Kraipale: Ancient Greek For Hangover

Some necessary information for all those who over-indulge….

 

Suda: Kraipalê: “hangover”: The pounding from excessive wine-consumption. We also find the participle “reveling”, which indicates someone behaving inappropriately because they are drunk. The etymology is that people who are drunk have their heads (karê) pound (pallein). Or it is because they make mistakes (sphallesthai) in the correct time (kairon).

Κραιπάλη: ὁ ἐκ πολλῆς οἰνώσεως παλμός. καὶ Κραιπαλῶν, ἀντὶ τοῦ ἐκ μέθης ἀτακτοῦντα, μεθύοντα. ἀπὸ τοῦ κάρα πάλλειν τοὺς μεθύοντας. ἢ ἀπὸ τοῦ σφάλλεσθαι τῶν καιρίων.

Drunk vase

Aristotle, Problems 873b 17-23

“A hangover is a roiling even as the swelling is dying down. It hurts more than being drunk because the first makes men witless but a hangover brings them pain when they have all their faculties. As those who are overcome by fever often joke instead of experiencing pain, when they are back in their right minds they regain their suffering and feel pain. The same type of thing happens with hangovers and drunkenness.”

ἔστι γὰρ ἡ κραιπάλη ζέσις τις καὶ φλεγμασία λήγουσα. λυπεῖ δὲ μᾶλλον τῆς μέθης, ὅτι ἐκείνη μὲν ἐξίστησιν, ἡ δὲ κραιπάλη ἐν αὑτοῖς οὖσι τὸν πόνον παρέχει· καθάπερ οὖν καὶ ὑπὸ τῶν πυρετῶν οἱ λαμβανόμενοι παίζουσι μᾶλλον ἢ ἀλγοῦσι, παρ’ αὑτοῖς δὲ γενόμενοι οἱ αὐτοί, κουφισθέντες τοῦ πάθους, ἀλγοῦσιν. ταὐτὰ γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς κραιπάλης καὶ ἐπὶ τῆς μέθης συμβαίνει.

 

Suda: “Headache, hangover: also, drunkenness.”

Καρηβαρία: ἡ μέθη.

 

Hesychius: “to weigh down the head”. When one is drunk from wine and gets a pain in the head.

καρηβαρεῖ· βαρύνεται κεφαλήν. ἐξ οἴνου μεθύει κάρην δὲ κεφαλήν

 

Photius: “Heavy in the head” Weighing down your head from drinking wine.

Καρηβαρῶν: τὴν κεφαλὴν βαρούμενος ἀπὸ μέθης οἴνου.

 

Suda: “Yesterday-talking: bad-talking”

Χθεσιφωνῶν: κακολογῶν.

 

Suda: Apokraipalismos: “Sleeping it off”: Hangover and drunkenness relief.

Ἀποκραιπαλισμός: τῆς κραιπάλης ἀπαλλαγὴ καὶ μέθης.

 

Aristotle, Problems 873a 37

“What’s the reason that cabbage cures a hangover? Is it because its’ fluid is sweet and has purgative effects—which is why doctors apply it to cleanse bowels too—even as it is cool itself?…For those who are hungover, cabbage juice channels drinking’s humors which are bitter and undigested into the bowels while the  fruit left behind in the stomach cools the body…”

Διὰ τί ἡ κράμβη παύει τὴν κραιπάλην; ἢ ὅτι τὸν  μὲν χυλὸν γλυκὺν καὶ ῥυπτικὸν ἔχει (διὸ καὶ κλύζουσιν αὐτῷ τὴν κοιλίαν οἱ ἰατροί), αὐτὴ δ’ ἐστὶ ψυχρά… συμβαίνει δὴ τῶν κραιπαλώντων τὸν μὲν χυλὸν αὐτῆς εἰς τὴν κοιλίαν κατασπᾶν τὰ ἐν αὐτοῖς ὑγρά, οἰνηρὰ καὶ ἄπεπτα ὄντα, αὐτὴν δὲ ὑπολειπομένην ἐν τῇ ἄνω κοιλίᾳ ψύχειν τὸ σῶμα.

Drunk vase 2

Tawdry Tuesday: Two From the Greek Anthology

The fifth book of the Greek Anthology is filled with ‘Erotic’ poems. Most are tame; some are funny; and a few are just dreadful.  Today, a few using  a fine Greek verb βινεῖν (binein).

5.29 Killaktoros
“Screwing is sweet: who claims otherwise? But when it costs
Money, it is bitterer than hellebore.”

῾Αδὺ τὸ βινεῖν ἐστι. τίς οὐ λέγει; ἀλλ’ ὅταν αἰτῇ
χαλκόν, πικρότερον γίνεται ἐλλεβόρου.

5.126 Philodemus

“He gives her five talents for one turn
and fucks her while shaking—and, dear god, she isn’t pretty.
I give Lysianassa five drachmas for twelve turns—
I fuck a better woman and do it openly.
Either I am completely insane, or all that remains
is to lop off his twin balls with an axe.”

Πέντε δίδωσιν ἑνὸς τῇ δεῖνα ὁ δεῖνα τάλαντα,
καὶ βινεῖ φρίσσων καί, μὰ τόν, οὐδὲ καλήν·
πέντε δ’ ἐγὼ δραχμὰς τῶν δώδεκα Λυσιανάσσῃ,
καὶ βινῶ πρὸς τῷ κρείσσονα καὶ φανερῶς.
πάντως ἤτοι ἐγὼ φρένας οὐκ ἔχω, ἢ τό γε λοιπὸν
τοὺς κείνου πελέκει δεῖ διδύμους ἀφελεῖν.

Our gentle readers will probably note the variation in the translation of βινεῖν.  It is a rather ancient verb, it appears in a fragment of Archilochus ( fr. 152.2L γυναῖ]κα βινέων[) and, of course, Aristophanes drops some b-bombs from time to time as in the Frogs (740):

“For how isn’t he noble, when he knows only how to drink and screw?”

ΞΑ. Πῶς γὰρ οὐχὶ γεννάδας,
ὅστις γε πίνειν οἶδε καὶ βινεῖν μόνον;

But if no one told you that βινεῖν is the equivalent of “fucking”, you’d have to look at the LSJ (which uses Latin “inire, coire of illicit intercourse.”), or an ancient Lexicographer who cites Solon (Hesychius):

βινεῖν:”In Solon, to have sex by force—to conjugate against custom”

βινεῖν· παρὰ Σόλωνι τὸ βίᾳ μίγνυσθαι. τὸ δὲ κατὰ νόμον ὀπύειν

 

But my favorite entry comes from the Byzantine Encyclopedia, the Suda.

 

Suda: “Binein: to have intercourse; or to chirp like a bird. It occurs in epigrams.”

Βινεῖν: τὸ συνουσιάζειν· ἢ τὸ πιπίζειν. ἐν ᾿Επιγράμμασι·

 

Does anyone want to take a stab at some broader etymologies for the verb?

Etymologies for Kerberos

 

Kerberos

If you do a little searching on the internet you might find the assertion that the Greek word Kerberos is cognate with Sanskrit karbarah, sabalah “spotted, speckled;” and, therefore, that it is related to our pet name “Spot”.  This is a nice story, but like many nice stories, it is probably not true.

Pierre Chantraine lists this as a “doubted for good reasons”.  (Here’s a link for a free download of the dictionary). I don’t really have a better suggestion, but I can quote some equally valid nonsense from antiquity.

Etymologicum Gudianum (Byzantine Era)

Kerberos: From “karbaros” which is from having a heavy head. For the dog in Hades had three heads, as the story goes about the dog Kerberos.

Κέρβερος, παρὰ τὸ κάρβαρος, ἢ παρὰ τὸ τὴν κάραν βαρεῖν· τρικέφαλος γὰρ ἦν κύων ἐν ᾅδου, ὡς μυθεύεται κύωνος κέρβερος.

Cf. κάραβος (karabos) “horned beetle”

 

Also consider from Hesychius the Lexicographer:

Kerberioi: Weak-men. They also call the Kimmerians Kerberians. And some call their city Kerberia, but others call it Kimmeria. Others say that Kimmê is as place in Hades.

κερβέριοι· ἀσθενεῖς. φασὶ δὲ καὶ τοὺς Κιμμερίους Κερβερίους· καὶ τὴν πόλιν οἱ μὲν Κερβερίαν καλοῦσιν, οἱ δὲ Κιμμερίην· ἄλλοι δὲ †Κιμμη. ἔστι δὲ τόπος ἐν ᾅδου (λ 14).

 

I eagerly await other (and better) suggestions!

 

Homeric Sexual Healing: Margites fragments 1-3 and More!

We are near the end of a semester at my University and I seem to be limping to the end. As a tonic for tired days, I turned to the Homeric Margites today. What’s more therapeutic than laughing at a fool? (Well, maybe we should ask Margites’ wife…)

“Some old man, a divine singer, came to Kolophon,
An assistant of the Muses and Apollo
Holding a sweet-singing lyre in his dear hands.
The gods didn’t make him an excavator or a ploughman
Nor wise in anything at all: he screwed up every kind of craft:
He knew many deeds, but he knew all of them badly.”

ἦλθέ τις ἐς Κολοφῶνα γέρων καὶ θεῖος ἀοιδός,
Μουσάων θεράπων καὶ ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος,
φίληις ἔχων ἐν χερσὶν εὔφθογγον λύρην.
τὸν δ’ οὔτ’ ἂρ σκαπτῆρα θεοὶ θέσαν οὔτ’ ἀροτῆρα
οὔτ’ ἄλλως τι σοφόν· πάσης δ’ ἡμάρτανε τέχνης.
πόλλ’ ἠπίστατο ἔργα, κακῶς δ’ ἠπίστατο πάντα.

Actual T-Shirt, Game-worn Condition
Actual T-Shirt, Game-worn Condition

And yes, I do own a t-shirt proudly emblazoned with the motto: πόλλ’ ἠπίστατο ἔργα, κακῶς δ’ ἠπίστατο πάντα. I would not be so proud to be known for the following details, however.

According to the testimonies part of Margites’ ignorance extended to carnal acts (from Dio Chrys. Or. 67.5 (On Reputation)):

“He would be much more foolish than Margites, who was ignorant about what to do with a woman after being married.”

Πολύ γε ἂν εἴη τοῦ Μαργίτου μωρότερος, ἀγνοοῦντος ὅ,τι χρὴ γήμαντα χρῆσθαι τῇ γυναικί.

Hesychius (the Alexandrian Lexicographer, not the Monk!) adds another detail for titillation: his wife told him she had been bitten in her genitals by a scorpion and that she needed, well, sexual healing. Eustathius (Comm ad Od. 1.395), as one might expect, repeats this anecdote with relish.

“We have learned a similar thing about the fool Margites, thanks to whom “raging” (margainein) means also “to be a fool”. The poet who bears Homer’s name makes him a son of extremely wealthy parents who, after he got married, did not climb upon his wife until she persuaded him that she had been wounded in her nether regions. She said that no medicine would help her except the act of fitting male genitals into that place. And in this way he laid next do his wife, for the sake of therapy.”

οὕτως ἔγνωμεν καὶ τὸν ἄφρονα Μαργίτην τὸν ἀπὸ τοῦ μαργαίνειν ὅ ἐστι μωραίνειν. ὃν ὁ ποιήσας τὸν ἐπιγραφόμενον ῾Ομήρου Μαργίτην ὑποτίθεται εὐπόρων μὲν εἰς ὑπερβολὴν γονέων φῦναι, γήμαντα δὲ μὴ συμπεσεῖν τῇ νύμφῃ ἕως ἀναπισθεῖσα ἐκείνη τετραυματίσθαι τὰ κάτω ἐσκήψατο. φάρμακόν τε μηδὲν ὠφελήσειν ἔφη, πλὴν εἰ τὸ ἀνδρεῖον αἰδοῖον ἐκεῖ ἐφαρμοσθείη. καὶ οὕτω θεραπείας χάριν ἐκεῖνος ἐπλησίασεν.

And if you didn’t expect some Marvin Gaye now, well, you’re worse off than Margites: