“His Heart Barked”: Sex, Slaves, and Transgression in the Odyssey

Earlier I posted a passage from the Odyssey where the narrator tells us that Penelope raised the slave Melanthô and gave her toys. This detail is paired with the slave woman’s sexual behavior—she is now a bad slave because she is having sex with one of the suitors.

Odyssey, 18.321–5

“Then fine-cheeked Melanthô reproached him shamefully. Dolios fathered her and Penelope raised her, she treated her like her own child and used to give her delights for her heart. But she did not have grief in her thoughts for Penelope. Instead she was having sex with and feeling affection for Eurymakhos.”

τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπε Μελανθὼ καλλιπάρῃος,
τὴν Δολίος μὲν ἔτικτε, κόμισσε δὲ Πηνελόπεια,
παῖδα δὲ ὣς ἀτίταλλε, δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ·
ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἔχε πένθος ἐνὶ φρεσὶ Πηνελοπείης,
ἀλλ’ ἥ γ’ Εὐρυμάχῳ μισγέσκετο καὶ φιλέεσκεν.

The meaning of this behavior might not be clear to modern audiences. Ancient audiences might have needed clarification too. The epic shows Odysseus witnessing this later.

20.5–24

“Odysseus was lying there, still awake, devising evils in his heart
For the suitors. And the women went from the hall
The ones who were having sex with the suitors before
Greeting one another with a welcome and a laugh.
And Odysseus’ heart rose in his dear chest.
He debated much in his thoughts and through his heart
Whether after leaping up he should deal out death to each woman
Or he should allow them to have sex with the arrogant suitors
a last and final time. The heart inside his chest barked.
And as a mother dog who stands over her young pups
When she sees an unknown man barks and waits to fight,
So his heart growled within him as he was enraged at the evil deeds.
Then he struck his chest and reproached the heart inside him.
Endure this my heart, you endured a more harrowing thing on that day
When the savage Cyclops, insanely daring, ate
My strong companions. You were enduring this and your intelligence
Led you from that cave even though you thought you were going to die.”

ἔνθ’ ᾿Οδυσεὺς μνηστῆρσι κακὰ φρονέων ἐνὶ θυμῷ
κεῖτ’ ἐγρηγορόων· ταὶ δ’ ἐκ μεγάροιο γυναῖκες
ἤϊσαν, αἳ μνηστῆρσιν ἐμισγέσκοντο πάρος περ,
ἀλλήλῃσι γέλω τε καὶ εὐφροσύνην παρέχουσαι.
τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι·
πολλὰ δὲ μερμήριζε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ἠὲ μεταΐξας θάνατον τεύξειεν ἑκάστῃ,
ἦ ἔτ’ ἐῷ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μιγῆναι
ὕστατα καὶ πύματα· κραδίη δέ οἱ ἔνδον ὑλάκτει.
ὡς δὲ κύων ἀμαλῇσι περὶ σκυλάκεσσι βεβῶσα
ἄνδρ’ ἀγνοιήσασ’ ὑλάει μέμονέν τε μάχεσθαι,
ὥς ῥα τοῦ ἔνδον ὑλάκτει ἀγαιομένου κακὰ ἔργα.
στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ·
“τέτλαθι δή, κραδίη· καὶ κύντερον ἄλλο ποτ’ ἔτλης,
ἤματι τῷ, ὅτε μοι μένος ἄσχετος ἤσθιε Κύκλωψ
ἰφθίμους ἑτάρους· σὺ δ’ ἐτόλμας, ὄφρα σε μῆτις
ἐξάγαγ’ ἐξ ἄντροιο ὀϊόμενον θανέεσθαι.”

Beyond whether or not the liaison was a good wooing strategy for Eurymachus, these closely paired statements show that despite being integrated into the family structure, Melantho has not internalized her position and has instead exercised agency in pursuing sexuality. (Or, perhaps more accurately, exercising control over her own body to choose a different master.) When the epic returns to the issue, it takes pains to depict the women as in control and to ensure that Odysseus witnesses it. When he reveals himself to the suitors in book 22, he accuses them of forcefully sleeping with the women.

22.35-38

“Dogs, you were expecting that out of the way I would not come
home from the land of the Trojans and you ruined my home,
Took the slave women in my house to bed by force
And wooed the wife of a man who was still alive…”

“ὦ κύνες, οὔ μ’ ἔτ’ ἐφάσκεθ’ ὑπότροπον οἴκαδε νεῖσθαι
δήμου ἄπο Τρώων, ὅτι μοι κατεκείρετε οἶκον
δμῳῇσίν τε γυναιξὶ παρευνάζεσθε βιαίως
αὐτοῦ τε ζώοντος ὑπεμνάασθε γυναῖκα…

The difference in tone is in part due to the level of narrative—in the first two scenes mentioned above, the sexual acts are observed through the narrator. When Odysseus talks about it, he characterizes the acts differently because he sees the sexual acts as transgressing his control of the household. If the women—who are animate objects, not people—have sex, then they are the sexual objects of aggressors against Odysseus’ control. This transgressive behavior on their part helps to explain why Odysseus decides to slaughter them.

Who should have sex with the slave women is implied by a narrative passage from the beginning of the epic (1.428–33)

“And with him Eurykleia carried the burning torches. She knew proper things, the daughter of Ops, the son of Peisênor whom Laertes bought to be among his possessions when she was just a girl and he paid a price worth 20 oxen. And he used to honor her equal to his dear wife in his home but he never had sex with her and he was avoiding his wife’s anger.”

τῷ δ’ ἄρ’ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε κεδνὰ ἰδυῖα
Εὐρύκλει’, ῏Ωπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο,
τήν ποτε Λαέρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσι,
πρωθήβην ἔτ’ ἐοῦσαν, ἐεικοσάβοια δ’ ἔδωκεν,
ἶσα δέ μιν κεδνῇ ἀλόχῳ τίεν ἐν μεγάροισιν,
εὐνῇ δ’ οὔ ποτ’ ἔμικτο, χόλον δ’ ἀλέεινε γυναικός·

It is exceptional here that Laertes does not have sex with Eurykleia. This indicates an economy of sexual slavery in which the slave women are the objects to be used by those who own them. If they are used without permission or act on their own, they represent perversions.

See:

Doherty, Lillian. 2001. “The Snares of the Odyssey: A Feminist Narratological Reading.” 117-133.
Thalmann, William G. 1998. “Female Slaves in the Odyssey.” 22–34

Related image
Red-figure Kylix, c. 490 BCE

 

How Thersites Makes The Beautiful Body and The Beautiful Mind

Iliad 2.211-224

“The rest of them were sitting, and they had taken their seats.
Only Thersites, a man of measureless speech, was still declaring–
A man who knew many disordered things in his thoughts and who
Strived pointlessly with kings out of order,
–whatever he thought would be amusing to the Argives.
And he was the most shameful man who came to Troy.
He was cross-eyed and crippled in one foot. His shoulders
Were curved, dragged in toward his chest. And on top
His head was mishapen, and the hair on his head was sparse.
He was most hateful to both Achilles and Odysseus
For he was always reproaching them. Then he was shrilly cawing
At lordly Agamemnon again, as he spoke reproaches. The Achaeans
Were terribly angry at him and were finding fault in their heart.
As he shouting greatly, he was reproaching Agememnon.”

῎Αλλοι μέν ῥ’ ἕζοντο, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας·
Θερσίτης δ’ ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐκολῴα,
ὃς ἔπεα φρεσὶν ᾗσιν ἄκοσμά τε πολλά τε ᾔδη
μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν,
ἀλλ’ ὅ τι οἱ εἴσαιτο γελοίϊον ᾿Αργείοισιν
ἔμμεναι· αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ ῎Ιλιον ἦλθε·
φολκὸς ἔην, χωλὸς δ’ ἕτερον πόδα· τὼ δέ οἱ ὤμω
κυρτὼ ἐπὶ στῆθος συνοχωκότε· αὐτὰρ ὕπερθε
φοξὸς ἔην κεφαλήν, ψεδνὴ δ’ ἐπενήνοθε λάχνη.
ἔχθιστος δ’ ᾿Αχιλῆϊ μάλιστ’ ἦν ἠδ’ ᾿Οδυσῆϊ·
τὼ γὰρ νεικείεσκε· τότ’ αὖτ’ ᾿Αγαμέμνονι δίῳ
ὀξέα κεκλήγων λέγ’ ὀνείδεα· τῷ δ’ ἄρ’ ᾿Αχαιοὶ
ἐκπάγλως κοτέοντο νεμέσσηθέν τ’ ἐνὶ θυμῷ.
αὐτὰρ ὃ μακρὰ βοῶν ᾿Αγαμέμνονα νείκεε μύθῳ·

See here for a handout for a talk using Thersites to explore Homeric poetry from the perspective of disability studies.

Schol T. ad Il. 2.216a

“most shameful: this is also said of an ape.”

ex. αἴσχιστος: τοῦτο καὶ ἐπὶ πιθήκου.

Schol. BT [Aristonicus] ad Il. 2.217a

“pholkos: this is spoken once. Homeric pholkos means when the eyes are narrowed together, which means turned.”

Ariston. | Ep. φολκός: ὅτι ἅπαξ εἴρηται. Aim b (BCE3)T | ἔστι δὲ Hom. φολκὸς ὁ τὰ φάη εἱλκυσμένος, ὅ ἐστιν ἐστραμμένος. Aim

Homer presents a overlap between ‘beautiful body’ and ‘beautiful mind’. This physiognomic category error pervades a great deal of classical Greek culture. In the Iliad, Thersites transgresses physical boundaries through his unheroic body and ethical boundaries by using the genre of rebuke upward in the social hierarchy. He is hateful to both Achilles and Odysseus because they exemplify in a complementary fashion the ‘center’ or ideal of the heroic person—Achilles is the beautiful body, Odysseus is a beautiful mind. But both of them stay within the boundaries of ‘normal’ in their own deviance (Achilles’ political straying, Odysseus’ aging, imperfect body). Thersites, labelled by many as a comic scapegoat, functions as an inferior in order to define the center as non-transgressive. This is, in particular, why he is hateful to Achilles and Odysseus: without him, their persons might be monstrous or disabled. And this also helps explain why Odysseus must physical beat Thersites in public.

Thomson, Rosemarie Garland. 1997. Extraordinary Bodies: Figuring Physical Disability in American Culture and Literature. New York.

5: “related perceptions of corporeal otherness” includes mutilation, deformation, crippledness, or physical disability…”

7: “..the meanings attributed to extraordinary bodies reside not in inherent physical flaws but in social relationships in which  one group is legitimated by possessing valued physical characteristics and maintains its ascendency and its self-identity by imposing the role of cultural or corporeal inferiority on others.”

Mitchell, David T. and Sharon L. Snyder. Narrative Prosthesis: Disability and the Dependency of Discourse. Ann Arbor. 2000. Cf. Wills, David. 1995. Prosthesis. Stanford.

57: “Whereas the “unmarred” surface enjoys its cultural anonymity ad promises little more than a confirmation of the adage of a “healthy” mind in a “healthy” body, disability signifies a more variegated and sordid series of assumptions and experiences. Its unruliness must be tamed by multiple mappings of the surface. If form leads to content or “embodies” meaning, then disability’s disruption of acculturated bodily norms also suggests a corresponding misalignment of subjectivity itself.”

59: “If the “external effect” led directly to a knowledge of the “internal faculty,” then those who inhabited bodies deemed “outside the norm” proved most ripe for a scrutiny of their moral or intellectual content. Since disabled people by definition embodied a form that was identified as “outside” the normal or permissible, their visages and bodily outlines became the physiognomist’s (and later the pathologist’s) object par excellence. Yet, the “sinister capability” of physiognomy proves more complex than just the exclusivity of interpretive authority that Stafford suggests. If the body would offer a surface manifestation of internal symptomatology, then disability and deformity automatically preface an equally irregular subjectivity. Physiognomy proves a deadly practice to a population already existing on the fringes of social interaction and “humanity.””

60: “Elizabeth Cornelia Evans argues that physiognomic beliefs can be traced back as far as ancient Greece. She cites Aristotle as promoting physiognomic reasoning when he proclaims, “It is possible to infer character from physique, if it is granted that body and soul change together in all natural affections . . . For if a peculiar affection applies to any individual class, e.g., courage to lions, there must be some corresponding sign for it; for it has been assumed that body and soul are affected together” (7). In fact, one might argue that physiognomics came to be consolidated out of a general historical practice applied to the bodies of disabled peoples. If the extreme evidence of marked physical differences provided a catalog of reliable signs, then perhaps more minute bodily differentiations could also be cataloged and interpreted. In this sense, people with disabilities ironically served as the historical locus for the invention of physiognomy.”

 

See Odyssey: 1.302: “I see that you are really big and noble,  and be brave / that a man born in the future might speak well of you” μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε, / ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐὺ εἴπῃ =3.199–200 (Nestor addressing Telemachus). Cf. 4.141–147 where Helen recognizes Telemachus because he looks like his father and Menelaos responds “I was just now thinking this too, wife, as you note the similarity: /  these are the kinds of feet and hands / the eye glances, and head and hair belonging to that man” (οὕτω νῦν καὶ ἐγὼ νοέω, γύναι, ὡς σὺ ἐΐσκεις· / κείνου γὰρ τοιοίδε πόδες τοιαίδε τε χεῖρες / ὀφθαλμῶν τε βολαὶ κεφαλή τ’ ἐφύπερθέ τε χαῖται, 4.148–150).

Cf. Achilles to Lykaon, Il. 21.108: “Don’t you see what kind of man I am, beautiful and big?” οὐχ ὁράᾳς οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε;

 

Minchin, Elizabeth. 2007. Homeric Voices: Discourse, Memory, Gender. Oxford

167–8: Rebuke is a speech genre highly marked for social position: Penelope rebukes Eurykleia, Nausikaa rebukes her handmaidens. Melanthô should not rebuke Odysseus because it would transgress the normative boundaries for a slave to reproach a master.

 

On Thersites as a “bona fide satirist”, see Rosen 2003:123. Halliwell 1991:281 too draws attention to Thersites’ role as a “habitual entertainer”, and points to Plato’s shrewd description of him as a γελωτοποιός (Rep.10.620c3). For Thersites as a blame-poet, see Nagy 1979: 211-75. For Thersites’ in general see Lowry 1991 and Postelthwaite 1998.

Lowry, E. R. Thersites: A Study in Comic Shame.

Marks, Jim. 2005. “The Ongoing Neikos: Thersites, Odysseus, and Achilleus.” AJP 126:1–31.

Nagy, G. 1979. The Best of the Achaeans. Baltimore.

Postlethwaite, N. 1998.Thersites in the Iliad, in Homer: Greek and Roman Studies, eds. I. McAuslan and P. Walcot, Oxford, = 83-95.

Rose, P. W. 1997. “Ideology in the Iliad: Polis, Basileus, Theoi.” Arethusa 30:151-199.

Rosen, R. M. 2003. “The Death of Thersites and the Sympotic Performance of Iambic Mock-ery.” Pallas 61:21–136.

Thalmann, W. G. 1988. “Thersites: comedy, scapegoats and heroic ideology in the Iliad.” TAPA 118:1-28.

Vodoklys, E.1992.. Blame-Expression in the Epic Tradition. New York.

Special thanks to David M. Perry for giving me a starter Bibliography for Disability Studies and to Dimitri Nakassis for adding to the bibliography on Thersites.

Image result for Ancient Greek Vase Thersites comic
A seated terracotta slave from the British Museum (743)

How Thersites Makes The Beautiful Body and The Beautiful Mind

Iliad 2.211-224

“The rest of them were sitting, and they had taken their seats.
Only Thersites, a man of measureless speech, was still declaring–
A man who knew many disordered things in his thoughts and who
Strived pointlessly with kings out of order,
–whatever he thought would be amusing to the Argives.
And he was the most shameful man who came to Troy.
He was cross-eyed and crippled in one foot. His shoulders
Were curved, dragged in toward his chest. And on top
His head was mishaped, and the hair on his head was sparse.
He was most hateful to both Achilles and Odysseus
For he was always reproaching them. Then he was shrilly cawing
At lordly Agamemnon again, as he spoke reproaches. The Achaeans
Were terribly angry at him and were finding fault in their heart.
As he shouting greatly, he was reproaching Agememnon.”

῎Αλλοι μέν ῥ’ ἕζοντο, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας·
Θερσίτης δ’ ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐκολῴα,
ὃς ἔπεα φρεσὶν ᾗσιν ἄκοσμά τε πολλά τε ᾔδη
μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν,
ἀλλ’ ὅ τι οἱ εἴσαιτο γελοίϊον ᾿Αργείοισιν
ἔμμεναι· αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ ῎Ιλιον ἦλθε·
φολκὸς ἔην, χωλὸς δ’ ἕτερον πόδα· τὼ δέ οἱ ὤμω
κυρτὼ ἐπὶ στῆθος συνοχωκότε· αὐτὰρ ὕπερθε
φοξὸς ἔην κεφαλήν, ψεδνὴ δ’ ἐπενήνοθε λάχνη.
ἔχθιστος δ’ ᾿Αχιλῆϊ μάλιστ’ ἦν ἠδ’ ᾿Οδυσῆϊ·
τὼ γὰρ νεικείεσκε· τότ’ αὖτ’ ᾿Αγαμέμνονι δίῳ
ὀξέα κεκλήγων λέγ’ ὀνείδεα· τῷ δ’ ἄρ’ ᾿Αχαιοὶ
ἐκπάγλως κοτέοντο νεμέσσηθέν τ’ ἐνὶ θυμῷ.
αὐτὰρ ὃ μακρὰ βοῶν ᾿Αγαμέμνονα νείκεε μύθῳ·

Schol T. ad Il. 2.216a

“most shameful: this is also said of an ape.”

ex. αἴσχιστος: τοῦτο καὶ ἐπὶ πιθήκου.

Schol. BT [Aristonicus] ad Il. 2.217a

“pholkos: this is spoken once. Homeric pholkos means when the eyes are narrowed together, which means turned.”

Ariston. | Ep. φολκός: ὅτι ἅπαξ εἴρηται. Aim b (BCE3)T | ἔστι δὲ Hom. φολκὸς ὁ τὰ φάη εἱλκυσμένος, ὅ ἐστιν ἐστραμμένος. Aim

Homer presents a overlap between ‘beautiful body’ and ‘beautiful mind’. This physiognomic category error pervades a great deal of classical Greek culture. In the Iliad, Thersites transgresses physical boundaries through his unheroic body and ethical boundaries by using the genre of rebuke upward in the social hierarchy. He is hateful to both Achilles and Odysseus because they exemplify in a complementary fashion the ‘center’ or ideal of the heroic person—Achilles is the beautiful body, Odysseus is a beautiful mind. But both of them stay within the boundaries of ‘normal’ in their own deviance (Achilles’ political straying, Odysseus’ aging, imperfect body). Thersites, labelled by many as a comic scapegoat, functions as an inferior in order to define the center as non-transgressive. This is, in particular, why he is hateful to Achilles and Odysseus: without him, their persons might be monstrous or disabled. And this also helps explain why Odysseus must physical beat Thersites in public.

Thomson, Rosemarie Garland. 1997. Extraordinary Bodies: Figuring Physical Disability in American Culture and Literature. New York.

5: “related perceptions of corporeal otherness” includes mutilation, deformation, crippledness, or physical disability…”

7: “..the meanings attributed to extraordinary bodies reside not in inherent physical flaws but in social relationships in which  one group is legitimated by possessing valued physical characteristics and maintains its ascendency and its self-identity by imposing the role of cultural or corporeal inferiority on others.”

Mitchell, David T. and Sharon L. Snyder. Narrative Prosthesis: Disability and the Dependency of Discourse. Ann Arbor. 2000. Cf. Wills, David. 1995. Prosthesis. Stanford.

57: “Whereas the “unmarred” surface enjoys its cultural anonymity ad promises little more than a confirmation of the adage of a “healthy” mind in a “healthy” body, disability signifies a more variegated and sordid series of assumptions and experiences. Its unruliness must be tamed by multiple mappings of the surface. If form leads to content or “embodies” meaning, then disability’s disruption of acculturated bodily norms also suggests a corresponding misalignment of subjectivity itself.”

59: “If the “external effect” led directly to a knowledge of the “internal faculty,” then those who inhabited bodies deemed “outside the norm” proved most ripe for a scrutiny of their moral or intellectual content. Since disabled people by definition embodied a form that was identified as “outside” the normal or permissible, their visages and bodily outlines became the physiognomist’s (and later the pathologist’s) object par excellence. Yet, the “sinister capability” of physiognomy proves more complex than just the exclusivity of interpretive authority that Stafford suggests. If the body would offer a surface manifestation of internal symptomatology, then disability and deformity automatically preface an equally irregular subjectivity. Physiognomy proves a deadly practice to a population already existing on the fringes of social interaction and “humanity.””

60: “Elizabeth Cornelia Evans argues that physiognomic beliefs can be traced back as far as ancient Greece. She cites Aristotle as promoting physiognomic reasoning when he proclaims, “It is possible to infer character from physique, if it is granted that body and soul change together in all natural affections . . . For if a peculiar affection applies to any individual class, e.g., courage to lions, there must be some corresponding sign for it; for it has been assumed that body and soul are affected together” (7). In fact, one might argue that physiognomics came to be consolidated out of a general historical practice applied to the bodies of disabled peoples. If the extreme evidence of marked physical differences provided a catalog of reliable signs, then perhaps more minute bodily differentiations could also be cataloged and interpreted. In this sense, people with disabilities ironically served as the historical locus for the invention of physiognomy.”

 

See Odyssey: 1.302: “I see that you are really big and noble,  and be brave / that a man born in the future might speak well of you” μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε, / ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐὺ εἴπῃ =3.199–200 (Nestor addressing Telemachus). Cf. 4.141–147 where Helen recognizes Telemachus because he looks like his father and Menelaos responds “I was just now thinking this too, wife, as you note the similarity: /  these are the kinds of feet and hands / the eye glances, and head and hair belonging to that man” (οὕτω νῦν καὶ ἐγὼ νοέω, γύναι, ὡς σὺ ἐΐσκεις· / κείνου γὰρ τοιοίδε πόδες τοιαίδε τε χεῖρες / ὀφθαλμῶν τε βολαὶ κεφαλή τ’ ἐφύπερθέ τε χαῖται, 4.148–150).

Cf. Achilles to Lykaon, Il. 21.108: “Don’t you see what kind of man I am, beautiful and big?” οὐχ ὁράᾳς οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε;

 

Minchin, Elizabeth. 2007. Homeric Voices: Discourse, Memory, Gender. Oxford

167–8: Rebuke is a speech genre highly marked for social position: Penelope rebukes Eurykleia, Nausikaa rebukes her handmaidens. Melanthô should not rebuke Odysseus because it would transgress the normative boundaries for a slave to reproach a master.

 

On Thersites as a “bona fide satirist”, see Rosen 2003:123. Halliwell 1991:281 too draws attention to Thersites’ role as a “habitual entertainer”, and points to Plato’s shrewd description of him as a γελωτοποιός (Rep.10.620c3). For Thersites as a blame-poet, see Nagy 1979: 211-75. For Thersites’ in general see Lowry 1991 and Postelthwaite 1998.

Lowry, E. R. Thersites: A Study in Comic Shame.

Marks, Jim. 2005. “The Ongoing Neikos: Thersites, Odysseus, and Achilleus.” AJP 126:1–31.

Nagy, G. 1979. The Best of the Achaeans. Baltimore.

Postlethwaite, N. 1998.Thersites in the Iliad, in Homer: Greek and Roman Studies, eds. I. McAuslan and P. Walcot, Oxford, = 83-95.

Rose, P. W. 1997. “Ideology in the Iliad: Polis, Basileus, Theoi.” Arethusa 30:151-199.

Rosen, R. M. 2003. “The Death of Thersites and the Sympotic Performance of Iambic Mock-ery.” Pallas 61:21–136.

Thalmann, W. G. 1988. “Thersites: comedy, scapegoats and heroic ideology in the Iliad.” TAPA 118:1-28.

Vodoklys, E.1992.. Blame-Expression in the Epic Tradition. New York.

Special thanks to David M. Perry for giving me a starter Bibliography for Disability Studies and to Dimitri Nakassis for adding to the bibliography on Thersites.

Image result for Ancient Greek Vase Thersites comic
A seated terracotta slave from the British Museum (743)

“His Heart Barked”: Sex, Slaves, and Transgression in the Odyssey

Earlier I posted a passage from the Odyssey where the narrator tells us that Penelope raised the slave Melanthô and gave her toys. This detail is paired with the slave woman’s sexual behavior—she is now a bad slave because she is having sex with one of the suitors.

Odyssey, 18.321–5

“Then fine-cheeked Melanthô reproached him shamefully. Dolios fathered her and Penelope raised her, she treated her like her own child and used to give her delights for her heart. But she did not have grief in her thoughts for Penelope. Instead she was having sex with and feeling affection for Eurymakhos.”

τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπε Μελανθὼ καλλιπάρῃος,
τὴν Δολίος μὲν ἔτικτε, κόμισσε δὲ Πηνελόπεια,
παῖδα δὲ ὣς ἀτίταλλε, δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ·
ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἔχε πένθος ἐνὶ φρεσὶ Πηνελοπείης,
ἀλλ’ ἥ γ’ Εὐρυμάχῳ μισγέσκετο καὶ φιλέεσκεν.

The meaning of this behavior might not be clear to modern audiences. Ancient audiences might have needed clarification too. The epic shows Odysseus witnessing this later.

20.5–24

“Odysseus was lying there, still awake, devising evils in his heart
For the suitors. And the women went from the hall
The ones who were having sex with the suitors before
Greeting one another with a welcome and a laugh.
And Odysseus’ heart rose in his dear chest.
He debated much in his thoughts and through his heart
Whether after leaping up he should deal out death to each woman
Or he should allow them to have sex with the arrogant suitors
a last and final time. The heart inside his chest barked.
And as a mother dog who stands over her young pups
When she sees an unknown man barks and waits to fight,
So his heart growled within him as he was enraged at the evil deeds.
Then he struck his chest and reproached the heart inside him.
Endure this my heart, you endured a more harrowing thing on that day
When the savage Cyclops, insanely daring, ate
My strong companions. You were enduring this and your intelligence
Led you from that cave even though you thought you were going to die.”

ἔνθ’ ᾿Οδυσεὺς μνηστῆρσι κακὰ φρονέων ἐνὶ θυμῷ
κεῖτ’ ἐγρηγορόων· ταὶ δ’ ἐκ μεγάροιο γυναῖκες
ἤϊσαν, αἳ μνηστῆρσιν ἐμισγέσκοντο πάρος περ,
ἀλλήλῃσι γέλω τε καὶ εὐφροσύνην παρέχουσαι.
τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι·
πολλὰ δὲ μερμήριζε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ἠὲ μεταΐξας θάνατον τεύξειεν ἑκάστῃ,
ἦ ἔτ’ ἐῷ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μιγῆναι
ὕστατα καὶ πύματα· κραδίη δέ οἱ ἔνδον ὑλάκτει.
ὡς δὲ κύων ἀμαλῇσι περὶ σκυλάκεσσι βεβῶσα
ἄνδρ’ ἀγνοιήσασ’ ὑλάει μέμονέν τε μάχεσθαι,
ὥς ῥα τοῦ ἔνδον ὑλάκτει ἀγαιομένου κακὰ ἔργα.
στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ·
“τέτλαθι δή, κραδίη· καὶ κύντερον ἄλλο ποτ’ ἔτλης,
ἤματι τῷ, ὅτε μοι μένος ἄσχετος ἤσθιε Κύκλωψ
ἰφθίμους ἑτάρους· σὺ δ’ ἐτόλμας, ὄφρα σε μῆτις
ἐξάγαγ’ ἐξ ἄντροιο ὀϊόμενον θανέεσθαι.”

Beyond whether or not the liaison was a good wooing strategy for Eurymachus, these closely paired statements show that despite being integrated into the family structure, Melantho has not internalized her position and has instead exercised agency in pursuing sexuality. (Or, perhaps more accurately, exercising control over her own body to choose a different master.) When the epic returns to the issue, it takes pains to depict the women as in control and to ensure that Odysseus witnesses it. When he reveals himself to the suitors in book 22, he accuses them of forcefully sleeping with the women.

22.35-38

“Dogs, you were expecting that out of the way I would not come
home from the land of the Trojans and you ruined my home,
Took the slave women in my house to bed by force
And wooed the wife of a man who was still alive…”

“ὦ κύνες, οὔ μ’ ἔτ’ ἐφάσκεθ’ ὑπότροπον οἴκαδε νεῖσθαι
δήμου ἄπο Τρώων, ὅτι μοι κατεκείρετε οἶκον
δμῳῇσίν τε γυναιξὶ παρευνάζεσθε βιαίως
αὐτοῦ τε ζώοντος ὑπεμνάασθε γυναῖκα…

The difference in tone is in part due to the level of narrative—in the first two scenes mentioned above, the sexual acts are observed through the narrator. When Odysseus talks about it, he characterizes the acts differently because he sees the sexual acts as transgressing his control of the household. If the women—who are animate objects, not people—have sex, then they are the sexual objects of aggressors against Odysseus’ control. This transgressive behavior on their part helps to explain why Odysseus decides to slaughter them.

Who should have sex with the slave women is implied by a narrative passage from the beginning of the epic (1.428–33)

“And with him Eurykleia carried the burning torches. She knew proper things, the daughter of Ops, the son of Peisênor whom Laertes bought to be among his possessions when she was just a girl and he paid a price worth 20 oxen. And he used to honor her equal to his dear wife in his home but he never had sex with her and he was avoiding his wife’s anger.”

τῷ δ’ ἄρ’ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε κεδνὰ ἰδυῖα
Εὐρύκλει’, ῏Ωπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο,
τήν ποτε Λαέρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσι,
πρωθήβην ἔτ’ ἐοῦσαν, ἐεικοσάβοια δ’ ἔδωκεν,
ἶσα δέ μιν κεδνῇ ἀλόχῳ τίεν ἐν μεγάροισιν,
εὐνῇ δ’ οὔ ποτ’ ἔμικτο, χόλον δ’ ἀλέεινε γυναικός·

It is exceptional here that Laertes does not have sex with Eurykleia. This indicates an economy of sexual slavery in which the slave women are the objects to be used by those who own them. If they are used without permission or act on their own, they represent perversions.

See:

Doherty, Lillian. 2001. “The Snares of the Odyssey: A Feminist Narratological Reading.” 117-133.
Thalmann, William G. 1998. “Female Slaves in the Odyssey.” 22–34

Related image
Red-figure Kylix, c. 490 BCE

 

Look How Much I Suffered! Odysseus Minimizes Slavery (And Eumaios’ Life Story)

Odyssey 15.494–485

Then god-born Odysseus responded to him with a speech:
“Eumaios, you have really raised the spirit in my thoughts
By saying each of these things, how much you suffered grief in you heart.
But Zeus has certainly added some good to your trouble
Since you came and have worked much in the home of a mild man,
Who provides food and drink rightly. You live a good life.
But I have come her after wandering through many cities of men”
So they spoke saying these kinds of things
And they stayed awake not much more, only a little.

τὸν δ’ αὖ διογενὴς ᾿Οδυσεὺς ἠμείβετο μύθῳ·
“Εὔμαι’, ἦ μάλα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ὄρινας
ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἄλγεα θυμῷ.
ἀλλ’ ἦ τοι σοὶ μὲν παρὰ καὶ κακῷ ἐσθλὸν ἔθηκε
Ζεύς, ἐπεὶ ἀνδρὸς δώματ’ ἀφίκεο πολλὰ μογήσας
ἠπίου, ὃς δή τοι παρέχει βρῶσίν τε πόσιν τε
ἐνδυκέως, ζώεις δ’ ἀγαθὸν βίον· αὐτὰρ ἐγώ γε
πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκάνω.”
ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
καδδραθέτην δ’ οὐ πολλὸν ἐπὶ χρόνον, ἀλλὰ μίνυνθα·

Schol. HQ ad Od. 15.488

Q. “But Zeus did not give you only evil, but good too.
H. He added some good to your misfortune.

ἀλλ’ ἤτοι σοὶ] ἀλλὰ σοὶ μὲν ὁ Ζεὺς οὐ κακὸν μόνον παρέθηκεν, ἀλλὰ καὶ ἀγαθόν. Q. τῇ δυστυχίᾳ σου παρέθηκε τι ἀγαθόν. H.

This is the response Odysseus gives to Eumaios’ story of his enslavement as a child.

Eumaios’ Story: Odyssey, 15.389–484

Then the swineherd, marshal of men, responded:
“Friend, since you have asked me and inquired truly of these things,
Listen now in silence and take some pleasure and drink your wine
While you sit there. These nights are endless. There is time for sleep
And there is time to take pleasure in listening. It is not at all necessary
For you to sleep before it is time. Even a lot of sleep can be a burden.
Let whoever of the rest the heart and spirit moves
Go out and sleep. For as soon as the down shows itself
Let him eat and follow the master’s swine.
As we two drink and dine in this shelter
Let us take pleasure as we recall one another’s terrible pains.
For a man finds pleasure even in pains later on
After he has suffered so very many and survived many too.
I will tell you this because you asked me and inquired.

There is an island called Suriê, if you have heard of it,
Above Ortygia, where the rays of the sun rise.
It is not too filled, but it is a good place
Well stocked with cows, sheep, with much wine and grain too.
Poverty never curses the people there, nor does any other
Hateful sickness fall upon the wretched mortals,
But when the race of humans grow old in the city
Apollo silverbow comes with Artemis
And kills them with his gentle arrows.

There are two cities there and everything is divided between them.
My father used to rule both of them as king
Ktêsios the son of Ormenos, a man equal to the immortal gods.
The ship-famous Phaeacians used to to frequent there
Pirates, bringing countless treasures in their black ships.
There was a Phoenician woman in my father’s house
Beautiful and broad and skilled in wondrous works.
The devious Phoenicians were corrupting her.
First, one of them joined her for sex while she was washing clothes
Near the swift ship—these things mix up the thoughts
For the female sex even when one of them is work-focused.

Read More

The Homeric Narrator Attempts to Soften Slavery with Toys

Homer, Od. 18.321-340

“Then fine-cheeked Melanthô reproached him shamefully.
Dolios fathered her and Penelope raised her. She treated her like her own child and used to give her delights* [athurmata] for her heart.
But she did not have grief in her thoughts for Penelope,
But she was having sex with and feeling affection for Eurumakhos.
She was reproaching Odysseus with abusive words.

“Wretched stranger, you are completely insane—
You don’t want to go sleep in the smith’s house
Or into a lodge but instead you say so much boldly
Here among the many men. And you are not at all afraid
In your heart. Really, wine has overtaken your thoughts or else
Your mind is always the kind to babble meaningless things.
Are you so confident because you defeated the beggar Iros?
May no other better than Iros quickly arise
Who might bash your head between his two strong hands
And drive you out of the house once he drenches you with so much blood.”

Then very-clever Odysseus answered as he glared at her:
“I will quickly tell Telemachus what you are saying, bitch,
After he comes here so that he can tear you apart by the limbs.”

τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπε Μελανθὼ καλλιπάρῃος,
τὴν Δολίος μὲν ἔτικτε, κόμισσε δὲ Πηνελόπεια,
παῖδα δὲ ὣς ἀτίταλλε, δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ·
ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἔχε πένθος ἐνὶ φρεσὶ Πηνελοπείης,
ἀλλ’ ἥ γ’ Εὐρυμάχῳ μισγέσκετο καὶ φιλέεσκεν.
ἥ ῥ’ ᾿Οδυσῆ’ ἐνένιπεν ὀνειδείοισ’ ἐπέεσσι·
“ξεῖνε τάλαν, σύ γέ τις φρένας ἐκπεπαταγμένος ἐσσί,
οὐδ’ ἐθέλεις εὕδειν χαλκήϊον ἐς δόμον ἐλθὼν
ἠέ που ἐς λέσχην, ἀλλ’ ἐνθάδε πόλλ’ ἀγορεύεις
θαρσαλέως πολλοῖσι μετ’ ἀνδράσιν, οὐδέ τι θυμῷ
ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
τοιοῦτος νόος ἐστίν, ὃ καὶ μεταμώνια βάζεις.
ἦ ἀλύεις ὅτι ῏Ιρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην;
μή τίς τοι τάχα ῎Ιρου ἀμείνων ἄλλος ἀναστῇ,
ὅς τίς σ’ ἀμφὶ κάρη κεκοπὼς χερσὶ στιβαρῇσι
δώματος ἐκπέμψῃσι φορύξας αἵματι πολλῷ.”
τὴν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς·
“ἦ τάχα Τηλεμάχῳ ἐρέω, κύον, οἷ’ ἀγορεύεις,
κεῖσ’ ἐλθών, ἵνα σ’ αὖθι διὰ μελεϊστὶ τάμῃσιν.”
ὣς εἰπὼν ἐπέεσσι διεπτοίησε γυναῖκας.

Schol ad 18.323

[athurmata] Melanthô used to get ornaments and toys, and Penelope did not deprive her of delights, but instead was doing these things to please her—it is clear, this means material for children. For athurmata are the games of children.

δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ] ἡ Μελανθὼ χλιδὰς καὶ παιδιὰς ἐλάμβανεν, ἀλλ’ οὐ συνεχώρει αὐτῇ ἡ Πηνελόπη ἀθύρματα, ἀλλὰ τὰ πρὸς ἡδονὴν αὐτῆς ἔπραττε, δηλονότι νηπία ὑπάρχουσα. ἀθύρματα γάρ εἰσι τὰ τῶν νηπίων παίγνια. B.H.Q.

Suda

“Athurma: a children’s toy. Josephus writes: “[the man who] was a toy of the king and was put on display for jokes and laughter while drinking.” And elsewhere: “it is not the place of men to waste time with children’s toys” In the Epigrams: “They stripped it clean and dedicated it near the road as a fine toy.” Instead of dedication: in Cratinus’ Odysseuses: “a new-fangled delight was made.”

Ἄθυρμα: παίγνιον. Ἰώσηπος. ὃς ἦν τοῦ βασιλέως ἄθυρμα καὶ πρὸς τὰ σκώμματα καὶ τοὺς ἐν τοῖς πότοις γέλωτας ἐπεδείκνυτο. καὶ αὖθις: οὐκ ἔστιν ἀνδρῶν ἀθύρμασιν ἐμφιλοχωρεῖν παιδίων. καὶ ἐν Ἐπιγράμμασι: Πανὶ δέ μιν ξέσσαντες ὁδῷ ἔπι καλὸν ἄθυρμα κάτ- θεσαν. ἀντὶ τοῦ ἄγαλμα. Κρατῖνος Ὀδυσσεῦσι: νεοχμὸν παρῆχθαι ἄθυρμα.

Bilderesultat for ancient roman wicker chair