Angry Poet and Killer Songs

CW: Suicide 

Greek Anthology, 7.351, Dioscorides

“By this holy tomb of the dead we daughters of Lykambes
Who received a hateful reputation, make this oath:
We didn’t shame our virginity or our parents
Nor Paros, the highest of the sacred islands.

No: Archilochus spat hateful rumor
And frightening insult against our family.
By the gods and the spirits: we never saw Archilochus
On the streets or in Hera’s great sanctuary.

If we were truly so lustful and reckless, that guy
Never would have wanted to have children with us.”

Οὐ μὰ τόδε φθιμένων σέβας ὅρκιον αἵδε Λυκάμβεω,
αἳ λάχομεν στυγερὴν κληδόνα, θυγατέρες
οὔτε τι παρθενίην ᾐσχύναμεν οὔτε τοκῆας
οὔτε Πάρον, νήσων αἰπυτάτην ἱερῶν,

ἀλλὰ καθ᾿ ἡμετέρης γενεῆς ῥιγηλὸν ὄνειδος
φήμην τε στυγερὴν ἔφλυσεν Ἀρχίλοχος.
Ἀρχίλοχον, μὰ θεοὺς καὶ δαίμονας, οὔτ᾿ ἐνἀγυιαῖς
εἴδομεν οὔθ᾿ Ἥρης ἐν μεγάλῳ τεμένει.
εἰ δ᾿ ἦμεν μάχλοι καὶ ἀτάσθαλοι οὐκ ἂν ἐκεῖνος
ἤθελεν ἐξ ἡμέων γνήσια τέκνα τεκεῖν.

Schol. C ad Ovid, Ibis 53-54

“Lycambes offered his daughter Neobule to Archilochus and promised a dowry which he refused to give later. So Archilochus composed invective in iambic meter about him and talked so savagely about him and his wife and his daughter that he compelled them to hanging. For they preferred dying over living with such foul abuses.”

Lycambes Neobulen, filiam suam, Archilocho desponsavit et dotem promisit; quam quia postea negavit, Archilochus in iambico metro invectivam in ipsum fecit et tam turpia de eo dixit quod ipsum et uxorem et filiam ad laqueos coegit: maluerunt enim mori quam sub turpibus obprobriis vivere.

Eustathius, Commentary in Hom. Od. 11.277 (1684.45)

“You should know that many have hanged themselves over grief. This is why the ancient account has the daughters of Lykambes doing so thanks to Archilochus’ poems because they could not endure the rumors from his insults. The man was skilled at offending. For this reason we have the proverb “you’ve tread on Archilochus” which is for people who are good at insults, as if someone claims you stepped on snake or a sharp thorn.”

ἰστέον δὲ ὅτι πολλῶν προσώπων ἁψαμένων βρόχους ἐπὶ λύπαις ἔπαθον οὕτω κατὰ τὴν παλαιὰν ἱστορίαν καὶ αἱ Λυκαμβίδαι ἐπὶ τοῖς Ἀρχιλόχου ποιήμασι, μὴ φέρουσαι τὴν ἐπιφορὰν τῶν ἐκείνου σκωμμάτων· ἦν γὰρ ὁ ἀνὴρ δεινὸς ὑβρίζειν· ὅθεν καὶ παροιμία ἐπὶ τῶν οὕτω σκώπτειν εὐφυῶν τό, Ἀρχίλοχον πεπάτηκας, ὡς εἴ τις εἴπῃ, σκορπίον ἢ ὄφιν ἢ κακὴν ἄκανθαν.

Cave of Archilochos on the Paros island, near Sacred cape in front of the entrance to the harbor of Parikia.

Water and Dirt: A Curse

Homer, Iliad 7.97-100 [Menelaos speaking to the Achaeans]

“This is going to be a truly awful disgrace
unless some Greek goes against Hektor now.
But I wish you would all turn into water and dirt
Each of you sitting there, similarly feckless, fameless.”

ἦ μὲν δὴ λώβη τάδε γ’ ἔσσεται αἰνόθεν αἰνῶς
εἰ μή τις Δαναῶν νῦν ῞Εκτορος ἀντίος εἶσιν.
ἀλλ’ ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισθε
ἥμενοι αὖθι ἕκαστοι ἀκήριοι ἀκλεὲς αὔτως·

Schol. bT+T ad Il.7.99

“I hope you become water and dirt”. Water and earth are elements that don’t move by their nature, but other things move through them. So, he is rebuking them in this way for their paralysis.

Or, this means that they are made of these substances and he is praying they will dissolve back into them. So Xenophanes says: “we are all made of dirt and water / and everything from earth returns to earth again.”

Or, he says this because water destroys souls.”

ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισθε: τῶν στοιχείων ὕδωρ καὶ γῆ κατὰ φύσιν ἀκίνητα, τὰ δὲ ἄλλα κινητὰ δι’ ἑαυτῶν. ταῦτα οὖν φησι τὴν ἀκινησίαν ὀνειδίζων·

ἢ ἐξ ὧν συνεστήκασιν, εἰς ταῦτα αὐτοὺς ἀναλυθῆναι εὔχεται καὶ Ξενοφάνης πάντες γὰρ γαίης τε καὶ ὕδατος ἐκγενόμε<σ>θα· / ἐκ γῆς γὰρ †πάντα καὶ εἰς γῆν πάντα τελευτᾷ.”

ἢ ὅτι τὸ ὕδωρ τὰς ψυχὰς διαφθείρει.

A photograph of a tan colored mountain in the background with a blue lake in the foreground
Placid water on Lake Powell

An Essay About How Your Words Don’t Hurt Me

Seneca, De Brevitate Vitae 26.4-6

“Some Socrates—or any other person who has similar authority or talent for these human matters—says “I am persuaded by nothing less than your opinion that I should change my life. Pour the typical abuse on me from every angle. I won’t even notice that you’re attacking me because you’re wailing just like poor little babies.”

This is what someone says who has come to wisdom, whose soul has escaped vices and calls on him to correct others not out of hatred but in order to treat them. Someone like this might say to others, “Your opinion about me affects me on your account, not mine because despising and attacking virtue is foreswearing any hope of the good. You don’t hurt me just as mortals don’t harm the gods when they destroy the altars.

Yet an evil proposition and an evil plan is obvious even when it lacks the power to harm someone. I tolerate your prattle even as Jupiter the Highest and Greatest tolerates the absurd claims of poets: one gives him wings, one gives him horns, another even depicts him as a supreme adulterer, up all night, while others show him to be mean to the other gods, unjust to men, a rapist of freeborn boys or his own relatives, and a parricide and usurper of his father’s throne.

The poets have accomplished nothing more than relieving people of their shame at doing wrong if they have truly believed the gods are like this. So, even though your words don’t harm me, I’m still warning you for your own benefit.”

“Nihil magis,” inquit ille Socrates, aut aliquis alius, ius cui idem adversus humana atque eadem potestas est, “persuasi mihi, quam ne ad opiniones vestras actum vitae meae flecterem. Solita conferte undique verba; non conviciari vos putabo sed vagire velut infantes miserrimos.” Haec dicet ille, cui sapientia contigit, quem animus vitiorum immunis increpare alios, non quia odit, sed in remedium iubet. Adiciet his illa: “Existimatio me vestra non meo nomine sed vestro movet, quia clamitantis odisse et lacessere virtutem bonae spei eiuratio est. Nullam mihi iniuriam facitis, sed ne dis quidem hi qui aras evertunt.

Office Space Michael Bolton GIF - Office Space Michael Bolton Why Should I Change GIFs

Sed malum propositum apparet malumque consilium etiam ibi, ubi nocere non potuit. Sic vestras halucinationes fero quemadmodum Iuppiter optimus maximus ineptias poetarum, quorum alius illi alas imposuit, alius cornua, alius adulterum illum induxit et abnoctantem, alius saevum in deos, alius iniquum in homines, alius raptorem ingenuorum et cognatorum quidem, alius. parricidam et regni alieni paternique expugnatorem. Quibus nihil aliud actum est, quam ut pudor hominibus peccandi demeretur,  si tales deos credidissent. Sed quamquam ista me nihil laedant, vestra tamen vos moneo causa.

Does the examined life need a socrates bib?

Wannabe Politicians and Lords of Lies

Euripides, Hecuba 251-257

“Don’t you engage in true evil in these plans
When you even admit that I treated you well
But instead of helping me you do as much harm as possible?

You are a thankless brood, you mob of wannabe
Politicians. I wish I didn’t know you
When you don’t care about harming your friends
As long as you say something the masses will like.”

οὔκουν κακύνῃ τοῖσδε τοῖς βουλεύμασιν,
ὃς ἐξ ἐμοῦ μὲν ἔπαθες οἷα φῂς παθεῖν,
δρᾷς δ᾿ οὐδὲν ἡμᾶς εὖ, κακῶς δ᾿ ὅσον δύνᾳ;
ἀχάριστον ὑμῶν σπέρμ᾿, ὅσοι δημηγόρους
ζηλοῦτε τιμάς· μηδὲ γιγνώσκοισθέ μοι,
οἳ τοὺς φίλους βλάπτοντες οὐ φροντίζετε,
ἢν τοῖσι πολλοῖς πρὸς χάριν λέγητέ τι.

Euripides, Andromache 445-450

“Inhabitants of Sparta, most hateful of mortals
To all people, masters of tricks,
Lords of lies, devious plotters of evils,
You never have a healthy thought but everything
Is twisted—oh, it is wrong that you’re lucky in Greece.
What don’t you do? Don’t you have the most murders?”

πᾶσιν ἀνθρώποισιν ἔχθιστοι βροτῶν
Σπάρτης ἔνοικοι, δόλια βουλευτήρια,
ψευδῶν ἄνακτες, μηχανορράφοι κακῶν,
ἑλικτὰ κοὐδὲν ὑγιὲς ἀλλὰ πᾶν πέριξ
φρονοῦντες, ἀδίκως εὐτυχεῖτ᾿ ἀν᾿ Ἑλλάδα.
τί δ᾿ οὐκ ἐν ὑμῖν ἐστιν; οὐ πλεῖστοι φόνοι;

Hecuba kills Polymestor by Giuseppe maria Crespi

Angry Poet and Killer Songs

CW: Suicide 

Greek Anthology, 7.351, Dioscorides

“By this holy tomb of the dead we daughters of Lykambes
Who received a hateful reputation, make this oath:
We didn’t shame our virginity or our parents
Nor Paros, the highest of the sacred islands.

No: Archilochus spat hateful rumor
And frightening insult against our family.
By the gods and the spirits: we never saw Archilochus
On the streets or in Hera’s great sanctuary.

If we were truly so lustful and reckless, that guy
Never would have wanted to have children with us.”

Οὐ μὰ τόδε φθιμένων σέβας ὅρκιον αἵδε Λυκάμβεω,
αἳ λάχομεν στυγερὴν κληδόνα, θυγατέρες
οὔτε τι παρθενίην ᾐσχύναμεν οὔτε τοκῆας
οὔτε Πάρον, νήσων αἰπυτάτην ἱερῶν,

ἀλλὰ καθ᾿ ἡμετέρης γενεῆς ῥιγηλὸν ὄνειδος
φήμην τε στυγερὴν ἔφλυσεν Ἀρχίλοχος.
Ἀρχίλοχον, μὰ θεοὺς καὶ δαίμονας, οὔτ᾿ ἐνἀγυιαῖς
εἴδομεν οὔθ᾿ Ἥρης ἐν μεγάλῳ τεμένει.
εἰ δ᾿ ἦμεν μάχλοι καὶ ἀτάσθαλοι οὐκ ἂν ἐκεῖνος
ἤθελεν ἐξ ἡμέων γνήσια τέκνα τεκεῖν.

Schol. C ad Ovid, Ibis 53-54

“Lycambes offered his daughter Neobule to Archilochus and promised a dowry which he refused to give later. So Archilochus composed invective in iambic meter about him and talked so savagely about him and his wife and his daughter that he compelled them to hanging. For they preferred dying over living with such foul abuses.”

Lycambes Neobulen, filiam suam, Archilocho desponsavit et dotem promisit; quam quia postea negavit, Archilochus in iambico metro invectivam in ipsum fecit et tam turpia de eo dixit quod ipsum et uxorem et filiam ad laqueos coegit: maluerunt enim mori quam sub turpibus obprobriis vivere.

Eustathius, Commentary in Hom. Od. 11.277 (1684.45)

“You should know that many have hanged themselves over grief. This is why the ancient account has the daughters of Lykambes doing so thanks to Archilochus’ poems because they could not endure the rumors from his insults. The man was skilled at offending. For this reason we have the proverb “you’ve tread on Archilochus” which is for people who are good at insults, as if someone claims you stepped on snake or a sharp thorn.”

ἰστέον δὲ ὅτι πολλῶν προσώπων ἁψαμένων βρόχους ἐπὶ λύπαις ἔπαθον οὕτω κατὰ τὴν παλαιὰν ἱστορίαν καὶ αἱ Λυκαμβίδαι ἐπὶ τοῖς Ἀρχιλόχου ποιήμασι, μὴ φέρουσαι τὴν ἐπιφορὰν τῶν ἐκείνου σκωμμάτων· ἦν γὰρ ὁ ἀνὴρ δεινὸς ὑβρίζειν· ὅθεν καὶ παροιμία ἐπὶ τῶν οὕτω σκώπτειν εὐφυῶν τό, Ἀρχίλοχον πεπάτηκας, ὡς εἴ τις εἴπῃ, σκορπίον ἢ ὄφιν ἢ κακὴν ἄκανθαν.

Cave of Archilochos on the Paros island, near Sacred cape in front of the entrance to the harbor of Parikia.

An Essay About How Your Words Don’t Hurt Me

Seneca, De Brevitate Vitae 26.4-6

“Some Socrates—or any other person who has similar authority or talent for these human matters—says “I am persuaded by nothing less than your opinion that I should change my life. Pour the typical abuse on me from every angle. I won’t even notice that you’re attacking me because you’re wailing just like poor little babies.”

This is what someone says who has come to wisdom, whose soul has escaped vices and calls on him to correct others not out of hatred but in order to treat them. Someone like this might say to others, “Your opinion about me affects me on your account, not mine because despising and attacking virtue is foreswearing any hope of the good. You don’t hurt me just as mortals don’t harm the gods when they destroy the altars.

Yet an evil proposition and an evil plan is obvious even when it lacks the power to harm someone. I tolerate your prattle even as Jupiter the Highest and Greatest tolerates the absurd claims of poets: one gives him wings, one gives him horns, another even depicts him as a supreme adulterer, up all night, while others show him to be mean to the other gods, unjust to men, a rapist of freeborn boys or his own relatives, and a parricide and usurper of his father’s throne.

The poets have accomplished nothing more than relieving people of their shame at doing wrong if they have truly believed the gods are like this. So, even though your words don’t harm me, I’m still warning you for your own benefit.”

“Nihil magis,” inquit ille Socrates, aut aliquis alius, ius cui idem adversus humana atque eadem potestas est, “persuasi mihi, quam ne ad opiniones vestras actum vitae meae flecterem. Solita conferte undique verba; non conviciari vos putabo sed vagire velut infantes miserrimos.” Haec dicet ille, cui sapientia contigit, quem animus vitiorum immunis increpare alios, non quia odit, sed in remedium iubet. Adiciet his illa: “Existimatio me vestra non meo nomine sed vestro movet, quia clamitantis odisse et lacessere virtutem bonae spei eiuratio est. Nullam mihi iniuriam facitis, sed ne dis quidem hi qui aras evertunt.

Office Space Michael Bolton GIF - Office Space Michael Bolton Why Should I Change GIFs

Sed malum propositum apparet malumque consilium etiam ibi, ubi nocere non potuit. Sic vestras halucinationes fero quemadmodum Iuppiter optimus maximus ineptias poetarum, quorum alius illi alas imposuit, alius cornua, alius adulterum illum induxit et abnoctantem, alius saevum in deos, alius iniquum in homines, alius raptorem ingenuorum et cognatorum quidem, alius. parricidam et regni alieni paternique expugnatorem. Quibus nihil aliud actum est, quam ut pudor hominibus peccandi demeretur,  si tales deos credidissent. Sed quamquam ista me nihil laedant, vestra tamen vos moneo causa.

Does the examined life need a socrates bib?

The Oratorical Practices of Gaius Caligula

Suetonius, Gaius Caligula 53

“Of the liberal arts, Caligula paid the least attention to literature and the most to rhetoric. He was as eloquent and witty as you would want, especially when he could launch an attack on someone. Words and phrases used to find him whenever he was angry—his articulation and voice too rose up so that it was impossible for him to stay in the same place thanks to excitement and he was heard well by people standing far away.

When he was about to give a speech, he used to threaten to unsheathe the tool of his nocturnal strains, and he despised work composed smoothly and with style so much that he used to say that Seneca wrote “only school-essays” and was “sand without lime”. He was also in the custom of responding to the successful speeches of orators and of working on accusations and defenses for major matters brought to the senate; when his stylus progressed well, whether he was adding guilt or lightening responsibility with his own oration, the whole equestrian class was invited to hear him by edict.”

LIII. Ex disciplinis liberalibus minimum eruditioni, eloquentiae plurimum attendit, quamtumvis facundus et promptus, utique si perorandum in aliquem esset. Irato et verba et sententiae suppetebant, pronuntiatio quoque et vox, ut neque eodem loci prae ardore consisteret et exaudiretur a procul stantibus. Peroraturus stricturum se lucubrationis suae telum minabatur, lenius comptiusque scribendi genus adeo contemnens, ut Senecam tum maxime placentem “commissiones meras” componere et “harenam esse sine calce” diceret. Solebat etiam prosperis oratorum actionibus rescribere et magnorum in senatu reorum accusationes defensionesque meditari ac, prout stilus cesserat, vel onerare sententia sua quemque vel sublevare, equestri quoque ordine ad audiendum invitato per edicta.

 

Image result for Ancient Roman Gaius Caligula

The Homeric Narrator Attempts to Soften Slavery with Toys

Homer, Od. 18.321-340

“Then fine-cheeked Melanthô reproached him shamefully.
Dolios fathered her and Penelope raised her. She treated her like her own child and used to give her delights* [athurmata] for her heart.
But she did not have grief in her thoughts for Penelope,
But she was having sex with and feeling affection for Eurumakhos.
She was reproaching Odysseus with abusive words.

“Wretched stranger, you are completely insane—
You don’t want to go sleep in the smith’s house
Or into a lodge but instead you say so much boldly
Here among the many men. And you are not at all afraid
In your heart. Really, wine has overtaken your thoughts or else
Your mind is always the kind to babble meaningless things.
Are you so confident because you defeated the beggar Iros?
May no other better than Iros quickly arise
Who might bash your head between his two strong hands
And drive you out of the house once he drenches you with so much blood.”

Then very-clever Odysseus answered as he glared at her:
“I will quickly tell Telemachus what you are saying, bitch,
After he comes here so that he can tear you apart by the limbs.”

τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπε Μελανθὼ καλλιπάρῃος,
τὴν Δολίος μὲν ἔτικτε, κόμισσε δὲ Πηνελόπεια,
παῖδα δὲ ὣς ἀτίταλλε, δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ·
ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἔχε πένθος ἐνὶ φρεσὶ Πηνελοπείης,
ἀλλ’ ἥ γ’ Εὐρυμάχῳ μισγέσκετο καὶ φιλέεσκεν.
ἥ ῥ’ ᾿Οδυσῆ’ ἐνένιπεν ὀνειδείοισ’ ἐπέεσσι·
“ξεῖνε τάλαν, σύ γέ τις φρένας ἐκπεπαταγμένος ἐσσί,
οὐδ’ ἐθέλεις εὕδειν χαλκήϊον ἐς δόμον ἐλθὼν
ἠέ που ἐς λέσχην, ἀλλ’ ἐνθάδε πόλλ’ ἀγορεύεις
θαρσαλέως πολλοῖσι μετ’ ἀνδράσιν, οὐδέ τι θυμῷ
ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
τοιοῦτος νόος ἐστίν, ὃ καὶ μεταμώνια βάζεις.
ἦ ἀλύεις ὅτι ῏Ιρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην;
μή τίς τοι τάχα ῎Ιρου ἀμείνων ἄλλος ἀναστῇ,
ὅς τίς σ’ ἀμφὶ κάρη κεκοπὼς χερσὶ στιβαρῇσι
δώματος ἐκπέμψῃσι φορύξας αἵματι πολλῷ.”
τὴν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς·
“ἦ τάχα Τηλεμάχῳ ἐρέω, κύον, οἷ’ ἀγορεύεις,
κεῖσ’ ἐλθών, ἵνα σ’ αὖθι διὰ μελεϊστὶ τάμῃσιν.”
ὣς εἰπὼν ἐπέεσσι διεπτοίησε γυναῖκας.

Schol ad 18.323

[athurmata] Melanthô used to get ornaments and toys, and Penelope did not deprive her of delights, but instead was doing these things to please her—it is clear, this means material for children. For athurmata are the games of children.

δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ] ἡ Μελανθὼ χλιδὰς καὶ παιδιὰς ἐλάμβανεν, ἀλλ’ οὐ συνεχώρει αὐτῇ ἡ Πηνελόπη ἀθύρματα, ἀλλὰ τὰ πρὸς ἡδονὴν αὐτῆς ἔπραττε, δηλονότι νηπία ὑπάρχουσα. ἀθύρματα γάρ εἰσι τὰ τῶν νηπίων παίγνια. B.H.Q.

Suda

“Athurma: a children’s toy. Josephus writes: “[the man who] was a toy of the king and was put on display for jokes and laughter while drinking.” And elsewhere: “it is not the place of men to waste time with children’s toys” In the Epigrams: “They stripped it clean and dedicated it near the road as a fine toy.” Instead of dedication: in Cratinus’ Odysseuses: “a new-fangled delight was made.”

Ἄθυρμα: παίγνιον. Ἰώσηπος. ὃς ἦν τοῦ βασιλέως ἄθυρμα καὶ πρὸς τὰ σκώμματα καὶ τοὺς ἐν τοῖς πότοις γέλωτας ἐπεδείκνυτο. καὶ αὖθις: οὐκ ἔστιν ἀνδρῶν ἀθύρμασιν ἐμφιλοχωρεῖν παιδίων. καὶ ἐν Ἐπιγράμμασι: Πανὶ δέ μιν ξέσσαντες ὁδῷ ἔπι καλὸν ἄθυρμα κάτ- θεσαν. ἀντὶ τοῦ ἄγαλμα. Κρατῖνος Ὀδυσσεῦσι: νεοχμὸν παρῆχθαι ἄθυρμα.

Bilderesultat for ancient roman wicker chair

A Friendly Philosopher is Useless

Plutarch, Fr. 203, recorded in Themistios’ On the Soul (From Stobaeus, iii.13. 68)

“Others will decide whether Diogenes spoke rightly about Plato “What good is a man who has practiced philosophy for a long time and pissed off no one? Perhaps it is right that the philosopher’s speech has a sweetness that wounds like honey.”

Θεμιστίου περὶ ψυχῆς·

Εἰ μὲν οὖν ὀρθῶς ἐπὶ Πλάτωνος εἶπε Διογένης, “τί δαὶ ὄφελος ἡμῖν ἀνδρὸς ὃς πολὺν ἤδη χρόνον φιλοσοφῶν οὐδένα λελύπηκεν;” ἕτεροι κρινοῦσιν. ἴσως γὰρ ὡς τὸ μέλι δεῖ καὶ τὸν λόγον τοῦ φιλοσόφου τὸ γλυκὺ δηκτικὸν ἔχειν τῶν ἡλκωμένων.

Diogenes Laertius, 10.8

“[Epicurus] used to call Nausiphanes an illiterate jellyfish, a cheat and a whore. He used to refer to Plato’s followers as the Dionysus-flatterers; he called Aristotle a waste who, after he spent his interitance, fought as a mercenary and sold drugs. He maligned Protagoras as a bellboy, and called Protagoras Democritus’ secretary and a teacher from the sticks. He called Heraclitus mudman, Democritus  Lerocritus [nonsense lord].

Antidorus he called Sannidôros [servile-gifter]. He named the Cynics “Greece’s enemies”; he called the dialecticians Destructionists and, according to him, Pyrrho was unlearned and unteachable.”

πλεύμονά τε αὐτὸν ἐκάλει καὶ ἀγράμματον καὶ ἀπατεῶνα καὶ πόρνην: τούς τε περὶ Πλάτωνα Διονυσοκόλακας καὶ αὐτὸν Πλάτωνα χρυσοῦν, καὶ Ἀριστοτέλη ἄσωτον, <ὃν> καταφαγόντα τὴν πατρῴαν οὐσίαν στρατεύεσθαι καὶ φαρμακοπωλεῖν: φορμοφόρον τε Πρωταγόραν καὶ γραφέα Δημοκρίτου καὶ ἐν κώμαις γράμματα διδάσκειν: Ἡράκλειτόν τε κυκητὴν καὶ Δημόκριτον Ληρόκριτον καὶ Ἀντίδωρον Σαννίδωρον: τούς τε Κυνικοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδος: καὶ τοὺς διαλεκτικοὺς πολυφθόρους, Πύρρωνα δ᾽ ἀμαθῆ καὶ ἀπαίδευτον.

Cicero, Letter Fragments. Nepos to Cicero IIa

Nepos Cornelius also writes to the same Cicero thus: it is so far away from me thinking that philosophy is a teacher of life and the guardian of a happy life, that I do not believe that anyone needs teachers of living more than the many men who are dedicated to philosophical debate. I certainly see that a great number of those who rush into speeches about restraint and discipline in the classroom live amidst the desire for every kind of vice.”

Nepos quoque Cornelius ad eundem Ciceronem ita scribit: tantum abest ut ego magistram putem esse vitae philosophiam beataeque vitae perfectricem ut nullis magis existimem opus esse magistros vivendi quam plerisque qui in ea disputanda versantur. video enim magnam partem eorum qui in schola de pudore <et> continentia praecipiant argutissime eosdem in omnium libidinum cupiditatibus vivere. (Lactant. Div. inst. 3.5.10)

Image result for Cornelius Nepos

On Timon, D. L. 9.12

“Antigonos says that Timon was fond of drinking; and, whenever he had free time from philosophizing, he wrote poems”

Ἦν δέ, φησὶν ὁ Ἀντίγονος, καὶ φιλοπότης καὶ ἀπὸ τῶν φιλοσόφων εἰ σχολάζοι ποιήματα συνέγραφε

Seneca, Moral Epistle 3.3

“For this is most shameful (and often brought up against us as a reproach), to deal in the words, and not the actual work, of philosophy.”

hoc enim turpissimum est, quod nobis obici solet, verba nos philosophiae, non opera tractare.

Four Years of Presidential Memories: Apropos of Nothing, Achilles Calls the Commander-in-Chief a Dog[-face]

Tuesdays seem to be tawdry enough these days without Greek and Latin profanity. Here are some dog insults from ancient Greece and and a little bit on how their meaning relies on immanent misogyny.

Homer, Iliad 1.158–168 [Achilles addressing Agamemnon]

“But, you great shamepot, we follow you so that you feel joy,
As we collect honor for Menelaos and you, dog-face,
From the Trojans—you don’t shudder at this, you don’t care.”

ἀλλὰ σοὶ ὦ μέγ’ ἀναιδὲς ἅμ’ ἑσπόμεθ’ ὄφρα σὺ χαίρῃς,
τιμὴν ἀρνύμενοι Μενελάῳ σοί τε κυνῶπα
πρὸς Τρώων· τῶν οὔ τι μετατρέπῃ οὐδ’ ἀλεγίζεις·

Iliad 1.224–228 [Achilles Addressing Agamemnon]

“Wine-sod! Dog-eyes! You have the heart of a deer!
You never suffer to arm yourself to enter battle with the army
Nor to set an ambush with the best of the Achaeans.
That seems like death itself to you!”

οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ’ ἔχων, κραδίην δ’ ἐλάφοιο,
οὔτέ ποτ’ ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ θωρηχθῆναι
οὔτε λόχον δ’ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν
τέτληκας θυμῷ· τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι.

Elsewhere in Homer, the insult is used primarily for women and it builds on basic Greek associations between women and dogs—dogs as animals of shame who are expected to be loyal.

Odyssey 4.154-146 [Helen speaking]

“…Telemachus, whom that man left when he was just born,
In his house, when the Achaeans went down to Troy
On account of dog-faced me, raising up their audacious war.”

Τηλεμάχῳ, τὸν ἔλειπε νέον γεγαῶτ’ ἐνὶ οἴκῳ
κεῖνος ἀνήρ, ὅτ’ ἐμεῖο κυνώπιδος εἵνεκ’ ᾿Αχαιοὶ
ἤλθεθ’ ὑπὸ Τροίην, πόλεμον θρασὺν ὁρμαίνοντες.”

Odyssey, 11.424-426

“…that dog-face
Went away and did not dare—even though I was on my way to Hades
To close my eyes with her hands or cover my mouth.”

… ἡ δὲ κυνῶπις
νοσφίσατ’ οὐδέ μοι ἔτλη, ἰόντι περ εἰς ᾿Αΐδαο,
χερσὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς ἑλέειν σύν τε στόμ’ ἐρεῖσαι.

In Greek myth , the ‘dog’ nature of women comes as well from forces outside the home—a dog is a thieving creature.

Hesiod, Works and Days 67–68 [from the creation of Pandora]

“And Hermes, the slayer of Argos, that master guide,
Ordered that she possess a dog’s mind and a thief’s nature.”

ἐν δὲ θέμεν κύνεόν τε νόον καὶ ἐπίκλοπον ἦθος
῾Ερμείην ἤνωγε, διάκτορον ᾿Αργεϊφόντην.

But in the crown jewel of Greek mythology, Semonides’ “Diatribe against women”—which presents a lists of complaints about women categorized by different kinds of animals—emphasizes the inability of men to control female voices through the symbol of a dog. Note, as well, that violence is described as a regular reaction but is considered useless.

Semonides of Amorgos, fragment 7

“One women is from a dog, a sinful beast, a thorough mother—
She listens to everything and wants to know everything,
Lurking around everywhere and wandering
She barks even when she doesn’t see anyone.
She can’t stop this, not even if her husband threatens her
Nor if he is angry enough to bash her teeth
With a stone. You can’t change her by talking nicely either.
Even when she happens to be sitting among guests,
She keeps on an endless, impossible yapping.”

τὴν δ’ ἐκ κυνός, λιτοργόν, αὐτομήτορα,
ἣ πάντ’ ἀκοῦσαι, πάντα δ’ εἰδέναι θέλει,
πάντηι δὲ παπταίνουσα καὶ πλανωμένη
λέληκεν, ἢν καὶ μηδέν’ ἀνθρώπων ὁρᾶι.
παύσειε δ’ ἄν μιν οὔτ’ ἀπειλήσας ἀνήρ,
οὐδ’ εἰ χολωθεὶς ἐξαράξειεν λίθωι
ὀδόντας, οὐδ’ ἂν μειλίχως μυθεόμενος,
οὐδ’ εἰ παρὰ ξείνοισιν ἡμένη τύχηι,
ἀλλ’ ἐμπέδως ἄπρηκτον αὑονὴν ἔχει.

Franco, Cristina. 2014. Shameless: The Canine and the Feminine in Ancient Greece. Translated by Michael Fox. Berkeley and Los Angeles.

4: “In the ancient Greek imagination the figure of the dog seems, in fact, to be interwoven with the disparaging discourse on the nature of woman in afar from casual manner…Moreover, the dog appears as a paradigm for the base nature of women in two cornerstone texts of Greek misogyny” (referring to the creation of Pandora in Hesiod and Agamemnon’s comments on Clytemnestra in the Odyssey).

To call a woman–and a person of color–a dog is to use an ancient dehumanizing symbol which expresses implicitly the expectation that the insulted party should be subservient and under control of the speaker. The frustration evoked is both about controlling the ability to speak and the ability to consume. To make such a comment is baldly misogynistic and clearly also racist in the modern context.

See also:

Graver, Margaret. 1995. “Dog-Helen and Homeric Insult.” Classical Antiquity 14: 41–61.

 

Image result for ancient greek dogs

Some Roman stuff too:

https://twitter.com/CorpusCynicum/status/1029442676213596160