search of a new one. When we have passed over that in which we cannot be exceptional, we look for something else in which we might compete. It follows that the greatest obstacle to achieving perfection is our frequent and fickle change in passions.”

 

Huius ergo recedentis in suum quodque saeculum ingeniorum similitudinis congregantisque se et in studium par et in emolumentum causas cum saepe requiro, numquam reperio, quas esse veras confidam, sed fortasse veri similes, inter quas has maxime. 6 Alit aemulatio ingenia, et nunc invidia, nunc admiratio imitationem accendit, naturaque quod summo studio petitum est, ascendit in summum difficilisque in perfecto mora est, naturaliterque quod procedere non potest, recedit. 8 Et ut primo ad consequendos quos priores ducimus accendimur, ita ubi aut praeteriri aut aequari eos posse desperavimus, studium cum spe senescit, et quod adsequi non potest, sequi desinit et velut occupatam relinquens materiam quaerit novam, praeteritoque eo, in quo eminere non possumus, aliquid, in quo nitamur, conquirimus, sequiturque ut frequens ac mobilis transitus maximum perfecti operis impedimentum sit.

 

Earlier, I posted Velleius Paterculus’ contemplation of the clustering of geniuses in specific fields in one era. One does not often associate unparalleled and original thought with this historian, but his consideration of this phenomenon seems pretty unique and somewhat out of place with his brief history.

We don’t really need a Gladwellian just-so explanation to go with his observation. His answer seems rather well-engaged with human psychology as it is. Although he hedges that the explanation he offers is true (quas esse veras) he wins me over in offering what he thinks is likely (sed fortasse veri similes).

Apart from the article I cited from Malcolm Gladwell,  I have the sense that I have read about this phenomenon before, I just can seem to think of the right author or terminology.  Any suggestions?

Eunapius, Lives of the Philosophers 2.2.4: Writing Biography (Poorly) is Like Being in Love

“Even though I have recorded these things faithfully, I do recognize that some things have probably escaped me. And if, although I have applied great thought and effort trying to compose a continuous and clear history of the lives of the best philosophers and rhetoricians, I did not obtain my goal, I have suffered much the same kind of thing as those who love madly and obsessively. For they, when they see the one they love and witness her overwhelming beauty in real life, they look down, too weak and dazed to gaze upon the one they desire.”

Καὶ ταῦτά γε εἰς μνήμην ἐγὼ τίθεμαι, τοῦτο συνορῶν, ὅτι τὰ μὲν ἔλαθεν ἴσως ἡμᾶς, τὰ δὲ οὐκ ἔλαθεν. ἐκείνου δὲ καίπερ πολλὴν ποιούμενος φροντίδα καὶ σπουδήν, τοῦ συνεχῆ καὶ περιγεγραμμένην εἰς ἀκρίβειαν ἱστορίαν τινὰ λαβεῖν τοῦ φιλοσόφου καὶ ῥητορικοῦ βίου τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν, εἶτα οὐ τυγχάνων τῆς ἐπιθυμίας, ταὐτόν τι τοῖς ἐρῶσιν ἐμμανῶς καὶ περιφλέκτως ἔπαθον. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι, τὴν μὲν ἐρωμένην αὐτὴν ὁρῶντες καὶ τὸ περίψυκτον ἐν τῷ φαινομένῳ κάλλος, κάτω νεύουσιν, ὃ ζητοῦσιν ἰδεῖν ἐξασθενοῦντες, καὶ περιλαμπόμενοι•

Eunapius? A 5th century (CE) intellectual who wrote about sophists, picking up from Philostratus.