Wannabe Politicians and Lords of Lies

Euripides, Hecuba 251-257

“Don’t you engage in true evil in these plans
When you even admit that I treated you well
But instead of helping me you do as much harm as possible?

You are a thankless brood, you mob of wannabe
Politicians. I wish I didn’t know you
When you don’t care about harming your friends
As long as you say something the masses will like.”

οὔκουν κακύνῃ τοῖσδε τοῖς βουλεύμασιν,
ὃς ἐξ ἐμοῦ μὲν ἔπαθες οἷα φῂς παθεῖν,
δρᾷς δ᾿ οὐδὲν ἡμᾶς εὖ, κακῶς δ᾿ ὅσον δύνᾳ;
ἀχάριστον ὑμῶν σπέρμ᾿, ὅσοι δημηγόρους
ζηλοῦτε τιμάς· μηδὲ γιγνώσκοισθέ μοι,
οἳ τοὺς φίλους βλάπτοντες οὐ φροντίζετε,
ἢν τοῖσι πολλοῖς πρὸς χάριν λέγητέ τι.

Euripides, Andromache 445-450

“Inhabitants of Sparta, most hateful of mortals
To all people, masters of tricks,
Lords of lies, devious plotters of evils,
You never have a healthy thought but everything
Is twisted—oh, it is wrong that you’re lucky in Greece.
What don’t you do? Don’t you have the most murders?”

πᾶσιν ἀνθρώποισιν ἔχθιστοι βροτῶν
Σπάρτης ἔνοικοι, δόλια βουλευτήρια,
ψευδῶν ἄνακτες, μηχανορράφοι κακῶν,
ἑλικτὰ κοὐδὲν ὑγιὲς ἀλλὰ πᾶν πέριξ
φρονοῦντες, ἀδίκως εὐτυχεῖτ᾿ ἀν᾿ Ἑλλάδα.
τί δ᾿ οὐκ ἐν ὑμῖν ἐστιν; οὐ πλεῖστοι φόνοι;

Hecuba kills Polymestor by Giuseppe maria Crespi

F*** Off Friday: Hipponax’s Curse for a Former Friend

Hipponax fr. 115 (P. Argent. 3 fr. 1.16, ed. Reitzenstein)

“Once he is struck by the wave,
And [comes] naked to a kind reception at Salmydessos
Where the top-knotted Thracians
Grab him—where he will suffer many evils
Eating the bread of slavery
He will shiver struck by the cold. When he emerges from the foam
May he puke up much seaweed
And let his teeth chatter, as he lies on his face
Like a dog in his weakness
At the farthest end of the sea…
I want him to see all of these things
Because he wronged me and broke his oath,
Even though he was once my friend before.”

κύμ[ατι] πλα[ζόμ]ενος̣·
κἀν Σαλμυδ[ησσ]ῶ̣ι̣ γυμνὸν εὐφρονε̣.[
Θρήϊκες ἀκρό[κ]ομοι
λάβοιεν—ἔνθα πόλλ’ ἀναπλήσαι κακὰ
δούλιον ἄρτον ἔδων—
ῥίγει πεπηγότ’ αὐτόν· ἐκ δὲ τοῦ χνόου
φυκία πόλλ’ ἐπέ̣χοι,
κροτέοι δ’ ὀδόντας, ὡς [κ]ύ̣ων ἐπὶ στόμα
κείμενος ἀκρασίηι
ἄκρον παρὰ ῥηγμῖνα κυμα….δ̣ο̣υ̣·
ταῦτ’ ἐθέλοιμ’ ἂ̣ν ἰδεῖ̣ν,
ὅς μ’ ἠδίκησε, λ̣[ὰ]ξ δ’ ἐπ’ ὁρκίοις ἔβη,
τὸ πρὶν ἑταῖρος [ἐ]ών.

I have placed in bold just a few of the fragments that remind me of Odyssean language. Although the phrase δούλιον ἄρτον does not appear in Homer, it does recall for me the phrase “day of slavery” (δούλιον ἦμαρ).

Image result for ancient greek curse
A curse tablet featuring Hekate from the Museo Archeologico Civico di Bologna

 

A Reminder: A Friendly Philosopher is Useless

Plutarch, Fr. 203, recorded in Themistios’ On the Soul (From Stobaeus, iii.13. 68)

“Others will decide whether Diogenes spoke rightly about Plato “What good is a man who has practiced philosophy for a long time and pissed off no one? Perhaps it is right that the philosopher’s speech has a sweetness that wounds like honey.”

Θεμιστίου περὶ ψυχῆς·

Εἰ μὲν οὖν ὀρθῶς ἐπὶ Πλάτωνος εἶπε Διογένης, “τί δαὶ ὄφελος ἡμῖν ἀνδρὸς ὃς πολὺν ἤδη χρόνον φιλοσοφῶν οὐδένα λελύπηκεν;” ἕτεροι κρινοῦσιν. ἴσως γὰρ ὡς τὸ μέλι δεῖ καὶ τὸν λόγον τοῦ φιλοσόφου τὸ γλυκὺ δηκτικὸν ἔχειν τῶν ἡλκωμένων.

Diogenes Laertius, 10.8

“[Epicurus] used to call Nausiphanes an illiterate jellyfish, a cheat and a whore. He used to refer to Plato’s followers as the Dionysus-flatters; he called Aristotle a waste who, after he spent his interitance, fought as a mercenary and sold drugs. He maligned Protagoras as a bellboy, and called Protagoras Democritus’ secretary and a teacher from the sticks. He called Heraclitus mudman, Democritus  Lerocritus [nonsense lord].

Antidorus he called Sannidôros [servile-gifter]. He named the Cynics “Greece’s enemies”; he called the dialecticians Destructionists and, according to him, Pyrrho was unlearned and unteachable.”

πλεύμονά τε αὐτὸν ἐκάλει καὶ ἀγράμματον καὶ ἀπατεῶνα καὶ πόρνην: τούς τε περὶ Πλάτωνα Διονυσοκόλακας καὶ αὐτὸν Πλάτωνα χρυσοῦν, καὶ Ἀριστοτέλη ἄσωτον, <ὃν> καταφαγόντα τὴν πατρῴαν οὐσίαν στρατεύεσθαι καὶ φαρμακοπωλεῖν: φορμοφόρον τε Πρωταγόραν καὶ γραφέα Δημοκρίτου καὶ ἐν κώμαις γράμματα διδάσκειν: Ἡράκλειτόν τε κυκητὴν καὶ Δημόκριτον Ληρόκριτον καὶ Ἀντίδωρον Σαννίδωρον: τούς τε Κυνικοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδος: καὶ τοὺς διαλεκτικοὺς πολυφθόρους, Πύρρωνα δ᾽ ἀμαθῆ καὶ ἀπαίδευτον.

Cicero, Letter Fragments. Nepos to Cicero IIa

Nepos Cornelius also writes to the same Cicero thus: it is so far away from me thinking that philosophy is a teacher of life and the guardian of a happy life, that I do not believe that anyone needs teachers of living more than the many men who are dedicated to philosophical debate. I certainly see that a great number of those who rush into speeches about restraint and discipline in the classroom live amidst the desire for every kind of vice.”

Nepos quoque Cornelius ad eundem Ciceronem ita scribit: tantum abest ut ego magistram putem esse vitae philosophiam beataeque vitae perfectricem ut nullis magis existimem opus esse magistros vivendi quam plerisque qui in ea disputanda versantur. video enim magnam partem eorum qui in schola de pudore <et> continentia praecipiant argutissime eosdem in omnium libidinum cupiditatibus vivere. (Lactant. Div. inst. 3.5.10)

Image result for Cornelius Nepos

On Timon, D. L. 9.12

“Antigonos says that Timon was fond of drinking; and, whenever he had free time from philosophizing, he wrote poems”

Ἦν δέ, φησὶν ὁ Ἀντίγονος, καὶ φιλοπότης καὶ ἀπὸ τῶν φιλοσόφων εἰ σχολάζοι ποιήματα συνέγραφε

Seneca, Moral Epistle 3.3

“For this is most shameful (and often brought up against us as a reproach), to deal in the words, and not the actual work, of philosophy.”

hoc enim turpissimum est, quod nobis obici solet, verba nos philosophiae, non opera tractare.

Eunapius Throws Some Shade

Eunapius Lives of the Sophists, 494

Diophantos was also from Arabia and he pushed his way among the teachers of the craft of rhetoric. The same jealous belief of humankind established that man as competitor with Prohairesios, as if someone would make Callimachus Homer’s rival! But Prohairesious just laughed these things off along with human beings and whatever things occupied them. The writer of this work knew Diphantos and heard him speaking in public frequently. But it did not seem right to quote in this work anything which was said or which was mentioned by him—for this is a memoir of men worthy of account, not satire.

Nevertheless, people report that he gave a funeral speech for Prohairesios—since that man died before he did—and they record that he uttered something of this kind about Salamis and the Medes: “O Marathon and Salamis, now you are silenced! What kind of a trumpet of your trophies have you lost!” He left behind him two sons who were devoted to luxury and wealth.”

Καὶ Διόφαντος ἦν μὲν ἐξ Ἀραβίας, καὶ εἰς τοὺς τεχνικοὺς ἐβιάζετο· ἡ δὲ αὐτὴ δόξα τῶν ἀνθρώπων Προαιρεσίῳ κἀκεῖνον ἀντήγειρεν, ὡσεὶ Καλλίμαχον Ὁμήρῳ τις ἀναστήσειεν. ἀλλ᾿ ἐγέλα ταῦτα ὁ Προαιρέσιος, καὶ τοὺς ἀνθρώπους ὅ τι εἰσὶν ἐν διατριβῆς εἶχεν μέρει. τοῦτον ἐγίγνωσκεν ὁ συγγραφεύς, καὶ ἠκροάσατό γε πολλάκις δημοσίᾳ λέγοντος. παραθεῖναι δὲ τῇ γραφῇ τῶν λεχθέντων καὶ μνημονευθέντων οὐδὲν ἐδόκει καλῶς ἔχειν· μνήμη γάρ ἐστιν ἀξιολόγων ἀνδρῶν, οὐ χλευασμός, ἡ γραφή. ἀλλ᾿ ὅμως ἐπιτάφιόν γε εἰπεῖν τινα τοῦ Προαιρεσίου λέγεται (προαπῆλθε γὰρ ὁ Προαιρέσιος), καί τι τοιοῦτον ἐπιφθέγξασθαι διαμνημονεύουσιν ἐπὶ τῇ Σαλαμῖνι καὶ τοῖς Μηδικοῖς· “ὦ Μαραθὼν καὶ Σαλαμίν, νῦν σεσίγησθε. οἵαν σάλπιγγα τῶν ὑμετέρων τροπαίων ἀπολωλέκατε.” οὗτος ἀπέλιπε δύο παῖδας ἐπὶ τρυφὴν καὶ πλοῦτον ὁρμήσαντας.

medieval illuminated manuscript
‘Initial B: David Playing the Harp for Saul and David and Goliath’ J. Paul Getty Museum

Tawdry Tuesday: That Artemon and his Earrings

Why is this fragment tawdry? Oh, some choice words, casual misogyny, and the typical invective fare.

Anacreon, Fragment 388

“Before, he used to wander around with a broken cap,
A thread-bare hood, holding dice in his ears
And a bare bit of leather
Around his ribs,

It was the unwashed wrapping of a terrible shield,
That wretch Artemôn who, because he hung out with
Bread-sellers and voluntary whores and devised a
Devious life for himself

Often found his neck on the stock or his body on the wheel,
And often found his back marked by a whip, and his
Hair and beard plucked clean.

But now he climbs on a chariot wearing gold earrings
This child of Kukê, as he carries an ivory parasol
Just like women do.

πρὶν μὲν ἔχων βερβέριον, καλύμματ’ ἐσφηκωμένα,
καὶ ξυλίνους ἀστραγάλους ἐν ὠσὶ καὶ ψιλὸν περὶ
πλευρῆισι <> βοός,

νήπλυτον εἴλυμα κακῆς ἀσπίδος, ἀρτοπώλισιν
κἀθελοπόρνοισιν ὁμιλέων ὁ πονηρὸς ᾿Αρτέμων,
κίβδηλον εὑρίσκων βίον,

πολλὰ μὲν ἐν δουρὶ τιθεὶς αὐχένα, πολλὰ δ’ ἐν τροχῶι,
πολλὰ δὲ νῶτον σκυτίνηι μάστιγι θωμιχθείς, κόμην
πώγωνά τ’ ἐκτετιλμένος·

νῦν δ’ ἐπιβαίνει σατινέων χρύσεα φορέων καθέρματα
†παῖς Κύκης† καὶ σκιαδίσκην ἐλεφαντίνην φορεῖ
γυναιξὶν αὔτως <>.

Image result for ancient greek man on chariot
Arrival of Guests at the Wedding of Peleus and Thetis

Professors of Learned Praise

Ammianus Marcellinus, Constantius et Julianus 17.11

“Once these facts were known in the court of Constantius—for it was required that Caesar should report about all of his deeds to Augustus like any inferior—everyone who previously had power in the palace and were already professors of learned praise, they were converting Julian’s correctly considered and successfully accomplished deeds into mockery, wisecracking without end like this: “This girl-goat, not a man, is getting hateful because of his victories”; they picked on Julian because he was hairy, calling him a “talking mole”, or “a purple-robed ape”, or “a Greek professor” and other similar insults.

Because they were echoing in the ears of an emperor who longed to hear these kinds of things, they were also trying to hide his virtues with shameful speeches, calling him lazy and fearful and one who dressed up his failures with polished words. This was not happening then for the first time.”

Haec cum in comitatu Constantii subinde noscerentur—erat enim necesse, tamquam apparitorem, Caesarem super omnibus gestis ad Augusti referre scientiam—omnes qui plus poterant in palatio, adulandi professores iam docti, recte consulta prospereque completa vertebant in deridiculum, talia sine modo strepentes insulse: “In odium venit cum victoriis suis capella, non homo,” ut hirsutum Iulianum carpentes, appellantesque “loquacem talpam” et “purpuratam simiam” et “litterionem Graecum,” et his congruentia plurima. Atque ut tintinnabulaprincipi resonantes, audire haec taliaque gestienti, virtutes eius obruere verbis impudentibus conabantur ut segnem incessentes et timidum et umbratilem, gestaque secus verbis comptioribus exornantem; quod non tunc primitus accidit.

Museum Meermanno, MMW, 10 D 7, Folio 34v

Just a Story of a Man and A Horse

This story got in my head today somehow.

Aelian On the Nature of Animals, 4.8

“Eudêmos tells the story of how a groom lusted after a young mare, one who was the best of the whole herd, as if she was in fact a beautiful girl, even among the most attractive of all those in the land. In the beginning, he controlled himself; but eventually he dared to enter the foreign bed and have intercourse with her.

But that mare had a foal and it was noble. It was upset when it saw what was happening, as if his mother was being ruled terribly by a despot, and he jumped on the man and killed him. After that, it watched where he was buried, went there, dug him up, and desecrated the corpse, injuring it with every kind of injury.”

 Λέγει Εὔδημος ἵππου νέας καὶ τῶν νεμομένων τῆς ἀρίστης ἐρασθῆναι τὸν ἱπποκόμον, ὥσπερ οὖν καλῆς μείρακος καὶ τῶν ἐν τῷ χωρίῳ ὡρικωτέρας πασῶν· καὶ τὰ μὲν πρῶτα ἐγκαρτερεῖν, τελευτῶντα δὲ ἐπιτολμῆσαι τῷ λέχει τῷ ξένῳ καὶ ὁμιλεῖν αὐτῇ. τῇ δὲ εἶναι πῶλον καὶ τοῦτον καλόν, θεασάμενόν γε μὴν τὸ πραττόμενον ἀλγῆσαι, ὥσπερ οὖν τυραννουμένης τῆς μητρὸς ὑπὸ τοῦ δεσπότου, καὶ ἐμπηδῆσαι καὶ ἀποκτεῖναι τὸν ἄνδρα, εἶτα μέντοι καὶ φυλάξαι ἔνθα ἐτάφη, καὶ φοιτῶντα ἀνορύττειν αὐτόν, καὶ ἐνυβρίζειν τῷ νεκρῷ καὶ λυμαίνεσθαι λύμην ποικίλην.

This story may not be entirely fantastic. In the US, an Oklahoma man was arrested for having sex with a pony in August  (h/t to @donnacarrwest for this detail). A bit of detail: “Walton said it appeared Schlosser was a utility worker. Schlosser allegedly blamed his actions on medication. The sheriff added that, fortunately, his agency rarely encounters bestiality cases.”

Image result for ancient greek horse vase
Fragment of a red figure vase, c. 350 BCE. On sale on line without provenance.

 

Magical Papyri, 4.2545

“Horse-faced goddess…”

ἱπποπρόσωπε θεά

(h/t to .@ for this one)

Some Actual Greek Horse-Compounds for no particular reason

ἱππόβινος: “horse-fucker”
ἱππόβοτος: “horse-eaten”
ἱπποθυτέω: “to sacrifice a horse”
ἱππομανέω: “to be horse-mad”, i.e. “lustful”
ἱππομαχία: “horse fight”
ἱπποποίητος: “horse-made”
ἱππόπορνος: “Excessive prostitute
ἱππότιλος: “horse diarrhea”
ἱπποτυφία: “horse-pride”
ἵππουρις: “horse-tail”
ἱπποφοβάς: “horse-fear” (a plant)

Apropos of Nothing, Achilles Calls the Commander-in-Chief a Dog[-face]

Tuesdays seem to be tawdry enough these days without Greek and Latin profanity. Here are some dog insults from ancient Greece and and a little bit on how their meaning relies on immanent misogyny.

Homer, Iliad 1.158–168 [Achilles addressing Agamemnon]

“But, you great shamepot, we follow you so that you feel joy,
As we collect honor for Menelaos and you, dog-face,
From the Trojans—you don’t shudder at this, you don’t care.”

ἀλλὰ σοὶ ὦ μέγ’ ἀναιδὲς ἅμ’ ἑσπόμεθ’ ὄφρα σὺ χαίρῃς,
τιμὴν ἀρνύμενοι Μενελάῳ σοί τε κυνῶπα
πρὸς Τρώων· τῶν οὔ τι μετατρέπῃ οὐδ’ ἀλεγίζεις·

Iliad 1.224–228 [Achilles Addressing Agamemnon]

“Wine-sod! Dog-eyes! You have the heart of a deer!
You never suffer to arm yourself to enter battle with the army
Nor to set an ambush with the best of the Achaeans.
That seems like death itself to you!”

οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ’ ἔχων, κραδίην δ’ ἐλάφοιο,
οὔτέ ποτ’ ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ θωρηχθῆναι
οὔτε λόχον δ’ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν
τέτληκας θυμῷ· τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι.

Elsewhere in Homer, the insult is used primarily for women and it builds on basic Greek associations between women and dogs—dogs as animals of shame who are expected to be loyal.

Odyssey 4.154-146 [Helen speaking]

“…Telemachus, whom that man left when he was just born,
In his house, when the Achaeans went down to Troy
On account of dog-faced me, raising up their audacious war.”

Τηλεμάχῳ, τὸν ἔλειπε νέον γεγαῶτ’ ἐνὶ οἴκῳ
κεῖνος ἀνήρ, ὅτ’ ἐμεῖο κυνώπιδος εἵνεκ’ ᾿Αχαιοὶ
ἤλθεθ’ ὑπὸ Τροίην, πόλεμον θρασὺν ὁρμαίνοντες.”

Odyssey, 11.424-426

“…that dog-face
Went away and did not dare—even though I was on my way to Hades
To close my eyes with her hands or cover my mouth.”

… ἡ δὲ κυνῶπις
νοσφίσατ’ οὐδέ μοι ἔτλη, ἰόντι περ εἰς ᾿Αΐδαο,
χερσὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς ἑλέειν σύν τε στόμ’ ἐρεῖσαι.

In Greek myth , the ‘dog’ nature of women comes as well from forces outside the home—a dog is a thieving creature.

Hesiod, Works and Days 67–68 [from the creation of Pandora]

“And Hermes, the slayer of Argos, that master guide,
Ordered that she possess a dog’s mind and a thief’s nature.”

ἐν δὲ θέμεν κύνεόν τε νόον καὶ ἐπίκλοπον ἦθος
῾Ερμείην ἤνωγε, διάκτορον ᾿Αργεϊφόντην.

But in the crown jewel of Greek mythology, Semonides’ “Diatribe against women”—which presents a lists of complaints about women categorized by different kinds of animals—emphasizes the inability of men to control female voices through the symbol of a dog. Note, as well, that violence is described as a regular reaction but is considered useless.

Semonides of Amorgos, fragment 7

“One women is from a dog, a sinful beast, a thorough mother—
She listens to everything and wants to know everything,
Lurking around everywhere and wandering
She barks even when she doesn’t see anyone.
She can’t stop this, not even if her husband threatens her
Nor if he is angry enough to bash her teeth
With a stone. You can’t change her by talking nicely either.
Even when she happens to be sitting among guests,
She keeps on an endless, impossible yapping.”

τὴν δ’ ἐκ κυνός, λιτοργόν, αὐτομήτορα,
ἣ πάντ’ ἀκοῦσαι, πάντα δ’ εἰδέναι θέλει,
πάντηι δὲ παπταίνουσα καὶ πλανωμένη
λέληκεν, ἢν καὶ μηδέν’ ἀνθρώπων ὁρᾶι.
παύσειε δ’ ἄν μιν οὔτ’ ἀπειλήσας ἀνήρ,
οὐδ’ εἰ χολωθεὶς ἐξαράξειεν λίθωι
ὀδόντας, οὐδ’ ἂν μειλίχως μυθεόμενος,
οὐδ’ εἰ παρὰ ξείνοισιν ἡμένη τύχηι,
ἀλλ’ ἐμπέδως ἄπρηκτον αὑονὴν ἔχει.

Franco, Cristina. 2014. Shameless: The Canine and the Feminine in Ancient Greece. Translated by Michael Fox. Berkeley and Los Angeles.

4: “In the ancient Greek imagination the figure of the dog seems, in fact, to be interwoven with the disparaging discourse on the nature of woman in afar from casual manner…Moreover, the dog appears as a paradigm for the base nature of women in two cornerstone texts of Greek misogyny” (referring to the creation of Pandora in Hesiod and Agamemnon’s comments on Clytemnestra in the Odyssey).

To call a woman–and a person of color–a dog is to use an ancient dehumanizing symbol which expresses implicitly the expectation that the insulted party should be subservient and under control of the speaker. The frustration evoked is both about controlling the ability to speak and the ability to consume. To make such a comment is baldly misogynistic and clearly also racist in the modern context.

See also:

Graver, Margaret. 1995. “Dog-Helen and Homeric Insult.” Classical Antiquity 14: 41–61.

 

Image result for ancient greek dogs

Some Roman stuff too:

https://twitter.com/CorpusCynicum/status/1029442676213596160

F*** Off Friday: Hipponax’s Curse for a Former Friend

Hipponax fr. 115 (P. Argent. 3 fr. 1.16, ed. Reitzenstein)

“Once he is struck by the wave,
And [comes] naked to a kind reception at Salmydessos
Where the top-knotted Thracians
Grab him—where he will suffer many evils
Eating the bread of slavery
He will shiver struck by the cold. When he emerges from the foam
May he puke up much seaweed
And let his teeth chatter, as he lies on his face
Like a dog in his weakness
At the farthest end of the sea…
I want him to see all of these things
Because he wronged me and broke his oath,
Even though he was once my friend before.”

κύμ[ατι] πλα[ζόμ]ενος̣·
κἀν Σαλμυδ[ησσ]ῶ̣ι̣ γυμνὸν εὐφρονε̣.[
Θρήϊκες ἀκρό[κ]ομοι
λάβοιεν—ἔνθα πόλλ’ ἀναπλήσαι κακὰ
δούλιον ἄρτον ἔδων—
ῥίγει πεπηγότ’ αὐτόν· ἐκ δὲ τοῦ χνόου
φυκία πόλλ’ ἐπέ̣χοι,
κροτέοι δ’ ὀδόντας, ὡς [κ]ύ̣ων ἐπὶ στόμα
κείμενος ἀκρασίηι
ἄκρον παρὰ ῥηγμῖνα κυμα….δ̣ο̣υ̣·
ταῦτ’ ἐθέλοιμ’ ἂ̣ν ἰδεῖ̣ν,
ὅς μ’ ἠδίκησε, λ̣[ὰ]ξ δ’ ἐπ’ ὁρκίοις ἔβη,
τὸ πρὶν ἑταῖρος [ἐ]ών.

I have placed in bold just a few of the fragments that remind me of Odyssean language. Although the phrase δούλιον ἄρτον does not appear in Homer, it does recall for me the phrase “day of slavery” (δούλιον ἦμαρ).

Image result for ancient greek curse
A curse tablet featuring Hekate from the Museo Archeologico Civico di Bologna

 

The Homeric Narrator Attempts to Soften Slavery with Toys

Homer, Od. 18.321-340

“Then fine-cheeked Melanthô reproached him shamefully.
Dolios fathered her and Penelope raised her. She treated her like her own child and used to give her delights* [athurmata] for her heart.
But she did not have grief in her thoughts for Penelope,
But she was having sex with and feeling affection for Eurumakhos.
She was reproaching Odysseus with abusive words.

“Wretched stranger, you are completely insane—
You don’t want to go sleep in the smith’s house
Or into a lodge but instead you say so much boldly
Here among the many men. And you are not at all afraid
In your heart. Really, wine has overtaken your thoughts or else
Your mind is always the kind to babble meaningless things.
Are you so confident because you defeated the beggar Iros?
May no other better than Iros quickly arise
Who might bash your head between his two strong hands
And drive you out of the house once he drenches you with so much blood.”

Then very-clever Odysseus answered as he glared at her:
“I will quickly tell Telemachus what you are saying, bitch,
After he comes here so that he can tear you apart by the limbs.”

τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπε Μελανθὼ καλλιπάρῃος,
τὴν Δολίος μὲν ἔτικτε, κόμισσε δὲ Πηνελόπεια,
παῖδα δὲ ὣς ἀτίταλλε, δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ·
ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἔχε πένθος ἐνὶ φρεσὶ Πηνελοπείης,
ἀλλ’ ἥ γ’ Εὐρυμάχῳ μισγέσκετο καὶ φιλέεσκεν.
ἥ ῥ’ ᾿Οδυσῆ’ ἐνένιπεν ὀνειδείοισ’ ἐπέεσσι·
“ξεῖνε τάλαν, σύ γέ τις φρένας ἐκπεπαταγμένος ἐσσί,
οὐδ’ ἐθέλεις εὕδειν χαλκήϊον ἐς δόμον ἐλθὼν
ἠέ που ἐς λέσχην, ἀλλ’ ἐνθάδε πόλλ’ ἀγορεύεις
θαρσαλέως πολλοῖσι μετ’ ἀνδράσιν, οὐδέ τι θυμῷ
ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
τοιοῦτος νόος ἐστίν, ὃ καὶ μεταμώνια βάζεις.
ἦ ἀλύεις ὅτι ῏Ιρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην;
μή τίς τοι τάχα ῎Ιρου ἀμείνων ἄλλος ἀναστῇ,
ὅς τίς σ’ ἀμφὶ κάρη κεκοπὼς χερσὶ στιβαρῇσι
δώματος ἐκπέμψῃσι φορύξας αἵματι πολλῷ.”
τὴν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς·
“ἦ τάχα Τηλεμάχῳ ἐρέω, κύον, οἷ’ ἀγορεύεις,
κεῖσ’ ἐλθών, ἵνα σ’ αὖθι διὰ μελεϊστὶ τάμῃσιν.”
ὣς εἰπὼν ἐπέεσσι διεπτοίησε γυναῖκας.

Schol ad 18.323

[athurmata] Melanthô used to get ornaments and toys, and Penelope did not deprive her of delights, but instead was doing these things to please her—it is clear, this means material for children. For athurmata are the games of children.

δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ] ἡ Μελανθὼ χλιδὰς καὶ παιδιὰς ἐλάμβανεν, ἀλλ’ οὐ συνεχώρει αὐτῇ ἡ Πηνελόπη ἀθύρματα, ἀλλὰ τὰ πρὸς ἡδονὴν αὐτῆς ἔπραττε, δηλονότι νηπία ὑπάρχουσα. ἀθύρματα γάρ εἰσι τὰ τῶν νηπίων παίγνια. B.H.Q.

Suda

“Athurma: a children’s toy. Josephus writes: “[the man who] was a toy of the king and was put on display for jokes and laughter while drinking.” And elsewhere: “it is not the place of men to waste time with children’s toys” In the Epigrams: “They stripped it clean and dedicated it near the road as a fine toy.” Instead of dedication: in Cratinus’ Odysseuses: “a new-fangled delight was made.”

Ἄθυρμα: παίγνιον. Ἰώσηπος. ὃς ἦν τοῦ βασιλέως ἄθυρμα καὶ πρὸς τὰ σκώμματα καὶ τοὺς ἐν τοῖς πότοις γέλωτας ἐπεδείκνυτο. καὶ αὖθις: οὐκ ἔστιν ἀνδρῶν ἀθύρμασιν ἐμφιλοχωρεῖν παιδίων. καὶ ἐν Ἐπιγράμμασι: Πανὶ δέ μιν ξέσσαντες ὁδῷ ἔπι καλὸν ἄθυρμα κάτ- θεσαν. ἀντὶ τοῦ ἄγαλμα. Κρατῖνος Ὀδυσσεῦσι: νεοχμὸν παρῆχθαι ἄθυρμα.

Bilderesultat for ancient roman wicker chair