4 Years of Presidential Memories: Herodotus on Being Greek and Resisting Tyranny

7.102.1-7

“After he heard these things, Dêmarêtos was saying the following: “King, since you order me to tell the truth completely and to say things that someone might not be caught in a lie by you later, poverty has always been Greece’s companion, but virtue is acquired, nurtured by wisdom and strong custom. By cultivating this excellence, Greece has warded off both poverty and tyranny.”

῾Ως δὲ ταῦτα ἤκουσε Δημάρητος, ἔλεγε τάδε· «Βασιλεῦ, ἐπειδὴ ἀληθείῃ διαχρήσασθαι πάντως κελεύεις ταῦτα λέγοντα τὰ μὴ ψευδόμενός τις ὕστερον ὑπὸ σέο ἁλώσεται, τῇ ῾Ελλάδι πενίη μὲν αἰεί κοτε σύντροφός ἐστι, ἀρετὴ δὲ ἔπακτός ἐστι, ἀπό τε σοφίης κατεργασμένη καὶ νόμου ἰσχυροῦ· τῇ διαχρεωμένη ἡ ῾Ελλὰς τήν τε πενίην ἀπαμύνεται καὶ τὴν δεσποσύνην.

 

8.144.1-3

“To the Spartan representatives, the Athenians answered as follows: “It was a very human response that the Spartans feared we might make an agreement with the Barbarian. But because we believe it shameful that the Athenian spirit should shudder so, know that there is no amount of gold anywhere or land so exceeding in beauty and location which we would ever wish to take to align with the Persians and enslave Greece.

“There are many, serious reasons which would prevent us from doing these things, even if we were willing: first and greatest are the temples and dedications to the gods which were burned and destroyed. This compels us to seek extreme vengeance rather than making agreements with the man who contrived it. Second, is our common Hellenic blood, our shared language, the shrines of the gods and the sacrifices, customs and ways of living we keep in common—never would it be right for the Athenians to betray these things.

Know this too if you did not happen to know it before, as long as a single Athenian survives there will never be a treaty with Xerxes. Still, we give you thanks for your concern about us, that you have worried for out destroyed home enough that you are willing to supply and feed our people.”cropped-hoplites.jpg

πρὸς δὲ τοὺς ἀπὸ Σπάρτης ἀγγέλους τάδε. ‘τὸ μὲν δεῖσαι Λακεδαιμονίους μὴ ὁμολογήσωμεν τῷ βαρβάρῳ, κάρτα ἀνθρωπήιον ἦν: ἀτὰρ αἰσχρῶς γε οἴκατε ἐξεπιστάμενοι τὸ Ἀθηναίων φρόνημα ἀρρωδῆσαι, ὅτι οὔτε χρυσός ἐστι γῆς οὐδαμόθι τοσοῦτος οὔτε χώρη κάλλεϊ καὶ ἀρετῇ μέγα ὑπερφέρουσα, τὰ ἡμεῖς δεξάμενοι ἐθέλοιμεν ἂν μηδίσαντες καταδουλῶσαι τὴν Ἑλλάδα. ’

‘ [2] πολλά τε γὰρ καὶ μεγάλα ἐστι τὰ διακωλύοντα ταῦτα μὴ ποιέειν μηδ᾽ ἢν ἐθέλωμεν, πρῶτα μὲν καὶ μέγιστα τῶν θεῶν τὰ ἀγάλματα καὶ τὰ οἰκήματα ἐμπεπρησμένα τε καὶ συγκεχωσμένα, τοῖσι ἡμέας ἀναγκαίως ἔχει τιμωρέειν ἐς τὰ μέγιστα μᾶλλον ἤ περ ὁμολογέειν τῷ ταῦτα ἐργασαμένῳ, αὖτις δὲ τὸ Ἑλληνικὸν ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον καὶ θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε ὁμότροπα, τῶν προδότας γενέσθαι Ἀθηναίους οὐκ ἂν εὖ ἔχοι. ’

‘ [3] ἐπίστασθέ τε οὕτω, εἰ μὴ πρότερον ἐτυγχάνετε ἐπιστάμενοι, ἔστ᾽ ἂν καὶ εἷς περιῇ Ἀθηναίων, μηδαμὰ ὁμολογήσοντας ἡμέας Ξέρξῃ. ὑμέων μέντοι ἀγάμεθα τὴν προνοίην τὴν πρὸς ἡμέας ἐοῦσαν, ὅτι προείδετε ἡμέων οἰκοφθορημένων οὕτω ὥστε ἐπιθρέψαι ἐθέλειν ἡμέων τοὺς οἰκέτας. ’

The Difficulty of Translating From Greek to Latin

Aulus Gellius, Attic Nights, 11.16.1-9

“We have frequently noted more than a few words or expressions which we cannot say in a few words, as in Greek, and which, even if we use as many words as possible to say them, cannot be articulated as clearly or pointedly in Latin as the Greeks can convey in a few words. For recently, when a book of Plutarch came my way and I was reading the title, which was “Peri polypragmosunes”, a man who didn’t know Greek asked me whose book it was and what it was written about. I spoke the name of the writer immediately, but the subject of the book was something I hesitated on.

At first, since I did not believe that it would be an elegant translation if I said that the book was De Negotiositate (about busyness), I began to search my mind for some other description which, as the saying goes, would express it “word for word”. But there was nothing which I could remember that I read nor anything I could invent that would not in some way be harsh or silly—if I made a new word out of multitude and negotium, in the same way we say “multifaceted” or “multicolored” or “multiform”. But it would be said no less awkwardly than if one were to translate into a single world polyphilia (having many friends), polytropia (of many ways) or polysarkia (with much flesh). Therefore, after I spent a while thinking silently, I responded that it did not seem possible to me to communicate the subject in a single word and that, as a result, I was considering how to convey the meaning of that Greek word with a phrase.”

“Therefore, beginning many affairs and working on all of them is called in Greek polypragmosunê” I said, “and the label communicates that this book is written about this matter.” Then, that unrefined man, misled by my incomplete and unclear words and thinking that polypragmonê is a virtue, said “Certainly, then, this man Plutarch, whoever he is, exhorts us to engage in business, and that very many endeavors should be pursued with dedication and speed, and he has written the name of this virtue, about which he plans to speak, on the book itself, just as you say, with propriety.” I answered “Not at all, in truth. For that is in no way a virtue, that subject which is anticipated by the Greek name on the book. And Plutarch does not do what you believe—and I did not mean to say that. Indeed, he dissuades us in this book as much as he is able from too varied and frequent and unnecessary planning or seeking of too many types of obligations. But” I added, “I do see that the root of your mistake is in my lack of eloquence, the way that I could not express in many words and with clarity what a single Greek word indicates completely and plainly.”

Adiecimus saepe animum ad vocabula rerum non paucissima, quae neque singulis verbis, ut a Graecis, neque, si maxime pluribus eas res verbis dicamus, tam dilucide tamque apte demonstrari Latina oratione possunt, quam Graeci ea dicunt privis vocibus. 2 Nuper etiam cum adlatus esset ad nos Plutarchi liber et eius libri indicem legissemus, qui erat peri polypragmosynes, percontanti cuipiam, qui et litterarum et vocum Graecarum expers fuit, cuiusnam liber et qua de re scriptus esset, nomen quidem scriptoris statim diximus, rem, de qua scriptum fuit, dicturi haesimus. 3 Ac tum quidem primo, quia non satis commode opinabar interpretaturum me esse, si dicerem librum scriptum “de negotiositate”, aliud institui aput me exquirere, quod, ut dicitur, verbum de verbo expressum esset. 4 Nihil erat prorsus, quod aut meminissem legere me aut, si etiam vellem fingere, quod non insigniter asperum absurdumque esset, si ex multitudine et negotio verbum unum compingerem, sicuti “multiiuga” dicimus et “multicolora” et “multiformia”. 5 Sed non minus inlepide ita diceretur, quam si interpretari voce una velis polyphilian aut polytropian aut polysarkian. Quamobrem, cum diutule tacitus in cogitando fuissem, respondi tandem non videri mihi significari eam rem posse uno nomine et idcirco iuncta oratione, quid ucliet Graecum id verbum, pararam dicere.

“Ad multas igitur res adgressio earumque omnium rerum actio polypragmosyne” inquam “Graece dicitur, de qua hunc librum conpositum esse inscriptio ista indicat”. VII. Tum ille opicus verbis meis inchoatis et inconditis adductus virtutemque esse polypragmosynen ratus: “hortatur” inquit “nos profecto nescio quis hic Plutarchus ad negotia capessenda et ad res obeundas plurimas cum industria et celeritate nomenque ipsius virtutis, de qua locuturus esset, libro ipsi, sicuti dicis, non incommode praescripsit”. VIII. “Minime” inquam “vero; neque enim ista omnino virtus est, cuius Graeco nomine argumentum hoc libri demonstratur, neque id, quod tu opinare, aut ego me dicere sentio aut Plutarchus facit. Deterret enim nos hoc quidem in libro, quam potest maxime, a varia promiscaque et non necessaria rerum cuiuscemodi plurimarum et cogitatione et petitione. Sed huius” inquam “tui erroris culpam esse intellego in mea scilicet infacundia, qui ne pluribus quidem verbis potuerim non obscurissime dicere, quod a Graecis perfectissime verbo uno et planissime dicitur”.

Roman Mosaic

Tales of Incest Amid Secret Assignations

Plutarch, Parallel Stories 311 22

“Because of Aphrodite’s rage, Kinyras’ daughter Smyrna lusted after her father and revealed the compulsion of this love to her nurse. The nurse brought her to her father with a trick. For she claimed that a neighboring girl wanted him but was ashamed to come to him in the open. Kinyras slept with her. At some point, because he wanted to know who his lover was, he asked for a light. But when he saw her, he pursued her with a sword as the most wanton woman. Aphrodite changed her into a tree of the same name thanks to her own forethought. This is the story Theodorus tells in his Metamorphoses

Thanks to the rage of Venus, Valeria Tusculanaria was lusting after her father Valerius and she shared the secret with her nurse. The nurse tricked the father, saying that there was some young neighborhood girl who wanted to sleep with him but was too ashamed to be seen. The father, drunk, kept asking for a torch, but the nurse got ahead of him and woke the daughter. She went to the country because she happened to be pregnant.

At some point, she threw herself over a cliff and the child survived. She stayed pregnant and eventually gave birth to Aegipan, named Silvanus in Latin. Valerius, overcome by despair, threw himself off the same cliff. Aristeides the Milesian tells this story in book three of his Italica.”

22. ΣΜΥΡΝΑ Κινύρου θυγάτηρ διὰ μῆνιν Ἀφροδίτης ἠράσθη τοῦ γεννήσαντος, καὶ τῇ τροφῷ τὴν ἀνάγκην τοῦ ἔρωτος ἐδήλωσεν· ἡ δὲ δόλῳ ὑπῆγετὸν δεσπότην· ἔφη γὰρ γείτονα παρθένον ἐρᾶν αὐτοῦ καὶ αἰσχύνεσθαι ἐν φανερῷ προσιέναι. ὁ δὲ συνῄει. ποτὲ δὲ θελήσας τὴν ἐρῶσαν μαθεῖν φῶς ᾔτησεν, ἰδὼν δὲ ξιφήρης τὴν ἀσελγεστάτην ἐδίωκεν. ἡ δὲ κατὰ πρόνοιαν Ἀφροδίτης εἰς ὁμώνυμον δένδρον μετεμορφώθη· καθὰ Θεόδωρος ἐν ταῖς Μεταμορφώσεσιν.

ΟΥΑΛΕΡΙΑ Τουσκλαναρία κατὰ μῆνιν Ἀφροδίτης ἐρασθεῖσα Οὐαλερίου τοῦ πατρὸς τῇ τροφῷ ἀνεκοίνωσεν· ἡ δὲ τὸν δεσπότην δόλῳ ὑπῆλθεν, εἰποῦσα ὡς αἰδεῖται κατ᾿ ὄψιν μίσγεσθαι, τῶν τε γειτόνων εἶναί τινα1 παρθένον. καὶ οἰνωθεὶς ὁ πατὴρ ᾔτει φῶς, ἡ δὲ τροφὸς φθάσασα διήγειρεν, ἥτις ἐπὶ τὰς ἀγροικίας ᾔει ἐγκύμων τυγχάνουσα· ποτὲ δὲ κατὰ κρημνῶν ἐνεχθείσης, τὸ βρέφος ἔζη· κατιοῦσα δ᾿ ἐγκύμων κατέστη καὶ εἰς τὸν ὡρισμένον χρόνον ἐγέννησεν Αἰγίπανα, κατὰ τὴν Ῥωμαίων φωνὴν Σιλουᾶνον. ὁ δὲ Οὐαλέριος ἀθυμήσας κατὰ τῶν αὐτῶν ἔρριψε κρημνῶν· ὡς Ἀριστείδης Μιλήσιος ἐν τρίτῳ Ἰταλικῶν.

Cinyras valt zijn dochter Myrrha aanMetamorfosen van Ovidius 

The Cyclops Had Three Eyes and They Were His Brothers

John Malalas, Chronographia, V

“The wise Euripides put in his poetic drama about the Cyclops that he had three eyes, indicating by this that he had three brothers and that they cared for one another and kept a watchful eye on one another’s places in the island, fought together, and avenged one another.

And he also adds that he made the Cyclops drunk and unable to flee, because Odysseus made that very Cyclops “drunk” with a ton of money and gifts so he would not “eat those with him up”, which is not actually to consume them with slaughter.

He also says that Odysseus blinded his one eye with torch fire, really meaning that he stole away the only daughter of Polyphemos’ brother, a maiden named Elpê, with “fire”, which means he seized her on fire with burning lust. This is what it means that he burned Polyphemos in one of his eyes, he really deprived him of his daughter. The very wise Pheidias of Corinth provided this interpretation saying that Euripides explained this poetically because he did not agree with what the wisest Homer said about the wandering of Odysseus.”

ὁ γὰρ σοφὸς Εὐριπίδης <ποιητικῶς> δρᾶμα ἐξέθετο περὶ τοῦ Κύκλωπος, ὅτι τρεῖς ἔσχεν ὀφθαλμούς, σημαίνων τοὺς τρεῖς ἀδελφοὺς (50 F 2) ὡς συμπαθοῦντας ἀλλήλοις καὶ διαβλεπομένους τοὺς ἀλλήλων τόπους τῆς νήσου καὶ συμμαχοῦντας καὶ ἐκδικοῦντας ἀλλήλους. (2) καὶ ὅτι οἴνωι μεθύσας τὸν Κύκλωπα ἐκφυγεῖν ἠδυνήθη, διότι χρήμασι πολλοῖς καὶ δώροις ἐμέθυσε τὸν αὐτὸν Κύκλωπα ὁ ᾽Οδυσσεὺς πρὸς τὸ μὴ κατεσθίειν τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, <τουτέστι μὴ καταναλίσκειν σφαγαῖς>. (3) καὶ ὅτι λαβὼν ᾽Οδυσσεὺς λαμπάδα πυρὸς ἐτύφλωσε τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ τὸν ἕνα, διὁτι τὴν θυγατέρα τὴν μονογενῆ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Πολυφήμου ῎Ελπην, παρθένον οὖσαν, λαμπάδι, πυρὸς ἐρωτικοῦ καυθεῖσαν ἥρπασε, τουτέστιν ἕνα τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ Κύκλωπος ἐφλόγισε τὸν Πολύφημον τὴν αὐτοῦ θυγατέρα ἀφελόμενος. (4) ἥντινα ἑρμηνείαν ὁ σοφώτατος Φειδίας(?) ὁ Κορίνθιος ἐξέθετο, εἰρηκὼς ὅτι ὁ σοφὸς Εὐριπίδης ποιητικῶς πάντα μετέφρασε, μὴ συμφωνήσας τῶι σοφωτάτωι ῾Ομήρωι ἐκθεμένωι τὴν ᾽Οδυσσέως πλάνην.

Ok, this story might be totally nuts, but there was a scholiastic debate about how many eyes Polyphemos had.

Such Unexpected Pain

Aeschylus Persians, 93-100

“What mortal person will escape
A god’s crooked deception?
Who steps with a light enough foot
To leap away through the air?
For destruction is at first friendly, even fawning
As it draws someone aside into a trap
From which it is impossible for any mortal to escape
Or even avoid.”

δολόμητιν δ᾿ ἀπάταν θεοῦ
τίς ἀνὴρ θνατὸς ἀλύξει;
τίς ὁ κραιπνῷ ποδὶ πηδή-
ματος εὐπετέος ἀνάσσων;
φιλόφρων γὰρ ποτισαίνουσα τὸ πρῶτον παράγει
βροτὸν εἰς ἀρκύστατ᾿ Ἄτα,
τόθεν οὐκ ἔστιν ὑπὲκ θνατὸν ἀλύξαντα φυγεῖν.

167-166

“Light does not shine on the poor no matter how strong they are
Nor do the masses honor undefended wealth.”

μήτ᾿ ἀχρημάτοισι λάμπειν φῶς, ὅσον σθένος πάρα,
μήτε χρημάτων ἀνάνδρων πλῆθος ἐν τιμῇ σέβειν

290-295

“I have been silent for a while, struck with pains
By these evils. The disaster runs over all bounds
of speaking or asking about its suffering.
Still, necessity forces mortals to endure the pains
The gods send us. Pull yourself together,
Tell us everything that happened…”

σιγῶ πάλαι δύστηνος ἐκπεπληγμένη
κακοῖς· ὑπερβάλλει γὰρ ἥδε συμφορά,
τὸ μήτε λέξαι μήτ᾿ ἐρωτῆσαι πάθη.
ὅμως δ᾿ ἀνάγκη πημονὰς βροτοῖς φέρειν
θεῶν διδόντων· πᾶν δ᾿ ἀναπτύξας πάθος
λέξον καταστάς, κεἰ στένεις κακοῖς ὅμως·

262-264

“This old life has seemed
to have run too long,
To witness such unexpected pain.”

ἦ μακροβίοτος ὅδε γέ τις αἰ-
ὼν ἐφάνθη γεραιοῖς, ἀκού-
ειν τόδε πῆμ᾿ ἄελπτον.

588-603

“Friends, whoever gains some practice in troubles
Understands that when a wave of troubles come
We mortals tend to fear everything.
But when a god makes things easy, you think
You’ll always sail under the same favorable wind.”

φίλοι, κακῶν μὲν ὅστις ἔμπειρος κυρεῖ,
ἐπίσταται βροτοῖσιν ὡς ὅταν κλύδων
κακῶν ἐπέλθῃ, πάντα δειμαίνειν φιλεῖ,
ὅταν δ᾿ ὁ δαίμων εὐροῇ, πεποιθέναι
τὸν αὐτὸν αἰὲν ἄνεμον οὐριεῖν τύχης.

Rock Relief of Xerxes

No Burden Too Terrible for A Person: Reading Euripides’ Orestes Online

Euripides, Orestes 1-3

“There is nothing so terrible, as the saying goes,
No suffering or affliction sent by the gods
No burden that a human cannot naturally endure.”

Οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινόν, ὧδ᾿ εἰπεῖν ἔπος,
οὐδὲ πάθος οὐδὲ ξυμφορὰ θεήλατος,
ἧς οὐκ ἂν ἄραιτ᾿ ἄχθος ἀνθρώπου φύσις.

Orestes Poster

Representatives from the Center for Hellenic Studies , the Kosmos Society and Out of Chaos Theatre have been presenting scenes from Greek tragedy in our shared time of isolation to explore how the context of the ‘small screen’ changes the way we understand the genre and its performance, how the themes and concerns of ancient tragedy communicate to us today, especially in a time of crisis, and, most importantly, to stay occupied and engaged with one another.  Each week we select scenes from a play, actors and experts from around the world, and put them all together for 90 minutes or so to see what will happen.

This week, we turn to Euripides’ Orestes, a play that revisits Orestes’ fate after he kills his mother Klytemnestra and her lover Aegisthus to avenge the murder of his father, Agamemnon. If the story sounds familiar, well, it is: the Homeric Odyssey presents Orestes as a model for Telemachus repeatedly. Aeschylus makes his story the topic of our only surviving Greek trilogy, ending in Athens with an aetiology for the trial by jury

But, in typical Eurpidean style, this Orestes is surprising and unsettling. If Aeschylus’ Oresteia is optimistic, projecting a belief in the redemptive or at least balancing powers of human institutions, Euripides’ Orestes is the opposite, showing that human institutions fail to distribute justice when needed most and that individuals give in to the worst excesses of human nature.

Scenes (from this translation by Ian Johnston)

1-71 – Electra’s speech
153-315 – Chorus, Electra, Orestes
730-806 – Orestes, Pylades
1018-1203 – Electra, Orestes, Pylades, Chorus
1554-1691 – Menelaus, Orestes, Chorus, Apollo

Euripides, Orestes 288-293

“I think that my father, if I had gazed in is eyes
And asked him if I should kill my mother,
Would have touched my chin over and over
Not to plunge my sword into my mother’s neck,
Because he was not about return to life
And I would be miserable suffering tortures like these.”

οἶμαι δὲ πατέρα τὸν ἐμόν, εἰ κατ᾿ ὄμματα
ἐξιστόρουν νιν μητέρ᾿ εἰ κτεῖναί με χρή,
πολλὰς γενείου τοῦδ᾿ ἂν ἐκτεῖναι λιτὰς
μήποτε τεκούσης ἐς σφαγὰς ὦσαι ξίφος,
εἰ μήτ᾿ ἐκεῖνος ἀναλαβεῖν ἔμελλε φῶς
ἐγώ θ᾿ ὁ τλήμων τοιάδ᾿ ἐκπλήσειν κακά.

Cast

Orestes – Richard Neale
Electra – Tabatha Gayle
Chorus – Tim Delap and Evelyn Miller
Pylades – Martin K Lewis
Menelaus – Robert Matney
Apollo – Paul O’Mahony

Scene Selection and dramaturgy: Emma Pauly

Special Guest: Claire Catenaccio

Upcoming Readings(Wednesdays at 3PM EDT, Unless otherwise noted)

Aeschylus, The Persians May 13th

Euripides, Trojan Women, May 20th

Sophocles, Ajax, May 29th

Euripides, Andromache, June 3rd

Sophocles, Oedipus Tyrannos, June 10th

Euripides, Ion, June 17th[10 AM EDT/3PM GMT]

Euripides, Hecuba, June 24th

Aeschylus, Prometheus Bound, July 1st

Euripides, Orestes 200-207

“We are ruined, like corpses, we are dead.
This one goes among the dead and the greater share
Of my life goes there too
In weeping and mourning
And tears in the night
Unmarried without children I drag out
An unlivable life for the rest of my time.”

ὀλόμεθ᾿ ἰσονέκυες ὀλόμεθα.
ὅδε γὰρ ἐν νεκροῖς τό τ᾿ ἐμὸν οἴχεται
βίου τὸ πλέον μέρος· ἐν
στοναχαῖσι δὲ καὶ γόοισι
δάκρυσί τ᾿ ἐννυχίοις
ἄγαμος ἄτεκνος ἔτι <βίον ἀ>βίοτον ἁ
μέλεος ἐς τὸν αἰὲν ἕλκω χρόνον.

Orestes Punished by the Furies by William Apolphe Bougeureau

977-981

“Peoples of much suffering: look how fate
Tramples on your hopes.
Different pains visit different people
Over the span of time:
The whole expanse of mortal lives cannot be measured”

ἔθνη πολύπονα, λεύσσεθ᾿ ὡς παρ᾿ ἐλπίδας
μοῖρα βαίνει.
ἕτερα δ᾿ ἕτερον ἀμείβεται
πήματ᾿ ἐν χρόνῳ μακρῷ,
βροτῶν δ᾿ ὁ πᾶς ἀστάθμητος αἰών.

Videos of Earlier Sessions
Euripides’ Helen, March 25th
Sophocles’ Philoktetes, April 1st
Euripides’ Herakles, April 8th 
Euripides’ Bacchae, April 15th
Euripides’ Iphigenia , April 22nd
Sophocles, Trachinian Women, April 29th

Lyric Love, Translation and Transformation

Sappho fr. 31

“That man seems like the gods
To me—the one who sits facing
You and nearby listens as you
sweetly speak—

and he hears your lovely laugh—this then
makes the heart in my breast stutter,
when I glance even briefly, it is no longer possible
for me to speak—

but my tongue sticks in silence
and immediately a slender flame runs under my skin.
I cannot see with my eyes, I hear
A rush in my ears—

A cold sweat breaks over me, a tremble
Takes hold of me. Then paler than grass,
I think that I have died
Just a little.”

φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
ἔμμεν’ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι
ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-
σας ὐπακούει

καὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ’ ἦ μὰν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν,
ὠς γὰρ ἔς σ’ ἴδω βρόχε’ ὤς με φώναι-
σ’ οὐδ’ ἒν ἔτ’ εἴκει,

ἀλλ’ ἄκαν μὲν γλῶσσα †ἔαγε λέπτον
δ’ αὔτικα χρῶι πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν,
ὀππάτεσσι δ’ οὐδ’ ἒν ὄρημμ’, ἐπιρρόμ-
βεισι δ’ ἄκουαι,

†έκαδε μ’ ἴδρως ψῦχρος κακχέεται† τρόμος δὲ
παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας
ἔμμι, τεθνάκην δ’ ὀλίγω ‘πιδεύης
φαίνομ’ ἔμ’ αὔται·

As many know and many love, Catullus 51 is a ‘translation’. This poem brought my first exposure to Sappho at the tender age of 16. I can translate it almost without looking at it.

“That man seems to me equal to a gods,
that man, if it is right, surpasses the gods
as he sits opposite you
seeing and hearing you

sweetly laughing; every sense escapes
miserable me: for the same time I see you
Lesbia, nothing is left for me

my tongue grows heavy, and a tender flame
flickers under my limbs, and twin ears
ring with their own sound, my eyes
are shaded by night.

Leisure, Catullus, is your problem:
you revel in leisure and you have done too much.
Leisure has brought kings low,
and destroyed cities once rich.”

Ille mi par esse deo videtur,
ille, si fas est, superare divos,
qui sedens adversus identidem te
spectat et audit
dulce ridentem, misero quod omnis
eripit sensus mihi: nam simul te,
Lesbia, aspexi, nihil est super mi
* * * * * * * *

lingua sed torpet, tenuis sub artus
flamma demanat, sonitu suopte
tintinant aures gemina, teguntur
lumina nocte.

otium, Catulle, tibi molestum est:
otio exsultas nimiumque gestis:
otium et reges prius et beatas
perdidit urbes.

Sappho is pretty amazing. I also love this anecdote from Aelian:

Aelian, Fragment 187/190 (from Stobaeus 3.29.58)

“Solon the Athenian, the son of Eksêkestides, when his nephew sang some song of Sappho at a drinking party, took pleasure in it and asked the young man to teach it to him. When someone asked why he was eager to learn it, he responded: “So, once I learn it, I may die.”

Σόλων ὁ ᾿Αθηναῖος ᾿Εξηκεστίδου παρὰ πότον τοῦ ἀδελφιδοῦ αὐτοῦ μέλος τι Σαπφοῦς ᾄσαντος, ἥσθη τῷ μέλει καὶ προσέταξε τῷ μειρακίῳ διδάξει αὐτόν. ἐρωτήσαντος δέ τινος διὰ ποίαν αἰτίαν τοῦτο σπουδάσειεν, ὃ δὲ ἔφη ‘ἵνα μαθὼν αὐτὸ ἀποθάνω.’

Image result for medieval manuscript sappho
Boccacio, de mulieribus claris/Le livre de femmes nobles et renomées (trad. anonyme), 15-16th century, France (Cognac). Bibliothèque Nationale MS Français 599 fol. 42

The Death of the Individual and the Life of the Whole

Philo, The Worse Attack the Better  206

“When some musician or scholar has died, then their music or writing dies with them; but their basic contributions persist and, in some way, live as long as the universe does. Those who are scholars and musicians now or who will be in the future will continue to develop thanks to these previous works in an undying procession.

In the same way, whatever is prudent, wise, brave, just, or just simply wise in an individual may perish, but it nevertheless remains as immortal thought and all excellence is safeguarded against decay in the immortal nature of the whole [universe]. Through this advantage people today and those of tomorrow will also become civilized—unless we believe that the death of one individual person in turn visits ruin upon humankind.”

ὥσπερ γὰρ μουσικοῦ τινος ἢ γραμματικοῦ τελευτήσαντος ἡ μὲν ἐν | τοῖς ἀνδράσι μουσικὴ καὶ γραμματικὴ συνέφθαρται, αἱ δὲ τούτων ἰδέαι μένουσι καὶ τρόπον τινὰ βιοῦσιν ἰσοχρόνιοι τῷ κόσμῳ, καθ᾿ ἃς οἵ τε ὄντες καὶ οἱ μέλλοντες διαδοχαῖς ταῖς εἰσαεὶ μουσικοί τε καὶ γραμματικοὶ γενήσονται, οὕτως καὶ τὸ ἔν τινι φρόνιμον ἢ σῶφρον ἢ ἀνδρεῖον ἢ δίκαιον ἢ συνόλως σοφὸν ἂν ἀναιρεθῇ, οὐδὲν ἧττον ἐν τῇ τοῦ παντὸς ἀθανάτῳ φύσει φρόνησις ἀθάνατος καὶ ἀρετὴ σύμπασα ἄφθαρτος ἐστηλίτευται, καθ᾿ ἣν καὶ νῦν εἰσιν ἀστεῖοί τινες καὶ αὖθις γενήσονται· εἰ μὴ καὶ ἀνθρώπου τινὸς τῶν ἐν μέρει θάνατον φθορὰν ἐργάσασθαι φήσομεν ἀνθρωπότητι

Related image
 Mosaic from the reception room from Sparsholt Roman Villa, Hampshire, England

Consider other religious traditions on this:

Qu’ran, 5:32

“Saving One Life Is As If Saving Whole Of Humanity…”

Talmud

“Whoever destroys a soul [of Israel], it is considered as if he destroyed an entire world. And whoever saves a life of Israel, it is considered as if he saved an entire world.”

Excessive Expenditure: Aristotle on the Ethics of Gift-Giving

Aristotle, Nicomachean Ethics 4 (1121a-b)

“Most people who spend too much, as it is said, both take what is not right and are cheap because of that. They become greedy because they want to spend but cannot do this easily because their funds quickly escape them. They are therefore compelled to procure from elsewhere. In addition, because they don’t think at all about nobility of action, they take from everywhere. They desire to give and it makes no difference how or where to them. For this reason, their giving is not liberal. For the gifts are not noble or given for nobility’s sake, nor in the way that it correct. Sometimes they make those rich who ought to be poor and they will give nothing to those humble in character, but they provide much to their flatterers and those who please them.”

ἀλλ᾿ οἱ πολλοὶ τῶν ἀσώτων, καθάπερ εἴρηται, καὶ λαμβάνουσιν ὅθεν μὴ δεῖ, καὶ εἰσὶ κατὰ τοῦτο ἀνελεύθεροι. ληπτικοὶ δὲ γίνονται διὰ τὸ βούλεσθαι μὲν ἀναλίσκειν, εὐχερῶς δὲ τοῦτο ποιεῖν μὴ δύνασθαι, ταχὺ γὰρ ἐπιλείπει αὐτοὺς τὰ ὑπάρχοντα· ἀναγκάζονται οὖν ἑτέρωθεν πορίζειν. ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ μηθὲν τοῦ καλοῦ φροντίζειν ὀλιγώρως καὶ πάντοθεν λαμβάνουσιν· διδόναι γὰρ ἐπιθυμοῦσι, τὸ δὲ πῶς ἢ πόθεν οὐθὲν αὐτοῖς διαφέρει. διόπερ οὐδ᾿ ἐλευθέριοι αἱ δόσεις αὐτῶν εἰσίν· οὐ γὰρ καλαί, οὐδὲ τούτου ἕνεκα, οὐδὲ ὡς δεῖ· ἀλλ᾿ ἐνίοτε οὓς δεῖ πένεσθαι, τούτους πλουσίους ποιοῦσι, καὶ τοῖς μὲν μετρίοις τὰ ἤθη οὐδὲν ἂν δοῖεν, τοῖς δὲ κόλαξιν ἤ τιν᾿ ἄλλην ἡδονὴν πορίζουσι πολλά.

 

Image result for ancient greek gift giving

Happy Halloween: Werewolves in Greek and Roman Culture

This week we charged full speed down a lykanthropic rabbit-hole in the annual tradition.

Did the Wolf Win or Lose this FIght?
Did the Wolf Win or Lose this Fight?

Here are the sources I’ve gathered in rough chronological order. Most of the material is mentioned in the Oxford Classical Dictionary, although the entry says nothing about the medical texts.

 1. Herodotus’ Histories: A Description of the Neuri, a tribe near the Skythians who could turn into wolves and back.
 2. Plato’s Republic: Lycanthropy is used as a metaphor for the compulsive behavior of tyrants.
 3. Pliny the Elder’s Natural History: Pliny describes the origins of ideas about lycanthropy and blames the traditions on the credulity of the Greeks!
 4. Petronius’ Satyricon: A character tells the story of a companion transforming into a wolf at night and back at day.
 5. Pausanias’ Geography of Greece: Like Pliny, Pausanias tells the story of the human sacrifice performed by Lykaon as an origin of lycanthropic narratives.
 6. Greek Medical Treatises on the Treatment of Lycanthropy: Medical authors from the time of Marcus Aurelius to the fall of Byzantium treat lycanthropy as a mental illness.
 7. Augustine of Hippo, City of God:  St. Augustine (5th Century CE) gives an account similar to Pliny’s, but attributes it to Varro.
 8. Michael Psellus, Poemata 9.841:An 11th century CE monk wrote a book of didactic poems about medicine. His description of lycanthropy is clearly influenced by the Greek medical treatises.

What I have learned from these texts:

 1. The early Greek tradition is harmonious with some structural aspects of Greek myth.  Lycanthropy is related to sacrilegious eating–in a system where what you eat communicates who you are, human flesh is taboo (monsters eat it).  In the Greek lycanthropic tradition, this is non mono-directional. Werewolves who abstain from human flesh can turn back again.
 2. The later ‘folkloric’ tradition (e.g. Petronius) is separate from this structural logic. in the earlier tradition, men transform for 9-10 years (in something of a purificatory period). The other tradition has shorter periods (nightly) that don’t correlate with sacrilege: Petronius’ werewolf doesn’t eat human flesh (that we know of).
 3. The moon-association may be a later accretion on the tradition. All of the medical texts associate werewolves with the night; the Roman texts agree. The lunar cycle may be implied in the Petronius tale (where the transformation happens when the light is almost as bright as day) or in the later medical texts vis a vis the connection with menstrual cycles.
 4. There is one hint of a dog-bite being associated with lycanthropy, but no foundational notion that you contract lycanthropy from a werewolf.  In addition, there are no specific suggestions or methods for how to kill a werewolf.

Continue reading “Happy Halloween: Werewolves in Greek and Roman Culture”