A Tale of Two Sophokleis

These are the Suda entries of Sophokles, the famous tragedian, and his grandson.

Σοφοκλῆς, sigma 815

Sophocles, son of Sophilos, from Kolonos, an Athenian and Tragic poet who was born in the 73rd olympian and was 17 years older than Socrates. This poet was the first to use three actors on stage, the one called the tritagonist, and the first to introduce a chorus of fifty young men. Previously they put twelve on the stage. He was nicknamed “Honey-bee” because of his sweetness.

He began by entering the competition with a play against another, but he did not raise the funds for the play. He also wrote elegy and Paeans and a record of the chorus, in which he was competing with Thespis and Choirilos. These were the children he had: Iophôn, Leôsthenes, Aristôn, Stephanos, and Menekleidês. He died after Euripides at 90 years old. He staged 123 plays, although some claim more, and he was a victor 23 times.

Σοφοκλῆς, Σωφίλου, Κολωνῆθεν, Ἀθηναῖος, τραγικός, τεχθεὶς κατὰ τὴν ογ# Ὀλυμπιάδα, ὡς πρεσβύτερος εἶναι Σωκράτους ἔτη ιζ#. οὗτος πρῶτος τρισὶν ἐχρήσατο ὑποκριταῖς καὶ τῷ καλουμένῳ τριταγωνιστῇ, καὶ πρῶτος τὸν χορὸν ἐκ πεντεκαίδεκα εἰσήγαγε νέων, πρότερον δυοκαίδεκα εἰσιόντων. προσηγορεύθη δὲ Μέλιττα διὰ τὸ γλυκύ. καὶ αὐτὸς ἦρξε τοῦ δρᾶμα πρὸς δρᾶμα ἀγωνίζεσθαι, ἀλλὰ μὴ στρατολογεῖσθαι. καὶ ἔγραψεν ἐλεγείαν τε καὶ Παιᾶνας καὶ λόγον καταλογάδην περὶ τοῦ χοροῦ, πρὸς Θέσπιν καὶ Χοιρίλον ἀγωνιζόμενος. παῖδας δὲ οὓς ἔσχεν οὗτοι, Ἰοφῶν, Λεωσθένης, Ἀρίστων, Στέφανος, Μενεκλείδης. τελευτᾷ δὲ μετὰ Εὐριπίδην, ἐτῶν. ἐδίδαξε δὲ δράματα ρκγ, ὡς δέ τινες καὶ πολλῷ πλείω, νίκας δὲ ἔλαβε κδ#.

You Looked up Sophocles son of Aristôn? How about Apollonios of Tyana?

Suda, s.v Sophocles, Sigma 816

“Sophocles, son of Aristôn, the son of the earlier, older Sophokles; an Athenian and Tragedian. He put on 40 plays, but some people claim 11. He won 7 times. He also wrote elegy. It is understood that Apollonios was not surpassed by Sophocles regarding prudence, for Sophocles himself claims that when he arrived at old age he was escaping a rabid and savage master.

But Apollonios of Tyana was not dominated by these passions even when he was a young because of his virtue and prudence, instead, even as a young man who was especially lively, he was in control of his body and master of the madness. Still, some people spread rumors about his sexual affairs, and because of some kind of a sexual mistake he spend a year living among the Skythians. Not even Euphrates, then, ever slandered the man for sexual behavior, even though he wrote lies about him. He was at odds with Apollonious, since Apollonous was criticizing him for doing everything for money, and he was dragging him for his money-grubbing and selling his wisdom.”

Σοφοκλῆς, Ἀρίστωνος, υἱωνὸς δὲ τοῦ προτέρου Σοφοκλέους πρεσβυτέρου, Ἀθηναῖος, τραγικός. ἐδίδαξε δὲ δράματα μ#, οἱ δέ φασιν ια#: νίκας δὲ εἷλεν ζ#. ἔγραψε καὶ ἐλεγείας. ὅτι Ἀπολλώνιος ἐς σωφροσύνην ὑπερεβάλλετο τοῦ Σοφοκλέους: ὁ μὲν γὰρ λυττῶντα ἔφη καὶ ἄγριον δεσπότην ἀποφυγεῖν, ἐλθόντα ἐς γῆρας: ὁ δὲ Ἀπολλώνιος ὁ Τυανεὺς ὑπ’ ἀρετῆς τε καὶ σωφροσύνης οὐδ’ ἐν μειρακίῳ ἡττήθη τούτων, ἀλλὰ καὶ νέος ὢν καὶ τὸ σῶμα ἐρρωμένος ἐκράτει τε καὶ λυττῶντος ἐδέσποζεν. ἀλλ’ ὅμως συκοφαντοῦσί τινες ἐπ’ ἀφροδισίοις αὐτόν, ὡς διαμαρτίᾳ ἐρωτικῇ χρησάμενον καὶ διὰ τοῦτο ἀπενιαυτίσαντα ἐς τὸ Σκυθῶν ἔθνος: οὔκουν οὐδὲ Εὐφράτης ποτὲ ἐσυκοφάντησεν ἐπ’ ἀφροδισίοις τὸν ἄνδρα, καίτοι ψευδῆ γράμματα κατ’ αὐτοῦ ξυνθείς: διεφέρετο γὰρ πρὸς τὸν Ἀπολλώνιον, ἐπειδὴ πάνθ’ ὑπὲρ χρημάτων αὐτὸν πράττοντα ἔσκωπτεν οὗτος καὶ ἀπῆγε τοῦ χρηματίζεσθαι καὶ τὴν σοφίαν καπηλεύειν.

File:Bust of a unknown sitter (know as Sophocles).jpg
Am I Sophocles?

A Tale of Two Sophokleis

These are the Suda entries of Sophokles, the famous tragedian, and his grandson.

Σοφοκλῆς, sigma 815

Sophocles, son of Sophilos, from Kolonos, an Athenian and Tragic poet who was born in the 73rd olympian and was 17 years older than Socrates. This poet was the first to use three actors on stage, the one called the tritagonist, and the first to introduce a chorus of fifty young men. Previously they put twelve on the stage. He was nicknamed “Honey-bee” because of his sweetness.

He began by entering the competition with a play against another, but he did not raise the funds for the play. He also wrote elegy and Paeans and a record of the chorus, in which he was competing with Thespis and Choirilos. These were the children he had: Iophôn, Leôsthenes, Aristôn, Stephanos, and Menekleidês. He died after Euripides at 90 years old. He staged 123 plays, although some claim more, and he was a victor 23 times.

Σοφοκλῆς, Σωφίλου, Κολωνῆθεν, Ἀθηναῖος, τραγικός, τεχθεὶς κατὰ τὴν ογ# Ὀλυμπιάδα, ὡς πρεσβύτερος εἶναι Σωκράτους ἔτη ιζ#. οὗτος πρῶτος τρισὶν ἐχρήσατο ὑποκριταῖς καὶ τῷ καλουμένῳ τριταγωνιστῇ, καὶ πρῶτος τὸν χορὸν ἐκ πεντεκαίδεκα εἰσήγαγε νέων, πρότερον δυοκαίδεκα εἰσιόντων. προσηγορεύθη δὲ Μέλιττα διὰ τὸ γλυκύ. καὶ αὐτὸς ἦρξε τοῦ δρᾶμα πρὸς δρᾶμα ἀγωνίζεσθαι, ἀλλὰ μὴ στρατολογεῖσθαι. καὶ ἔγραψεν ἐλεγείαν τε καὶ Παιᾶνας καὶ λόγον καταλογάδην περὶ τοῦ χοροῦ, πρὸς Θέσπιν καὶ Χοιρίλον ἀγωνιζόμενος. παῖδας δὲ οὓς ἔσχεν οὗτοι, Ἰοφῶν, Λεωσθένης, Ἀρίστων, Στέφανος, Μενεκλείδης. τελευτᾷ δὲ μετὰ Εὐριπίδην, ἐτῶν. ἐδίδαξε δὲ δράματα ρκγ, ὡς δέ τινες καὶ πολλῷ πλείω, νίκας δὲ ἔλαβε κδ#.

You Looked up Sophocles son of Aristôn? How about Apollonios of Tyana?

Suda, s.v Sophocles, Sigma 816

“Sophocles, son of Aristôn, the son of the earlier, older Sophokles; an Athenian and Tragedian. He put on 40 plays, but some people claim 11. He won 7 times. He also wrote elegy. It is understood that Apollonios was not surpassed by Sophocles regarding prudence, for Sophocles himself claims that when he arrived at old age he was escaping a rabid and savage master.

But Apollonios of Tyana was not dominated by these passions even when he was a young because of his virtue and prudence, instead, even as a young man who was especially lively, he was in control of his body and master of the madness. Still, some people spread rumors about his sexual affairs, and because of some kind of a sexual mistake he spend a year living among the Skythians. Not even Euphrates, then, ever slandered the man for sexual behavior, even though he wrote lies about him. He was at odds with Apollonious, since Apollonous was criticizing him for doing everything for money, and he was dragging him for his money-grubbing and selling his wisdom.”

Σοφοκλῆς, Ἀρίστωνος, υἱωνὸς δὲ τοῦ προτέρου Σοφοκλέους πρεσβυτέρου, Ἀθηναῖος, τραγικός. ἐδίδαξε δὲ δράματα μ#, οἱ δέ φασιν ια#: νίκας δὲ εἷλεν ζ#. ἔγραψε καὶ ἐλεγείας. ὅτι Ἀπολλώνιος ἐς σωφροσύνην ὑπερεβάλλετο τοῦ Σοφοκλέους: ὁ μὲν γὰρ λυττῶντα ἔφη καὶ ἄγριον δεσπότην ἀποφυγεῖν, ἐλθόντα ἐς γῆρας: ὁ δὲ Ἀπολλώνιος ὁ Τυανεὺς ὑπ’ ἀρετῆς τε καὶ σωφροσύνης οὐδ’ ἐν μειρακίῳ ἡττήθη τούτων, ἀλλὰ καὶ νέος ὢν καὶ τὸ σῶμα ἐρρωμένος ἐκράτει τε καὶ λυττῶντος ἐδέσποζεν. ἀλλ’ ὅμως συκοφαντοῦσί τινες ἐπ’ ἀφροδισίοις αὐτόν, ὡς διαμαρτίᾳ ἐρωτικῇ χρησάμενον καὶ διὰ τοῦτο ἀπενιαυτίσαντα ἐς τὸ Σκυθῶν ἔθνος: οὔκουν οὐδὲ Εὐφράτης ποτὲ ἐσυκοφάντησεν ἐπ’ ἀφροδισίοις τὸν ἄνδρα, καίτοι ψευδῆ γράμματα κατ’ αὐτοῦ ξυνθείς: διεφέρετο γὰρ πρὸς τὸν Ἀπολλώνιον, ἐπειδὴ πάνθ’ ὑπὲρ χρημάτων αὐτὸν πράττοντα ἔσκωπτεν οὗτος καὶ ἀπῆγε τοῦ χρηματίζεσθαι καὶ τὴν σοφίαν καπηλεύειν.

File:Bust of a unknown sitter (know as Sophocles).jpg
Am I Sophocles?