An Awkward Letter about Not Getting Letters

In our day and age, this might instead be a text message or a tweet to someone in a position of authority. But this letter is from Libanius to Julian the Apostate, Roman Emperor and our personal (anti-?)hero:

Ep. 86

“Even if you don’t send me letters, I still dine on your words. For whenever someone else gets one, we hear about it and immediately read it, either by persuading or overpowering the unwilling recipient. So, my profit is no less than theirs even though it is only their right to be honored. I would also ask for honor, for some love-token from you. For, clearly, if you would honor me in any way, you wouldn’t do it without love.”

Ἀλλ᾿ εἰ καὶ μὴ πρὸς ἡμᾶς ἐπιστέλλεις, ἡμεῖς γε τοῖς σοῖς ἑστιώμεθα γράμμασιν. ὅταν γὰρ ὅτι τις ἔλαβε μάθωμεν, εὐθὺς ἡμεῖς πλησίον καὶ ἢ πείσαντες ἢ κρατήσαντες ἀκόντων ἀνέγνωμεν.τὸ μὲν οὖν κέρδος οὐχ ἧττον ἡμῶν ἢ ᾿κείνων, τὸ τετιμῆσθαι δὲ παρ᾿ ἐκείνοις μόνοις. ἐρῶμεν δὲ καὶ αὐτοὶ τιμῆς, ἐπειδὴ καὶ φίλτρου τοῦ παρὰ σοί. δῆλον γὰρ ὡς, εἴ τι τιμήσεις, οὐκ ἄνευ γε τοῦ φιλεῖν τοῦτο ποιήσεις.

Image result for Julian the Apostate

You Have Enough Books Already

Lucian, On the Ignorant Book-Collector 26

“Once a dog has learned to chew leather it can’t stop. Another way is easier: not buying any more books. You are sufficiently educated, you have enough wisdom. You have all of antiquity nearly at the top of your lips.

You know all of history, every art of argumentation including their strengths and weaknesses and how to use Attic words. Your abundance of books has given you a special kind of wisdom and placed you at the peak of learning. Nothing stops me from messing with you since you enjoy being thoroughly deceived.”

οὐδὲ γὰρ κύων ἅπαξ παύσαιτ᾿ ἂν σκυτοτραγεῖν μαθοῦσα. τὸ δ᾿ ἕτερον ῥᾴδιον, τὸ μηκέτι ὠνεῖσθαι βιβλία. ἱκανῶς πεπαίδευσαι, ἅλις σοι τῆς σοφίας. μόνον οὐκ ἐπ᾿ ἄκρου τοῦ χείλους ἔχεις τὰ παλαιὰ πάντα. πᾶσαν μὲν ἱστορίαν οἶσθα, πάσας δὲ λόγων τέχνας καὶ κάλλη αὐτῶν καὶ κακίας καὶ ὀνομάτων χρῆσιν τῶν Ἀττικῶν· πάνσοφόν τι χρῆμα καὶ ἄκρον ἐν παιδείᾳ γεγένησαι διὰ τὸ πλῆθος τῶν βιβλίων. κωλύει γὰρ οὐδὲν κἀμέ σοι ἐνδιατρίβειν, ἐπειδὴ χαίρεις ἐξαπατώμενος.

books

Favorinus, [According to Aulus Gellius]

“It is impossible for someone who has fifteen thousand cloaks not to want more.”

 τὸν γὰρ μυρίων καὶ πεντακισχιλίων χλαμύδων δεόμενον οὐκ ἔστι μὴ πλειόνων δεῖσθαι·

Spartans Abroad: Rape and No Accountability

Another poorly named “erotic story” from Plutarch

Plutarch, Love Stories 3

“A poor man named Skadasos used to live in Leuktra (which is a village in the land of the Thespians). He had two daughters who were named Hippo and Milêtia or, as some say, Thenô and Euksippê. Skedasos was a good man and solicitous of strangers, even though he did not have much. When two Spartan youths came to him, he welcomed them happily. Although they were lusting after the maidens, they were hindered from bold action by the good character of the father. On the next day, they went to Delphi. The same road laid before them.

So, after they got an oracle from the god about which they were in need, they returned homeward again, traveling through Boiotia and returning to the home of Skedasos. But he did not happen to be in Leuktra at the time. Still, the daughters welcomed the strangers in the family’s usual manner. But when the youths found them alone, they raped the girls. When they noticed that the girls were taking the offense pretty badly, they killed them and rid themselves of the burden by throwing the bodies in a well.

When Skedasos returned and did not see his daughters, he discovered that everything else he left behind was safe. He was at a loss over the affair until a certain dog kept pawing at him and often ran up to him and from him back to the well. From this he figured it out, and he raised his daughters’ corpses up from the well. Once he learned from his neighbors that they had seen those Spartans on the previous day and returning again on the next one, he attributed the deed to them because they were constantly praising the girls on the earlier day and counting as blessed the men they would marry.

He went to Sparta in order to take his case to the Ephors. When he was near Argos, because night overtook him, he stayed in an inn. There was another old man in the same inn who was from the city of Oreus in the region of Hestiaia. After Skedasos heard him groaning and cursing the Spartans, he asked him what evil he had suffered at their hands. He explained that he was a Spartan subject and that after Aristodemos was sent to Oreus as a governor, he proved himself to be very cruel and lawless.

He explained, “He lusted after my son. When he couldn’t persuade him, he attempted to rape him and abduct him from the wrestling school. Because the teacher was preventing him and there were many young men helping, Aristodemos retreated out of necessity. But on the following day, he outfitted a trireme, kidnapped the boy and sailed to the opposite shore where he was trying to rape the boy. He killed him because he was fighting back. After returned, he threw a dinner party.” The old man continued, “Once I learned of what happened and took care of the body, I went to Sparta and met with the Ephors. But they showed this no concern.”

Hearing these things, Skedasos lost heart because he was imagining that the Spartans would ignore his case as well. But he did explain his own misfortune to the stranger in turn. The man was advising him not to meet with the Ephors but just to return to Boiotia and build a tomb for his daughters. Skedasos, nevertheless, was not persuaded, but he went to Sparta to meet with the Ephors. When they did not pay attention, he went to the kings and then went up and wept before each of the citizens. When he gained nothing else, he was rushing through the city raising his hands to the sun. Then he was striking his fists on the ground and calling on the Furies. Finally, he killed himself.”

Ἀνὴρ πένης Σκέδασος τοὔνομα κατῴκει Λεῦκτρα· ἔστι δὲ κώμιον τῆς τῶν Θεσπιέων χώρας. τούτῳ θυγατέρες γίνονται δύο· ἐκαλοῦντο δ᾿ Ἱππὼ καὶ Μιλητία, ἤ, ὥς τινες, Θεανὼ καὶ Εὐξίππη. ἦν δὲ χρηστὸς ὁ Σκέδασος καὶ τοῖς ξένοις ἐπιτήδειος, καίπερ οὐ πολλὰ κεκτημένος. ἀφικομένους οὖν πρὸς αὐτὸν δύο Σπαρτιάτας νεανίας ὑπεδέξατο προθύμως· οἱ δὲ τῶν παρθένων ἡττώμενοι διεκωλύοντο πρὸς τὴν τόλμαν ὑπὸ τῆς τοῦ κεδάσου χρηστότητος. τῇ δ᾿ ὑστεραίᾳ Πυθώδε ἀπῄεσαν· αὕτη γὰρ αὐτοῖς προύκειτο ἡ ὁδός· καὶ τῷ θεῷ χρησάμενοι περὶ ὧν ἐδέοντο, πάλιν ἐπανῄεσαν οἴκαδε, καὶ χωροῦντες διὰ τῆς Βοιωτίας ἐπέστησαν πάλιν τῇ τοῦ Σκεδάσου οἰκίᾳ. ὁ δ᾿ ἐτύγχανεν οὐκ ἐπιδημῶν τοῖς Λεύκτροις, ἀλλ᾿ αἱ θυγατέρες αὐτοῦ ὑπὸ τῆς συνήθους ἀγωγῆς τοὺς ξένους ὑπεδέξαντο. οἱ δὲ καταλαβόντες ἐρήμους τὰς κόρας βιάζονται· ὁρῶντες δ᾿ αὐτὰς καθ᾿ ὑπερβολὴν τῇ ὕβρει χαλεπαινούσας ἀπέκτειναν, καὶ ἐμβαλόντες ἔς τι φρέαρ ἀπηλλάγησαν. ἐπανελθὼν δ᾿ ὁ Σκέδασος τὰς μὲν κόρας οὐχ ἑώρα, πάντα δὲ τὰ καταλειφθέντα εὑρίσκει σῷα καὶ τῷ πράγματι ἠπόρει, ἕως τῆς κυνὸς κνυζωμένης καὶ πολλάκις μὲν προστρεχούσης πρὸς αὐτὸν ἀπὸ δ᾿ αὐτοῦ εἰς τὸ φρέαρ ἐπανιούσης, εἴκασεν ὅπερ ἦν, καὶ τῶν θυγατέρων τὰ νεκρὰ οὕτως ἀνιμήσατο. πυθόμενος δὲ παρὰ τῶν γειτόνων, ὅτι ἴδοιεν τῇ χθὲς ἡμέρᾳ τοὺς καὶ πρῴην καταχθέντας ἐπ᾿ αὐτοὺς Λακεδαιμονίους εἰσιόντας, συνεβάλετο τὴν πρᾶξιν ἐκείνων, ὅτι καὶ πρῴην συνεχῶς ἐπῄνουν τὰς κόρας, μακαρίζοντες τοὺς γαμήσοντας.

Ἀπῄει εἰς Λακεδαίμονα, τοῖς ἐφόροις ἐντευξόμενος· γενόμενος δ᾿ ἐν τῇ Ἀργολικῇ, νυκτὸς καταλαμβανούσης, εἰς πανδοκεῖόν τι κατήχθη· κατὰ τὸ αὐτὸ δὲ καὶ πρεσβύτης τις ἕτερος τὸ γένος ἐξ Ὠρεοῦ πόλεως τῆς Ἑστιαιάτιδος· οὗ στενάξαντος καὶ κατὰ Λακεδαιμονίων ἀρὰς ποιουμένου ἀκούσας ὁ Σκέδασος ἐπυνθάνετο τί κακὸν ὑπὸ Λακεδαιμονίων πεπονθὼς εἴη. ὁ δὲ διηγεῖτο, ὡς ὑπήκοος μέν ἐστι τῆς Σπάρτης, πεμφθεὶς δ᾿ εἰς Ὠρεὸν Ἀριστόδημος ἁρμοστὴς παρὰ Λακεδαιμονίων ὠμότητα καὶ παρανομίαν ἐπιδείξαιτο πολλήν. “ἐρασθεὶς γάρ,” ἔφη, “τοῦ ἐμοῦ παιδός, ἐπειδὴ πείθειν ἀδύνατος ἦν, ἐπεχείρει βιάσασθαι καὶ ἀπάγειν αὐτὸν τῆς παλαίστρας· κωλύοντος δὲ τοῦ παιδοτρίβου καὶ νεανίσκων πολλῶν ἐκβοηθούντων, παραχρῆμα ὁ Ἀριστόδημος ἀπεχώρησε· τῇ δ᾿ ὑστεραίᾳ πληρώσας τριήρη συνήρπασε τὸ μειράκιον, καὶ ἐξ Ὠρεοῦ διαπλεύσας εἰς τὴν περαίαν ἐπεχείρει ὑβρίσαι, οὐ συγχωροῦντα δ᾿ αὐτὸν ἀπέσφαξεν.  ἐπανελθὼν δ᾿ εἰς τὴν Ὠρεὸν εὐωχεῖτο. ἐγὼ δ᾿,” ἔφη, “τὸ πραχθὲν πυθόμενος καὶ τὸ σῶμα κηδεύσας παρεγενόμην εἰς τὴν Σπάρτην καὶ τοῖς ἐφόροις ἐνετύγχανον· οἱ δὲ λόγον οὐκ ἐποιοῦντο.” Σκέδασος δὲ ταῦτα ἀκούων ἀθύμως διέκειτο, ὑπολαμβάνων ὅτι οὐδ᾿ αὐτοῦ λόγον τινὰ ποιήσονται οἱ Σπαρτιᾶται· ἐν μέρει τε τὴν οἰκείαν διηγήσατο συμφορὰν τῷ ξένῳ· ὁ δὲ παρεκάλει αὐτὸν μηδ᾿ ἐντυχεῖν τοῖς ἐφόροις, ἀλλ᾿ ὑποστρέψαντα εἰς τὴν Βοιωτίαν κτίσαι τῶν θυγατέρων τὸν τάφον. οὐκ ἐπείθετο δ᾿ ὅμως ὁ Σκέδασος, ἀλλ᾿ εἰς τὴν Σπάρτην ἀφικόμενος τοῖς ἐφόροις ἐντυγχάνει· ὧν μηδὲν προσεχόντων, ἐπὶ τοὺς βασιλέας ἵεται καὶ ἀπὸ τούτων ἑκάστῳ τῶν δημοτῶν προσιὼν ὠδύρετο. μηδὲν δὲ πλέον ἀνύων ἔθει διὰ μέσης τῆς πόλεως, ἀνατείνων πρὸς ἥλιον τὼ χεῖρε, αὖθις δὲ τὴν γῆν τύπτων ἀνεκαλεῖτο τὰς Ἐρινύας καὶ τέλος αὑτὸν τοῦ ζῆν μετέστησεν.

Spartan warrior as depicted on a Greek red-figured vase, c. 480 bc. The Granger Collection, New Yor

Tyrannical, Violent, and Greedy for Tribute

Strabo, Geography 10.4.8

“As Ephoros has claimed, Minos modeled himself after a certain ancient Rhadamanthys, a most just man who had the same name as his own brother and apparently was the first to make Crete more civilized through laws, integrations of cities, and constitutions, insisting that he was simply introducing each of these ideas to the public from Zeus himself.

In imitating him, Minos also, it seems, retreated for nine years into Zeus’ cave and, after he spent time there, came back carrying certain declarations which he composed but he was claiming were established by Zeus. This is the reason why [Homer] has said, “there, for nine years, Minos was ruling as a companion of great Zeus.”

While Ephorus records these things, ancient authors have provided different accounts about him which run against these claims. They say that Minos was tyrannical, very violent, and greedy for tribute. Some put into tragedies the stories about the Minotaur and the Labyrinth along with the events of Theseus and Daidalos. It is hard to say whether things happened that way.

But there is another account which does not agree with the rest: some claim that Minos was an immigrant to the island, while others claim he was a native. Homer certainly seems to argue for the second view when he says that “[Zeus] first fathered Minos as a protector for Crete.”

 

ὡς δ᾽ εἴρηκεν ῎Εφορος, ζηλωτὴς ὁ Μὶνως ἀρχαίου τινὸς ῾Ραδαμάνθυος, δικαιοτάτου ἀνδρός, ὁμωνύμου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὃς πρῶτος τὴν νῆσον ἐξημερῶσαι δοκεῖ νομίμοις καὶ συνοικισμοῖς πόλεων καὶ πολιτείαις, σκηψάμενος παρὰ Διὸς φέρειν ἕκαστα τῶν τιθεμένων δογμάτων εἰς μέσον. τοῦτον δὴ μιμούμενος καὶ ὁ Μίνως δι᾽ ἐννέα ἐτῶν, ὡς ἔοικεν, ἀναβαίνων ἐπὶ τὸ τοῦ Διὸς ἄντρον καὶ διατρίβων ἐνθάδε ἀπήιει συντεταγμένα ἔχων παραγγέλματά τινα, ἃ ἔφασκεν εἶναι προστάγματα τοῦ Διός. ἀφ᾽ ἧς αἰτίας καὶ τὸν ποιητὴν οὕτως εἰρηκέναι· «ἐνθάδε Μίνως ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστής». τοιαῦτα δ᾽ εἰπόντος, οἱ ἀρχαῖοι περὶ αὐτοῦ πάλιν ἄλλους εἰρήκασι λόγους ὑπεναντίους τούτοις, ὡς τυραννικός τε γένοιτο καὶ βίαιος καὶ δασμολόγος, τραγωιδοῦντες τὰ περὶ τὸν Μινώταυρον καὶ τὸν λαβύρινθον καὶ τὰ Θησεῖ συμβάντα καὶ Δαιδάλωι. ταῦτα μὲν οὖν ὁποτέρως ἔχει, χαλεπὸν εἰπεῖν. ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λόγος οὐχ ὁμολογούμενος, τῶν μὲν ξένον τῆς νήσου τὸν Μίνων λεγόντων, τῶν δ᾽ ἐπιχώριον. ὁ μέντοι ποιητὴς τῆι δευτέραι δοκεῖ μᾶλλον συνηγορεῖν ἀποφάσει, ὅταν φῆι ὅτι «πρῶτον Μίνωα τέκε Κρήτηι ἐπίουρον».

Image result for Minos medieval manuscript
King Minos from BL Harley 4431, f. 98

 

Philosophical Support for A Resolution: Plutarch on Overeating

Plutarch’s Moralia, “Advice about Keeping Well”, 10

“But, just as flowers’ scents are on their own weak but when mixed with oil they gain strength and tone, so too does an initial mass of food provide substance and body, so to speak, to the causes and origins of afflictions from outside the body. Deprived of this, none of these can be severe, but instead they wither away and decrease on their own, when simple blood and clean breath meet their entry. But in a mass and excess of food, it is just like some kind of churning mud which makes everything unclear, and dirty and hard to pass when it is stirred up.

We should not, then, be just like those praised ship captains who allow a massive cargo because of greed and are for this reason always occupied baling and pouring the sea out of their ship—no, we must not stuff our body and then apply medicine to make us purge it all, but instead we should keep our bodies slim so that if ever we are depressed, our body will rise up again because of its lightness, like a cork.”

ἀλλ᾿ ὥσπερ αἱ τῶν ἀνθέων ὀσμαὶ καθ᾿ ἑαυτὰς ἀσθενεῖς εἰσι, μιχθεῖσαι δὲ τῷ ἐλαίῳ ῥώμην ἴσχουσι καὶ τόνον, οὕτω ταῖς ἔξωθεν αἰτίαις καὶ ἀρχαῖς οἷον οὐσίαν καὶ σῶμα παρέχει τὸ πλῆθος ὑποκείμενον. ἄνευ δὲ τούτου, τούτων χαλεπὸν οὐδέν, ἀλλ᾿ ἐξαμαυροῦνται καὶ διαχέονται ῥᾳδίως, αἵματος λεπτοῦ καὶ πνεύματος καθαροῦ δεχομένου τὴν κίνησιν· ἐν δὲ πλήθει καὶ περιττώματι οἷον ἰλὺς ἀναταραττομένη μιαρὰ ποιεῖ πάντα καὶ δυσχερῆ καὶ δυσαπάλλακτα. διὸ δεῖ μὴ καθάπερ οἱ ἀγαστοὶ ναύκληροι πολλὰ δι᾿ ἀπληστίαν ἐμβαλόμενοι, τοὐντεῦθεν ἤδη διατελοῦσιν ἀντλοῦντες καὶ ὑπεξερῶντες3 τὴν θάλατταν, οὕτως ἐμπλήσαντας τὸ σῶμα καὶ βαρύναντας ὑποκαθαίρειν αὖθις καὶ ὑποκλύζειν, ἀλλὰ διατηρεῖν εὐσταλές, ὅπως, κἂν πιεσθῇ ποτε, φελλοῦ δίκην ὑπὸ κουφότητος ἀναφέρηται.

Image result for medieval manuscript obese

Needful Tales: Intersex Stories from Ancient Greece and Rome

The New York Times reports that the current US administration is trying to narrowly define gender in order to strip transgender people of federal protections. Here are some ancient intersex stories we posted over the summer. Human beings have known that gender is not simply binary and is not simply about how we are born for a very long time.

Here are short tales from: Phlegon of Tralles’ On Marvels

6 Also in Antioch near the Maiander river there was an intersex person, when Antipater who was the Athenians and Marcus Vinicius and Titus Statilus Taurus were consuls. The person was called Kourbinus. As a maiden of famous parents when she was thirteen she was suited by many because of her beauty.

After her parents chose the suitor they wanted, they appointed the day for the marriage But the girl shouted out as she was about to leave the house when the most severe amount of pain over took her.

Those near her lifted her up and were taking care of her because she had pains in her guts and twisting within them. This pain remained for three days straight and her suffering made everyone confused, since they could not give her relief from the toils at night or day.

Even though the doctors in the city applied every type of healing to her they found no cause for the suffering. On the fourth day near dawn, the pains greatly increased and, as she shouted out with a terrible groan, suddenly the masculine parts descended from her and a girl became a man.

After some time, he was taken to Rome to be presented to Claudius Caesar. And he, on account of the fame, had an altar erected for Zeus the Defender of Evils on the Capitoline.”

Καὶ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ δὲ τῇ πρὸς Μαιάνδρῳ ποταμῷ ἐγένετο ἀνδρόγυνος, ἄρχοντος ᾿Αθήνησιν ᾿Αντιπάτρου, ὑπατευόντων ἐν ῾Ρώμῃ Μάρκου Βινικίου καὶ Τίτου Στατιλίου Ταύρου, τοῦ Κουρβίνου ἐπικληθέντος.

παρθένος γὰρ γονέων ἐπισήμων τρισκαιδεκαέτις ὑπάρχουσα ὑπὸ πολλῶν ἐμνηστεύετο, οὖσα εὐπρεπής. ὡς δ’ ἐνεγυήθη ᾧ οἱ γονεῖς ἐβούλοντο, ἐνστάσης τῆς ἡμέρας τοῦ γάμου προϊέναι τοῦ οἴκου μέλλουσα αἰφνιδίως πόνου ἐμπεσόντος αὐτῇ σφοδροτάτου ἐξεβόησεν.

ἀναλαβόντες δ’ αὐτὴν οἱ προσήκοντες ἐθεράπευον ὡς ἀλγήματα ἔχουσαν κοιλίας καὶ στρόφους τῶν ἐντός· τῆς δὲ ἀλγηδόνος ἐπιμενούσης τρισὶν ἡμέραις ἑξῆς ἀπορίαν τε πᾶσι τοῦ πάθους ποιοῦντος, τῶν πόνων οὔτε νυκτὸς οὔτε ἡμέρας ἔνδοσιν λαμβανόντων, καίτοι πᾶσαν μὲν θεραπείαν αὐτῇ προσφερόντων <τῶν> ἐν τῇ πόλει ἰατρῶν, μηδεμίαν δὲ τοῦ πάθους δυναμένων αἰτίαν εὑρεῖν, τῇ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν περὶ τὸν ὄρθρον μείζονα τῶν πόνων ἐπίδοσιν λαμβανόντων, σὺν μεγάλῃ οἰμωγῇ ἀνακραγούσης, ἄφνω αὐτῇ ἀρσενικὰ μόρια προέπεσεν, καὶ ἡ κόρη ἀνὴρ ἐγένετο.

μετὰ δὲ χρόνον εἰς ῾Ρώμην ἀνηνέχθη πρὸς Κλαύδιον Καίσαρα· ὁ δὲ τούτου ἕνεκα τοῦ σημείου ἐν Καπετωλίῳ Διὶ ᾿Αλεξικάκῳ ἱδρύσατο βωμόν.

 

7 “There was also in Mêouania, an Italian city, in the home of Agrippina Augusta, an intersex person when Dionysodorus was archon in Athens and in Rome Decimus Junius Silanos Torquatos and Quintus Aterius Atonius were consuls.

The girl’s name was Philôtis and she was Smyrnaian in origin. When the time of her marriage came and she had been promised by her parents to a man, male genitals appeared on her and she became a man.”

᾿Εγένετο καὶ ἐν Μηουανίᾳ, πόλει τῆς ᾿Ιταλίας, ἐν ᾿Αγριππίνης τῆς Σεβαστῆς ἐπαύλει ἀνδρόγυνος, ἄρχοντος ᾿Αθήνησιν Διονυσοδώρου, ὑπατευόντων ἐν ῾Ρώμῃ Δέκμου ᾿Ιουνίου Σιλανοῦ Τορκουάτου καὶ Κοΐντου ῾Ατερίου ᾿Αντωνίνου.

Φιλωτὶς γάρ τις ὀνόματι παρθένος, Σμυρναία τὸ γένος, ὡραία πρὸς γάμον ὑπὸ τῶν γονέων κατεγγεγυημένη ἀνδρί, μορίων αὐτῇ προφανέντων ἀρρενικῶν ἀνὴρ ἐγένετο.

 

8 “There was also another intersex person in the same time period in Epidaurus, a child of poor parents who was called Sumpherousa first but was named Sumpherôn when he became a man. He spent his life gardening.”

Καὶ ἄλλος δέ τις ἀνδρόγυνος κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἐγένετο ἐν ᾿Επιδαύρῳ, γονέων ἀπόρων παῖς, ὃς ἐκαλεῖτο πρότερον Συμφέρουσα, ἀνὴρ δὲ γενόμενος ὠνομάζετο Συμφέρων, κηπουρῶν δὲ τὸν βίον διῆγεν.

 

9 “In Laodikeia there was also a Syrian women named Aitêtê who changed her form when she was already living with her husband and then changed her name to Aitêtos once she became a man. This was when Makrinos was archon in Athens and Lucius Lamia Aelianos and Sextus Carminius Veterus were consuls. I even saw him myself.”

Καὶ ἐς Λαοδίκειαν δὲ τῆς Συρίας γυνή, ὀνόματι Αἰτητή, συνοικοῦσα τῷ ἀνδρὶ ἔτι μετέβαλε τὴν μορφὴν καὶ μετωνομάσθη Αἰτητὸς ἀνὴρ γενόμενος, ἄρχοντος ᾿Αθήνησιν Μακρίνου, ὑπατευόντων ἐν ῾Ρώμῃ Λουκίου Λαμία Αἰλιανοῦ καὶ <Σέξτου Καρμινίου> Οὐέτερος. τοῦτον καὶ αὐτὸς ἐθεασάμην.

A note on translation. I was a bit dissatisfied with the translations available from the LSJ for ἀνδρόγυνος so I chose the modern “intersex”.

androgunos

Hermaphroditus was a figure of ritual in the ancient world

The story of Teiresias, Phlegon of Tralles, On Marvels 4

“Hesiod—along with Dikaiarkhos, Klearkhos, Kallimakhos and some others—relates these things about Teiresias. When Teiresias the son of Euêros in Arcadia was a young man he saw snakes copulating, he wounded one and immediately changed his form. He changed into a woman from a man and then had sex with a man.

But after Apollo prophesied to him that, if he saw snakes copulating again and wounded one in the same way, he would be as he was before, Teiresias took care to do the things which were prophesied by the god and thus regained his older form.

When Zeus was fighting with Hera and saying that in sex a wife surpassed her husband in the pleasures of intercourse—even while Hera was claiming the opposite—it seemed right to them to send for Teiresias because he had tried out both ways. When they questioned him, he responded that if there were ten portions, a man took pleasure in one and a woman took pleasure in ten.

In her rage over this, Hera took out his eyes and made him blind. But Zeus gave him the gift of prophecy and to live for seven generations.”

῾Ιστορεῖ δὲ ῾Ησίοδος καὶ Δικαίαρχος καὶ Κλέαρχος καὶ Καλλίμαχος καὶ ἄλλοι τινὲς περὶ Τειρεσίου τάδε. Τειρεσίαν τὸν Εὐήρους ἐν ᾿Αρκαδίᾳ [ἄνδρα ὄντα] ἐν τῷ ὄρει τῷ ἐν Κυλλήνῃ ὄφεις ἰδόντα ὀχεύοντας τρῶσαι τὸν ἕτερον καὶ παραχρῆμα μεταβαλεῖν τὴν ἰδέαν· γενέσθαι γὰρ ἐξ ἀνδρὸς γυναῖκα καὶ μιχθῆναι ἀνδρί.

 τοῦ δὲ ᾿Απόλλωνος αὐτῷ χρήσαντος ὡς, ἐὰν τηρήσας ὀχεύοντας ὁμοίως τρώσῃ τὸν ἕνα, ἔσται οἷος ἦν, παραφυλάξαντα τὸν Τειρεσίαν ποιῆσαι τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ ῥηθέντα καὶ οὕτως κομίσασθαι τὴν ἀρχαίαν φύσιν.

 Διὸς δὲ ἐρίσαντος ῞Ηρᾳ καὶ φαμένου ἐν ταῖς συνουσίαις πλεονεκτεῖν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀνδρὸς τῇ τῶν ἀφροδισίων ἡδονῇ, καὶ τῆς ῞Ηρας φασκούσης τὰ ἐναντία, δόξαι αὐτοῖς μεταπεμψαμένοις ἔρεσθαι τὸν Τειρεσίαν διὰ τὸ τῶν τρόπων ἀμφοτέρων πεπειρᾶσθαι. τὸν δὲ ἐρωτώμενον ἀποφήνασθαι, διότι μοιρῶν οὐσῶν δέκα τὸν ἄνδρα τέρπεσθαι τὴν μίαν, τὴν δὲ γυναῖκα τὰς ἐννέα.

 τὴν δὲ ῞Ηραν ὀργισθεῖσαν κατανύξαι αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ποιῆσαι τυφλόν, τὸν δὲ Δία δωρήσασθαι αὐτῷ τὴν μαντικὴν καὶ βιοῦν ἐπὶ γενεὰς ἐπτά.

The tale occurs most famously in book 3 of Ovid’s Metamorphoses (339-510).  But, as this fragment indicates, we have fragments of a Hesiodic version as well. Apollodorus also reports the version favored by Pherecydes and Callimachus–that Teiresias was blinded after seeing Athena naked.

What is a little different about this version is the presence of Apollo and the claim that Zeus lengthened Teiresias’ life as part of his ‘reward’. This second part helps to explain Tiresias’ presence from the birth of Dionysus to the fall of Thebes with the Epigonoi.

The Sex-change of Caenus

Phlegon, On Amazing Things 5 [Ovid tells a version of this tale.]

5 “Others tell the story that in the land of the Lapiths the king Elatos had a daughter whose name was Kainis. After Poseidon had sex with her he promised to make her into whatever she wanted. She said she wanted to be changed into a man who was invulnerable. When Poseidon did this—as was right—he changed her name to Kaineus.”

Οἱ αὐτοὶ ἱστοροῦσιν κατὰ τὴν Λαπίθων χώραν γενέσθαι ᾿Ελάτῳ τῷ βασιλεῖ θυγατέρα ὀνομαζομένην Καινίδα.

ταύτῃ δὲ Ποσειδῶνα μιγέντα ἐπαγγείλασθαι ποιήσειν αὐτῇ ὃ ἂν ἐθέλῃ, τὴν δὲ ἀξιῶσαι μεταλλάξαι αὐτὴν εἰς ἄνδρα ποιῆσαί τε ἄτρωτον. τοῦ δὲ Ποσειδῶνος κατὰ τὸ ἀξιωθὲν ποιήσαντος μετονομασθῆναι Καινέα.

This story is older than Ovid and Phlegon. It is detailed in the fragments of Akousilaus, perhaps alluded to in Homer, definitely indicated by Apollonius Rhodes, and present even in Plato. While the sex-change narrative remains an important element, the main feature of Kaineus’ tale is his hubris–because of his invulnerability he asks to be made into a god.

Akousilaus FGrH 2 fr. 22 [=P.Oxy. 13, 1611, fr. 1, col. 2, 38-96]

“Poseidon has sex with Kainê of Elatos. Then—for it was not right for him [sic] to have children with him nor anyone else—Poseidon turned him into an invulnerable man, who had the greatest strength of the men at that time. Whenever anyone tried to strike him with iron or bronze, [the attacker] was completely defeated.

Then [Kaineus] became king of the Lapiths and was warring with the Centaurs. After he set up his javelin in the agora he was asking to be included in the number of the gods. This was not pleasing to the gods. And when Zeus saw him doing this, he threatened him and raised the Centaurs against him. They struck him straight down into the earth and placed a stone above as assign. Then he died.”

«Καινῆιδὲ τῆι ᾽Ελάτου μίσγεται ΙΙοσειδῶν. ἔπειτα – οὐ γὰρ ἦν αὐτῶι ἱερὸν παῖδας τεκέν οὐτ᾽ ἐξ ἐκείνου οὐτ᾽ ἐξ ἄλλου οὐδενός – ποιεῖ αὐτὸν Ποσειδέων ἄνδρα ἄτρωτον, ἰσχὺν ἔχοντα μεγίστην τῶν ἀνθρώπων τῶν τότε, καὶ ὅτε τις αὐτὸν κεντοίη σιδήρωι ἢ χαλκῶι, ἡλίσκετο μάλιστα χρημάτων. καὶ γίγνεται βασιλεὺς οὗτος Λαπιθέων καὶ τοῖς Κενταύροις πολεμέεσκε. ἔπειτα στήσας ἀκόν[τιον ἐν ἀγορᾶι θεὸν ἐκέλευεν ἀριθμεῖν. θεοῖ]σι δ᾽ οὐκ ἦεν [ἀρεστόν, καὶ] Ζεὺς ἰδὼν αὐτὸν ταῦτα ποιοῦντα ἀπειλεῖ καὶ ἐφορμᾶι τοὺς Κενταύρους, κἀκεῖνοι αὐτὸν κατακόπτουσιν ὄρθιον κατὰ γῆς καὶ ἄνωθεν πέτρην ἐπιτιθεῖσιν σῆμα, καὶ ἀποθνήσκει.»

In this account, Poseidon seems to be changing Kaineus because of his inability to have children. This makes it rather clear what women are good for from this cultural perspective. In addition, it is interesting that Kaineus as an intersex figure is involved in the war between the Lapiths and Centaurs, a conflict which has its origins in a rapes at a wedding and is often seen as a reflection of the civilized Lapiths struggling against the primitive and violent urges of the Centaurs.

But, as can be seen from the relief below which dates to the early Archaic period, the punishment of Kaineus is a primary motif of the story tradition. In a way, if the sex-change and rape were equally ancient, this is a tale about a women who is raped ultimately being punished for surviving and thriving and exacting retribution for her suffering.

D Scholia ad Il. 264

“Kaineus was a son of Elatos and king of the Lapiths. He was a very beautiful virgin girl before. But after Poseidon had sex with her, she asked to be changed from a young woman into a man. And he became invulnerable, and the most excellent of those alive at the time. And after he stuck his javelin into the middle of the agora, he demanded to be entered into the number of the gods for this reason.

Zeus was annoyed by this request and he arranged the following type of payback from him for impiety. For, even though he was invincible, he made him less while he was fighting the Centaurs. For they were hurling and striking him with pines and oak trees and they drove him into the ground. Apollonius recalls this in the Argonautica saying this, “For the singers used to report the fame that Kaineus was killed by Centaurs, when he alone from the rest of the best drove them, they surged back. They were not strong enough to repel him nor to kill him, but he went under the earth, unbroken, unbent, pummeled by the striking force of powerful pines.”

Καινέα τε. Καὶ τὸν Καινέα. ὁ δὲ Και-
νεὺς ᾿Ελάτου μὲν παῖς, Λαπίθων δὲ βα-
σιλεὺς, πρότερον ἦν παρθένος εὐπρεπής.
μιγέντος δὲ αὐτῇ Ποσειδῶνος, αἰτησα-
μένη μεταβαλεῖν εἰς ἄνδρα ἡ νεᾶνις, ἄ-
τρωτος γίγνεται, γενναιότατος τῶν καθ’
αὑτὸν ὑπάρξας· καὶ δή ποτε πήξας ἀ-
κόντιον ἐν τῷ μεσαιτάτῳ τῆς ἀγορὰς,
θεοῖς τοῦτο προσέταξεν ἀριθμεῖν. δι’ ἣν
αἰτίαν ἀγανακτήσας ὁ Ζεὺς, τιμωρίαν
τῆς ἀσεβείας παρ’ αὐτοῦ εἰσεπράξατο.
μαχόμενον γὰρ αὐτὸν τοῖς Κενταύροις
καὶ ἄτρωτον ὄντα ὑποχείριον ἐποίησε.
βάλλοντες γὰρ αὐτὸν οἱ προειρημένοι δρυ-
σί τε καὶ ἐλάταις, ἤρεισαν εἰς γῆν.
μέμνηται δὲ αὐτοῦ καὶ ᾿Απολλώνιος ἐν
τοῖς ᾿Αργοναυτικοῖς λέγων οὕτως· Καινέα
γὰρ τὸν πρόσθεν ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ Κεν-
ταύροισιν ὀλέσθαι, ὅτε σφέας οἶος ἀπ’
ἄλλων ῎Ηλασ’ ἀριστήων· οἱ δ’ ἔμπαλιν
ὁρμηθέντες, Οὔτε μιν ἀγκλῖναι προτέρω
σθένον, οὔτε δαΐξαι· ᾿Αλλ’ ἄῤῥηκτος,
ἄκαμπτος ἐδύσσατο νειόθι γαίης, Θεινό-
μενος στιβαρῆσι καταΐγδην ἐλάτῃσιν.

This story is held up as a wistful impossibility by Plato in the laws. This passage is, well, upsetting.

Plato’s Laws 944d-c

“What then would be the right punishment for someone who has thrown away this kind of a power of a defensive weapon for the opposite? For it is not possible for a person to do the opposite of what they say the god did when he changed the Thessalian Kaineus from a women into a man. For one who throws away his shield, the opposite of this transformation, changing from a man into a women, in some way would be the best of all punishments for this.”

ζημία δὴ τῷ τὴν τοιαύτην ἀμυντηρίων ὅπλων εἰς τοὐναντίον ἀφέντι δύναμιν τίς ἄρα γίγνοιτ᾿ ἂν πρόσφορος; οὐ γὰρ δυνατὸν ἀνθρώπῳ δρᾷν τοὐναντίον <ἢ> ὥς2 ποτε θεόν φασι δρᾶσαι, Καινέα τὸν Θετταλὸν ἐκ γυναικὸς μεταβαλόντα εἰς ἀνδρὸς φύσιν ἦν γὰρ ἂν ἀνδρὶ ῥιψάσπιδι τρόπον τινὰ πρέπουσα πασῶν Εμάλιστα ἡ ᾿κείνῃ τῇ γενέσει ἐναντία γένεσις, εἰς γυναῖκα ἐξ ἀνδρὸς μεταβαλοῦσα, τιμωρία τούτῳ γενομένη.

Talking With Homer in the Underworld

While Lucian is surely messing with us here, I think there are many tomes of Homeric scholarship set aright through this one paragraph.

Lucian, True History 2.20

“Two or three days had not yet passed when I approached the poet Homer at a moment when we both had free time and I was investigated the rest of the matters about him, especially where he was from. For this is still examined by us to this day. He said that he was not ignorant that some people say he his from Khios and others say Smyrna while a majority claims he is Kolophonian. But he was saying that he is in fact Babylonian and was not called Homer among his people but Tigranes. Later on, after he was a hostage [homêreusas] among the Greeks he changed his nickname.

When I asked him about the lines which were considered spurious and whether they had been written by him, he was claiming they were all his. For this reason I started to believe that the grammarians Zenodotus and Aristarchus were guilty of the most close-minded logic. Since he had responded sufficiently on these matters, I was asking him next why he made his poem start with the “rage of Achilles”. He said that it just leapt into his head that way without any prior thought. Then I was eager to know that thing, whether he wrote the Odyssey before the Iliad as many claim. He denied this.”

Οὔπω δὲ δύο ἢ τρεῖς ἡμέραι διεληλύθεσαν, καὶ προσελθὼν ἐγὼ Ὁμήρῳ τῷ ποιητῇ, σχολῆς οὔσης ἀμφοῖν, τά τε ἄλλα ἐπυνθανόμην καὶ ὅθεν εἴη. τοῦτο γὰρ μάλιστα παρ᾿ ἡμῖν εἰσέτι νῦν ζητεῖσθαι. ὁ δὲ οὐδ᾿ αὐτὸς μὲν ἀγνοεῖν ἔφασκεν ὡς οἱ μὲν Χῖον, οἱ δὲ Σμυρναῖον, πολλοὶ δὲ Κολοφώνιον αὐτὸν νομίζουσιν· εἶναι μέντοι γε ἔλεγεν Βαβυλώνιος, καὶ παρά γε τοῖς πολίταις οὐχ Ὅμηρος, ἀλλὰ Τιγράνης καλεῖσθαι· ὕστερον δὲ ὁμηρεύσας παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἀλλάξαι τὴν προσηγορίαν. ἔτι δὲ καὶ περὶ τῶν ἀθετουμένων στίχων ἐπηρώτων, εἰ ὑπ᾿ ἐκείνου εἶεν γεγραμμένοι. καὶ ὃς ἔφασκε πάντας αὑτοῦ εἶναι. κατεγίνωσκον οὖν τῶν ἀμφὶ τὸν Ζηνόδοτον καὶ Ἀρίσταρχον γραμματικῶν πολλὴν τὴν ψυχρολογίαν. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἱκανῶς ἀπεκέκριτο, πάλιν αὐτὸν ἠρώτων τί δή ποτε ἀπὸ τῆς μήνιδος τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο· καὶ ὃς εἶπεν οὕτως ἐπελθεῖν αὐτῷ μηδὲν ἐπιτηδεύσαντι. καὶ μὴν κἀκεῖνο ἐπεθύμουν εἰδέναι, εἰ προτέραν ἔγραψεν τὴν Ὀδύσσειαν τῆς Ἰλιάδος, ὡς οἱ πολλοί φασιν· ὁ δὲ ἠρνεῖτο.

Image result for medieval manuscript homer
Ambrosian Iliad